close

Enter

Log in using OpenID

Ağustos Ayı Meclis Kararları

embedDownload
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI TARİHİ
SAATİ
OTURUM
BİRLEŞİM
MECLİS BAŞKAN V
1-AÇILIŞ
2-YOKLAMA
: 07/08/2014
: 14:00
:1
:1
: Veli ŞAHİN
:Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında
07/08/2014 Perşembe günü saat 14:00’da Meclis Toplantı Salonunda
Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapmak üzere toplandı.
:
Toplantıya Katılanlar,
Veli ŞAHİN,
Ali KÖKÇÜ,
Mehmet ŞAHİN,
Şaban DOĞAN,
Musa ERASLAN,
Fazıl KUŞÇU,
Serkan ÇALIŞKAN, İbrahim BAYRAM,
Saniye KORKMAZ, Şule TEMEL,
Nihat BULUT,
Şeref Baran GENÇ,
Emin DULKADİR,
Hikmet YÜKSEL,
Hayri DOĞRU,
Resul DURAN,
Emre ŞAHİNCİ,
Turgut BEDİR,
Vedat SOYLU,
Erdal BULUT,
Seher ÜNSAL,
Mustafa DURAN,
Cuma ORHAN,
Ümit ÇOLAK,
Osman ÇELEBİ,
Mehmet YILDIRIM, Halil KARLI,
Osman ALTUNTAŞ,
Erdal GÜRSOY, Sahir YAĞMUR ve Servan SATIR’ın Meclis Başkanlığına vermiş olduğu
dilekçelerinde izinli sayılmaları talebi,
Oy Birliği ile Kabul edildi.
3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06/08/2014 tarih ve 1122 sayılı yazıları ile Meclis Kararının İptali
hakkındaki gündem dışı teklifinin gündeme alınması,
Oy Birliği ile Kabul edildi.
4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06/08/2014 tarih ve 2394 sayılı yazıları ile Kırşehir Belediyesi Otogar
Binası Ek Garaj Yapısı ve İstinat Duvarları Yapım İşinde Kullanılmak üzere Kredi Alımı için Belediye
Başkanına Yetki Verilmesi hakkındaki gündem dışı teklifinin gündeme alınması,
Oy Birliği ile Kabul edildi.
5- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06/08/2014 tarih ve 2394 sayılı yazıları ile Kırşehir İli 801 ada 36
Parsel Üzerine T.M.O. Kırşehir Şubesi Lojman Binası Yapım İşinde Kullanılmak üzere Kredi Alımı için
Belediye Başkanına Yetki Verilmesi hakkındaki gündem dışı teklifinin gündeme alınması,
Oy Birliği ile Kabul edildi.
6- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06/08/2014 tarih ve 2394 sayılı yazıları ile Sıcak Bitümlü Asfalt
Malzemesi Mal Alımında Kullanılmak üzere Kredi Alımı için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
hakkındaki gündem dışı teklifinin gündeme alınması,
Oy Birliği ile Kabul edildi.
7- Bir önceki 03/07/2014 tarihli Temmuz Ayı Meclis Kararlarının okunmadan geçilmesi teklifi,
Oy Birliği ile Kabul edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 63
KARAR TARİHİ …....: 07/08/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KONUSU……….…….: İmar Komisyonu Raporu
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06/08/2014 tarih ve 1121 sayılı teklifi,
Belediye Meclisinin 03/07/2014 tarih ve 55 nolu Kararında görüşülerek İmar Komisyonuna
havale olunan Vatandaşlardan ve Resmi Kurumlardan gelen 7 maddeyi görüşmek üzere İmar
Komisyonu 16/07/2014 tarihinde saat 13.30’de toplanmıştır. Seher ÜNSAL, Mustafa DURAN, Servan
SATIR ve İbrahim BAYRAM’ın katılımıyla, Seher ÜNSAL Başkanlığında İmar Komisyon toplantısı
yapılmış ve Komiyon Raporu Bildirilmiştir.Komisyon Raporu ile ilgili teklif görüşüldü.
KARAR……………….:
1.
Yenice Mahallesi kadastro 643 ada 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların imara açılması
talebi,
Adı geçen taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan 1/100.000 ölçekli ilimiz
Çevre Düzeni Planı’na göre Kentsel Yerleşik Alanlar ve Kentsel Gelişme Alanları dışarısında
Tarım Alanı niteliğindedir. Ayrıca İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bu tür alanların
imara açılmasına yönelik olumsuz görüş bildirmektedir. Talebin reddi,
2.
Kayabaşı Mahallesi kadastro 583 ada 85 parsel numaralı taşınmazın imara açılması ve
Çukurçayır (Kayabaşı) Mahallesi imar 4748 (eski 4250) ada 4-5-6 ve 7 parsel numaralı
taşınmazın imar planında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanından eski hali olan Konut Alanına
çevrilmesi talebi,
Kadastro 583 ada 85 parsel numaralı taşınmaz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan
1/100.000 ölçekli ilimiz Çevre Düzeni Planı’na göre Kentsel Yerleşik Alanlar ve Kentsel
Gelişme Alanları dışarısında Tarım Alanı niteliğindedir. Bu bölgeden geçecek olan Kırşehir İli
Çevre Yoluna ilişkin süreç neticelenip, taşınmazlar Çevre Düzeni Planı kapsamına alındıktan
sonra değerlendirilmek üzere talebin reddi,
İmar 4748 adanın ise imar planımızda Konut Alanı vasfında iken Belediyemizce Sosyal ve
Kültürel Tesis Alanına çevrildiği, fakat üzerinde hiçbir tasarrufta bulunulmadığı tespit edilmiştir.
Yine Belediyemizce adı geçen taşınmaza ilişkin önümüzdeki süreçte kısa vadede herhangi bir
tasarrufta bulunulmayacağı da bilinmektedir. Bölge itibariyle yakın çevresinde başka hiçbir
konut alanı bulunmadığı için taşınmazların Konut Alanına çevrilmesi uygun görülmemiş, ancak
imar haklarının Ticari Alan olarak iadesi uygun görülmüştür. Öneri plan değişikliği tarafımıza
ulaştıktan sonra bir sonraki mecliste değerlendirilmesi,
3. Kuşdilli Mahallesi kadastro 503 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazın imar planında Dini Tesis
Alanından çıkarılarak Tarımsal Niteliği Korunacak Alana çevrilmesi talebi,
Adı geçen taşınmaz üzerinde yer alan Dini Tesis Alanının imar planımızda Konut Alanlarının
sonlandığı uç bir konumda Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar içerisinde yer aldığı ve
çevresinde imar uygulaması tamamlanmış olduğu için Düzenleme Ortaklık Payı ile kamuya
terkedilme olanağının kalmadığı tespit edilmiştir. Adı geçen taşınmazın imar planımıza Dini
Tesis Alanından çıkarılarak Tarımsal Niteliği Korunacak Alana çevrilmesine yönelik İl Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün görüşü tarafımıza ulaştıktan sonra bir sonraki mecliste
değerlendirilmesi,
4. Ahievran (Aşıkpaşa) Mahallesi kadastro 259 ada 11 parsel numaralı taşınmazın imar planında
Otopark Alanında kalan kısmının Akaryakıt ve LPG İstasyonu’na çevrilmesi talebi,
Adı geçen taşınmazın imar planında Otopark Alanında kalan kısmının çıkarılarak Akaryakıt
ve LPG İstasyonu’na çevrilmesi, mevcut sosyal donatıyı azaltıcı etkisi ve azalan sosyal donatının
aynı bölgede ve eşdeğer nitelikte bir alanda ikame edilmesinin mümkün olmayışı dolayısıyla
imar mevzuatı gereği olumsuz değerlendirilmiştir. Ancak Akaryakıt ve LPG İstasyonu ve
çevresindeki yolların plan bütünlüğünü bozacak derecede biçimsizliği dikkate alındığında ileriki
tarihlerde yapılacak olan revizyon planında değerlendirilmek üzere talebin reddi,
5. Kuşdilli Mahallesi Çarşı Camii Çevresinde Trafo Yeri Talebi,
Yerinde yapılan incelemeler sonucunda Çarşı Camii çevresinde uygun bir alan bulunmadığı
tespit edilmiş olup, Çarşı Camiinin yakın çevresinde Kuşdilli Mahallesi imar 1446 ada yanında
yer alan Otopark Alanı üzerinde Trafo Alanı oluşturulduğu öneri plan değişikliği olumlu
değerlendirilmiştir. Plan İşlem Numarası UİP-2142,5 olan öneri plan değişikliği yönünde plan
değişikliği yapılmasına. 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanması,
Yine Yenice Mahallesi imar 5190 ada yanında yer alan Park Alanı üzerinde Trafo Alanı
oluşturulduğu öneri plan değişikliği olumlu değerlendirilmiştir. Plan İşlem Numarası UİP-2142,6
olan öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği yapılmasına. 3194 sayılı İmar Kanununun
8/b bendine göre onanması,
6. Medrese (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 5640 (eski 1133) ada 3 parsel numaralı üzerinde Sosyal
Güvenlik İl Müdürlüğü bulunan taşınmazın imar planında bahçe mesafelerinin 10 m’den 5 m’ye
düşürülmesi talebi,
Adı geçen taşınmazın imar planında planında bahçe mesafelerinin 10 m’den 5 m’ye
düşürülmesi uygun görülmüştür. Öneri plan değişikliği tarafımıza ulaştıktan sonra bir sonraki
mecliste değerlendirilmesi,
7. Nasuhdede (Kayabaşı) Mahallesi imar 5656 (eski 1150) ada 14 parsel numaralı mevzuat gereği
parsel cephesi inşaat yapmaya müsait olmayan taşınmazın imar planında 17 parsel ile birlikte
Ayrık Nizamdan Blok Nizama çevrilmesi talebi,
Adı geçen taşınmaz imar mevzuatına göre yapılaşma için gerekli olan Ayrık Nizam 5 Kata
göre 16 (3,5+9+3,5) m olan asgari parsel cephesini sağlamadığı ve Blok Nizam 5 Kata göre 12,5
(9+3,5) m olan asgari parsel cephesini sağlayacağı için imar planında Blok Nizam olarak
düzenlenmesi uygun görülmüştür. Bloklaşma taslağı ve öneri plan değişikliği tarafımıza
ulaştıktan sonra bir sonraki mecliste değerlendirilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 64
KARAR TARİHİ …....: 07/08/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KONUSU……….…….: 2014-Temmuz Ayı Plan Tadilat Talepleri
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/08/2014 tarih ve 1120 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
2014 Temmuz ayı içerisinde plan değişiklikleri, ilave plan yapılması hususunda Belediyemize
Kurum, Kuruluş ve Vatandaşlardan gelen 13 adet tadilat talebi bulunmaktadır.
1. Yenice Mahallesi imar 2631 ada 4 parsel numaralı taşınmazın güneyindeki imar yolunun
mülkiyete göre yeniden düzenlenmesi talebi,
2. Bahçelievler (Yenice) Mahallesi imar 3020 ada 12 parsel numaralı taşınmazın güneyinde yer
alan Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından kullanılan imar yolunun açılması talebi,
3. Kındam Mahallesi’nde Konut Alanlarının imar planında tamamen Tarımsal Niteliği
Korunacak Alana çevrilmesi ya da Tarımsal Niteliği Korunacak Alanların tamamen Konut
Alanına çevrilmesi talebi,
4. Yenice Mahallesi imar 5273 (eski 633) ada 5 parsel numaralı taşınmazın imar planında Ayrık
Nizamdan Blok Nizama çevrilmesi talebi,
5. Bahçelievler (Yenice) Mahallesi 5391 (eski 782) ada 5 parsel numaralı taşınmaz
çevresindeki imar yollarının mülkiyete göre yeniden düzenlenmesi talebi,
6. Kayabaşı Mahallesi kadastro 795 ada 9 parsel numaralı taşınmazın imara açılması talebi,
7. Ahievran (Aşıkpaşa) Mahallesi kadastro 230 ada 88 parsel numaralı taşınmazın imar
planında Ahi Evranı Veli Türbesi ve çevresine ilişkin düzenleme ile düşürülen imar
haklarının yeniden düzenlenmesi talebi,
8. Kındam Mahallesi kadastro 447 ada ve imar 3725 adanın imar planında mevcut yapılaşmaya
göre yeniden düzenlenmesi talebi,
9. Bağbaşı (Kayabaşı) Mahallesi imar 5621 (eski 1112) ada 11 parsel numaralı imar planında
bir kısmı 6 Kat bir kısmı da 5 Kat olan taşınmazın zemin oturumu daraltılıp 6 Kat olarak
düzenlenmesi talebi,
10. Güldiken (Kuşdilli) Mahallesi imar 2148 ada 1-2-3-7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların imar
planında özel teşebbüse konu Yurt Alanı olarak düzenlenmesi talebi,
11. Gölhisar (Yenice) Mahallesi imar 3894 ada 1 parsel numaralı imar planında Akaryakıt ve
LPG İstasyonu olan taşınmazın bir kısmının Ticari Alan olarak düzenlenmesi talebi,
12. Bağbaşı (Kuşdilli) Mahallesi imar 4816 ada 1 parsel numaralı imar planında İlköğretim Tesis
Alanı olan taşınmazın güney istikametinde genişletilerek yeniden düzenlenmesi talebi,
13. Nasuhdede (Kayabaşı) Mahallesi kadastro 574 ada 16 parsel numaralı taşınmaza yönelik
parselasyon talebi,
Yukarıda bahsi geçen 13 adet tadilat talebinin Meclisten önce İmar Komisyonunda
değerlendirilmesi gerektiğinden,
İmar Komisyonuna havale edilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 65
KARAR TARİHİ …....: 07/08/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Mali Hizmetler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Gelir Tarifelerinin Belirlenmesi Hak.
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15/07/2014 tarih ve 2272 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(1) 5 ve 6 ncı maddeleri ile
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci
maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence vergisi, 56 ncı maddesinde yer
alan işgal harcı, 60 ıncı maddesindeki tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve 84 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan işyeri açma izni harcına dair tarifelerin tespitine ilişkin
düzenlemeler getirilmiştir.
Bu Kapsamda 6527 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bu fıkraya ikinci paragraf olarak eklenen;
“Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal
ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının
görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.” Hükmü gereğince
yukarıda belirtilen gelir kalemlerinin belirlenmesinin, bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 66
KARAR TARİHİ …....: 07/08/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Destek Hizmetleri Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Yönetmelikler Hak.
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 21/07/2014 tarih ve 924 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
5393 sayılı Belediye Kanununun 15/j ve 18/m maddelerine dayanılarak Destek Hizmetleri
Müdürlüğünce hazırlanan Kırşehir Belediyesi Otogar Yönetmeliği - Kırşehir Belediyesi Özel Servis
Araçları Hizmet Yönetmeliği - Kırşehir Belediyesi (T Plaka) Ticari Taksi İşletme Yönetmeliklerinin, bir
sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere Çeşitli İşler Komisyonuna havale edilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 67
KARAR TARİHİ …....: 07/08/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Meclis Kararının İptali
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06/08/2014 tarih ve 1122 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
Kayabaşı, Bağbaşı ve Çukurçayır Mahalle sınırları içerisinde kalan Kadıhanı Caddesi’nin
isminin İstanbul Caddesi olarak değiştirilmesi Belediyemizin 03/07/2014 tarih ve 62 nolu Meclis Kararı
ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak onaylanma işleminde karar yeter sayısı itibariyle 5393 sayılı
Belediye Kanununun 81. maddesindeki “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi
ve Belediye tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; Belediye Meclisinin üye
tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise Meclis üye tam sayısının
üçte iki çoğunluğunun kararı aranır…..”ifadesine aykırılık tespit edilmiştir.
Kadıhanı Caddesi’nin isminin İstanbul Caddesi olarak değiştirilmesine yönelik Belediyemizin
03/07/2014 tarih ve 62 nolu Meclis Kararının iptali,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 68
KARAR TARİHİ …....: 07/08/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Mali Hizmetler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Kredi Talebi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06/08/2014 tarih ve 2394 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
Belediyemizce yapılacak olan ‘‘Kırşehir Belediyesi Otogar Binası Ek Garaj Yapısı ve İstinat
Duvarları Yapım İşinde kullanılmak üzere 2.000.000,00TL kredi alımına ihtiyaç duyulmuş olup; 5393
sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin i) bendi, 18. Maddesinin d) bendi uyarınca İller
Bankasından kredi alınması ve Belediye payından düşülmesi için Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ’ye
yetki verilmesi,
13 Red Oyuna Karşı 15 Kabul Oyu ile,
Oy Çokluğu ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 69
KARAR TARİHİ …....: 07/08/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Mali Hizmetler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Kredi Talebi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06/08/2014 tarih ve 2394 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
Belediyemizce yapılacak olan ‘‘Kırşehir İli 801 ada 36 parsel üzerine T.M.O. Kırşehir Şubesi
Lojman Binası Yapım İşinde kullanılmak üzere 2.000.000,00TL kredi alımına ihtiyaç duyulmuş olup;
5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin i) bendi, 18. Maddesinin d) bendi uyarınca İller
Bankasından kredi alınması ve Belediye payından düşülmesi için Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ’ye
yetki verilmesi,
13 Red Oyuna Karşı 15 Kabul Oyu ile,
Oy Çokluğu ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 70
KARAR TARİHİ …....: 07/08/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Mali Hizmetler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Kredi Talebi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06/08/2014 tarih ve 2394 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
Sıcak Bitümlü Asfalt Malzemesi Mal alımında kullanılmak üzere 1.000.000,00TL kredi alımına
ihtiyaç duyulmuş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin i) bendi, 18. Maddesinin d)
bendi uyarınca İller Bankasından kredi alınması ve Belediye payından düşülmesi için Belediye Başkanı
Yaşar BAHÇECİ’ye yetki verilmesi,
13 Red Oyuna Karşı 15 Kabul Oyu ile,
Oy Çokluğu ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
Meclis Başkan Vekili 04/09/2014 Perşembe günü saat 14.oo’da Eylül Ayı Olağan Meclisinde
toplanmak üzere Ağustos ayı Meclisini kapattı.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
226 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content