close

Enter

Log in using OpenID

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Programına Kabul Edilecek

embedDownload
T.C.
ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
2014–2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ve BAġVURU KOġULLARI
Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans
Y.L. Yatay GeçiĢ
Doktora
D. Yatay GeçiĢ
24
16
1
17
9*
4**
14
15
3***
8
9
21****
10
3
2
2
1
1
2
-
12
10
5**
4
3
-
2
-
Bahçe Bitkileri
Balıkçılık Teknolojisi Müh.
Bitki Koruma
Biyoloji
Fen Bilgisi Eğitimi
Gıda Mühendisliği
Kimya
Matematik
Peyzaj Mimarlığı
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Yenilenebilir Enerji
Zootekni
1**
1
1
-
* Üniversitemiz tarafından OMÜ ile ortak protokol kapsamında açılması teklif edilen İlköğretim AD Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı açılış dosyası YÖK
tarafından 25.08.2014 tarihine kadar kabul edildiği takdirde başvurular alınacaktır. Belirtilen kontenjan mezuniyet alanlarına göre ayrılmış olup, ilgili
alanlar web sayfamızdan ilan edilecektir.
** Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Ortak Lisansüstü Protokol kapsamında ilan edilmiştir.
***Üniversitemiz tarafından açılması için teklif edilen Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı açılış dosyası YÖK tarafından 25.08.2014 tarihine kadar kabul
edildiği takdirde başvurular alınacaktır.
**** Belirtilen kontenjan mezuniyet alanlarına göre ayrılmış olup, ilgili alanlar web sayfamızdan ilan edilecektir.
BaĢvuru Ġçin Zorunlu Belgeler
1. Lisansüstü Eğitim Başvuru Formu (Örnek form web sayfamızdan yada Enstitü Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. Genel ağırlıklı akademik ortalamayı belirten onaylı transkript (Yüksek Lisans programına başvurular için Lisans, Doktora Programına
başvurular için Yüksek Lisans transkripti)
3. Not değerlendirme sistemi 100’lük sistemden farklı olan ve transkriptinde notu çevrilmemiş olan adayların notlarının çevriminde
YÖK’ün çevrim tablosu kullanılacaktır.
4. Lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği (Doktora için Yüksek Lisans veya Lisans diploması
örneği)
(Evrakların asıllarını göstermek kaydıyla onay işlemi enstitümüz tarafından da yapılmaktadır)
5. Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf (2 adet)
6. ALES sonuç belgesi
7. Yabancı dil sonuç belgesi (varsa)
BaĢvuru KoĢulları
1. ALES “Sayısal” türde en az 55 puana sahip olunması gerekmektedir. (Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalının; İşletme, İktisadi İdari
Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin, bölümlerinden başvuranlar için Eşit Ağırlık puanı kullanılacaktır)
2. Yüksek lisans programına başvuru yapacak adaylardan yabancı dil belgesi olanların (YDS vb.) yabancı dil sınavından almış oldukları
puan değerlendirmeye katılır. Değerlendirme kriterlerine web sayfamızdan ulaşılabilir.
3. Denklik Belgesi: Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adayların Türk Üniversitelerindeki
Yükseköğretim programlarına denk olan bir programdan mezun olduklarına dair Yükseköğretim Kurulundan Denklik Belgesi almaları
gerekmektedir.
4. Başvuracak adayların ilan edilen mezuniyet şartlarını taşımaları gerekmektedir. Şartları taşımayan adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir.
5. Sınavı kazanamayan adaylar, başvuru sırasındaki belgelerini müracaat tarihinden itibaren 1 ay içerisinde geri alabilirler.
BaĢvuru Yeri ve Tarihi:
Adaylar, belgelerini tamamlanmış olarak başvurularını 25- 29 Ağustos 2014 tarihleri arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne
ġAHSEN yada POSTA *ile yapılabilir. Yatay geçiş başvuruları için son gün 29 Ağustos 2014’tür. Yatay geçiş başvuruları dilekçeye
eklenen transkript ve ders içerikleriyle beraber enstitü müdürlüğüne yapılır.
(*Posta ile yapılan başvurularda postadan kaynaklanan gecikmelerden Enstitü Müdürlüğü sorumlu değildir. Gönderilen belgelerin onaylı
olması gerekmektedir)
Sınav Tarihi ve Yeri:
Yazılı/Mülakat Sınav; 03.09.2014 ÇarĢamba günü saat 10.00’da ilgili anabilim dallarında yapılacaktır.
Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt:
Sonuçlar, 05.09.2014 tarihinde Enstitü Müdürlüğü ile www.fbe.odu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların
kesin kayıtları 08-12 Eylül 2014 tarihlerinde yapılacaktır.
NOT: - Yedekler için kesin kayıt ve ders kaydı 15-16 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
-Kesin kayıt için gerekli belgeler Enstitü Müdürlüğü ile www.fbe.odu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
-Anabilim Dallarına başvuranların mezuniyet koşulları www.fbe.odu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
Cumhuriyet Mahallesi Ordu Üniversitesi Rektörlüğü
Eğitim Fakültesi Binası Kat:1
Tel: 0452 226 5219 , 0452 234 5010 / 1011
Belgegeçer: 0452 226 5220
Elektronik Ağ: www.fbe.odu.edu.tr
E-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
179 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content