close

Enter

Log in using OpenID

ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞINDAN:

embedDownload
ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞINDAN:
KENTSEL DÖNÜġÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÇALIġTIRILMAK
ÜZERE SÖZLEġMELĠ PERSONEL ALINACAKTIR
6306
sayılıAfetRiskiAltındakiAlanlarınDönüştürülmesiHakkındaKanunuyarınca,2012/3945
sayılıBakanlarKuruluKararıileçıkarılan“Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi
Uygulamalarında
SözleĢmeliPersonelÇalıĢtırılmasınaDairEsaslar”agöreistihdam
edilmek
üzereyazılı ve sözlü sınav ile aşağıda belirtilen şartlardatoplam (237) adet sözleşmeli personel
alınacaktır.
I- SÖZLEġMELĠ PERSONELĠN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI
ADEDĠ
UNVANI
ĠnĢaat Mühendisi
22
Makine Mühendisi
5
Elektrik-Elektronik Mühendisi
5
Harita Mühendisi
16
Jeoloji Mühendisi
6
Jeofizik Mühendisi
3
ġehir ve Bölge Plancısı
62
Mimar
60
Avukat
41
Uzman
17
TOPLAM
237
II-ADAYLARDA ARANAN ġARTLAR
A)GENEL ġARTLAR
1)Türk vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5,
6 ve 7 numaralı alt bentlerinde yer alan şartlara haiz olmak,
3) İlana çıkılan unvanlarla ilgili en az 4 yıllık eğitim ve öğretim verilen yükseköğretim
kurumlarından veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
4) Bakanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70)
puan almak.
III- YAZILI SINAV ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER
1) Yazılı sınav ile ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanan Sınav Uygulama Duyurusu
http://sausem.sakarya.edu.tr ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı www.csb.gov.tr internet
sayfalarında duyurulacaktır.
2) Sınava katılacak adaylar SAUSEM hesabına 75-TL yatıracaklardır.
3) Yazılı sınav Sakarya Üniversitesi tarafından yapılacaktır.
4) Sınav, 17.08.2014Pazar günü Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Serdivan/SAKARYA
adresindeki yerleşkede yapılacaktır. Sınav süresi tüm alanlar için 90 dakika olup sınav saat
14.00’ de başlayıp 15.30’ da tamamlanacaktır.
5) Sınavlarda her soru için sadece 1 doğru olan 4 şıklı hazırlanmak suretiyle çoktan seçmeli test
sistemi uygulanacaktır.
6) Her branş için sorulacak soru sayısı Genel Konular (6306 sayılı Kanun) 10, Alan Bilgisi
Konuları 70 olmak üzere toplam soru sayısı 80’ dir.
7) Yapılacak yazılı sınavda hatalı olan sorulara tekabül eden puanlar diğer sorulara eşit şekilde
dağıtılacaktır.
8) İtiraz olması durumunda adaylar SAUSEM’ in duyuracağı hesap numarasına 30-TL itiraz ücreti
yatırarak bir dilekçe ile itiraz başvurusunda bulunabilirler.
9) Sınav sonuçları 26.08.2014 Pazar günü http://sausem.sakarya.edu.tr ile www.csb.gov.tr
adreslerinde yayımlanacaktır.
10)
Yazılı sınavda 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı olmuş sayılır. Her branş başarı puanı
sırasına göre sıralanacaktır. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu bu sınavın 100 üzerinden 70
ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alandan başlamak üzere her branşta atama
yapılacak pozisyon sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan
alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
11)
Adaylar, yazılı sınava beyanları üzerine katılacaktır. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek
personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde,
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan
tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.Gerçeğe aykırı belge
verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek
ve Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
Yazılı sınavda baĢarılı olup sözlü sınava katılacak adaylar için duyuru, Bakanlığımız
tarafından ayrıca yapılacaktır.
IV-UNVANLAR ĠTĠBARĠYLE YAZILI SINAV KONULARI
UNVANLAR ĠTĠBARĠYLE YAZILI SINAV KONULARI
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
a) Zemin Mekaniği
b) Yapı Malzemesi
c) Yapı Statiği
d) Betonarme
e) Su Yapıları
f) Şantiye Bilgisi
g) Kentsel Dönüşüm
MAKĠNE MÜHENDĠSĠ
a) Mühendislik mekaniği
b) Enerji tesis ve işletmeleri
c) Endüstriyel akustik ve gürültü
ç) Genel proses tekniği
d) Makine dinamiği
ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSĠ
a) Enerji dönüşümü
b) Elektromanyetik dalgalar
c) Elektrik ve elektronik sistemlerinin analog ve sayısal denetimi
ç) Enerji verimliliği ve güç kalitesi
d) Elektronik devre elemanları
HARĠTA MÜHENDĠSĠ
a) Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları
b) Jeodezi (koordinat sistemleri)
c) Kadastro bilgisi
d) İmar uygulamaları
e) Haritacılık yazılımları
JEOLOJĠ MÜHENDĠSĠ
a) Tektonik
b) Hidrojeoloji
c) Tarihsel jeoloji
d) Genel jeoloji
e) Mineraloji
f) Paleontoloji
g) Harita Ölçek
h) Mühendislik Jeolojisi
ı) Petrografi
i) Sedimantoloji
j) Maden Yatakları
JEOFĠZĠK MÜHENDĠSĠ
a) Sismoloji
b) Yer fiziği
c) Uygulamalı jeofizik
d) Yapı jeofiziği
e)Gravite
ġEHĠR VE BÖLGE PLANCISI
a) Kent Ekonomisi
b) Konut Politikaları
c) Kentsel Dönüşüm
ç) Kent Sosyolojisi
d) İmar ve Hukuk
MĠMAR
a)Mimari tasarım
b) Yapım bilgisi
c) Yapı malzemesi
ç) Mimarlık tarihi
d) Bilgisayar destekli çizim
e) Kentsel Tasarım
f) İmar ve Hukuk
AVUKAT
a) Anayasa Hukuku
b) Medeni Hukuk
c) Borçlar Hukuku
ç) Ticaret Hukuku
d) Medeni Usul Hukuku
e) İcra ve İflas Hukuku
f) İdare Hukuku
g) İdari Yargılama Hukuku
ğ) Ceza Hukuku
h) Ceza usul Hukuku
ı) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
UZMAN
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
b)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
c)6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
ç)6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
d)Muhasebe (Genel Muhasebe, Ticari Aritmetik)
e)Hukuk (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku)
VI-ĠLETĠġĠM ADRESĠ:
Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi SAUSEM
Esentepe Kampüsü SAUSEM Binası Serdivan/SAKARYA
Tel:0264 295 54 51
Faks:0264 295 54 50
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
156 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content