close

Enter

Log in using OpenID

Eki İndir - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

embedDownload
T.C.
v
v
SAGLIK BAKANLIGI_
KURUMU
KAMU
HASTANELERI
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
__
_
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sayı
Konu
:
:
23618724
Teklif
/3"7"l
_
11/02/2015
4
4734
belirtilen
malzeme
Genel
servisinin
olan
Cerrahi
Sayılı
ihtiyacı
aşağıda
Hastanemiz
K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç
olarak, 12/02/2015 tarih saat 08:00 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa
göndermeniz veya kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
'
_
Id
T.İ.T.U.B.B.
.
Acık Cerrahi Eğri damar
Mühürleme ve Kesme
Probu
Kavisli Kesici Stapler
1
ı
v-
L L
t;
SUT
ka
'
İPEK
"d. Yrd.
w
Birim
Toplam
Adet
NOT
1-
Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
www.trabzonkanunhgomtr/ihaleqghb internet adresinden temin edilebilir.
2-
Teklif Edilen Ürünün SUT ve UBB Kodlarını İlgili Sütunlara Yazılması
Zorunludur.
3-
Ameliyatta kullanılan miktara göre fatura edilecektir.
Tekliflerinizi en geç 12/02/2015 tarihi saat 08.00' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
AÇIK CERRAHİ EĞRİ DAMAR MÜHÜRLEME VE KESME PROBU
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
disposable olmalı ve cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde
Prob
bulunmalıdır.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ç
Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır.
Damar Mühürleme prensibiyle çalışan cerrahi cihaza uyumlu olmalıdır.
Prob dokuların diseksiyonunu, yakalanmasını. vasküler yapıların mühürlenmesini ve
kesme işlemlerini yapabilmelidir.
Probun tutacındaki elcik ile çene açılarak ligasyonu yapılacak dokunun çeneye
yerleştirilmesi sağlandıktan sonra elcik kilitlenip damar ınülıürlemesi yapılmalı ve
takiben tutaçtaki düğmeyle probtaki bıçak aktive edilerek kesme işlemi yapılmalıdır.
Cihazın elden kumanda edilebilmesi için üstünde bir aktivasyon düğmesi
bulunmalıdıııCihaz istenildiğinde elden ,istenildiğinde ayaktan kıımanda edilebilmelidir.
ve kesme islemini 7 **m
*«°.s`«:^="="e~'
a*`<>`~'"la** “verim”
71.***
Prob ınîzlılîı-'ıerne
yapabilmeiidir.
8. Prob, damar ınühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokuda:: aîdığı geri bildârirzî
sayesinde, dokunun direncini ölçmeli ve ne kadar enerji vereceğini, :ie kadar sürede
vereceğini tııomatik olarak lıesaolayarak dokunun eiastin ve koleien yapısını denetre
ederek kalıcı olarak ınülıürleyebilmeli ve enerjiyi nıuhürleıne işleıni bittikten sonra
otomatik olarak kesmelidir.
9. Prob, damar ınühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geri bildirim
sayesinde, nıülıürleme işleminin gerçekleştiği ve gerçekleşmediği durumlarda kullanıcıya
sesli ve görsel olarak uyarı ver melidir.
10. Probun çenelerindeki mühürleme hattının genişliği proksimalden distala doğru 4,7
mm`den 3,3 mm'ye doğru azalmalıdır.
ll. Probun ucundaki mühürleme hattı uzunluğu 36 mm olmalıdır.
12. Probun çenesindeki bıçak sistemi çenelerin uç kısmında 2 mm`lik emniyet payı
i
bırakrnalLd,ir.
13. Probıin çenesi görüş sağlayabilmek için 14° açılı olmalıdır.
14. Pıiablih Şafii] 18 cm uzunluğunda olmalıdır.
15. Pioısunşaftt oval olmalı ve proksimal şaftın çapı 13,5 mm
- distal
şaftın çapı 11,8 mm
oıntaıııaırgıtû;
16. Pıfobunjubiığlğşeıllı ile birlikte l80° rotasyon yapabilmelidir.
17. Derinbölgelere erişim için Probun tutaç kısmı 30° açılı bir ergonomiye sahip olmalıdır.
18. Cer/rahiiîmüdahaleler esnasında probun tutaç kısmınının ıslak eldivenler içinde kaymasını
engelleyebilhıekiiçin tutaç özellikli bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
19. Pıtobun eLcik ,kısmı arkaya çekilerek kitlendikten sonra güvenlik açısından rotasyon
20.
21.
22..
23.
ınekanizmasıdakitlenmelidir.
Probaçık cerrahiiameliyatlarında kullanılmalıdır.
Problar amelviýyathanede kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
Şaft tamamen izolasyon maddesiyle kaplanmış olmalıdır.
Yurt dışındaziınal” edilen probların CE belgesi ve imalatçının Türkiye`de ki kuruluşuna
`l`le birlikte hastane idaresine verilmelidir.
verilen zıpostilkaşeli satış yetki belgesi
i'
i
Eğvşğğslı
gü**
Ü”
'°m““w
qıbfşgı&
gü*
Geç#
Opnvî"
DW»
'
ş
“
9
`
.
qJvıonxıi"oı
t
ıraı-'Jğpr'
.
"Aögğßîwwopı
ûprâgîo\\îêıg(lh\
V_)\Q'Ge(\9
'
~
KAVİSLİ KESİCİ STAPLER KARTUŞU 40MM - KALIN DOKU TEKNİK
ŞARTNAMESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l
1.
Disposable olmalıdır.
Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
Aynı anda kavis şeklinde dört sıra zımba atma, ve bunların ortasını kesme
işi yapmalıdır.
Kullanılan zımbaların materyali titanyum olmalıdır.
Zımbalar 2.0mm yüksekliğe sıkışmalıdır.
Zımba eni en az 3.0mm, bacak uzunluğu en az 4.7mm olmalıdır.
Zımba teli çapı en fazla 0.23mm olmalıdır.
Kartuş içinde en az 46 Zımba bulunmalıdır.
Zımba en dış hattı uzunluğu en az 48mm, en iç hattı uzunluğu en az 40mm
olmalıdır.
Kesi hattı en az 40mm olmalıdır.
Aynı stapler üzerine, hem normal, hem de kalın doku kartuşları
takılabilmelidir.
Ggwğßmjßzılı
'
.
W”
.
'
`
.
âlâılêlêllêı.
ER
s?
"Cıâêzııgıgı
01": Dr.
_
jgşçg;
.v
Dip. Tescil
w
Genel Ce
«.
~
h:
f& 3077
ı.›.«w~.«~;.›~~.
DSTANASTAMOZ STAPLERİ 33MM TEKNİK ŞARTNAMESİ (KALIN DOKU )
o
Disposable olmalıdır.
o
Açık ve Endoskopik oenahide kullanım için uygun olmalıdır
o
Dairesel
iki
sıralı titanyum zımba yerleştirerek bıçağı ile aradaki dokuyu kesip
uç_ uca veya uç -yana anastarnoz yapabilme
özelliğine sahip olmalıdır.
o
Stapleıjtııtagçevimıe kanadıenniyet mandalı,eğri şalt ve aynlabilir anı/ilden oluşrnalıdır.
o
Çevlmıe kanadı
o
Tutaç
o
Tutacın uç kısmında Staplenn ölçülen' yazmalıdır.
o
Rahat yerleştirip çıkarmak için anvil düşük proülli olmalıdır.
o
Staplerin çevirme kanadı üç buçuk tam turda açma ve kapama yapabilmelidir.
o
Aynlabilir artı/ilin şaltı
o
Tutaçtald trokar
açma kapama işleminin hangi yöne doğru yapılması gerektiğini gösteren indkator olmalıdır.
ateşleme sonrasında tilt- top mekanizmasının doğru olarak çalışması için Staplenn açma işleminin nasıl yapılması
gerektiğini gösteren indikator olmalıdır.
,
bulunan düşük prolilli delid trokara yerleştirilmek sureti ile tutaça sabitlenrrıelldir.
kartuş
anvilin trokara yerteştirilebileoeğini gösteren turuncu bir bant olmalıdırBu bant anvil lutaca doğru olarak
sabillendiğirıde görülmemelidir.
wnahi aletler ile kolaylıkla tutulabilrrıe özelliğine
o
Aynlabilir arıvilin şaltının üzerinde bulunan delilderve açık renkli bant sayesinde
sahip olmalıdır.
o
Dokunun kaymasını engellemek için anvil kısmında purse-string çentiği bulunmalıdır.
o
Anvil
o
Tutacın ön kısmında bulunan penceresinde , Staplerin doku
goıulebilen bir indikatörü olmalıdır.
o
Anaztomozıın güvenliği açısından yeşil indikatör pencerede görülmediğl taktirde stapler ateşleme yapmamalıdır.
o
Staıalerateşlerıdilcterî sonra anvil kısmının anasiomoz hattından güvenli biçimde zımba hattına zararveımeden rahatlıkla
geçebilmesi için arıvil başının düşmesini sağlayan mekanimwaya (ült top mekanizmasına ) sahip olmalıdır.
o
Staplenn bıçağı 440 paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
o
Anvilin staplerdald bıçakla karşılaşan alt yüzeyinde Mylar adı verilen sert bir materyalden yapılmış olmalıdırve bu bıçağın daha
;
ı
laparoskopik el aletleri ile tutuşu kolaylaştırmak için kaymayı engelleyen renkli plastik birtulma çentiği bulunmalıdır.
tam olarak kapatıldığını gösteren ve heryonden
güdü kesmesini sağlarnalıdır.
.
i
o
Staplenn ateşlendiğini ve ateşleme sonrası anvilin başının düştüğünü (tilt-top) belirten sesli bir geribildirim mekanizması olmalıdır.
o
iki dokunun yaklaırma anında oluşan basıncı
dimine ederek anastomoz güvenliğinin sağlanması için, anvil ve kartuş kısmında
delikler bulunmalıdır.
o
Staplerin tutacında istenmeyen ateşlemeyi engelleyecek errıniyet rrıandalı bulunmalıdır.
o
Staplenn tutacı açık ve endoskopik ameliyatlarda partama yapmayacak mat paslanmaz çdikterı yapılmış olmalıdır.
o
Kartuş dış çapı 33.6±O.2mm, dairesel bıçak çapı 24.5±0.2mm olmalıdır.
o
Zımba bacak uzunluklan ateşlemederı önoe4.8±0.2rrm, ateşlernederî sonra 2.0±O.2mm olmalıdır.
o
Kartuş içerisinde 32±1 adettitanyum zımba olmalıdır.
o
Staplenn şattının uzunluğu 22±2mm olrrıalıdır.
o
Ateşleme sonrasında oluşan awastomtızun dudaktan 1.9±O.2rrım olmalıdır.
o
Kartuş rengi Staplerin özelliğini belirten açık mavi renkte olmalıdır
o
steril pakette bir adet stapler ve
o
Steıil paketin
sabit kartuş bulunmalıdır.
vakalarda düşük profili anvile takılarak kullanılabilecek künt udu ve sivn' uçlu olmak üzere 2 ayrı
çeşit plastik delici trokar bulunmalıdır.
o
Stenl paketli malzeme 2 yıl miyadlı olmalıdır.
..ww
Dr›
opn
“
watt?”
ı
Ogan...
?it
şıgîâtâîaââf”
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
311 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content