close

Enter

Log in using OpenID

Anatomi laboratuvarı ders içerikleri

embedDownload
2.SINIF 1. DERS KURULU
1.LAB(17.09.2014)
Dolaşım Sistemi Hakkında Genel Bilgiler;
Kalbin Dış Görünüşü ve Pericardium;
Kalbin genel yapısı ve odacıkları
Kalbin yüzleri, kenarları ve komşulukları
Kalbin mutlak ve bağıl matite alanları
Dinleme odakları ve kalp kapakçıklarının göğüs ön duvarındaki projeksiyonu
Pericardium, komşulukları ve çıkmazları
2.LAB(18.09.2014)
Kalbin Büyük Damarları ve Genel Dolaşım;
Aorta, Aorta ascendens ve arcus aorta
Truncus pulmonalis ve Aa. pulmonalia
V. cava superior ve V. cava inferior
Vv. pulmonalia
Büyük dolaşım
Küçük dolaşım
Fetal Dolaşım;
Fetus’un kardiovasküler sistemi hakkında genel bilgiler; fetal yapılar ve bunların
erişkindeki rudimentleri
V. umbilicalis
Ductus venosus
Foramen ovale
Ductus arteriosus
Aa. umbilicales
3.LAB(19.09.2014)
Kalbin Boşlukları;
Atrium dextrum iç yapısı
Valva tricuspitalis
Ventriculus dextrum iç yapısı
Ventriculus sinistrum iç yapısı
Valva bicuspitalis
Atrium sinistrum iç yapısı
Kalbin iskeleti ve kaslarının seyri
Kalbin Koroner Damarları ve İletim Sistemi;
A.coronaria dextra, dalları ve beslediği bölgeler
A.coronaria sinistra, dalları ve beslediği bölgeler
V.cordis magna, --media ve –parva
Sinus coronarius
Sinus atrioventricularis ve -sinoatrialis
Kalbe gelen otonom sinirler
4.LAB(24.09.2014)
Solunum Sistemi Hakkında Genel Bilgiler
Burun Anatomisi ve Paranasal Sinüsler;
Cavitas nasi, duvarları ve açıklıkları
Concha nasalis sup., --med., --inf.; Meatus nasi sup., --med., --inf.
Paranasal sinüsler (sinus frontalis sinus ethmoidalis, sinus sphenoidalis ve sinus
maxillaris) ve açıldıkları oluşumlar
5.LAB (26.09.2014)
Pharynx’in Bölümleri ve Larynx;
Pharynx’in genel anatomisi, bölümleri, Nasopharynx ve Laryngopharynx
Larynx, genel yapısı, bölümleri, kıkırdak iskeleti ve bağları
Larynx Kasları;
Larynx’in ekstrinsik ve intrinsik kasları, bunların origo-insertio, fonksiyon ve
sinirleri
Larynx mukozası, oluşumları ve innervasyonu
Larynx’i besleyen damarlar
6.LAB(01.10.2014)
Trachea, Bronchus ve Bronchiolus’lar;
Trachea, Bronchus, Bronchiolus yapısı ve segmentasyonu. Besleyen damarlar,
innervasyonu ve lenfatikleri.
Akciğerler;
Yapıları, yerleşimleri ve komşulukları, bunların üzerlerinde oluşturduğu izler.
Hilus pulmonis’te bulunan yapılar.
Segmentasyonları, fonksiyonel birimleri.
7.LAB(10.10.2014)
Pleura ve Diaphragma;
Pleura yapısı komşulukları ve çıkmazları.
Diaphragma yapısı, fonksiyonu, sinirleri ve besleyen damarlar.
Mediastinum ve Burada Yer Alan Oluşumlar;
Mediastinum, tanımı, bölümleri ve içerisinde yer alan yapılar. Bunların birbirleri ile
ilişkileri ve kliniği.
2.SINIF 2.DERS KURULU
8.LAB(22.10.2014)
Ağız, Pharynx ve Oesophagus;
Cavum oris,bölümleri ve sınırlarını oluşturan yapılar.
Yumuşak ve sert damak.
Dişler, çeşitleri ve yapıları.
Dil, bölümleri, tat tomurcukları, kasları, sinirleri ve damarları.
Pharynx, bölümleri, kasları, sinirleri, damarları ve fonksiyonu.
Oesophagus, bölümleri, sinirleri ve damarları.
Mide ve Duedonum;
Midenin karın boşluğundaki yerleşimi, komşulukları, peritoneal durumu ve
projeksiyonu.
Bölümleri, yüzleri ve kenarları.
Midenin damarları, innervasyonu ve Plexus coeliacus.
Duodenumun yapısı, karın boşluğundaki yerleşimi, komşulukları, peritoneal durumu
ve projeksiyonu.
Duodenumu besleyen damarlar ve innervasyonu.
9.LAB(24.10.2014)
İnce Bağırsaklar;
İnce bağırsak; yapısı, karın boşluğundaki yerleşimi, komşulukları, peritoneal durumu
ve projeksiyonu.
İnce bağırsağı besleyen damarlar ve innervasyonu.
Kalın Bağırsaklar,
Kalın bağırsak; yapısı, karın boşluğundaki yerleşimi, komşulukları, peritoneal
durumu ve projeksiyonu.
Kalın bağırsağı besleyen damarlar ve innervasyonu.
Caecum; peritoneal durumu, yapısı, karın boşluğundaki yerleşimi, komşulukları,
peritoneal durumu ve projeksiyonu.
Anus; peritoneal durumu, yapısı, dış açıklığı, damarları, sinirleri ve kliniği.
10.LAB(30.10.2014)
Karaciğer;
Karaciğerin karın boşluğundaki yerleşimi, peritoneal durumu ve projeksiyonu.
Karaciğerin yüzleri, lobları, damarları ve innervasyonu.
Karaciğerin komşulukları ve komşu organların üzerinde bıraktığı izler.
Safra kesesi ve yolları;
Safra kesesi ve Ductus choledocus.
Safra Yolları ve Duodenumda açıldıkları yapılar
11.LAB(31.10.2014)
Pankreas ve dalak;
Pankreas; yapısı, karın boşluğundaki yerleşimi, komşulukları, peritoneal durumu ve
projeksiyonu.
Pankreas’ı besleyen damarlar ve innervasyonu.
Pankreas’ın salgıları ve kanalları; bunların Duodenum’da açıldıkları yapılar.
Dalak; yapısı, karın boşluğundaki yerleşimi, komşulukları, peritoneal durumu ve
projeksiyonu.
Dalağı besleyen damarlar ve innervasyonu.
Karın Ön duvarının Topografisi;
Karın ön duvarının bölümlendirilmesi ve bu bölümlerde bulunan organların
projeksiyonu.
Karının topografik bölgelerinin klinik önemi.
12.LAB(03.11.2014)
Periton, Omentum ve Bursa Omentalis;
Parietal ve visseral periton.
Omentumların ve Bursa omentalis’in gelişimi.
Omentum majus, Omentum minus ve Bursa omentalis. Komşulukları, örttüğü ve
sınırlandırdığı yapılar.
Peritoneal Aralıklar ve Çıkmazlar;
Parietal ve visseral peritonun örttüğü yapılar.
Abdominal organların periton durumu
Peritoneal çıkmazlar
13.LAB(05.11.2014)
Karın Arka Duvarındaki Damarlar;
Karın arka duvarındaki ana yapılar
Aorta abdominalis ve dalları
Vena cava inferior ve dalları.
Karın Arka Duvarındaki Sinirler;
Spinal ve otonom sinirler
Pre ve Para-aortik pleksuslar
14.LAB(07.11.2014)
Üriner Sistem Hakkında Genel Bilgiler ve Böbrekler;
Üriner sistemin genel yapısı ve gelişimi.
Böbreklerin yüzleri, kenarları, uçları ve komşulukları.
Böbreğin yapısı kortexi, medullası, bunları besleyen damarlar ve sinirler.
Nefron yapısı ve idrarın süzülmesi.
İdrar Yolları ve Gll. Suprarenales;
Adrenal bezlerin; işlevi, yüzleri, kenarları ve komşulukları.
Adrenal bezlerin yapısı; kortexi, medullası, bunları besleyen damarlar ve sinirler.
Üreterin yapısı, seyri, komşulukları, damar ve sinirleri.
Mesanenin yapısı, konumu, komşulukları, damar ve sinirleri.
15.LAB(12.11.2014)
Erkek Dış Genital Organları;
Penis, yapısı, konumu, komşulukları, damar ve sinirleri.
Scrotum, gelişimi, yapısı, konumu, komşulukları, damar ve sinirleri.
Urethra masculina, yapısı, seyri, konumu, komşulukları, damar ve sinirleri.
Erkek İç Genital Organları;
Testisler, yapısı, konumu, komşulukları, damar ve sinirleri.
Funiculus spermaticus, yapısı, seyri, konumu, komşulukları, damar ve sinirleri.
Vesicula seminalis, yapısı, konumu, işlevi, komşulukları, damar ve sinirleri.
Glandula bulbourethralis, yapısı, konumu, işlevi, komşulukları, damar ve sinirleri.
Prostatın yapısı, konumu, işlevi, komşulukları, damar ve sinirleri.
16.LAB(18.11.2014)
Kadın İç Genital Organları;
Ovaryum, yapısı, konumu, komşulukları, damar ve sinirleri.
Tuba uterina, yapısı, konumu, komşulukları, damar ve sinirleri.
Uterus, yapısı, konumu, komşulukları, damar ve sinirleri.
Vagina, yapısı, konumu, komşulukları, damar ve sinirleri.
Kadın Dış Genital Organları;
Vulvayı oluşturan yapılar ve komşulukları.
Labium majus; yapısı, konumu, komşulukları, damar ve sinirleri.
Labium minus; yapısı, konumu, komşulukları, damar ve sinirleri.
Clitoris; yapısı, konumu, komşulukları, damar ve sinirleri.
Bulbus vestibuli’nin yapısı, konumu, komşulukları, damar ve sinirleri.
Gl.vestibularis major’un yapısı, konumu, komşulukları, damar ve sinirleri.
Urethra feminina’nın yapısı, konumu, komşulukları, damar ve sinirleri.
17.LAB(19.11.2014)
Pelvis Damarları;
Pelvis’in genel tanımı ve içerisinde bulunan organlar.
A.iliaca communis ve dalları
A.iliaca externa ve –interna; dalları, besledikleri bölgeler ve seyirleri.
Pelvis Sinirleri;
Pl.lumbalis’in ilgili dalları; Pl.sacralis’i oluşturan kökler ve dallarının seyri, innerve
ettikleri bölgeler.
18.LAB(21.11.2014)
Pelvis Döşemesi ve Fossa ischiorectalis;
Fossa ischiorectalis’in sınırları ve oluşturan yapılar.
Fossa ischiorectalis’in içerisinde bulunan yapı ve organlar.
Fossa ischiorectalis’in içerisinde bulunan yapı ve organları buradan besleyen damar
ve sinirler.
Diaphragma urogenitale, yapısı, konumu ve komşulukları.
2.SINIF 3. DERS KURULU
19.LAB(03.12.2014)
Rhombencephalon’dan gelişen yapıların makroskobik anatomisi
Mesencephalon ve Prosencephalon’dan gelişen yapıların makroskobik anatomisi;
Medulla oblongata’nın genel yapısı, yerleşimi ve komşulukları.
Pons’un genel yapısı, yerleşimi ve komşulukları.
Mesencephalon; genel yapısı, yerleşimi ve komşulukları.
20.Lab(09.12.2014)
Medulla Spinalis dış yapısı;
Medulla spinalis’in genel yapısı, yerleşimi ve komşulukları.
Medulla spinalis’in zarları ve bunlarla ilgili oluşumlar.
Medulla Spinalis’in gri cevher laminaları ve beyaz cevheri;
Spinal sinirlerin oluşumu.
Medulla spinalis’in içyapısı ve tabakaları
21.LAB(12.12.2014)
Beyin sapının iç yüzü;
Medulla oblongata’nın iç yapısı, içerisinde bulunan çekirdekler, inen ve çıkan yollar.
Pons’un içyapısı, içerisinde bulunan çekirdekler, inen ve çıkan yollar.
Mesencephalon; içyapısı, içerisinde bulunan çekirdekler, inen ve çıkan yollar.
Fossa rhomboidea genel yapısı, yerleşimi ve komşulukları.
22.LAB(17.12.2014)
Görme Sistemi;
Özel duyu organları ve ortak özellikleri.
Görme Organı;
Bulbus oculi’yi oluşturan yapılar, bunların yapısı birbirleriyle ilişkiler ve
fonksiyonları
Bulbus oculi’nin hareketini sağlayan kasların yapısı, yerleşimi, innervasyon ve
fonksiyonu.
Gözkapakları ve gözyaşı bezleri.
Bulbus oculi’nin damar ve sinirleri.
23.LAB(19.12.2014)
Görme Yolları;
N.opticus liflerinin seyri, beyindeki görme merkezleri ve görüntünün projeksiyonu.
Görme bozuklukları ve n.opticus hasarlarının klinik tabloları.
24.LAB(24.12.2014)
İşitme Organları;
Auricula; yapısı bölümleri ve dışkulak yolu.
Kulak zarı, yapısı innervasyonu ve kliniği.
Orta kulak, yapısı, komşulukları ve içerisinde bulunan yapılar.
Kulak kemikçikleri ve yaptıkları eklemler.
İç Kulak;
Cochlea ve semicircular kanallar; yapıları, yerleşim, komşulukları, fonksiyonları,
damar ve sinirleri.
N.vestibulocochlearis, üzerinde bulunan ganglionlar, pons ve bulbus’daki merkezleri
ve burada alınan duyuların cerebrum ve cerebellum’a projeksiyonu.
25.LAB(31.12.2014)
Tat ve Koku Yolları;
Dil üzerindeki papilla’lar; işlevleri, yerleşimleri ve bunları innerve eden liflerin beyin
sapındaki çekirdekleri.
Rhinencephalon’un bileşenleri ve bunların fonksiyonel bağlantıları, cortex’teki
projeksiyonları.
Deri ve Ekleri;
Derinin yapısı, tabakaları, içerisinde bulunan kıl, ter ve yağ bezleri.
Meme’nin yapısı içerisinde bulunan bezler, lenfatik drenajı ve kliniği.
2.SINIF 4. DERS KURULU
26.LAB(28.01.2015)
Kranial Sinirler ve Nucleusları – I ve II;
N.olfactorii, içerdiği lif türleri, çekirdekleri, liflerinin seyri, komşulukları ve hedef
organları.
N.opticus; içerdiği lif türleri, çekirdekleri, liflerinin seyri, komşulukları ve hedef
organları.
N.oculomotorius; içerdiği lif türleri, çekirdekleri, liflerinin seyri, komşulukları ve
hedef organları.
N.trochlearis; içerdiği lif türleri, çekirdekleri, liflerinin seyri, komşulukları ve hedef
organları.
N.trigeminus; içerdiği lif türleri, çekirdekleri, liflerinin seyri, komşulukları ve hedef
organları.
N.abducens; içerdiği lif türleri, çekirdekleri, liflerinin seyri, komşulukları ve hedef
organları.
N.facialis; içerdiği lif türleri, çekirdekleri, liflerinin seyri, komşulukları ve hedef
organları.
N.vestribulocochlearis; içerdiği lif türleri, çekirdekleri, liflerinin seyri, komşulukları
ve hedef organları.
N.glossopharyngeus; içerdiği lif türleri, çekirdekleri, liflerinin seyri, komşulukları ve
hedef organları.
N.vagus; içerdiği lif türleri, çekirdekleri, liflerinin seyri, komşulukları ve hedef
organları.
N.accessorius; içerdiği lif türleri, çekirdekleri, liflerinin seyri, komşulukları ve hedef
organları.
N.hypoglossus
27.LAB(30.01.2015)
Telencephalon’un Kortikal Merkezleri;
Telencephalon; genel yapısı, bölümleri, üzerinde bulunan morfolojik yapılar.
Brodmann sahaları ve beynin fonksiyonel bölümleri.
Telencephalon’un Beyaz Cevheri;
İnsan vücudunda yer alan ilgili oluşumlar hakkında bilgi sahibi olmak
Yapıların vücuttaki yerini saptayabilmek
Fonksiyonlarla ilişkisini kavramak ve klinik bağlantıları sağlamak
28.LAB(02.02.2015)
Merkezi Sinir Sisteminin İnen Yolları;
Tr.corticospinalis; Medulla spinalis’teki yerleşimi merkezi sinir sistemi içerisindeki
seyri ve taşıdığı lifler.
Tr.corticonuclearis; Medulla spinalis’teki yerleşimi merkezi sinir sistemi içerisindeki
seyri ve taşıdığı lifler.
Tr.vestibulospinalis; Medulla spinalis’teki yerleşimi merkezi sinir sistemi
içerisindeki seyri ve taşıdığı lifler.
Tr.reticulospinalis ant.; Medulla spinalis’teki yerleşimi merkezi sinir sistemi
içerisindeki seyri ve taşıdığı lifler.
Tr.reticulospinalis lat.; Medulla spinalis’teki yerleşimi merkezi sinir sistemi
içerisindeki seyri ve taşıdığı lifler.
Tr.tectospinalis; Medulla spinalis’teki yerleşimi merkezi sinir sistemi içerisindeki
seyri ve taşıdığı lifler.
Tr.rubrospinalis; Medulla spinalis’teki yerleşimi merkezi sinir sistemi içerisindeki
seyri ve taşıdığı lifler.
Tr.olivospinalis; Medulla spinalis’teki yerleşimi merkezi sinir sistemi içerisindeki
seyri ve taşıdığı lifler.
Tr.thalamospinalis; Medulla spinalis’teki yerleşimi merkezi sinir sistemi içerisindeki
seyri ve taşıdığı lifler.
Cerebellum;
Ventriculus quartus; sınırları, komşulukları ve çıkmazları.
Cerebellum; genel yapısı, yerleşimi ve komşulukları.
Cerebellum; içyapısı, içerisinde bulunan çekirdekler, efferent ve afferent lifleri,
bunların hedef ve kaynakları.
29.LAB(04.02.2015)
Basal Ganglionlar;
Nucleus caudatus, yapısı yerleşimi, bölümleri fonksiyon ve bağlantıları.
Nucleus lentiformis, yapısı yerleşimi, bölümleri fonksiyon ve bağlantıları.
Nucleus amygdaloideus, yapısı yerleşimi, bölümleri fonksiyon ve bağlantıları.
Claustrum; yapısı yerleşimi, bölümleri fonksiyon ve bağlantıları.
30.LAB(06.02.2015)
Otonom Sinir Sistemine Giriş;
Otonom sinir sisteminin sınıflandırılması, bölümlerin fonksiyonel farklılık ve
yerleşimleri.
Otonom Sinir Sistemi, Pars Sympathetica;
Truncus sympathicus, bölümleri, efferent ve afferent dalları.
Nn.splanchnici, merkezleri, seyir ve innervasyon alanları.
Prevertebral ganglionlar thoracal ve abdominal otonom pleksuslar.
Sempatik sistem ile ilgili klinik tablolar.
31.LAB(11.02.2015)
Otonom Sinir Sistemi, Pars Parasympathetica-I ve II;
Parasempatik lifler taşıyan kranial sinirler bunların parasempatik çekirdekleri; başta
bulunan periferik ganglionları, seyir, komşuluk ve hedef organları.
Başta bulunan otonom pleksuslar ve bunların kliniği.
Sakral parasempatik lifler, merkezleri, seyirleri, ganglion, pleksus ve hedef organları.
32.LAB(13.02.2015)
Hypothalamus’un çekirdekleri ve yolları;
Hypothalamaus; genel yapısı, yerleşimi ve komşulukları.
Hypothalamus; çekirdekleri, efferent ve afferent lifleri.
Epithalamus; genel yapısı, yerleşimi ve komşulukları.
Epithalamus; çekirdekleri, efferent ve afferent lifleri.
Subthalamus; genel yapısı, yerleşimi ve komşulukları.
Subthalamus; çekirdekleri, efferent ve afferent lifleri.
33.LAB(18.02.2015)
Rhinencephalon;
Rhinencephalon’u oluşturan yapılar, bunların yerleşimleri birbirleriyle ilişki ve
fonksiyonları.
Limbik Sistem,
Limbik sistem’i oluşturan yapılar, bunların yerleşimleri birbirleriyle ilişki ve
fonksiyonları.
34.LAB(20.02.2015)
Beyin Ventrikülleri, Zarları ve BOS Dolaşımı;
Dura mater, Arachnoid mater ve Pia mater yapısı yerleşimi, komşu yapılar ile
ilişkileri ve aralıkları.
BOS’un üretildiği yapılar dolaşımı, biriktiği cisterna’lar ve emilimi.
Beyin Damarları ve Dura Sinüsleri;
A.carotis interna’nın cranium içerisinde verdiği dallar ve beslediği bölgeler.
A.vertebralis’in cranium içerisinde verdiği dallar ve beslediği bölgeler.
Beynin venöz drenajı.
Dura mater içerisinde bulunan sinus’lar, yapıları, seyir, yerleşim ve komşulukları.
35.LAB(06.03.2015)
Endokrin Sistem Anatomisi I ve II;
İnsan vücudunda yer alan ilgili oluşumlar hakkında bilgi sahibi olmak
Yapıların vücuttaki yerini saptayabilmek
Fonksiyonlarla ilişkisini kavramak ve klinik bağlantıları sağlamak
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
335 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content