close

Enter

Log in using OpenID

Bir Kahraman Doğuyor - 1 (Mustafa Kemal`in Okul Hayatı)

embedDownload
1
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Bir Kahraman Doğuyor - 1 (Mustafa Kemal’in Okul Hayatı)
1.
5.
1. Mustafa Kemal’in yetiştiği aile ortamı
+
2. Ailesinin onun eğitimine verdiği önem
+
3. Babasını kaybetmesi sonucu verdiği
hayat mücadelesi
gibi Mustafa Kemal ile ilgili verilenlerin aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
A) Kişiliği üzerinde
B) İdealistliği üzerinde
C) Kararlılığı üzerinde
D) Fiziksel özellikleri üzerinde
1. Mustafa Kemal’in bitirdiği ilk okuldur.
2. Askeri eğitim aldığı ilk okuldur
3. Selanik dışında bitirdiği ilk okuldur.
A)
Harp Okulu
Mustafa Kemal’in eğitim gördüğü kurumlar
sıralamasında hangisi doğrudur?
Selanik Askeri
Rüştiyesi
B)
Harp Akademisi
Manastır Askeri
İdadisi
C)
Şemsi Efendi
Mektebi
Harp Akademisi
D)
Manastır Askeri
İdadisi
Harp Akademisi
Selanik
Askeri
Rüştiyesi
3.
Şemsi
Efendi
Okulu
1
Manastır
Askeri
İdadisi
A)
1
2
3
B)
2
1
3
C)
2
3
1
D)
3
1
2
2
1. Mustafa Kemal’in Selanik Askeri
Rüştiyesinden sonra Askeri İdadiye
başladığı yerdir.
2. Askeri kurumların çok olduğu ve
milliyetçi akımların etkili olduğu şehirdir.
3. Fransızca eğitimini geliştirdiği ve Namık
Kemal’in eserleri ile tanıştığı yerdir.
Verilen özellikler Mustafa Kemal’in hayatında
etkili olan şehirlerden hangisine aittir?
A) Sofya
C) İstanbul
4.
A
2.
Verilen bilgiler aşağıdaki okullardan hangisine
aittir?
4.
Harp
okulu
B) Manastır
D) Selanik
1.
Mülkiye Rüştiyesi
2.
Askeri Rüştiyesi
3.
Askeri idadi
4.
Harp Akademisi
1.
Harp
Akademisi
Yukarıda verilenlerden hangisi Mustafa
Kemal’in İstanbul’da askeri eğitim aldığı
okullardan biridir?
A) 1.
6.
B) 2.
C) 3.
Î
D) 4.
Mustafa Kemal’in gittiği okulların doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) 3, 2, 4, 1
C) 2, 1, 3, 4
B) 1, 2, 4, 3
D) 4, 1, 3, 2
TEST
1
Bir Kahraman Doğuyor - 1 (Mustafa Kemal’in Okul Hayatı)
7.
10.
ð
Manastır Askeri idadisi
?
ð
Harp okulu
?
ð
Harp Akademisi
A) 3, 1 ve 2
C) 2, 1 ve 3
A) Açıksözlü - Vatansever
B) Önder - İleri görüşlü
C) Alçak gönüllü - Vatansever
D) Çağdaş - Barış yanlısı
11.
1. Mustafa Kemal okul hayatına Mahalle Mektebinde başlamıştır.
2. Harp Akademisinden Kurmay yüzbaşı olarak
ayrılmıştır.
3. Manastır Mülkiye Rüştiyesini bitirmiştir.
B) 1, 2 ve 3
D) 1, 3 ve 2
“Çocukluğuma dair hatırladığım ilk şey, mektebe
gitme meselesine aittir. Bundan dolayı annemle
babam arasında hangi okula gideceğim konusunda fikir ayrılıkları vardı. Annem mahalle mektebine gitmemi isterken babam ise Şemsi Efendi
Mektebine devam etmemi ve yeni yöntemlere
göre okumamı istiyordu.”
Mustafa Kemal’in verdiği bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) Bu dönemde farklı eğitim veren okullar bulun-
A) 1. ve 2.
C) Yalnız 3.
B) Mahalle Mektebi daha çağdaş eğitim vermek-
maktadır.
tedir.
A
B) Yalnız 2.
D) 2. ve 3.
C) Şemsi Efendi Mektebi, eğitim - öğretime yeni
başlamıştır.
9.
Durum:
Mustafa Kemal’in içinde bulunduğu
ortamda birçok isyanın, ayaklanmanın ve çok ciddi fikir ayrılıklarının
olduğu görülmüştür. Ayrıca yaşadığı
bölgede çok sayıda gazete ve dergi
basılmakta, birçok aydın yaşamakta
ve önemli fikir akımlarının yeşerdiği
bir iklimi de barındırmaktadır.
Verilen durumun Mustafa Kemal ile ilgili
aşağıda verilenlerin hangisi üzerinde etkili
olduğu söylenebilir?
A) Ülkenin kurtuluşu için düşünceler üretmesinde
B) Askeri Ataşelik görevine gelmesinde
C) Çanakkale Savaşlarında görev almasında
D) Manastır idadisinde eğitim görmesinde
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
?
“?” işaretli olarak verilen yerlere merdiven
basamağındaki bilgilerden hangileri gelmelidir?
Ahmet öğretmenin Mustafa Kemal hakkında vermiş olduğu bilgiler onun hangi özelliklere sahip
olduğunu gösterir?
8.
1. İlk defa Selanik dışında eğitim aldı.
2. Kurmay yüzbaşı olarak bitirdi
3. Teğmen rütbesiyle bitirdi.
D) Mahalle Mektebi askeri eğitim vermektedir.
12.
1. Matematik öğretmeni Yüzbaşı
Mustafa Efendi
2. Manastır Askeri
İdadisindeki
yakın arkadaşı
Ömer Naci
ð
Mustafa Kemal’e
“Kemal” isminin
verilmesinde etkilidir.
ð
Mustafa Kemal’in
hitabet ve edebiyat
sevgisinde etkilidir.
Verilen bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisinin Mustafa Kemal üzerinde etkili olduğu
söylenemez?
A) Öğretmenlerinin
B) Arkadaşlarının
C) Okul hayatının
D) Ailesinin
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
2
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Bir Kahraman Doğuyor - 2 (Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı)
1.
4.
1. Vatan ve Hürriyet
2. Hürriyet ve itilaf
3. Teali İslam
Mustafa Kemal verilenlerden hangilerinin
kuruluşunda yer almıştır?
A) Yalnız 1.
C) 1. ve 2.
B) Yalnız 2.
D) 2. ve 3.
2.
Ayşe öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerden
hangisi doğru cevap vermiştir?
A)
B)
AHMET
Öğretmenin anlatmış olduğu savaş aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Trablusgarp C)
3.
I. Dünya
B)
D)
D)
A
C)
SELDA
VEYSEL
I. Balkan
II. Balkan
Mustafa Kemal askerlik hayatı boyunca bir çok
savaşta yer almış ve askeri başarılara imza
atmıştır.
5.
İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması üzerine
Mustafa Kemal ve arkadaşları Trablusgarp’a gizli
yollardan giderek halkı direnişe geçirmişlerdir.
Mustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta elde etmiştir?
Bu durum Mustafa Kemal’in hangi özelliğini
göstermektedir?
A) I. Balkan Savaşı
C) Kurtuluş Savaşı
A) İnkılapçılığını
C) Teşkilatçılığını
B) I. Dünya Savaşı
D) Trablusgarp Savaşı
Î
B) İdealistliğini
D) İleri görüşlülüğünü
TEST
2
Bir Kahraman Doğuyor - 2 (Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı)
6.
9.
.....?.....
1.
Derne, Tobruk
2.
Çanakkale Cephesi
3.
Kafkas Cephesi
.....?.....
Verilenlerden hangileri Kurtuluş mücadelesine
giren Türk halkının gözünde Mustafa Kemal’in
lider olarak kabul edilmesinde etkili olmuştur?
A) Yalnız 1.
C) 1. ve 2.
Diyagramda numaralandırılarak boş bırakılan “?”
yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
10.
2
A)
I. Dünya Savaşı
Trablusgarp Savaşı
B)
Trablusgarp Savaşı
I. Dünya Savaşı
C)
Trablusgarp Savaşı
Kurtuluş Savaşı
D)
I. Dünya Savaşı
93 Harbi
7.
(1) Ülkenin savaşın ortasında kalması Mustafa
Kemal’i hem üzüyor hem de rahatsız ediyordu.
(2) Bu yüzden Sofya’da kalmak istemiyordu. (3)
Onun bu kararlı tutumu karşısında fazla direnemeyen yetkililer (4) 1915 yılında Çanakkale
Boğazını savunmakla sorumlu 19. Tümen Komutanlığına tayin etti.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde, Mustafa Kemal’in görev almak istemesinin sebebi verilmiştir?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
Kafkas Cephesi’nde düşmanla başarıyla mücadele eden Mustafa Kemal 1917 yılında Suriye’de
bulunan 7. Ordu Komutanlığına atandı. Bu
cephede ingiliz ordusu Filistin’e kadar ilerlemişti. Ordunun erzak ve silah durumunun sıkıntılı
olduğunu gören Mustafa Kemal fazla kayıp
verilmesini önlemeye çalışmış, birliklerimizi
Suriye’nin kuzeyine çekmiş ve İngiliz ilerlemesini
durdurmuştur.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Mustafa Kemal birçok cephede savaşmıştır.
B) Osmanlı Devleti zayıf durumdadır.
C) Suriye’de İngilizlerin ilerlemesi engellenememiştir.
D) Osmanlı Devleti toprak kaybetmiştir.
A
1
11.
D) 4.
Osmanlı Devleti’nin İtalya’ya karşı yapılan
Trablusgarp Savaşı’nda yenilmesiyle aşağıdaki yerlerin hangisindeki son toprağını
kaybetmiştir?
A) Avrupa
C) Afrika
1. Almanya’nın savaşı kaybedeceğini söylemesi
2. Gelibolu’ya asker çıkaran kuvvetlerin taarruz
edeceklerini önceden tahmin etmesi
3. İstanbul’a geldiği gün boğazlardaki gemiler
için “Geldikleri gibi giderler!” demesi.
12.
B) Anadolu
D) Balkanlar
Mustafa Kemal’in 1. Dünya Savaş’ında görev
aldığı cephelerden bazıları şunlardır;
• Çanakkale
• Kafkas
• ?
Yukarıda Mustafa Kemal ile ilgili verilenlerden
hangileri onun ileri görüşlülüğünü kanıtlamaktadır?
Yukarıda “?” olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yalnız 1.
C) Yalnız 3.
A) Hicaz-Yemen
C) Sakarya
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
8.
B) Yalnız 2.
D) 1., 2. ve 3.
B) Yalnız 2.
D) 1., 2. ve 3.
B) Suriye
D) Kanal
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
3
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Bir Kahraman Doğuyor - 3 (Mustafa Kemal’in Kişilik Özelliği ve Dört Şehir)
1.
Selanik, Balkanlardaki en gelişmiş şehirlerden
biriydi. Liman ve demiryolu ile ülkenin ve dünyanın farklı yerleriyle irtibat halindeydi. Avrupa'da
basılan gazete, dergi ve kitaplar kolayca temin
ediliyordu. Böylece dünyadaki gelişmelerden ve
fikir akımlarından haberdar oluyordu.
4.
1. Selanik: Mustafa Kemal'in kültürel birikiminde
etkili olan şehirdir.
2. Manastır: Mustafa Kemal'in Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumaya başladığı şehirdir.
3. Sofya: Harp Akademisini okuduğu şehirdir.
Verilen bilgilerin Doğru "D" ve Yanlış "Y" olma
durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru
sıralanmıştır?
Mustafa Kemal'in gençlik yıllarının geçtiği
Selanik'le ilgili verilen bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
1.
A) Zengin bir kültürel yapı vardır.
B) Ekonomik yönden gelişmiştir.
C) Basın - yayın imkanları geniştir.
D) Askeri yönden Balkanların en güçlü şehridir.
2.
3.
A)
D
D
D
B)
D
Y
D
C)
D
D
Y
D)
Y
Y
D
2.
1.
Mehmet Emin Yurdakul'dan etkilenmiştir.
2.
Tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik
Bey sayesinde tarih bilinci gelişmiştir.
3.
Türk milletinin geleceği ile ilgili arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunmaya
başlamıştır.
5.
Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasında
yaşadığı şehirlerin katkısı çok olmuştur. Bu şehirlerdeki ortam ve okuduğu kitaplar fikir hayatının
oluşmasını sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerden biri
değildir?
Verilenlerden hangileri Mustafa Kemal'in
Manastır Askeri İdadisinde eğitim gördüğü
dönem ile ilgilidir?
B) Manastır
D) Üsküp
A
A) Sofya
C) İstanbul
A) Yalnız 1.
C) 2. ve 3.
B) 1. ve 2.
D) 1. 2. ve 3.
6.
3.
1. Mustafa Kemal'in Avrupa temsilcileriyle görüştüğü şehir ............ dır.
2. ............. şehrinde iken yapılan Türk - Yunan
savaşında başarılı olmasına rağmen kazanç
elde edilememesi devletin geleceği ile ilgili
soru işaretlerine neden olmuştur.
3. ............. şehrinde kaldığı sürece Türklerle yakından ilgilenmiş, onların sorunlarını yerinde
görme fırsatı bulmuştur.
Mustafa Kemal'e ait verilen bilgilerde
"..........." boşluklara aşağıdaki şehirlerden
hangisi gelirse doğru sıralanmış olur?
1
2
3
A)
Sofya
Manastır
Sofya
B)
Manastır
İstanbul
Selanik
C)
Selanik
Sofya
Manastır
D)
Manastır
İstanbul
İstanbul
Î
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in
öğrenim hayatının geçtiği şehirlerden biri
değildir?
A) Manastır
C) İstanbul
7.
B) Sofya
D) Selanik
Mustafa Kemal'in yaşağıdı dört şehir düşünce
hayatının oluşmasında etkili olmuştur. Bu düşünceler;
1. İlke ve inkılaplar
2. Devletler arası ilişkiler
3. Siyasi fikirler
gibi unsurların hangileri üzerinde etkili olmuştur?
A) Yalnız 1.
C) 2. ve 3.
B) 1. ve 2.
D) 1. 2. ve 3.
TEST
3
Bir Kahraman Doğuyor - 3 (Mustafa Kemal’in Kişilik Özelliği ve Dört Şehir)
8.
10.
Selanik
Dünyadaki gelişmelerden farklı
fikirlerden haberdar oluyorlardı.
Manastır
Namık Kemal ve Mehmet Emin
Yurdakul'dan etkilenmiştir.
İstanbul
Avrupa'daki gelişmeleri ve siyasi
gelişmeleri yakından takip etmiştir.
Sofya
Görevi gereği Avrupa'daki devletlerin temsilcileri ile görüşmüştür.
Yukarıda Mustafa Kemal'in fikir hayatında
etkili olan şehirler ve bu şehirlerin katkıları
verilmiştir. Bu şehirlerden hangisinin katkısı
yanlış yorumlanmıştır?
C)
9.
Selanik
B)
Farklı fikirleri
öğrenme imkanı
olmuştur.
İstanbul
Ülkenin ve dünyanın gidişatı
hakkında fikir
sahibi olmuştur.
D)
A) Yaşadığı şehirlerin
B) Öğretmenlerinin
C) Okuduğu kitapların
D) Askerî başarıların
A
T
TES
KAZAN
B) Mustafa Kemal'in savaştığı şehirler hangileridir?
C) Mustafa Kemal'in okul hayatının geçtiği şehirler hangileridir?
D) Mustafa Kemal'in askerlik yaptığı şehirler
Sofya
Avrupalı devleterin bakış açılarını öğrenme
imkanı olmuştur.
Verilen bilgilere göre ilke ve inkılapları gerçekleştiren Mustafa Kemal'in fikir hayatının
oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin
etkisi olmamıştır?
Adı
etkili olan şehirler hangileridir?
Manastır
Avrupalı yazarların fikirlerini
benimsemiştir.
Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşması ve
gelişmesinde yaşadığı şehirlerdeki ortamın
katkısı önemlidir. Bunun yanında öğretmenleri
ve okuduğu kitaplardan kazandığı kültür sevgisi,
akılcı ve bilimsel düşünme becerisi fikir hayatının
oluşmasını sağlamıştır. Bu düşünceleri daha
sonra meydana getirdiği ilke ve inkılaplarında
görmek mümkündür.
KAVRAM
IM
A) Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasında
hangileridir?
A
A)
Sosyal Bilgiler öğretmeni aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını tahtaya yazmıştır?
11.
Selda
Murat
: Mustafa Kemal, Manastır'da iken
vatan ve hürriyet şairi Namık
Kemal'den etkilenmiştir.
: Sofya'da iken öğretmeni ve
okuduğu kitaplardan Türk tarihi ve
kültür sevgisi belirgin hâle
gelmiştir.
Selda ve Murat'ın verdiği bilgilerden yola
çıkarak Mustafa Kemal'de hangi düşüncenin
oluştuğu söylenebilir?
A) Osmanlıcılık
B) İslamcılık
C) Türkçülük
D) Batıcılık
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
4
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler - 1 (1. Dünya Savaşı)
1.
1. Dünya Savaşı'ndan önce devletler arasında bloklaşma yaşanmıştır. Osmanlı Devleti
İttifak (Bağlaşma) grubuna katılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu grup içinde yer alan
devletlerden biri değildir?
A) Almanya
C) Bulgaristan
4.
Sırbistan’ın Makedonya’yı
almasını önlemek.
B) İtalya
D) İngiltere
Rusya’ya denizden yardım
etmek.
Betül
2.
Filistin’i ele geçirmek.
Deniz
Hangi öğrenci 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale
Cephesi'nin açılma nedenleri hakkında doğru
bilgi vermiştir?
A) Sömürge elde etmek için
B) Kaybedilen toprakları geri almak için
C) Avrupa devleti olabilmek için
D) Sanayi alanında gelişmek için
A) İlker
C) İsmail
A
Öğretmenin verdiği bilgilere bakarak Osmanlı
Devleti'nin savaşa neden girdiği söylenebilir?
5.
B) Betül
D) Deniz
Çanakkale
Kafkas
?
3.
Irak
1. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri
Osmanlı Devleti'ni gizli antlaşmalarla paylaşmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden değildir?
A)
B)
D)
Verilen diyagramda "?" olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Trablusgarp Savaşı Cepheleri
B) Balkan Savaşı Cepheleri
C) 2. Dünya Savaşı Cepheleri
D) 1. Dünya Savaşı Cepheleri
Rusya
C)
Fransa
6.
ABD
Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda
savaştığı aşağıdaki cephelerden hangisi ülke
sınırları dışında gerçekleşmiştir?
A) Çanakkale
C) Irak
Î
Kanal
B) Kafkas
D) Makedonya
TEST
4
Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler - 1 (1. Dünya Savaşı)
7.
9.
1915 yılında İtilaf Devletleri'nin Rusya'ya
yardım etmek ve Osmanlı Devleti'ni savaş dışı
bırakmak için saldırdıkları cephedir.
İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını
kesmek ve Mısır'ı geri almak için Osmanlı
Devleti tarafından açılan cephedir.
Verilen maddelere göre Osmanlı Devleti'nin
durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
1914 yılında Rusya'nın Osmanlı topraklarına
saldırısıyla açılan, Türk ordusunun büyük
kayıplar verdiği cephedir.
A) Osmanlı Devleti tamamen sona ermiştir.
B) İşgallere açık ve savunmasız bir hâle getiril-
Verilen tablolarda aşağıdakilerden hangisi ile
ilgili bir bilgi bulunmamaktadır?
miştir.
C) Anadolu topraklarını kaybetmiştir.
D) İstanbul ve boğazlar Avrupalı devletlere
A) Kafkasya Cephesi
B) Kanal Cephesi
C) Hicaz - Yemen Cephesi
D) Çanakkale Cephesi
geçmiştir.
10.
1. Dünya Savaşı'nın sebepleri
A
A) İleri görüşlülüğünü
B) Barış yanlısı olduğunu
C) İnkılapçılığını
D) Bağımsızlık mücadelesine olan inancını
Almanya: Alsas Loren'i istemesi
ò
Avusturya Macaristan: Balkanlara hakim olma
düşüncesi
ò
İngiltere: ............?
Verilen şemada İngiltere'nin savaşa girme
sebebi olarak "?" ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) Sömürge rekabeti içinde olması
B) Sıcak denizlere inmek istemesi
C) Mısır'ı ele geçirme düşüncesi
D) Topraklarını koruma düşüncesi
Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra
İstanbul'a gelen Mustafa Kemal, İtilaf Devletlerinin gemilerini limanda görünce "Geldikleri gibi
giderler!" demiştir.
Bu söz Mustafa Kemal'in hangi yönünü gösterir?
8.
ò
Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre;
Madde 5: Osmanlı'ya ait silahlar, cephane İtilaf
Devletlerinin denetimine verilerek.
• Madde 7: İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini
tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek.
• Madde 12: Bütün haberleşme İtilaf Devletlerinin denetiminde olacak.
• Madde 16: Ordular, İtilaf Devletlerine teslim
olacak.
•
11.
Birinci Dünya Savaşı Cepheleri;
1. Kafkas Cephesi
2. Çanakkale Cephesi
3. Hicaz - Yemen Cephesi
Rusya
İngiltere
İsyancı Araplar
+
İngiltere
?
?
?
Verilen cephelere ait numaralar, savaşılan
devletlerin altındaki "?" olan yere yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1 - 2 - 3
C) 2 - 3 - 1
B) 1 - 3 - 2
D) 3 - 1 - 2
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 635 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content