close

Enter

Log in using OpenID

2014 YILINA AİT EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER KAMU

embedDownload
Kamu Đhale Kurumundan:
2014 YILINA AĐT EŞĐK DEĞERLER VE PARASAL LĐMĐTLER KAMU ĐHALE TEBLĐĞĐ
(TEBLĐĞ NO: 2014/1)
MADDE 1 – (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 67 nci maddesine göre, 1/2/2014
tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Türkiye Đstatistik Kurumu tarafından
açıklanan 2013 yılı Aralık ayı Toptan Eşya Fiyat Endeksi (Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi Tablosunda 2013
Aralık ayının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı % 6,97) esas alınarak güncellenmiş olup Kanunun ilgili
maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir:
a) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 6.791.568,- TL (Altımilyon yediyüzdoksanbirbin
beşyüzaltmışsekiz Türk Lirası), 7.264.940,- TL (Yedimilyon ikiyüzaltmışdörtbin dokuzyüzkırk Türk Lirası).
b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının;
1) (a) bendinde belirtilen 811.897,- TL (Sekizyüzonbirbin sekizyüzdoksanyedi Türk Lirası), 868.486,- TL
(Sekizyüzaltmışsekizbin dörtyüzseksenaltı Türk Lirası).
2) (b) bendinde belirtilen 1.353.164,- TL (Birmilyon üçyüzelliüçbin yüzaltmışdört Türk Lirası), 1.447.479,TL (Birmilyon dörtyüzkırkyedibin dörtyüzyetmişdokuz Türk Lirası).
3) (c) bendinde belirtilen 29.769.751,-TL (Yirmidokuzmilyon yediyüzaltmışdokuzbin yediyüzellibir Türk
Lirası), 31.844.702,-TL (Otuzbirmilyon sekizyüzkırkdörtbin yediyüziki Türk Lirası).
c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin;
1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 88.578,- TL (Seksensekizbin beşyüzyetmişsekiz Türk Lirası), 94.751,TL (Doksandörtbin yediyüzellibir Türk Lirası), 177.163,- TL (Yüzyetmişyedibin yüzaltmışüç Türk Lirası), 189.511,TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Lirası).
2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 88.578,- TL (Seksensekizbin beşyüzyetmişsekiz Türk Lirası), 94.751,TL (Doksandörtbin yediyüzellibir Türk Lirası), 177.163,- TL (Yüzyetmişyedibin yüzaltmışüç Türk Lirası), 189.511,TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Lirası), 1.476.421,- TL (Birmilyon dörtyüzyetmişaltıbin dörtyüzyirmibir
Türk Lirası), 1.579.327,- TL (Birmilyon beşyüzyetmişdokuzbin üçyüzyirmiyedi Türk Lirası).
3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 177.163,- TL (Yüzyetmişyedibin yüzaltmışüç Türk Lirası), 189.511,TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Lirası), 1.476.421,- TL (Birmilyon dörtyüzyetmişaltıbin dörtyüzyirmibir
Türk Lirası), 1.579.327,- TL (Birmilyon beşyüzyetmişdokuzbin üçyüzyirmiyedi Türk Lirası).
ç) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 147.633,- TL (Yüzkırkyedibin altıyüzotuzüç Türk
Lirası), 157.923,- TL (Yüzelliyedibin dokuzyüzyirmiüç Türk Lirası).
d) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 44.287,- TL (Kırkdörtbin ikiyüzseksenyedi Türk
Lirası), 47.373,- TL (Kırkyedibin üçyüzyetmişüç Türk Lirası), 14.755,- TL (Ondörtbin yediyüzellibeş Türk Lirası),
15.783,- TL (Onbeşbin yediyüzseksenüç Türk Lirası).
e) 53 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendinin;
1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 295.276,- TL (Đkiyüzdoksanbeşbin ikiyüzyetmişaltı Türk Lirası),
315.856,- TL (Üçyüzonbeşbin sekizyüzellialtı Türk Lirası).
2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 669.503,- TL (Altıyüzaltmışdokuzbin beşyüzüç Türk Lirası), 716.167,TL (Yediyüzonaltıbin yüzaltmışyedi Türk Lirası), 1.336,- TL (Bin üçyüzotuzaltı Türk Lirası), 1.429,- TL (Bin
dörtyüzyirmidokuz Türk Lirası), 1.339.009,- TL (Birmilyon üçyüzotuzdokuzbin dokuz Türk Lirası), 1.432.337,- TL
(Birmilyon dörtyüzotuzikibin üçyüzotuzyedi Türk Lirası), 2.675,- TL (Đkibin altıyüzyetmişbeş Türk Lirası), 2.861,TL (Đkibin sekizyüzaltmışbir Türk Lirası), 4.013,- TL (Dörtbin onüç Türk Lirası), 4.292,- TL (Dörtbin
ikiyüzdoksaniki Türk Lirası), 13.390.106,- TL (Onüçmilyon üçyüzdoksanbin yüzaltı Türk Lirası), 14.323.396,- TL
(Ondörtmilyon üçyüzyirmiüçbin üçyüzdoksanaltı Türk Lirası), 26.780.212,- TL (Yirmialtımilyon yediyüzseksenbin
ikiyüzoniki Türk Lirası), 28.646.792,- TL (Yirmisekizmilyon altıyüzkırkaltıbin yediyüzdoksaniki Türk Lirası),
5.354,- TL (Beşbin üçyüzellidört Türk Lirası), 5.727,- TL (Beşbin yediyüzyirmiyedi Türk Lirası).
f) 62 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 163.875,- TL (Yüzaltmış üçbin sekizyüzyetmişbeş
Türk Lirası), 175.297,- TL (Yüzyetmişbeşbin ikiyüzdoksanyedi Türk Lirası).
(2) 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Eşik Değerler ve Parasal Limitlere ilişkin, bir
önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.
MADDE 2 – (1) Đdarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal limitlerin belirlenmesinde; 10/12/2003 tarihli
ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde
bulundurulur.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Đhale Kurumu Başkanı yürütür.
EK-1
4734 SAYILI KANUN’DA YER ALAN EŞĐK DEĞERLER VE PARASAL LĐMĐTLERĐN BĐR ÖNCEKĐ
DÖNEM ĐLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERĐNE ĐLĐŞKĐN TABLO
31/1/2014 TARĐHĐNE KADAR UYGULANAN
EŞĐK DEĞERLER ĐLE PARASAL
LĐMĐTLER VE TUTARLAR
EŞĐK DEĞERLER
1/2/2014 – 31/1/2015 DÖNEMĐNDE
UYGULANACAK EŞĐK DEĞERLER ĐLE
PARASAL LĐMĐTLER VE TUTARLAR
EŞĐK DEĞERLER
MADDE 8 Bu Kanun 13 ve 63 ncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda
belirtilmiştir
a)
Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında
b)
Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında
Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde
TL
TL
811.897
1.353.164
29.769.751
PARASAL LĐMĐTLER VE TUTARLAR
868.486
1.447.479
31.844.702
PARASAL LĐMĐTLER VE TUTARLAR
MADDE 3 (g) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde : doğrudan mal
ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temimi için yapacakları ,Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer
tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli(7.264.940 TL ) aşmayan veya hizmet
alımları,
Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Bu Kanuna tabi değildir.
TL
TL
6.791.568
7.264.940
MADDE 13 (b)
Đhale Đlan süreleri ve kuralları ile ön ilan
b)Yaklaşık maliyeti 8 nci maddede belirtilen eşik değerlerin altındaki ihalelerden
1)Yaklaşık maliyeti (94.751TL )kadar olan mal veya hizmet alımları ile (189.511 TL ) kadar olan yapım işlerinin ihalesi ,ihale tarihinden en az
yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,
2)Yaklaşık maliyeti (94.751TL ) ile (189.511 TL )arasında olan mal veya hizmet alımları ile (94.751 TL) ile (1.476.421 TL ) arasında olan yapım
işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu Đhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,
3)Yaklaşık maliyeti (189.511 TL) üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile (1.579.327 TL) üzerinde ve eşik değerin altında olan
yapım işlerinin ihalesi,ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu Đhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetenin birinde
88.578
177.163
1.476.421
94.751
189.511
1.579.327
MADDE 21 (f)
Pazarlık Usulü
f) Đdarelerin yaklaşık maliyeti (157.923 TL ) kadar olan mamul mal,malzeme veya hizmet alımları.
147.633
157.923
MADDE 22 (d) Doğrudan Temin
Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temimi usulüne başvurulabilir :
d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin (47.373TL )
Diğer idarelerin (15.783TL ) aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama ,seyahat ve iaşeye ilişkin
alımlar
44.287
14.755
47.373
15.783
MADDE 53 (j)/1 Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir
1)Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenen sözleşmelerden bedelin(315.856 TL ) aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek
sözleşme bedelinin onbinde beşi
295.276
315.856
MADDE 53 (j)/2
Mal ve hizmet alımı ihalelerinde; yaklaşık maliyeti
(716.167 TL)* kadar olanlarda (1.429 TL )*,
(716.167 TL)* ile (1.432.337 TL ), arasında olanlarda (2.861 TL )*,
(1.432.337 TL)* ve üzerinde olanlarda (4.292 TL )*,
Yapım Đşi Đhalelerinde yaklaşık maliyeti
(1.432.337 TL)* kadar olanlarda (1.429 TL)*
(1.432.337 TL)* ile (14.323.396 TL)* kadar olanlarda (2.861 TL)*,
(14.323.396 TL)* ile (28.646.792 TL )*, arasında olanlarda (4.292 TL)
(28.646.792 TL)* ve üzerinde olanlarda (5.727 TL) * tutarındaki itirazen şikayet başvuru bedeli.
669.503
1.336
1.339.009
2.675
4.013
13.390.106
26.780.212
5.354
716.167
1.429
1.432.337
2.861
4.292
14.323.396
28.646.792
5.727
MADDE 62 (h)
Madde 62 .Bu Kanun Kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara
uyulması zorunludur
h)Đş Deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların ,aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında toplam süresi onbeş yılı geçmemek
kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl,
(175.297 TL ) olarak hesaplanmak üzere 10 ncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.
163.875
Resmî Gazete : 30 Ocak 2014 Sayı : 28898
175.297
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
131 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content