close

Enter

Log in using OpenID

1. Dilekçe - Uludağ Üniversitesi

embedDownload
LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER:
1. Dilekçe; İlgili Enstitü Müdürlüğünden ve/veya web sitesinden temin edilecek form
dilekçe
2. ALES, Sonuç Belgesinin aslı veya çıktısı
3. Yabancı dil sınav belgesinin aslı veya çıktısı
4. Yüksek Lisans Programları için Lisans, Doktora Programları için Yüksek Lisans
Diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya resmi onaylı örneği (Yabancı ülkelerde
Lisans/Yüksek Lisans Programını bitirmiş öğrencilerden diploma veya mezuniyet
belgeleri ile birlikte Yüksek Öğretim Kurulundan alınan denklik belgesini aslı veya resmi
onaylı örneği)
5. Mezuniyete esas teşkil eden genel akademik başarı not ortalamasını içeren belge (not
dökümü-transkript)
6. Fotoğraf; 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf
7. Nüfus cüzdan fotokopisi
Yabancı Uyruklular:
1-Başvuru Formu (Enstitü web sitesinden temin edilecek)
2-Lisans/Yüksek Lisans diplomasının dış temsilcilikten onaylı örneği,*
3-Not durum belgesinin dış temsilcilikten onaylı örneği,*
4-ALES, GRE veya GMAT sınavlarından birinin sonuç belgesi, (varsa)
5-Yabancı dil yeterlilik belgesi(Doktora için)**
* İlgili belgelerin adayın kendi ülkesindeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerince
onaylanması ve onaylı belgelerin Yeminli Tercüman Tarafından Türkçeye çevrilmiş
suretlerinin sunulması gerekmektedir.
** Başvuru esnasında yabancı dil yeterlilik belgesini sunamayan adaylar Doktora
Yeterlilik
Sınavına girinceye kadar anılan dil şartını sağlamak zorundadır.
YÜKSEK LĠSANS BAġVURU KOġULLARI, DEĞERLENDĠRME ve KABUL
BaĢvuru koĢulları:
1) Bir lisans diplomasına sahip olmak. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların
Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
2) ALES’ten puan türünde en az 55 (farklı puan talepleri özel şartlarda belirtilmiştir) standart
tam puan almış olmak En az 55 ALES puanı sağlayarak bir lisansüstü programı tamamlayan ve
yeniden başka bir lisansüstü programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek
başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.
3) Senatoca aksi kararlaştırılmadığı sürece İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden olmak üzere Merkezi Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavından (YDS) veya Uludağ Üniversitesi tarafından yapılan yabancı dil sınavından (UÜDS)
en az 50 puan ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yönetim kurulu tarafından
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğeri puan almak zorunludur.
Enstitümüz Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği dışında kalan
tüm Anabilim Dallarında Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar Yabancı Dil Sınav Puanı 30-49
olanlar boş kontenjan dâhilinde başvuru yapabilir. Bu adaylar için, Uludağ Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 23. maddesindeki esaslar uygulanır.
Yabancı uyruklu adayların baĢvuru koĢulları:
1) ALES’e girmiş olmaları, ALES, GRE veya GMAT sonuç belgelerinden herhangi birine sahip
olmayan adayın, öğrenciliğe kabul edildiği durumda lisansüstü eğitimini tamamlayana kadar ALES
sınavına girmesi zorunludur.
2) Türkçe Sınavından C1 seviyesinde başarı belgesi getirmeleri gerekmektedir. (Yurt içinden
mezun olanlar hariç). Türkçe Belgesi olmayan adayların ise giriş sınavında başarılı olmaları halinde,
yeterlilik düzeyleri U.Ü.Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından değerlendirilir.
Yetersiz olanlar aynı merkezde Türkçe kurslarına katılarak C1 seviyesinde belge aldıklarında takip
eden yarıyıldan itibaren derslere başlayabilirler. Adaylara en fazla 2 yarıyıl süre verilir. Bu süre
sonunda başarılı olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişkileri kesilir.
Değerlendirme ve kabul Ģartları:
1) ALES Puanının%50’si
2) Lisans not ortalamasının %20’si
3) Mülakat notunun %30’u dikkate alınır.
4) Kabul için hesaplanan puanın en az 65 olması şart olup. Sıralama buna göre yapılır.
5) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri
sınav notu veya lisans dersleri not ortalaması veya yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.
6) Adaylar mülakatta 100 tam puan ürerinden değerlendirilir.
7) Tezsiz İkinci Öğretim Programlarımızda ALES ve Yabancı Dil aranmaması durumunda,
mülakatın % 50’si + Lisans mezuniyet notunun %50’si alınır. Hesaplanan puana göre en az 65
puan alanlar kabul edilir.
8) Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Değerlendirmesi: Mülakatın % 50’si + Lisans mezuniyet
notunun %50’si alınır. Hesaplanan puana göre en az 65 puan alanlar kabul edilir.
DOKTORA PROGRAMINA BAġVURU KOġULLARI, DEĞERLENDĠRME ve
KABUL
Doktora programına baĢvuru koĢulları:
1) Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak. (Tezli Yüksek Lisans programını yabancı
ülkelerde tamamlamış adayların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almak.)
2) Başvurulan programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart tam puan almış olmaları
gerekir. (Endüstri Mühendisliği için en az 70)
3) Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça,
Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM yönetim kurulu
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almak.
4) Birleştirilmiş Doktora Programları için; ALES’ten en az 80 puan şartı aranmaktadır.
Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları
gerekmektedir.
Yabancı uyruklu adayların baĢvuru koĢulları;
1) ALES’e girmiş olmaları ve Türkçe Sınavından C1 seviyesinde başarı belgesi getirmeleri
gerekmektedir. (Yurt içinden mezun olanlar hariç). Türkçe Belgesi olmayan adayların ise giriş
5)
sınavında başarılı olmaları halinde, yeterlilik düzeyleri U.Ü.Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi tarafından değerlendirilir. Yetersiz olanlar aynı merkezde Türkçe kurslarına katılarak C1
seviyesinde belge aldıklarında takip eden yarıyıldan itibaren derslere başlayabilirler. Adaylara en fazla
2 yarıyıl süre verilir. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişkileri kesilir.
2) Yurt içi veya yurt dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili İngilizce, Fransızca ya da
Almanca olan programlardan mezun olan adaylardan yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz.
3) ALES, GRE veya GMAT sonuç belgelerinden herhangi birine sahip olmayan adayın,
öğrenciliğe kabul edildiği durumda lisansüstü eğitimini tamamlayana kadar ALES sınavına girmesi
zorunludur.
4) Doktoraya başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylardan Anadilleri dışında İngilizce,
Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden
herhangi birine ait YDS’den en az 55/100 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak şartı aranır. Bu belgelerden herhangi birine sahip
olmayan adaylar, Doktora Yeterlilik Sınavına girinceye kadar anılan dil şartını sağlamak zorundadır.
Değerlendirme ve kabul Ģartları:
1) ALES Puanının %50’si,
2) Yüksek Lisans (Birleştirilmiş Doktora için Lisans) mezuniyet not ortalamasının % 20’si,
3) Mülakat notunun %30’u dikkate alınır.
4) Kabul için hesaplanan puanın en az 70 olması şart olup. Sıralama buna göre yapılır.
5) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya
eşdeğeri sınav notu veya yüksek lisans dersleri not ortalaması veya yabancı dil notu yüksek
olanlar tercih edilir.
6) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
7) Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Değerlendirmesi: Mülakatın % 50’si + Lisans mezuniyet
notunun %50’si alınır. Hesaplanan puana göre en az 70 puan alanlar kabul edilir.
KONTENJANLARIN DOLMAMASI HALĠNDE BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN
SINAV TAKVĠMĠ
BAġVURU TARĠHĠ
MÜLAKAT (Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları
için)
SONUÇLARIN ĠLANI ve KESĠN KAYIT TARĠHĠ
09 Şubat 2015
10 Şubat 2015
YEDEKLERĠN ĠLANI ve KESĠN KAYIT TARĠHĠ
12 Şubat 2015
11 Şubat 2015
Uludağ Üniv. Fen
Bil.Enst. Görükle
Kampüsü /Bursa
BAġVURU ADRESĠ
MÜLAKAT YERĠ
:İlgili Anabilim Dalları
MÜLAKAT SAATĠ
:10.00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
248 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content