close

Enter

Log in using OpenID

Bilimsel Komite Yönergesi

embedDownload
Toraks Derneği
BİLİMSEL KOMİTE YÖNERGESİ
Madde 1:Yönergenin amacı
Toraks Derneği Bilimsel Komitesinin yapısını ve çalışmaları ile ilgili yetki ve
sorumluluklarını tanımlamaktır.
Madde 2: Tanım ve Oluşumu
Toraks Derneği Bilimsel Komitesi, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi olan ve tüzükte
belirtildiği şekilde seçilen Bilimsel Komite Başkanı ile Çalışma Grubu Başkanlarından oluşur.
Bilimsel Komite'nin başlıca amacı, derneğin akciğer sağlığını geliştirmek hedefi için Çalışma
Gruplarının ortak çalışmalarını, araştırmalar planlamalarını sağlamaktır.
Madde 3: Türk Toraks derneği Bilimsel Komitesi'nin görevleri
1) Derneğin bilimsel etkinliklerinin ve hedeflerinin kısa ve uzun dönemli planlamasını
belirler
2) Derneğin bütün bilimsel aktivitelerini izler, denetler, öneride bulunur.
3) TTD Bilim ödülü, Y.İzzettin Barış Hizmet ödülü, Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü ve
Ulusal Akciğer Sağlığı Ödülü için aday gösterir,
4) TTD Bilim ödülü, Y.İzzettin Barış Hizmet ödülü, Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü, Ulusal
Akciğer Sağlığı Ödülü, Yurt Dışı Yayın Ödülü ve Yayınlanmış Kongre Bildirisi Ödülüne
adaylar arasında seçim yapar ve MYK'ya sunar. Bu işlem komite üyeleri veya
görevlendirilen hakemlerce yapılabilir.
5) Türk Toraks derneği yayını olarak hazırlanan "Tanı ve tedavi rehberleri", "Uzlaşı
raporları" ve "Ulusal Kontrol Programları" nı yayın öncesi değerlendirir.
Madde 4: Türk Toraks derneği Bilimsel Komitesi üyelerinin görevleri
1) Bilimsel Komite Başkanı, çalışma gruplarının etkinliklerinin yakından izlenmesi ve
eşgüdümünden sorumludur. Bu amaçla Genel Merkez Yönetim Kurulu onayı ile Bilimsel
Komiteyi toplantıya çağırabilir.
2) Bilimsel Komite Başkanı, çalışma grupları ve şubelerin bilimsel aktivitelerini denetler,
gereğinde öneride bulunur.
3) Bilimsel Komite Başkanı, "Tanı ve tedavi rehberleri", "Uzlaşı raporları" ve "Ulusal
Kontrol Programları" nın bilimsel komite tarafından değerlendirilmesi aşamasından sonra
yayın için son kararı verir ve Genel Merkez Yönetim Kurulu'na sunar.
4) Bilimsel Komite Başkanı, görevlerini yerine getirirken, yardımcı olmak amacıyla Genel
Merkez Yönetim Kurulu onayıyla, komite dışından sekreter atayabilir ve danışma kurulu
kurabilir.
5) Bilimsel Komite üyeleri, komitenin tanımlanmış görevlerinin yerine getirilmesine katkıda
bulunurlar.
Madde 5 : Bilimsel Komite'nin işleyişi
Bilimsel komitede kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın oyu
kararı belirler. Komite Başkanı, Toraks Derneği Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Sözü
edilen tüm çalışmalar ve bilimsel toplantılar Yönetim Kurulunun onay ve koordinasyonuyla
yapılır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
88 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content