close

Enter

Log in using OpenID

.. ••

embedDownload
..
••
""
• e
29(09(2014 09:48
04152154570
PAGE
MILL! EGT MJD
T.e.
MtLL,' EGiTiM BAKANLIGI
T.aljmve Terbiye Kurulll Ba,kanhg.
96732399/1.0.07/4210887
Konu: 1lkoku14. SmlftngiJiz;ce
SaYI :
25109/2014
Talim ve Terbiye Kurulunun 01.02.2013 tarih ve 6 sayih karan ile kabul edilen
ilkogretirn Kurumlal"l (llkokullar ve Ortaokuflar) Ingilizce Dersi (2, 3) 4, 5.6, 7 ve 8. SInJ'flar)
Ogretim Program! 2013-2014 Ogretim yllmdal1 itibare1l2'inci VEl 5'inci simflardan ba~lamak
iizere uygu1amaya ba~lanml~tJr. Gancellenen ~gretjm programr 2014-2015 Ogretim Yrlmda 2
4,6 ve Tinei smrflerda uyguTanmaktadtt, Bu durumda 2013~2014ogretim yrlinda 3, simfta
okuyan ogI'enciler, 2 ve 3'iincii simfta Ingilizce dersi almadan 2014.2015 tlgrelim yihnda
yeni ogretim programmdaki 4. smif uygulamalarl ile ka~lla~maktadll'. Her ne kadar
yenilenen tngiJizce Dersl Ogretim Prograrmmn icerik yogunJugu azaltilmis olsa da, 2 ve
3'ilnoil slnlfia Ingilizce dersi almamis ClgreJ1ciler icin 4'[ll1cil snufta ogrencilerin
llazlrbulunll!$luk se'Viyelerilli gelistirecek,
4'uneu smrf kazanrmlann: onccleycn bazr
9ah~malann yapilmasr geregi ingiH].;ce ogl'etmenlerimiz tarant1dal) bilinmektedir. ingUizee
ogretrnenlerinin yeni ogl'etim programJnln uygulanmasmda 4 'Oneil Slntf is:in ges:i~ ylh'llln
gerektirdigi iJave ~h$l11alan yapllabilmesi a.maclyla, 2014-2015 ogretim yl1ma mW1sUS
ollllak uzel'c, tngiJizce dersininhaftahk ders s3ati 2 yel"il1e3 ders saati ola-.:ak beUrlenrni~tir.
So;:; konusu ek ders saatinin yam SI1'21.mevcut 4'fincH slnlf tngHizce Ders Kitabl setine
Have olarak, ogretmenlerin uygulamalal'ma destek olacak materyaIler l1azH'lanml~tIr,Bu
materyal1er tngilizce Ogretim programmm 4 'Uncii s1l11f uygulamalanru destcklemek ve
sadece 2014-2015 Ogrethn )'lllnda kullamlmak uzere hazlr1anml~tI1', llgili materyaller "4th
Grade Supplemental Package for English" adl altmda ttkb,meb,gQv,tr adresinde elektronik
ol'tamda ya.ylnlanml~tlr, Takviye paketinde her bir unite ic;:in,2. ve 3. slnlf konulanndan eksik
kalan klslmlan kapsayan dil i§JevleJi ve yapllaTJ ile sozeUk dagarclgma yl'$nelik bil' i~erik
bulunmaktadll'. Ayrlca takviye paketini kullamrken ogretmenlere yardlmcI olmaSI ic;:in
aYl'mtth notlal", etkinlik1er ve yOlJergeler de S1.lnt11rnu~tur,
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Prof. Dr. Emin KARip
Kurul Ba~kanJ
DAGITIM:
B Plam
Teknikokul1nrNenlmahalk:/ANKARA
Ele1<tronik At: w\VW,meb,gov.tr
e--posta:[email protected],gov.tl'
Ayrml:lh bilgi i~i!'l:8o;nay Ci\NKUIUARAN
Tel; (0312) 2126530/4254
foRks:(0312) XXX xx xx
Bu e:vrak gtlVenJ[elektronik imt.a ile imzo.lanm'$t'T,http://evl'llk,,,rgl.meb,gov,trijdre~lndcnea 76 8895.3bf8~b296.bff5
koduilo tcyitcdil~bilir,
02(02
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
65 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content