close

Enter

Log in using OpenID

11 nisan.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Baþkanlar, listeleri deðerlendiriyor
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
AK Parti 4. Sýra Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami
Ceylan, haftalýk yürütme kurulu toplantýsýna baþkanlýk
Ceylan, oy çýtasýný
yükseltme sözü verdi
* HABERÝ 5’DE
7 Haziran seçimi için hazýrlýklar devam ediyor. Siyasi partiler, kamuoyunun heyecanla beklediði
aday listelerini 7 Nisan’da YSK’ya verdiler. Bundan sonra vekil adaylarý, teþkilatlarýyla birlikte
sahada var güçleriyle çalýþacaklar. Her seçim öncesinde olduðu gibi, bu seçimde de partilerin
aday listelerine iliþkin muhtelif yorumlar yapýlýyor. Biz ilk etapta, il baþkanlarýndan bir
deðerlendirme alalým istedik. Partinin ‘Türkiye genelinde en genç Ýl Baþkaný’ unvanýna sahip
MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin’le mini söyleþimizi yayýmlýyoruz bugün. Pazartesi günü CHP Ýl
Baþkaný Gürsel Yýldýrým’ýn görüþlerini okuyacaksýnýz. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile
hafta sonu programlarý nedeniyle görüþemedik. Vakit ayarlamasý yapabildiðimiz takdirde
iktidar partisinin de listeye dair yorumlarýný okurlarýmýza aktaracaðýz. * SAYFA 6’DA
MHP Ýl
Baþkaný Bekir
Çetin
‘Bu liste her görüþten oy alýr’
ÇORUM
11 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Ýþyerlerine sýký denetim
Sosyal Güvenlik Kurumu ve AB
iþbirliðinde yürütülen Kayýtlý
Ýstihdamýn Teþviki Projesi
tanýtýmýnda kayýt dýþý istihdamýn hak
gaspý olduðu açýklandý.
Ali Bektaþ’ýn sözleri Baþbakan Davutoðlu ve
Baþbakan Yardýmcýsý Babacan’ý gülümsetti.
Ali Bektaþ'tan
gülümseten söz
* HABERÝ 2’DE
Sosyal Güvenlik Kurumu ve AB iþbirliðinde Kayýtlý Ýstihdamýn Teþviki Projesi tanýtýmý yapýldý.
Salih Erkan Tarancý, Atatürk Anýtý’na çelenk sundu.
Emniyet Teþkilatý
170 yaþýnda
Türk Polis Teþkilatý’nýn
kuruluþunun 170. yýlý dün Atatürk
Anýtý’nda düzenlenen törenle
kutlandý.
* HABERÝ 8’DE
Üç ayaklý tavuklar
görenleri þaþýrtýyor
Çorum’da
bir
tavuk
çiftliðinde
dünyaya
gelen
üç
ayaklý
tavuklar
görenleri
hayrete
düþürüyor.
* HABERÝ
7’DE
Acýrlar Tavukçuluk’a ait çiftlikte,
bir anaç tavuðun üç ayaklý 3
adet civcivi bulunuyor.
Çorum’da
240
kiþiye
bir
polis
Çocuk müdürden emniyet tedbirleri
Cumhuriyet
Ortaokulu öðrencisi
Ýbrahim Piþkin, 10
Nisan Polis Günü’nde
temsili Emniyet
Müdürü oldu.
Öðrencilerin
sorularýný cevaplayan
Emniyet Müdürü
Salih Erkan Tarancý,
Çorum’da her 240
kiþiye bir polis
memuru düþtüðünü
söyledi.
* HABERÝ 8’DE Tarancý, koltuðunu devrettiði temsili Emniyet Müdürü’nün sorularýný cevapladý.
Gençler için yeni bir dünyanýn kapýlarý aralandý
Genç kaþifler keþfe çýkýyor
Çorum Eðitim
Kültür ve
Araþtýrma
Derneði'nce
hazýrlanan
Genç Kaþifler
Keþifte Projesi,
genç
katýlýmcýlara
tarihin ve
doðanýn
gizemli
kapýlarýný
aralayacak.
* HABERÝ 3’DE
TOBB’un 8. Ticaret
ve Sanayi
Þurasý'nda söz alan
Çorum Ticaret
Borsasý Baþkaný Ali
Bektaþ'ýn illerinin
sorunlarýyla
ilgilenilmediðinden
yakýnýrken,
"Çorumlu hiçbir
bakan yok. Kimse
bizimle ilgilenmiyor.
Bir Ali Babacan
ilgileniyor. Onun da
Ali Bektaþ
ebesi (Anneannesi)
Çorumlu olduðundan...’ þeklindeki sözleri
Baþbakan Davutoðlu ve Baþbakan Yardýmcýsý
Babacan’ý gülümsetti.
* HABERÝ 2’DE
Seçim kampanyasý
yine Erol Olçak’tan
AK Parti’nin 7
Haziran 2015
Genel
Seçimi’nde
yürüteceði
kampanyayý
Arter Reklam
Ajansý sahibi
hemþehrimiz Erol
Olçak’ýn
hazýrladýðý
öðrenildi.
* HABERÝ 10’DA
Erol Olçak
CHP’de aday tanýtýmýna
Gürsel Tekin geliyor
Cumhuriyet
Halk
Partisi
Milletvekili
Aday
tanýtýmý
21 Nisan
2015 Salý
günü
gerçekleþtirilecek.
Projenin açýlýþ törenini mehter konseri ile gerçekleþtirdi.
* HABERÝ 2’DE
Gürsel Tekin
2
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015
SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açýkgöz, kayýtdýþý istihdamýn önlenmesi için alýnan tedbirleri açýkladý
‘Kayýt dýþý hak gaspýdýr’
‘Primler gerçek maaþlar üzerinden yatacak’
EROL TAÞKAN
Sosyal Güvenlik Kurumu ve AB iþbirliðinde yürütülen Kayýtlý Ýstihdamýn Teþviki Projesi tanýtýmý ile ilgili Anitta Otel'de toplantý düzenledi. Guruplar halinde
yürütülen çalýþtay toplantýlarýna katýlan Sigorta Primleri
Genel Müdürü Ahmet Açýkgöz, düzenlediði basýn toplantýsýnda, kayýt dýþýlýðýn bir hak gaspý olduðunu belirterek, ayrýca primlerin gerçek maaþ rakamlarý üzerinden
yatmasý ile ilgili denetimlerin baþladýðýna dikkat çekti.
'Ýþyeri denetimleri baþlýyor'
SGK Ýl Müdürü Duran Cesur ve Çorum Ýl Müdürlüðü yöneticilerinin de hazýr bulunduðu basýn toplantýsýnda Genel Müdür Ahmet Açýkgöz, iþyerlerinin tüm çalýþanlarýnýn SGK primlerini asgari ücret diliminden yatýrmayý tercih ettiðini hatýrlattý. Basýn toplantýsýnda, iki
yýldýr meslek kodu uygulamasý ile veri tabaný oluþturulduðunu, sistemden bakýldýðýnda ayný iþyerinde çalýþan
farklý görev tanýmýndaki insanlarýn ayný SGK primi üzerinden iþlem gördüðünü
çok rahatlýkla tespit edebildiklerini anlatarak, "Bu konudaki çalýþmalarýmýz tamamlandý, artýk denetim
safhasý baþladý. Ýþyerlerimizin cezai müeyyidelerle
karþýlaþmamasý için gerçek
maaþ üzerinden prim bildirmeleri gerekmektedir."
dedi.
duklarýný ve müfettiþ kadrosunu geniþlettiklerini söyledi.
'Her üç kiþiden birisi kayýt dýþý'
Türkiye genelinde her üç kiþiden birisinin kayýt dýþý istihdam edildiði tespitini paylaþan Açýkgöz, %52
olan kayýt dýþý istihdam rakamlarýný yapýlan çalýþmalar
ve teþviklerle %33 bandýna indirdiklerini, kayýt dýþý istihdamýnýn sýfýrlanmasýnýn hiç bir ülkede mümkün olmamakla birlikte en aza indirmek için mücadele edildiðini hatýrlattý.
'Mesleksizlik kayýt dýþýný tetikliyor'
Kayýt dýþýnýn çeþitli ektenler üzerinde yükseldiðini,
bunun önlenmesi için sebeplerin ortaya konarak çözüm
yollarýnýn tesis edilmesine çalýþtýklarýný vurgulayan
Açýkgöz, "Eðitim düzeyi düþtükçe, kayýt dýþý istihdam
da artýyor. Bunun yanýsýra önemli etkenlerden bir diðeri, iþyerleri küçüldükçe kayýt dýþý istihdam rakamlarýnýn
artýþýdýr. Tüm bunlarýn yanýnda en önemli faktörlerin ba-
Sosyal Güvenlik Kurumu ve AB iþbirliðinde Kayýtlý Ýstihdamýn Teþviki Projesi tanýtýmý yapýldý.
Bektaþ'ýn gülümseten sözleri
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin
(TOBB) önceki gün Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve ilgili bakanlarýn katýlýmýyla yapýlan
8. Ticaret ve Sanayi Þurasý'nda ilginç diyaloglar yaþandý. Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'ýn illerinin sorunlarýyla ilgilenilmediðinden yakýnýrken, "Çorumlu hiçbir bakan yok. Kimse bizimle ilgilenmiyor.
BirAli Babacan ilgileniyor. Onun da ebesi
(Anneannesi) Çorumlu olduðundan..." demesi Baþbakan Davutoðlu ve Ali Babacan
baþta olmak üzere toplantýya katýlan herkesi
güldürdü.
'En önemli mücadele
ihbar'
Kayýt dýþý istihdamýn
önüne geçmenin en önemli
mücadelesinin ihbar yöntemi olduðuna vurgu yapan
Açýkgöz, çalýþanlarýn kendi haklarýný aramak konusun- Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açýkgöz, çalýþma hakkýnda detaylý bilgi verdi.
da kararlý olmasý gerektiðini, kayýt dýþý istihdamýn ve
þýnda mesleksizlik gelmektedir ki, bu sebep te kayýt dýþý
prim eksikliðinin önemli bir hak kaybý olduðunu ifade
istihdam rakamlarýnýn artýþýnýn en temel unsurlarý araetti.
sýnda yer alýyor." dedi.
'Bölgenin kayýt dýþý oraný %46'
Çorum'un da içinde yer aldýðý Samsun, Tokat ve
Amasya'yý kapsayan bölgenin kayýt dýþý istihdam rakamlarýnýn ortak ele alýndýðýný bildiren Ahmet Açýkgöz,
bu oranýn % 46 ile Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðunu, bunun da en önemli sebebinin tarým bölgesi olarak kabul edilen bölgedeki tarým iþçilerinin yoðunluðundan kaynaklandýðýný bildirdi.
'Kayýt dýþý istihdam birimleri oluþturduk'
Kayýtlý istihdamýn desteklenmesi için baþlatýlan 10
ayrý teþvik uygulamasýndan bahseden Ahmet Açýkgöz,
ayrýca tüm illerde kayýt dýþý istihdam birimleri oluþtur-
'SGK sistemi açýk veriyor'
'Her bir puan 1,4 milyar TL'ye denk geliyor'
Ahmet Açýkgöz, kayýt dýþý istihdam oranlarýndaki
her bir puanlýk aralýðýn, 1,4 milyar TL'lik bütçeye denk
geldiðini bildirdiði basýn toplantýsýnda, sosyal güvenlik
reformlarý ile birlikte bu oranýn daha da aþaðý çekilmesi-
Cumhuriyet Halk
Partisi Milletvekili Adaylarý Muharrem Bozdoðan,
Dinçer Solmaz ve Saim
Topgül, Kadýn Kollarý
toplantýsýna katýlarak, 7
Haziran’a kadar sýkýlmadýk el, çalýnmadýk kapý býrakýlmayacaðý mesajý verdiler.
Yapýlan açýklamaya
göre, CHP Milletvekili ve
Milletvekili Adayý Tufan
Köse’nin Ýskilip’te teþkiCumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Adaylarý teþkilat toplantýsýna katýldý.
lat ziyaretinde olmasý nedeniyle katýlamadýðý topToplantýda 7 Haziran’a kadar ev ev, sokak sokak
lantýya Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Merkez Ýlçe Baþgezilerek CHP’nin programýnýn anlatýlacaðý belirtildi.
kaný Ali Rýza Suludere, Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný MelTürkiye’nin
AK Parti hükümetinden kurtulmasýda Özüdoðru, Kadýn Kollarý Merkez Ýlçe Baþkaný Firnýn zamanýnýn geldiðinin ifade edildiði toplantýda,
devs Yalçýn, Ýl Genel Meclisi üyeleri Yýldýz Bek ve
CHP
iktidarý
ile
birlikte
hem Çorum’un hem de TürBurçin Solmaz Polat, Belediye Meclisi üyeleri ve
kiye’nin en iyi hizmeti göreceði kaydedildi.
Gençlik Kollarý üyeleri katýldý.
SALONDAKÝLERÝ ÖNCE ÞAÞIRTTI
Toplantý sýrasýnda ilinin sorunlarýný an-
HURÞÝT
BOZKURT
Cumhuriyet Halk
Partisi Milletvekili
Aday tanýtýmý 21
* PVC Pencere Kapý
* Çelik Kapý
* Fotoselli Kapý
* Katlanýr Tente
Sistemleri
* Duþakabin
Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM
Tel: 227 08 66 - 0 533 927 51 40 - www.ozkardeslercam.com
(Ç.HAK:2502)
15 yýllýk tecrübe
Ali Bektaþ’ýn sözleri Baþbakan Davutoðlu ve Baþbakan Yardýmcýsý Babacan’ý gülümsetti.
CHP’de aday tanýtýmýna Gürsel Tekin geliyor
Çorum Üretici Bayii
* Cam Balkon
* Isýcamlý
Cam Balkon
* Cephe Vitrin
Sistemleri
GÜLDÜREN SÖZLER
O da 'Baþbakanýmýza selam söyle, ayaðýna diken batmasýn' dedi"
açýklamasýný yaptý.Þýrnak TSO Baþkaný Osman Geliþ de, illerindeki yol sorununa dikkat çekerek, "Þýrnak-Cizre
arasýndaki 35 kilometrelik yol baþlaSORUNLARINI ANLATTILAR
Ali Bektaþ
nýldýðýnda doðan çocuklar askerliðini
81 ilden gelen oda ve borsa baþkanlarýbitirdi ama yol hala bitmedi" deyince, salonda gülüþnýn katýlýmýyla yapýlan toplantýda il temsilcilerine "3
meler oldu. Bunun üzerine Baþbakan Davutoðlu, yoönemli sorunu 3 dakikada anlatma" görevi verildi. Solun bir doðum süresinde biteceði sözünü verdi. (Kayrunlarý sözlü olarak anlatan oda baþkanlarý ayrýca hanak:Hürriyet)
zýrladýklarý raporu da
Baþbakan Davutoðlu'na verdi. Oda ve
borsalarýn ortak sorunu teþvik oldu. Birçok
sanayici teþvik sisteminden þikayetçi olurken; en çok alkýþ alan
talep iþadamlarýna yönelik yeþil pasaport istemi oldu. Baþbakan
Davutoðlu 6.5 saat süresince hiç yerinden
kalkmadan not aldý.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açýk veren ve genel
bütçeden destek alan bir kurum olduðunun altýný çizen
Açýkgöz, kayýt dýþý istihdamdan kaynaklanan bu açýðýn,
sonuç olarak yine vatandaþ tarafýndan ödendiðinin unutulmamasý gerektiðine iþaret etti.
‘Çorum, CHP iktidarý
ile hizmet görecek’
latan YozgatTicaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný Metin Özýþýk, sözlerine annesiyle arasýnda geçen diyaloðu anlatarak baþladý. Ankara'ya gelmeden önce
annesinin yanýna uðradýðýný belirten
Özýþýk, "Baþbakana ilimizin sorunlarýný anlatacaðým dedim.
Gürsel Tekin
Nisan 2015 Salý günü
gerçekleþtirilecek.
CHP Ýl Baþkaný
Gürsel Yýldýrým, aday
tanýtým toplantýsýna
CHP Genel Baþkan
Yardýmcýsý Gürsel
Tekin'in katýlacaðýný
söyledi.
CHP'de ön seçim
sonucu Tufan Köse,
Muharrem Bozdoðan,
Dinçer Solmaz ve
Saim Topgül olarak
sýralanmýþtý.
CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015
www.corumhakimiyet.net
3
Gençler için yeni bir dünyanýn kapýlarý aralandý
Genç kaþifler keþfe çýkýyor
EROL TAÞKAN
Þahin Özcan
Seyfettin Zengin
Genç Kaþifler Keþifte Projesi hayata geçiyor.
Çorum Eðitim
Kültür ve Araþtýrma
Derneði'nce hazýrlanan
Genç Kaþifler Keþifte
Projesi, genç
katýlýmcýlara tarihin ve
doðanýn gizemli
kapýlarýný aralayacak.
Gençlik ve Spor
Bakanlýðý tarafýndan
desteklenen projesiyle,
gençlere yönelik
baþarýlý adýmlar atan
dernek yöneticileri,
projenin açýlýþ törenini
mehter konseri ile
gerçekleþtirdi.
Dernek merkezi
önünde düzenlenen
açýlýþ töreni Kur'an
tilaveti ile baþladý.
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Ahmet
Yabacý, Gençlik ve
Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer, Ýl Kültür ve
Turizm Müdürü Ali
Özüdoðru, Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi
dernek yöneticileri, projenin açýlýþ törenini mehter konseri ile gerçekleþtirdi.
Ebeveynler; bu habere dikkat!
Dodurga Kaymakamlýðý tarafýndan, Dodurga Belediyesi’nin katkýlarýyla Mustafa Kemal Ýlkokulu koordinesinde düzenlenen Aile Eðitimlerinin ikinci oturumu,
Rehberlik Araþtýrma Merkezi'nden Psikolojik Danýþman
Kürþat Deðirmenci’nin katýlýmý ile gerçekleþtirildi.
Aile eðitimlerinin 2. oturumunda ‘Ebeveyn Çocuk
Ýliþkileri ve Ailede Problem Çözme Yaklaþýmlarý’ konulu seminere katýlým yoðun oldu.
Psikolojik Danýþman Kürþat Deðirmenci, saðlýklý
bir aile içerisinde büyüyen çocuklarýn daha özgüvenli ve
baþarýlý bireyler olarak yaþamlarýný sürdürdüðünü, ebeveynlerin yanlýþ davranýþlarýnýn çocuklarý hayatta baþarýsýzlýða ittiðini, çocuklarýn göstereceði baþarýnýn temellerinin ilk olarak aile ortamýnda atýldýðýný belirtti.
Yaygýn ebeveyn tutumlarýna dikkat çekti
Çocuklarýn hayatta daha baþarýlý olmasý için ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkýnda bilgi veren
Deðirmenci, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi; “Ço- Dodurga’da Aile eðitimlerin ikinci oturumu düzenlendi.
kirlerini dikkate alan, sorunlarýný ciddiye alýp yakýndan
cuklarýnýzý kendi zamanýnýzýn âdetlerine göre eðitmekte
ilgili þefkatli anne baba vardýr.
ýsrarcý olmayýn; çünkü onlar sizin zamanýnýzdan baþka
bir zaman için yaratýlmýþlardýr. Bu nedenle alýþýlagelmiþ
‘Çocuklarýnýza saygýlý davranýn’
ebeveyn tutumlarýndan vazgeçilerek, hoþgörülü, destekÇocuklarýnýza saygýlý davranýn, onlarla alay etmeleyici ve sýnýrlarý belli tutumlar geliþtirmek gereklidir.
yin, onlara hakaret etmeyin, aptal ve cahil gibi lakaplarYaygýn ebeveyn tutumlarý, otoriter-katý kuralcý, ilgisiz ve
la onlarý çaðýrmayýn. Eleþtiri ve küçük düþürmek, etiketkayýtsýz, aþýrý koruyucu, tutarsýzlýk kavramlarý ile öne
lemek, kinaye, emir, tehdit, nasihat, önemsememek gibi
çýkmaktadýr.
kavramlar ebeveyn-çocuk arasýndaki önemli iletiþim enOtoriter-katý kuralcý ebeveyn tutumunda, çocuk her
gelleridir.
kurala uymaya zorlanmakta, katý ve sert bir disipline taSaðlýklý iletiþim yollarý; yetiþkin insanlarýn iletiþim
bi tutulmakta, çocuðun her iþine karýþýlan bir yaklaþým
modeli, gerçekte söylenmek isteneni söyleme becerisi,
izlenmektedir. Kýsa vadede kârlý gibi görünse de çocuk
his/duygu paylaþýmý, net objektif olma, lafý uzatmama,
güvensiz, sessiz, uslu ve sakin görünür; küskün, silik,
genelleme yapýlmama kavramlarý ile yakýndan iliþkilidir.
çekingen ve kolay etkilenir, çabuk aðlar. Zamanla isÇocukla saðlýklý iliþkiler kurmak etkili cümlelerde gizliyankâr, inatçý, huysuz, arkadaþlarý ile uyumsuz, hýrçýn ve
dir.”
kindar özellikler yüklenir.
Sunumunda kazan kazan yöntenlerine de deðinen
Ýlgisiz ve kayýtsýz ebeveyn tutumlarý aþýrý rahatlýk
Deðirmenci, örnek olaylar ve dramlarla sunumunu güçve rol-model uyumsuzluðuna neden olur. Bencil, þýmalendirirken, “Çocuklarýmýz çok deðerli, onlarý iyi insan
rýk, alýþýlmadýk davranýþlar sergileyen ve madde kullaözellikleri taþýyan güçlü bir karaktere dönüþtürmek için
nýmýna yatkýn çocuklarýn varlýðýný tetikler.
zihinsel, bedensel ve duygusal yönden desteleyen anneAþýrý koruyucu ebeveyn tutumlarýnda, fazlaca özen
babalar olmalýyýz.” dedi.
ve kontrol, çocuðun iþlerinin yapýlmasý, yüksek koruma
Dodurga Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Murat Ali Kökiçgüdüsü gibi özelliler öne çýkar; aþýrý duygusal, baðýmsal, sunumunun ardýndan Kürþat Deðirmenci’ye plaket
lý çocuk davranýþlarý ile sonuçlanýr.
verdi.
Tutarsýz ebeveyn tutumlarý, genç anne-babalarda sýk gözlenir. Eþler
arasýndaki farklýlýk temelli
davranýþlar çocuklarda dikkatsizlik ve odaklanamama, yalan söyleme, izinsiz
ve gizli hareket etme, kiþilik bozukluklarý gibi sonuçlar doðurur.
Hoþgörülü, destekleyici, sýnýrlarý belli ebeveyn,
sýcak bir aile ortamýnda evlatlarý ile vakit geçirmekten
hoþlanan, istek ve ihtiyaçlara duyarlý, çocuklarýn fiPrograma Psikolojik Danýþman Kürþat Deðirmenci katýldý.
Projenin açýlýþ törenini mehter konseri ile gerçekleþtirdi.
Çorum Eðitim Kültür ve Araþtýrma Derneði'nce hazýrlanan projenin açýlýþý yapýldý.
Müdürü Hüseyin Kýr,
Eðitim Bir Sen Çorum
Þube Baþkaný Tahir
Eþkil, Anadolu Gençlik
Derneði Çorum Þube
Baþkaný Bekir Uyanýk,
Çaðrý Eðitim Vakfý
Baþkaný Hamit Gökgöz
ve çok sayýda davetli
katýldý.
Açýlýþ
konuþmasýný yapan
Çorum Eðitim Kültür
ve Araþtýrma Derneði
Baþkaný Þahin Özcan
proje içeriði ve dernek
çalýþmalarý hakkýnda
bilgi verdi. Daha sonra
kürsüye gelen Proje
Koordinatörü Seyfettin
Zengin, derneðin
kuruluþundan bugüne
kadar pek çok projeye
imza atýldýðýný,
bunlardan birisinin de
Genç Kaþifler Keþifte
isimli proje olduðunu
bildirdi.
Proje kapsamýnda
tarih bilincinin
oluþturulmasý, tarihi
kazý eðitimi ve kazý
çalýþmalarý, Ýncesu
Kanyonu'nda kamp,
müzecilik eðitimi gibi
önemli aktivitelerin yer
aldýðýný ifade eden
Zengin, tahmini 300
kiþi olmasý beklenen
katýlýmlý öðrencilerin
iki gün Çorum
müzesinde kazý ve
tablet baský eðitimi
alacaklarýný, iki gün
Eskiyapar kazý
alanýnda kazý çalýþmasý
yapýlacaðýný, bir
günlük Hitit yürüyüþ
yolunda bisiklet turu,
iki gecelik kamp
programý, iki gün
Þapinuva kazý alanýnda
kazý çalýþmasý ve Ýnce
Su Kanyonu'nda tabiat
yürüyüþü ile projenin
tamamlanacaðýný
açýkladý.
10'ar kiþilik
guruplar halinde
gerçekleþtirilecek proje
ile birlikte gençlerin
daha nitelikli ve
sorumluluk alma
becerileri geliþmiþ
olarak geleceðe
hazýrlanmasý saðlanmýþ
olacak.
Açýlýþ
konuþmalarýnýn
Anadolu Ýmam Hatip
Lisesi Mehter
Takýmý'nýn
seslendirdiði mehter
konseri beðeniyle takip
edildi.
4
CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015
‘Bu güruhu iktidardan uzaklaþtýrmalýyýz’
YÜKSEL BASAR
dayan bir menfaat þebekesi, bir tarafta ise davasýna ve
milletine hiçbir karþýlýk beklemeden hizmet etmeye, AlMHP Milletvekili Aday Adayý Mahmut Alparslan,
lah'ýn kendilerine yüklediði ilahi sorumluluk ve 5 bin þeMHP'nin Çorum Milletvekili Aday listesinin hayýrlý olmahidimizin manevi ruhaniyetine sahip çýkmaya ant içmiþ
sý temennisinde bulundu.
ülkücüler var.
Parti binasýnda basýn toplantýsý düzenleyerek iki aylýk
Türkiye'nin hiçbir yerinde listeye giremediði veya sýçalýþmalarýný deðerlendiren Alparslan, yaklaþýk iki ay önralamasýný beðenmediði için isyan eden, tavýr koyan bir
ce baþladýklarý aday adaylýðý çalýþmalarýnýn 7 Nisan itibaülkücü bulamazsýnýz. Çünkü Türk milliyetçileri birileri
riyle sonuçlandýðýný, genel merkez tarafýndan milletvekili
gibi menfaat ve çýkar örgütü deðil, Türk milletinin fedakar
aday listesinin açýklandýðýný, MHP Genel Baþkaný Devlet
cefakar hizmet erleridir.
Bahçeli'nin Çorum için bir tercihte bulunduðunu belirterek, söz konusu aday listesinin camiaya ve millete hayýrlý
Ülkücü makam meselesi deðil iman meselesidir. Ülolmasý temennisinde bulundu.
kücüler ne iradesini beyan etmekten ne de davasýna hizmet etmekten asla geri durmayacaktýr. Yapýlanlarý yanlýþ
Türkiye ve millet için yeni bir süreç baþladýðýný belirbulabiliriz beðenmeyebiliriz. Kýrýlabilir, üzülebiliriz, ama
ten Alparslan, iki aya yakýn yürüttüðümüz çalýþmalarda
gelecek endiþesi taþýmadan, menfaat kaygýsýna düþmeden
kendilerini onurlandýran ülkücü camiaya teþekkür etti.
fikrimizi ortaya koyarýz. Allah'a þükürler olsun ki, 'AlAlparslan, konuþmasýnda özetle þöyle dedi: "Milletilah'ýn verdiðine sabreden vermediðine þükredenlerden.
mizin içine düþürüldüðü çaresizlikten, sindirilmiþlikten
Sizin hayýr bildiklerinizde þer, þer bildiklerinizde hayýr
kurtarma azim ve kararý ortadadýr. AKP hükümeti maalesef
vardýr. Allah bilir de siz bilmezsiniz' ayetine iman edenlermilletimizin kendine vermiþ olduðu yetki ve güveni heba
Mahmut Alparslan
deniz. Ne nefis yapýp ne haddi aþar, nede Ýkbal kaygýsýyla
etmiþ, ümitleri boþa çýkarmýþtýr. Aldýðý emaneti devletin
susarýz. Dün neye söz vermiþsek ne söylemiþsek oradayýz
imkanlarýný kendi yakýn ve yandaþlarýn menfaatine peþkeþ
çekmiþ ülkemizi yönetilemez bir hale getirmiþtir.
Ama Herkes bilsin ki, asla küsmeyeceðiz darýlmayacaðýz yorulmayacaðýz. Biliriz ki þahýslar fani, davamýz bakidir. Bu dava hak ve hakikat davasýdýr. Dün olduðu
AKP iktidarýnda yoksulluk ve yolsuzluk artmýþ, hýrsýzlýk siyasi iktidarýn göbek
gibi bugün de ilayi kelimetullah davasý olarak inandýðýmýz davaya ve yüce Türk miladý haline gelmiþtir. Bir tarafta devletin kaynaklarýný fütursuzca kullanarak oluþturdukletine hizmet etmeye devam etmekten asla geri durmayacaðýz.”
larý milyarlarca dolar ve avrodan oluþan servetlerini sýfýrlama derdine düþen baþbakan
ve bakanlarýn oðullarý, bir yandan çocuklarýnýn gelecek endiþesi ile yanýp tutuþan anne ve babalar, bir yanda kollarýnda 700 milyarlýk saatlerle dolaþan bakanlar, diðer yandan çöplerden yiyecek toplayan vatandaþlar. Açýkçasý emeklisi memuru esnafý dul ve
yetim yoksulluðun ve açlýðýn pençesinde kývranýrken ülkemizin kaynaklarýný akraba
dost ve yandaþlarýyla sömüren mutlu bir azýnlýk var.
Seçim kazanma endiþesiyle teröristlerden medet uman bebek katilleriyle pazarlýk eden bir zihniyetle karþý karþýyayýz. Görülen odur ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm
kazanýmlarýný ortadan kaldýrmaya Türk ismini tarihten silmeye, Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter devlet yapýsýný bozmaya ant içmiþ, istiklal Marþý'ndan korkan, Türk
bayraðýna düþman bir iktidar var.
Bu yüzden 7 haziran seçimleri farklý anlam ve önem taþýmaktadýr Bu güruhu iktidardan uzaklaþtýrmak, yapmýþ olduklarý yolsuzluðun hýrsýzlýðýn hesabýný sormak ülkücülerin boynunun borcu haline gelmiþtir.
Artýk takke düþmüþ, kel görünmüþtür. Ýktidar mensuplarý ve yandaþlarý menfaatleri çatýþýnca birbirleri ile ilgili kirli çamaþýrlarýný ortaya dökmeye, memleketi nasýl
parsel parsel sattýklarýný kimlerin kimlerle hangi kirli tezgahlarý kurduklarýný itiraf etmekten geri durmamaktadýrlar .
Dün siyasi iktidarýn menfaatlerinden ve nimetlerinden nemalananlar listeler açýklandýðýnda bir birine düþmüþ, listelerde ismini göremeyenler hidayete ermiþ AKP'nin
yanlýþ ve yolsuzluklarýný ortaya koymaya baþlamýþlardýr. Bir tarafta çatýrdayan, patýrToplantýya partililer katýldý.
Vali Kara’ya nezaket ziyareti
Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü yetkilileri Vali ahmet Kara’yý ziyaret etti.
Sanayide verimsiz elektronik
motorlarýn dönüþümü programý, yerli
üretimin arttýrýlmasý, yerli üretime ve
üreticilere saðlanan destekler, iç kontrol standartlarýna uygun eylem planý
ve mevzuat sadeleþtirilmesi konularý-
nýn ele alýnacaðý Bölgesel Ýstiþare ve
Deðerlendirme Toplantýsýna katýlmak
üzereÇorum’da bulunan yetkililer,
Valihmet Kara’yý makamýnda ziyaret
etti.
Nazik ziyaretlerinden dolayý heyete teþekkür eden Vali Ahmet Kara,
düzenlenecek toplantýnýn Çorum ve
ülkemiz için hayýrlara vesile olmasýný
temenni etti.
www.corumhakimiyet.net
Hayrettin
Karaman
Kutlu doðum
kutlu hafta
Rahmeti gadabýný bastýran Cenâb-i Mevlâ
bütün yarattýklarý bu rahmetten nasip alsýn diye
“Âlemlere rahmet” bir peygamber gönderdi ve
bize ne mutlu ki, O'nun ümmeti biz olduk. Bu acýlý
dünyada baþýmýza hangi belâ geliyorsa bilelim ki,
o rahmete sýrt çevirmemizin sonucudur. Özellikle
iddia olarak ümmeti olan bizlere düþen O'nu her
an hatýrda tutmak ve izinden gitmektir. Ýnsan
nisyan ve gafletle ma'lûldür, bu yüzden onu
uyarmaya ihtiyaç vardýr, Kutlu Doðum Haftasý iþte
bu ihtiyacý güçlü bir tonda yerine getririyor, sebep
olan ve yürütenlerden Allah razý olsun.
1606 yýlýnda Ýstanbul'da vefat eden Hakani
Mehmed Bey'in harika hilyesini bugünün
Türkçesiyle söylemeye çalýþmýþtým. Ondan bir
parçayý Kutlu Hafta'ya ithaf ediyorum:
Gönüllerde taht kuran ey sultanlar sultaný
Sana “Levlâk” demiþken âlemlerin Rahman'ý
Senin vasýflarýný nasýl döküp sayayým
Lutuflarýn sayýsýz nasýl nokta koyayým
Seni Hak zatý için bir güzel ayna kýldý
Biricik zatý için seni müstesnâ kýldý
Güzelliðin hakkýnda nice âyeti tevîl
Edemez bunca kemal ve ilmiyle Mîkâîl
Arþ ayaðýn altýný öpüp kazanýr þeref
Seni taþýr ve yürür izzetle Burak, Refref
Peygamberler övmekten aciz iken zatýný
Veliler bulamazken sana hizmet katýný
Ben nice topraðým ki ayaðýnýn altýnda
Konuþayým yazayým yüce zatýn hakkýnda
Karýnca övmüþ idi Süleyman'ý bir yerde
Bende aðýz açmaya cür'et ve kudret nerde
O karýnca kadar da bende kudret bulunmaz
Seni övmeye bende onca takat bulunmaz
Ehl-i beyt'in ayaðý altýnda bir topraðým
Karýncadan da zayýf kuruca bir yapraðým
Ama senin þefkatin Süleyman'dan çok üstün
Mevlâ'nýn lutfuna sen mazhar oldun büsbütün
Marifet âleminde ey Kerîm sen öndesin
Merhamette eþin yok kimler ne derse desin
Mirac gecesi mazhar olduðun vahdet için
Keyfiyetsiz gördüðün nur ve saâdet için
Kusurumu baðýþla ihsaný esirgeme
Baðýþlanmamý buyur beni mahrum eyleme
Buyur da ben korkudan, endiþeden kederden
Kurtulup katýlayým salihlere bir yerden
Ne kadar zor olsa da senin hilyeni yazmak
Baþladým belki iþim iðneyle kuyu kazmak
Güvendim ve dayandým bir tek Ulu Sultan'a
Baþladým hilyene ben, küstah desinler bana
Ýntegral Turizm umre kafilesi dualarla uðurlandý.
Ýntegral Turizm
umrecileri uðurlandý
Umre farizasýný yerine getirmek
üzere Çorum’dan kutsal topraklara giden Ýntegral Turizm umre kafilesi dualarla uðurlandý.
Umrecilerin uðurlama programýna, þirket görevlisi ve kafile baþkaný Ýbrahim Çeliker, din görevlisi Samettin
Ertürk ve çok sayýda umreci yakýnlarý
katýldý.
Uðurlamada umrecilere bazý tavsiyelerde bulunan Ýntegral Turizm yetkilisi Ýbrahim Çeliker, “Umre yolculuðu
kutsal bir seyahat, zor bir yolculuk olmasýna karþýn sonunda kazanýlacak mükafat ise çok büyük, Allah Rasulünün
yaþadýðý mekanlarý görmek, yürüdüðü
yerlerde yürümek, ashabýnýn kabirlerini
ziyaret etmek, onlarla ilgili hatýralarý
yadetmek, vahyin indiði ve teblið edildiði kutsal yerlerin havasýný solumak
her Müslümanýn en tatlý özlemidir. Umrecilerimizin hem zihnen hem de manen
Hz. Peygamberimizin yaþadýðý Asr-ý
Saadet'e gitmelerine ve o mekanlarda
bulunmanýn anlamý üzerinde düþünmelerine yardýmcý olmayý arzu ediyoruz.
Ayrýca umrecilerimizin kutsal topraklarda yerine getirecekleri ibadetlerden
elde edecekleri manevi hazzý artýrabilmek, ziyaret edecekleri mekanlarýn hafýzalarýnda daha kalýcý bir iz býrakmasý
ve fiziki ortamla tarih bilincinin buluþmasý baþlýca hedeflerimizden.
Kutsal topraklardaki ziyaret mekanlarýnýn tarihin derinliklerinden getirdikleri çaðrýyý anlamaya yönelik bilgilenme ve düþünme faaliyetine katkýda
bulunarak söz konusu yerleri sýradan bir
gezi mantýðýnýn ötesinde gerçek anlamda ziyaret etmeye vesile olmasýný diliyoruz. Her yýl olduðu gibi bu yýl da hizmetlerimizi Hira Turizm ile gerçekleþtirerek kutsal topraklara hac ve umre seferi düzenliyoruz. Kur’an’ý Kerim’de
Rabbimiz haccý ve umreyi Allah için
tam olarak yapýn buyurarak haccý ve
umreyi tam ve eksiksiz yapmamýzý emrediyor. Allah`ýn emaneti olan sizlere,
hizmet þuurunu tekrardan bizlere yaþattýðýnýz için sonsuz teþekkürlerimizi sunar, tüm Ýslam alemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak`tan niyaz ederiz.” diye konuþtu.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü yetkilileri Vali ahmet Kara’yý ziyaret etti
Sandýk kurulu baþkanlarý da
kurayla belirlenecek
Kura için bir önceki seçimde en
yüksek oyu alan siyasi partiler, adaylarýný YSK’ya bildirdi.
YSK, bu seçimde ilk kez farklý bir
tavýr sergileyerek, sandýk kurulu baþkanlarýnýn, kanunda yazan þekliyle belirlenmesini kararlaþtýrdý. Buna göre sandýk
kurulu baþkanlarý, yapýlacak kura ile belirlenecek. Bu çerçevede daha önceki seçimde en çok oy alan 5 siyasi parti, sandýk kurulu baþkanlýðý için isimleri il seçim kurullarýna bildirdi.
Kura çekimi 13 Nisan’da yapýlacak.
30 Mart 2014 seçimlerinde Türkiye genelinde 52 milyon 695 bin 831 seçmen
için, il ve ilçelerde toplam 194 bin 310
sandýk kurulmuþtu. 7 Haziran seçimlerinde ise yurt içinden 53 milyon 749 bin
850, yurt dýþýndan ise 2 milyon 867 bin
609 seçmenin oy verme hakký bulunuyor.
Baþkanlar, Türkiye genelinde kurulacak 150 binden fazla sandýkta görev
yapacak.
GÖREVLÝLERÝN ALACAÐI ÜCRETLER
Sandýklarda görev yapacak baþkan
ve üyelerin alacaðý toplam ücretler þöyle
olacak:
- Kurs verilen sandýk kurulu baþkanlarýna 3 (üç): 3x73=219 TL
- Kurs verilmeyen sandýk kurulu
baþkanlarýna 2 (iki): 2x73=146 TL
- Devlet memuru olan ve eðitim verilen üyeye 2 (iki): 2x64=128 TL
- Eðitim verilmeyen sandýk kurulu
memur üyeye 1 (bir): 1x64=64 TL
- Siyasi parti üyelerine 1 (bir):
1x64= 64 TL .(Star)
Sobadan zehirlendiler
Umrecilerin uðurlama programýna, þirket görevlisi ve kafile
baþkaný Ýbrahim Çeliker, din görevlisi Samettin Ertürk katýldý.
Merkez’e baðlý Bozboða
Köyü’nde iki çocuk sobadan
çýkan gazdan zehirlendiler.
B.K.(14) ve K.K.(13)
isimli çocuklar sobadan sýzan
karbonmonoksit gazýndan zehirlendiler. Hitit Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi’ne kaldýrýlan çocuklar, oksijen odasý
bulunmadýðý için Ankara Numune Hastanesi’ne sevk edildi.
Çýrpýcý yaraladý
Ulukavak Mahallesi’nde bir kadýn mutfakta yaralandý.
Atalay 1. Cadde’de meydana gelen olayda L.A.
isimli kadýn mutfakta yemek yaparken, birden çalýþan
blender yüzünen yaralandý. Yaralý kadýn hastanede tedavi altýna alýndý.
Yapý Kredi
Altýn Günleri
baþlýyor
Yapý Kredi’nin müþterilerine özel olarak hazýrladýðý Altýn Mevduat Hesabý kapsamýnda düzenlenen Altýn Günleri 2015 yýlýnda da Türkiye’nin dört bir yanýnda devam ediyor. 14-15 Nisan tarihlerinde Çorum’da Yapý Kredi Çorum Þubesi’nde gerçekleþecek etkinliðe kýymetli metallerin üretimi ve alým-satýmýný yapan Nadir Metal
Rafineri’nin eksperleri katýlýyor.
Eksperler, çeyrek, yarým ve/veya cumhuriyet
altýný, bilezik, yüzük, kolye gibi ziynet eþyalarýný
getiren banka müþterilerinin altýnlarýný deðerlendirecek.
Yapý Kredi’den yapýlan açýklamaya göre, þubelere getirilen altýnlarýn 24 ayar karþýlýðý saf altýn
miktarý Nadir Metal eksperleri tarafýndan hesaplanarak tutanaða yazýlýyor. Yapý Kredi de altýnlarýn
deðerini miligram olarak müþterinin altýn hesabýna yatýrýyor. Müþteri, fikrini deðiþtirirse ayný gün
içerisinde saat 16.00’a kadar altýnlarýný geri alabiliyor. Altýnlarýn altýn olarak geri çekilmesi durumunda bu iþlem sadece 1 kg ve katlarý þeklinde
yapýlabiliyor.
Yapý Kredi’nin bu etkinliði sayesinde banka
müþterileri altýnlarýný bozdurmadan hesaplarýnda
deðerlendirebiliyor. Bu sayede altýnlar zarara uðramadýðý gibi çalýnma veya kaybolma riskleri de
ortadan kalkýyor. Ýstendiði zaman nakde çevrilebilen altýnlar, alým-satým iþlemi olmadýðý için kur
kaybýna uðramýyor. Yapý Kredi Altýn Hesaplarýna
banka þubelerinin yaný sýra 7 gün 24 saat Ýnternet
Þubesi, Telefon Bankacýlýðý, Mobil Þube ve
ATM’lerden de ulaþýlabiliyor. Altýnlarýn 100.000
TL’ye kadarý mevduat güvencesi altýna alýnýyor.
Etkinlik hakkýnda daha fazla bilgi için yapikredi.com.tr adresini ziyaret edebilir, Yapý Kredi
Çorum Þubesi ile iletiþime geçebilirsiniz.
CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015
www.corumhakimiyet.net
Osmancýk ÝHL’ye
yer teslimi yapýldý
Milletvekili Cahit Baðcý, memleketi Osmancýk'ta Ýmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.
Çorum Milletvekili
AK Parti Ekonomi Ýþleri
Baþkan Yardýmcýsý 25.
Dönem Milletvekili Adayý Cahit Baðcý, memleketi Osmancýk'ta Ýmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.
3,5 milyon liraya
mâl olacak olan 24 derslikli yeni Ýmam Hatip Lisesi'nin yer teslimi Z-A
firmasýna yapýldý. Törende ilçe yetkilileri hazýr bulundu. Baðcý, yaptýðý
açýklamada; “Hali hazýrda
yurdu
tamamlanan
ÝHL'nin bugün Lise kýsmýnýn yerinin teslime dilmesinin sevincini yaþýyoruz. 360 gün içinde inþaatýnýn tamamlanarak tefriþ
edilerek 2016-2017 Eðitim-Öðretim yýlýnda öðretmen ve öðrencilerimizin hizmetine sunacaðýz.
Ayrýca okul alaný içine 1
kapalý Spor salonu ve 1
Cami de yapýlacak.” dedi.
Tören sonrasýnda
öðretmen ve öðrenciler
Baðcý'nýn okuduðu okulda bulunmaktan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, katkýlarýndan dolayý teþekkür ettiler.
Baðcý, daha sonra
adliye personelinin Þehit
Savcý Mehmet Selim Kiraz için düzenlediði mevlitt programýna katýldý.
Ulu Camii'dende düzenlenen programda okutulan
hatimlerin duasý yapýldý.
Geçmiþ olsun ziyareti
Baðcý, okulda öðrencilerle bir süre sohbet etti.
Çorum Milletvekili
AK Parti Ekonomi Ýþleri
Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý, Mustafa Dölcü’ye geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu.
Osmancýk'ta tarým iþçilerini taþýrken kaza yapan ve Özel Elit Park Hastanesi’nde tedavi gören eski Osmancýk Þoförler
Odasý Baþkaný Mustafa
Dölcü'yü ziyaret eden
Baðcý, þifa diledi.
Ziyarette Baðcý'ya
Osmancýklý iþ adamlarýndan Selahattin Karakaþ, Ýl
Cahit Baðcý, Mustafa Dölcü’ye geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu.
Baþkan Yardýmcýsý CemaBaðcý ayrýca Özel Elit Park hastanesinde tedalettin Polattaþ, parti yöneticileri Adnan Armaðan,
vi gören hasta ve yakýnlarýný da ziyaret ederek acil
Enes Uygur ve Fevzi Çelik eþlik etti.
þifalar diledi.
Vefat ve Teþekkür
09.04.2015 tarihinde vefat eden deðerli babamýz, kýymetli kardeþim
Ziyaaddin
Çelenli
’nin
vefatýndan dolayý cenazemize katýlarak, gerek evimize ziyarete gelerek,
gerek telefonla arayarak baþsaðlýðý dileklerini ileten eþ, dost, akraba ve
Jandarma Komutanlýðý Personeli’ne teþekkürlerimizi sunarýz.
Evlatlarý
Mustafa-Mümin Çelenli
(Ç.HAK:793)
Aðabeyi
Ömer Çelenli
5
AK Parti 4. Sýra Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan,
haftalýk yürütme kurulu toplantýsýna baþkanlýk etti.
Ceylan, oy çýtasýný
yükseltme sözü verdi
Listelerin açýklanmasýnýn ardýndan AK Parti 4.
Sýra Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan’ýn seçim çalýþmalarýna baþlayacaðý mesajý verildi.
AK Parti'den yapýlan açýklamada, 4. Sýra Adayý Ceylan’ýn 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekilliði
Genel Seçimlerinde en yüksek baþarýyý yakalamak
için gece-gündüz, yoðun bir tempoda çalýþacaðý sözünü verdiði bildirildi.
4. Sýra Adayý Ceylan’ýn haftalýk Yürütme Kurulu Toplantýsý'na baþkanlýk ettiði, teþkilat yöneticileri ile birlikte istiþare yaptýðý ifade edilen açýklamada, toplantýya; AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu,
Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Baþkaný Eyüp
Arslan, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Kadýn
Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, Gençlik Kollarý
Baþkaný Ünal Yýldýrým ve Ýl Baþkan Yardýmcýlarýnýn
katýldýðý vurgulandý.
YApýlan açýklamaya göre, Ceylan ve teþkilat
yöneticileri, Çorum'da yapýlacak seçim çalýþmalarý
konusunda karþýlýklý istiþare yaparak yol haritasý belirledi.
‘BU ÞARKI BURADA BÝTMEZ’
AK Parti 4. Sýra Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, AK Parti davasýnýn bir nesil hare-
keti olduðunu, bu davaya sonuna kadar hizmet etmekten gurur duyacaðýný belirterek, "Sýralamanýn
yeri ve þekli ne olursa olsun, bundan önce olduðu gibi bundan sonra da bu davaya olan hizmetlerim devam edecek. Nasýl bundan önceki 10 yýllýk süre içerisinde partime hizmet vermiþsem, bundan sonra da
hizmete devam edeceðim. Nasýl ki merkez ilçe baþkanlýðým döneminde, il baþkanlýðým döneminde görev yapmýþ, hizmet etmiþ isek, milletvekilliði adaylýðý döneminde de, bundan sonraki dönemde de ayný þekilde hizmetlerimiz sürecektir. Nasýl ki 2 yerel
seçim, 2 genel seçim, 2 referandum ve 1 cumhurbaþkanlýðý seçimleri olmak üzere girdiðimiz 7 seçimde
de oy oranýný artýrmýþsak, 7 Haziran seçimlerinde de
en yüksek oy oranýný ve en yüksek baþarýyý elde edeceðimize yürekten inanýyorum. Bundan kimsenin
þüphesi olmasýn.” dedi.
4 milletvekili adayýnýn el ele, kol kola çalýþarak, birlik ve beraberlik içerisinde seçimlere hazýrlanacaðýnýn altýný çizen Ceylan, bu þarký burada bitmez. Görev yaptýðýmýz 10 yýllýk süre içerisinde yanýmda olan, çalýþmalarýmýza destek veren tüm teþkilat mensubu kardeþlerime, AK Parti gönüllülerine ve
Çorum halkýna teþekkür ediyor, minnettarlýklarýmý
sunuyorum" dedi.
Uslu açýlýþa katýldý
Baþkanlýðýný Devlet eski Bakaný Hasan
Celal Güzel'in yaptýðý
Yeni Türkiye Stratejik
Araþtýrma
Merkezi
'açýldý.
Açýlýþa katýlan AK
Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, Yeni
Türkiye olgusunun fikri
inþasýnda büyük emeði
geçen, Yeni Türkiye
Stratejik
Araþtýrma
Merkezi Baþkaný Hasan
Celal Güzel'e hayýrlý olsun dileklerini ileterek
teþekkür etti.
Törene Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan, AK Parti Çorum
Milletvekili
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TBMM Adalet Komisyonu Baþkaný
Ahmet Ýyimaya, Dýþiþ-
leri Komisyon Baþkaný
Ahmet Berat Çonkar,
AK Parti Genel Baþkan
Yardýmcýlarý Mehmet
Muþ, Öznur Çalýk, Ýstanbul Milletvekili Ab-
dulkadir Aksu, Ankara
Milletvekilleri Ülker
Güzel, Cevdet Erdöl,
Seyit Sertçelik, Bülent
Gedikli ve çok sayýda
davetli katýldý.
Cumhurbaþkaný
Erdoðan, Yeni Türkiye
Stratejik
Araþtýrma
Merkezi'nin açýlýþýn
gerçekleþtirerek, araþtýrma merkezinde ince-
Cumhurbaþkaný Erdoðan’ýn yaptýðý açýlýþa AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da katýldý.
Orhan Bozkurt teþekkür etti
AK Parti Milletvekili Aday Adayý Orhan Bozkurt, aday
adaylýðý
sürecinde
kendisine destek olanlara teþekkür etti.
Bozkurt, Milletvekili adaylarýnýn belirlenmesinin ardýndan yaptýðý açýklamada, “25. dönem Milletvekili Aday Adaylýðý sürecimiz tamamlanmýþtýr. Bu süreci
kesinlikle bir yarýþ
olarak görmedik. Þehrimizde 39 aday adayýmýzla birlikte ülkemizin, partimizin ve
gelecek nesillerimizin
refah ve huzuru için
çalýþtýk. Bu sürecte hiç
bir aday adayý kardeþimiz kaybetmemiþtir,
aksine bir takým kazanýmlar elde edilmiþtir.
Bundan sonraki süreçte aday olan tüm kardeþlerimin 7 Haziran’a kadar bu mücadeleye devam edeceðine inanýyorum.
Haziran 2015 Seçimleri tarihimizin ve
Ýslam coðrafyasýnýn
en kritik seçimi ola-
Orhan Bozkurt
caktýr. Ülkemizin üç
tarafý denizlerle çevrili olduðu gibi 4 tarafý
da düþmanlarla çevrilidir. Emperyalist güçler yýllar önce baþlattýðý hain emellerini ülkemiz içerisindeki iþbirlikçileriyle beraber
uygulamaya devam
etmektedir. Bundan
dolayý önümüzdeki
yapýlacak seçimlerin
önemi büyüktür. Aklýselim düþünerek kiþisel menfaatlerimizi bir
tarafa býrakarak gece
gündüz demeden çalýþarak Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn da belirttiði üzere 400 vekil
almalýyýz.
Bu süreçte þahsýma destek veren Ýl
Baþkaným ve yöneti-
mine, tüm Ýlçe Baþkanlarý ve yönetimine,
tüm Belediye Baþkanlarýma, Belediye Meclis üyelerime, Ýl Genel
Meclis üyelerime, Kadýn Kollarý ve yönetimlerine,
Gençlik
Kollarý Baþkanlarýma
ve yönetimine, tüm
delege kardeþlerime
ve tüm oda baþkanlarýmýza ve yönetimine,
derneklerimize, vakýflarýmýza, muhtarlarýmýza, AK Parti’nin
AK kadrolarýna, yine
bana bu süreçte destek
veren ve vermeyen
tüm Çorumlu kardeþlerime, yakýn çevreme, hemþehrilerime,
kýymetli dostlarýma ve
aday adayý olan kardeþlerime teþekkür
ediyor, saygýlar sunuyorum. Ayný zamanda
listeye giren kýymetli
4 kardeþimi kutlar ve
baþarýlar
dilerim.
Gönlümüz AK, yolumuz aydýnlýk olsun.
Allah yar ve yardýmcýmýz olsun.” diye konuþtu.
‘Bu liste her görüþten oy alýr’
6
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015
Partisinin vekil listesi ile ilgili sorularýmýzý cevaplandýran MHP Ýl Baþkaný
Bekir Çetin, daha önceki seçimlerde baþka partilere giden oylarý bu seçimde
geri alabilecekleri inancýnda. Çetin, “Adaylarýmýza her siyasi görüþten vatandaþýmýz oy verebilir. Çünkü bizim adaylarýmýz Çorum’a 4 yýldan 4 yýla uðramayacaklar, mutlu gününde de üzüntüsünde de hemþehrilerinin yanýnda olacaklar” diyor.
AK Parti’nin listesini nasýl buldunuz?
AK Parti’nin listesinde iki eski vekil var. Ben
özellikle diðer partilerin kendi iç iþleri ile yorum
yapmaktan kaçýnýyorum. Ýnþallah þehrimiz için,
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
MHP listesi öngördüðünüz þekilde mi?
4 milletvekili adayýmýzýn hepsi de milletvekili
adayý olma ihtimali verdiðimiz isimlerdi. 18
milletvekili adayamýzýn hepsi birbirinden deðerli. 4
adayýmýz da listeye girme ihtimali yüksek isimlerdi. O
yüzden liste bizim için sürpriz deðil. Teþkilatýmýza,
tabanýmýza yabancý isimler deðil. Vahit Kayrýcý daha
önce 1999-2002 yýllarý arasýnda milletvekilliði yaptý.
Teþkilatýmýzýn her kademesinde görev yapmýþ isim.
Aybüke Haným, MYK üyemiz. 3. sýrada Sami Çam
yýllarca Ülkü Ocaklarýnda görev yaptý, daha sonra Türk
Büro Sen Þube Baþkanlýðý yaptý. Yýllardýr
teþkilatlarýmýzýn içinde. 4. sýra Ali Akcan hakeza yine
öyle; Türk Haber-Ýþ Sendikasý’nýn genel baþkanlýðýný
yapmýþ bir insan. Bu isim neden, nasýl listede olur
diyebileceðimiz bir isim yok.
Vahit Kayrýcý’nýn vekillik tecrübesi sizin için
bir avantaj mý?
Vahit Beyin daha önce vekilliði yapmasýndan
ziyade milletvekilliðin hakkýný vererek yapmýþ olmasý
bizim için avantaj. 2.5 aydýr kongreden bu yana sürekli
sahadayýz. Mahalle ve köylerde teþkilat çalýþmalarý
düzenliyoruz. Ýnsanlardan hep ‘Vahit Bey gibi
milletvekili istiyoruz. Kapýsýný çaldýðýmýzda bize
yardýmcý olacak vekil istiyoruz.’ sözleri duyuyoruz.
Ondan dolayý 1.sýra olmasý bizim için büyük avantaj
oldu. Meclis tecrübesi var. 8 Haziran sabahý onu
meclise gönderdiðimizde acemilik yaþamadan direkt
Çorum’un sorunlarýný çözecek projeler getirebilecek bir
isim.
Kayrýcý parti tabanýndan tam anlamýyla kabul
görür diyorsunuz...
Milletvekili adayý belirleme sürecinde hep
söylediðimiz þuydu; artýk isimlerin hiç önemi yok.
Ýnsanlar arasýnda kiþisel husumet ve kýrgýnlýklar olabilir.
Beni sevmeyen olabilir, Vahit Beyle eskiden sorun
yaþamýþ olanlar olabilir. Ama bu saatten sonra
memleketin içinde bulunduðu durumdan ötürü insanlar
kesinlikle partimize oy vermemezlik yapmaz. Ülkücü
taban yekvücut olarak bütün adaylarýmýzý meclise
göndermek için canla baþla çalýþacaktýr.
olanlarýn partisi olamayýz’ diyoruz. Onun dýþýnda MHP,
AK Partili’nin de, CHPli’nin de, Saadet Partili’nin de,
Büyük Birlik Partili’nin de oy verebileceði yegâne
partidir. Bugün bir AK Partili seçmen MHP’ye oy
verdiði zaman kimse þaþýrmaz. Hakeza CHP’li bir
seçmen de MHP’ye oy verebilir.
Daha önce baþka partilere kayan MHPliler’in
oyunu alabileceksiniz yani.
Mutlaka. AK Parti 2002 yýlýnda ilk seçimine girdi.
2002’den önce AK Parti yoktu. Þu anda bir AK Parti
seçmeni varsa bu insanlar MHP’nin, ANAP’ýn,
DYP’nin seçmeniydi. AK Parti’nin içinde de geçmiþte
bize oy vermiþ çok sayýda insan var. Biz þuna
inanýyoruz; bu dönemde özellikle AKP’nin terör
politikalarý, Güneydoðu politikalarý, ekonomi
politikalarý, insanýmýzý darboðaza sokan politikalar
nedeniyle, 3 dönemdir AKP’ye oy vermiþ vatandaþýmýz
bize teveccüh gösterecek inþaallah.
Bu seçimle ilgili ‘AK Parti ve HDP arasýnda
geçecek’ yorumlarý yapýlýyor. Ne diyorsunuz
buna?
Ben HDP’nin barajý geçme ihtimalini çok
zayýf görüyorum. Özellikle cmuhurbaþkanlýðý
seçiminde Selahattin Demirtaþ’ýn aldýðý oy
yüzde 9 civarýndaydý. Bu ümit verdi
HDP seçmenine, ama orada þöyle bir
þey vardý; Ekmeleddin
Ýhsanoðlu’na tepki gösteren
bazý kesimler Demirtaþ’ý
desteklediler. Ona raðmen
alýnan yüzde 9 oy var. Ben
HDP’nin o yüzden bu
seçimde barajý
geçebileceðine
inanmýyorum.
kendileri için hayýrlý olur. Biz kendi listemize odaklýyýz.
Bu konuda da Allah’a þükür yüzümüzün akýyla çýktýk.
Kendi doðrularýmýzý ortaya koyarak seçim faaliyeti
yürüteceðiz.
Siz yumuþak bir dil kullanýyorsunuz ancak biz
Vahit Bey’i daha önceden tanýyoruz. Agresif bir
dili vardý siyasette. Nasýl bir seçim ortamý bizi
bekliyor dersiniz?
Her yiðidin yoðurt yiyiþi ayrýdýr. Ama bütün
adaylarýmýz meclise gittiði takdirde, 4 yýldan 4 yýla
buraya gelecek isimler deðil. En güzel tarafý bu. Bizim
insanýmýz hep bundan dertleniyor; “biz Salim Uslu’yu
burada görmüyoruz, Cahit Baðcý’yý kahvede aramýzda
otururken görmüyoruz’ diyor. Ýnsanýmýz bundan dert
yanýyordu. Ama bizim milletvekili adaylarýmýz görev
yapacaklarý 4 yýl içinde Çorumlu’nun düðününde de
olacak, cenazesinde de olacak. Ýyi gününde de kötü
gününde de yanýnda olacak. Sadece 4 yýldan 4 yýla
gelmeyecek buraya. Bizim aday listemiz açýsýndan en
büyük þansýmýz bu. Ýnþaallah hemþehrilerimiz de
teveccüh gösterir. Köylere gittiðimizde insanlar, “99
yýlýnda sizin iktidarýnýzda gördüðümüz desteði hiçbir
dönemde görmedik” diyorlar. Vahit Bey’in o dönemki
vekilliði de biliniyor. Bunlarýn hepsini bir araya
getirdiðimizde inþaallah 7 Haziran
akþamýnda sandýktan MHP gülen
taraf olarak çýkacak.
* CHP Ýl Baþkaný
Gürsel Yýldýrým’ýn
görüþleri 13 Nisan
Pazartesi günü
Hakimiyet’te
Ortada bir de realite var. MHP daha önceki
seçimde yaklaþýk 40 bin oy aldý. Bir vekil
çýkarabilmek için 60 bin oy almanýz gerekiyor. Bu
rakamý yakalayabilecek misiniz?
Tabiki.
Size kimler oy verecektir?
Her basýn toplantýmýzda, her organizasyonumuzda
üstüne basa basa ‘biz Türkiye’nin partisiyiz. Herkesin
partisiyiz. Kimlerin deðil, vatanýmýzla, bayraðýmýzla,
kitabýmýzla, bu ülkenin bölünmez bütünlüðüyle kavgasý
MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin
Tarihi projenin yapýmý baþladý
Ýskilip'in Þehir Ýçme Suyu Þebekesi
TARÝHÝ PROJEDE ÝLK KAZMA
yenileme iþinin ihalesi 29 Aralýk 2014 tariÖNÜMÜZDEKÝ GÜNLERDE VURUhinde Ýller Bankasý tarafýndan yapýlmýþtý.
LACAK
Ýskilip'i kansorejen madde içeren asbestli
Kentin 85 kilometre uzunluðundaki
borulardan kurtaracak alt yapý projesinin
þehir içme suyu yenileme iþine önümüzdeyer teslimi de dün yapýldý.
ki günlerde baþlanacak. Ýhaleyi alan yüklenici firma önce þantiyesini kuracak, daha
Ýskilip Belediyesi’nden yapýlan açýksonra iþçilerini Ýskilip'e getirecek. Çalýþmalamaya göre, Ýskilip'e gelen Ýller Bankasý ve
lar ise en az 4 farklý koldan yürütülecek.
ihaleyi alan yüklenici firma yetkilileri önce
KANSOREJEN MADDE ÝÇEREN
Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makaASBEST BORULAR TARÝH OLUYOR
mýnda ziyaret etti. Burada yapýlan görüþmeBu çalýþma ayný zamanda evlere yivde yapýlacak çalýþmalar öncesi Baþkan Çatlik suyu kalitesi de getirecek. Ýskilip'i saðÝller Bankasý ve ihaleyi alan yüklenici firma yetkma'ya bilgi veren yetkililer, alt yapý çalýþlýksýz borulardan su içmekten kurtaracak
malarýna en kýsa sürede baþlanacaðýný söyle- ilileri Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý ziyaret etti. proje, saðlýklý ve temiz su tüketimine imkan
di.
saðlayacak. Yer altýnda yaþanan su sýzýntýlarýný da giderecek çalýþma,
su israfýnýn da önüne geçecek.
Çalýþmalarýn bir an önce baþlamasý için gerekli þartlarýn oluþtuKonu hakkýnda kýsa bir açýklama yapan Baþkan Çatma, çalýþma
rulmasýnda belediye olarak her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýile birlikte Ýskilip'te içme suyu hattýnda bulunan kanserojen asbest boný söyleyen baþkan Çatma, bu tarihi projenin önemine vurgu yaparak,
rularýn tarihe karýþacaðýný, 500, 800 ve 2 Bin tonluk depolardan þehre
öncelikli hedefinin alt yapýsý yüzde yüz bitmiþ bir Ýskilip olduðunu
su verileceðini söyledi. Þehir Ýçme Suyu altyapý çalýþmasý kapsamýnsöyledi.
da 10 metre küplük maslak, 2 klor binasý, 10 tahliye sistemi, 1 Vantuz, 3 Debimetre, 4 basýnç kýrýcý vana ve 2 Klor odasý yapýlacaðýný ifaYER TESLÝMÝ YAPILDI
de eden Çatma, çalýþmalara önümüzdeki günlerde baþlanacaðýný kayBelediye makamýnda yapýlan görüþmenin ardýndan Ýskilip Beledetti.
diyesi personeli ile sahaya inerek þehir merkezini ve yeni depolarýn
Baþkan Çatma, “Ýhalenin gerçekleþtirilmesinde ve yapým aþamakurulacaðý alanlarý gezen yetkililer, çalýþmalarýn yürütüleceði bölgesýna getirilmesinde desteklerinden dolayý baþta Ak Parti Çorum Millerde ön bilgi aldýlar. Yapýlan gezi ve incelemeler sonrasý ihaleyi alan
letvekillerimiz olmak üzere tüm emeði geçenlere teþekkür ederim. Ýsyüklenici firma ve Ýller Bankasý'na yer teslimi Ýskilip Belediyesi tarakilip'imize ve hemþerilerime hayýrlý olsun." dedi.
fýndan ayný gün içinde yapýldý.
Baþkan Çatma’yla bir yýl
Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn göreve baþladýðý Nisan
2014 - Nisan 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen yatýrým,
hizmet ve faaliyetleri kitapçýk halinde yayýnlanýyor. Recep Çatma ile bir yýlýn özeti niteliðindeki rapor önümüzdeki günlerde
hemþerilerimize ulaþtýrýlacak.
Hizmet yatýrým ve faaliyetler hakkýnda kýsa bilgi ve fotoðraflardan oluþan raporun takdim yazýsýnda þu ifadelere yer veriliyor.
"Saygýdeðer Ýskilipliler; Bu rapor Belediye Baþkaný Recep
Çatma'nýn göreve geldiði Nisan 2014'ten Nisan 2015 tarihine
kadar gerçekleþtirdiði çalýþmalarýn özetidir.
Baþkan Çatma'nýn göreve gelmesi ile gecesini gündüzüne
katarak siyasi ve bürokratik kanallarla güçlü diyaloglar kurarak
kazandýrdýðý yatýrým, hizmet ve faaliyetleri ana baþlýklarý ile bulacaksýnýz.
Yapýmý tamamlanan, yapýmý devam eden ve yapýmý kesin-
leþen iþler ile sosyal ve kültürel faaliyetler hakkýnda sizlere hatýrlatmalarda bulunmak amacýyla hazýrlanan eseri gözden geçirdiðinizde aslýnda 1 yýlda deðil 5 yýlda yapýlabilecek geniþ yelpazeli faaliyetleri göreceksiniz.
Baþkan Çatma haftanýn en az 2 gününü Ankara'da geçirmek suretiyle talep edilen hizmetlerin hýzlandýrýlmasý için milletvekillerimizden destek almýþ, bürokrasiyi harekete geçirmek
suretiyle hizmette alan hakimiyetini de elinde tutmayý baþarmýþtýr.
Toplumdan aldýðý güçlü destekle hizmetlerini hissettirmekte 20 yýl sonrasýnýn Ýskilip'ini hazýrlamaktadýr. Bu çalýþmalarýný
halkýmýza deðiþik yöntemlerle býkmadan usanmadan anlatmýþ
her Cuma ayrý camide namazýný eda ettikten sonra o bölge sakinlerini bizzat kendisi bilgilendirmektedir. Bu çalýþmalarýn
olumlu yansýmasý bu günün ve gelecek kuþaklarýn saðlýklý yaþam kalitesini artýracaðý tartýþýlamaz bir gerçektir.”
Not defterimden
*
Ýki genç kendinden
geçmiþ, parkta yürüyor sarmaþ
Þu fani dünya da sende
dolaþ / Seksenlik ebem de
gelip geçersin / Zamaný
diyor, yavrum bu ne haldir,
gelince ecel þerbetini resen
baþýmýza yaðacak taþ
içersin / Münker- Nekir'i
*
görünce kaçarsýn / Ama heyhat! Yerin dar ve naçarsýn /
Hayat kimseye küsmeyeBulursan
fýrsat
ellerini
cek kadar kýsa /
Rabbine açarsýn
Lakin insanlar yine de
*
küsüyor her nasýlsa
Yalan söylemek günahtýr
*
Mahir ODABAÞI
/ Lakin bazen günahta olsa
Milli Eðitim Müdürlüðü
Kimi beklerken, kimi de
Sivil Savunma Uzmaný
konuþmak gerektir / Neden
bekletir / Bekletenden çok
mi? Ne ben söyleyeyim, ne de
bekleyen ömür tüketir
sen sor / Þimdi anlayamazsýn
*
oðul, hayat zor
Bir aranan adam bir de arayan adam
*
vardýr / Sonuçta aranan zor olsa da arayan
Þimdi Azrail gelse, hazýr mýsýn? /
kolay bulur / Lakin aranan adam olmanýn
Münker-Nekir: -men rabbüke, / -vema
zevki bir baþka olur / Sen daima aranan
dinüke, / -vemen nebiyyüke dese, hazýr
adam olmaya çalýþ ey oðul
mýsýn? Vakfe, mizan, sýrat kurulsa hazýr
*
mýsýn? / Yoksa hala oyunda - oynaþta
Kimi hastanede kimi de mah- mýsýn? / bak yaþýn kemale ermiþ anlamaz
pushanede / Hayat bu, insanlarý sürer bir mýsýn?
yerlere
*
*
Hatasý olaný hemen yereriz / Lakin
Zili çalýnmaz, kapýsý açýlmaz / vefasý olaný övmeyiz / Sahi biz niye böyKomþuluk can çekiþtiriyor çare bulunmaz leyiz?
*
*
Bir bardak çay alacaðým diye
Aile büyükleri gitmeden / Kabul
olacak dualar bitmeden / Alan kazanýr… korkardý babasý / Ama oðlu çok bonkör,
epeyce de var havasý
Gel sende al…
*
*
Çorum Ulu cami, / Sabah namazýnFalan asaya binmiþ yolun sonuna
yaklaþýyor / Yaklaþtýkça saltanattan bir bir da doldu taþtý Efendim / Geleceðe ait
ümidim, yeisimi aþtý Efendim! /
uzaklaþýyor
*
*
Helalinden kazanabildin mi rýzýk /
Makama sarýlýp, selamý unutanlar
gördüm / Makamý ayaklar altýna alýp, Unutma ki ahirette sana olacaktýr en
özünü tutanlar gördüm / Birini yerdim, büyük azýk
birini övdüm
*
*
Dua nimettir / Duasýz dil aðýza
Memlekette önüne gelen dosya verir külfettir
/ Alanda sanki hemencik ilgileniverir
*
(sivil savunma uzmanlarý dosya verdi
Öyle dürüst adam ki, gerekmedikçe
ama…)
(!) hiç yalan konuþmaz
CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015
www.corumhakimiyet.net
7
Üç ayaklý tavuklar
görenleri þaþýrtýyor
RECEP MEBET
Çorum’da bir tavuk çiftliðinde dünyaya
gelen üç ayaklý tavuklar
görenleri hayrete düþürüyor.
Arif Acýr’ýn sahibi
olduðu Acýrlar Tavukçuluk’a ait çiftlikte, bir
anaç tavuðun üç ayaklý
3 adet civcivinin olduðu
bildirildi.
Cemilbey Yolu Karapýnar Köyü mevkiinde bulunan çiftlikte büyüyen üç ayaklý tavuklar, çiftlik çalýþanlarý ve
köy halkýndan büyük ilgi görüyor.
Ayný kümeste bakýlan kanatlý hayvanlar
hakkýnda bilgi veren
Arif Acýr, her hangi bir
saðlýk problemi bulunmayan tavuklarýn üçüncü ayaklarýný kullana-
Kadýn çiftçiler teknik gezide
Acýrlar Tavukçuluk’a ait çiftlikte, bir anaç tavuðun üç ayaklý 3 adet civcivi bulunuyor.
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Ziraat Odalarý
Birliði arasýnda imzalanan ‘Kadýn Çiftçi Eðitimi’ iþbirliði protokolü
kapsamýnda eðitim alan
Düvenci ve Ovasaraylý
kadýn çiftçiler için teknik
gezi düzenlendi.
Düvenci Beldesi ve
Ovasaray köyünde düzenlenen kurslara 58 kadýn çiftçi katýldý.
Beþ gün süren eðitimlerde Kooperatifçilik,
Giriþimcilik-Liderlik, Ýklim Deðiþikliði, Toplumda Cinsiyet Eþitliði, Türkiye' de Kadýn Erkek
Eþitliði Alanýnda Mevcut
Durum, Yasal Geliþmeler- Ulusal GeliþmelerKurumsal Yapýlanmalar,
Kadýna Yönelik Þiddet,
Kiþi Hak ve Özgürlükleri, Sosyal Güvenlik, Alo
Gýda 174, Gýda Hazýrlanýrken ve Satýn Alýrken
Dikkat Edilecek Hususlar, Toprak Analizi, Mikrokredi, Üreme Saðlýðý
ve Güvenli Annelik,
Dengeli Beslenme, Tarým
Sigortasý, Ahýrlarda Hijyen ve Saðým Teknikleri,
Bayat Ekmek Ýsrafýnýn
Önemi, TKDK' dan Bayanlara Pozitif Ayrýmcýlýk, Süt ve Süt Ürünleri,
Brucella ve Þap Hastalýðý
konularý yer aldý.
Eðitim sonunda her
iki kursa katýlan üreticiler
birlikte Çorum’da faaliyet gösteren Hasgül Süt
Ürünleri ve Kemal Öz
Gýda iþletmelerini gezdiler. Gezi sonrasýnda düzenlenen yemek organizasyonunda kursiyerlerin
birbirleriyle iletiþim ku-
Düvenci ve Ovasaraylý kadýn çiftçiler için teknik gezi düzenlendi.
rarak yaptýklarý diyaloglar da gözlerden kaçmadý. Giriþimcilik yönü
kuvvetli olan üreticiler
kendi emekleriyle ürettikleri ürünlerin tüketiciye ulaþmasý için büyük
iþletmelere rakip olabileceklerini ve kendi yörelerinde ürettikleri yöresel
ürünler için coðrafi iþaret
alýnmasý ve kendi markalarýný ortaya çýkarabilecekleri konusunda destek
beklediklerini dile getirdiler.
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali
Dinçer, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Gý-
da Tarým ve Hayvancýlýk
Ýl Müdür Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ, Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler
Þube Müdür Vekili Halit
Yýldýrým'ýn katýldýðý organizasyonda konuþan Ýl
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, “Üretimin
baþlangýç kaynaðý kadýnlardýr. Kadýnlarýmýz sabah erken saatte kalkarak
üretmeye baþlarlar ve gece yatana kadar hep üretmeye devam ederler. Bu
yüzden biz her evi bir iþletme olarak kabul ediyoruz. Bu iþletmelerin de
patronlarý sizlersiniz. Bu
eðitimlerde biz sadece
sizlere bilgilendirmiyoruz ayný zaman da sizlerin bu bilgileri evinizde
ve komþularýnýzla da
paylaþmanýzý istiyoruz.
Bu eðitimlerin devamlýlýðý sizlerden gelen taleplere baðlý. Sizlerin istediði
konularda diðer kurumlarla gerekli çalýþmalar
yapýlarak uygun þartlar
saðlandýðý taktirde eðitimlere devam edilecektir.” dedi.
Organizasyonun sonunda eðitimlere katýlan
bayanlara sertifikalarý törenle takdim edildi.
Kadýnlar projelerini anlattý
Ses Veren Ýþ Kadýnlar
Derneði Baþkaný Semrin
Kaleli ve yönetici Semra
Þahin, Umut Radyo'da yayýnlanan 'Beyaz Mikrofon'
programýna stüdyo konuðu
olarak katýldý.
Meltem Danýþman Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu
programda Kaleli ve Þahin,
dernek faaliyetleri hakkýnda
dinleyicilere bilgiler verdi.
Ses Pia Derneði tarafýndan
uygulanacak olan 'Melek
Anne' projesi ile kanser hastalarýna gönüllü destek verileceðinin amaçlandýðýný be- Ses Veren Ýþ Kadýnlar Derneði Baþkaný Semrin Kaleli ve yönetici Semra Þahin, Umut
Radyo’da Meltem Danýþman Çýnar’ýn konuðu oldu.
lirten Kaleli, ilimizde bulunan kanser hastalýklarýyla
tülen bir projenin Çorum'da çözüm ortaðý olarak uygulamücadele ve yardýmlaþma dernekleriyle diyalog içerimaya geçileceðine dikkat çeken Kaleli, derneðin ileriye
sinde olacaklarýný vurguladý. UNÝCEF tarafýndan yürüyönelik program ve projeleri hakkýnda bilgiler verdi.
Ýnsaný Deðerlere Hizmet Platformu, Cumhuriyet Baþsavcýsý
Ömer Faruk Yurdagül'e baþsaðlýðý ziyaretinde bulundu.
Baþsavcý'ya taziye ziyareti
M. ALÝ CEYLAN
Ýnsaný Deðerlere Hizmet Platformu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül'e baþsaðlýðý
ziyaretinde bulundu.
Platform adýna konuþan Seyfettin Zengin, bir
süre önce Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi'nde teröristler
tarafýndan þehit edilen Savcý Mehmet Selim Kiraz
için Baþsavcý Yurdagül'e baþsaðlýðý ziyaretinde bulunduklarýný söyledi.
Ziyarette Ýnsaný Deðerlere Hizmet Platformu
hakkýnda Baþsavcý Yurdagül'ü bilgilendiren Seyfettin Zengin, platformun farklý STK temsilci ve üye-
lerden oluþtuðunu söyledi.
Savcýnýn þehit edilmesinin kendisini ve meslektaþlarýný derinden üzdüðünü belirten Baþsavcý
Yurdagül ise, "Bizleri asýl üzen Savcý Mehmet Selim Kiraz'ýn baþýna silah dayanmýþ bir þekilde görüntülerinin yayýnlanmasýydý. Savcýmýz þehit edildi." Dedi.
Baþsavcý Yurdagül, Çorum'da STK'larýn Türkiye geneline göre ortalamasýnýn yüksek olduðunu
belirterek, " Sizler gibi hayýr için, yardým için bir
araya gelip yarýþan insanlarý görmek bizleri mutlu
ediyor. Çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim." Diye
konuþtu.
Oðuzlar’ýn projelerine
Yenimahalle desteði
Yenimahalle Belediyesi ve Ýç Anadolu
Belediyeler
Birliði,
Oðuzlar Belediyesi’nin
hayata geçireceði projelere teknik destek verecek.
Oðuzlar Belediyesince faaliyete geçirilecek su deposu, düðün
salonu, hamam projeleri, Fýndýk Kýran Mevkine Sulama Suyu Projesi, Asar Çayý Mahallesinin alt yapý projesi,
Saðlýk Ocaðý yerine
park projesi, (OGEM)
Oðuzlar Gençlik Eðitim Merkezi Projesi,
Ayþe Hatun Cami Minare, Çevre düzenlemesi projesi ve Atatürk
Caddesi asfalt proje incelemeleri için ilçeye
gelen Yeni Mahalle Belediyesi ve Ýç Anadolu
Belediyeler Birliði teknik
elemanlarýndan
oluþan heyet, gerekli
doküman ve belgeleri
alarak projeleri çizmek
üzere ilçeden ayrýldýlar.
Oðuzlar Belediye
Baþkaný Orhan Ateþ,
Yeni Mahalle Belediye
Baþkaný ve Ýç Anadolu
Belediyeler Birliði Baþkaný Fethi Yaþar olmak
üzere Birlik Müdürü
Salim Çoruk ve Ziraat
Yüksek
Mühendisi
Gökçen Yüksel, Mimar
Eda Kibar, Ýç Mimar
Pýnar Ödül ve Ýnþaat
Yenimahalle Belediyesi ve Ýç Anadolu Belediyeler
Birliði, Oðuzlar Belediyesi7nin projelerine teknik destek veriyor.
Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Yeni Mahalle Belediye Baþkaný ve
Ýç Anadolu Belediyeler Birliði Baþkaný Fethi Yaþar’e teþekkür etti.
Mühendisi Metin Karaman’a ilçe halký adýna
teþekkür ederek bu birlikteliðin ve desteðin
diðer belediyelere örnek olmasýný diledi.
Oðuzlar’dan adliye teþekkürü
Oðuzlar Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Ýbrahim
Kabalak ve Oðuzlar Ceviz Üreticileri Tarýmsal Birliði Baþkaný
Osman Çopur, Oðuzlar ilçesinin
Adliye iþlemlerinin Çorum’a
baðlanmasýndan dolayý memnuniyetlerini dile getirdiler.
Kabalak ve Çopur, yaptýklarý açýklamada, “Oðuzlar ilçesinin
Adliye iþlemlerinin Çoru Adliyesi’ne baðlanmasý ilçemiz halký
tarafýndan coþkuyla karþýlandý.
Emeði geçen Milletvekilimiz Sayýn Salim Uslu’ya, Valimiz Sayýn
Ahmet Kara’ya ve Belediye Baþkanýmýz Orhan Ateþ’e teþekkürü
borç biliriz.
Oðuzlar, Ýskilip arasý ulaþýmýn olmamasý, Ýskilip’e ulaþýmýn
Çorum üzerinden olmasý ve halkýn Ýskilip’e Adliye iþlemleri haricinde hiçbir baðlantýsý olmamasý ilçemiz halkýna hizmetten çok
eziyet vermekteydi. Geç kalmýþ
olan bu hizmetin ilçemiz halký ve
esnaf ve sanatkârlarýna hayýrlar
getirmesini diler, emeði geçenlere tekrar teþekkür ederiz.” dediler.
Öðrencilere tatil müjdesi
8. sýnýf öðrencilerinin gireceði bu sýnavlarýn yapýldýðý tüm ortaokullarda diðer öðrenciler (5, 6 ve 7. sýnýf)
ders yapmayacak. Ayný þekilde ortaokullarla birlikte ayný
bahçede eðitim gören ilkokullarda da ders yapýlmayacak.
29 Nisan Çarþamba günü ile 30 Nisan Perþembe günleri
milyonlarca öðrenci için tatil olacak.
1 MAYIS TATÝLÝ
Bu iki günlük tatilin arkasýndan 1 Mayýs Emek ve
Dayanýþma Günü resmi tatil olmasý sebebiyle tüm öðrencilere ve tüm çalýþanlara tatil olacak. 2 Mayýs Cumartesi
ile 3 Mayýs Pazar günü haftasonu tatillerinin eklenmesiyle tatil 5 güne kadar uzayabilecek.(memurlarnet.biz)
29 Nisan Çarþamba günü ile 30 Nisan
Perþembe günleri milyonlarca öðrenci için tatil olacak.
8
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015
Emniyet Teþkilatý 170 yaþýnda
RECEP MEBET
Türk Polis Teþkilatý’nýn kuruluþunun 170. yýlý dün
Atatürk Anýtý’nda düzenlenen törenle kutlandý.
Törene Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli
Albay Ahmet Çelik, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Asker Alma Bölge Baþkaný Personel Albay Þenduran Ýnan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO)
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, bazý daire müdürleri ve
sivil toplum kuruluþu temsilcileri, askeri erkan ve Emniyet Teþkilatý mensuplarý ile çok sayýda vatandaþ katýldý.
Anýt’a çelenk sunulmasýyla baþlayan törende saygý duruþunda bulunularak Ýstiklâl Marþý okundu.
Sunuculuðunu Komiser Yardýmcýsý Merve
Uyar’ýn üstlendiði törende kürsüye gelen Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuþma yaptý.
‘KORKULAN DEÐÝL, GÜVENÝLEN GÜÇ’
Emniyet teþkilatýnýn görev ve sorumluluklarýndan
bahseden Salih Erkan Tarancý, “Polis adalete dayalý,
korkulan deðil güvenilen bir güç” dedi.
“Polisimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüðünün
korunmasýnda þerefli mazisinden ve milletimizden aldýðý güçle bu görevine devam edecek” diyen Tarancý,
þöyle konuþtu:
“Bugün, yani 10 Nisan milletimizin, huzur ve güvenlik adýna bizlere armaðan ettiði bir þükran günü.
Ülkemizde huzur ve güvenliðin saðlanmasý kadar,
milli birlik ve beraberliðimizin devamý için de vazgeçilmez olan teþkilatýmýz, köklü kurumlarýmýzýn ilk sýralarýnda yer alýyor.
Teþkilatýmýz, toplumda huzur ve güveni saðlama,
vatandaþýn can ve mal güvenliðini koruma, kanun
hâkimiyetini ve devlet otoritesini saðlama noktasýnda
çaðdaþ ülkelerin kullandýðý araç-gereç ve yöntemleri
kullanmayý kendine amaç edinerek dünyada ortaya çýkan teknolojik geliþmelere ve toplumsal talep ve dinamiklere göre sürekli kendini yeniliyor.
‘SORUMLULUÐUMUZUN BÝLÝNCÝNDEYÝZ’
Denetime açýk, þeffaf ve hesap verebilirlik gibi
çaðýmýzýn gerektirdiði özelliklere sahip olan polis teþkilatýmýz, halkýmýzýn kaliteli hizmet beklentilerine de
hýzla cevap veriyor.
Anayasa ve yasalardan aldýðý güçle görevini yapan polisimiz, temel hak ve özgürlüklerin korunmasýna hizmet eden güvenlik duygusunu tesis etmede çok
Salih Erkan Tarancý, Atatürk Anýtý’na çelenk sundu.
ciddi bir görevin de uygulayýcýsý.
Polis adalete dayalý,
korkulan deðil güvenilen
bir güç. Polisimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüðünün korunmasýnda þerefli
mazisinden ve milletimizden aldýðý güçle bu görevine devam edecek.
Bu þerefli görevin ifasý sýrasýnda çekilen zorluklarýn önemi yok. Polisimiz,
yüklendiði bu aðýr sorumluluðun da idraki içinde.
Çorum’u huzur ve güvenlik açýsýndan örnek
gösterilen iller arasýna taþýyan meslektaþlarýma ve
Kafkas Kültür Derneði ekibi halkoyunlarý gösterisi sundu.
bizlere destek veren baþta
Valimiz olmak üzere tüm
kurum ve kuruluþlara ve
halkýmýza müteþekkiriz.
Bu anlamlý günde, görevi
sýrasýnda canlarýný feda
eden tüm þehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anýyoruz.”
Çorum Belediye Bandosu’nun
seslendirdiði
marþlar ve Kafkas Kültür
Derneði halkoyunlarý gösterisiyle devam eden tören,
polis korteji geçiþiyle sona
erdi.
Polis Günü nedeniyle düzenlenen tören, kortej geçiþiyle sona erdi.
Polis Günü kokteyli
RECEP MEBET
Polis Günü
nedeniyle dün Çorum
Öðretmenevi’nde koktely verildi.
Çorum Emniyet
Müdürlüðü tarafýndan
düzenlenen kokteyle
Vali Ahmet Kara, AK
Polis Günü nedeniyle dün Çorum Öðretmenevi’nde koktely verildi.
Emniyet Müdürü Tarancý, kokteyle katýlan misafirleriyle yakýndan ilgilendi.
Parti Çorum
Milletvekili Cahit
Baðcý, Garnizon
Komutaný Jandarma
Kýdemli Albay Ahmet
Çelik, Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü,
Cumhuriyet Baþsavcýsý
Ömer Faruk Yurdagül,
Aðýr Ceza Mahkemesi
Baþkaný Halil Yüksel,
Emniyet Müdürü Salih
Erkan Tarancý, Asker
Alma Bölge Baþkaný
Personel Albay
Þenduran Ýnan, Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý
(TSO) Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal, bazý
daire müdürleri ve sivil
toplum kuruluþu temsilcileri, askeri erkan ve
Emniyet Teþkilatý mensuplarý ile þehit yakýnlarý ve gaziler katýldý.
Emniyet
Teþkilatý’nýn 170. kuruluþ yýl dönümü
nedeniyle düzenlenen
kokteylde tebrikleri
kabul eden Emniyet
Müdürü Salih Erkan
Tarancý, katýlýmlarýndan
dolayý katýlýmcýlara
teþekkür etti.
Emniyet Müdürü Tarancý, Polis Günü anýsýna koltuðunu Ýbrahim Piþkin isimli öðrenciye devretti.
Çocuk müdürden
emniyet tedbirleri
Çorum’da 240 kiþiye bir polis
RECEP MEBET
Cumhuriyet Ortaokulu öðrencisi Ýbrahim
Piþkin, 10 Nisan Polis
Günü’nde temsili Emniyet Müdürü oldu.
Okul arkadaþlarýyla
birlikte Çorum Emniyet
Müdürlüðü’nü ziyaret
eden Ýbrahim Piþkin,
emniyet mensuplarýnýn
gününü kutladý.
Emniyet Müdürü
Salih Erkan Tarancý’nýn
ev sahipliðindeki ziyarete Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Aziz Usta,
Müdür Yardýmcýsý Pýnar
Türkmen ile öðrencilerden Sena Kadan, Ahmet
Tarýk Kurt, Hayrunnisa
Kayabaþý, Emircan Karaçal ve Damla Gül Acar
da katýldý.
Temsili Emniyet Müdürü Ýbrahim Piþkin, teþkilat mensuplarýna bazý talimatlar verdi.
ÇOCUK MÜDÜRDEN TALÝMATLAR
Emniyet
Müdür
Yardýmcýlarý Adem Yüce
ve Selçuk Erdoðan’ýn da
hazýr bulunduðu ziyarette öðrenciler tarafýndan
Salih Erkan Tarancý’ya
çiçek takdim edildi.
Ziyarette öðrencilerle sohbet eden Emniyet Müdürü Tarancý, Polis Günü anýsýna koltuðunu Ýbrahim Piþkin
isimli öðrenciye devretti.
Çocuk Þube Müdürü Ömer Atasoy’a okullarda alýnan güvenlik
tedbirleri hakkýnda soru
yönelten temsili Emniyet Müdürü Ýbrahim Piþkin, polis telsizinden
anons yaparak hava ve
yol durumuyla ilgili bilgi aldý.
Tarancý, Çorum’da her 240 kiþiye bir polis memuru düþtüðünü söyledi.
Trafik Þube Müdürü Tamer Esen’le iletiþime geçen Piþkin, Gazi
ve Ýnönü Caddesi’nde
emniyet kemeri kontrollerinin artýrýlmasýný ve
okul servislerinin denetlenmesini de istedi.
ÇORUM’DA 240
KÝÞÝYE BÝR POLÝS
Emniyet Müdürü
Salih Erkan Tarancý, Çorum’da her 240 kiþiye
bir polis memuru düþtü-
ðünü söyledi.
Polis Günü nedeniyle temsili Emniyet
Müdürü olan Ýbrahim
Piþkin isimli öðrencinin,
“Polis sayýmýz yeterli
mi?” þeklindeki sorusunu cevaplayan Salih Erkan Tarancý, Çorum’daki
polis sayýsýnýn Avrupa
Birliði ortalamalarýnda
olduðunu açýkladý.
Türkiye ortalamasýna göre 400 kiþiye, Av-
rupa ülkeleri ortalamasýna göre ise her 250 kiþiye bir polis düþtüðünü
anlatan Tarancý, Çorum’un ülke ortalamasýnýn altýnda AB düzeyinde yer aldýðýný kaydetti.
Öðrencilerin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Tarancý, program sonunda
misafirlerine çeþitli hediye ve ikramlarda bulundu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Tarancý, misafirlerine ikramlarda bulundu.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015
‘Huzur ve güvenin teminatý’
MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin,
ðüne dayanan hizmetleri takdire þayanEmniyet Teþkilatý'nýn 170. Kuruluþ Yýldýr.
dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftasý'ný
Çorum Emniyet Müdürlüðümüz de;
kutladý.
her türlü güvenlik sorununu engelleyici
Çetin, yaptýðý açýklamada, " Kamu
çalýþmalarý ve Sosyal Sorumluluk projedüzeninin ve güvenliðinin saðlanmasý,
leriyle Çorum'daki vatandaþlarýmýzýn yasuçlarýn önlenmesi ve en önemlisi halnýnda olmaya özen göstermektedir.
kýmýzýn can ve mal güvenliðini muhaMilliyetçi hareket partisi olarak pofaza etmek amacýyla, her türlü felislerimizin sorunlarýnýn çözümünde,
dakârlýðý yapan Emniyet Teþkilatý'nýn
sosyal haklarýnýn iyileþtirilmesinde bü170. Kuruluþ Yýldönümünü ve 10 Nitün çabalarý göstereceðimize ve bundan
san Polis Haftasý'ný kutlamaktayýz.
sonra da her zaman polislerimizin yanýnAv. Bekir Çetin
Mevcut yasalarýn verdiði yetkiler ve
da olacaðýmýza söz veriyoruz
halkýmýzýn desteði, emniyet teþkilatýmýYaptýklarý baþarýlý çalýþmalar sonucunda, Çozýn baþarýlý bir þekilde görev yapmalarýnda en
rum'un ülkemizin en huzurlu illerinden biri olmaönemli etkendir. Emniyet teþkilatýmýz eðitime versýnda emeði geçen tüm emniyet mensuplarýmýzýn
diði önem ve sahip olduðu teknik altyapýyla Dünya10 Nisan Polis Haftasý'ný kutluyor; görevi baþýnda
nýn en önemli güvenlik teþkilatlarýndan biri olmuþþehit düþen polislerimizi rahmet, gazilerimizi mintur.
netle anýyor, görevleri baþýnda olan emniyet men1845 yýlýnda kurulan emniyet teþkilatýmýz düsuplarýmýza ve ailelerine de saðlýk, mutluluk ve
rüstlüðü ve adaleti amaç edinerek hukukun üstünlüesenlikler diliyorum." ifadelerine yer verdi.
MHP polisi kutladý
Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. Kuruluþ Yýldönümü nedeniyle10 Nisan Polis Günü dolayýsýyla bir
açýklama yaptý.
170 yýldýr her türlü zorluða ve
olumsuzluða göðüs gererek Türk halkýnýn can ve mal güvenliðinin teminatý olan
Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. kuruluþ yýlýný ve fedakârca görev yapan tüm polislerin gününü kutlayan MHP Merkez Ýlçe
Baþkaný Sinan Özcan, açýklamasýnda
þöyle dedi: “Güçlü Emniyet Teþkilatýmýz,
toplumun güvenliðini saðlama ve bireylerin topluma faydalý olmasý yönünde
Sinan Özcan
yaptýðý çalýþmalarýn yaný sýra, hazýrladýðý
destek projeleriyle de görevini her zaman fedakârca yerine getirmiþtir ve getirmektedir. Emniyet Teþkilatýmýz, gerektiðinde canlarýný ortaya koyarak vatana, millete hizmette asli görevlerini ifa
etmesiyle toplumun güvenini ve takdirini kazanmýþtýr. Milletimizin can ve mal
güvenliðini koruyan, huzurunu temin
eden ve muhafazasýný saðlayan baþarýlý
çalýþmalarýyla halkýmýzýn her zaman
sevgi ve takdirini kazanan Emniyet Teþkilatýmýzýn 170. Kuruluþ Günü'nü kutlarken, þehit olan tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, görevi baþýndakilere baþarýlar dilerim.”
Sungurlu’da Polis
Haftasý kutlamasý
Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. kuruluþ yýldönümü
Çorum'un
Sungurlu ilçesinde çeþitli etkinlikler ile kutlandý.
Polis Haftasý nedeniyle Atatürk Meydaný'nda düzenlenen törene Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip
Saðlam, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Cumhuriyet Baþsavcýsý Tunay Pulça, Ýlçe Emniyet Müdürü
Adem Kaynak, daire
amirleri, siyasi parti
temsilcileri, öðrenciler
ve vatandaþlar katýldý.
Saygý duruþunda
bulunulmasý ve Ýstiklal
Marþý'nýn okunmasýyla
baþlayan törende Ýlçe
Emniyet Müdürü Adem
Kaynak tarafýndan Atatürk Anýtý'na çelenk sunuldu. Program daha
sonra Ocaklý Tesisleri'nde Ýlçe Emniyet Müdürlüðü tarafýndan verilen kokteyl ile devam
etti.
Programda bir konuþma yapan Emniyet
Müdürü Adem Kaynak,
"Emniyet teþkilatý toplumda huzuru ve düzeni
saðlama, vatandaþýn
can ve mal güvenliðini
koruma, kanunun hakimiyetini ve devlet otoritesini saðlama gibi çok
önemli ve hayati görevleri üstlenmiþtir. Bizler
bu görevi yerine getirirken, demokratik laik ve
sosyal hukuk devletinin
bir kurumu olduðumuzu asla unutmuyoruz"
Sungurlu Þehit
Yasin Keyvan Anaokulu öðrencileri, Polis Teþkilatýnýn kuruluþunun 170. yýldönümünü kutlamak için
Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü’nü ziyaret ettiler.
Anaokulu Müdürü F. Burçin Karçýka
gözetiminde gerçekle-
þen ziyarette, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü personeli minik öðrencileri Emniyet Müdürlüðü binasýnýn kapýsýnda karþýladýlar.
Minikler, Emniyet Müdürlüðü personeline çiçek daðýtarak
Polis Teþkilatýnýn kuruluþunun 170. yýldönümünü kutladýlar.
Polis Haftasý Sungurlu’da çeþitli etkinlikler ile kutlandý.
Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Emniyet Teþkilâtý'nýn 170. kuruluþ
yýldönümü nedeniyle protokole teþekkür ziyaretlerinde bulundu.
Polis Haftasý plaketleri
Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Emniyet
Teþkilâtý'nýn 170. kuruluþ yýldönümü nedeniyle protokole teþekkür ziyaretlerinde bulundu.
Emniyet Müdürü Tarancý, Polis Haftasý kapsa-
mýnda teþkilata desteklerini esirmeyen veren Vali Ahmet Kara, Garnizon Komutaný Jan. Kd. Alb. Anmet
Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Baþkan
Yardýmcýsý Zeki Gül'e teþekkür plaketi verdi.
Þehit polislere dua
MUSTAFA
BURAK
YALÇIN
Emniyet
Müdürlüðü'nce Türk
Polis Teþkilatý'nýn 170. Kuruluþ Yýldönümü nedeniyle
þehit
olan ve vefat
eden polisler
için mevlidi
þerif okutuldu.
Ulu Camii'de akþam
namazý öncesi
okunan mevlide Emniyet
Müdürü Salih
Erkan Tarancý, müdür yardýmcýlarý, polis memurlarý
ve cemaat katýldý.
Emniyet
Müdürlüðü
mensuplarý
mevlitte vatandaþlara gül
suyu ve þeker
ikram etti.
Ulu Camii’de þehit polisler için mevlit okutuldu.
Mevlitte vatandaþlara gül suyu ve þeker ikram etti.
Miniklerden Emniyet
Müdürlüðü ziyareti
dedi.
Günün anlam ve
önemini belirten þiirlerin okunmasýyla devam
eden program, protokol
üyeleri tarafýndan polis
haftasý nedeniyle düzenlenen þiir ve kompozisyon yarýþmasýnda
dereceye giren öðrencilere hediyelerin verilmesiyle
sona
erdi.(ÝHA)
Çiçeklerle kutladýlar
Sungurlu Þehit Yasin Keyvan Anaokulu öðrencileri,
Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü’nü ziyaret etti.
9
Çorum'un Sungurlu ilçesi Sunguralp Ýlk ve Ortaokulu'nda öðrenim gören minik öðrenciler
Sungurlu
Bölge
Trafik
Ýstasyon
Amirliðini ziyaret
etti.
Sunguralp Ýlk
ve Ortaokul öðrencileri, Türk Polis
Te þ k i l a t ý ' n ý n
170.kuruluþ yýldönümü kapsamýnda
Ýstasyon Amir Vekili Baþ Polis Orhan
Mercan'ý makamýnda ziyaret ederek
teþkilat mensuplarýnýn polis bayramýný
kutladý.
Minik öðrenciler, vatandaþlarýn ve
ülkenin güvenliðini
saðlamak için mesai
mevhumu gözetmeksizin gecesini
gündüzüne katarak
çalýþan polis teþkilatý mensuplarýna te-
þekkür etti. Öðrenciler, Mercan'a çiçek takdim ederek
polis gününü kutladý. Polis memurlarý
da, ziyarete gelen
minik öðrencilere
teþkilatýn çalýþmalarý hakkýnda bilgilendirmede
bulundu.(ÝHA)
Öðrenciler Sungurlu Bölge Trafik Ýstasyon Amirliðini ziyaret etti.
10 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
11 NÝSAN 2015
Polisten Baþkan
Çatma’ya ziyaret
lip polisi, Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý ziyaret etti.
Baþkan Çatma'yý
Belediye Baþkanlýðý
makamýnda
ziyaret
Türk Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümü nedeniyle Ýskilip polisi, Belediye
Baþkaný Recep Çatma'yý ziyaret etti.
eden Ýskilip Ýlçe Emniyet Müdürü Cihan Ercan, Polis Haftasý kapsamýnda bir sizi etkinlikler düzenlediklerini
belirtti. Ýlçe Emniyet
Müdürü Cihan, bu kapsamda yerel yöneticileri
ziyaret ettiklerini söyledi.
Polis Teþkilatýnýn
170. kuruluþ yýldönümünü kutladýðýný dile
getiren Baþkan Çatma,
kentin huzuru için yerel
yönetim olarak emniyet
teþkilatýnýn her zaman
yanýnda
olduklarýný
söyledi. (Ýskilip Belediyesi)
‘Ýlçemizin huzuru
için görevdeyiz’
Türk Polis Teþkilatý'nýn kuruluþunun 170.
yýlý kutlamalarý kapsamýnda ilk ziyaretini Bayat Kaymakamý Ýdris
Akca'ya gerçekleþtiren
Ýlçe Emniyet Amiri Abdurrahim Kan, Bayat
Belediye Baþkaný Ekrem
Ünlü'yü ziyaret etti.
Belediyeye teþekkür
Belediye’ye, Emniyet teþkilatýna göstermiþ
olduðu destekten dolayý
teþekkür eden Kan,
“Emniyet teþkilatý olarak
her zaman ilçemizde va-
tandaþýn güvenliðini ve
huzurunu saðlamak için
üzerimize düþen görevi
fedakârlýkla yerine getirmeye devam edeceðiz.”
dedi.
Ziyaretten dolayý Ýlçe Emniyet Amiri Abdurrahim Kan ve polislere teþekkür eden Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü,
"Polislerimiz ilçemizde
çok önemli görevler üstlenerek, kentin huzur ve
güvenliðini saðlamaktadýr. 10 Nisan'da kuruluþunun 170. yýl dönümünü kutlayacak Türk Polis
Teþkilatý'nýn Polis Haftasý'ný kutluyorum ve kendilerine görevlerinde üstün baþarýlar diliyorum.”
dedi.
Polis eþleri yaþlýlarý ziyaret etti
Emniyet Amiri Abdurrahim Kan, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü'yü ziyaret etti.
Polis Eþleri Kaynaþtýrma Derneði Baþkaný Nadide Tarancý ve beraberindeki polis eþleri, Emniyet
Teþkilatý’nýn kuruluþ yýldönümü nedeniyle yaþlý ve
kimsesizleri yalnýz býrakmadý.
Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý’nýn eþi
Nadide Tarancý baþkanlýðýndaki polis eþlerinin
oluþturduðu heyet, ilk olarak Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi’ni ziyaret
etti. Ardýndan Atýl Uzelgün Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret
eden polis eþleri, burada
kalan yaþlýlarla sohbet etti.
(Haber Merkezi)
Polis Eþleri Kaynaþtýrma Derneði huzurevini ziyaret etti.
Emniyet’te kutlama yoðunluðu
Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yoðun bir kutlama ziyareti yaþadý.
Gün boyunca çok sayýda kurum Emniyet Müdürlüðü’nü ziyaret etti.
Emniyet Teþkilatý’nýn
kuruluþ yýldönümü nedeniyle Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yoðun
bir kutlama ziyareti yaþadý.
Gün boyu peþpeþe
gerçekleþtirilen ziyaretlerle
ilgili yapýlan açýklamada,
ziyarette bulunun kurum
ev kuruluþlarýn listesi þu
þekilde bildirildi; TOKÝ Ýlkokulu Müdürü Mustafa
Karaca ve öðrencileri, Türkiye Emeklileri Derneði
adýna Yönetim Kurulu
Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Çeþmeören Ortaokulu adýna
Ýzci Lideri Halil Çiçek ve
izci takýmý, Labarna Restoran iþletmecisi Gazi Yiðit,
Boþ Sandalye isimli tiyatro
oyununu organize eden
Toplum Destekli Polis Büro Amirliði görevlileri ve
oyuncularý, Oðuzlar Kaymakamý Servet Gün, Belediye Baþkaný Orhan Ateþ
ve Ýlçe Emniyet Amir vekili Mehmet Atýlgan, Hitit
Üniversitesi Mezunlarý
Dernek Baþkaný Ahmet Ölçer, Ýnsani Deðerler Platformu üyesi STK temsilcileri, Kýzýlay Kan Baðýþý
Ekip doktoru Yeþim Yýlmaz, Polis Eþleri Kaynaþtýrma Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Nadide Tarancý.
(Haber Merkezi)
Orteks’ten ihracat ataðý
Orteks Hazýr Giyim Sanayi Ticaret Limited Þirketi, tekstil ürünlerini çeþitli ülkelere ihraç ediyor.
Orhan Fýrat
Türk Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümü nedeniyle Ýski-
DENÝZ URAL
Orhan Fýrat’ýn kurucusu olduðu Orteks
Hazýr Giyim Sanayi
Ticaret Limited Þirketi, Çorum’da ürettiði
tekstil ürünlerini çeþitli
ülkelere ihraç ediyor.
Ulukavak Mahallesi Söðütlüevler 21.
Sokak numara 12’de
faaliyet gösteren Orteks Hazýr Giyim, bayan kýyafetleri üretiyor.
Baba
mesleði
olan terziliði geliþtirerek tekstil sektörüne
adým atan Orteks Genel Müdürü Orhan Fýrat, imalat çalýþmalarý
ile ilgili açýklamalarda
bulundu.
Sektördeki tecrübesini kendi iþyerinde
üretime dönüþtürmenin mutluluðunu yaþadýðýný vurgulayan Orhan Fýrat, seçkin markalar için ihracata yönelik üretim yaptýklarýný kaydetti.
Gömlek, pantolon, bluz gibi bayan elbiseleri ürettiklerini dile getiren Fýrat, Orteks
Hazýr Giyim’in çok sayýda kiþiye istihdam
imkaný saðladýðýný belirtti.
“Farkýmýz, kalite
ve dürüstlüðümüz” diyen Fýrat, gerçekleþtirdikleri üretim faaliyetleri ile pek çok markanýn tercih ettiði bir
partner konumunda olduklarýný ifade etti.
Fýrat, “Üretim faaliyetlerimizi yakýndan
görmek ve detaylý bilgi
almak isteyen herkesi,
Orteks Hazýr Giyim’e
davet ediyoruz” dedi.
Söðütlüevler 21. Sokak’ta faaliyet gösteren Orteks, bayan kýyafetleri üretiyor.
Orteks Hazýr Giyim’in çok sayýda kiþiye istihdam imkaný saðladýðý belirtildi.
Fýrat, seçkin markalar için ihracata yönelik üretim yaptýklarýný kaydetti.
AK Parti adayý Uður Iþýlak açýkladý
Seçim kampanyasý
yine Erol Olçak’tan
RECEP MEBET
AK Parti’nin 7 Haziran 2015 Genel Seçimi’nde yürüteceði kampanyayý Arter Reklam
Ajansý sahibi hemþehrimiz
Erol Olçak’ýn hazýrladýðý
öðrenildi.
Ýktidar partisinin Ýstanbul 3. Bölge milletvekili adaylarý arasýnda yer
alan Sanatçý Uður Iþýlak,
Haber7.com’a
yaptýðý
açýklamada AK Parti’nin
seçim kampanyasýna iliþkin
Erol Olçak
Uður Iþýlak
ipuçlarý verdi.
Ferhat Esnek’e konuþan Uður Iþýlak, “7 Haziran
için de adayý olduðunuz
parti için bir seçim þarkýsý
hazýrlýðý var mý?” þeklindeki soruya þu sözlerle cevap
verdi:
“15 Nisan’da aday tanýtým toplantýsýnda belli
olacak zaten. Yeni eserler
var. Erol Olçak Bey çok
güzel bir hazýrlýk yaptý. Bu
seçim kampanyasýnda da
benimle alakalý olan kýsmý
sürpriz olsun...”
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015
Takvim Yapraðý
21 CEMÂZÝL - ÂHIR : 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:29 Mart 1431 Kasým:155
2015
11
NÝSAN
‘Kalbinden Muhammed Aleyhisselâma
inanan kimseye Müslüman denir.’
(Hüseyin Hilmi bin Sa'îd r.a)
:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.40
06.10
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.50 AKÞAM 19.18
16.24 YATSI
20.40
Osmanlý Meclîs-i Mebûsaný'nýn daðýtýlmasý
(1920) - Þanlýurfa'nýn kurtuluþu (1920) Gültekin Samanoðlu'nun vefâtý (2003)
Daha küçük yaþlarda. Eline Tefekkür
bir küçük kitap vermiþlerdi.
Dünyamýz
Kitabýn adý, "Küçük Sözler".
Adý öyle idi, ama manasý
çok ehemmiyetli.
Eve geldiðinde annesine:
"Anne bak Ahmet abi bana
bir kitap verdi" demiþti..
Raþit Yücel
Aysel haným kitabý aldý eline
rasityü[email protected]
ve kitabýn yazarýný görünce irkilcorumhakimiyet. net
di.
Hemen Ahmed'in annesine
koþtu…
" Bak Hayriye haným þu Amedin yaptýðýna"
"Ne yapmýþ ki Ahmet Aysel haným?"
"Yasak kitabý çocuðun eline vermiþ oku diye"
"Ah Aysel haným bu bizim oðlana son günlerde bir þeyler oldu.Bu kadar dersin arasýnda namaz
kýlmaða baþladý, onlarýn dersleri oluyor, onlara gidiyor, bu kitaplarý okuyor. Valla ben de þaþýrýp kaldým."
"Neyse Hayriye haným, ben ona karýþmam o
sizin sorununuz, fakat benim çocuðumun kafasýný
karýþtýrmasýn, kitabý da iade ediyorum. Benim çocuðumun istikbalini karatmaða hakký yok."
Ahmet ise bu yolun genç yaþta kara sevdalýsý
olmuþtu. Akþam eve geldiðinde ilk azarý annesinden
iþitti.
"Bak oðlum kendin okuduðun gibi bir de Aysel hanýmýn oðluna kitap vermiþsin. Benim derdim
bana yetiyor, bir de komþularý bana musallat etme"
"Ya anne bu kitaplar yasak deðil ki, kitapçýlarda satýlýyor, bunlar gençleri kötü alýþkanlýklardan
koruyor, derslerine daha iyi çalýþmasýna vesile oluyor"
"Ben anlamam evladým, hem bu yaþlarda namaz, dini kitaplar ne demek, tahsilini yaparsýn, evlenirsin, hayatýn yoluna girdikten sonra ne yaparsan
yap"
"Peki anne senin hayatýn yoluna girdi, bir de
kýz kardeþim var, niçin hayatýn yoluna girdiði halde
namazýnýzý kýlmýyorsunuz?"
(Sürecek)
VEFAT EDENLER
1-Vakýflar Köyü' nden gelme, Fýrýncý Esnafýndan
Cesur KILINÇ' ýn babasý, Ramazan ARSLAN ' ýn eniþtesi, Tüpçü Esnafýndan Ahmet ÞAHÝN ve Rafet AYDOÐAN' ýn kayýnpederi, Aytaç KILINÇ' ýn amcasý; Ýsmet
KILINÇ.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
NÖBETÇÝ ECZANELER
CUMARTESÝ
BAÞAK ECZANESÝ
ERDAL ATLAMAZ
(TEL: 213 15 58)
ÝNÖNÜ CD. NO: 6/C - ÝÞ
BANKASI YANI
BOZDOÐAN ECZANESÝ
ARÝF BOZDOGAN (TEL:
234 46 45)
CEMÝLBEY CAD. 74/E CUMA PAZARI YANI
DAMLA GÜMÜÞAÐA
ECZANESÝ
AHMET ÇORUMLU
(TEL: 213 77 07)
BAHÇELÝEVLER MAH.
DUMLUPINAR 5.SOK.
NO:2/B - ÖZEL ELÝT PARK
HAST. KARÞISI
GÖKMEN ECZANESÝ
HAMDÝ ERAY GÖKMEN
(TEL: 777 04 77)
ULUKAVAK MAH.
8.TARAKÇI SOK. NO :18/20 PAZARTESÝ PAZARI ÝÇÝ ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ
KARÞISI
DAMLA ECZANESÝ
OLCAY ÇORUMLU
(TEL: 213 22 02)
G.BEY MH. 1. MÝLLET SOK.
ESKÝ SSK POLÝKLÝNÝK
YANI NO:28 - YENÝ GÖÐÜS
HAST. POL. KARÞISI
KARTAL ECZANESÝ
KÜBRA KARTAL
(TEL: 505 01 02)
HÜRRÝYET CAD. NO : 2 SAAT KULESÝ YANI
PAZAR
11
"11 Nisan Parkinson Hastalýðý Günü"
PARKÝNSON HASTALIÐI NASIL ORTAYA ÇIKAR?
Parkinson Hastalýðýnda, beyinde önemli bir kimyasal madde olan "Dopamin" üretimi durur. Bu kimyasal madde vücudun hareket etmesine yardýmcý olur.
Parkinson, yavaþ ve sinsi seyreden bir hastalýktýr. Hastalýk on yýl gibi bir süre boyunca sürekli ilerler. Baþlangýcýnda tek taraflý belirtiler görülürken daha sonra
bu bütün vücuda yayýlýr. Belirtilerin þiddeti her hastada farklýdýr. Hastalýk genelde 40 yaþýndan sonra görülür ve erkeklerde görülme sýklýðý biraz daha fazladýr.
Genetik yatkýnlýk ve çevresel faktörlerin birlikte
bu hastalýkta rol oynadýðý düþünülmektedir. Ayrýca bulaþýcý bir hastalýk da deðildir.
Bazen "Parkinson Hastalýðý" tanýsý koymak zor
olabilir.
reketler Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Herkesin arada bir yatakta fazlaca dönerek uyuyamadýðý bir gün olabilir.
5. Hareket etmede veya yürümede zorluk: Gövdenizde, kol ve bacaklarýnýzda katýlýk hissediyor musunuz? Bazen hareket ettikçe bu katýlýk azalýr. Eðer
azalmazsa Parkinson hastalýðýnýn bir belirtisi olabilir.
Yürüdüðünüzde kollarýnýzý sallamadýðýnýzý fark edebilirsiniz veya baþka insanlar size bunu söyleyebilir.
Erken belirtilerden biri omuz veya kalçada aðrý veya
katýlýk hissi olabilir. Hastalar bazen ayaklarýnýn "yere
yapýþmýþ gibi " olduðunu söylerler. Normal olan nedir? Eðer kolunuzu veya omzunuzu incittiyseniz, düzelene kadar o kolu kullanamayabilirsiniz. Ya da artrit
HASTALIÐIN BELÝRTÝLERÝ:
Tek belirti tek baþýna Parkinson hastalýðýný iþaret etmez. Birden fazla belirti varsa bir
hekime baþvurmanýz gerekir.
1. Titreme: Parmaklarýnýzda, elinizde,
çenenizde veya dudaklarýnýzda titreme fark
ettiniz mi? Oturduðunuzda bir ortamda bacaðýnýzda titreme var mý? El ve bacaklarda titreme Parkinson Hastalýðýnýn erken belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Aðýr egzersiz ve
yorgunluk sonrasý olan titreme, ilaçlara baðlý
titreme ve bazý yaralanmalar sonrasýnda ortaya çýkan titreme normal insanlarda da görülebilir. Bu nedenlerle ortaya çýkan titremeler
Parkinson hastalýðýna baðlý deðildir.
2. El yazýsýnda küçülme: El yazýnýzda
geçen yýllara göre aniden küçülme oldu mu?
Yazdýðýnýz harflerin küçüldüðünü, kelimelerin adeta sýkýþmýþ görünümde olduðunu fark
edebilirsiniz. El yazýsýnda ortaya çýkan ani
deðiþiklik Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Bazan yaþlanmakla,
el veya parmaklarýnýzda sertleþme varsa veya görme
bozukluðunuz belirginse, el yazýsý deðiþebilir. Fakat
bu zaman içinde yavaþça geliþir, aniden ortaya çýkmaz.
3. Koku duyusunda kayýp: Bazý yiyeceklerin kokusunu alamadýðýnýzý fark ettiniz mi? Eðer muz, turþu,
meyan kökü gibi yiyeceklerin kokusunu alamadýðýnýzý fark ediyorsanýz doktorunuza Parkinson Hastalýðýný
sormalýsýnýz. Normal olan nedir? Koku duyusu nezle,
grip, burun týkanýklýðý, üst solunum yolu enfeksiyonlarýnda deðiþebilir. Bu durum geçicidir, hastalýðýnýzýn
düzelmesi ile birlikte düzelir.
4. Uyku sorunu: Derin uyku sýrasýnda yatakta
tekmeleme, vurma, çýrpýnma gibi hareketler yapýyor
musunuz? Eþiniz bundan etkilenerek ayrý yataða geçmek istiyor olabilir. Uyku sýrasýnda bu hareketler nedeniyle yataktan düþüyor olabilirsiniz. Uykuda ani ha-
NISI
SÝ
gibi baþka hastalýklar da benzer belirtilere yol açabilir.
6. Kabýzlýk: Tuvalete çýkmakta zorlanýyor musunuz? Kabýzlýk, Parkinson hastalýðýnýn erken bulgusu
olabilir, doktorunuzla konuþun. Normal olan nedir?
Yeteri kadar su ve lifli yiyecek almazsanýz tuvalete
çýkmakta zorlanýrsýnýz. Ayrýca bazen ilaçlar kabýzlýk
sebebi olabilir. Eðer diyet ve ilaçlarla iliþkili deðilse
kabýzlýk sorununuz için doktorunuzla konuþun.
7. Düþük tonlu konuþma: Normal sesinizle konuþtuðunuzda baþka insanlar sesinizin çok düþük veya
kýsýk olduðu söyledi mi? Eðer ses tonunuzda deðiþiklik olduysa doktorunuzla görüþün. Baþkalarýnýn iþitme
problemleri olduðunu zannettiðinizde, aslýnda sorun
sizin fazla yumuþak ve kýsýk sesiniz olabilir. Normal
olan nedir? Soðuk algýnlýðý sesinizde deðiþikliðe neden olabilir. Hastalýðýnýz düzeldiðinde sesiniz de düzelir.
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Düzeltmen
Enise AÐBAL
PARKÝNSON HASTALIÐI TEDAVÝ-
Parkinson hastalýðýnýn tedavisinin amacý
hastayý aktif, baðýmsýz, kendi baþýna iþini yapabilen hale gelmesini saðlamaktýr. Yapýlan
tedavi sonucu hastanýn her þeyi düzelecek diye bir þey
yoktur. Zaten Parkinson hastalýðýnda kullanýlan sýnýrlý
sayýda ilaç çeþidi vardýr. Bu ilaçlar ya eksik dopamini
saðlar, ya onun gibi etki yapar ya da dopaminin parçalanmasýný engelleyerek kullanýmýný arttýrýr.
Tedavi de bir diðer önemli nokta psikolojik olarak hastanýn kaybettiklerini tekrar hastaya kazandýrmaktýr. Parkinson tedavisinde aile ve hekimin bir arada çaba göstermesi hastanýn kendisini daha iyi hissetmesini saðlar ve hastanýn yaþam standardýný arttýrýr.
Aileden gelen desteðin katkýsý fazla olacaktýr.
Bu hastalýkla nasýl yaþayacaðým diye düþünmemek gerekir. Her hastalýkla yaþanabileceði gibi, insan
psikolojisi Parkinson ile de yaþamaya alýþýr. Kiþi kendi iþini kendi yapmaya özen göstermelidir. Kendinize
olan güveniniz saðlam olmalýdýr.
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
Saçta kepeðe
Daima dilimdedir: Söz ile öz.
Söz, öze ait olmalý derler.
DEÐÝNMELER
Bu iki kelime arasýndaki ses
Sadelik. Doðruluk. Ýçtenlik.
ortaklýðý ne kadar dikkat çekici!
Akýl kârý olan her sözde bu
Bunlarý çoðaltmak mümkün:
özellikler kendiliðinden bulunur.
Saz-naz. Az-yaz. Kýþ-dýþ. YolBu, hayatýn gerçeði. Ýnsana da
kol. Baðýr-aðýr. Giz-diz. Güzböylesi yakýþýr zaten.
üz.Yün-ün.
Söz, sorumluluktur ayný zaToprak-yaprak.Yük-büyük.
manda. Bu yanýyla söz, yüktür.
Kalp-alp. Dol-ol.
Büyük bir yük. Çünkü, söz fiilBiz-siz.Ben-sen.
dir. Bilinçli kullanmak gerekir.
Gök-çök.Aç-kaç. Diþ-iþ. Baþ "Allah'a ve son güne iman eden
Þahin ERTÜRK
kaþ. Baþ-yaþ. Yaþ-aþ.
her kiþi, hayýr söylesin, yahut sussun!."
Hadis-i Þerifteki ölçü, sözün
Dilimiz benzeri örneklerle doiçeriðine dair insana bir hatýrlatma.
lu.
Kiþi ne söylediðini bilmeli.
Bu çeþit durumlar insanýn dil üzerindeki bazý tespitlerini daha fazla önemsemesine sebep
Aðzýndan çýkaný kulaðý duymak deyimi de
oluyor. Sözcüklerin ses ortaklýklarý onlarýn özel- sözün akýl kontrolünü anlatýr atalarýn deneyimlelikle þiirlerde ahenk oluþturma imkanlarýný kat ri ýþýðýnda.
kat artýrýyor. Þairler de zaten bu olanaklarý sonu*
na kadar kullanmaktalar.
Modern dünya sözü çoðalttý. Sözün alanýný
Kelimeler arasýndaki bu ortaklýk sadece olabildiðince geniþletti. Onu, çeþitlendirdi. Artýk,
sesle sýnýrlý deðil. Onlarýn anlam evrenlerinde de söz her yerde, her zaman, her çeþidiyle var. Üsinsana yeni baðlamlarý düþündüren tematik iz- lup kaygýsý azaldý hepten. Söz de görüntü gibi
lekler görülüyor. Örneðin, söz ile öz sözcükleri- akýp gidiyor. Sözden söze geçiþler fasýlasýz.
nin birlikteliði kiþiye iç dünyaya ait olanlarý çaðSöz, söylenmesiyle, dinlenip-iþitilip anlarýþtýrýyor. Söz, hangi nitelikte söylenirse söylenþýlmasýyla yoruyor günümüz insanýný. Sözden
sin; insanýn dolasýyla hayatýn özünden gelir. Sööze gidiþ elektronik akýþ halinde sürüyor.Bazen
zü, duygu ve düþünce çercevesinde irdeleyip sainsan fark bile edilmiyor sözün seri akýp gidiþindeceleþtirdiðimizde, gerçekte anlatýlanýn insanýn
den. Sanýrým buna, yani onu söyleyen insanýn seözüne dair olduðu ortaya çýkar. Hangi nitelikte
sine-soluðuna, simasýna, bakýþýna duruþuna ihtiolursa olsun, söz bizi insanýn dünyasýna götürür.
yaç da hissedilmiyor. Sanal alem konuþmalarýnýn
Sözden öze yapýlabilecek her türlü yolculukta
sohbete dönüþememesi mi, yoksa onun yeni hali
edebi katkýlarla birlikte uygarlýkla kültürün çeþitmi? Sohbetlerdeki yüz yüzeliðin katkýsý sadece
lendirip zenginleþtirdiði kiþisel ve sosyal yaþakelimelere yüklenen yeni anlamlardan mý beklemýn verileriyle karþýlaþýlýr.
niyor?
*
Sözün yeni hali!
Yýl:25 Sayý: 7167
11 NÝSAN 2015
CUMARTESÝ
PARKÝNSON HASTALIÐININ TA-
Parkinson hastalýðýna taný koymak için
özel bir yöntem yoktur. Laboratuar ya da
röntgen tetkikleri sonucu da bunun anlaþýlmasý mümkün deðildir. Fakat uzman bir nörologun hastadan ve hastanýn yakýnlarýndan aldýðý bilgiler, ayrýca yaptýðý muayene sonucu taný koyabilir.
Sözden söze
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
8. Maske yüz: Kötü bir ruh halinde olmamanýza
raðmen, ciddi, depresif, ve kýzgýn bir görünümde olduðunuz söylendi mi? Bu ciddi görünümlü yüz maske
yüz olarak adlandýrýlýr. Baþkalarý boþ baktýðýnýzý veya
pek göz kýrpmadýðýnýzý söylüyorsa doktorunuza Parkinson hastalýðýný sorun. Normal olan nedir? Bazý
ilaçlar bu tip ciddi bakýþ ve yüz görünümüne neden
olabilir, ilaç kesilince bu durum düzelir.
9. Baþ dönmesi ve bayýlma: Sandalyeden kalktýðýnýzda baþ dönmesi oluyor mu? Baþ dönmesi ve bayýlma, Parkinson hastalýðý ile iliþkili düþük kan basýncýna baðlý olabilir. Normal olan nedir? Herkesin nadiren ayaða kalktýðýnda benzer yakýnmasý olabilir. Fakat
bu sürekli olan bir durumsa doktorunuzla görüþün.
10. Öne eðilmek / kamburlaþmak: Eskisi gibi ayakta dik duramýyor musunuz? Eðer
aileniz, arkadaþlarýnýz vücudunuzda öne / yana doðru eðilme fark ediyorlarsa, bu Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan
nedir? Eðer bir aðrýnýz varsa, veya kemiklerinizde bir problem varsa duruþunuz deðiþiklik
gösterebilir.
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kepek probleminin birçok kiþinin sorunlarý
arasýnda olduðu ifade edildi.
Dermatoloji Uzmaný Dr. Ata Nejat Ertek, “En
sýk görülen saç sorunlarý þunlardýr; Saçla ilgili birçok
hastalýklar vardýr. Bunlar doðrudan doðruya saçlara
ait mikroplu bir takým hastalýklar olabildiði gibi,
vücudun bütününü ilgilendiren birtakým hastalýklar
da saçlar üzerinde zararlý etkiler yapabilir. Bu arada,
vücudun bakýmýna, besleniþine baðlý olan açlýk,
vitaminsizlik gibi haller, þeker hastalýðý gibi bünye
bozukluklarý saçlara zarar verebilir. Baþlýca
hastalýklar, saç dökülmesi, saçkýran hastalýðý, kepek
(sebore) hastalýðýdýr.''dedi.
METEOROLOJÝ
2.7894
2.7908
2.6291
2.6297
Gram
ALIÞ
102,11
SATIÞ
102,17
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
1, 50 ¨ ABONE ÞARTLARI
50, 00 ¨ Kentiçi : 100 ¨
15 , 00 ¨ Yurtiçi : 300 ¨
Yurt Dýþý: 200 Euro
50, 00 ¨
ABONE (6 AYLIK)
250, 00 ¨ Kentiçi : 55 ¨
125, 00 ¨ Yurtiçi
: 160 ¨
Ücretsiz Yurtdýþý : 100 Euro
Tel: 224 24 00 (pbx) - Faks: 213 50 24
Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 19030
email: [email protected] [email protected]
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
Çepni Mah.
Aynalý Sok. No:7 ÇORUM
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
12 CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015
www.corumhakimiyet.net
Muhtarlarla istiþare toplantýsý
MUSTAFA
BURAK YALÇIN
Vali Ahmet Kara mahalle muhtarlarý ile istiþare toplantýsý düzenledi.
Vali Ahmet Kara
mahalle muhtarlarý ile
istiþare toplantýsý düzenledi.
Valilik Toplantý
Salonu'nda gerçekleþtirilen istiþareye merkeze baðlý mahalle muhtarlarý katýldý.
Toplantýnýn istiþare amaçlý yapýldýðýný
belirten Vali Kara,
muhtarlarýn istek ve
sorunlarýný dinleyeceðini söyledi.
Tarzlarýyla yarýþtýlar
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Müdürlüðü Giyim Üretim Teknolojileri Alaný 9 . sýnýf öðrencileri arasýnda ‘Moda
Rüzgarý Yarýþmasý’ düzenledi.
Doðumgünü konseptli yarýþmaya 32 öðrenci katýldý. Öðrencilerin yaþlarýna ve konsepte uygun giyinme tarzlarýnýn deðerlendirildiði
yarýþmada jüri üyeliklerini alan öðretmenleri
Seldað Köstekçi, Demat
Buharalý, Emine Yýldýrým ve El Sanatlarý öðretmeni Hacer Gülþen
Kavukçu yaptý.
Doðumgünü konseptli yarýþmaya 32 öðrenci katýldý.
Deðerlendirme sonucu 9/C öðrencilerinden Ýrem Tirak 1., Nurcan Demirpençe 2. ve
Gülümser Tilki 3. oldu.
Dereceye giren öðrenciler Okul Müdiresi Halise Akay tarafýndan
ödüllendirildi.
Öðrencilerine, kitap
okuma alýþkanlýðý kazandýrmak, kitap okumayý
sevdirmek, kütüphanede
kitap okuma, ödünç kitap
alma, kütüphane ortamýn-
Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu, kitap kurtlarýný ödüllendirdi.
Okul idaresinden
yapýlan açýklamada, yarýþma ile öðrencilere
alan tanýtýmý ve özgüven kazandýrýlmasýnýn
da bulunarak o ortamýn
havasýný yaþama alýþkanlýk edinme amacý ile kütüphaneden en çok kitap
alýp okuyan öðrenciler
ayýn kitap kurtlarý seçilerek çeþitli ödüller veren
okul idaresi, bu haftanýn
da Kütüphaneler Haftasý
olmasý dolayýsýyla kütüphaneyi en çok kullanan
öðrencilere özel ödüller
verdi.
Okul kütüphanesini
halkýn kullanýmýna da
açan idare, bu sayede velilerin kütüphaneden yararlanmasýný, boþ zamanlarýnda öðrencilerle birlikte
kütüphanede kitap okuma
etkinliklerine katýlmalarýný saðladý.
Ev kazalarýndan korunma
yöntemlerini öðrendiler
Merkez Ýsmail Kakaç Ýlkokulu velilerine
‘Ev Kazalarý ve Korunma’ konulu konferans
verildi.
Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir
Odabaþý tarafýndan verilen konferansa velilerin ilgisi yoðun oldu.
Konuþmasýný, hayatýn içinden örneklerle
güçlendiren Sivil Savunma Uzmaný Odabaþý, “Ev kazalarý ihamale
gelmez.” diyerek durumun ciddiyetine dikkat
çekti.
Odabaþý, konferansýnýn sonunda kendilerine bu ortamý hazýrlayan Okul Müdürü Ender Özcan Özçakýr’a teþekkür etti.
Okul Müdürü Ender Özcan Özçakýcý da,
verdiði bilgiler için
Odabaþý’ya ve salonu
dolduran duyarlý velilerine teþekkür ederek gelecekte de bu tür faaliyetlerin devam edeceðini ifade etti.
MUSTAFA BURAK YALÇIN
Hasan Akýncý'nýn sahibi olduðu
Akýncýlar Emlak
Ýnþaat Ofisi hizmete girdi.
Gülabibey
Mahallesi Yenidoðan 7.Sokak'ta Cuma Namazý sonrasý
düzenlenen Akýncýlar Emlak Ofisi
açýlýþýna çok sayýda
vatandaþ katýldý.
Açýlýþta vatandaþlara pide ve ayran
ikram edildi.
Hasan Akýncý'nýn sahibi olduðu firma cuma namazý sonrasý açýldý.
Eski baþkana geçmiþ olsun ziyareti
FSM’li kitap kurtlarýna ödül
Fatih Sultan Mehmet
Ýlkokulu, kitap kurtlarýný
ödüllendirdi.
Akýncýlar Emlak dualarla açýldý
Akýncýlar Emlak Ýnþaat Ofisi hizmete girdi.
Merkez Ýsmail Kakaç Ýlkokulu velilerine ‘Ev Kazalarý
ve Korunma’ konulu konferans verildi.
Semineri Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný
Tahsin Þahin, Çorum'un
Osmancýk ilçesinde 6'sý
aðýr 21 kiþinin yaralandýðý trafik kazasýnda
minibüsü süren eski oda
baþkaný Mustafa Dölcü'yü tedavi gördüðü
hastanede ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini iletti.
Eski Baþkan Mustafa Dölcü'yü Özel Elitpark Hastanesi'nde ziyaret eden Þahin, eski
oda baþkaný ve tüm yaralýlara geçmiþ olsun diledi. Tüm yaralýlarýn bir
an önce saðlýklarýna kavuþmasýný
temenni
Tahsin Þahin, kazada yaralanan eski oda baþkanýný ziyaret etti.
eden Þahin, kazanýn nasýl meydana geldiði
hakkýnda da bilgiler al-
dý. Þahin'e ziyaret sýrasýnda Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim
Kurulu Üyesi Recep
Gökgüney eþlik etti.
Gelecek’ sloganlarý attýlar.
Yüzlerce mühendisi ve veteriner hekimi
Ankara'da buluþturan
eylemde basýn açýkla-
masý yapan Genel Baþkan Günay Kaya,
TAR-GEL Projesi'nin
artýk kanayan bir yara
haline geldiðini, proje
kapsamýnda görev ya-
pan çalýþanlara uygulanan haksýz ve adaletsiz
uygulamanýn ise bir an
önce bitirilmesi çaðrýsýnda bulundu.
Toç Bir-Sen’den
TAR-GEL eylemi
TAR-GEL Projesi
kapsamýnda
Türkiye'nin dört bir yanýnda
görev yapan mühendisler ve veteriner hekimler yetkili sendika
Toç Bir-Sen'in Bakanlýk önünde eylem yaptý.
Eyleme, Toç Bir-Sen
Çorum Þube Baþkaný
Arzu Özkader, Yönetim Kurulu üyeleri, çok
sayýda Veteriner Hekim
ve Mühendisler katýldý.
Yetkili Sendika
Toç Bir-Sen tarafýndan
Baþkent Ankara'da, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý önünde
düzenlenen ‘TAR-GEL
Bitsin’ eylemi, kar yaðýþý ve yaðmura raðmen büyük bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Eyleme katýlanlar ‘TARGEL Bitecek, Huzur
Eyleme çok sayýda veteriner hekim ve mühendis katýldý.
Gençlerden Baþhekim
Zehir’e ziyaret
Çorum Atlas Gençlik
Ýzcilik ve Spor Kulübü izcileri faaliyetlere devam
ediyor.
Kulüp, 9 kiþilik izci
grubu ile yaptýðý çeþitli faaliyetlerin yaný sýra ziyaretleri unutmadý. Gençler, bu
kez Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Baþhekimi Yrd. Doç. Dr.
Sinan Zehir’i makamýnda
ziyaret etti.
Gençlerin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti
dile getiren Baþhekim Zehir, gençlere ikramlarda
bulunarak çalýþmalarýnda
baþarýlar diledi.
Çorum Atlas Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü izcileri faaliyetlere devam ediyor.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015
Osmancýk taþkýnlardan korunacak
Orman ve Su Ýþleri Bakaný
Prof. Dr. Veysel Eroðlu’nun talimatlarýyla Obruk Barajý Mansap
Düzenlemesi ve Kýzýlýrmak Osmancýk Geçiþi 1. Kýsým iþinin kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanýyor.
Obruk Barajý Mansap Düzenlemesi ve Kýzýlýrmak Osmancýk Geçiþi 1. Kýsým projesinin kamulaþtýrma iþlemlerinin yapýlabilmesi maksadýyla gerekli kamu
yararý kararý için düzenlenen olur,
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof.
Dr. Veysel Eroðlu tarafýndan imzalandý. Yaklaþýk 90 milyon
TL’ye mâl edilecek Obruk Barajý
Mansap Düzenlemesi ve Kýzýlýrmak Osmancýk Geçiþi 1. Kýsým
tesisi tamamlandýðýnda Osmancýk
ilçesi taþkýnlardan korunacak.
Ünlü eðitimciden seminer
Eðitim alanýnda Türkiye çapýnda ünlü Prof. Dr.
Aytaç Açýkalýn, Ömer Derindere Fen Lisesi Müdürlüðü’nün davetini kabul ederek okulun öðrenci, öðretmen ve idarecileri ile buluþtu.
Okul konferans salonunda düzenlenen programa
katýlan Açýkalýn, etkili iletiþim, hedef belirleme, ruh
ve beden saðlýðý, etkili ders çalýþma yöntemleri ve
mutluluk kavramlarý üzerine seminer verdi. Seminer,
katýlýmcýlar tarafýndan ilgiyle izlendi.
Prof. Dr. Aytaç Açýkalýn, seminer sonrasý Osmancýk'taki tüm eðitim yöneticileri ile bir araya gelerek, yöneticilere etkili iletiþim ve etkili okul yönetimi
konularýnda konferans verdi. Bu konferansta da idarecilerin yoðun ilgisi ile karþýlaþan Açýkalýn’a, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdür Vekili Medet Sezgen
tarafýndan çiçek takdim edildi.
Ömer Derindere Fen Lisesi Müdürü Kerem Köroðlu, “Okulumuz öðrenci ve öðretmenlerini daha önce alanlarýnda akademik kariyer yapmýþ üniversite
hocalarý ile buluþturuyoruz. Ayný kapsamda öðrenci
ve öðretmenlerimizin eðitsel geliþimlerine katký saðlamak amacýyla Türkiye'nin eðitim efsanesi olarak
kabul edilen eðitim duayeni Prof. Dr. Aytaç Açýkalýn’ý
da okulumuza davet ederek, öðrencilerimiz ve öðretmenleriz ile buluþturduk.” dedi.
Köroðlu, etkinliklerini devam ettireceklerini de
sözlerine ekledi.
Geleceðin kan baðýþçýlarý aranýyor
Çorum Atatürk Anadolu Lisesi'nde ilk, orta,
ve lise müdürlerine 'Geleceðin Kan Baðýþçýlarýnýn
Kazanýmý' projesi kapsamýnda seminer verildi.
Seminere Milli Eðitim
Þube Müdürü Sinan Güngör, Kýzýlay Þube Baþkaný Sedat Canbolat ve müdürler katýldý.
Konuya iliþkin açýklama yapan Þube Müdürü
Sinan Güngör, Milli Eðitim Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý ve Türk Kýzýlayý'nýn birlikte yürüttüðü
AB Türkiye Ortak Proje-
sinin amacýnýn ülkenin
ihtiyaç duyduðu kan ve
kan ürünlerinin karþýlanmasý amacýyla farkýnda-
lýk oluþturmak olduðunu
söyledi. Güngör, orta ve
uzun vadede yapýlacak
çalýþmalar ve 2015-2016
Eðitim yýlýnda Çorum'da
seçilen 4 pilot okulda yapýlacak etkinliklerin paylaþýldýðýný ifade etti.
Çorum Atatürk Anadolu Lisesi'nde okul müdürlerine seminer düzenlendi.
Öðrencilere hijyen eðitimi
Tüm ATT ve Paramedik Derneði (TAPDER) Çorum Þubesi tarafýndan, Buhara Kýz
Meslek Lisesinde eðitim
gören öðrencilere bulaþýcý hastalýklar ve korunma
yöntemleri ve hijyen eðitim verildi.
Bulaþýcý hastalýklarýn özelikle insan yoðunluðunun çok fazla olduðu
yerlerde daha kolay bulaþabileceðini belirten ATT
Sezgin Atalay, herkesin
hijyen konusunda dikkatli olmasý gerektiðini söyledi.
Bulaþýcý hastalýklarýn bazýlarýnýn çok hýzlý
yayýldýðýna dikkat çeken
Atalay, bu konuda herkesten hassasiyet beklediklerini dile getirdi. Ata-
Tüm ATT ve Paramedik Derneði hijyen eðitimi verdi.
lay, öðrencilerden rahatsýz olduklarýna doktora
görünmelerini istedi.
Yeþilay Kulübü Öðretmeni Dursun Cevizci
de, TAPDER üyelerine
teþekkür ederek, bundan
sonra da bu tür sosyal sorumluluk projelerinde ortak hareket etmeye hazýr
olduklarýný belirtti.
Seminerde Buhara
Kýz Meslek Lisesi Müdürü Nejla Kurt, TAPDER
Öðrenci komisyonu sorumlusu ATT Yusuf Karaboða hazýr bulundu.(ÝHA)
Kelebek Etkisi’ni okudular
Türkiye Dil ve
Edebiyat
Derneði
(TDED) Osmancýk
Þubesi, Kelebek Etkisi filminin okumasýný
gerçekleþtirdi. Programýn
yöneticiliðini
Eðitim-Bir-Sen Osmancýk Ýlçe Baþkaný
Mahmut Tökel yaptý.
Amerika sinemasý hakkýnda bilgi vererek konuþmasýna baþ-
layan Tökel, filmde
kader konusu üzerinde durulduðunu be-
lirtti.
Programa, Mah-
mut Özhan Arslan ve
Bilge Demir’in de
katký sundu.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Osmancýk
Þubesi film okuma programý düzenledi.
Baþkan geleneði bozmadý
Belediye Baþkaný Recep Çatma, bu haftaki Cuma
Namazý'ný Tabakhane Camii'nde kýldý.
13
Belediye Baþkaný Recep Çatma, bu haftaki Cuma Namazý'ný Tabakhane Camii'nde kýldý. Cami çýkýþý cemaatle
bir araya gelen Baþkan Çatma, vatandaþlarýn taleplerini dinleyerek merak ettikleri sorularý yanýtladý.
Ýskilip Belediyesi’nden yapýlan açýklamaya göre, þehir
içme suyu hattýnýn yenilenmesi çalýþmalarýna önümüzdeki
günlerde baþlanacaðýný belirten Çatma, ihaleyi alan yüklenici firma ve Ýller Bankasý yetkililerinin Ýskilip'e geldiðini,
iþin yer tesliminin yapýldýðýný hatýrlattý.
Kentin içme suyu hattýnýn yenilenmesi iþinin ihalenin
teslim tarihinden daha önce bitirilebilmesi için çalýþmalarda
belediye olarak her türlü katkýyý sunacaklarýný anlatan Çatma, "Tüm imkânlarýmýzý seferber edeceðiz. Alt yapýsý yüzde yüz tamamlanmýþ bir Ýskilip hepimizin hayaliydi. Bu hayalimizi en kýsa sürede gerçekleþtirmek için var gücümüzle
çalýþýyoruz, çalýþmaya devam edeceðiz" dedi. Çatma, cemaatle sohbetinin ardýndan cami civarýnda bulunan esnafý ziyaret ederek hayýrlý iþler diledi.
Sungurlu Ýlçe Seçim Kurulu toplantýsýna katýlan Ýlçe parti baþkanlarý toplantý sonunda bir deklarasyon yayýnladý.
Ýlçe baþkanlarýndan ortak açýklama
Çorum'un Sungurlu Ýlçe Seçim Kurulu toplantýsýna katýlan Ýlçe parti baþkanlarý toplantý sonunda
bir deklarasyon yayýnladý.
Sungurlu Ak Parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan,
Cumhuriyet Halk Partisi Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen,
Milliyetçi Hareket Partisi Ýlçe Baþkaný Adnan Barak,
Saadet Partisi Ýlçe Baþkaný Hacý Arslan Tök ve Demokrat Parti Ýlçe Baþkaný Murat Sarýyüce'nin yayýn-
ladýðý ortak deklarasyonda, 7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak olan genel seçimlerin baþta ülkemiz,
ilimiz ve ilçemiz Sungurlu'ya hayýrlý olmasý dileklerini ilettiler.
Parti baþkanlarý seçimin kardeþlik, birlik ve beraberlik havasý içerisinde geçmesi için gerekli tüm
çabayý göstereceklerini söylediler.(ÝHA)
Bayat Ýlçe Müftüsü Fatih Akman,
Kutlu Doðum sevincini Baþkan Ünlü ile
paylaþtý.
Kutlu Doðum
Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda Belediye
Baþkaný Ekrem Ünlü'yü makamýnda ziyaret eden Müftü Akman, Baþkan Ünlü’ye
gül hediye ederek,
düzenlenecek etkinliklere davet etti.
Baþkan Ünlü, ziyaretten
duyduðu
memnuniyeti ifade
ederek, “Peygamber
Efendimizi gereði gibi tanýtabilmek için
belediye olarak gerek
Kutlu Doðum etkinlikleri, gerekse ilgili
tüm etkinliklere seve-
Baþkan Ünlü’ye Kutlu Doðum daveti
Ýlçe Müftülüðü 'nün
ortaya koyduðu üstün
gayreti ve çalýþmalarý
takdir ediyorum. Biz
rek katýlacaðýz. Müftümüze bu ince davranýþý için teþekkür
ediyorum" dedi.
Yeni Cami tuvaletleri sil baþtan
Bayat’ýn Tepebayat Mahallesi Þahinler
Sokak’ta bulunan Yeni
Camii tuvaletinde bakým ve onarým çalýþmalarýna baþlandý. Mevcut
tuvaletler tamamen yýkýlarak sil baþtan yapýlýyor.
Yapýlan açýklamaya göre, merkez içerisindeki tuvaletlerin
bir bir tadilattan geçirildiðini anlatan Belediye Baþkaný Ekrem
Ünlü, belirlenen plan ve
program çerçevesinde
tuvaletlerin bakým ve
onarýmlarýnda yapýldýðýný belirterek merkez
tuvaletlerde periyodik
olarak çalýþmalarýn süreceðini açýkladý. Yeni
Bayat Ýlçe Müftüsü Fatih Akman, Kutlu Doðum sevincini Baþkan Ünlü ile paylaþtý.
Camii tuvaleti yýkýlýp,
sil baþtan modern bir
þekilde yapýlacaðýný
söyleyen Baþkan Ünlü,
“Hiç kimsenin þüphesi
olmasýn. Görevde bulunduðumuz süreç içerisinde belediye ait mül-
kü alanlarda tamir edilmedik yer býrakmayacaðýz.” dedi.
Mevcut tuvaletler tamamen yýkýlarak sil baþtan yapýlýyor.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
14 NÝSAN
Çorum Özel Ýdaresi Yol
ve Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü
Çorum ili Osmancýk ilçesi
Çatak köy yoluna kutu
menfez yapým iþi.
Yer: Mimar Sinan Mah.
Ýnönü Caddesi No: 167
Saat: 14.30
***
Bölge Müdürlüðü-7.
Bölge Samsun Diðer Özel
Bütçeli Kuruluþlar
Karayollarý Genel
Müdürlüðü
Amasya Ýl Hd-ÇorumSungurlu-Delice Devlet
Yolu BSK onarýmý,
Çorum Ýli ve Ýlçe Þehir
Geçiþleri ile Hamamözü
geçiþinin BSK yapýlmasý
yapým iþi.
Yer: Karayollarý 7. Bölge
Müdürlüðü Ýhale Salonu
Atakum/Samsun
Saat: 10.00
***
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürlüðü
Çorum ili Uðurludað
ilçesi sentetik çim yüzeyli
futbol sahasý yapým iþi.
Yer: Karakeçili Mah.
Samsun Cad. No: 97
Saat: 10.00
***
T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý TOKÝ
Çorum ili Alaca ilçesi 2.
Etap 220 konut, 1 adet
Ticaret Merkezi inþaatý ile
altyapý ve çevre
düzenlemesi yapým iþi.
Yer: T.C. Baþbakanlýk
Toplu Konut Ýdaresi
Baþkanlýðý (TOKÝ)
Ýstanbul Hizmet Binasý
Küçükçekmece/Ýstanbul
Saat: 14.30
***
16 NÝSAN
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 ÜH 274 plakalý, 2012
model Ford marka, siyah
renkli kamyonetin satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 31.500
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
20 NÝSAN
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 TU 968 plakalý, 2011
model Hyundai marka,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 15.000
Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5.
Sok. Kaynar
Otopark/Çorum
Saat: 14.00-14.00
***
21 NÝSAN
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Hacýpiri Mahallesi Kaçak
mevkiinde arsa
niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
15.037,50
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
(Encümen Toplantý
Salonu)
Saat: 14.00-14.05
***
27 NÝSAN
Çorum Özel Ýdaresi
Tarýmsal Hizmetler
Müdürlüðü
Çorum merkez Beydili
köyü toplu yaðmurlama
sulama tesisi yapým iþi.
Yer: Mimar Sinan Mah.
Ýnönü Caddesi No: 167
Saat: 09.00
***
28 NÝSAN
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý
9110-27-009-3719 NATO
Stok numaralý 680 ton
kömür, linyit alýmý iþi.
Yer: Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý Ýhale
Salonu- Hitit Üniv.
Eðitim Araþtýrma
Hastanesi karþýsý
Saat: 10.00
***
22 EKÝM
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesinde bulunan 48
Ada, 16 Parsel sayýlý
1.148,99 m2 alanlý arsa
niteliðindeki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
1.208.697,50
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.10
14 CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015
www.corumhakimiyet.net
Osmancýk kupasýný Ýskilip’de alacak
1. Amatör Küme’de þampiyonluðu garantileyen
Osmancýkspor kupasýný yarýn Ýskilip’te alacak.
Uzun lig maratonunu þampiyon olarak tamamlayan Osmancýkspor sezonun son maçýnda yarýn saat
14.00’de Ýskilip Þehit Mikail Kaya Ýlçe Stadý’nda Ýskilipgücüspor ile karþýlaþacak. Bu maçta düzenlenecek törenle Osmancýkspor’un þampiyonluk kupasý verilecek.
1. Amatör Küme’nin diðer son hafta maçlarýnda Hitit
Gençlikspor ile Çimentospor 1 nolu sahada karþýlaþýrken Osmancýk Belediyespor ve Eti Lisesi Gençlikspor
ise Osmancýk ilçe sahasýnda karþýlaþacaklar.
Kargýgücü-Mecitözü maçý Celal Bayraklý’nýn
Celal Bayraklý
2. Amatör Küme B
grubundan final grubuna
yükselecek takýmý
belirleyecek
Kargýgücüspor Mecitözüspor maçýný
Ulusal hakem Celal
Bayraklý yönetecek.
Ýl Hakem
Komitesinden yapýlan
açýklamaya göre Çorum
amatör futbolunda bugün
oynanacak U 16 ve U 13
maçlarý ile yarýn
oynanacak 1. ve 2. Küme
Büyükler ligi maçlarýný
yönetecek hakemler
þöyle:
U 13 LÝGÝ: 1907
Gençlikspor - Ýl Özel
Ýdarespor: Arslan Iðnak.
HE Kültürspor - Alaca
Belediyespor: Kadir
Berkay Damar.
Çimentospor Osmancýkspor: Onur
Alagöz. Mimar Sinan
Gençlik - Gençlerbirliði:
Tarýk Bozkurt. Çorum
Belediyespor Ulukavakspor: Mevlüt
Burak Çelik.
U 16 LÝGÝ: Mimar
Sinan Gençlik - HE
Kültürspor: Yunus
Dursun, Sedat Serhat
Tataroðlu, Ümit Daþcý.
Gençlerbirliði Osmancýkspor: Abdullah
Akkoyun, Müjde Arça,
Gözde Gözmen. Ýl Özel
Ýdarespor Ýskilipgücüspor: Özkan
Kaya, Alihan Ýdikut,
Mustafa Gencer.
2. AMATÖR
KÜME BÜYÜKLER:
Sungurluspor - Bayat
Belediyespor: Serhat
Sarkandý, Abdulselam
Koçak, Erdoðan Yandým,
Kargýgücüspor Mecitözüspor: Celal
Bayraklý, Yunus Dursun,
Mehmet Tuýðluk.
Uðurludað Belediyespor
- Oðuzlar Belediyespor:
Yüksel Basar, Ömür
Soytemiz, Furkan
Alagöz.
1. AMATÖR
KÜME BÜYÜKLER:
Hitit Gençlikspor Çimentospor: Gökhan
Yumlu, Okan Baykara,
Ercan Davarcýoðlu.
Osmancýk Belediyespor Eti Lisesi Gençlik: Barýþ
Karakuþ, Mehmet Zeki
Sevim, Baran Avcý.
Ýskilipgücüspor Osmancýkspor: Özcan
Genel, Yalçýn Kara,
Berkant Arman.
Karþýyaka kýz takýmý bugün Sinop önünde grup birinciliði için mücadele edecek
Karþýyaka kýzlarý
grup finaline çýkýyor
Murat KARASU
Sinop’ta
devam
eden okullu yýldýzlar
hentbol grup birinciliðinde Karþýyaka kýzlarý dünü
bay geçerken erkekleri
Ordu’ya maðlup olarak
þansýný kaybetti.
Karþýyaka kýz takýmý ilk maçýnda Ordu’yu
farklý yenerek gruptan
çýkma þansýný ikinci maça taþýdý, Dünü bay geçen
Karþýyaka kýz takýmý bugün saat 10.00’da Sinop
Gelincik Ortaokulu ile
karþýlaþacak. Kýz takýmý
bu maçý kazanmasý halinde grup birincisi olarak
yarý final grubuna yükselecek.
Ayný grupta mücadele eden Karþýyaka erkek takýmý ise ilk gün
Amasya Taþova YBO ile
Cýrýl, SamsunsporOrdu A 2 maçýnda
Pýnar Koleji’nde ‘YÜZME’ ders oldu
Pýnar Koleji programlarýna yüzme
dersinide ekledi. Genel Koordinatör Kazým Alpoðlu, öðrencilerin daha saðlýklý
ve mutlu olmalarýný saðlamak için yüzme derslerini okul programlarýna eklediklerini söyledi. Öðrencilere spor sevgisinin aþýlanmasý ve spor yapma alýþkanlýðý kazandýrýlmasýnýn önemine dikkat çe-
ken Kazým Alpoðlu ‘Sporun aktif bir yaþam için gerekli olduðu artýk herkesce
kabul edildi. Yüzme sporunun kazanýmlarýný titizlikle uygulayýp takibini yapacaðýz. Tüm öðrencilere yüzme öðretilecek ve gelecek yaþamlarýnda karþýlaþabilecekleri boðulma vakalarýnýnda önüne
geçilmiþ olacaktýr’ dedi.
Çorum
Belediyesi’nden
Birimler arasý Halý
Saha turnuvasý
Çorum Belediyesi
tarafýndan bu yýl ilk kez
düzenlenen Birimler arasý halý saha futbol turnuvasýnda 18 takým mücadele edecek. Turnuvanýn
kura çekimi Belediye
Toplantý salonunda yapýldý. Teknik Toplantýya
Çorum
Belediyespor
Baþkaný ve Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Zeki
Gül ile birim müdürleri
Ýsbir’den bir destekte güreþçilere
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir’den bir
destekte güreþçilere geldi. Ortaköylü genç güreþçiler
makamýnda ziyaret ettikleri Belediye Baþkaný Taner
Baþkan Ýsbir güreþçilere ödül verdi
Ýsbir’den kendilerine sahip çýkýlmasýný istediler.
Ziyaret sýrasýnda bir konuþma yapan güreþ hocasý
Mustafa Koçak, ilçedeki güreþçilerin imkanlarýnýn
Taner Ýsbir’in göreve baþlamasýnýn ardýndan arttýðýný
müsabakalara gidiþ geliþde araç tahsin edildiðini ayrýca
malzeme desteði saðlandýðýný belirterek ‘Bu desteklerden dolayý hem teþekkür ziyaretine geldik hemde diðer
eksiklerimizi bildirmek istiyoruz. Sporcularýmýzýn güreþ
ayakkabýsý, tþörtü, þortu, koþu ayakkabýsý ve kýsbet ile
hassas terazi eksiðimiz bulunuyor. Bunlarýn da temin
edilmesi bizleri son derece mutlu edecektir’ dedi.
Belediye Baþkaný Taner Ýsbir de ziyarette yaptýðý
konuþmada güreþ sporunun islam coðrafyasýnda ve türk
adetlerinde ayrý bir yeri olduðunu belirterek ‘Bu topraklarda nasýl Kurt Dereli, Koca Yusuf, Yaþar Doðu çýktýysa
sizlerde onlar gibi pehlivanlar olarak yetiyeceksiniz.
Sizlerden ilçemize ülkemize yakýþýr baþarýlar bekliyorum. Ziyaretiniz beni mutlu etmiþtir’ dedi.
Ziyaret sonunda Belediye Baþkaný Taner Ýsbir
ziyarete gelen bütün güreþçilere hediye olarak destek
çeki verdi.
Ortaköylü güreþçiler Belediye Baþkaný Taner Ýsbir’i ziyaretlerinde antrenörleriyle birlikte toplu halde
ve mücadele edecek takýmlarýn temsilcileri katýldýlar.
Belediyespor Baþkaný Zeki Gül bu yýl ilk
kez düzenlenecek olan
turnuvanýn Belediye çalýþanlarý arasýnda kaynaþtýrmayý ve birlikteliði
saðlamayý ve spor yaptýrmayý amaçladýðýný belirterek maçlarýn centilmence geçmesi dileðinde bulundu.
Daha sonra turnuvada mücadele edecek
17-17 berabere kalmýþtý.
Dün ikinci maçýnda Ordu
19 Eylül ile karþýlaþan
Karþýyaka rakibine 20-10
yenilerek gruptan çýkma
þansýný kaybetti. Erkek
takýmý bugün son maçýnda Trabzon Kavacýklý Ortaokulu ile karþýlaþarak
grup maçlarýný tamamlayacak.
18 takým dört gruba ayrýldý. A ve B gruplarý beþerli, C ve D gruplarý ise
dörderli olarak müücadele edecekler. Grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý
alan takýmlar çeyrek finalde çapraz olarak karþýlaþacaklar.
Çekilen kura sonucunda A grubunda Fen
Ýþleri Müdürlüðü, Etüt,
Proje ve Mali Hizmetler
Müdürlüðü, Temizlik Ýþleri Müdürlüðü 2, Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü ve Hal Müdürlüðü, B
grubunda Temizlik Ýþleri
Müdürlüðü 2, Ýtfaiye
Müdürlüðü 2, Bilgi Ýþlem Müdürlüðü, Su ve
Kanalizasyon Müdürlüðü. C grubu Park ve Bahçeler Müdürlüðü 1, Veteriner Ýþleri Müdürlüðü,
Zabýta Müdürlüðü, Tesisler Müdürlüðü, Þehircilik ve Yapý Kontrol
Müdürlüðü. D grubu
Park ve Bahçeler Müdürlüðü 2, Ýtfaiye Müdürlüðü, Özel Kalem
Müdürlüðü ve Destek
Hizmetleri Müdürlüðü.
Nisan pazartesi günü
oynanacak
maçlarla
baþlayacak olan turnuvada ilk maçlarýn programý ise þöyle oldu:
A grubunda: Cumhuriyet YBO - ME-
TEM. Kargýgücü - Adliye, Belediye - Karakise.
B grubunda ise Anadolu
Lisesi - Hacýhamza, TEAÞ - Esnaf, OrmanMüftülük maçlarý oynanacak. Ýki grupta oynanacak maçlar sonunda
Bölgesel
Hakem
Mehmet Ali Cýrýl Samsunspor ile Orduspor A2
takýmlarý arasýndaki maçý
yönetecek.
12 Nisan pazar günü
saat 14.00’de Doðupark
Nuri Asan Tesislerinde
oynanacak maçta Mehmet
Ali Cýrýl’ýn yardýmcýlýðýný
ilimizden Emre Alagöz ile
Amasya’dan Birkan Tiryaki yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Samsun’dan Onur Can Aygün.
Maçýn gözlemcisi ise Süleyman Çýnaroðlu.
Mehmet Ali Cýrýl
Kargý Belediyesi’nden
voleybol turnuvasý
Kargý Belediyesi
tarafýndan düzenlenen
Bahar Þenlikleri voleybol turnuvasý baþlýyor.
Turnuvanýn teknik toplantýsýna 12 takým katýldý ve gruplar belirlendi.
Kargý
Belediye
Baþkaný Zeki Þen teknik
toplantýnýn açýlýþ konuþmasýnda ilk kez düzenleyecekleri bu turnuvanýn birlik ve beraberlik
içinde geçmesini ve
kimsenin birbirini kýrmayacak þekilde geçmesini diledi. Bahar
ayýnda bu tür sosyal aktiviteler yaparak hem ilçe halkýnýn kaynaþmasýný hem spor yapmasýný
hemde saðlýklý olmalarýný arzu ettiklerini belirten Baþkan Þen sportif,
kültürel etkinliklerin
bundan sonrada devam
edeceðini belirtti.
Konuþmanýn ardýndan çekilen kura sonucunda A grubunda
Cumhuriyet YBO, Metem, Adliye, Karakise,
Belediye, Kargýgücüspor, B grubunda ise
Anadolu Lisesi, Hacýhamza, Esnaf, Orman,
Müftülük ve TEAÞ takýmlarý yer aldýlar. 13
ilk iki sýrayý alan takýmlar çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacak. Kazanan takýmlar þampiyonluk kaybedenler ise
üçüncülük dördüncülük
maçý oynayacak.
Bahar Þenlikleri Voleybol turnuvanýn kura çekimine Belediye Baþkaný Zeki Þen yaptý
Turnuvada mücadele edecek takým temsilcileri kura çekimi sýrasýnda görülüyor
ELEMANLAR
ARANIYOR
CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015
www.corumhakimiyet.net
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
* Konaklama ve yemek iþveren tarafýndan
karþýlanacaktýr.
Reyon görevlisi ve ön muhasebe için
en az lise mezunu 18-35 yaþ arasý
bay-bayan elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
ELEMAN ARANIYOR
SATILIK
ÇAY OCAÐI
(Ç.HAK:774)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini
yapmýþ bay tezgahtar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Saðlýk sorunlarý sebebiyle, faal
durumda olan ve günlük 500 çay
satýþýna sahip çay ocaðý devren
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 535 823 23 64
(Ç.HAK:644)
Satýlýk Düðün Salonu
ve Kýraathane
(Ç.HAK:752)
FIRAT PLASTÝK A.Þ.
Ýletiþim bilgileri;
0 530 765 47 50
Adres: Yavruturna Mah.
Kavukçu Sok. No: 3
(Ýkinci Bahar Yaný)
Halen faal durumda 25 senelik
müþteri potansiyeli çok iyi olan düðün
salonu ve kýraathane satýlýktýr.
Not: Ayrý ayrý da satýlabilir.
Mür. Tel: 0 532 382 66 88
Devren Satýlýk
Halý Yýkama
Küçük Sanayi Sitesinde halen faal
durumda bulunan halý yýkama tesisi
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 534 595 15 08
(Ç.HAK:745)
(Ç.HAK:778)
ÜCRET : 1940 TL + SGK + SERVÝS
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
ÖZEL
HASTANE
HÝSSESÝ
(Ç.HAK:784)
* Üretim, Sevkiyat ve Paketleme iþinde
çalýþacak elemanlar aranýyor.
Çalýþma
Arkadaþlarý
Arýyor
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
PAPSÝ PÝZZA
Devren Satýlýk
Halen faal durumda olan müþteri
potansiyeli mevcut Oto Kuaför
Klinik devren satýlýktýr.
0 539 235 94 84
0 534 595 15 08
(Ç.HAK:768)
Erka Ofis Kýrtasiye
* Askerliðini yapmýþ,
SAHÝBÝNDEN
SATILIK
* Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan
Ýlköðretim Okulu karþýsýnda
sahibinden satýlýk daire
* Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna
Cepheli sahibinden satýlýk arsa
(Ç.HAK:602)
* 22-44 yaþ arasý,
(Ç.HAK:787)
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Mimbar
Týrnak Paça
Kelle Paça
ÝSTANBUL’DA HÝZMET VERDÝÐÝMÝZ
FABRÝKADA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE;
ER TÝCARET MAKÝNA HIRDAVAT
Adres: Aþaðý San. 4. Sk. No: 26
Tel: 333 10 10
15
Tel: 0 538 051 61 30
ELEMAN ARANIYOR SATILIK HOBÝ ELEMAN ARANIYOR Eleman Aranýyor
BAHÇESÝ
Tekin Karo San. Tic. Ltd. Þti.
213 63 92
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere pazarlama
konusunda deneyimli, 30 yaþýný aþmamýþ,
B sýnýfý ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan,
sanayi ürünleri konusunda tecrübeli, kefil
verebilecek, maaþ+prim çalýþacak bay
eleman alýnacaktýr.
Koloðlu Makina Hýrdavat
Aþaðý San. 6. Çelik Sok. No: 32
Mür. Tel: 225 27 66
(Ç.HAK:727)
Sarmaþa Çiðdem Tepe’de þehri gören,
içinde 40 adet meyvesi olan 950 m2
kullaným alaný olan bahçe sahibinden
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 535 880 60 88
Laboratuvarda görevlendirilmek üzere
askerliðini yapmýþ bay eleman
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
(Ç.HAK:772)
Teknik Ateþ Ltd. Þti.
Organize San. Bölgesi Ece Seramik karþýsý
Tel: 254 92 23-0 537 556 77 95
(Ç.HAK:724)
(Ç.HAK:780)
Þirketimizde imalat üretim
departmanýnda görevlendirilmek
üzere 40 yaþ altý erkek personel
alýnacaktýr.
ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR Bayan Personel
(Ç.HAK:790)
Ata Caddesi’nde toplamda
765 m2 olan iki adet arsada
þahsýma ait olan 64 m2 ve 128
m2 olan arsa hissem satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 871 21 63
0 545 656 60 11
KURYE ALINACAKTIR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
motor kullanabilen askerliðini
yapmýþ tercihen evli bay kurye
alýnacaktýr.
Aktif Ýleti Kurye
0 530 280 86 67
(Ç.HAK:741)
(Ç.HAK:776)
Adres : ARAR ÇELÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ
KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ.SANAYÝ CADDESÝ
NO:90-92 ÇORUM
Devren Kiralýk SATILIK TARLA
Ýþyeri
Elmalý Köyü önünde 12050 m2 eski
Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum’a 10
km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60
m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe
projelerine müsait tarla sahibinden
satýlýktýr.
Deðeri: 120.000 TL
0 534 630 99 42
Saðlýk sorunlarým nedeniyle Can Oto
Yýkama ve Yaðlama devren kiralýktýr.
Nihat Can
0 536 839 72 84
(Ç.HAK:558)
Satýlýk Arsa
Volkswagen Crafter 22+1
servis aracý S plakasý ile
birlikte satýlýktýr.
AKSOYLAR GIDA LTD. ÞTÝ.
Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 29. Sokak
No: 38
Tel: 0 364 212 29 26
Þirketimizin ön muhasebe departmanýnda
görevlendirilmek üzere en az lise mezunu
bayan personel alýnacaktýr.
Satýlýk
Selvi
KÝRALIK DAÝRE Kavak
AKKENT TOKÝ’de
3+1 - 120 m2
Mür. Tel:
0 537 377 01 86
(Ç.HAK:779)
Ýrt. Tel: 0 533 475 03 39
(Ç.HAK:588)
(Ç.HAK:791)
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanýnda 2
bin m2’si kapalý, toplam 6 bin 200 metrekare
alana sahip tavuk çiftliði sahibinden satýlýktýr.
Ýmalatçýlar için uygun olan tesiste kuyu ve
trafo bulunmaktadýr.
(Ç.HAK:603)
OSB YANINDA
SAHÝBÝNDEN
SATILIK
S PLAKA
SATILIK ÇÝFTLÝK
(Ç.HAK:771)
Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti.
Adres: Organize San. Bölgesi 8. Cad. No: 4
Tel: 254 96 30
Alýnacaktýr
Banvit piliç ürünleri satýþýnda pazarlamacý
olarak çalýþacak, ehliyeti olan lise mezunu
BAY eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:380)
(Ç.HAK:792)
Asmalý Ocakbaþý
Karakeçili Mah. Kültür Sokak No: 4/D
(Ýstikbal Mobilya karþýsý)
Tel: 225 20 20
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
kaynakçýlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahpsen yapýlmasý rica
olunur.
(Ç.HAK:729)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere 18-25
yaþlarý arasýnda bay eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
50 adet selvi kavak satýlýktýr.
Mür. Tel:0 554 927 19 33
Halit hocayý
kaybettik
Kadeþim mekanýn cennet olsun...
Belediyespor’dan
baþsaðlýðý
Çorum Belediyespor Yönetimi
Halit Kýlýç için baþsaðlýðý mesajý
yayýnladý.
Kulüpten yapýlan
yazýlý açýklamada
Çorum
futboluna
uzun
yýllar hizmet eden
ve Belediyespor’da
da görev yapan
Halit Kýlýç’ýn tedavi
gördüðü Ankara
GATA’da hayatýný
kaybetmesinin derin
üzüntüsünü içinde
olduklarýný belirterek
ailesine ve tüm spor
camiasýnýn baþ saðlýðý
dilendi.
Tedavi gördüðü GATA’da dün sabah
saatlerinde geçirdiði kalp krizi sonunda
hayatýný kaybeden Halit Kýlýç bugün
öðlen namazýnýn ardýndan kýlýnacak
cenaze namazý sonunda Ulu Mezar’da
topraða verilecek.
Halit hocayý
kaybettik. Evet yaklaþýk
iki aya yakýn bir süredir yaþam
mücadelesi veren Halit Kýlýç
(51) sabah erken saatlerinde
geçirdiði kalp krizi sonunda
hayatýný kaybetti.
Yaklaþýk iki ay önce yüksek
tansiyon nedeniyle kaldýrýldýðý
Hitit Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi yoðun
bakýmýnda uzun süre yaþam
mücadelesi veren Halit
Kýlýç 20 gün önce
tedavisine devam ettirmek
için ambulansla Ankara
GATA’ya nakledilmiþti.
Burada midesinden
ameliyat geçiren Halit Kýlýç
dün sabah saat 07.00
sýralarýnda kalp krizi geçirdi.
Yaklaþýk bir saat süren
uðraþa raðmen geri
getirilemeyen Halit hoca
hayatýný kaybetti. Sabah
erken saatlerinde gelen bu
haberin ardýndan tüm Çorum
spor caiasý büyük bir hüzün
yaþadý.
Halit Kýlýç’ýn cenazesi dün akþam
saatlerinde Ankara’dan alýnarak Çorum’a
getirildi ve Hitit Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi morguna konuldu.
Kýlýç’ýn cenazesi bugün sabah saat
10.30’da morgdan alýnarak Ulu Cami’ne
getirilecek ve öðlen namazýnýn ardýndan
Ulu Mezar’da topraða verilecek.
Çorum HAKÝMÝYET Halit Kýlýç’a
allahtan rahmet kederli ailesi ve yakýnlarý
ile tüm spor camiasýna baþsaðlýðý diler.
Duyduk üzüldük umudumuzu kestik. Ancak rabbim tüm sevenlerinin dualarý sonucunda umut veren geliþmeler
yaþadýk. Önce tepki vermeye baþladý ardýndan uzun uðraþlar sonucunda tedavisinin daha iyi yapýlabileceði Ankara GATA'ya giderken ambulansa bindirildiði
anki el sallamasýyla mutlu olduk.
Ankara'daki tedavisinden bazen iyi
bazen kötü haberler alýyorduk. Kimi zaman sevinip kimi zaman üzülüyorduk.
Ancak yaþadýðý rahatsýzlýðýn vücutta yarattýðý büyük tahribatý yenmek o kadar
kolay deðildi. Dün sabah saatlerinde geçirdiði rahatsýzlýktan farklý olarak kalp
krizi geçiren Halit hoca bu kez direnemedi.
Çorumlu olmamasýna karþýn Çorumspor'da futbol oynamaya baþladýðý
günden itibaren tüm Çorumlularýn sevgisini kazanmýþ ve uzun yýllar kýrmýzý siyahlý formayý giydikten sonra aktif futbol
hayatýnýn ardýndan antrenör olarak Çorum'a hizmet vermeye devam etti.
Temiz kalbi ile her zaman gülümseyen yüzü ile gerçek bir dostu kaybettik
bugün. Ne diyebiliriz ki rabbim ona bu
kadar ömür vermiþ aldý onu bizden. Yapacak bir þey yok, tek yapabileceðimiz
arkasýndan dua etmek. KADEÞÝMMM
allah yerinde rahat ettirsin. Ailesine sabýr
tüm sevenlerine baþsaðlýðý diliyorum.
Halil ÖZTÜRK
CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015
Belediyespor Batman’a hazýrlanýyor
Belediyespor’un oynamadan üç puan alacaðý
haftada grupta zorlu maçlar oynanacak.
30. hafta heyecaný yarýn
Çorum Belediyespor’un oynamadan üç puan alacaðý haftada ligin
30. hafta maçlarý yarýn
oynanacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn ligden çekilen Bozüyükspor’dan oynamadan üç puan alacaðý
haftada grupta birbirinden kritik maçlar oynanacak.
Lider
Tuzlaspor
play-off mücadelesi veren
Kýzýlcabölükspor
deplasmanýnda galibiyet
ve liderliðini devam ettirmek istiyor, Lig ikincisi
Darýca Gençlerbirliði ise
azda olsa play-off umudu
bulunan Manavgatspor
deplasmanýnda üç puan
arayacak.
Kýrýkhanspor sahasýnda Ýstanbulspor önünde play-off umutlarýný artýrmak için galibiyetten
baþka bir þey düþünmüyor. Bursa Nilüferspor
ligden düþmesi kesinleþen Þekerspor karþýsýnda
galip gelerek geçen haftaki kaybýný telafi etmek
amacýnda. Batman Petrol
ise Gaziosmanpaþa deplasmanýnda alacaðý üç
puanla umulanmak amacýnda.
3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri
Yarýn:
Nilüfer - Þekerspor: Tolga Þinoforoðlu (Kütahya)
Zonguldak-Niðde Bel: Mehmet Güngör (Kocaeli).
Manavgat-Darýca: Menmet Beytekin (Mardin)
Kýrýkhan - Ýstanbulspor: Aytaç Coþar (Ankara).
Gaziosmanpaþa-Batman: Deniz Gültekin (Ýzmir)
Tirespor- Adliye: Ömer Tolga Güldibi (Kocaeli).
Kýzýlcabölük- Tuzlaspor: Hasbi Dede (Giresun).
Harun AKKAYA
Hafta sonunu oynamadan üç puanla kapatacak
olan Çorum Belediyespor gelecek hafta sonu Batman
Petrolspor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý antrenmanla sürdürdü.
Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana belinde aðrýsý olan Sefa Akýn dýþýnda tüm futbolcular katýlýrken arka adelesinde aðrý olan Oðuzhan takýmdan ayrý
olarak düz koþu yaptý. Isýnma hareketleri ile baþlayan
antrenman daha sonra dar alanda pas ve kanat varyosyanlarý ile devam etti. Çalýþmanýn son bölümünde ise
taktik çalýþma yapan kýrmýzý siyahlý takým hazýrlýklarýný
bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek.
Cenaze için antrenman sabah
Çorum Belediyespor bugün yapacaðý antrenmaný
eski Teknik Direktörü Halit Kýlýç’ýn cenaze töreni için
sabah yapacak, Teknik Direktör Yavuz Ýncedal antrenmaný sabah saat 10.00’da yapacaklarýný ve ardýndan da
öðlen namazýndan sonra topraða verilecek olan Halit
Kýlýç’ýn cenaze törenine topluca katýlacaklarýný söyledi.
Kýrmýzý Siyahlýlar yarýný dinlenerek geçirecek ve pazartesi gününden itibaren Batman maçýnýn hazýrlýklarýný
sürdürecek.
Cumhuriyet finallere Trabzon ile baþlýyor
Çarþamba’da Osmancýk provasý
Gaziantep’te bugün baþlayacak Yýldýzlar futsal Türkiye finallerinde Çorum
Cumhuriyet Ortaokulu Trabzon, Ankara ve Konya temsilcileri ile A grubunda yer
Bölgesel Amatör
Lig’de
temsilcimiz
Ulukavakspor son maçýnda
yarýn
saat
15.00’de Çarþamba Yeniþehir Stadý’nda Çarþambaspor ile karþýlaþacak.
Ligden direk düþmemeyi
geçtiðimiz
hafta sahasýnda Termespor’u 2-0 yenerek
garantileyen Ulukavakspor yarýn oynayacaðý Çarþambaspor maçýndan puan veya puanlarla ayrýlarak baraj
maçý öncesinde moral
bulmak amacýnda.
Ev sahibi Çarþambaspor ise Samsun içi
sýralamasý açýsýndan
önem taþýyan bir maç
BAL temsilcimiz Ulukavakspor sezonun son maçýnda yarýn saat
15.00’de Çarþamba Yeniþehir Stadý’nda Çarþambaspor ile
karþýlaþacak. Teknik Direktör Yusuf Aydemir, Çarþambaspor
önünde kazanmak için mücadele edeceklerini ancak asýl baraj
maçýnýn provasýný yapacaklarýný sakat ve cezalý vermek
istemediklerini söyledi.
oynayacak. Ladik Belediyespor ile Samsun
takýmlarý arasýnda ilk
iki sýrada yer alarak baraj maçý oynamayý
amaçlayan Çarþambaspor yarýn sahasýnda oynayacaðý Ulukavakspor
maçýný kazanýp Ladik
Belediyespor’un Güzel
Orduspor deplasmanýnda kaybetmesini bekleyecek.
Ulukavakspor
Teknik Direktörü Yusuf
Aydemir takým olarak
oldukça bir süreç sonunda ligden direk düþmemeyi geçen hafta
garantilediklerini ve
Çarþambaspor maçýnda
Baraj maçýnýn provasýný yapmayý amaçladýklarýný söyledi. Her maça olduðu gibi bu maçada kazanmak için çýkacaklarýný belirten Aydemir, ‘Tabiki bizim
için bu aþamadan sonra
asýl baraj maçýnda oynayacaðýmýz karþýlaþma.
Çarþambaspor maçýnda bu maçýn provasýný yapacaðýz ve sakatlýk ve cezalý futbolcu
vermeden karþýlaþmayý
tamamlamak önceliðimiz olacak. Ulukavakspor olarak hem kulubümüzü hemde ilimizi en
güzel þekilde temsil etmenin çabasý içindeyiz’ dedi.
Okullu Yýldýzlar futsal Türkiye finalleri bugün Gaziantep’de baþlýyor. Çorum þampiyonu
Cumhuriyet Ortaokulu
bugün ilk maçýnda Trabzon önünde galibiyet arayacak.
Türkiye yarý finallerinden yükselen sekiz takýmýn mücadele edeceði
finallerde çekilen kura
sonucunda Cumhuriyet
Ortaokulu A grubunda
Trabzon Beþirli ÝMKB,
Ankara Muammer Þahin
ve Konya Mehmet Akdoðan Ortaokulu ile birlikte
yer aldý.
Gazikent Spor Salonu’nda bugün baþlayacak
Türkiye finallerinde Çorum Cumhuriyet Ortaokulu
bugün
saat
10.00’da Trabzon Beþirli
Çarþamba-Ulukavak
maçýný Can yönetecek
Bölgesel Amatör
Lig 5. grupta temsilcimiz
Ulukavakspor’un yarýn
Çarþambaspor ile deplasmanda oynayacaðý maçý
Kýrýkkale bölgesi hakemlerinden Dursun Can yönetecek. Maçýn yardýmcý
hakemi ise Ankara’dan
Mehmet Sebetci ve Emre
Tatar. Maçýn dördüncü
hakemide Kýrýkkale’den
Ömer Karataþlýk. Gözlemci ise Burhanettin
Çaðlar.
Dursun Can
ÝMKB ile karþýlaþacak.
Ýkinci maçýnda yarýn saat
16.00’da Ankara Muammer Þahin ile karþýlaþacak Cumhuriyet son maçýnda ise pazartesi günü
saat 12.00’de Konya
Mehmet Akdoðan Ortaokulu ile karþýlaþacak.
Grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar bir günlük dinlenmenin ardýndan 15 Nisan
çarþamba günü çapraz
olarak yarý finalde karþýlaþacak kazanan takýmlar
perþembe günü ise þampiyonluk maçýna çýkacaklar.
Cumhuriyet Ortaokulu grup ve yarý final
grup maçlarýndan namaðlup olarak çýkarak Türkiye finallerinde mücadele
etmeye hak kazanmýþtý.
Finallerde de hedef kürsüye çýkarak madalya kazanmak.
Cumhuriyet Ortaokulu futsal takýmý Türkiye finallerinde mücadele edecek
TSYD’den Kýlýç’a baþsaðlýðý
Türkiye Spor Yazarlarý Derneði
(TSYD) Çorum Þubesi Baþkaný Selahattin Ezer, yaptýðý açýklamayla hayatýný
kaybeden spor adamý Halit Kýlýç’la ilgili
olarak bir baþsaðlýðý mesajý yayýmladý.
Ezer, Çorum’un önemli bir spor
adamýný genç yaþta kaybetmenin büyük
üzüntüsünü yaþadýklarýný ifade ederek
sözlerini þöyle sürdürdü: “Gerek Çorumspor’da futbolcuðu döneminde gerekse de teknik direktörlük döneminde
hem Çorum hem de ülke futboluna deðer
kazandýran ve herkesin sevgisini kazanan deðerli spor adamý Halit Kýlýç’ý kaybetmenin üzüntüsünü yaþýyoruz.
Türkiye Spor Yazarlarý Derneði Çorum Þubesi olarak Çorum sporuna
önemli katkýlarý olan Halit Kýlýç’a Allah’tan rahmet, yakýnlarýna ve sevenlerine baþ saðlýðý dileriz. Tüm spor camiasýnýn baþý saðolsun.”
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
12 883 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content