close

Enter

Log in using OpenID

4. Birleşim

embedDownload
l,6zm io.q.REsi KANUNU'NUN 12. MADDnsi cnnnGiNcn;
rr. oONnM KIRKLanBT-i ir, cnNpr, ivtpcLisiNiN vrnvls Ayr TOpLANTISINA
^q.ir cUNonNI
nirun$ivt
z4
TOPLANTI CUNU : 08/05/2014 - PERSEMBE
TOPLANTT Saari : 10.30
TOPLANTT YNNi : KIRI(LANNT,i VAIiIiGi . ETETURK TOPLANTI SALONU
S.No
1-
)-
3-
4-
f,-
6-
8-
9-
GUNDEM
KONUSU
Mavrs avr 3. birlesimine ait tutanak iizetinin okunmasr.
Il Ozel Idaresinin 3010412014 tarih ve 4207 sayir; Ilimiz Prnarhisar Ilgesi, Kurudere Kiiyii,
Yalancro$u Krglasr Mevkii, 150 ada, 1499 parsel numaralt ve 37.700,00 m2 yiiziilgiimlii
tagrnmaz iizerinde "Kiigiikbag Hayvancrhk Tesisi" amagh 1/5000 Olgekli Nazrm imar Planr
ve 1/1000 Olcekli Uysulama imar Planr yaprlmasr teklifinin edriisiilmesi.
Il Ozel Idaresinin 3010412014 tarih ve 4236 sayh; Ilimiz Merkez llgesi, Koyunbaba Kiiyii,
3615, 1693, 1694, 1695 ve 3597 parsel numarah tagmmazlar iizerinde "Tanmsal Amagh
Hayvancrhk Tesisi" amagh 1/5000 Olgekli Nazrm imar Planr ve 1/1000 Olgekli Uygulama
imar Planr yaprlmasr teklifinin eiiriisiilmesi.
Il Ozel Idaresinin 05/05/2014 tarih ve 4323 sayrh; Ilimiz Merkez Ilgesi, Kadrkiiy K0yti, 104
ada, 44 parsel numarah tagmmaz iizerinde Tiirk Qocuk Niirolojisi Vakfi tarafindan
"Baliirm Evi, Bannma Evi ve Psikiyatri Merkezi" amagh 1/5000 Olgekli Nazrm imar Planr
ve 1/1000 Olcekli Uvsulama imar Planr vanrlmasr teklifinin sOriisiilmesi.
Il Ozel Idaresinin 06/0512014 tarih ve 4382 sayrlu Ilimiz Ltleburgaz llgesi, Turgutbey
Kiiyii, 13 pafta,2336 parsel numarah tagrnmaz iizerinde '6Rekreasyon Alanr" amagh l/5000
Olgekli Nazrm imar Planr ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar Planr yapilmasr teklifinin
eiiriisiilmesi.
Il Ozel ldaresinin 06/0512014 tarih ve 4401 sayrh; 6360 Sayrh Kanun gereli tiizel kigili$
sona eren belediyelerden il Ozel idaresine devri yaprlan personellerden Tekniker ve
Memur kadrosunda bulunan iki personelin atamasmm yaprlabilmesi igin 1 adet 5. derece
Miihendis kadrosunun iptal edilerek 3. Derece Tekniker olarak, 1 adet S.derece Veri
Hazrlama Kontrol igletmeni kadrosunun iptal edilerek 6. Derece Memur olarak bo;
kadro deEisikliEi vanrlmasr teklifi nin siiriisiilm esi.
Ilimiz Liileburgaz Ilgesi Tatarktiy ve Sakzkdy'deki endiistriyel atrklarm, kontrolsiiz
olarak tanm arazileri, mera ve su havzalarrnr kirletecek gekilde vahgice ve geligi giizel boca
edilmesi sonucu olugan atrklann kirlilik, idari ve mali boyutunun araqfirilmasr hakkrnda
verilen v azrh iinersenin siiriisiilmesi.
ilimiz Demirkiiy ilgesine ba[h Hamdibey kiiyiine 2013 yrh ek biitgesinden kilit tag yaprmr
igin ayrrlan 10.000-TL iidenelin projesi yaprlmadrfrndan bu ddenefin kiiye su deposu
onarrmr ve kalebodur yaprmr iqine aktarrlmasr ve ilimiz Demirkiiy ilgesine balh Balaban
kiiyiine 2014 yrll biitgesinden kilit tag yaprmr igin ayrrlan 15.000-TL ddenefin projesi
yaprlmadrlrndan bu iidenefin kiiye saflrk evi ve kiiy kona$ yaprmr igine aktarrlmasr
h akkrnda verilen v azth iinergenin eii rii siilm es i.
Il Ozel Idaresinin 06/0512014 tarih ve 4382 sayrh; Ilimiz Liileburgaz Ilgesi Kdylerine
Hizmet Giitiirme Birlifiine 2014 Yrh Biitgesi Birliklere Yardrm Tertibinden Akgakiiy
Kiiyiine kilitli parke tagr yaprm iginde kullanrlmak iizere tahsis edilen 50.000,00-TL
ddenefin tahsis de[igiklifi yaprlarak kanalizasyon iginde kullanrlmasr teklifinin
eiiriisiilmesi.
10-
11-
Ozel idaresinin 0610512014 tarih ve 4384 sayrh; Il Genel Meclisi'nin tatil ayrnrn
belirlenmesi teklifi nin giiriisiilmesi.
il Genel Meclisi'nin 11104/2014 tarih ve 82 sayrh kararrna istinaden, Ilimiz Merkez Ilgesi
Kayah K0yii, Kasaba Patika Ustii Mevkii 9 pafta, 621 parsel numarah ve 24.100,00 m2
yiiziilgiimlii tagrnmaz iizerinde "Kiigiikbag Hayvancrhk Tesisi" kurulmasr amacr ile
hazrrlanan 1/5000 Olgekli Nazrm imar Planr ve 1/1000 Otgekti Uygulama imar Planlarmm
onaylanmasr hususunda ttimar ve Bayrndrrhk Komisyonutt tarafindan hazrrlanan raporun
il
edriistilmesi.
Il Genel Meclisi'nin 0510512014 tarih ve 89 sayrh karartna istinaden, 2013 Ytlt Gelir ve
t2- Gider Kesin Hesap Cetvelleri ile Tagrnrr ve TagmmazMzl Hesap Cetvellerinin incelenmesi
hususunda "Plan ve Biitce Komisvonu" tarafindan hazrrlanan raDorun eiiriisiilmesi.
l3- Gelecek birlesim tarihinin tesniti.
Av. Cavit QAGLAYAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
181 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content