close

Enter

Log in using OpenID

buradan

embedDownload
T.C.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
II Mim EtttimMidirligi
05/09/2014
Sayr : 9038040 | 133013748337
Konu: Kurumlar Arast Kum Voleybolu Turnuvast'
KAYMAKAMLlGINA
(119e Milli EEitim Midiirli帥
)
MUDURLUGUNE
ilgi:Attonkarahisar Belediyesi Kiiltiir ve Sosyal i,lerMidiirlipintin o2/09/2014 tarihli ve 174471
saylll yazlsl
Ch撫
ぶ螺 器 ヾ棚
的 。
aymよ maclyla Attonkar面 師
Bddい
止
認 lこ 輩 鍵 iχic 15-25 Eylii1 2014 tanhle五 arasinda Akar9ay
alalunda Klu■ lmlar Al・ as1 0diitt Kum Voleyboh Tul■ luvasl diizenlenccttinC dair
Afyonkarahisar Belediyesi Kiilttir ve Spsyal I,ler Midtirlittitniin ilgi yazlsl,Tllmuva sarLnamesi,
Rckl・ casyon
Ba,vunュ FoHllu ve Afl,1li,ikte gOnderillniptir.
Bilgile五 nizi
ve tumuvanl■ okulunuz/119eniz personellerlne duyurulmasl ve tumuvaya
katllmak istcyen taklmlarm bttvlll■ l fOInlalnl 12 Eylii1 2014 Cllma giinii mesai bidmine kadar
Afyonkarahisar Belediyesi Beyaz Masaya teslim etmeleri gerekmekte olup,detayll bilgi i9in a,aこ lda
bclirtilen irtibat numaralan ilc iletisilne ge9ilmesi hususunda;
Gereこ ini rica ederim.
Metin YALcIN
Vali a.
1lMilll Ettitim Mindiirii
EKLER:
‐
Ilgi yazl(l Sayfa)
―
Sartname(l Sayfa)
‐
K江 lhm Fomu(l Sayfa)
―
A■ ,(l sayfa)
DAGITIA4 :
17 119e Kattakamllこ lna
Mcrkez ve merkezc baこ 1l tiim Oku:/kurum midiirliiklerine
MEBBIS Bё liimiine(Web sitesinde yaylnlanmak izere)
IRTIBAT:
Attonkarahisar Belediyespor Sorumlusu lbrahim YILMAZ 0543 650 6669
Voleybol 1l Telnsilcisi
ぬ 。M厳 SAR電
瀞 贈識 ∬ よ
'r`」
卿
均
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
645e'5
2
踏∬llt観 淵 1鶴l罵 ::ε IIふ .興『
0553 318 6076
2
階 器 猟 孟T電需 l戦 t糖
Bora YIGIT
ZENGER‐ Memur
2137603-158
2137605
5-ab6e-del8
t<odu ile teyit
edilebilir
T.C。
AFYONKARAHiSAR BELEDiYE BAsKANLIこ I
K■ ltiir ve SoSyal i,ler MidilrliIBii
Sayr :
86843320.02-821.0s I
2t7- t?q q?l
02/09/2014
Konu : Kurumlar Arasr Kum VoleYbolu
ml氏
L。 ¨
…
:.…
.■
ここ
疋
aコ l飢 …m蝸 艘ZA2A■
毬 Aク
/fヨ 0赳
Bdediyedz ne vdeル dnTemmdI蹴
kitlelere yaymak amaclyla 15‐ 25 Eylii1 2014 tl
麗臨盤1オ識 轟I蹴需
l
odilli Kurumlar Arasl Kum Voleybolu Tumu、
3rin■
.
Bagkan a.
Bagkan Yardtmctst
EK:
Bagvuru Formu ve Afig
g4 q
Karaman Mallallesi Albay Resat ciCiLTEPE Caddesi No:H03100/A,onkarahisar
Tel:(0‐ 272)-2144255(5
Web wwW.a∼
on.bel.廿
HatD Dahili(254)Fax:(0‐ 272)-2135386
C‐ posta:infoの a∼on.bd.tr
irtibat: i.
oau4
ytlunz
Belediyespor ld.
AFYONKARAHiSAR KUM VOLEYBOLU SARTNAMESI
lisar Voleybol ll TemsilCilitti ile birlikte
rahisar
da
v01eybolu
seVdirmek
Ve
luk tumuvasldlr.
鰤』群
sl棚 避
L Ma91ar m∝ d“ n mtta:器 I漁 鵠喘
dt yapll¨ 面
ぃ
set iizerinden oynanacaktlr.
lii saat 17:00'de Devlet Hastanesi kar,lsl
rahisar Voleybol ll Temsilciliこ i binasinda
3.
ik binasinda bulllmasl geremektedir.
4
5
1寵
‘
hHセ md“
距∝ 1
網
詢 mwa Teknik“ Ⅲ A∼ o遺 額面 W黎
“
MudurliЁ iinti,Afyonkarahisar Voleybol ll TemSilCisi ve ulusal hakem 01mak tzere
rLmk bmite温
7.
胤 舞
蹴 Rfξ柵
01arak 250 TL ёdenecektiro itiraz hakll bul
1捌
8.
ttlt冊 朧
欝1肝 躍 肥η
1脳
紹
籠ぷ
籠 猛灘
i脂 :肥 :I
通
mh中 h銘
瞥誕
ll器 ∬響
ぉ
e
hiimen inattlup Saylllr.
9. Ⅳliisabaka
esnasinda
herhangi
bir
sakatlanlnadan
dolayl
oyunculardan
biri
nM篇鱗」:肥 締概鮒 掛鰹 壺鮮 濡 1脚 r糧
11.Tumuvaya kimin isimleri yazdlrlldl is
1∝
miisabakaya katllabilir。
12.Her takln1 2 sporcudan olu,ur.Ycdek oyuncu yoktur.
13.Tumuva slraslnda sporcu detti,ikliЁ i yapllarnaz.
14.Ⅳ liiracat Fomu Beyaz Masadan tellnin edilecektir. Tumuvaya katllmak isteyen
taklmlar ekte gё nderilen folllllarl doldurup Attonkarahisar Belediyesi Beyaz Masaya
需胴肝f需胤 a500
孟場認帆纂:鶴評若
b.隠 誌
350 TL,3.olan taklma 250 TL para ёdiilii
TL,2 danね hmi
verilecektir。
■6.blliisabaka sonunda l.2.3. olarak dereceye giren takllnlara kupa verilcccktir. Ayrlca
tiim katlhmcllara katlllm belgesi ve madalya ve五 lecektir,
17.lRTIBAT
o Afyonkarahisar Belediyespor Sorumlusu lbrahim YILMAZ 0543 650 66 69
0553 318 60 76
BOra Yiこ iT
● Voleybol ll Temsilcisi
2014 AFYONKARAHiSAR KURUMLAR ARASI KUM(PLAの
KATILIM FORMU
VOLEYBOLU
TAKIM ADI
1.Spo.c,, Adr ve SoYadt
DoЁ um Tarihi
Telefon Numarast
ⅣIail
adresi
2.Sporcu Adr ve SoYadr
DoEum Tarihi
Telefon Numarast
Mail adresi
KATILIPIFORMUNDA OLMASI GEREKEN BELGELER
= l adet Niifus ciizdanl fbtokopisi
= l adet fbtOgraf
1lk raporu
= Satthk OCaklarlnda voleybol oynamasinda bir saklnca yoktur yazlll bir sa言
Turnuva gartlarrnt okudum. Kabul ediyor ve turnuvaya katrlmak istiyorum'
:
1. Sporcu Ad Soyadr 3
z
imza
Tarih
Tarih
:
z'sporcu adr Soyadt
:
imza
:
1荀
爾鈴ITL
鋤
01‐
丁L
‐
12501丁 L
■llkt゛ JlehTa● mhtt Kupa′ Madaり こ
ve Katrhm Belgesi Verilecektir
BG5VUrU:∩ FΨ onkor?liテ Gr:望 ediVel:BCΨ QZ MosQ Birimi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
462 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content