close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
T.e. MU$ vAtitIGt ilMilli ]£gitimMiirliirlilgii 11102/2015
SaYI :·32026198/10011521869
Konu: Mtidilr Yetkili' Ogretrnel1
toplafit1S1
....... '................................. ;.MOODRLDCiUNE .
~,
,
'
l,limiz Merkez koyletinde gorevyapan mtidtir yetkili(B.SJ)ogretmenlerle,ilMilli
Egitim Mtidtirti Cevdet ARSLAN ba~kanhgmda, 13/0212015 tarihindeMesl~~<veTelmik
~nadolO Lisesinde .saat 13:30'.daekteki.onaYda belirtileil gtindern Ii1addelerini 'gorli~mek
'tiZete toplantl yapilmasmm uygun gortildtigtine dair Valilik' Makammdan alman 11/02/2015
. tanh ve 1506097saYlh olurEktegonderilrfii~tir.
.'
.
, . ..Bilgilerinizi Ve ilimizMerkez koylennde gorev yapan lfitidiiryetkili' (B.S.!)
ogretmenlerinin yukartda belirtilen tarih ve saatteki toplanttyakattlmalatl h\lsusunda;
'.' . ' .
gereginfonemle rica ederim. .
. Mtidiit'~L
. MilH Egitirn $UQeM\idtitti
EKi: I-Valilik Oluru .2- .Gtilidem Maddeleri . DAGITIM:
B.S. ilkokuluMtid.
Bu evrak govenli elektronik imza. ile imzalanml~tlr. h~p:lleyrll.ksorgu.meb:gov.tr adl:esinden~43d- 345f-3c27cb56d-32fS.koduile teyit edilebilir.
T.e. Mu~
v ALiLiGi 11 Mill'iEgitim; Miidiirliigii . 1110212015
SaYI : 32026198/20/1506097
Konu: Mudur Yetkili
Ogretm~n ToplantIsl
VALiLiK MAKAMINA
.it
MilliEgitim Mtidurii Cevdet ARSLAN ba~kanhgmda, tlimiz Merkez koyl~rinde
g6rev yapan mudur yetkili . (B.S.1)ogretmenlerlea~aglda yaztllgllndem maddelerini
go~mek iizere13/02/2015 tarihinde Meslekive Teknik Atiadolu Lisesinde saat 13:30'd~ .
toplantl yapdacaktlr.
.
MakamlartmZca da uygtlngoriilmesi halinde, ilimizMerkez ·koylerind~ gorevyapap.
mUdtir yetkili (B.sJ} ogretmenlerininkatIlmasl, toplantlya kattl():cak mUdUr yetkili (B.sJ)
..
ogretme!llerin: gorevli izinli sayllmalarthususunu;·
Olurlanniia arzederim.
. Milli EgitimMUdiim
OLUR
11/02/2015
Zeliha UYAN Valia. Vali Yardlmclsl Bu evra~gilve'nH elektronik imta He imzalanm~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresindencl77-22c4-35dG~a6,9d~91 a5k~<iu He teyit ediIebiIir.
10PLANTl UONDEM MADDELERi:
1MAydt~! k.onu~masl
2MiKY'nin onemli maddeleriningoru$Ultnesi
3-y azl~ljna; kurallan
4Mhvei~lemlerin zamamndayapdmasl, takip edilrnesi
·5-Sevk .veizin j~lemlerinin: nastlyiiriitUlecegi
6-Degerleregitimi
7·Ders defteri ve yoklama j~lemleri
8..MiidUt yetkili ogretmenin slmfian zaman Zaman ziyar~tetIUesi yah~malaJ:ln yaklhdan takip
edilmesil vegereginin yapIlrnasl
9:'Veli i~birliginin geli~tirilmesi
.1 O-Dilek vetemennller
11-KapaIll~
. Buevrak guvenl{elektronik im~~ ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenc177 -22c4"35dc-a69d-91a,5 kodu ile teyit~dilebilir;
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
186 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content