close

Enter

Log in using OpenID

2 MARDĠN ARKULU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ ve TEKNĠK

embedDownload
Ek - 2
MARDĠN ARKULU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ ve TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI
HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra no
Hizmetin Adı
1
Avan , Uygulama ve Detay Proje Onaylama
İşlemleri
2
Kamulaştırma İşlemleri
3
Yapım İşleri İhale Hazırlık İşlemleri
4
Sözleşme Sonrası Yapım İşleri Kontrol Süreci
5
Süre Uzatım İşlemleri
6
Kesin teminat çözüm işleri
7
Doğrudan temin dosyası hazırlık işlemleri
8
Sözleşme Sonrası Doğrudan Temin Kontrol
Süreci
9
Birim içi Ön Mali Kontrol İşlemleri
10
Birim İçi Yıllık Faaliyet Raporları
11
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinin Bütçe
Hazırlık Çalışmaları
12
Birim İçi Stratejik Plan Çalışmaları
13
Gelen Evrak
14
Giden Evrak
15
Personel Maaş ve ödemeleri
16
Hakediş ve büyük- küçük onarım ödemeleri
Başvuruda
İstenen Belgeler
1. Talep dilekçesi
2. Zemin etüt
raporu
3. Projeler ve
hesap çıktı
raporları
1. Kamu yararı
kararı (Rektör
onaylı yönetim
kurulu kararı)
İlgili ihale
sürecinde istenen
belgeler
İlgili ihale
sürecinde istenen
belgeler
1. Talep dilekçesi
2.Ödenek
harcama cetveli
3.Yıl sonu tespit
hakedişleri
1. Talep dilekçesi
2.Sigorta ilişiksiz
belgesi
3.Kesin hesap
hakedişi
4.Kesin kabul
tutanağı
İlgili ihale
sürecinde istenen
belgeler
1. Doğrudan
temin işlem
dosyası
2. Sözleşme
dosyası
3. Hakediş
dilekçesi
4.Geçici ve kesin
kabul dilekçesi
5.Kesin hesap
dilekçesi
1.Merkezi
Yönetim Harcama
Belgeleri
Yönetmeliğine
istinaden
hazırlanan ihale
hazırlık ve ödeme
belgeleri
Faaliyet Raporu
hazırlama taslağı
YÖK tarafından
açıklanan bütçe
hazırlama rehberi
DPT tarafından
yayınlanan
Stratejik Plan
Rehberinde yer
alan dokümanlar
Resmi yazı ve
ekleri
Resmi yazı ve
ekleri
Görevlendirmeler,
sağlık raporu
doğum belgesi
v.s
Hakediş Dosyası
ve ödeme
belgeleri
Hizmetin Tamamlanma
Süresi
(En geç)
15 Gün
15 Gün
1 Ay
Sözleşmeye göre değişen
sürelerde
15 Gün
1 Ay
15 Gün
Sözleşmeye göre değişen
sürelerde
5 Gün
1 Ay
15 Gün
İşin Süresi
2 Gün
5 Gün
2 Gün
5 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat
yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürlüğü
İsim
Şerif TEMEL
Ġkinci Müracaat Yeri: Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı
M.Sinem MUNGAN
İsim
Unvan
İdari ve Mali İşler Şube Müdürü
Unvan
Daire Başkanı V.
Adres
Diyarbakır - Mardin Yolu Üzeri, Kampüs Alanı,Dr.Zeynel
Abidin ERDEM İktsadi ve İdari Bilimler Fakültesi Zemin Kat Adres
Yenişehir/MARDİN
Diyarbakır Yolu Üzeri MAÜ Rektörlük
Binası Yenişehir/MARDİN
Tel
0482 213 40 02 - 7402
Tel
0482 213 40 02 - 7400
Faks
0482 213 50 07
Faks
0482 213 50 07
e-Posta
[email protected]
e-Posta
[email protected]
…………………………….
….
Görevlerimiz: Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevlerine ilişkin 124 sayılı K.H.K de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri
tanımlanmıştır. Bu çerçeve de görevlerimiz; Bina ve tesislerin projelerini yapmak ve fizibilitelerini hazırlamak, İhalesi yapılacak işlerin maliyetlerini hesaplamak, ihale
işlem dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
380 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content