close

Enter

Log in using OpenID

6 aylık (30.06.2014) Konsolide Finansal Tabloları ve

embedDownload
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI
ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
KONSOLİDE BİLANÇOLAR..................................................................................................... 1 - 2
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI ..................................................................
3
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI .....................................................
4
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI ....................................................
5
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI ...............................................................................
6
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR ........ 7-40
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ....................................................................
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ........................................
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ..............................................................................................................
FİNANSAL YATIRIMLAR. ........................................................................................................................
FİNANSAL BORÇLANMALAR .................................................................................................................
TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR ......................................................................................................
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR ....................................................................
STOKLAR ....................................................................................................................................................
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER ...............................................................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR ..................................................................................................................
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR .............................................................................................
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER .............................................................
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER................................................................................................
HASILAT......................................................................................................................................................
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ,
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ.................................................................................................................
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER .............................................................
FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ..............................................................................................
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ..............................................................................................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI ..........................................................................................................
HİSSE BAŞINA KAZANÇ ..........................................................................................................................
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ .........................
7
8-12
13
13
14-16
16-17
17-18
18
18
19-20
21
22-23
24
24-25
25-26
27
27
28-29
30-32
32
32-40
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
İncelemeden
geçmiş
Bağımsız
denetimden geçmiş
Notlar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
3
4
2.107.970
298
1.673.250
73.545
19
6
7
212.566
256.252
666.798
120
468.383
25.371
65.506
239.587
271.497
664.872
215
379.433
20.746
15.539
51.716
3.803.264
3.390.400
481.430
27.805
1.243.467
615.675
44.761
117.623
8.973
537.011
27.805
1.261.168
622.867
29.134
54.387
5.430
Toplam duran varlıklar
2.539.734
2.537.802
Toplam varlıklar
6.342.998
5.928.202
VARLIKLAR
Dönen varlıklar:
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
8
18
13
Toplam dönen varlıklar
Duran varlıklar:
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
Peşin ödenmiş giderler
Diğer duran varlıklar
7
9
10
11
18
1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar, 5 Ağustos 2014
tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına CEO Kamil Başaran, Mali
Direktör Cengiz Eroldu ve Muhasebe Müdürü Doğu Özden tarafından imzalanmıştır.
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
1
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
İncelemeden
geçmiş
Bağımsız
denetimden geçmiş
Notlar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
5
5
242.920
1.042.607
58.547
944.798
19
6
789.396
564.598
18.449
16.463
5.414
22.275
67.353
123.167
705.832
664.280
27.632
22.820
22.275
63.374
56.154
2.892.642
2.565.712
1.380.050
34.677
1.280.886
43.663
139.462
139.127
Toplam uzun vadeli yükümlülükler
1.554.189
1.463.676
Toplam yükümlülükler
4.446.831
4.029.388
500.000
348.382
500.000
348.382
(195.607)
(247.611)
(10.172)
213.053
771.846
268.665
(11.856)
187.983
687.693
434.223
KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler:
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Devlet teşvik ve yardımları
Kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
18
12
13
Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Devlet teşvik ve yardımları
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
uzun vadeli karşılıklar
5
Özkaynaklar:
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
- Nakit akış riskinden korunma kayıpları
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kayıpları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
Toplam özkaynaklar
1.896.167
1.898.814
Toplam kaynaklar
6.342.998
5.928.202
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar
2
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
İncelemeden
İncelemeden
İncelemeden
İncelemeden
geçmiş
geçmemiş
geçmiş
geçmemiş
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan Notlar 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
14
3.495.744
(3.044.709)
1.819.661
(1.594.283)
3.488.477
(3.070.609)
1.777.591
(1.557.081)
Ticari faaliyetlerden brüt kar
451.035
225.378
417.868
220.510
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı
Finans sektörü faaliyetleri maliyeti (-)
87.802
(59.892)
43.870
(29.435)
92.875
(65.447)
45.083
(31.912)
27.910
14.435
27.428
13.171
478.945
239.813
445.296
233.681
(102.093)
(85.625)
(4.285)
188.501
(224.392)
(56.014)
(44.806)
(1.629)
80.380
(109.852)
(103.205)
(73.178)
(8.503)
68.345
(110.193)
(58.291)
(38.703)
(4.686)
31.914
(70.807)
251.051
107.892
218.562
93.108
3.012
15.214
42.152
39.275
254.063
123.106
260.714
132.383
14.602
11.557
(44.453)
(23.184)
(14.448)
29.050
(7.594)
19.151
(38.970)
(5.483)
(10.853)
(12.331)
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar
Brüt kar
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
15
15
15
16
16
Esas faaliyet karı
Finansman gelirleri, net
17
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Dönem vergi gideri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)
18
Net dönem karı
268.665
134.663
216.261
109.199
268.665
134.663
216.261
109.199
0,54
0,27
0,43
0,22
Net dönem karının dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
Hisse başına kazanç (Kr)
20
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
3
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
İncelemeden
İncelemeden
İncelemeden
İncelemeden
geçmiş
geçmemiş
geçmiş
geçmemiş
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan Notlar 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
Net dönem karı
268.665
134.663
216.261
109.199
Diğer kapsamlı gelir:
Kar veya zarardan yeniden sınıflandırılacaklar
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kazanç/ (kayıpları)
- Nakit akış riskinden korunma
(kayıpları)/kazançları
1.684
1.684
(4.575)
(2.288)
52.004
49.583
(30.827)
(51.028)
Diğer kapsamlı gelir
(vergi sonrası)
53.688
51.267
(35.402)
(53.316)
322.353
185.930
180.859
55.883
322.353
185.930
180.859
55.883
Toplam kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
4
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Ödenmiş
sermaye
Sermaye
enflasyon
düzeltmesi
farkları
Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
500.000
348.382
149.301
(132.687)
-
-
38.682
-
30 Haziran 2013 bakiyesi
500.000
348.382
1 Ocak 2014 bakiyesi
500.000
1 Ocak 2013 bakiyesi
Transferler
Temettü dağıtımı
Döneme ait toplam kapsamlı gelir (*)
Transferler
Temettü dağıtımı
Döneme ait toplam kapsamlı gelir (*)
30 Haziran 2014 bakiyesi
(*)
Nakit akım
koruması ile
ilgili birikmiş
(zarar)/kar (*)
Aktüeryal
(kayıp)/
kazançlar (*)
Geçmiş
yıllar
karları
Net
dönem karı
Toplam
özkaynaklar
(9.270)
764.336
442.039
2.062.101
(30.827)
(4.575)
403.357
(480.000)
-
(442.039)
216.261
187.983
(163.514)
(13.845)
687.693
216.261
1.762.960
348.382
187.983
(247.611)
(11.856)
687.693
434.223
1.898.814
-
-
30.000
-
52.004
1.684
404.223
(325.000)
-
(434.223)
268.665
500.000
348.382
217.983
(195.607)
(10.172)
766.916
268.665
Ertelenmiş vergi tutarı netlenmiştir.
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
5
(480.000)
180.859
(325.000)
322.353
1.896.167
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
Notlar
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi öncesi kar
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
arasındaki mutabakat
Amortisman ve itfa payları
10,11
Faiz giderleri
Faiz geliri
Kıdem tazminatı karşılığı ve kullanılmamış
izin yükümlülüğü
Maddi varlık satış zararı/(karı)
Garanti giderleri karşılığı
Finans sektörü faaliyetlerinden şüpheli alacak karşılığı
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
İncelemeden
geçmiş
30 Haziran 2014
İncelemeden
geçmiş
30 Haziran 2013
254.063
260.714
170.943
34.233
(45.816)
160.746
18.458
(42.359)
10.379
(196)
19.085
1.883
19.834
(114)
22.423
2.117
444.574
441.819
İşletme sermayesindeki değişiklikler:
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklar
Stoklar
Diğer dönen/duran varlıklar ve diğer alacaklar
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
Ticari borçlar ve ilişkili taraflara borçlar
Devlet teşvik ve yardımları
Diğer kısa/uzun vadeli borçlar ve borç karşılıkları
ve diğer yükümlülükler
Ödenen kıdem tazminatları
Ödenen vergi
Ödenen garanti giderleri
42.266
(88.950)
(85.098)
51.772
(16.118)
(8.986)
302.604
(79.373)
14.144
2.741
247.610
(11.150)
53.927
(7.939)
(7.943)
(17.561)
(46.290)
(9.843)
(26.256)
(23.135)
İşletme faaliyetlerinden dolayı net nakit girişi
359.944
812.871
44.846
73.545
(298)
(147.182)
1.328
45.626
169
(118)
(75.106)
1.343
(27.761)
(28.086)
(33.721)
(325.000)
710.718
(250.430)
(18.936)
(480.000)
58.944
(148.007)
Finansman faaliyetlerinden dolayı net nakit girişi/(çıkışı)
101.567
(587.999)
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış
433.750
196.786
1.670.467
1.630.455
2.104.217
1.827.241
Yatırım faaliyetleri
Alınan faiz
Vadesi dolan finansal yatırımlar
Finansal yatırımlar
Satın alınan maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
Maddi ve maddi olmayan varlık satış hasılatı
10, 11
Yatırım faaliyetlerinden dolayı net nakit çıkışı
Finansman faaliyetleri
Ödenen faiz
Ödenen temettü
Alınan banka kredileri
Ödenen banka kredileri
Dönem başı hazır değerler
Dönem sonu hazır değerler
3
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
6
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
1968 Yılında Türk-İtalyan ortaklığıyla kurulan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’nin (“Şirket” veya
“Tofaş”) faaliyet konusu Fiat Auto S.p.A. (“Fiat”) lisansı altında binek oto ve hafif ticari araç üretimi,
ithalatı ve satışıdır. Koç Holding A.Ş. (“Koç Holding”) ve Fiat’ın ortak yönetiminde olan Tofaş ayrıca
kendi otomobillerinde kullanılan çeşitli otomobil yedek parçaları da üretmektedir. Şirket’in Genel
Müdürlük adresi Büyükdere Cad. No:145 Zincirlikuyu Şişli-İstanbul’dur. Üretimin yapıldığı fabrikası
ise Bursa’da bulunmaktadır. Şirket tarafından üretilen araçlar Mini Cargo ve Yeni Doblo dışında Fiat
ile yapılan lisans sözleşmeleri uyarınca üretilmektedir. Tofaş, Sermaye Piyasası Kurulu’na “SPK”
kayıtlı olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na “İMKB” 1991 yılında kote edilmiştir ve hisse
senetleri halen Borsa İstanbul A.Ş.’de (“BİST”) işlem görmektedir.
Şirket, ticari faaliyetlerinin önemli bir kısmını Koç Holding ve Fiat Grubu Şirketleri ile
gerçekleştirmektedir (Not 19).
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in konsolidasyona tabi tutulmuş bağlı
ortaklıkları aşağıda yer almaktadır.
Şirket’in ortaklık payı
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Şirket ismi
Faaliyet alanı
Koç Fiat Kredi Tüketici
Finansmanı A.Ş. (“KFK”)
Fer Mas Oto Ticaret A.Ş.
Tüketici finansmanı
Otomobil ve Yedek Parça Ticareti
%99,9
%100,0
%99,9
%100,0
Bundan böyle özet konsolide finansal tablolarda Tofaş ve konsolide edilmiş bağlı ortaklıkları “Grup”
olarak adlandırılacaktır.
Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir:
Mavi yakalı
Beyaz yakalı
7
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
4.737
1.492
4.930
1.389
6.229
6.319
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
2.1.1 Uygulanan finansal raporlama standartları
İlişikteki özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih
ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin
5. maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınmıştır. TMS’ler;
Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin
ek ve yorumları içermektedir.
Grup, 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolarını
SPK’nın Seri: XII, 14.1 No’lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34
“Ara Dönem Finansal Raporlama” standardına uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem özet konsolide
finansal tablolar ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve
zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.
İşletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak
hazırlamakta serbesttirler. Grup bu çerçevede, ara dönemlerde özet konsolide finansal tablo
hazırlamayı tercih etmiştir.
Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarının içermesi gerekli olan
açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Grup’un 31 Aralık 2013 tarihli
finansal tabloları ile beraber okunmalıdır.
Grup’un özet konsolide finansal tabloları ve notları, SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile
açıklanan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda
geçmiş döneme ait konsolide finansal tablolarda gerekli değişiklikler yapılmıştır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve finansal
tablolarını SPK tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına (“SPK Finansal Raporlama
Standartları”) uygun olarak hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla finansal
tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, itibaren, KGK tarafından yayımlanmış TMS 29
“Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı uygulanmamıştır.
Şirket ve Türkiye’de kayıtlı olan Bağlı Ortaklıkları muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni
finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret
Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı
şartlarına uymaktadır. Özet konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal
varlık ve yükümlülükler ile yatırım amaçlı gayrimenkuller dışında tarihi maliyet esasına göre
hazırlanmış, kanuni kayıtlara TMS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve
sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
8
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1.2 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un cari dönem özet
konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem özet
konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli
görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.
Grup, 2013 yılına ilişkin kurumlar vergisi hesaplaması ve nihai Kurumlar Vergisi Beyanname’sinde
kullanılmamış olan yatırım indirimleri hesaplamasında, 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal
tablolardaki vergi hesaplamasına göre yöntem değişikliğine gitmiştir. Söz konusu yöntem değişikliği
neticesinde, Grup’un cari dönem konsolide finansal tabloları ile uygunluk sağlaması açısından 31
Aralık 2013 tarihi itibariyle raporlanan konsolide bilançosunda sınıflandırılan “Ertelenmiş vergi
varlığı” ve “Dönem karı vergi yükümlülüğü” 15.144 TL tutarında arttırılmıştır.
2.1.3 Fonksiyonel ve raporlama para birimi
Grup’un fonksiyonel ve raporlama para birimi Türk Lirası’dır (“TL”). Yabancı para işlemler, işlem
tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve
yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurları kullanılarak çevrilmiştir. Yabancı paraya
dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan bu kur farkı geliri veya gideri,
konsolide kar veya zarar tablosuna yansıtılmaktadır.
2.1.4 Uygulanan konsolidasyon esasları
Ana ortaklığın doğrudan veya dolaylı olarak bir ortaklıktaki oy haklarının yarıdan fazlasını kontrol
etmesi ve işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını idare etme yetkisine haiz olması durumunda,
kontrolün var olduğu kabul edilir. Finansal tabloların konsolidasyonunda şirketler arası bakiye,
işlemler ve gerçekleşmemiş kar ve zararlar dahil olmak üzere kar ve zararlar mahsup edilmektedir.
Konsolide finansal tablolar benzer işlem ve hesaplar için tutarlı muhasebe politikaları uygulanarak
hazırlanmaktadır. Tofaş’ın bağlı ortaklıklarında bulunan azınlık hisseleri, konsolide finansal tablolar
açısından önem arz etmemesinden dolayı, ana ortaklık dışı payların (“Azınlık Payları” veya “Kontrol
Gücü Olmayan Paylar”) içerisinde muhasebeleştirilmemiştir. Şirket’in ve konsolidasyona tabi olan
bağlı ortaklıklarının finansal tabloları aynı tarih itibariyle hazırlanmıştır.
9
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1.5 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Konsolide Finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük
tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve
raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması
gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak
gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde kar veya zarar
tablosuna yansıtılmaktadırlar.
Konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve
bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde
bulundurularak yapılan varsayımlar aşağıdaki gibidir:
a)
Şirket, garanti karşılığını her bir araç modeli için geçmiş yıllarda gerçekleşen araç başına düşen
garanti giderlerini ve araç başına kalan garanti sürelerini göz önünde bulundurarak tespit etmiştir.
b)
Şirket’in bağlı ortaklığı KFK yönetimi, verilen krediler üzerinde yapılan değerlendirmeler
sonucunda tahsili şüpheli görülen alacaklardan doğabilecek zararlar için belli bir karşılık
ayırmaktadır. Değer düşüklüğü ve tahsil edilememe riski, bireysel olarak önemli olan her bir kredi
için ayrı, bireysel bazda değer düşüklüğü tespit edilmemiş krediler dahil tüm krediler için toplam
portföy bazında hesaplanmaktadır. Özet konsolide finansal tablolarda 30 Haziran 2014 tarihi
itibariyle finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar için 11.892 TL tutarında genel kredi karşılığı
ayırmıştır. (31 Aralık 2013: 12.422 TL).
2.2
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişiklikler
Grup, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) ve Uluslararası Finansal Raporlama
Yorumları Komitesi (“UFRYK”) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli
olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları
uygulamıştır.
30 Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara
getirilen değişiklikler ve yorumlar:
-
TMS 32’deki değişiklik, “Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’; 1
Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu değişiklikler, TMS 32 “Finansal Araçlar: Sunum” uygulamasına yardımcı olmak için vardır
ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı
unsurları ortaya koymaktadır.
-
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 27’deki değişiklik, “Konsolide finansal tablolar”: iştiraklerin
konsolidasyonunda istisnalar’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, “Yatırım İşletmesi” tanımını karşılayan bazı
farklı karakterdeki işletmelerin konsolide edilmesi yerine gerçeğe uygun değerlerinden
muhasebeleştirilip, gerçeğe uygun değer farklarının ise gelir tablosu ile ilişkilendirilmesini
içermektedir.
-
TMS 36’daki değişiklik, “Varlıklarda değer düşüklüğü” geri kazanılabilir tutar açıklamalarına
ilişkin’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri,
gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri
kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir.
10
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
-
TMS 39’daki değişiklik, “Finansal Araçlar”: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’ - ‘türev araçların
yenilenmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve
yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın
yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son
verilmeyeceğine açıklık getirmektedir.
-
TFRYK 21 – TMS/UMS 37, “Zorunlu vergiler”; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu
varlıklar” üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya
çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık
getirmektedir.
İlgili değişiklik ve yorumların Grup’un ara dönem konsolide finansal tablolarına önemli etkileri
olmamıştır.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle yayımlanmış ancak 1 Temmuz 2014 tarihinden sonra yürürlüğe
girecek olan standartlar ve değişiklikler:
TMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya
çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların
hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması
gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir.
-
Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan 7
standarda değişiklik getirmiştir:
-
-
Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-2-13 dönem aşağıda yer alan 4
standarda değişiklik getirmiştir:
-
-
TFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS 8, Faaliyet Bölümleri
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TFRS 9, Finansal Araçlar: TMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
TMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
TFRS 1, “TFRS’nin İlk Uygulaması
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
TFRS 11’deki değişiklik, “Müşterek Anlaşmalar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ticari faaliyet
oluşturmuş bir müşterek ortaklıktan iktisap edilen hisselerin nasıl muhasebeleştirileceği
konusunda yol göstermektedir.
11
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
-
TMS 16 ve TMS 38’deki değişiklikler, “Maddi duran varlıklar ”, “Maddi olmayan duran
varlıklar ”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik ile maddi ve maddi olmayan duran varlıkların
amortisman ve itfa paylarının hesaplanmasında kullanılan hasılat merkezli yöntem ortadan
kaldırılmıştır.
-
TFRS 14, “Düzenleyici Erteleme Hesapları”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Tarife uygulamasını kullanan işletmelere ilk
kez uluslarası finansal raporlama standartlarını uygularken daha önce kullandığı muhasebe
standartlarına göre uygulamış oldukları muhasebe politikalarına devam etme hakkı vermektedir.
-
TFRS 15, “Müşteri kontratlarından doğan hasılat”, 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart ile Uluslarası Muhasebe
Standartları Kurulu ve Amerika Muhasebe Standartları Kurulu birlikte çalışarak hasılat
standartları üzerinde yeknasaklığı sağlamayı ve mali tablo okuyucularına işlemin; içeriği, tutarı,
zamanı ile hasılatın belirsizliği ve müşteri kontratlarından doğan hasılatın nakit akışıyla ilgili
bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bu standart ile hasılatın muhasebeleştirilmesinde; kazanç
yönteminden, kontrolün transferini esas alan varlık-yükümlülük yöntemine geçilmesi
amaçlanmaktadır.
-
TFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve
yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS 39 standartlarının yerine geçmiştir.
TFRS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model
sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının
kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı
içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS
39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dahil olmak üzere
birçok uygulamayı devam ettirmektedir. Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin
gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece
gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmen artık
gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik özellikle finansal
kuruluşları etkileyecektir.
-
TFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi”. 1 Ocak 2018
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklik TFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli
değişiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını
sağlamıştır.
Grup, ilgili değişiklikleri ve yorumların finansal tablolar üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını
öngörmektedir.
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren döneme ait ara dönem özet konsolide finansal tablolar,
TMS/TFRS’nin ara dönem finansal tabloların hazırlanmasına yönelik TMS 34 standardına uygun
olarak hazırlanmıştır.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren döneme ait ara dönem özet konsolide finansal tablolar,
Not 2.1.2’de belirtilmiş olan hususlar haricinde, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait konsolide
finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı olan muhasebe
politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla, bu ara dönem özet konsolide finansal
tablolar 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar ile birlikte
değerlendirilmelidir.
2.4
Bölümlere göre raporlama
Şirket’in ana faaliyet konusu tek olduğundan ve faaliyetlerini Türkiye’de sürdürdüğünden bölümlere
göre raporlama yapılmamıştır. Şirket’in ürün grubu, yurtiçi ve yurtdışı satışları bazında net satış bilgisi
Not 14’de yer almaktadır.
12
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 3 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Kasa
Banka
-vadesiz mevduat
-vadeli mevduat
6
5
148.794
1.959.170
92.947
1.580.298
Toplam
2.107.970
1.673.250
Vadeli mevduatların dökümü aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Yıllık faiz
Tutar
oranı (%)
TL
EUR
491.287
1.467.883
Toplam
1.959.170
10,40- 11,25
1,50 - 3,25
31 Aralık 2013
Yıllık faiz
Tutar
oranı (%)
848.965
731.333
8,25-9,90
2,85-3,60
1.580.298
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle vadeli mevduatların vadeleri 1-74 gün arasında değişmektedir
(31 Aralık 2013: 1-47 gün arasında).
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle, vadeli ve vadesiz mevduatların toplam 1.566.539 TL’lik kısmı
(31 Aralık 2013: 1.179.705 TL) ilişkili kuruluş olan bankada bulunmaktadır.
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle nakit akış tablolarında yer alan nakit ve nakit benzeri
değerler aşağıdaki gibidir:
2014
2013
Kasa ve bankalar
Eksi: faiz tahakkukları
2.107.970
(3.753)
1.830.881
(3.640)
2.104.217
1.827.241
NOT 4 - FİNANSAL YATIRIMLAR
a)
Kısa vadeli finansal yatırımlar:
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Grup’un kısa vadeli yatırımlar amacı ile tutulan vadeli mevduat
hesabı bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: 73.413 TL tutarında 181 gün vadeli, %3,3 faiz oranlı).
b)
Satılmaya hazır finansal yatırımlar:
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Grup’un 298 TL tutarında satılmaya hazır finansal varlığı
bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 132 TL).
13
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 5 - FİNANSAL BORÇLANMALAR
a)
Kısa vadeli borçlanmalar
Döviz
tutarı (bin)
TL krediler(*)
EUR krediler
84.000
Toplam
b)
Faiz
oranı (%)
Döviz
tutarı (bin)
242.920
0,98 -1,01
-
242.920
31 Aralık 2013
TL
karşılığı
58.547
-
Faiz
oranı (%)
8,50 -11
-
58.547
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Döviz
tutarı (bin)
TL krediler
Euro krediler
İhraç edilen tahviller (1,2,3,….7)
30 Haziran 2014
TL
karşılığı
123.013
418.806
355.740
-
268.061
Toplam
c)
30 Haziran 2014
TL
karşılığı
31 Aralık 2013
TL
karşılığı
Faiz
oranı (%)
Döviz
tutarı (bin)
7,25 -13,85
Euribor + 0,15
Euribor + 2,90
6,76-10,27
148.122
292.781
434.959
-
217.058
1.042.607
Faiz
oranı (%)
7,25 -14,35
Euribor + 0,15
Euribor + 1,96
6,76 - 10,27
944.798
Uzun vadeli borçlanmalar
Döviz
tutarı (bin)
TL krediler (*)
EUR krediler
İhraç edilen tahviler (1,2,3,…7)
Toplam
30 Haziran 2014
TL
karşılığı
351.977
225.912
1.017.882
-
136.256
31 Aralık 2013
TL
karşılığı
Faiz
oranı (%)
Döviz
tutarı (bin)
7,25 -13,85
Euribor + 0,15
Euribor + 2,60
6,76-10,27
253.156
343.965
743.392
-
193.529
1.380.050
Faiz
oranı (%)
7,25-14,35
Euribor+0,15
Euribor+1,96
6,76-10,27
1.280.886
(*)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla kısa ve uzun vadeli TL kredilerin tamamı konsolide edilen
bağlı ortaklık KFK tarafından, vermiş olduğu tüketici kredilerini finanse etmek amacıyla alınan kredilerden
oluşmaktadır.
(1)
Şirket, 10 Şubat 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan raf kaydına aldırma kararına ve
18 Ekim 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında tahvilin detayları ile ilgili aldığı karara istinaden 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca gerekli izinler sonrasında 12 Kasım 2012 tarihinde 24 ay vadeli %8,14
faiz oranlı 85.000 TL nominal ödemeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller halka arz usulü ile, aracı kuruluş Yapı Kredi
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından satılmıştır.
(2)
Şirket, 18 Ekim 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri uyarınca gerekli izinler sonrasında 28 Aralık 2012 tarihinde 20 ay vadeli %7,65 faiz oranlı 50.000
TL nominal ödemeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller kapalı ihraç usulü ile, aracı kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. tarafından nitelikli yatırımcıya satılmıştır.
(3)
Şirket, 4 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri uyarınca gerekli izinler sonrasında 27 Mayıs 2013 tarihinde 24 ay vadeli %6,76 faiz oranlı 50.000
TL nominal ödemeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller kapalı ihraç usulü ile, aracı kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. tarafından nitelikli yatırımcıya satılmıştır.
14
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 5 - FİNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı)
(4)
Şirket, 4 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri uyarınca gerekli izinler sonrasında 27 Mayıs 2013 tarihinde 20 ay vadeli %6,76 faiz oranlı 30.000
TL nominal ödemeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller kapalı ihraç usulü ile, aracı kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. tarafından nitelikli yatırımcıya satılmıştır.
(5)
Şirket, 4 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri uyarınca gerekli izinler sonrasında 30 Eylül 2013 tarihinde 21 ay vadeli %9,72 faiz oranlı 50.000
TL nominal ödemeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller kapalı ihraç usulü ile, aracı kuruluş TSKB A.Ş. tarafından nitelikli
yatırımcıya satılmıştır.
(6)
Şirket, 4 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri uyarınca gerekli izinler sonrasında 14 Kasım 2013 tarihinde 24 ay vadeli %10,27 faiz oranlı
60.000 TL nominal ödemeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller kapalı ihraç usulü ile, aracı kuruluş Yapı Kredi Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. tarafından nitelikli yatırımcıya satılmıştır.
(7)
Şirket, 18 Nisan 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri uyarınca gerekli izinler sonrasında 06 Haziran 2014 tarihinde 24 ay vadeli %10,23 faiz oranlı
75.000 TL nominal ödemeli tahvil ihraç etmiştir. Tahviller kapalı ihraç usulü ile, aracı kuruluş Yapı Kredi Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. tarafından nitelikli yatırımcıya satılmıştır.
TL kredilerin faiz oranı sabit olup, Euro kredilerin faiz oranı değişkendir.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, kısa ve uzun vadeli finansal borçların 132.693 TL’lik kısmı
(31 Aralık 2013: 116.868 TL) ilişkili kuruluş olan bankalardan elde edilmiştir.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, Grup’un uzun vadeli kredilerinin geri ödeme
planı aşağıdaki gibidir:
1-2 yıl arası
2-3 yıl arası
3-4 yıl arası
4-5 yıl arası
5 yıldan uzun
Toplam
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
654.036
205.789
122.381
31.535
366.309
861.748
219.542
184.493
15.103
-
1.380.050
1.280.886
EUR cinsinden uzun vadeli krediler, Yeni Doblo ve Mini Cargo model araçların üretim yatırımının
finansmanı için kullanılmıştır. İmzalanan üretim anlaşmaları gereğince, Yeni Doblo model araç için
alınan yatırım kredisinin geri ödemeleri Fiat, Mini Cargo model araç için alınan yatırım kredilerinin
geri ödemeleri ise Fiat ve PSA tarafından yapılacak alımlar vasıtası ile garanti altına alınmıştır. Grup
2006 yılında çeşitli finans kuruluşlarının katıldığı iki ayrı anlaşma ile, Mini Cargo yatırımında
kullanılmak üzere 350 milyon EUR kredi limiti temin etmiştir. Mini Cargo model aracın üretimi ile
ilgili alınan kredinin geri ödemesi 2008 yılından itibaren 2015 yılına kadar eşit taksitlerle ödenmeye
başlanmış olup, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle kalan tutar 171.479 TL’dir (59.296 EUR karşılığı)
(31 Aralık 2013: 278.895 TL (118.593 EUR karşılığı)). Grup’un ileride Mini Cargo model araçların
üretimi için kullanılan kredi ile ilgili maruz kalabileceği döviz kurundaki ve faiz oranındaki
dalgalanmalardan oluşabilecek risk, Fiat ve PSA tarafından üstlenilmiştir.
15
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 5 - FİNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı)
Şirket ile Societe Generale Credit Agricole, Fortis Bank S.A., Ing Bank NV ve Intesa Sanpaolo
bankalarının düzenleyici, kredi veren ve garantör, Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIB) garantör ve kredi
veren ve Servizi Assicurativi per il Commercio Estero S.p.A.’nın (SACE) garantör sıfatları ile yer
aldığı konsorsiyum arasında 450 milyon EUR tutarında bir kredi anlaşması 4 Mart 2008 tarihinde
imzalanmış olup, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 583.863 TL’lik kısmı (201.896 EUR karşılığı)
kullanılmaktadır (31 Aralık 2013: 678.285 TL (288.423 EUR karşılığı olan)). Söz konusu kredi Yeni
Doblo geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili yatırım harcamalarının finansmanında kullanılacak olup, iki
yılı ödemesiz olmak üzere on yıl vadelidir. Grup'un ileride Yeni Doblo model araçların üretimi için
kullanılan kredi ile ilgili maruz kalabileceği döviz kurundaki ve faiz oranındaki dalgalanmalardan
oluşabilecek risk, Fiat tarafından üstlenilmiştir.
Grup 2011 yılında yeni Doblo kapasite artışı yatırımında kullanılmak üzere 36 milyon EUR kredi
temin etmiştir. Kredinin geri ödemesi 2012 yılı itibariyle başlamış olup 2018 yılına kadar eşit
taksitlerle ödenecektir. 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle kalan tutar 66.927 TL’dir (23.143 EUR
karşılığı).
Ayrıca, Şirket'in 11 Nisan 2011 tarihinde Citibank N.A’ dan alınan 86.757 TL (30.000 bin Euro
karşılığı) 31 Mart 2014 tarihinde HSBC PLC’den alınan 144.595 TL (50.000 bin EUR karşılığı) 25
Mart 2014 itibariyle Eximbank’tan alınan toplam 242.920 TL (84.000 bin Euro karşılığı) tutarında
finansman kredileri,31 Mart 2014 tarihinde ING Bank’tan alınan 115.676 TL (40.000 bin Euro
karşılığı) ve BNP Paribas’dan alınan 202.433 TL (70.000 bin Euro karşılığı) ihracat taahütlü kredileri
bulunmaktadır.
NOT 6 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
a)
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Alıcılar
Şüpheli alacaklar
Eksi: şüpheli alacak karşılığı
Eksi: alacak reeskontu
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
258.940
6.277
273.184
7.448
(6.041)
(2.924)
Toplam
256.252
(7.210)
(1.925)
271.497
Şüpheli ticari alacak karşılığının dönem içerisindeki hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
Dönem içerisindeki tahsilatlar
30 Haziran
16
2014
2013
7.210
(1.169)
5.950
-
6.041
5.950
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 6 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)
Ticari alacaklar ile ilgili alınan teminatlar
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Grup’un alacaklarına karşılık olarak alınmış olan 43.285 TL
tutarında teminat mektubu, 3.431 TL tutarında teminat çeki ve senedi, 11.137 TL tutarında ipotek,
424.229 TL tutarında doğrudan borçlanma sistemi limiti (bankanın müşterisine işlem hacmine göre
tanıdığı ödeme garanti limiti) bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 48.065 TL tutarında teminat mektubu,
17.207 TL tutarında teminat çeki ve senedi 11.137 TL tutarında ipotek, 412.244 TL tutarında
doğrudan borçlanma sistemi limiti bulunmaktadır.)
b)
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Ticari borçlar
Eksi: borç reeskontu
568.148
(3.550)
666.610
(2.330)
Toplam
564.598
664.280
NOT 7 - FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
649.899
39.041
644.371
40.190
688.940
684.561
Özel karşılıklar
Genel karşılıklar
(15.241)
(6.901)
(12.828)
(6.861)
Toplam
666.798
664.872
Uzun vadeli tüketici finansman kredileri
486.421
542.572
Kısa vadeli tüketici finansman kredileri
Tahsili şüpheli krediler
Kredi değer düşüklüğü karşılıkları
Kredi değer düşüklüğü karşılıkları
Genel karşılıklar
(4.991)
Toplam
481.430
(5.561)
537.011
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla tüketicilere kullandırılan kredilerin faiz oranları sabit olup, aylık TL
krediler için %0,70-%1,73’tür (31 Aralık 2013: %0,70-%1,73). 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013
tarihleri itibariyle dövize endeksli kredi bulunmamaktadır.
17
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 7 - FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR (Devamı)
Uzun vadeli tüketici finansman kredilerinin vadeleri aşağıdaki gibidir:
Yıllar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
1-2 yıl arası
2-3 yıl arası
3-4 yıl arası
4 yıl üzeri
307.238
134.269
37.371
2.552
353.106
135.577
48.328
-
Toplam
481.430
537.011
2014
2013
1 Ocak
Cari dönem provizyonu
Tahsilatlar
25.250
2.729
(846)
20.379
3.073
(956)
30 Haziran
27.133
22.496
Kredi karşılıkları hesabının dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir:
Grup tarafından kullandırılan finansman kredilerine karşılık müşterilerle yapılan sözleşmelerde toplam
alacak tutarı kadar araçlar üzerinde rehin hakkı bulunmaktadır. Grup’un 30 Haziran 2014 tarihi
itibarıyla 1.310.819 TL tutarında alınan orijinal değerleriyle kayıtlara alınan araçlar kadar teminatı
bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 1.367 TL). Ayrıca, Grup gerekli gördüğü durumlarda ek olarak ipotek
teminatı da almaktadır. Grup’un 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 15.241 TL (2013: 12.828 TL)
tutarında özel karşılık ayırdığı tüketici finansman kredilerinin tamamı tutarında araç rehni teminat
olarak bulunmaktadır.
NOT 8 - STOKLAR
30 Haziran 2014
Hammadde stokları
Yarı mamul stokları
Mamul stokları
İthal araçlar
Yedek parçalar
Yoldaki Mallar
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
144.431
98.307
30.075
77.298
41.298
82.536
(5.562)
Toplam
468.383
31 Aralık 2013
99.703
82.255
27.270
60.949
34.577
77.604
(2.925)
379.433
NOT 9 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara dönemler içindeki yatırım amaçlı gayrimenkullerin
hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2014
2013
1 Ocak, net makul değer
Girişler
27.805
-
24.100
-
30 Haziran, net makul değer
27.805
24.100
Söz konusu gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri emsal karşılaştırma yöntemi ile 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla 27.805 TL (2012: 24.100 TL) olarak belirlenmiştir. Değerleme raporu konuyla ilgili SPK
lisansına ve gerekli mesleki birikime sahip bağımsız değerleme firması tarafından yapılan
değerlendirmelere dayanmaktadır.
18
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara dönem içindeki maddi varlık ve ilgili birikmiş amortismanlara ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Arsa, yeraltı/yerüstü
düzenleri ve binalar
1 Ocak tarihleri itibariyle
Maliyet
Birikmiş amortisman
362.559
(203.641)
Makine ve
ekipmanlar
Demirbaşlar
3.234.464
(2.448.240)
Taşıtlar
Özel
maliyetler
Yapılmakta olan
yatırımlar
Toplam
352.266
(255.444)
39.832
(30.569)
10.233
(5.411)
205.119
-
4.204.473
(2.943.305)
Net kayıtlı değer
158.918
786.224
96.822
9.263
4.822
205.119
1.261.168
1 Ocak 2014, net kayıtlı değer
Girişler
Çıkışlar, net
Transferler
Amortisman gideri
158.918
3.677
(3.636)
786.224
118
(51)
32.329
(70.975)
96.822
1
(64)
13.398
(12.412)
9.263
(1.017)
2.654
(1.698)
4.822
(168)
205.119
72.201
(52.058)
-
1.261.168
72.320
(1.132)
(88.889)
30 Haziran 2014, net kayıtlı değer
158.959
747.645
97.745
9.202
4.654
225.262
1.243.467
365.601
(267.856)
41.469
(32.267)
10.233
(5.579)
225.262
-
4.275.661
(3.032.194)
97.745
9.202
4.654
225.262
1.243.467
30 Haziran 2014 itibariyle
Maliyet
Birikmiş amortisman
30 Haziran 2014, net kayıtlı değer
366.236
(207.277)
158.959
3.266.860
(2.519.215)
747.645
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerinde rehin veya ipotek bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013: Yoktur).
30 Haziran 2014 itibariyle hala kullanılmakta olan tamamıyla itfa olmuş maddi duran varlıkların toplam maliyet bedeli 1.823.581 TL’dir (31 Aralık 2013:
1.870.509 TL).
19
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
30 Haziran 2013 tarihinde sona eren ara dönem içindeki maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiş amortismanlara ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Arsa, yeraltı/yerüstü
düzenleri ve binalar
1 Ocak tarihleri itibariyle
Maliyet
Birikmiş amortisman
355.256
(196.598)
Makine ve
ekipmanlar
Demirbaşlar
3.185.967
(2.308.194)
Taşıtlar
Özel
maliyetler
Yapılmakta olan
yatırımlar
Toplam
328.069
(232.838)
36.316
(27.292)
10.233
(5.075)
109.929
-
4.025.770
(2.769.997)
Net kayıtlı değer
158.658
877.773
95.231
9.024
5.158
109.929
1.255.773
1 Ocak 2013, net kayıtlı değer
Girişler
Çıkışlar, net
Transferler
Amortisman gideri
158.658
368
(3.509)
877.773
62
(617)
10.804
(69.759)
95.231
51
(43)
5.116
(11.097)
9.024
(569)
1.779
(1.542)
5.158
(168)
109.929
27.749
(18.067)
-
1.255.773
27.862
(1.229)
(86.075)
30 Haziran 2013, net kayıtlı değer
155.517
818.263
89.258
8.692
4.990
119.611
1.196.331
333.193
(243.935)
37.526
(28.834)
10.233
(5.243)
119.611
-
4.052.403
(2.856.072)
89.258
8.692
4.990
119.611
1.196.331
30 Haziran 2013 itibariyle
Maliyet
Birikmiş amortisman
30 Haziran 2013, net kayıtlı değer
355.624
(200.107)
155.517
3.196.216
(2.377.953)
818.263
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerinde rehin veya ipotek bulunmamaktadır.
30 Haziran 2013 itibariyle hala kullanılmakta olan tamamıyla itfa olmuş maddi duran varlıkların toplam maliyet bedeli 1.856.907 TL’dir (31 Aralık 2012:
1.779.633 TL).
20
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 11 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla sona eren ara dönemler içindeki maddi olmayan
varlıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Lisanslar ve
geliştirme maliyetleri
Diğer
Toplam
1.464.387
(863.782)
64.713
(42.451)
1.529.100
(906.233)
Net kayıtlı değer
600.605
22.262
622.867
1 Ocak 2014, net kayıtlı değer
Girişler
İtfa gideri
600.605
69.452
(77.504)
22.262
5.410
(4.550)
622.867
74.862
(82.054)
30 Haziran 2014, net kayıtlı değer
592.553
23.122
615.675
1.533.839
(941.286)
70.123
(47.001)
1.603.962
(988.287)
592.553
23.122
615.675
Lisanslar ve
geliştirme maliyetleri
Diğer
Toplam
1.380.923
(720.699)
58.403
(34.566)
1.439.326
(755.265)
Net kayıtlı değer
660.224
23.837
684.061
1 Ocak 2013, net kayıtlı değer
Girişler
İtfa gideri
660.224
45.533
(70.723)
23.837
1.711
(3.948)
684.061
47.244
(74.671)
30 Haziran 2013, net kayıtlı değer
635.034
21.600
656.634
1.426.456
(791.422)
60.114
(38.514)
1.486.570
(829.936)
635.034
21.600
656.634
1 Ocak 2014 tarihi itibariyle
Maliyet
Birikmiş itfa payları
30 Haziran 2014 itibariyle
Maliyet
Birikmiş itfa payları
30 Haziran 2014, net kayıtlı değer
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle
Maliyet
Birikmiş ifta payları
30 Haziran 2013 itibariyle
Maliyet
Birikmiş itfa payları
30 Haziran 2013, net kayıtlı değer
Maddi olmayan duran varlıklar, ilgili varlıkların kullanıma hazır olmaları durumunda itfa edilmeye
başlanmaktadır. Bu kapsamda Grup’un henüz kullanıma hazır olmayan ve itfa edilmeye başlanmamış
223.414 TL (31 Aralık 2013: 140.213 TL) tutarında maddi olmayan duran varlığı bulunmaktadır.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle hala kullanılmakta olan tamamıyla itfa olmuş maddi olmayan duran
varlıkların toplam maliyet bedeli 177.684 TL’dir (31 Aralık 2013: 180.516 TL).
21
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 12 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer kısa vadeli karşılıklar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Garanti karşılığı
Dava karşılıkları
İdari gider karşılığı
Diğer
52.175
4.407
4.085
6.686
50.651
4.407
1.209
7.107
Toplam
67.353
63.374
2014
2013
Garanti karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
Yıl içinde ödenen
Yıl içerisindeki artış
50.651
(17.561)
19.085
47.069
(23.135)
22.423
52.175
46.357
2014
2013
1 Ocak
Yıl içinde ödenen
4.407
-
4.407
-
30 Haziran
4.407
4.407
30 Haziran
Dava karşılıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Grup aleyhine açılan davalar
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Grup aleyhine açılmış ve bilanço tarihi itibariyle henüz
sonuçlanmamış davaların toplam tutarı 7.670 TL’dir (31 Aralık 2013: 7.670 TL). Bu davalara ilişkin
ayrılan karşılık tutarı ise 4.407 TL’dir (31 Aralık 2013: 4.407 TL).
Vergi cezaları:
2008-2010 mali yılları arası dönem ile ilgili, Şirket bünyesinde yapılan vergi incelemesi neticesinde
hazırlanan Vergi İnceleme Raporları, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup
Başkanlığı tarafından 2013 yılı Aralık ayı içerisinde Şirket’e iletilmiştir. Vergi İnceleme raporlarında,
dar mükellef kurumlara yapılan bazı ödemeler stopaj ve sorumlu sıfatıyla KDV açısından eleştiri
konusu yapılmıştır. Söz konusu raporlar dahilinde, Şirket’ten 2008 yılı için 13,4 Milyon TL vergi aslı,
23,8 Milyon TL vergi ziyaı cezası, 2009 yılı için 8,4 Milyon TL vergi aslı, 14,9 Milyon TL vergi ziyaı
cezası, 2010 yılı için 9,1 Milyon TL vergi aslı, 16,2 Milyon TL vergi ziyaı cezası talep edilmiştir. Söz
konusu raporlar ve detayları ile ilgili kamuoyu duyurusu ise, Şirket tarafından, 16 Aralık 2013 ve
30 Aralık 2013 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Diğer taraftan, söz konusu vergi incelemelerinin devamı niteliğinde, 2011-2012 mali yılları ile ilgili,
Şirket bünyesinde yapılan ilave vergi incelemesi neticesinde hazırlanan Vergi İnceleme Raporları da,
Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından Şirket’e
iletilmiştir. Vergi İnceleme raporlarında, dar mükellef kurumlara yapılan bazı ödemeler stopaj ve
sorumlu sıfatıyla KDV açısından eleştiri konusu yapılmış, gecikme cezası hariç olmak üzere; 2011 yılı
için 5,1 Milyon TL vergi aslı, 5,1 Milyon TL vergi ziyaı cezası, 2012 yılı için 4,8 Milyon TL vergi
aslı, 4,8 Milyon TL vergi ziyaı cezası talep edilmiştir. İlgili kamuoyu duyurusu, Şirket tarafından,
11 Nisan 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) üzerinden gerçekleştirilmiştir.
22
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 12 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
Şirket yönetimi, Şirket bünyesinde yer alan, raporda eleştiri konusu olan, uygulamaların ilgili vergi
mevzuatlarına ve uluslararası çifte vergiyi önleme anlaşmalarına uygun ve uyumlu olduğunu
düşünmektedir. Şirket, bahse konu raporlarla ilgili olarak uzlaşma ve hukuki süreç dahil tüm yasal
haklarını tatbik etmeyi planlamaktadır. Olası bir hukuki süreç dahilinde, oluşacak nihai kararın müspet
gerçekleşme ihtimalinin aksi duruma göre daha olası ve yüksek görülmesi sebebi ile, bahse konu vergi
raporlarına yönelik ilave bir karşılık konsolide tablolara yansıtılmamıştır.
Teminat mektupları:
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup’un vermiş olduğu teminat, rehin ve
ipoteklerin (“TRİ”) dökümü orijinal para birimleri ile aşağıdaki gibidir:
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu
TRİ’lerin toplam tutarı
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen
ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu
TRİ’lerin toplam tutarı
D. Diğer Verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i) Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
ii) B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
iii) C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
2014
2013
81.017
10.075
-
-
-
-
-
-
-
-
81.017
10.075
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Grup’un
öz kaynaklarına oranı sıfırdır.
Diğer
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Grup 8 Ekim 2014 tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere 822 milyon
ABD Doları ihracat taahhüdü getiren ihracat teşvik belgesi kapsamında 929 milyon ABD Dolar ihracat
gerçekleştirmiş bulunmaktadır. (31 Aralık 2013: 8 Ekim 2014 tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere
822 milyon ABD Doları ihracat taahhüdü getiren ihracat teşvik belgesi kapsamında 916 milyon ABD
Dolar ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktadır.)
Ayrıca Grup, 6 Ekim 2014 tarihine kadar
gerçekleştirilmek üzere 956 milyon ABD Doları ihracat taahhüdü getiren ihracat teşvik belgesi
kapsamında 1.046 milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 6 Ekim
2014 tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere 767 milyon ABD Doları ihracat taahhüdü getiren ihracat
teşvik belgesi kapsamında 453 milyon ABD Dolar ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktadır.) Grup,
8 Nisan 2015 tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere 909 milyon ABD Doları ihracat taahhüdü getiren
ihracat teşvik belgesi kapsamında 250 milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktadır.
Grup’un MCV ve Yeni Doblo projelerine ilişkin imzalamış olduğu uzun vadeli kredi anlaşması,
Grup’a belirli bazı finansal oranlara uygun olma zorunluluğu getirmektedir. Grup, 30 Haziran 2014
tarihi itibariyle bu mali oranlara uymaktadır.
23
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 13 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a)
Diğer dönen varlıklar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
İade alınacak KDV
Gelir tahakkukları
Diğer
51.770
7.428
6.308
46.351
3.171
2.194
Toplam
65.506
51.716
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
94.429
10.036
7.613
1.565
9.524
19.794
10.457
20.329
769
4.805
123.167
56.154
b)
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Gider tahakkukları
Ödenecek sosyal güvenlik primleri
Ödenecek vergi ve fonlar
Alınan avanslar
Diğer
Toplam
NOT 14 - HASILAT
a)
Hasılat
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2013
Yurtdışı satışlar
Yurtiçi satışlar
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
2.320.333
1.024.284
151.127
1.193.218
514.968
111.475
2.045.843
1.393.954
48.680
974.123
777.703
25.765
Toplam
3.495.744
1.819.661
3.488.477
1.777.591
Satışlardan indirimler tutarı 103.017 TL’dir (30 Haziran 2013: 140.035 TL).
24
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 14 - HASILAT (Devamı)
b)
Üretim ve satış miktarları
Üretim
1 Ocak 1 Ocak 30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
Üretilen Araçlar
Yeni Doblo
MCV
Linea
Doblo
Albea
İthal Araçlar
Ducato
Fiat 500
Grande Punto
Alfa Romeo
Jeep
Freemont 4x4
Lancia
Panda Futura
Bravo
Mesarati
Ferrari
Scudo
Transit Satış
Toplam
Satış
1 Ocak 1 Ocak 30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
45.076
41.830
13.623
6.445
-
48.429
56.213
21.211
5.064
-
43.980
40.929
12.466
6.384
-
47.579
54.925
21.809
7.313
1
-
-
2.983
1.388
992
456
363
223
150
75
69
36
7
1
19
2.740
731
3.964
656
330
460
343
163
256
5
12
5
-
106.974
130.917
110.521
141.292
NOT 15 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE
DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2013
Satış ve pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri
Araştırma geliştirme giderleri
102.093
85.625
4.285
56.014
44.806
1.629
103.205
73.178
8.503
58.291
38.703
4.686
Toplam
192.003
102.449
184.886
101.680
25
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 15 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE
DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı)
a)
Satış ve pazarlama giderleri
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2013
22.516
21.568
20.627
20.373
11.537
12.655
11.644
10.041
24.340
22.834
21.428
17.761
13.461
12.925
13.291
8.795
1.041
748
244
14.976
521
106
129
9.381
1.242
934
218
14.448
622
553
149
8.495
102.093
56.014
103.205
58.291
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2013
Personel giderleri
Tükenme payları ve
amortisman giderleri
Bilişim teknoloji giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda
ve hizmetler
Vergi, resim ve harçlar
Seyahat giderleri
Sigorta giderleri
Kira giderleri
Diğer
34.868
17.618
30.536
15.714
8.397
7.798
4.331
4.123
6.916
7.080
3.501
3.821
6.757
3.796
3.572
2.696
699
17.042
3.625
2.157
1.808
1.286
348
9.510
5.761
3.129
1.809
2.530
644
14.773
2.704
1.897
1.056
1.318
379
8.313
Toplam
85.625
44.806
73.178
38.703
Nakliye ve sigorta giderleri
Reklam giderleri
Garanti giderleri
Personel giderleri
Tükenme payları ve
amortisman giderleri
Sergi - fuar giderleri
Satış komisyon giderleri
Diğer
Toplam
b)
Genel yönetim giderleri
26
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 16 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2013
Kambiyo gelirleri
Vade farkı gelirleri
Diğer gelirler
168.031
13.942
6.528
65.602
9.522
5.256
59.582
4.161
4.602
27.297
1.658
2.959
Toplam
188.501
80.380
68.345
31.914
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2013
Kambiyo giderleri
Vade farkı giderleri
Diğer giderler
(210.649)
(9.385)
(4.358)
(103.338)
(5.200)
(1.314)
(101.467)
(6.344)
(2.382)
(67.100)
(2.344)
(1.363)
Toplam
(224.392)
(109.852)
(110.193)
(70.807)
NOT 17 - FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2013
Kambiyo gelirleri
Faiz gelirleri
133.326
31.874
33.049
16.497
112.292
38.201
75.782
15.896
Toplam finansal gelirler
165.200
49.546
150.493
91.678
Kambiyo zararları
Faiz giderleri
(137.340)
(24.848)
(16.008)
(18.324)
(96.228)
(12.113)
(44.576)
(7.827)
Toplam finansal giderler
(162.188)
(34.332)
(108.341)
(52.403)
15.214
42.152
39.275
Net finansal gelir/(giderler)
3.012
27
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 18 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a)
Genel
Grup, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir.
1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oranı %20’dir. Kurumlar vergisi, ilgili
olduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan
edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık
dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve
bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
Grup, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle yatırım indirimi istisnasının sona ermesi nedeniyle, bu tarihe
kadar kullanılmamış olan 2.141.858 TL tutarındaki yatırım indirimleri üzerinden hesaplanan
ertelenmiş vergi varlığını ertelenmiş vergi gideri yazmak suretiyle 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle iptal
etmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 15 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında yatırım
indirimi istisnası uygulaması ile ilgili süre sınırlaması kaldırılmasının görüşülmesi ve bu kararın 8
Ocak 2010’da alınması ile birlikte, Grup’un devrolmuş yatırım indirimleri tekrar kullanılabilir hale
gelmiştir ve bu yatırım indirimi tutarları 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle ÜFE ve yeniden değerleme
oranında arttırılarak 2.110.901 TL üzerinden ertelenmiş vergi alacağı hesaplanmıştır.
Türkiye’de vergi mevzuatı, ana ve bağlı ortaklıklarının konsolide vergi beyannamesi doldurmasına
izin vermemektedir. Bu yüzden finansal tablolara yansıtılan vergi karşılığı, şirket bazında
hesaplanmıştır.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak
kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları
vergi dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona dönemlere ilişkin gelir tablosunda yansıtılan vergi giderinin
kırılımı aşağıda sunulmuştur:
1 Ocak 30 Haziran 2014
Cari dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2013
(14.448)
29.050
(7.594)
19.151
(38.970)
(5.483)
(10.853)
(12.331)
14.602
11.557
(44.453)
(23.184)
30 Haziran 2014
Cari dönem kurumlar vergisi
Eksi: Peşin ödenen kurumlar vergisi (-)
Ödenecek / (peşin ödenen) kurumlar vergisi
28
31 Aralık 2013
14.448
(9.034)
32.841
(48.380)
5.414
(15.539)
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 18 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
b)
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar ve
bilanço tarihi itibariyle yürürlükteki etkin vergi oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi
varlığının dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
Kümülatif
geçici farklar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
İndirimli kurumlar vergisi
Kıdem tazminatı ve kullanılmamış
izin karşılığı
Ertelenmiş gelir
Garanti karşılığı
Devreden yatırım indirimi
Amortismana tabi varlıklar
ve stoklar
Diğer
Ertelenmiş vergi varlığı, net
Ertelenmiş vergi
varlığı/(yükümlülüğü)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
481.009
429.396
149.514
142.679
146.081
40.282
52.200
2.110.901
146.018
50.199
50.651
2.209.950
29.216
8.056
10.441
4.222
29.204
10.040
10.130
4.420
(160.437)
3.749
(172.769)
5.430
44.761
29.134
802.185
(18.750)
875.479
(27.150)
3.613.908
3.734.543
Ertelenmiş vergi varlığı bakiyesinin dönem içerisindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
2014
1 Ocak itibariyle ertelenmiş vergi varlığı
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen tanımlanmış
fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları)/kazançları
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen nakit akım
koruması ile ilgili net kar/(zarar) (*)
30 Haziran itibariyle ertelenmiş vergi varlığı
(*)
29.134
29.050
2013
9.768
(5.483)
(422)
1.143
(13.001)
7.707
44.761
13.135
İlgili tutar sermaye hesabında muhasebeleştirilmekle birlikte, yasal kayıtlarda vergi matrahında indirim
konusu yapılan kur farkı giderlerinin vergi etkisi olup, ertelenmiş vergi hesabına yansıtılmıştır.
29
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 19 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
İlişkili taraflarla bakiyeler
İlişkili taraflarla ilgili
mevduat ve finansal borç bakiyeleri:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Yapı Kredi Bankası A.Ş. (mevduat)
Yapı Kredi Bankası A.Ş. (finansal borçlanma)
1.566.539
(132.693)
1.179.705
(116.868)
Toplam
1.433.846
1.062.837
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Otokoç A.Ş. (Otokoç - Koç Holding A.Ş. iştiraki)
Fiat
Diğer
139.743
55.392
17.431
159.657
76.705
3.225
Toplam
212.566
239.587
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Fiat
Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(Mako - Fiat’ın ilişkili kuruluşu)
Diğer
757.377
667.984
6.536
25.483
8.873
28.975
Toplam
789.396
705.832
İlişkili taraflardan ticari alacaklar:
İlişkili taraflara ticari borçlar:
30
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 19 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
İlişkili taraflarla işlemler
Satışlar
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2013
Fiat
Otokoç A.Ş.
Diğer
1.756.746
405.736
32.868
864.068
237.796
20.602
1.608.543
473.024
13.091
776.981
289.925
7.791
Toplam
2.195.350
1.122.466
2.094.658
1.074.697
58.640
34.460
29.746
26.494
28.729
19.957
14.762
17.544
39.148
38.550
57.809
59.770
16.125
20.692
27.881
22.456
17.188
13.366
7.215
5.017
4.088
3.936
3.256
8.770
7.572
4.540
3.546
2.191
1.700
2.737
18.247
12.763
4.047
2.159
3.384
4.627
3.124
9.238
6.324
2.059
901
1.696
2.122
2.951
3.234
1.549
1.499
3.250
4.951
1.712
3.632
209.591
115.096
251.829
114.838
Yurtiçi malzeme ve hizmet alımları
Ram Dış Ticaret A.Ş.
Zer Merkezi Hiz. ve Tic. A.Ş.
Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Otokoç A.Ş.
Matay Otomotiv
Yan Sanayi ve Tic. A.Ş.
Plastiform Plastik San.Tic. A.Ş.
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizm. A.Ş.
Setur Servis Turistik A.Ş.
Koç Holding A.Ş.
Opet Fuchs Madeni Yağlar Tic. A.Ş.
Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Akpa Dayanıklı Tüketim Lpg ve
Akaryakıt Ürünleri Paz. A.Ş.
Diğer
Toplam
(*)
Sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. aracılığı ile imzalanan poliçeler
kapsamında ödenen ve tahakkuk eden prim tutarlarını içermektedir.
31
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 19 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2013
Ticari mal, malzeme ve hizmet alımları
Fiat
Diğer
1.423.288
12.955
715.738
7.823
1.360.783
9.047
725.438
4.655
Toplam
1.436.243
723.561
1.369.830
730.093
İlişkili kuruluşlardan alınan faiz 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara dönem itibariyle
19.892 TL’dir (30 Haziran 2013: 11.195 TL).
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren altı aylık dönem içerisinde Grup’un üst düzey yöneticilere
(32 kişi) (30 Haziran 2013: 28 kişi) sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı 5.466 TL’dir
(30 Haziran 2013: 4.966 TL).
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle, bağlı ortaklık KFK’nın ilişkili şirketler üzerinden kapalı ihraç usulü
ve halka arz usulü ile ihraç etmiş olduğu tahvillerinin, taşınan değeri 404.317 TL ile finansal
yükümlülükler içerisinde yer almaktadır (31 Aralık 2013: 410.687 TL).
NOT 20 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Hisse başına kazanç, net karın, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı
ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. 30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle ağırlıklı
ortalama hisse adedi 50.000.000.000 adet olup, bu tarihler itibariyle hisse başına kazanç sırasıyla
0,54 Kuruş ve 0,43 Kuruş’tur.
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ
Risk yönetimi amaçları ve prensipleri
Grup’un en önemli finansal araçları, hazır değerler ve finansal borçlardır. Bu finansal araçların en
önemli amacı Grup operasyonları için finansman kaynağı sağlamaktır. Grup ayrıca doğrudan
faaliyetlerinden oluşan ticari borçlar ve ticari alacaklar gibi çeşitli finansal araçlara da sahiptir.
Grup’un finansal araçlarından kaynaklanan en önemli riskleri faiz oranı riski, likidite riski, kur riski ve
kredi riskidir. Grup yönetimi aşağıda özetlenen risklerin her birini incelemekte ve aşağıda belirtilen
politikaları geliştirmektedir.
Kredi riski
Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak
yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir.
Grup, kredi riskini belli taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların
güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır. Grup prosedürleri uyarınca kredili
çalışmak isteyen tüm müşteriler kredi inceleme aşamalarından geçirilmekte ve gerekli teminatlar
alınmaktadır. Ayrıca alacaklar sürekli incelenerek Grup’un şüpheli kredi/alacak riski minimize
edilmektedir. Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne
alınarak değerlendirilmekte ve uygun miktarda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net
olarak gösterilmektedir (Not 6).
32
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
Bilançoda taşınan değerler Grup’un maksimum kredi riskini yansıtmaktadır.
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi türleri;
30 Haziran 2014
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami
kredi riski (A+B+C+D+E) (
- Azami riskin teminat ile güvence altına alınmış
kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi
takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak
finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-) (Not 6)
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
31 Aralık 2013
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami
kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat ile güvence altına alınmış
kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi
takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak
finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
(1)
(2)
Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
Diğer
alacaklar
Bankalardaki
mevduat Finansal
(Not 3) yatırımlar
Finans sektörü
faaliyetlerinden
alacaklar
212.566
256.252
120
2.107.970
298
1.148.228
-
488.123
-
-
-
1.327.761
212.566
-
167.175
482.082
120
-
2.107.970
-
298
-
1.136.320
1.311.513
-
-
-
-
-
-
-
83.036
-
-
-
-
8.893
-
-
6.041
6.041
6.041
-
-
-
-
3.015
18.256
(15.241)
16.248
-
Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
Diğer
alacaklar
Bankalardaki
mevduat Finansal
(Not 3) yatırımlar
Finans sektörü
faaliyetlerinden
alacaklar
239.587
271.497
215
1.673.245
73.545
1.201.883
-
491.581
-
-
-
1.191.396
189.004
-
271.259
491.363
215
-
1.673.245
-
73.545
-
1.174.521
1.174.521
-
-
-
-
-
-
50.583
-
-
-
-
12.168
-
-
-
-
-
238
7.448
(7.210)
7.210
-
Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri, ipotekler ve araç rehinlerinden oluşmaktadır.
33
15.194
28.022
(12.828)
16.875
1.186.944
(12.301)
1.366.274
-
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
Ticari alacaklar için yaşlandırma analizi
Vadesi geçen ancak karşılık ayrılmamış olan alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Ticari alacaklar
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesi üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş
18.101
40.579
180
24.176
-
Toplam
83.036
31 Aralık 2013
Ticari alacaklar
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesi üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş
40.169
9.581
13.001
-
Toplam
62.751
Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Grup’un vadesi geçmiş toplam alacaklarının 365.783TL’si Grup’un
ilişkili şirketi olan Fiat’a aittir (31 Aralık 2013: 19.768 TL). 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Grup’un
Fiat’a olan ticari borcu 751.232 TL’dir (31 Aralık 2013: 667.944 TL).
Kur riski
Yabancı para cinsinden gösterilen varlıklar ve yükümlülükler alım satım taahhütleriyle beraber
Grup’un kur riskine maruz kalmasına neden olmaktadır. Grup’un politikası gelecekte gerçekleşmesi
muhtemel alış ve satışların her döviz türü için karşılaştırmasını yapmaktır.
Not 5’de detaylı açıklandığı üzere imzalanan üretim anlaşmaları gereğince, Doblo model araç için
alınan yatırım kredisinin geri ödemeleri Fiat, Mini Cargo model araç için alınan yatırım kredilerinin
geri ödemeleri ise Fiat ve PSA tarafından yapılacak alımlar vasıtası ile garanti altına alınmıştır.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Doblo model araç için alınan yatırım kredilerinin tamamı geri
ödenmiştir. Grup’un ileride Mini Cargo model araçların üretimi için kullanılan kredi ile ilgili maruz
kalabileceği döviz kurundaki ve faiz oranındaki dalgalanmalardan oluşabilecek risk, Fiat ve PSA
tarafından üstlenilmiştir.
34
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
30 Haziran 2014
1.
2a.
2b.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
19.
19a.
19b.
20.
21.
22.
23.
24.
(*)
Döviz pozisyonu tablosu
TL karşılığı
(fonksiyonel
para birimi)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço dışı türev araçların net varlık/(yükümlülük)
pozisyonu (19a-19b)
Hedge edilen toplam varlık tutarı
Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
Net yabancı para varlık/(yükümlülük)
pozisyonu (9+18+19)
Parasal kalemler net yabancı para varlık/
yükümlülük pozisyonu
(=1+2a+3+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
İhracat
İthalat
ABD Doları
EUR
77.019
1.556.495
32
1.633.546
115.216
115.216
1.748.762
(868.168)
(599.761)
(1.467.929)
(1.017.901)
(1.017.901)
(2.485.830)
30
15
15
15
(8)
(8)
(8)
14
(351.977)
(351.977)
(859.577)
-
-
15
(15)
(737.038)
7
(7)
21
(254.878)
-
(852.284)
7
(294.719)
-
(2.268.205)
1.625.327
321
26.633
538.225
564.858
39.841
39.841
604.699
(300.207)
(207.393)
(507.600)
Diğer
(778.143)
547.627
12
Grup’un EUR cinsinden uzun vadeli kredileri üzerindeki kur dalgalanmalarına ilişkin kur riski Fiat ve PSA tarafından
üstlenilmiş olup, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle bu krediler hariç Grup’un net yabancı para aktif pozisyonu
28.083 TL (verilen döviz bazlı envanter ve maddi varlık avansları dahil edilince yabancı para aktif pozisyonu
143.298 TL).
35
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
31 Aralık 2013
1.
2a.
2b.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
19.
19a.
19b.
20.
21.
22.
23.
24.
(*)
Döviz pozisyonu tablosu
TL karşılığı
(fonksiyonel
para birimi)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço dışı türev araçların net varlık/(yükümlülük)
pozisyonu (19a-19b)
Hedge edilen toplam varlık tutarı
Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
Net yabancı para varlık/(yükümlülük)
pozisyonu (9+18+19)
Parasal kalemler net yabancı para varlık/
yükümlülük pozisyonu
(=1+2a+3+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
İhracat
İthalat
59.209
881.047
77.562
1.017.818
51.431
51.431
1.069.249
(782.191)
(434.810)
53
(1.216.948)
(743.393)
(743.393)
(1.960.341)
-
ABD Doları
31
31
31
104
104
104
-
EUR
20.163
300.007
26.413
346.583
346.583
(266.444)
(148.071)
18
(414.497)
(253.156)
(253.156)
(667.653)
-
Diğer
3
3
3
-
(891.168)
135
(321.070)
3
(1.020.085)
135
(347.483)
3
(4.149.978)
3.148.666
9
(1.623.970)
1.245.765
1.374
Grup’un EUR cinsinden uzun vadeli kredileri üzerindeki kur dalgalanmalarına ilişkin kur riski Fiat ve PSA tarafından
üstlenilmiş olup, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bu krediler hariç Grup’un net yabancı para aktif pozisyonu
43.582 TL (verilen döviz bazlı envanter ve maddi varlık avansları dahil edilince yabancı para aktif pozisyonu
121.143 TL).
36
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in vergi öncesi karının diğer değişkenler
sabit tutulduğunda, ABD Doları, EUR ve diğer yabancı para yükümlülüklerindeki (verilen döviz bazlı
envanter ve maddi varlık avansları hariç) %10 değişiklik karşısındaki duyarlılık analizi aşağıdaki
gibidir:
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
30 Haziran 2014
Kar/zarar
Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
Yabancı
Yabancı
paranın değer
paranın değer
paranın değer
paranın değer
kazanması
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde:
123-
ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD Doları net etki (1+2)
(2)
(2)
2
2
-
-
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
456-
Euro net varlık/yükümlülüğü
Euro riskinden korunan kısım (-)
Euro net etki (4+5)
(88.450)
91.815
3.365
88.450
(91.815)
(3.365)
91.815
91.815
(91.815)
(91.815)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında
ortalama %10 değerlenmesi halinde:
789-
Diğer döviz net/yükümlülüğü
Diğer döviz kuru riskinden korunan kısmı (-)
Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)
3.363
37
(3.367)
91.815
(91.815)
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
31 Aralık 2013
Kar/zarar
Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
Yabancı
Yabancı
paranın değer
paranın değer
paranın değer
paranın değer
kazanması
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde:
123-
ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD Doları net etki (1+2)
23
23
(23)
(23)
-
75.426
(112.161)
(36.735)
112.161
112.161
1
1
(1)
(1)
-
36.759
(36.759)
112.161
-
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
456-
Euro net varlık/yükümlülüğü
Euro riskinden korunan kısım (-)
Euro net etki (4+5)
(75.426)
112.161
36.735
(112.161)
(112.161)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında
ortalama %10 değerlenmesi halinde:
789-
Diğer döviz net/yükümlülüğü
Diğer döviz kuru riskinden korunan kısmı (-)
Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)
(112.161)
Faiz riski
Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır.
Grup, belirli bir dönemde vadesi dolacak veya yeniden fiyatlandırılacak varlık ve yükümlülüklerin
zamanlama uyumsuzlukları veya farklılıklarından dolayı faiz riskine maruzdur. Grup, bu riskini risk
yönetimi stratejileri uygulayarak varlık ve yükümlülüklerin faiz değişim tarihlerini eşleştirerek
yönetmektedir.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 itibariyle bilançoda var olan faize duyarlı finansal araçlar
üzerinden faiz oranındaki +/- %0,5 değişim olasılığının etkisi şekilde hesaplanmıştır.
Faiz oranındaki değişim
Vergi öncesi kar etkisi
38
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Ocak 31 Aralık 2013
%0,50
(12)
%0,50
(167)
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
Likidite riski
Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi
kuruluşlarının vermiş olduğu kredilerin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle
düşürülmektedir.
Finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden vade tarihine kadar
geçen süre dikkate alınarak gösterilmiştir. Belirli bir vadesi olmayan finansal varlık ve yükümlülükler
bir yıldan uzun vadeli olarak sınıflandırılmıştır.
30 Haziran 2014
Defter
Değeri
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplam
(=I+II+III+IV)
3 aydan
kısa (I)
3 - 12 ay
arası (II)
1 - 5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri
2.018.340
Borçlanma senedi ihraçları
404.317
Ticari borçlar
1.353.457
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
121.270
1.451.770
852.740
851.754
121.270
256.194
176.481
475.349
121.270
343.567
510.386
376.405
-
485.700
165.873
-
366.309
-
Toplam
3.277.534 1.029.294
1.230.358
651.573
366.309
Sözleşme uyarınca vadeler
3.897.384
Defter
Değeri
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplam
(=I+II+III+IV)
3 aydan
kısa (I)
3 - 12 ay
arası (II)
1 - 5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
-
-
-
-
-
-
Defter
Değeri
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplam
(=I+II+III+IV)
3 aydan
kısa (I)
3 - 12 ay
arası (II)
1 - 5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri
2.090.702
Borçlanma senedi ihraçları
410.587
Ticari borçlar
1.370.112
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
56.154
2.112.009
761.497
691.494
56.154
212.359
66.199
640.557
56.154
860.925
501.769
50.937
-
1.038.725
193.529
-
-
1.413.631 1.232.254
-
Beklenen (veya sözleşme
uyarınca vadeler)
Türev finansal varlıklar (net)
Türev nakit girişleri
Türev nakit çıkışları
31 Aralık 2013
Sözleşme uyarınca vadeler
Toplam
Beklenen (veya sözleşme
uyarınca vadeler)
Türev finansal varlıklar (net)
Türev nakit girişleri
Türev nakit çıkışları
3.927.555
3.621.154 975.269
Defter
Değeri
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplam
(=I+II+III+IV)
3 aydan
kısa (I)
3 - 12 ay
arası (II)
1 - 5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
-
-
-
-
-
-
39
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
Sermaye yönetimi politikası
Grup’un sermaye yönetiminin birincil amacı, hisse değerlerini maksimize etmek ve işletmelerini
desteklemek adına, güçlü kredi derecesini ve sağlıklı sermaye oranlarının devamlılığını sağlamaktır.
Grup, ekonomik koşulların değişimi ışığında, sermaye yapısını yönetmekte ve düzeltmeler
yapmaktadır.
Grup, sermaye yapısını düzenlemek ve korumak için, hissedarlara yapılan kar payı ödemelerini
düzenleyebilir ya da sermayeyi hissedarlara geri verebilir. 30 Haziran 2014 itibariyle herhangi bir
hedef, politika ya da süreç değişikliği yapılmamıştır.
…………..............
40
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
672 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content