close

Enter

Log in using OpenID

ÇOCUK HUKUKU:HUK314_Çocuk Hukuku BÖLÜMÜ: Hukuk

embedDownload
ÇOCUK HUKUKU:HUK314_Çocuk Hukuku
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
2
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
Dersin
Tanımı
14 x2
BÖLÜMÜ: Hukuk Fakültesi
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Diğer**
Çalışması
Grupları
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
2
2
Prof Dr. Ali Naim İNAN
Türkçe
Seçmeli
Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Çocuk hukuk’unun tarihçesi, temel kavramlar, çocuğun hak ve fiil ehliyeti, çocuğun çeşitli kanunlarca korunması,
soruşturma ve kovuşturmanın ele alındığı çokdisiplinli (multidisipliner) bir hukuk dalıdır.
Çocuklarla ilgili 1924 Cenevre bildirisine, daha sonra Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye imza koyan
memleketimizde Anayasanın 141/2 maddesinin çocukların yargılanmasının özel kurallara uygulanacağını amir
bulunan kuralı gereği çıkarılan yeni kanunlarla mevzuatımızda büyük değişiklikler yapılmış ve yeni kurulan çocuk
Dersin Amacı
yargılama sistemiz dolayısıyla özel yargıçlara ihtiyaç hasıl olduğundan bu dersin Hukuk Fakültelerinde lisans
seviyesinde okutulması zarureti hasıl olmuştur ve bu nedenlerle gerekli sorumlulukları yüklenecek hukukçuları
yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 Çocuk haklarına ilişkin uluslar arası sözleşme ve Türk mevzuatını anlayabilmek,
 Çocuk Hukukunun temel kavramlarını kavrayabilmek,
 Çocuğun hak ve fiil ehliyeti, vatandaşlığı, soruşturulması ve kovuşturulması gibi özellik arz eden konuları
genel hukuk bilgisi içinde değerlendirebilmek,
Hedeflenen
Kazanımlar
 Çocuğun korunmasının yasal dayanaklarını anlayabilmek ve uygulamada konumlandırabilmek,
 Çocuk Hukukunun tarihçesi ve Çocuk Hukuku alanında kat edilen aşamaları değerlendirebilmek,
 Öğrencilerin çocuk ve çocuk haklarının korunmasında değişik fikirlerin ve çözüm tarzlarını bulmak
yeteneğini geliştirebilmeleri.
Hafta
KONULAR
-Çocuk Hukukunun tarihçesi ve eski hukuk sistemlerinde çocuk hakları
01
Dersin
-Özel Hukuk (Medeni Hukuk bakımından çocuk kavramı, çocuğun hak ehliyeti
Gidişatı
-Çocuğun fiil ehliyeti
02
-Aile ve Ailede çocuğun korunması
-Devlet, Kamu ve Sosyal Hukuk kurallarında çocuğun korunması
03 -Anayasa'da çocuğun korunması
-Çocuğun vatandaşlığı
04 - SHÇEK Kanununa göre çocukların korunması
05 -Yargılama hukukunda çocukların korunması ile ilgili genel bilgiler
06 -Ceza yargılama hukukunda sanık olarak çocuklarla ilgili bilgiler
07 - Ceza Hukukunda mağdur olarak çocukların korunması
08 - Çocuk Korunma Kanununa göre çocuklar hakkında genel bilgi
09 - ÇKK'ya göre yargı mercileri, soruşturma ve kovuşturma
10 - Uluslar arası alanda Çocuk ve Çocuk Haklarının korunması faaliyetleri
11 - Çocuk İş hukuku
12 - Çocuk Eğitim hukuku
13 - Çocuk Hakları ve Çocukları koruyucu Milli ve Milletlerarası kuruluşlar
14 -Ailede çocuk hakları ve çocuğun korunması
Yüzde
(%)
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
X
Kısa Sınavlar
X
^
Ödevler
X
^
Değerlendirme
Ölçütleri
Uygulamalar
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
40
Dönem Sonu Sınavı
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
1.Ali Naim İNAN, Çocuk Hukuku,1968
Dersin Kitabı 2.Rona Serozan, Çocuk Hukuku, 2005
3.Emine Akyüz, Çocuk Haklarının ve Güvenliğinin Korunması, 2000
ve/veya
Kaynaklar 4.Yusuf Solmaz Balo, Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması, 2005
**Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
X
60
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
163 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content