close

Enter

Log in using OpenID

3 mart.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Bekiroðlu’ndan
yalanlama!
AK Parti
Çorum Ýl
Baþkanlýðý,
bir haber
sitesinde
temayül
sonuçlarý ile
ilgili yer alan
haberi
yalanladý.
‘Milletin hizmetkârýyýz’
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi
Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý
Adnan Týðlý ile birlikte Ýl Genel
Meclisi toplantýsýna katýldý.
* HABERÝ 7’DE
Hitit kütüphanesinde
200 bin kitap var
* HABERÝ
10’DA
Av. Rumi Bekiroðlu
Hitit Üniversitesi kütüphanesinde
kitap sayýsýnýn 200 bine yaklaþtýðý
belirtildi.
* HABERÝ 2’DE
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan Týðlý ile birlikte Ýl Genel Meclisi toplantýsýna
Hac ve Umre yolcularýna müjde
ÇORUM
CENNET BAHÇESÝ AVM’den
3 MART 2015 SALI
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Hac ve Umre malzemelerinde
%50’ye
varan ÝNDÝRÝMLER BAÞLADI
Þube: Osmancýk Cad. Ulucami karþýsý No: 20
Merkez: Gülabibey Mah. Nurettinbey Cad. No: 27 Tel: 213 39 08
Gýda Bankasý gün sayýyor
Çorum Belediyesi Gýda Bankasý
yakýnda hizmete açýlacak.
* HABERÝ 10’DA
Maðdur aile Altýndað'ýn Sakarya Mahallesi, Eðriyol Sokak'ta
tek odalý gecekonduda oðluyla birlikte yaþam mücadelesi
Ne olduysa asker
nöbetinde oldu
‘Millet 28 Þubatçýlara
haddini bildirdi’
AK Parti
Çorum
Milletvekili
Aday Adayý
Avukat Fatih
Maden, 28
Þubat’ýn
yýldönümü
nedeniyle
yaptýðý
açýklamada,
“28 Þubat’ta
Fatih Maden
millete had
bildirmeye kalkýþanlara,
milletimiz haddini bildirmiþtir.”
dedi.
* HABERÝ 7’DE
Emekli eðitimci aday
adayýndan bir dizi proje
AK Parti Çorum
Milletvekili Aday
Adayý emekli
eðitimci Yasemin
Cenan, hazýrladýðý
projelerle özellikle
eðitimde ve
toplumsal
konularda
yaþanan
sorunlara çözüm
bulunacaðý
görüþünde.
* HABERÝ 4’DE
Ankara'nýn Altýndað Ýlçesi'nde
zihisel engelli oðlu 34 yaþýndaki
Yasin Murat ile yaþayan 59
yaþýndaki Hüsne Özel'in
çaresizliði yürek burkuyor.
Türk Ocaklarý’nda Baþkan Ýrfan Çaðlar
Türk Ocaklarý 6. Olaðan Genel Kurulu’nu gerçekleþtirdi. Dernek
merkezinde düzenlenen genel kurulda, Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar baþkan
olarak seçildi.
* HABERÝ 2’DE
TRT AVAZ’da Çorum tanýtýmý
AK Parti Çorum
MilletvekiliTBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu
ve Belediye
Baþkaný
Muzaffer Külcü,
TRT AVAZ'da
Levent Kol ve
Þahla Orjiuva
Bozkurt'un
sunduðu Yeni
Gün
programýnda
Çorum'a anlattý.
* HABERÝ 5’DE
Yasemin Cenan
Çorum’da asayiþ olaylarý
Otomobil römorka
***
çarptý: 1 ölü, 1 yaralý
***
Jandarma Kýzýlýrmak’ta að topladý
***
Kurþunlama zanlýlarý Kargý’da
yakalandý
* HABERLERÝ 3’DE
* HABERÝ 3’DE
10 yýldýr baþkanlýk görevini yürüten Prof. Dr. Hilmi Demir, yaklaþýk bir ay önce görevinden istifa etmiþti.
‘Hayat muhasebeden
ibarettir’
Serbest Muhasebeci ve Mali
Müþavirler Odasý Baþkaný
Muzaffer Yýldýrým ve yönetim
kurulu üyeleri, Muhasebeciler
Haftasý nedeniyle Vali Ahmet
Kara’yý makamýnda ziyaret etti.
* HABERÝ 4’DE
AK Parti Çorum Milletvekili-TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TRT AVAZ’da programa
Meclis’ten su raporu
Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Ýl Genel
Meclisi ‘Mart
Ayý Toplantýlarý’
dün baþladý.
Ýl Genel Meclisi
Salonu’nda düzenlenen toplantýda Çevre
ve Saðlýk
Komisyonu
tarafýndan
hazýrlanan ‘Su
Raporu’ ele
alýndý.
* HABERÝ 11’DE
Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý
yönetimi Vali Ahmet Kara’yý ziyaret etti.
Leylekler için
özel yuva
Leyleklerin
uðrak
yerlerinden biri
olan Çorum’un
Kargý ilçesinde
YEDAÞ
tarafýndan,
göç öncesinde
leylekler için
elektrik
direklerine
özel yuva
yapýldý.
Toplantýda Çevre ve Saðlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan ‘Su Raporu’
* HABERÝ 3’DE
Elektrik direklerine özel yuva yapýldý.
2
www.corumhakimiyet.net
SALI 3 MART 2015
Türk Ocaklarý’nda yeni yönetim
Demir görevini Çaðlar’a devretti
Türk Ocaklarý 6.
Olaðan Genel Kurulu’nu gerçekleþtirdi.
Dernek merkezinde düzenlenen genel kurulda,
Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar
baþkan olarak seçildi.
10 yýldýr baþkanlýk görevini yürüten Prof. Dr.
Hilmi Demir, yaklaþýk
bir ay önce görevinden
istifa etmiþti.
Divan baþkanlýðýný
Av. Fahri Azkur’un üstlendiði genel kurulda
Mehmet Ferit Erkun ve
Necati Gül divan üyesi
olarak görev aldý. Genel
kurul gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan, divana verilen
tek liste ile yönetim, de-
netim ve genel kurulu
delegelikleri belirlendi.
Dilek ve temenniler bölümünde söz alan
Türk Ocaklarý eski Baþkaný Prof. Dr. Hilmi Demir, 10 yýldýr baþkanlýðýný yürüttüðünü ifade
ettiði konuþmasýnda, artýk deðiþmesi gerektiði-
Türk Ocaklarý Genel Kurulu’nda yeni yönetim belirlendi.
ni belirtti. Kendisine
yardýmcý olan tüm arkadaþlarýna teþekkür eden
Demir, Türkiye ve Ortadoðu'nun son günlerde
sýkýntýlý süreçten geçtiðini, Türklüðün bir kale
görevi yaptýðýný söyledi.
Yapýlan seçimin ardýndan Prof. Dr. Ýrfan
Çaðlar’ýn baþkanlýðýnda
oluþturulan yönetimde
þu isimler yer aldý; Yrd.
Doç. Dr. S. Oðuzhan
Kývrak, Ýhya Çataldað,
Þerif arslan, Yaþar Türk,
Erkan Çiftçi, Yavuz Ünlü.
Denetim Kurulu:
Abdullah Ateþ, Ahmet
Güngör, Özgür Öztekin.
Genel Merkez Delegeleri: Prof. Dr. Ýrfan
Çaðlar, Prof. Dr. Hilmi
Demir, Alparslan Bilgin. (Haber Merkezi)
ANATOLIA Turizm Derneði tanýtýldý
ANATOLÝA Turizm Derneði tanýþma ve bilgiözellikleri yapýlan çalýþlendirme toplantýsý düzenlendi. 1997 yýlýnda kurulan
malar ve gezilip görülmederneði 27 Þubat'ta teslim alan yeni yönetim bundan
si gereken yerler yayýnlasonraki dönemde izleyecekleri yol haritasýný açýkladý
nýp baþta uluslar arasý tuve katýlýmcýlardan fikir ve önerilerini aldý.
rizm kuruluþlarý olmak
üzere tüm ülkede gerekli
Hamurcu Catring'de yapýlan yemekli tanýþma ve
yerlere ulaþtýrmaya çalýþabilgilendirme toplantýsýna çok sayýda davetli katýldý.
caðýz. Þu anda tiyatro topDernek bünyesinde kurulan Anatolia kültür saluluðumuz provalarýna denat topluluðu yürütme kurulu da projeleri hakkýnda
vam ediyor, sanat müziði
bilgi verdi. Dernek Baþkaný Ali Akkuþ, yaptýðý açýkve çorum halk oyunlarýný
lamada þöyle dedi: "Bu güne kadar yapýlan klasik
sergileyecek folklor grudernekçilikle ilimizde turizme ve kültür sanat a çok
bumuzun kurulma aþamaciddi bir katký sunulamamýþtýr. Bizler klasik derneksýnda. Bizler tüm samimiAli Akkuþ
çilik anlayýþýyla deðil yeni yöntemler geliþtirerek yeyetimizle çorumun geliþmeni alternatifler sunarak güzel corum'umuzu turizm ve
si için çalýþacaðýz, bunu yaparken hiçbir siyasi grukültür sanat açýsýndan cehresini deðiþtireceðiz. Çobun peþinden gitmeyeceðiz. Destekçisi olmayacaðýz
rum 7 bin yýllýk bir tarihe sahiptir. Çok fazla kültürel
ve kurumumuz için hiçbir grubun siyasi faaliyet gösdeðerlerinin olmasýna raðmen bu deðerler tam anlatermesine izin vermeyeceðiz."
mýyla yerli ve yabancý turistlere tanýtýlamadý bu koDernek Proje Komisyonu Koordinatörleri ve
nuda çeþitli giriþimler yapýlýyor ama yeterli olmuyor.
Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Tuba Üreyen ve
Bunu çözümü önce kendi insanýný bu konuda bilinçSerkan Barçýn, yakýn zamanda yapacaklarý proje haklendirmeli onlara tanýtmalýyýz. Bu yüzden çorumda
yakýn zamanlarda bir turizm platformu kurulmalý ve
kýnda bilgi vererek 'Bilinçli Aile Bilinçli Toplum' iskalýcý çözüm önerileri geliþtirilmelidir. Biz bundan
minde bir proje geliþtirdiklerini, Sabancý Vakfý ve
sonraki süreçte ilimizde gücümüzün yettiðince her
Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'ne
meslekten her kesimden insanlarýmýzla birlikte çoprojeyi sunduklarýný, proje ortaklarýnýn da bu projeyi
rumda bir atýlým baþlatmak istiyoruz. Bu konuda ilk
olumlu bulmalarý halinde 2015 Temmuz ayýnda çaadýmlarýmýzý attýk bizim çalýþmamýz dernek yönetilýþmalara baþlayacaklarýný duyurdu. (Haber Merkezi)
mine gelmeden üye olarak aylar öncesinden baþladý.
Önce ilimizde baþta dezavantajlý gruplar (engelliler, sosyal hayata katýlamayan kadýnlarýmýz) olmak üzere turizm, kültür
sanat konusunda bilinçlendirmek onlarý sosyal
hayata katýlmalarýný saðlamak istiyoruz. Çorumun turizm ve kültür- sanat konusunda sorunlarýný
belirleyip çözüm önerileri
geliþtirmek için bir rapor
hazýrlýyoruz hazýr olduðunda basta sayýn valimiz
olmak üzere turizmle direk veya dolaylý olarak ilANATOLÝA Turizm Derneði tanýþma ve bilgilendirme toplantýsý düzenlendi
gilenen tüm kuruluþlarla
paylaþacaðýz, diðer bir
hazýrlýðýný yaptýðýmýz faaliyetimiz önümüzdeki
dönemde çorumda bir
günlük festival tarzý bir
etkinlik yapmak bu konuda da kurulan komisyonlarýmýz çalýþmalarýna devam ediyor. Nisan ayý
içerisinde çeþitli aralýklarla çýkacak Anatolia Turizm sanat isminde bir
dergimiz olacak bu dergi
Hamurcu Catring'de yapýlan yemekli tanýþma ve
de çorumun tüm turizm
bilgilendirme toplantýsýna çok sayýda davetli katýldý.
10 yýldýr baþkanlýk görevini yürüten Prof. Dr. Hilmi Demir, yaklaþýk bir ay önce görevinden istifa etmiþti.
Hitit kütüphanesinde 200 bin kitap var
Hitit Üniversitesi kütüphanesinde kitap sayýsýnýn
Kütüphanemizde kullanýcýlarýn YORDAM Oto200 bine yaklaþtýðý belirtildi.
masyon Sistemi üzerinden kütüphane kataloðunu taramalarý mümkün olabildiði gibi, Merkez Kütüphanenin
Üniversitelerin geliþmiþliklerinin, eðitime, araþtýryenilenen web sayfasý (http://www.kutuphane.himaya, ilme ve bilime verdikleri deðerin ve önemin sotit.edu.tr) ile de kütüphaneye gelmeden bulunduklarý her
mut göstergelerinden birisinin kütüphaneler olduðu
yerden (yurt içi ve yurt dýþý olmak üzere) kataloglarý tainancýyla hareket eden Hitit Üniversitesi’nin hemen tüm
ramalarý ve on-line veritabanlarýndan yararlanmalarý
alanlarda yaptýðý büyük yatýrýmlarný kütüphanelerde de
mümkün olabilmektedir.
gerçekleþtirildiði, bu çalýþmalarýn sonucunda, 2010 yýlýnda 66,045 olan basýlý ve elektronik kitap (e-kitap) saVeritabanlarýna kampüs dýþýndan eriþim ile ilgili
yýsýnýn yaklaþýk yüzde 200’lük bir artýþla 197,559’a
detaylý bilgiler Üniversitemiz Bilgi Ýþlem Daire Baþkanulaþtýðýný, elektronik kitaplarýn sadece bilgisayarlardan
lýðý’nýn web sayfasýnda (http://bidb.hitit.edu.tr/Dedeðil pek çok özel e-kitap okuyucusundan da kolaylýkla
tay/2805) yer almaktadýr.”
okunabildiði bildirildi..
Konuya iliþkin bir açýklama yapan Rektör Prof.Dr.
Üniversiteden yapýlan açýklamada þu bilgilere yer
Reha Metin Alkan, üniversite kütüphanelerinin sunduðu
verildi: “Bunlarýn yanýnda kullanýcýlarýmýz 1,175 basýlý
profesyonel kütüphanecilik hizmetleri ve hýzla büyüyen
dergiye ve 1,000’in üzerinde görsel–iþitsel materyale
yayýn koleksiyonu ile büyük bir geliþim kaydettiðini, kýgünümüz teknolojilerinin saðladýðý imkânlarla etkin bir
sa bir süre içerisinde de ülkemizdeki en iyi kütüphaneþekilde ulaþabilmektedirler.
lerden birisi olacaðýmýza inandýðýný belirterek, þöyle dedi: “Þu anda yaklaþýk 200,000 kitabýmýz, 44,000’e ya2010 yýlýnda Üniversitemizin üye olduðu e-dergi
kýn da elektronik dergiye ulaþým hizmetimizin verildiði
sayýsý 15,402 iken, bu sayý % 184’lük bir artýþla
kütüphanemizde, göreve geldiðimizden bu yana büyük
43,700’e ulaþmýþ olup, bu kaynaklara da internet eriþimi
bir atýlým gerçekleþtirdik. Tüm akademisyenlerimiz,
olan her yerden, 7/24 eriþim saðlanabilmektedir.
araþtýrmacýlarýmýz ve öðrencilerimize muazzam bir bilÜniversitemizin biliþim alanýnda yapmýþ olduðu
gi kaynaðýna ücretsiz eriþim imkâný sunuyoruz. Üniverçalýþmalarýyla birlikte, kullanýmý tüm dünyada oldukça
sitemizde büyük fedakârlýklarla eðitim faaliyetleri ile
yaygýnlaþan elektronik kitap ile içerisinde
birlikte bilimsel çalýþmalar yapan akademilyonlarca dergi, tez, makale ve akademik
misyenlerimize yapýlan bu ve diðer tüm
çalýþmalarýn da yer aldýðý sayýsý 50’ye ulaþan
yatýrýmlar, artýk meyvelerini vermeye baþVeritabanlarýna, sadece Üniversitemizden deladý. 2010 yýlýnda uluslararasý alanda kabul
ðil, internet eriþimi bulunan her mekândan
gören indeksli dergilerde yer alan makale
eriþim saðlanabilmektedir.
sayýmýz 38 iken bu rakam 2014 yýlýnda
ANKOS tarafýndan yayýnlanan bir ra121’e yükselmiþtir. Öðretim üyesi baþýna
porda, ülkemizde kütüphanesi olan kurumladüþen yayýn sayýsý ise 0.34’den, 0.59’a çýkrýn 2014 yýlýnda ANKOS Kapsamýnda Abone
mýþtýr. AB ve TÜBÝTAK baþta olmak üzeOlduklarý Veritabanlarýna göre yapýlan sýralare ulusal/uluslararasý pek çok kurum ve kumada, Üniversitemiz, aralarýnda Atatürk Üniruluþ tarafýndan projelerimiz desteklenmeversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boðaziçi Üniye baþlanmýþ, ilk SAN-TEZ projemiz de
versitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Ünikabul edilmiþtir. Akademisyenlerimiz artýk
versitesi, ÝTÜ, KTÜ, Marmara Üniversitesi,
ulusal ve uluslararasý bilim arenasýnda büODTÜ, Selçuk Üniversitesi ve YTÜ gibi üniyük baþarýlara imza atmaktadýr. Ýnsana ne
Reha Metin Alkan
versitelerin yer aldýðý en üst grupta yer almýþkadar yatýrým yaparsanýz o kadar güzel ve
týr. Bu, üniversitemizde araþtýrma ve bilimsel çalýþma
baþarýlý sonuçlar alýyorsunuz. Ancak geliþmiþ ülkelerdeyapmak için gerekli olan kaynaklara eriþim noktasýnda
ki üniversite kütüphanelerine baktýðýmýzda, ülke olarak
pek çoðu daha önce kurulmuþ üniversiteler ile ayný
da daha katedilecek çok mesafemiz olduðu da çok açýkimkânlara sahip olunduðu anlamýna da gelmektedir.
týr. Zira dünyanýn en büyük ekonomisine sahip olan,
dünya biliminin yarýdan fazlasýnýn üretildiði ABD’de
Üniversitemiz kütüphanelerinde yer alan elektroyer alan ve dünyanýn en büyük kütüphanesi olan Amerinik ve diðer tüm kaynaklara kütüphanemizin web saykan Kongre Kütüphanesi’nde yaklaþýk 30 milyon cilt kifasýndan (www.kutuphane.hitit.edu.tr) eriþilebilmektetap bulunmakta. Bu rakam Harvard Üniversitesi’nde
dir.
yaklaþýk 18 milyon civarýnda. Ülkemiz üniversitelerinin
Elektronik Yayýn Talep Sistemi
kütüphanelerinde toplamda yaklaþýk 13 milyon civarýnÜniversitemiz kütüphanelerine alýnmasý istenilen
da kitap olduðu göz önüne alýndýðýnda, toplam kitap sakaynaklarýn bürokratik süreçleri en aza indirerek daha
yýmýzýn Harvard Üniversitesi’ndeki kitap sayýsýna bile
kýsa sürede temini için, yayýn taleplerinin on-line yapýulaþamadýðý görülmektedir. Buradan çýkan sonuç geliþlabileceði “Elektronik Kaynak Talep Sistemimiz” faalimiþ ülkelerin geliþmiþliklerinin tesadüflerle olmadýðýný,
yete geçmiþtir.
ilme ve bilime önem verenlerin büyük bir farkla hep önBasýlý ya da elektronik kaynaklar ile, harita,
den gittikleridir. Bu ülkeler böylelikle hem dünyada büCD/DVD vb. materyal talebinde bulunacak Üniversiteyük bir güç olmaktalar, hem de ülkesinde yaþayan vamiz kullanýcýlarýnýn, Kütüphane ve Dokümantasyon Datandaþlarýnýn refah seviyelerini de yükseltmektedirler”
ire Baþkanlýðý web sayfasýnda yer alan “YAYIN TALEP
Rektör Prof.Dr. Alkan, Kuzey Kampüs’ün ilk aþaFORMU” linkinden ulaþabilecekleri elektronik formlarý
masýnýn hýzla devam ettiðini, ikinci etapta inþa edilecek
(@hitit.edu.tr uzantýlý e-mail hesap bilgileri girilerek)
binalarýn içerisinde geliþmiþ üniversitelerin standartladoldurup, talep etmeleri yeterli olmaktadýr.
rýnda hizmet verecek alt yapýya sahip bir kütüphane inOnline Veritabanlarýna Kampüs Dýþýndan Eriþim þaatýnýn da olduðunu kaydetti.(Haber Merkezi)
Ýþlemleri
Çorum Belediyesi ve
Hitit Üniversitesi arasýnda
imzalanan ‘Çorum Ýçin Projem Var’ projesinde kabul
edilen proje sahipleri ile sözleþme imza töreni yapýlacak.
Bugün saat 16.30'da
Turgut Özal Ýþ Merkezi Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilecek imza törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü
ve Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan
da katýlacak. (Haber Merkezi)
(Ç.HAK:2502)
Çorum için imzalar atýlacak
Ne olduysa asker nöbetinde oldu
SALI 3 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Ankara'nýn Altýndað Ýlçesi'nde zihisel engelli oðlu 34 yaþýndaki Yasin Murat ile yaþayan 59 yaþýndaki
Hüsne Özel'in çaresizliði yürek burkuyor. Askerde bunalým geçiren oðlunun eve yüzde 80 zihinsel engelli
olarak döndüðünü, eþinin de 2 yýl önce kendisini boþayýp ortadan kaybolduðunu belirten Özel, 350 lira kirayla oturduklarý tek odalý gecekondunun kirasýný 7 aydýr ödeyemediðini, ekmeðe muhtaç bir yaþam sürdüklerini söyledi.
Altýndað'ýn Sakarya Mahallesi, Eðriyol Sokak'ta
tek odalý gecekonduda oðluyla birlikte yaþam mücadelesi verdiklerini anlatan Hüsne Özel, devletin oðlu için
verdiði ayda 380 TL engelli parasý dýþýnda gelirlerinin
olmadýðýný kaydederek þöyle dedi:
"Ýki yýl önce eþim beni boþayýp kayýplara karýþtý.
Eskiden temizlik iþleri yaparak ihtiyaçlarýmýzý karþýlayabiliyordum. Þimdi yaþým ilerlediði için bana kimse
iþ de vermiyor. Komþular da yardým etmese, aç kalacaðýz. Ankara Büyükþehir Belediyesi geçen yýl verdiði
yardýmlarý kesti. Bu nedenle devlet büyüklerinden yardým istiyorum. Hiçbir kurumdan da yardým ve destek
alamýyoruz."
ALACA’DAN ASKERE GÝTMÝÞ
Zihinsel engelli oðlunun sürekli psikolojik tedavi
gördüðünü, sýk sýk kaybolduðunu anlatan Hüsne Özel
þöyle devam etti:
"Gittiði yerden ya polisler bulup getiriyor, ya da
bildik ve tanýdýklar yardýmý ile bulunup eve getiriliyor.
Oðlum Yasin, sýk sýk sinir krizi geçiriyor. Aklýný kaybettiðinde hiçbir þeyin farkýna varmadan vurup- kýrýyor. Bu nedenle sürekli yanýnda birilerinin olmasý gerekiyor. Oðlum askere gitmeden önce çok uysal ve sakin bir insandý. Ne olduysa askerde nöbet sýrasýnda olmuþ. 2001 yýlýnda, Çorum'un Alaca Ýlçesi'nden saðlam
olarak askere giden oðlum,
eve yüzde 80 zihinsel engelli olarak döndü. 14 yýldýr bu çocukla uðraþmaktan, yaþamýmdan býktým.
Ýmam nikahlý bir kýzým da
7 yýl önce kocasý tarafýndan býçaklanarak öldürüldü. Kýzýmýn acýsý bir taraftan, zihinsel engelli oðlumla açlýkla, yaþamla mücadelesi edemez duruma düþtüm. Zihinsel engelli çocuðuna bakan ailelere bakým
parasý verildiði söyleniyor.
Kime, nereye baþvuracaðýmýzý bilemiyorum. Devlet
yetkilerinden durumumuzu
Maðdur aile Altýndað'ýn Sakarya Mahallesi, Eðriyol Sokak'ta tek odalý gecekonduda evimize gelerek görmelerini istiyorum." (DHA)
oðluyla birlikte yaþam mücadelesi veriyor.
Leylekler için özel yuva
Leyleklerin uðrak
yerlerinden biri olan Çorum’un Kargý ilçesinde
YEDAÞ tarafýndan, göç
öncesinde leylekler için
elektrik direklerine özel
yuva yapýldý.
Havalarýn ýsýnmasýyla göç etmeye baþlayan ve yazýn haberci
olan leylekler için YEDAÞ Kargý iþletme þefliði bir çalýþma baþlattý.
Elektrik direklerine
yuva yapan leyleklerin
özellikle yavrularýnýn
elektrik akýmýna kapýlýp
telef olmamasý için ilçedeki elektrik direklerine
özel aparatlar yerleþtirildi. Aparatlar sayesinde
leylekler
yuvalarýný
elektrik tellerinden daha
yükseðe yapma imkanýna kavuþurken böylelikle leyleklerin elektrik
akýmýna kapýlýp telef olmasýnýn da önüne geçilecek.
YEDAÞ Kargý Ýþ-
letme Þefliði Uzman
Yardýmcýsý Hüseyin Erdoðan, YEDAÞ olarak,
elektrik daðýtýmý yaptýklarý ve sorumluluk alanlarý olan Samsun, Ordu,
Çorum, Amasya ve Sinop illerinde kültür, doða, tarih, çevre, kadýn
emeði gibi farklý alanlarda sosyal sorumluluk
projesi yürüttüklerini ve
‘Enerjimizle Harekete
Geçiyoruz’ sloganýyla
‘Yýlýn Kurumsal Sorumluluk Birincilik Ödülü’
ne layýk görüldüklerini
belirtti.
Gerçekleþtirdikleri
bu proje ile yazýn müjdecisi olan leyleklerin
göçlerinin devamlýlýðýný
saðlamaya çalýþtýklarýný
belirten Erdoðan, “35
Elektrik direðine monte
ettiðimiz bu özel aparatlar sayesinde, leylekler
elektrik tellerinden daha
yüksekte olacak ve yaz
aylarýnda sýkça karþýlaþ-
Otomobil römorka
çarptý: 1 ölü, 1 yaralý
Kazada otomobilin Traktör römorkuna çarpmasý sonucu 1 kiþi hayatýný kaybederken, 1 kiþi de yaralandý.
Çorum’un
Osmancýk ilçesinde lastiði
patlayan otomobilin
yol kenarýnda bulunan
traktör
römorkuna
çarpmasý sonucu 1 kiþi
hayatýný kaybederken,
1 kiþi de yaralandý.
Edinilen bilgilere
göre, Kamil köyü grup
yolundan ilçe merkezine seyir halinde olan ve
sürücüsü henüz tespit
edilemeyen 19 HD 593
plakalý otomobil, lastiðinin patlamasý sonucu
yol kenarýna býrakýlan
hayvan gübresi yüklü
traktör
römorkuna
çarptý. Çarpmanýn etkisiyle otomobil hurdaya
dönerken araçta bulunan Necmi Çambel ve
Servet Yanar (50) otomobilde sýkýþtý.
Otomobilde sýký-
Kaza Kamil köyü grup yolunda meydana geldi.
þan iki kiþi Osmancýk
Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü kaza kýrým ekibinin yaptýðý çalýþmanýn ardýndan kurtarýldý.
Yaralýlardan Necmi
Çambel hastaneye ambulansla hastaneye kal-
dýrýlýrken yolda hayatýný kaybederken diðer
yaralý ise Osmancýk’taki ilk müdahalesinin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýn-
dý. Çambel’in cenazesi
otopsi için Osmancýk
Devlet Hastanesi Morguna kaldýrýldý.
Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ÝHA)
Çorum'un
Osmancýk Ýlçesi'nde Kýzýlýrmak Nehri'ni üzerinde kontrol yapan Ýlçe
Jandarma Komutanlýðý
ekipleri, Gýda, Tarým
ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan yasak
getirilen misina aðlara
yönelik denetim ve
kontrollerini sürdürüyor. Denetimlerini sýklaþtýran Jandarma kontrollerinde av için nehre gerildiði belirlenen
misina aðlarýný topladý.
Kýzýltepe mevkisinde
50 metre uzunluðundaki balýk aðý çekilerek
toplandý. Aðlarýn yakýlarak imha edilmesi
için Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürlüðü görevlilerine teslim
Jandarma Kýzýlýrmak’ta að topladý
Çorum'un
Osmancýk Ýlçesi'nde jandarma, Kýzýlýrmak'ta
yasak olmasýna raðmen balýk tutanlara
göz açtýrmadý. Kýzýrýrmak'a serilen aðlara
ekipler tarafýndan el
konuldu.
Elektrik direklerine özel yuva yapýldý.
týðýmýz leyleklerin elektrik tellerine çarparak
akýma kapýlmalarýnýn
önüne geçmiþ olacaðýz.
Önümüzdeki günlerde
bu sayýyý artýrabiliriz”
Kurþunlama zanlýlarý Kargý’da yakalandý
Kastamonu'nun
Tosya ilçesinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Fazýl Ateþ'in aracýna
zarar veren þüpheliler
yakalanarak tutuklandý.
Tosya'da 24 Þubat
2015 tarihinde saat
01.30 sýralarýnda park
halinde bulunan Belediye Baþkan Yardýmcýsýnýn aracýna ateþli silahla 5 el ateþ edilmek
suretiyle zarar verilmesi üzerine Tosya Emniyet Müdürlüðü ekipleri
geniþ çapta çalýþma
baþlattý. Ekipler, olayýn
þüphelileri H.U. ve
F.Y.'yi Çorum'un Kargý
ilçesinde
yakaladý.
Zanlýlar, çýkarýldýklarý
mahkeme tarafýndan
tutuklanarak Tosya Ka-
Bataklýklar ýslah ediliyor
Kýzýlýrmak'a serilen aðlara ekipler tarafýndan el konuldu.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Fazýl Ateþ'in aracýna zarar veren þüpheliler Kargý’da yakalandý.
palý Ceza ve Tutukevi'ne gönderildi.
Olayla ilgili olarak Ýlçe Emniyet Müdürlüðü’nden yapýlan
açýklamada, “Meydana
gelen ‘Mala Zarar Ver-
Gürültü
kavgasý
Ulukavak Mahallesi Damat Þükrü 3. Sokak’ta komþular arasýnda gürültü yüzünden kavga
çýktý.
A.G. ile H.Y. ve G.Y. arasýnda gürültü meselesi yüzünden tartýþma çýktý. Komþular birbirlerinden þikâyetçi oldu. (Haber Merkezi)
3
me, Silahla Tehdit, Görevi Yaptýrmamak Ýçin
Direnme’ olayý ile ilgili
olarak, Ýlçe Emniyet
Müdürlüðü olarak ilçemiz genelinde halkýmýzýn huzur ve sükun içe-
risinde yaþamýný devam ettirebilmesi amacýyla çalýþmalarýmýz
büyük bir azim ve kararlýlýk içerisinde devam edecektir” denildi.(ÝHA)
Kaza sonrasý
kaçtý
Ulukavak Mahallesi Dr. Sadýk Ahmet Caddesi’nde
meydana gelen kaza sonrasý kazaya karýþan sürücülerden biri korkup kaçtý.
E.S. ile V.A.’nun kullandýðý araç Dr. Sadýk Ahmet
Caddesi’nde çarpýþtý. Kazada E.S. ile araçta yolcu olarak
bulunan E.O. yaralandý. Diðer aracýn sürücüsü V.A. ise
korkup kaza yerinden kaçtý. Daha sonra bulunan V.A.
kaza ile ilgili ifade verdi. (Haber Merkezi)
Çorum’un Kargý
ilçesinde tarým arazileri çevresinde bulunan bataklýklarýn ýslah
edilmesi için Çiftçi
Mallarý Koruma Baþkanlýðý tarafýndan çalýþma baþlatýldý.
Kargý
Çiftçi
Mallarý Koruma Baþkaný Ahmet Uðraþkan, Çayýr mevkii,
mesire alanlarý, hayvan otlakiyelerindeki
atýl durumda bulunan
bataklýklarý kurutma
için çalýþma yaptýklarýný söyledi.
Ýlçede tarým arazileri çevresinde atýl
þekilde çok sayýda bataklýk bulunduðunu
açýklayan Uðraþkan,
ýslah çalýþmalarýyla
bu bataklýklarý tarýma
kazandýracaklarýný
ifade etti.
Uðraþkan, Çiftçi Mallarý Koruma
Baþkanlýðý olarak çalýþmalarýnýn devam
edeceðini
belirtti.(ÝHA)
Çiftçi Mallarý Koruma Baþkanlýðý tarafýndan çalýþma baþlatýldý.
Bataklýklarýn kurutulmasý için çalýþma baþlatýldý.
4
www.corumhakimiyet.net
SALI 3 MART 2015
SMMMO yönetimi Muhasebe Haftasý nedeniyle Vali Ahmet Kara’yý ziyaret etti
‘Hayat muhasebeden ibarettir’
EROL TAÞKAN
Serbest Muhasebeci ve Mali
Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu
üyeleri, Muhasebeciler Haftasý nedeniyle Vali Ahmet Kara’yý makamýnda ziyaret etti. Meslek mensuplarýnýn haftalarýný tebrik eden Vali
Kara, “Hayat muhasebeden ibarettir. Herkes bugünü ve yarýnýna dair
her anlamda muhasebesini yapmalýdýr.” dedi.
SMMMO Baþkaný Muzaffer
Yýldýrým, meslek mensuplarý ve
oda çalýþmalarýna dair bilgi verdiði
Vali Ahmet Kara’ya hafta kutlama
programýný aktardý.
“Muhasebeciler kamu görevi
yapmaktadýr. Kamu görevi, kamu
görevlilerinin tekelinde olan bir
konu olmaktan öte, toplumsal hizmette bulunanlarca da ifa edilebilir.” diyen Vali Kara, tüm meslek
mensuplarýna baþarý dilediðini,
verginin kayýtlara geçmesinde
meslek mensuplarýnýn önemli bir
kamu görevini baþarýyla yerine getirdiðini söyledi.
Emekli eðitimci aday
adayýndan bir dizi proje
GÜLESÝN AÐBAL
DEMÝRER
SMMMO'dan
nezaket ziyaretleri
MUSTAFA BURAK YALÇIN
Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu
Üyeleri 1-7 Mart Muhasebe Haftasý
nedeniyle Defterdar Ali Sormaz ve
Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak'ý
ziyaret etti.
Önemli bir görev yaptýklarýný belirten SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Türkiye'de tek ruhsat sahibi
olan meslek Serbest Muhasebeci ve
Mali Müþavirler mesleðidir. Çorum
ekonomisine katký saðlama manasýnda
elimizden geleni yapmaya çalýþýyoruz.
Nezaket ziyaretinde bulunmak istedik,
Defterdarýmýza teþekkür ediyorum.''
dedi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getiren Defterdar Ali Sormaz,
''SMMMO mesleði ete kemiðe bürün-
müþ haliyle, büyük bir kadroyla önemli bir görev icra ediyor. Çalýþmalarýnýz
takdire þayan. Çok önemli bir misyon
icra ediyorsunuz. Muhasebe Haftasý'ný
kutluyorum'' dedi.
SMMMO yönetimi daha sonra
Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak'ý
ziyaret etti. Bir elmanýn yarýsý olduklarýný belirten Cüneyt Solak, '' Bizlere
tüm vergi ve diðer konularda vermiþ
olduðunuz desteklerden dolayý teþekkür ediyor ve her zaman sizlerin yanýnýzda olduðumuzu ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile Muhasebe Haftasi'ni
kutluyorum.'' Diye konuþtu.
SMMM yönetimi, Muhasebe
Haftasý kapsamýnda Ziraat Odasý,
SGK, ÝÞKUR, ÇESOB, Ticaret Borsasý'na nezaket ziyaretinde bulundu.(Haber Merkezi)
Elvan
YILMAZ
Hay bin kunduz (!)
Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý yönetimi Vali Ahmet Kara’yý ziyaret etti.
1-7 Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle Defterdar Ali Sormaz’ý ziyaret etti.
[email protected]
AK Parti Çorum
Milletvekili Aday
Adayý emekli eðitimci Yasemin Cenan,
hazýrladýðý projelerle
özellikle eðitimde ve
toplumsal konularda
yaþanan sorunlara çözüm bulunacaðý görüþünde.
Hakimiyet’i ziyaretinde projelerinden bahseden Yasemin Cenan, eðitimci
olmasýnýn da etkisiyle, toplumsal olarak
yaþadýðýmýz çok sayýda sorunun yerinde
ve zamanýnda alýnacak eðitim tedbirleri
ile önüne geçileceðini vurguladý.
Cenan, son yýllarda
gündemden
düþmeyen aile içi þiddet konusunda küçük
yaþta iyi aile eðitiminin önemine dikkat
çekerek, “Ýlk öðrenimden itibaren Aile
eðitimi dersi konulmalý. Ailede nasýl
davranýlmasý gerektiði, görev ve sorumluluklar, olumlu film ve
örneklerle çocuklara
ve gençlere kazandýrýlmalý. Kadýna yönelik þiddetten tutun da
artan boþanma oranlarýna kadar ülkemizde bir ahlak erozyonu
olduðu
aþikârdýr.
Saðlýklý, ruhen olgun
nesiller yetiþtirmek
için eðitim müfredatýmýzýn milli-manevi
ve insani deðerlerle
yoðrulmuþ olmasý
þarttýr. Bu kapsamda
hayata artýk çok daha
erken atýlan ve ergenlik yaþý düþen toplumumuzda temel bilgilerin saðlýklý bir þe-
Yasemin Cenan
kilde edinilmesi saðlanmalýdýr. Bu amaçla aile eðitim programlarýnýn pedagojik
þartlarý saðlanmalý ve
bu þekilde liselerde
ders olarak okutulmasý gerekmektedir.
” dedi.
Diðer önemli bir
konunun da gençlere
dini ve manevi deðerlerin verilmesi, meslek sahibi olabilmeleri olduðunu anlatan
Cenan, þöyle devam
etti: “Genç
yaþta
emekli olmam gençlere fýrsat tanýnmasý
gerektiði düþüncemle
ilgilidir. Bu noktadan
hareketle
erken
emeklilik özendirilmeli ve kiþiler emekliye ayrýldýktan sonra
STKlar veya istekleri
doðrultusunda herhangi bir iþe yönlendirilmelidir. Gençlerimizi terörden korumak için özellikle doðuda olimpik havuzlar yaptýrýlýrsa, gençlerin enerjilerini burada harcayacaklarýný
düþünüyorum.”
Çorum’da bir pilot okulu açýlmasý
için iþadamlarýnýn,
hayýrseverlerin desteðinin saðlanabileceðini, açýlacak okula
da cumhurbaþkanýnýn
annesi, eþi veya baþbakanýn eþinin isminin
verilebileceði
önerisini getiren Cenan, “Özellikle çözüm süreci göstermiþtir ki, pek çok sorunumuzun çözümü
siyasi hayatýmýza daha fazla kadýn eli ve
nefesinin deðmesiyle
mümkün olabilecektir. Bir anne bakýþý ve
merhamedi ülkemiz
gençliðinin, ailenin
karþý karþýya olduðu
sosyal ve ruhsal sorunlarýn halledilmesi
için bir zorunluluk
olarak gözükmektedir. Bu nedenle kadýn
milletvekili
aday
adaylarý parti yönetimlerince listelerde
seçilebilecek yerlerde
aday gösterilmeli.”
diye konuþtu.
Bundan bir ay kadar öncesi…
Bir davet üzerine iki günlüðüne Ankara'ya
gitmiþtim…
Davet eden arkadaþlardan biri Ýstanbul,
diðeri Muðlalý…
Yalnýz Ankara'da oturuyorlar…
…
Bir kafede sohbet ediyoruz…
…
Muðlalý olan "Elvan sen Ankara'da hiç
yabancýlýk çekmezsin" dedi…
Niye? dedim…
"Ankara'da Çorumlu çok " dedi…
…
Ardýndan baþladý anlatmaya…
"Bir Kayserili…
Bir Çorumlu…
Bir Ankaralý…
Ayný uçakta uçuyorlarmýþ…
…
Kayserili çýkartmýþ kocaman pastýrmayý
bir dilim kesip yemiþ, geri kalanýný uçaktan
atmýþ…
Diðerleri sinirlenmiþ, "yahu niye attýn
pastýrmayý…"
Kayserili, "bundan bizim orada çoookkk"
demiþ…
…
Çorumlu çýkarmýþ bir çuval leblebiyi bi
avuç yemiþ o da atmýþ kalanýný uçaktan…
Diðerleri sormuþ, 'peki sen neden attýn?"
Çorumlu, 'bundan bizim orada çoookkk'
demiþ…
…
Ankaralý, "ulan ne çok bizim orada" diye
düþünürken…
Kaldýrýp Çorumluyu uçaktan atmýþ…
Diðerleri kýzmýþ, "La niye attýn adamý…"
Ankaralý, "bundan bizim orada çoookkk"
demiþ…"
...
Sað olsunlar bu fýkradan sonra Ýstanbullu
ve Muðlalý arkadaþ Ankara'da bana hiç
yabancýlýk çektirmediler…
Nasýl olsa bundan burada çoookk diyerek,
kafedeki hesabý bana ödettiler…
…
Bir daha Ankara'ya gidince Çorumluyum
demeyeceðim…
Çemiþgezekliyim diyeceðim…
…
Leblebi istemiþlerdi…
Kýllýk olsun diye leblebi tozu
gönderdim… Suyu kendileri bulsun…
…
Ýstanbullu arkadaþ yakýnda Çorum'a
gelecek…
Ben de ona, burada ben hariç herkes
Ýstanbullu demeyi düþünüyorum…
Hesap meselesi…
Not: Geldi bahar aylarý gevþedi gönül
yaylarý…
Kedilerin aþký filmi gösterime girdi…
Mart ayý boyunca tüm Çorum
sokaklarýnda…
SMMMO yönetimi ve Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak'ý ziyaret etti.
Genç giriþimcilerde görev daðýlýmý
Genç giriþimciler çalýþma gurubu oluþturdu
Türkiye'nin tüm illerinde oluþturulan ve Çorum'da
da aktif þekilde programlara
baþlayan Genç Giriþimciler
Kurulu çalýþma gruplarý ve
baþkanlarý belli oldu.
Dýþ iliþkiler ve Medya Grup Baþkaný Fahrettin
Öztemiz'in verdiði bilgiye
göre, TOBB ile hareket
eden genç giriþimciler kurulu, komite baþkanlarý ve
grup üyelerine görev daðýlýmý yapýldý. Hazýrlanan
grup ve baþkanlar þu þekilde oluþtu:
Ýcra Kurul Baþkaný: Can
Cabuk
Baþkan Yardýmcýsý: Sinan Özdilli
Proje hazýrlama ve stratejik planlama Grubu Baþkaný: Özden Erbaþ
Dýþ iliþkiler ve Medya
Grubu Baþkaný : Fahrettin
Öztemiz
Giriþimcilik, Danýþmanlýk ve Eðitim Grubu Baþkaný:
Cemal Demir
Organizasyon Ve Kurul
Genç giriþimciler çalýþma gurubu oluþturdu
Ýçi iliþkiler Grubu Baþkaný:
Mustafa Þirin, Sevgi Evlüce
Ticari Heyet Grubu Baþkaný: Mehmet Akif Boyraz
Danýþman Grubu Baþkaný : Fatih Þanöz
Dýþ iliþkiler ve Medya
Grup Baþkaný Fahrettin
Öztemiz, 'Ben geç giriþimciyim ve ilim ve ülkem için
daha iyi neler yapabiliriz'
misyonuyla hareket ettiklerini belirterek, "Yapýlacak
olan bu çalýþmalarda tüm
gruplara baþarýlar diler, çalýþmalarýn ilimize, ülkemize faydalý olmasý duasýyla.”dedi.(Haber Merkezi)
‘Çiçeðim Solmasýn’
Ýstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu ‘Çiçeðim Solmasýn’ Çorum’da sahnelenecek.
Kerem Gökçer’in yazdýðý ve 3-11 yaþ
grubuna hitap eden oyunun konusu þöyle;
Ýnsanlar bilinçsizce davranýp doðanýn dengesini bozduðundan beri ne çok fazla açan
çiçek ne de baharý müjdeleyen kuþlarýn cývýltýsý kaldý. Bu oyun çocuklarýn eskisi gibi
sokakta oynamadýðý, arkadaþlýk kurmakta
zorlandýðý zamanlarda, baþkasýna iyilik
yapmanýn mutluluðunu hatýrlatmak istiyor.
Haydi, siz de bir çiçek dikin bu hayata...
6-7 Mart 2015 tarihlerinde 11.0014.00 seanslarýyla Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyunun biletleri Çorum Devlet Tiyatrosu giþesi ve Biletiva.com’da satýþa sunuldu. (Haber Merkezi)
Ýstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu ‘Çiçeðim Solmasýn’ Çorum’da sahnelenecek.
SALI 3 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
TRT Avaz’da
Çorum’u anlattýlar
AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TRT
Avaz’da Levent Kol ve Þahla Orjiuva Bozkurt’un sunduðu ‘Yeni Gün’ programýnda Çorum'u anlattý.
Çorum'un tarihinin çok eskilere dayandýðýný ve köklü bir geçmiþe sahip olduðunu söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum'un tarih, kültür ve merkezli bir
turizm potansiyeline sahip olduðunu dile getirdi. Çorum'un barýndýrdýðý zengin kültürel mirasý açýsýndan çok
sayýda farklýlýklarý bulunduðunu kaydeden Baþkan Külcü, "Çorum, homojen yapýsýný hala sürdürebilen, bunu
baþarabilmiþ bir kent. Çorum'daki farklýlýklarý ortaya koyamazsak insanlarýn Çorum'a gelmesinin, Çorum'u görmesinin bir nedeni yok. Farklýlýklarýmýzý ortaya koyarak
daha fazla insanýn Çorum'a gelmesini saðlamalýyýz." dedi.
Çorumlu sanayicilerin Çorum'dan kazandýklarý parayý yine Çorum'a yatýrdýklarýný, bu durumun ise benzerine az rastlanýr bir davranýþ olduðunu ifade eden Külcü,
Çorumlu sanayicilerin bu davranýþýnýn takdir edilecek bir
hareket olduðunu söyledi.
Belediyecilik hizmetlerinin merkezinde insan olduðunu, bir yandan þehrin mimarisini estetiðini önemsediklerini diðer yandan da fiziki yatýrýmlara tüm hýzýyla devam ettiklerini dile getiren Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, "Geçtiðimiz 5 yýllýk dönemde yapmayý taahhüt ettiðimiz projelerimizin tamamýný hayata geçirdik. Kültür
Merkezlerimiz, parklarýmýz, nikâh salonumuz, gençlik
merkezlerimiz, parklarýmýz halkýmýza hizmet vermeye
baþladý. Yaptýðýmýz çalýþmalarýmýzýn tamamý doðrudan
insana dokunan hizmetler. Sosyal Belediyecilik alanýnda
önemli hizmetlerde bulunuyoruz" dedi.
Programa Ankara Çorum Dernekler Federasyonu
Genel Baþkan Yardýmcýsý Ali Mantar da telefon baðlantýsý ile canlý yayýna katýldý.
Çorumlu Türk Halk Müziði sanatçýsý Ezgi Saykan'ýn da Çorum türkülerini seslendirdiði programda
Külcü ve Uslu, stüdyodaki herkese Çorum leblebisi ik-
ram etti.
‘Ýþsizlik oraný AB ortalamasýnýn altýnda’
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, TRT AVAZ'da katýldýðý Yeni Gün adlý programda
Çorum hakkýnda bilgiler verdi.
AK Parti hükümeti tarafýndan Çorum'a yapýlan yatýrýmlar hakkýnda da bilgiler veren Salim Uslu, "Yapýlan
teþvikler ve yatýrýmlar sayesinde þehrimizdeki iþsizlik
oraný AB ortalamasýnýn altýnda ve Almanya düzeyindedir.
Son dönemde karayolu, saðlýk, eðitim, sulama gibi yüz
aký yatýrýmlarýmýz demiryolu ve hýzlý trenle taçlandýrmak
üzere çalýþmalarýmýzý baþlattýk. Çorum'da ekonomik kalkýnma ve sosyal Geliþmeyi eþ zamanlý gerçekleþtiriyoruz." diye konuþtu.
Çorum'un Hitit, Bizans, Selçuklu, Osmanlý ve son
olarak Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere bütün tarihe tanýklýk etmiþ kadim bir kent olduðunun altýný çizen Salim
Uslu, "Tarihte bilinen ilk yazýlý anlaþma olan Kadeþ Anlaþmasýnýn Mýsýrlýlarla birlikte tarafý olan Hititler, Çorum
topraklarýnda yaþamýþtýr. Hattuþa, UNESCO tarafýndan
Dünya Kültür Mirasý listesine alýnmýþ çok önemli bir
merkezdir." dedi.
Çorum'un kültürel deðerleri hakkýnda da açýklamalarda bulunan Uslu, "Alacanýn Hýngâli, Çorum Mantýsý,
Keþkeði, Ýskilip ve Bayat'ýn Dolmasý, Osmancýk ve Kargý'nýn Sýrýk Kebabý bizim damak tadýmýz ve zenginliðimizi oluþturan kültür varlýðýmýzdýr." diye konuþtu.
ri’
‘Engelli Eðitim Merkezi en önemli hizmetlerden bi-
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, TRT AVAZ'da katýldýðý Yeni Gün adlý programda
Çorum Belediyesi'nin çalýþmalarýndan övgüyle bahsetti.
Çorum Belediyesi'nin çok önemli çalýþmalarýnýn olduðunu ancak bu çalýþmalar içerisinde en fazla kadýnlara
ve gençlere yönelik çalýþmalarý önemsediðini söyleyen
Salim Uslu, "Çorum Belediyesi'nin çalýþmalarý içerisinde
kadýnlara yönelik meslek
edindirme faaliyetlerini çok
önemsiyorum. Ancak, Engelli Eðitim Merkezi benim
en fazla önemsediðim çalýþmadýr. Ýnsanlara, aile içerisinde acý veren, her gördüðünde insana acý veren o
evlatlarý gün yüzüne çýkýyor, sosyalleþiyor ve onlara
meslek öðreniyorlar. Bu
merkeze devam eden çocuklar çok da üretken çocuklar. Kimi müzik eðitimi
yapýyor, kimisi el sanatlarý
öðreniyor. Her gittiðimizde
AK Parti Çorum Milletvekili-TBMM Ýdare Amiri
duygulu anlar yaþýyoruz."
dedi. (Haber Merkezi)
Salim Uslu ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
228 kiþiye aile eðitimi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan toplumun temel
yapý taþý olan aileleri bilinçlendirmek ve yaþam
kalitelerini arttýrmak ve
saðlýklý, mutlu, müreffeh
ve güçlü aileler oluþturulmasý amacýyla hazýrlanan ‘Aile Eðitim Programý’ kapsamýnda seminer programlarý devam
ediyor.
Ýl Müdürlüðü koordinesinde çeþitli kurumlarla iþ birliði yapýlarak
Þubat Ayý içerisinde 8
farklý oturumda gerçekleþen eðitimlerde Aile
eðitimi ve Ýletiþim ve Ýktisat alanlarýnda 228 kiþiye eðitim verildi.
Eðitimlerde konu
baþlýðý ergenlerle iletiþim olurken, Formatör
Ahmet Yakut, Eðitmenler Hatice Sildir, Elif
Kabadayý, Arife Betül
Gülgün, Psikolog Semanur Pehlivan tarafýndan
þubat ayý içinde 228 kiþiye eðitim verildi. (Haber Merkezi)
‘Aile Eðitim Programý’ kapsamýnda seminer programlarý devam ediyor.
Þubat ayý içinde 228 kiþiye eðitim verildi.
Borsa’da ürün fiyatlarý
Çorum Ticaret Borsasý'nda (ÇTB) 3. kalite
Anadolu kýrmýzý sert ekmeklik buðdayýn kilogramý
0,812 ile 0,895 lira arasýnda iþlem gördü.
ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/TL) þöyle:
ÜRÜN CÝNSÝ
EN
DÜÞÜK (LÝRA)
EN YÜKSEK (LÝRA)
BUÐDAYLAR
Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday
5
0,812 0,895
Anadolu durum 3. grup 0,896 0,910 Yemlik
kýrmýzý 0,772 0,772
Tritikale 0,745 0,785
ARPALAR
Arpa yemlik 0,732 0,765
DÝÐER HUBUBATLAR
Yerli fið 1,540 1,540
Yulaf 0,825 0,830(AA)
Baþarýya dair hayattan notlar
Estetik Eðitim Merkezi'nce 'Gazete Kâðýdýndan Paraþüt Yapmak' konulu seminer düzenlendi.
MUSTAFA BURAK
YALÇIN
Estetik Eðitim
Merkezi'nce 'Gazete
Kâðýdýndan Paraþüt
Yapmak' konulu seminer düzenlendi.
ÇorumGaz A.Þ.
sponsorluðunda Anitta Otel'de gerçekleþtirilen seminere iþadamý Ahmet Ahlatcý,
ÇorumGaz A.Þ. Genel Müdürü Kasým
Kahraman,
Genel
müdür
Yardýmcýsý
Mehmet Haboðlu ile
çok sayýda davetli katýldý.
Katýlýmcýlarý toplumsal geliþime davet
eden Ahmet Þerif Ýzgören, giriþimcilik, iþ
kalitesi, dürüstlük,
yurt sevgisi ve hoþgörüyü
vurgularken,
topluma nasýl daha
Anitta Otel’de gerçekleþtirilen programa ilgi yoðun oldu.
yararlý olabileceðimizi yaþanmýþ hikâyeler
eþliðinde anlattý.
Sevmeden yapýlan hiçbir iþin baþarýya ulaþamayacaðýna
deðinen Ýzgören, '' Býrakalým çocuklarýmýz
mesleklerini kendi
seçsin. Sevmeyerek
yaptýðýnýz hiçbir iþte
baþarýya ulaþamazsýnýz. O iþ sizi mutlu etmez. Ne iþ yapacaksanýz yapýn, yaptýðýnýz
iþte bir nedeniniz olmalý ve yapacaðýnýz
iþin hayalini kurmalýsýnýz. Ýþinizde baþarýlý
olmanýz için iþ kalitesi, giriþimcilik ve dürüstlük elbette ki çok
önemli. Ancak bu deðerlere vatan sevgisi
ve hoþgörü gibi iki çiçeði de eklemek zorundasýnýz" diye konuþtu.
Seminer davetlilerin yoðun ilgisini
gördü.
neltme, eþleme, resim-nesne iliþkilendirme, etkinlik çizelgeleri, motor taklit,
alýcý dil ve ifade edici
dil basamaklarý'olmak
üzere 7 ana basamaktan oluþuyor. Bu
programýn
temeli
Davranýþçý Psikoloji
ve Uygulamalý Davranýþ
Analizi
(ABA)'ya dayanýyor.
Özellikle Etkinlik Çizelgeleri ile öðretim
yönteminde iletiþim
becerilerinde Destekleyici Alternatif Ýletiþim fonksiyonunu yerine getiriyor.. Halen
ülkemizde Tohum
Otizm Vakfý'nda baþarý ile uygulanan bu
program ile otizmli
çocuklarýn kendilerini
ifade etme ve meþguliyet oranýný artýrarak
baðýmsýz olarak yaþamýný sürdürmesine
katký saðladýðý yapýlan araþtýrmalarla tespit edildi.
Çorum'da eðitimcilerin mesleki geliþimlerine katký sunmasý için Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý desteðiyle bu alanda Türkiye'de en yetkin kiþi olan Tohum
Otizm Vakfý Genel
Direktörü ve Ýstanbul
Aydýn Üniversitesi
Öðretim Görevlisi
Prof. Dr. Binyamin
Birkan tarafýndan 16
saat verilen eðitim
gerçekleþtirildi. Okul
Müdürü Selami Bolat
ve Müdür Yardýmcýsý
Hasan Bayram'ýn büyük bir özveri ve
emekle organize ettiði
eðitimin sonunda katýlýmcýlara etkinlik çizelgelerinin uygulanýþý hakkýnda Tohum
Otizm Vakfý yayýnlarý
olan eðitim seti ve katýlým sertifikalarý verildi. Eðitime katýlan
Özel Eðitim Öðretmenleri
böylesi
önemli bir konuda
alanýnda en yetkin hocalardan eðitim alma
þansýný yakaladýklarý
için baþta projeyi hazýrlayan,
organize
eden idarecilere ve
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý yetkililerine teþekkür etti.
(Haber Merkezi)
Özel öðretmenler
eðitim semineri aldý
Anadolu Özel
Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi'nin hazýrlamýþ olduðu ve
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn teknik destek baþvurularý
kapsamýnda uygulanmasý kabul edilen
PCDÝ 'Etkinlik Çizelgeleri' Projesi kapsamýnda iki gün süreli
eðitim düzenlendi.
Eðitim Çalýþmalarýna Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü'ne baðlý
Rehberlik Araþtýrma
Merkezi, Anadolu
Özel Eðitim Mesleki
Eðitim Merkezi, Zübeyde Haným Özel
Eðitim Ýþ Uygulama
Merkezi ve Kale Özel
Eðitim
Uygulama
Merkezi'nde görev
yapan 20 Özel Eðitim
Öðretmeni katýldý.
Tohum Otizm
Vakfý Okul Müdürü
Prof. Dr. Binyamin
Birkan tarafýndan verilen eðitimle, halen
Amerika'da ve bir çok
ülkede uygulamasý
yapýlan ve etkililiði
bilimsel olarak ispatlanmýþ, otizmli çocuklarýn eðitiminde
büyük öneme sahip
'Uygulamalý Davranýþ
Analizi' ve PCDÝ Etkinlik
Çizelgeleri
hakkýnda uygulama
yapýldý.
PCDÝ (Princeton
Child Development
Institute) Princeton
Çocuk Geliþim Enstitüsü'nde geliþtirilen,
geçmiþi yaklaþýk 76
yýlý kapsayan bir eðitim programý. Özellikle Otizmi olan çocuklarda erken tanýlama ve yoðun bireysel
eðitime dayalý olan
program, 'Dikkati yö-
PCDÝ 'Etkinlik Çizelgeleri' Projesi kapsamýnda iki gün süreli eðitim düzenlendi.
Eðitim Tohum Otizm Vakfý Okul Müdürü Prof. Dr. Binyamin Birkan tarafýndan verildi.
6
‘Silahlar susmazsa
analar susmaz’
www.corumhakimiyet.net
SALI 3 MART 2015
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen
linen süreçte silahlarýn susmasýna yönelik
Çorum Þube baþkaný Ahmet Saatcý, çözüm
çaðrýnýn yaný sýra, mücadele yöntemi olasürecinde silah býrakma çaðrýsýna iliþkin yaprak siyaset kurumunun seçilmiþ olmasý
týðý açýklamada, "Ülkemiz, çözüm sürecinde
son derece önemlidir. Sorunlarýn çözüönemli bir noktaya gelmiþtir. Silahlarýn susmünde siyaset kurumunun adres olarak
masý ve terör örgütünün silahla mücadele
gösterilmesi, sürecin baþarýya ulaþmasýna
yönteminden vazgeçerek siyaset kurumuna
yönelik beklentilere de pozitif bir katký
yönelmesi, ülkemiz adýna, çözüm süreci adýna
yapacaktýr. Analar aðlamasýn, ülkemiz zaönemli bir adýmdýr."dedi.
rar görmesin, diye baþtan beri bu süreçte
Þimdiye kadar silahlarýn susmasý, analaelini deðil gövdesini taþýn altýna koymarýn aðlamamasý temelinde, kýrmýzý çizgileri
nýn bilinciyle, en kýsa sürede çözüm sürekorunarak yürütülen çözüm sürecine baþtan
cinin baþarýlý bir þekilde yürütülmesi ve
beri destek veren bir sivil toplum örgütü olasürecin en saðlýklý þekilde sonuca ulaþmarak, silah býrakma çaðrýsýný önemsediklerini,
Ahmet Saatcý
sý en büyük arzumuzdur. Çözüm sürecine
bu çaðrýnýn bir kazaya kurban gitmeden hayabütün gücüyle destek olmuþ milletimizin
ta geçmesini beklediklerini belirten Saatcý, þöyle dedi:
beklentileri boþa çýkarýlmamalý, sorumluluk sahibi kiþi"Bu çaðrýlar bir niyet beyaný olarak kalmamalý, hayata
lerin, toplumsal hassasiyetleri gözeterek hareket etmelegeçmesi için bu sözü verip, çaðrýda bulunanlar da bu
ri gerekmektedir. Milletimizin herhangi bir mensubunu
adýmlarýnýn arkasýnda durmalýdýr. Bunun yaný sýra topincitecek, hassasiyetlerini görmezden gelecek her türlü
lum olarak çözüm sürecine yönelik provokatif eylem ve
söz ve eylemler, felaket ve kaos severlerin ekmeðine yað
söylemler konusunda uyanýk olmalý; sürecin sekteye uðsürecektir. Bu sebeple toplumsal hassasiyetler doðrulturatýlmasý için çalýþanlara fýrsat vermemeliyiz. Aklý selim
sunda yürütülen çözüm sürecine yönelik desteðimizi bir
galip gelmeli, bu ülkedeki kaostan, kan ve göz yaþýndan
kez daha ifade ediyor, Memur-Sen olarak gelinen süreci
beslenenlerin hevesleri kursaklarýnda býrakýlmalýdýr. Geolumlu bulduðumuzu açýklýyoruz." (Haber Merkezi)
Çorum Saðlýk-Sen, Büyük
Türkiye Buluþmasý’nda
Saðlýk-Sen 2015 Büyük Türkiye Buluþmasý,
Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet
Müezzinoðlu’nun katýlýmýyla Antalya Belek’te yapýldý. Büyük Türkiye Buluþmasý’na Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný ve yönetim, denetim, disiplin, ilçe
ve iþyerleri temsilcilerinden
oluþan 40 kiþilik bir heyet
katýldý.
Saðlýk-Sen 2015 Büyük Türkiye Buluþmasý ilgili açýklamalarda bulunan
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi
Basýn ve Ýletiþim Baþkan
Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý,
Saðlýk-Sen 2015 Büyük Türkiye Buluþmasý, Antalya Belek’te yapýldý.
“Ýlk gün Saðlýk Bakanýmýz
Sorunlarý Davutoðlu’na iletecek
Sayýn Dr. Mehmet Müezzinoðlu’nun katýldýðý oturumda Saðlýk-Sen tarafýndan dile getirilen talep ve sorunlar
Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu, teþkilabaþta olmak üzere genel bir deðerlendirmede bulunultýmýza hitap ederek, yapýlamaz denilen birçok þeyin yadu.
pýldýðýný, siyasi istikrarýn saðlanmasý ile taleplerin karþýlanmasýnýn mümkün olacaðýný söyledi. Saðlýk çalýDeðerlendirmelerde ele alýnan konular; yýlda 12
þanlarýnýn hizmetini ölçmenin mümkün olmadýðýný, bubin atamayla saðlýk çalýþanlarýnýn yükünün azalmayanun karþýlýðýný saðlayacak hiçbir gücün olmadýðýný söycaðý ve sorunun çözülemeyeceði, yýpranma payý, kreþ
leyen Müezzinoðlu, kreþ, yýpranma payý ve lisans tave lisans tamamlama sözünün, Saðlýk-Sen’in çalýþmamamlamaya yönelik deðerlendirmelerde bulundu.
larýnýn karþýlýðý olduðu, görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavýnýn tarihinin belirlendiði, döner sermaye
Bakan Müezzinoðlu, “Kreþ bütün projelerimizde
adaletsizliðinin son bulmasý, sabit ödemelerin 20 puan
olmazsa olmaz olarak yer alýyor. Lisans tamamlama
artýrýlmasý, saðlýk lisansiyerlerine 3600 ek gösterge vekonusunda, YÖK ile görüþüyoruz. Saðlýk Bakanlýðý
rilmesi, yýpranma payý ve en önemlisi de ek ödemelerin
olarak Saðlýk Bilimleri Üniversitesi TBMM Genel Kuemekliliðe yansýtýlmasý ele alýnan konulardan sadece
rulu’nda. Bu üniversitemiz kurulduðunda, lisans tabirkaçýdýr.
mamlamalarý daha iyi yapabilecek bir duruma geleceðiz. Yýpranma payý konusunda ise, çalýþmalarýmýz sürüÝkinci gün her sekretarya genel baþkan yardýmlarýyor. Saðlýk çalýþanlarýnýn çalýþma þartlarý ve zorluklarýnýn baþkanlýðýnda toplanarak, ele alýnan sorun, talep ve
ný da içeren bir dosyayý Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet
çalýþma stratejilerinin deðerlendirildiði Büyük Türkiye
Davutoðlu’na sunacaðýz.” dedi. (Haber Merkezi)
Buluþmasý sona ermiþtir.
Dezenfekte ünitesi kurdular
Sungurlu
Belediyesi
mezbahanelerin
olmazsa
olmazlarýndan
dezenfekte ünitesini
kendi imkanlarýyla
sýfýrdan imal etti.
Sungurlu
Belediyesinde yeni
yönetim anlayýþý
birçok alanda
kendisini his ettiriyor.
Hizmetlerin
belediyenin gücüyle
ve öz imkanlarýyla
yapmaya baþlayan
yeni yönetim halkýn
parasýnýn çarçur
edilmemesi için
önlemler almaya
devam ediyor.
Konuyla ilgili
Basýn Yayýn ve Halkla
Ýliþkiler
Müdürlüðü’nden
yapýlan açýklaya göre,
Sungurlu Belediye
Mezbahanesinin
alýnmasý zorunlu
Sungurlu Belediyesi dezenfekte ünitesi kurdu.
ihtiyacý olan
dezenfekte ünitesinin
tamamýný Sungurlu
Belediyesi bünyesinde
çalýþan deneyimli
teknik personel
tarafýndan yapýldýðý
bildirildi.
Yapýlan
açýklamada Belediye
Destek Hizmetleri
Müdürlüðü
Mezbahanelerin
olmazsa
olmazlarýndan
dezenfekte ünitesinin
alýmý için piyasa
araþtýrmasý yaptý ve en
düþük fiyatýn 18 bin
TL artý KDV olduðu
öðrenildi.
Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner,
fiyatýn çok olduðunu
ve maliyeti en aza
indirilmesi için talimat
verdi. Bu geliþme
üzerine ekipler gerekli
araþtýrmalarý yaptýktan
sonra 18 bin TL’ye
maal olan üniteyi
sýfýrdan kendi
imkanlarýyla yaparak 2
bin 200 TL mal
ettiler.(ÝHA)
Ahilik kültürünün
önemini biliyoruz
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý olan Berat Uzun, ziyaretlerine devam ediyor.
“Sýkmadýðýmýz el,
çalmadýðýmýz kapý kalmayacak” diyerek AK
Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý olan
Berat Uzun, ziyaretlerine devam ediyor.
Ziyaretler kapsamýnda Cuma Pazarý ve
Osmancýk Caddesi esnafýný ziyaret eden Berat Uzun, esnaf ve halk
ile buluþmalarýnýn devam edeceðini belirterek, þunlarý söyledi;
“Babam ve akrabalarým
Çorum'da yýllardýr esnaf. Esnaflýðýn ne olduðunu,
sorunlarýný
özümsemiþ birisi olarak bunlarý söylüyorum.
Esnaf ailenin evladý olarak yýllarca esnaflýkla hemhal olduk.
Lisans eðitimimi tamamladýktan sonra Çorum'da 2 yýl babamla
beraber esnaflýk yaptým. Alýn teri ile ekmek
parasý kazanmanýn kýymetini bilirim. Esnaflý-
Berat Uzun, “Esnaf ailenin evladý olarak yýllarca esnaflýkla hemhal olduk” dedi.
ðýn ne kadar kutsal bir
meslek olduðunu, Ahilik kültürünün önemini
bilen birisi olarak biz
bu yola çýktýk.
Gerçekleþtirdiðimiz esnaf ziyaretleri sýrasýnda, esnafýmýzýn ve
halkýmýzýn teveccühleri
bizleri mutlu ve memnun etti. Kendileri ile
konuþtuðumuzda, hedeflerimizi anlattýðýmýzda, bizlerin kendile-
ri gibi olduðunu ifade
ettiler. Bu durum bizleri oldukça memnun etti.
Anadolu insanýnýn çalýþkanlýðý, samimiyetini
anlatmamýza
gerek
yok. Anadolu insaný vefakârdýr, içtendir, riyayý
sevmez. Bizler de Çorum'da seçim çalýþmalarýna baþladýðýmýz ilk
günden itibaren buna
þahit olduk.
Yola çýktýðýmýz ilk
gün söylediðimizi þimdi de söylüyoruz. Sýkýlmadýk el, çalýnmadýk
kapý býrakmayacaðýz.
Alýn teri ile evine ekmek götüren tüm esnafýmýz sorunlarýnýn çözümü için elimizden
gelen gayreti, çabayý
ortaya koyacaðýz. Esnafýn derdini, sýkýntýsýný iyi biliriz; çünkü biz
de esnafýz.” (Haber
Merkezi)
lanýmý halk saðlýðýný
etkileyen ciddi bir sorundur. Akýlcý olmayan
ilaç kullanýmý, hastalarýn tedaviye uyumunun azalmasýna, ilaç
etkileþimlerine, bazý
ilaçlara, özellikle antibiyotiklere karþý direnç
geliþmesine, hastalýklarýn tekrarlanmasýna
ya da uzamasýna, tedavi maliyetlerinin artmasýna yol açmaktadýr” diye konuþtu.
Kesilmiþ, ambalajlarý açýlmýþ olan
ilaçlar satýn alýnmamalý ve son kullaným tarihlerine mutlaka dikkat edilmesi gerektiðini ve hastalar tarafýndan Ýlaç kullanýmýna
da deðinen Koca, "Hekim tarafýndan doðru
teþhis konularak verilen bir ilaç, eczaneden
alýnýrken kullaným tarifesini dikkatle dinlenilip iyi anlaþýlmasýnýn
gerektiðinin önemine
vurgu yaptý ve ilaç
mutlaka eczanelerden
temin edilmelidir’’ dedi
Ýnternet ortamýnda ilaç temin etmenin
çok büyük risk ve sakýncalarý
olduðuna
dikkat çeken Oda baþkaný Koca, "Ýlacý kullanacak kiþi, kullanacaðý
ilacýn bazý yan etkilerinin olabileceðini hususunu da göz önünde
bulundurmalý, doktor
ve eczacý tavsiyesi olmadan kendi kafasýna
göre ilaç kullanmamalýdýr. Ýlacýn doðru zamanda, doðru þekilde
ve tarif edilen uygun
dozda gerektiði kadar
ve zamanda kullanýl-
madýr. Hamilelikte ve
emzirme döneminde,
çocuklarda, yaþlýlarda,
böbrek ve karaciðer
yetmezliði olan hastalarda, kronik hastalýðý
olanlarda, ilaç alerjisi
olanlarda bu hususlara
daha çok dikkat edilmelidir. Ýlaçlar, hekim
tarafýndan önerilen süre boyunca kullanýlmasýnýn önemine deðinerek Doz atlamamaya
özen gösterilmelidir ve
Ýlaçlar su dýþýnda baþka içeceklerle alýnmamalýdýr’’dedi.
Süleyman Koca
tarafýndan verilen seminere eczacýlar odasý
yönetim kurulu üyeleri
ile birlikte ilçede serbest eczacýlýk yapan 15
eczacý da hazýr bulundu.(ÝHA)
Sungurlu’da Akýlcý Ýlaç
Kullaným semineri
Çorum'un Sungurlu ilçesinde lise ve
dengi okul öðrencilerine Türk Eczacýlar Birliði ve Milli Eðitim
Bakanlýðý iþbirliði çerçevesinde eðitim ve
öðretim amaçlý ’Akýlcý
Ýlaç Kullanýmý' semineri verildi.
Özel Ýdare Konferans Salonu’nda, 45.
Bölge Çorum Odasý
Baþkaný Ecz. Süleyman Koca tarafýndan
verilen seminere, Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü
Süleyman Atcýoðlu,
Þube Müdürleri, okul
müdürleri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý.
Seminerde, doðru
ilaç kullanýmýnýn önemine dikkat çeken oda
baþkaný, Ýlacýn doðru
kullanýmýnýn tedavideki önemine vurgu yaptý.
Ýlacýn doðru miktarda, doðru þekilde ve
belirtilen doðru zamanda kullanýmýnýn
tedavideki baþarýyla
doðrudan ilintili olduðunun altýný çizen Koca, ‘’Doktor ve eczacýya danýþmadan eþ-dost
tavsiyesiyle ilaç almanýn ölüm dâhil pek çok
riskleri barýndýrdýðýný’’
belirterek ‘’Ýlaçlar, hekimin reçetesi doðrultusunda mutlaka eczanelerden alýnmalýdýr”
dedi.
Bebek ve çocuklara verilen süspansiyon ilaçlarýn, açýldýktan sonra en fazla 1520 gün içinde bitirilmesi, diðer þuruplarýn
ise açýldýktan sonra 1
ay içerisinde kullanýlmasý gerektiðini ifade
eden Süleyman Koca,
"Tüm dünyada olduðu
gibi ülkemizde de yanlýþ ve gereksiz ilaç kul-
’Akýlcý Ýlaç Kullanýmý' semineri verildi.
Seminerde, doðru ilaç kullanýmýnýn önemine dikkat çekildi.
SALI 3 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
7
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Fatih Maden,
Had bildirmeye kalkanlara
milletimiz haddini bildirdi’
EROL TAÞKAN
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Avukat
Fatih Maden, 28 Þubat’ýn yýldönümü nedeniyle yaptýðý
açýklamada, “28 Þubat’ta millete had bildirmeye kalkýþanlara, milletimiz haddini bildirmiþtir.” dedi.
Millete namlusun çevirenlere karþý, bu milletin de
kendi adamlarý olduðuna iþaret eden Milletvekili Aday
Adayý Maden, 28 Þubat öncesi ve yaþananlarý özetlediði
açýklamasýnda, 28 Þubat aktörlerinin, milletin haddini
aþtýðý yönündeki adýmýnýn, milletin feraset dolu þamarýyla karþýlýk bulduðunu ve 28 Þubat’ýn baþ aktörlerinin
hadlerini milletin eliyle öðrendiðini söyledi.
nýp, içerde yerli iþbirlikçiler aracýlýðýyla gerçekleþtirilen post
modern bir darbe giriþiminin adýdýr.
‘ÝHL ve Kur’an Kurslarý’na kilit vurmak istediler’
Artýk çok olan, ileri giden millete haddi bildirilecektir. Siyasette haddi aþanlarýn partileri kapatýlacak; ticaret ve sanayide
gerici "yeþil sermaye" kuruluþlarý (!) bitirilecek; eðitimde imam
hatip okullarý ve Kur-an kurslarýna kilit vurulacak; askeri ve sivil bürokraside namaz kýlan ya da eþleri baþörtülü olanlar kapý
önüne konulacak, hele baþörtülü öðrenci ve öðretmenler okullarýnýn önüne bile yaklaþtýrýlmayacak. Aktiviteleri sýnýrlarý aþan
Deniz Feneri, IHH, MGV gibi STK'lar sýnýrlarýmýz içerisine çekilecek ve hadleri bildirilecektir. Akla gelmeyecek zulümlerini
akla gelmeyecek yöntemlerle hiç utanmadan sýkýlmadan uygu‘Tüm bu giriþimler, milletin egemenliðine karþý yaladýlar.
Fatih Maden
pýlmýþtýr’
‘Zulümle abad olunamayacaðýný unuttular’
“Türk demokrasi tarihinin bir yönüyle de darbeler tarihi olduðuna
vurgu yapan Fatih Maden, “Bu ülkede bir yanda milletin tarihine, dinine,
Fakat unuttuklarý bir þeyler vardý. Tarih boyunca iyiler ile kötülerin
deðerlerine, milli iradeye yani milletin ta kendisine namlusunu çeviren
mücadelesinde her Firavun'un bir Musa'sý, her Nemrut'un bir Ýbrahim'i
tanklar; diðer tarafta her ahval ve þeraitte hakký tutup kaldýran, en azýnmutlaka olmuþtur, bunu unuttular. Zulümle abad olunamayacaðýný da
dan bu iradesini ortaya koyan, milli iradeyi savunan milletin adamlarý
unuttular. Ve Ali -Ýmran Suresi 139. ayetindeki "Gevþemeyin, üzülmeyin
hep olmuþtur. 28 Þubat Post-modern darbesi Milli Ýradeye karþý yapýlan
inanýyorsanýz en üstün sizsiniz" fermanýný unuttular. Sabrýn sonunda zasaldýrýlarýn ne ilkidir, ne de sonuncusu olacaktýr. Ne zaman ülkemizde iþferi müjdeleyen Rabbin ilahi hükmünü unuttular. Þubat soðuðundan sonler biraz yolunda gitse, mahzun ve mazlum milletimizin yüzü azýcýk gülra Nisan ve Mayýslarýn olduðunu, her güzü, kýþýn onu da baharýn takip etse; gücünü tarihinden, dininden ve deðerlerinden alan milli irade ülke yötiðini unuttular. Karanlýðýn en koyu anýnda aydýnlýðýn baþladýðýný unuttunetimine hâkim olacak olsa maalesef bu birilerini hep rahatsýz etmiþtir.
lar. 28 Þubat sürecinde neyi hedef aldýlar ve yasakladýlarsa elhamdülilTerakkiperver Cumhuriyet Fýrkasý ve Serbest Cumhuriyet Fýrkasý’nýn kalah bugün olabildiðince özgür o alanlar. Ýmam hatiplerin orta kýsýmlarýný
patýlarak sonrasýnda yaþanýlanlarý, 1960 darbesini, 1971 muhtýrasýný,
kapattýlar, bugün orta kýsýmlar tekrar açýldýðý gibi Ýmam Hatip Liseleri1980 darbesini, 28 Þubat Post modern darbeyi, 27 Nisan e-muhtýrayý,
nin katsayý problemi de çözüldü. Ýmam Hatip okullarý elhamdülillah tagezi olaylarýný, 17-25 Aralýk dost-modern kumpasýný birlikte deðerlenrihinin en parlak dönemlerini de kýskandýracak ölçüde dimdik ayakta.
dirmeyen tüm yaklaþýmlar eksiktir, hatalýdýr. Bu ve benzeri birçok giriBir camide kutlu doðum etkinliði olarak birkaç çocuk Kur'an okudu diþim milli iradenin egemenliðine karþý yapýlmýþtýr, kaynaklarý ve hedefleye irtica hortladý manþetleri atýlan ülkemizde bugün Kur'an'ý Kerim, Hz.
ri aynýdýr. Oyun ayný oyundur deðiþen sadece oyuncular ve taþeronlarMuhammed'in Hayatý ve Temel Dini Bilgiler dersi askeri okullar da dâhil
dýr.” diye konuþtu.
olmak üzere tüm okullarýmýzda seçmeli ders olarak okutuluyor. Üniversiteler dâhil hiçbir kamu kurumunda baþörtüsüne müsaade edilmezken,
‘Ayaða kalkan millete had bildirmeye kalkýþtýlar’
ikna odalarýyla zorla baþlar açtýrýlýrken bugün baþörtüsü sadece üniversiFatih Maden açýklamasýna þu ifadelerle devam etti; “28 Þubat Posttelerde deðil ortaokul ve liselerde de serbest elhamdülillah. Kamuda bamodern darbesi gibi milli iradeye yapýlan sadýrlarýn tümü "haddini aþmýþ
þý açýk olanlarla baþörtülüler özgürce birada çalýþabilmekte, baþörtülü öðbir millet"e haddini bildirme ihtiyacýndan doðmuþtur. Meclise baþörtüretmenler huzur içerisinde yeni nesillere ilim ve irfan öðretmektedirler.
süyle giren Fazilet Partili Merve Kavakçý'ya "burasý cumhuriyete mey28 Þubat sürecinde maðdur edilen kamu görevlilerinin tamamýna o gündan okuma yeri deðildir, bu hanýma "haddini bildirin" ifadesi aslýnda O
lerinde zorla gasp edilen haklarý iade edilmiþtir. Yeþil sermaye yaftasýyla
hanýmýn þahsýnda tüm inançlý milletimize had bildirme giriþimidir. Birikapýlarýna kilit vurulan Anadolu aslanlarýnýn önü yeniden açýlmýþtýr. Analerine göre bu millet Siyasette haddi aþmýþtýr. Milletin dini, tarihi ve dedolu'da organize sanayilerde üretilen ürünler dünya piyasalarýndaki paðerleriyle barýþýk siyasi kadrolara en fazla muhalefet rolü biçilmiþken bu
zarlarda serbestçe yer bulabilmektedir. Eþi baþörtülü olduðu için disiplinkadrolar RP ile iktidar ortaðý olmakla kalmamýþ, Türkiye Cumhuriyetisizlik nedeniyle görevine son verilen asker haberleri artýk medyalarda yer
nin baþbakanlýðýný da ele geçirmiþtir. Bu büyük bir had bilmezliktir! Ekoalmýyor elhamdülillah. Hâkim, Savcý, kaymakam tüm adli ve idari bünomide had aþýlmýþtýr. Adýna Anadolu kaplanlarý denen küçük ölçekli tirokraside eþinin baþörtüsü deðil artýk liyakat esas alýnýyor. Kýsaca millecaret ve sanayi kuruluþlarý giderek güçlenmekte ve MÜSÝAD vb. kurute haddini bildirmek isteyenlere aziz milletimiz hiç þaþmayan ferasetiyle
luþlar aracýlýðýyla örgütlenmektedir. Tekelci ve rantiyeci sermaye ve bu
haddini bildirmiþtir. Demokrasiye balans ayarý yapmaya yeltenenlere asýl
sermayeden nemalanan kan emici vampirler ciddi bir tehditle karþý karayarý milletimiz vermiþtir.
þýyadýr. Rantiyecilerin hortumlarý kesilmiþtir! Eðitimde had aþýlmýþtýr.
‘Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesi’
Kýzýyla erkeðiyle iþçi - köylü çocuklarý imam hatip okullarý vesilesiyle
iyi bir eðitim almaya baþlamýþ metropol üniversitelerin yolunu çoktan
Kýsaca bin yýl süreceði öngörülen 28 Þubat Türk demokrasi tarihintutmuþlardýr. Bununla da yetinmemiþler bu hadsizler (!) ÖYS'de üst üste
de kara bir leke olarak yerini almýþtýr. O zaman adlarý dillere pelesenk
Türkiye derecelerine ambargo koymuþlardýr. Böyle giderse milletin çoolan 28 Þubat'ýn mimarlarý ya da figüranlarý Ýsmail Hakký Karadayý'lar,
cuklarý, Anadolu çocuklarý en iyi üniversiteleri dolduracak "yurttaþ" çoHüseyin Kývrýkoðlu'lar, Çevik Bir'ler, Güven Erkaya'lar, Kemal Gücuklarý kendisine bu üniversitelerde yer bulamayacaktýr. Oysa bu millerüz'ler, Nur Serter'ler, Ali Kalkancý'lar, Fadime Þahin'ler, Müslüm Güntin çiftçiye ve iþçiye de ihtiyacý vardýr. Bu çocuklar için çizilen bu rol nedüz'ler, ve hatýrladýðýmýz ya da hatýrlayamadýðýmýz birçok zevat yok olup
lerine yetmiyordur. Askeri ve sivil bürokraside de ciddi bir had aþýmý söz
gitmiþlerdir. Bugün aziz milletimiz bu zevatý nefretle anmaktadýr.
konusudur! Eþler baþörtülü olan bir kýsým kiþilerin vali, kaymakam üst
Ama o zulüm döneminde "namlusunu milletine çeviren tanka sedüzey bürokrat olmasýna daha sýk rastlanmaktadýr. Makam ve mevkiler
lam durmam" diyen Muhsin Yazýcýoðlu'nu; ince ince terleyerek aziz milmilletin çocuklarýna da açýlmýþtýr artýk. Babadan oðula geçen sistem yeletimizin tarih, din, deðer, mukaddesat ve geleceðini savunan Prof. Dr.
rine liyakat öncelenir olmuþtur. Olacak þey deðildir, asker içerisinde hem
Necmettin Erbakan'ý; Pýnarhisar cezaevini medreseyi Yusufiye'ye çevide rütbelilerden namaz kýlanlar, eþleri baþörtülü olanlar vardýr. Bu çaðda
ren ve bugünkü yeni Türkiye'nin mimarý Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Renamaz kýlmak, eþinin baþörtülü olmasý vatana ihanetle eþdeðerdir. Hatta
cep Tayyip Erdoðan'ý, Türkiye'ye dýþ politikada iadei itibar kazandýran
28 Þubat'ýn haþmetli Paþalarýndan Güven Erkaya'nýn deyimiyle irtica
bilge Baþbakanýmýz sayýn Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nu ve burada sayaPKK'dan bile tehlikelidir! Daha bir çok alanda birçok hadsizlikler! Ortamayacaðýmýz aþikar ve gizli bir çok kahraman vatan evladýný aziz milleokul öðrencileri kutlu doðum etkinliklerinde Kur'an okumuþtur. D8 vb.
timiz rahmetle, minnetle ve þükranla anmaktadýr. Ölenlerine rahmet okugiriþimlerle Ýslam dünyasýna gericilik (!) ihraç edilmektedir. Sakallý, cübmakta kalanlarýný da baðrýna basmaktadýr. Þair diyor ya; "sakýn kader debeli, sarýklý bir kýsým insanlara Baþbakanlýk konutunda iftar verilmiþtir
me kaderin de üstünde bir kader vardýr. Ne yapsalar boþ göklerden gelen
vs. vs. Millet haddini aþmýþtýr! Haddini aþan bu millete haddi bildirilmebir karar vardýr." Göklerden gelen kararýn sahibine, kalplerimizin sahibilidir! Ýþte 28 Þubat haddini aþan, ayaða kalkmaya baþlayan millete hadne binlerce hamd ediyoruz. Allah bir daha 28 Þubatlarý bu milletimize
dini bildirmek ve tekrar diz çöktürmek için bazý dýþ merkezlerce planlagöstermesin.”
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý
Adnan Týðlý ile birlikte Ýl Genel Meclisi toplantýsýna katýldý.
Bekiroðlu, Ýl Genel
Meclisi’ne katýldý
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan
Týðlý ile birlikte Ýl Genel Meclisi toplantýsýna katýldý.
Çorum'un ilçe ve köylerini bir bütün olarak görüp deðerlendirdiklerini
belirten Rumi Bekiroðlu, "Bizler halkýmýzýn hizmetkarýyýz, hizmet için buradayýz. Ýlimizin tamamýný hiçbir köyümüzü ayýrt etmeden deðerlendiriyoruz.
Hangi köyümüzün ne sorunu ne eksiði
var biliyoruz. Bizler çalýþmalarýmýzý
bir plan ve program dahilinde yürütüyoruz. Yatýrýmlarýmýzda önem ve aciliyeti dikkate alýyoruz. Sorunlarýmýzý
görüþüp tartýþýrken bir grup halinde çalýþýyoruz. Bununda çok faydasýný görüyoruz." dedi.
Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan Týðlý
ise, Ýl Genel Meclisi'nin yanýnda olduklarý mesajýný verdi.
Daha sonra gündem maddelerine
geçildi. Gündemdeki maddeler ve yatýrýmlar ile ilgili planlamalar görüþüldü.
Akabinde meclis üyelerinin görüþ ve
önerileri deðerlendirildi.
AK Parti Ýl Genel Meclis Üyeleri
kendi bölgeleri ile ilgili sorunlarýný dile getirerek fikir alýþveriþinde bulundu-
Kadýnlara sivil
savunma eðitimi
AK Parti Kadýn Kollarý yönetimi Sivil Savunma Eðitimi aldý.
AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný
Melek Pehlivan ile Yönetim Kurulu
Üyeleri, Sivil Savunma Günü nedeniyle AFAD'ý ziyaret etti. Programda
yangýn söndürme tatbikatý yapýldý.
AFAD Ýl Müdürü Elvan Kaya,
doðal afetler ve bunlarýn dýþýnda insan kaynaklý nedenlerle oluþan kazalar için tatbikatlarýn çok önemli olduðunu, ayrýca yapýlan tatbikatlarýn hayat kurtarmak için önemli olduðunu
söyledi.
Kadýn Kollarý Baþkaný Melek
Pehlivan ise, almýþ olduklarý bilgilendirmeden sonra AFAD Müdürü Elvan Kaya'ya teþekkür etti. Bu tür ziyaretlerin devamlý olacaðýný ve afetlere karþý mücadelenin her zaman insanlara öðretilmesi gerektiðini belirten Pehlivan, "Görevimiz gereði halka daha rahat ulaþabiliyoruz. Ýnsanlarý bilinçlendirme görevini yerine getireceðiz. Afetler için alýnacak eðitimler ile insanlara daha çok yardýmcý
olunabilir." dedi. (Haber Merkezi)
Yeþilay Haftasý baþladý
Murat Ýnceel
Ýnceel
Fatsa’da
göreve baþladý
Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci
Dairesinin adli ve idari yargý kararnamesiyle Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan Ordu'nun Fatsa ilçesine Cumhuriyet
Baþsavcýsý olarak atanan Murat Ýnceel, görevine baþladý.
Ýnceel, yaptýðý açýklamada, Fatsa'nýn güzel bir ilçe olduðunu belirterek, burada görev yapacaðý için büyük mutluluk
duyduðunu belirtti.
Evli ve 2 çocuk babasý olduðunu anlatan Ýnceel, "1980
Niksar doðumluyum. Çorumda Cumhuriyet Baþsavcýlýðý yapýyordum ve ceza evlerinden sorumluydum. Kararname ile
Fatsa'ya Cumhuriyet Baþsavcýsý olarak atamam yapýldý. Þu anda eþim Çorum'da öðretmen olarak görev yapýyor ve çocuklarým orada eðitim görüyor. 2014 - 2015 eðitim öðretim yýlýndan
sonra ailem Fatsa'ya taþýnacak. Ben Fatsa'ya ilk kez geliyorum
ve deniz kenarý bir memlekete geldiðim için mutluyum. Önceki görev yerlerim iç kesimlerde kalan bölgelerdi ve denize barýþýk deðildim. Burasý 2. bölge geçiyor ve uzun yýllar burada
yaþarýz diye umuyorum" diye konuþtu.(AA)
95 yýl önce kurulan
da korkunç zehirli maddeTürkiye Yeþilay Cemiyeler çevremizi adeta kuþatti’nin ilan ettiði ve TBMM
mýþ durumda. Bunlara yüktarafýndan da kabul edilen
sek alkollü ve kafeinli
Yeþilay Haftasý (1-7 Mart)
enerji içecekleri marka babaþladý.
ðýmlýlýðýný, teknolojik çýlÜlkemizin tüm mügýnlýklarý, kumarý ve aidsi
nevverlerinin, ilim ve din
de ilave ederseniz durumun
adamlarýnýn bir araya gene kadar vahim olduðunu
lerek kurduklarý ve ilk adý
görürsünüz. Sayýsý gittikçe
Alkol ve Sigara Aleyhtarý
artan þehrimizin öðrenci
Gençler Cemiyeti olan,
nüfusuna 15 bin kiþilik ünidaha sonra Hilali Ahder
Attila Alpay
versite öðrencileri de ilave
ve sonra da Yeþilay’a döedilmiþ durumdadýr. Her türlü zararlý
nüþtü.
maddenin tüketimi çýð gibi büyümüþÇorum’da 15 yýldýr her türlü zatür. Bunlarý satanlar insanlarý avlamak
rarlý madde ile mücadele eden Yeþilay
için tüm medyayý ve teknik imkanlarý
Cemiyeti Çorum Þubesi de hafta dolasonuna kadar kullanmaktalar. Satýlan
yýsýyla etkinliklerini artýrarak eðitim
çalýþmalarýna hýz verdi.
bu maddelerin insan saðlýðýna en ufak
bir faydasý yoktur, zararý ise ülkemiz
Türkiye Yeþilay Cemiyeti Çorum
bütçesini sarsacak kadar büyüktür.
Þubesi Baþkaný Attila Alpay, Yeþilay
Haftasý münasebetiyle yaptýðý açýklaTüm velileri, varlýklý ve þuurlu inmada, bilhassa gençlerin zararlý alýþsanlarýmýzý bize katýlýp tüm zararlý
alýþkanlýklarla mücadeleye davet edikanlýklardan kurtarýlmasý için yoðun
yorum. Biz de hafta münasebetiyle
çaba gösterdiklerini belirterek þunlarý
Buharaevler Mesleki ve Teknik Anasöyledi; “Yurt çapýnda diðer þubeleridolu Lisesi’nde bir sergi açacak , konmizle birlikte baþta sigara olmak üzere
ferans verecek ve haftamýzý kutlayacaalkol ve kolalý içecekler, fast foodlar,
ðýz.
uyuþturucular ve son günlerin popüler
Bize tek destek veren Çorum Bezararlý alýþkanlýðý olan bilgisayar ve inlediyesi’ne, Sayýn Belediye Baþkanýternet baðýmlýlýðý ile mücadele etmeye
mýz Muzaffer Külcü’ye ve ekibine
gayret sarfediyoruz. Çalýþmalarýmýz
sonsuz þükranlarýmýzý sunuyor, teþekgenellikle okullarda seminer ve eðitim
kürler ediyoruz. Sayýn tiryakilerimizi
de kim hangi zararlý alýþkanlýðýn pençalýþmalarýndan ibaret oluyor. Sergiler
çesinde ise onu da kurtulmaya ve tam
açýyor, broþür ve cd daðýtýyor, halkýmýbaðýmsýzlýða davet ediyoruz. Yeþilay
zý eðitiyoruz. Çünkü kimse artýk ne içHaftamýz kutlu olsun.” (Haber Merketiðini bilmiyor. Sigara ve alkol kýlýðýnzi)
Çorum Yeþilay Derneði Baþkaný Atilla Alpay,
Devlet Tiyatrosu’nda yaptýðý sunumla öðrencilerle buluþtu.
Atatürk Anadolu’da
Yeþilay sunumu
1-7 Mart tarihlerinde kutlanan Yeþilay Haftasý’nin ilk etkinliði Atatürk Anadolu Lisesi
öðrencileriyle yapýldý. Çorum
Yeþilay Derneði Baþkaný Atilla
Alpay, Devlet Tiyatrosu’nda
yaptýðý sunumla öðrencilerle
buluþtu.
500 öðrencinin büyük bir
ilgi ile izlediði sunumda Alpay,
sigara, uyuþturucu ve zararlý
alýþkanlýklarýn yaný sýra iyi bes-
lenmenin gereði üzerinde durdu. Özellikle gençlerin gazlý
içecekler konusundaki yanlýþlarýný anlatan Alpay, bunlardan da
uzak durmalarýný istedi.
Sunumunda renkli anlatýmý
yanýnda görsellerden de yararlanan Alpay, bundan sonraki süreçte okulun tüm sýnýflarýna terk
tek ulaþmayý hedeflediðini söyledi. (Haber Merkezi)
8
www.corumhakimiyet.net
SALI 3 MART 2015
CHP’nin seçim
broþürü hazýr
CHP 7 Haziran seçimlerine hazýrlýklarýný
sürdürüyor. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý
Seyhan Erdoðdu, seçimlerde önemli bir yer tutan
mahalle ve köy temsilcileri ile sandýk çevresi
sorumlularýna daðýtýlan eðitim dokümanýný
güncelledi.
Dokümanda, “Seçim gününe kadar olan
süreçte en az üç ziyareti tamamlamak kaydýyla,
mümkün olduðunca çok sayýda ev ziyareti
yapýn” talimatý yer aldý. Dokümanda, “El
sýkýþýrken canlý, alçakgönüllü, kavrayýcý olun,
gülümseyin” denildi.
Sandýk çevresi sorumlularý ile mahalle ve
köy temsilcilerine iletilen broþürde, seçim
sürecinde dikkat edilmesi gereken konular da
þöyle sýralandý:
ZÝYARETLERDE KADIN OLACAK
- Ev ziyaretleri için, üye sayýsýnýn elverdiði
ölçüde 2-3 kiþilik ekipler oluþturulur. Bu
ekiplerin içinde kadýn üyelerimizin olmasýna
özellikle dikkat edilir.
- Seçim gününe kadar en az üç ziyareti
tamamlamak kaydýyla, mümkün olduðunca çok
sayýda ev ziyareti yapýlýr.
- Dýþ giyim abartýsýz, temiz, düzgün ve
özenli olmalýdýr.
- Ziyaretlerde partimizin politikalarýna
iliþkin sorularla karþýlaþýldýðýnda, genel
baþkanýmýzýn söylemleri, TBMM grubunda
yaptýðý konuþmalar dikkate alýnmalýdýr.
Hurda toplama yöntemi sil baþtan
Hurda stoðunu daha iyi deðerlendirmek ve modern bir sistem oluþturmak için
"Atýk Getirme Merkezleri" kurulacak.
AA muhabirinin, Onuncu Kalkýnma Planý kapsamýnda hazýrlanan Ýthalata
Olan Baðýmlýlýðýn Azaltýlmasý Programý Eylem Planý verilerinden derlediði bilgilere göre, metal hurda toplanmasýnda ilkel yöntemlerden kurtularak takip ve kontrol
edilebilir modern bir sisteme geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yýl sonuna kadar "Atýk Getirme Merkezleri" kurulacak.
Uygulama altyapýsýnýn hayata geçirilmesiyle yurtiçindeki hurda toplama iþleminin daha sistemli hale gelmesi ve izlenebilirliði ile ayrýþtýrma oranlarýnda artýþ
saðlanmasý hedefleniyor.
Bu doðrultuda, metal hurda ayrýþtýrma ve iþleme merkezlerine yönelik, potansiyeli yüksek bölgeler tespit edilecek ve bu bölgelerde sanayi siteleri oluþturulma-
NAZÝK OLUNACAK
- Ýletiþim kurduðunuz kiþiyi duymakla
yetinmeyin, gerçekten dinleyin.
- Dinlediðinizi baþýnýzý sallamak, göz temasý
kurmak gibi belirtilerle karþýnýzdakine gösterin;
sözünü kesmeyin, kendisini rahatça
anlatabilmesine olanak verin.
- Engellisi olan ev sahiplerine acýyýcý
ifadeler kullanýlmamalýdýr. Engellinin bir talebi
olup olmadýðý sorulabilir.
- Engellilerle hiçbir zaman ‘Biz de engelli
adayýyýz’ ya da ‘Biz de bir gün engelli olabiliriz’
gibi cümlelerle empati kurmaya çalýþýlmamalýdýr.
Bu tür sözler engelli bireyi incitebilir.(Haber7)
DSP, CHP
kararýný verdi
DSP genel seçim için "CHP" kararýný verdi
Seçime CHP ile birleþerek girmesi gündeme gelen DSP, 7 Haziran'da yapýlacak seçimlere parti olarak girme kararý aldý.
DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, yaptýðý yazýlý açýklamayla Parti Meclisi'nin kararlarýný duyurdu. Buna göre, DSP parti olarak, bütün seçim bölgelerinde Milletvekili Genel Seçimi'ne girme kararý aldý.
Partiye milletvekili aday adaylýðý baþvurularý, 31 Mart 2015 Salý günü sona erecek.
Adaylardan bin lira baþvuru ücreti alýnacak.
Partinin internet sitesinden alýnacak baþvuru formlarý, Genel Merkeze teslim edilecek.
(Ajanslar)
YILLIK BAZDA VERÝLER OLUÞTURULACAK
Eylem planý çerçevesinde, yurtiçi demir-çelik hurda üretim kapasitesi ve üretimiyle ilgili güncel verilerin yýllýk bazda oluþturulmasý ile hurda üretim ve tüketim
projeksiyonlarýnýn yapýlmasý da planlanýyor.
Bu kapsamda hazýrlanacak yýllýk raporlar tüm paydaþlarýn kullanýmýna açýk
olacak.
Hurda ithalatýna son 6 yýlda 45 milyar dolar harcandý
Son 6 yýlda 45,2 milyar dolarlýk hurda ithalatý gerçekleþtiren Türkiye, dünyanýn en önemlihurda ithalatçýsý ülkeleri arasýnda yer alýyor.
Söz konusu dönemde 117,5 milyon tonluk hurda ithal edilirken, AB en önemli ithalat pazarý konumunda bulunuyor.
ABD’li tarihçiden Ermenilerle ilgili yorum
Sözde Ermeni soykýrýmý konusunda ABD'li
tarihçi Prof. Justin McCarthy'den çarpýcý iddialar
geldi. McCarthy, "Ermeniler soykýrým yaptý” dedi.
Louisville Üniversitesi Tarih Profesörü Justin McCarthy, Toronto Üniversitesi'ndeki “Doðu
Anadolu'daki Ýnsanlýk Trajedisinin 100. Yýlý”
konulu konferansta konuþtu.
1915 Türkiyesini anlamak için büyük fotoðrafa bakmak gerektiðini ifade eden Justin
McCarthy, “Osmanlý, Ermenileri bile Ermenilerden korudu. Ermenilerin ise doðuda Osmanlý askerlerini, devlet görevlilerini, valileri bile öldürdü, iþkence etti. Þimdi kim soykýrým suçlusu?
GALOÞ GÝYÝLMEYECEK
- Eve girmek için davet beklenmeli, evdeki
yaþam biçimine ve alýþkanlýklara uygun
davranmaya özen gösterilmeli. Evlere ayakkabý
ile girmenin ya da galoþ giyerek girmenin hoþ
karþýlanmayacaðý bilinmelidir. El sýkýþýrken
canlý, alçakgönüllü, kavrayýcý olun, gülümseyin.
Tanýþma sýrasýnda ve konuþurken, karþýnýzdaki
kimsenin gözlerinin içine bakýn.
- Ýnsanlarý etkilemenin en önemli yolu
onlara adlarý ile hitap etmektir. Bu nedenle
ziyaret ettiðiniz kiþinin adýný aklýnýzda tutun.
- Yapýlan araþtýrmalar iletiþimde beden
dilinin etkisinin yüzde 55, ses tonunun etkisinin
yüzde 35 ve sözlerin etkisinin yüzde 10
olduðunu göstermektedir.
sý desteklenecek.
Herhalde Osmanlý deðil” diye konuþtu.
Birilerinin 100 yýldýr Osmanlý'nýn Ermenileri katlettiðine dair belge aradýðýný söyleyen
McCarthy, “Elimizde binlerce ama binlerce belge var. Bu belgeler Türklerin deðil, Ermenilerin
soykýrým yaptýðýný gösteriyor. Osmanlý arþivleri
açýk ama Ermenilerin ki deðil” açýklamasýnda
bulundu.
"ELÝMÝZDE BÝNLERCE BELGE VAR"
ABD'li Tarihçi, McCarthy, “Elimizde binlerce ama binlerce belge var. Bu belgeler Türklerin deðil, Ermenilerin soykýrým yaptýðýný gösteriyor” dedi.(Haber7)
Þubat’ta en fazla onun fiyatý arttý
oldu.
Þubat ayýnda en çok fiyatý artan ürün salatalýk
Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO), 2015 yýlý þubat
ayýnda kentte perakende fiyatý en fazla artan ürünün
yüzde 26,67 ile salatalýk olduðunu bildirdi.
ÝTO, 2015 þubat ayýnda Ýstanbul'da perakende
fiyatý en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini
açýkladý.
Buna göre, 2015 Þubat ayýnda ÝTO'nun Ýstanbul
Ücretliler Geçinme Ýndeksi'nde yer alan 242 ürünün
83'ünün perakende fiyatý artarken, 16 ürünün fiyatý
düþtü, 143 ürünün fiyatý ise deðiþmedi.
Mevsimsel nedenler ve ürün sevkiyatýnda yaþanan sýkýntýlar nedeniyle ürün arzýnda azalma yaþanan
salatalýk, yüzde 26,67 ile þubat ayýnda fiyatý en fazla
artan ürün oldu. Fiyatý en çok artan ikinci ürün yüzde
22,14 ile sivri biber olurken, onu yüzde 20,14 ile ýspanak ve yüzde 18,39 ile fuel oil izledi.
Kültür ve Eðitim ve Eðlence harcamalarý grubunda yer alan maç giriþ bilet ücreti olumsuz hava
þartlarý nedeniyle seyirci sayýsýndaki düþüþe baðlý olarak yüzde 8,14 azalma ile 2015 Þubat ayýnda fiyatý en
fazla azalýþ gösteren ürün oldu.
Bunu gýda maddeleri grubundan yüzde 4,91 düþüþle portakal, yüzde 1,72 düþüþle þiþe suyu ve yüzde
1,26 oran ile turp izledi.(AA)
Baþvuru için son hafta
7 Haziran'da ikametgahýnýn
dýþýnda oy kullanacaklar bu deðiþiklik için baþvuruda bulunmasý gerekiyor.
7 Haziran'da yapýlacak genel seçimlerde oy kullanacaðý
yeri deðiþtirmek isteyen vatandaþlar, bulunduklarý illerin nüfus
müdürlüklerine nüfus cüzdaný-
nýn aslý ve fotokopisi ile baþvuracak.
Seçimlerin okullarýn açýk
olduðu dönem içerisinde yapýlacak olmasý sebebiyle öðrenciler
oy kullanmada sýkýntý yaþayabilir. Öðrencilerin bu yüzden ikametlerini eðitim gördüðü þehre
almasý gerekiyor.(Haber7)
www.corumhakimiyet.net
SALI 3 MART 2015
9
Kýdem fonu artýk zorunlu
Kýdem tazminatýnda hükümetin üzerinde
çalýþtýðý sisteme göre fona geçmek yeni iþe
baþlayanlara zorunlu eski çalýþanlara ise
seçmeli olacak.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk
Çelik’le görevini tamamlamasýna yaklaþýk 2 ay
kala Kýdem tazminatý sorununda gelinen son
noktayý açýkladý.
''Kýdem tazminatý fonu mutlaka gelmeli.
Zorlama olmayacak, yeni baþlayanlara
uygulanacak.'' diyen Bakan Çelik, Kýdem
tazminatýnýn 1936’dan beri mevzuatta yer
aldýðýný ancak ‘sistemin iþlemediðini
belirterek, ''Halen çalýþanlarýn yüzde 85’i
kýdem tazminatýný alamýyor. Sistem yapýsal
olarak bozuk. Fon sistemine geçmek þart
oldu.'' dedi.
Üzerinde çalýþýlan sistemle ilgili de bilgi
veren Bakan Çelik, ''Mevcut sistemde
çalýþanlar isterse bu fon sistemine
geçmeyebilir. Karar onlarýn olacak. Ancak ilk
kez iþe girenler için bu sistemi zorunlu
kýlacaðýz. Taraflarý bir araya getirip çözümü
beraber ortaya koyacaðýz. Diyoruz ki, artýk bir
iþçi bir ay bile çalýþsa kýdem tazminatý
alacak.Fon kurulsun, her iþçinin hesabýna
yatsýn. Ancak sosyal taraflarý orta noktada
buluþturmak çok önemli. Sayýn
Cumhurbaþkanýmýz da, baþbakanlýðý
döneminde “uzlaþýn gelin” demiþti. Bu
uzlaþýya çalýþýyoruz. Bizden sonra gelenler
hazýr bir zemin bulacaklar.'' diye konuþtu.
(Milliyet)
Ýsrail’i protesto
edenler gözaltýnda
Beyin hasarý
öðrenme
becerisini etkiliyor
Anadolu Üniversitesi Dil ve
Konuþma Bozukluklarý Eðitim,
Araþtýrma ve Uygulama Merkezi
(DÝLKOM) Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Ýlknur Maviþ, travmatik
beyin hasarlarý olan hastalarýn,
hastaneden çýktýktan sonra
iyileþme sürecindeki dilsel ve
biliþsel sorunlarýn
giderilmesinde gereken özeni
göstermemesinin, öðrenme
becerisi, hatýrlama ve
konuþmada ciddi sorunlara yol
açabileceði uyarýsýnda bulundu.
Maviþ, yaptýðý açýklamada,
kafanýn ani ve þiddetli bir þekilde
bir yere veya nesneye çarpmasý
ya da bir nesnenin kafatasýný
delerek beyin dokusuna zarar
vermesi sonucu travmatik beyin
hasarýnýn ortaya çýkabildiðini
söyledi.
Hasarýn en sýk görülen
nedeninin trafik kazalarý
olduðuna dikkati çeken Maviþ,
ayrýca düþme, spor
yaralanmalarý, iþ kazalarý, þiddet
olaylarý, þofben zehirlenmeleri
ve çocuk istismarýnýn da
sebepler arasýnda olduðunu
belirtti.
Söz konusu hasar sonrasý
tedavi olan hastalarda, beyin
alanlarýna baðlý olarak fiziksel,
davranýþsal ya da zihinsel
deðiþiklikler ortaya çýkabildiðini
anlatan Maviþ, þöyle konuþtu:
"Yoðun bakým sonrasý
komadan çýkan hastalar,
tamamen iyileþtiklerini, beyin
hasarýnýn geçtiði sanýyor halbuki
bazý kalýcý hasarlar oluþuyor.
Konuþma, dil bozukluklarý ve
biliþsel bozukluklar ortaya
çýkýyor. Travma çocuklarda daha
çok öðrenmede güçlüðe,
odaklanma ve dikkat eksikliðine
yol açýyor. Bu konularda eskisi
kadar iyi olamayabiliyorlar.
Yetiþkinlerde ise daha çok
unutkanlýk, konuþma
bozukluklarý, adlandýrma ve
iletiþim güçlüklerine sebep
oluyor. Hastalarýn çevresindeki
insanlar, ortaya çýkan sorunlarýn
travmaya baðlý olduðunun
farkýna varamýyor. Hastanýn
öyküsünü aldýðýmýzda geçirilmiþ
travmatik beyin hasarý hikayesi
olduðunu öðreniyoruz."
KONTROL ÖNEMLÝ
Maviþ, hastalarýn hayatta
kalma oranýyla baðlantýlý olarak
hasar sonrasý yýllarýný kaliteli bir
þekilde devam ettirebilmesi için
rehabilitasyon yaklaþýmlarýnýn
büyük önemi bulunduðunu
aktardý.
Beyin travmasýnýn kalýcý ve
uzun süreli etkileri olduðuna
deðinen Maviþ, "Hastalarýn
psikolojik sorunlar yaþamamasý
ve kaliteli bir yaþam sürmesi için
mutlaka hastaneden çýktýktan
sonra nörolojik muayenelerini
sürdürmeleri ve dil ve konuþma
terapistinin deðerlendirmesinden
geçmeleri gerekiyor" ifadesini
kullandý.
Popüler medyanýn
travmatik beyin hasarýna baðlý
fiziksel, biliþsel ve psikososyal
sonuçlara pek deðinmediðini
vurgulayan Maviþ, halkýn
konuya iliþkin kulaktan dolma,
yanlýþ kavramlar edindiðini ve
hasar sonrasý iyileþme hakkýnda
çok az bilgi sahibi olduðunu dile
getirdi.
Travmatik beyin hasarý
oluþma nedenleri ve bunun
ardýndan bireylerde meydana
gelebilecek sorunlar hakkýnda
farkýndalýklarýný ölçmek
amacýyla 253 katýlýmcýya
farkýndalýk anketi
uyguladýklarýný bildiren Maviþ,
çalýþmanýn sonucunun
"Travmatik Beyin Hasarý
Hakkýnda Bilinmeyenlerin
Deðerlendirilmesi" baþlýklý
makaleyle uluslararasý prestijli
Brain Injury dergisinde
yayýmlandýðýný sözlerine
ekledi.(AA)
Yahudi lobi kuruluþu AIPAC'ýn, Washington’da düzenlenen konferansýný protesto
eden Ýsrail karþýtý sivil toplum kuruluþu üyeleri gözaltýna alýndý.
ABD’de Kongre üzerinde önemli nüfuza
sahip AIPAC'ýn yýllýk konferansý baþkent
Washington’da baþladý. Convention Center’da düzenlenen konferans, aralarýnda sivil
toplum kuruluþu Codepink ile siyonizm karþýtý Yahudilerin de bulunduðu onlarca kiþi tarafýndan protesto edildi.
Yüzlerine geçirdikleri Ýsrail Baþbakaný
Binyamin Netanyahu maskeleri ile ellerine
kaný anýmsatan kýrmýzý boya süren gruptakiler, “Netanyahu savaþ suçlusu”, “Ýran’ý bombalamayýn, diplomasiyi kullanýn”, “AIPAC,
Amerikalý Yahudileri temsil etmiyor”, “Özgür
Filistin” yazýlý dövizler taþýdý.
Sýk sýk Ýsrail ve Netanyahu aleyhine sloganlar atan gruptakilerin bazýlarý, konferansýn
yapýldýðý binaya da giriþi engellemek istedi.
“Özgür Filistin” sloganý atarak binanýn giriþine oturan Ariel Gold, Dooler Campbell, Sierra Ramirez, Beth Harris ve Karima Williams
adlý protestocular polis tarafýndan gözaltýna
alýndý. Gözaltýna alýnanlar daha sonra polis
merkezine götürüldü.
Codepink’in kurucularýndan Medea
Benjamin, AIPAC’ýn, ABD’deki tüm Yahudileri temsil etmediðini belirtti.
Ýsrail’in Gazze’deki saldýrýlarýnýn unutulmamasý gerektiðine vurgu yapan Benjamin, Ýsrail’in demokrasiden yana olmadýðýna
iþaret etti.
Benjamin, þunlarý kaydetti:
“Orada demokrasi olmadýðýný görmek
isteyen herkes Gazze’ye gidebilir. Gazze, Ýsrail tarafýndan havadan, karadan, denizden
kontrol ediliyor, mallarýn giriþ ve çýkýþýna izin
verilmiyor, insanlarýn sefalet içinde yaþamasýný sürdürmesine neden olunuyor. Ýsrail bombalamaya ve yüzlerce çoðun da aralarýnda bulunduðu binlerce insanýn ölmesine neden olmaya devam ediyor."
ABD’nin Ýsrail’e para yardýmýnda bulunmayý sonlandýrmasý gerektiðini anlatan
Benjamin, BM’nin de aralarýnda bulunduðu
uluslararasý platformlarda Ýsrail’in Gazze’deki eylemlerinin kýnanmasý çaðrýsýnda bulundu.
Konferansý protesto etmek için New
York’tan gelen Haham Yisroel Dovid Weiss
de uzun süredir Ýsrail devletine karþý protestolarda bulunduklarýný söyledi.
Ýsrail’in Yahudi bir devlet olmadýðýný ifade eden Weiss, “Ýsrail, siyonist bir devlet. Bizler kimseyi öldürmemeliyiz, çalmamalýyýz veya insanlarý baský altýnda tutmamalýyýz. Siyonizm yaklaþýk 130 yýl önce baþladý. Gidip öylece insanlarýn topraðýný ellerinden alamazsýnýz. Ýsrail, Yahudiliði kullanarak kendisine çýkar saðlamak istiyor. Bu, Yahudilik deðil” dedi.
Ýsrail Baþbakaný Netanyahu da Temsilciler Meclisi Baþkaný Cumhuriyetçi John Boehner’ýn, Ýran konusunda 3 Mart’ta Kongre’ye
hitap etmesi davetine icabetle geleceði Washington’da bugün konferansta bir konuþma
yapacak.
AIPAC’ýn yýllýk konferansý salý günü sona erecek.(AA)
Sigara dumanýnda ‘üçüncü el’ tehlikesi
Ortamda eþyalara ve elbiselere sinen dumanýn solunmasý olarak tanýmlanan üçüncü el
sigara içiciliðinde, bebek ve çocuklarda olumsuz etkilerinin olabileceði belirtildi.
Ortamda eþyalara ve elbiselere sinen dumanýn solunmasý olarak tanýmlanan üçüncü el
sigara içiciliðinde, geliþim sürecindeki bebek
ve çocuklarda olumsuz etkilerinin olabileceði
belirtildi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram
Týp Fakültesi Yenidoðan Bilim Dalý Baþkaný
Prof. Dr. Rahmi Örs, ilk el sigara içiciliði adý
verilen içicilikte dumanýn sadece içen tarafýndan solunduðunu söyledi.
Ýkinci el sigara yani pasif içicilikte sigara
içmeyen kiþinin dumandan ve diðer zararlý
maddelerden etkilendiðini ifade eden Örs,
üçüncü el sigara içiciliðinde ise dumanýn ortamdaki eþyalara sinerek solunduðunu vurguladý.
Prof. Dr. Örs, ancak dumanýn eþyalara
sinmesinin ihmal edilen bir durum olduðunun
altýný çizerek, ortama sinen dumandan özellikle baðýþýklýk sistemleri henüz tam geliþmemiþ
bebek ve çocuklarýn daha fazla etkilendiðini
bildirdi.
Prematüre doðumlarda en önemli faktörlerden birinin sigara olduðunu aktaran Örs, sigaranýn anne karnýndaki bebeðe bile zarar verdiðinin unutulmamasý gerektiðini kaydetti.
ÇOCUKLAR DAHA ÇOK ETKÝ-
LENÝYOR
"Ayný ortamda içilmeyen sigaranýn etkilerinden çocuklar korunuyormuþ gibi hissediliyor. Sigaranýn zararlý maddelerinin rahatlýkla
giysi ve yüzeylere sindiði, çocuklarýn bu durumdan etkilendiði unutuluyor" diyen Örs,
þöyle devam etti:
"Sigara dumanýn yüzeylere, yerlere, duvarlara, oyuncaklara sinebileceði unutulmamalýdýr. Geliþim sürecindeki çocuklar, özelikle oyuncaklarýyla temas ediyor. Maalesef bu
durum gözden kaçýyor. Üçüncü elsigara içimi
mutlaka kontrol altýnda tutulmalýdýr. Çünkü
çocuklar sigaranýn etkilerine karþý daha duyarlýlar. Sinmiþ duman, geliþim sürecindeki bebek ve çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olabilir."
Sigara içilen ortamlarda bulunan çocuklarýn yaþýtlarýna göre daha fazla hasta olduðunun unutulmamasý gerektiðini belirterek ailelerin de bu konuda hassas davranmalarý uyarýsýnda bulundu.(AA)
10 SALI
www.corumhakimiyet.net
3 MART 2015
SYDV Müdürü Doðan’dan ziyaret
Gýda Bankasý gün sayýyor
RECEP MEBET
SYDV Müdürü Zekeriya Doðan, Gýda Bankasý’ný ziyaret etti.
Çorum Belediyesi Gýda Bankasý yakýnda hizmete açýlacak.
Gýda Bankasý, Kubbeli Caddesi’ndeki eski Yimpaþ Maðazasý’nýn bulunduðu binada açýlacak.
Çorum Belediyesi
Gýda Bankasý yakýnda
hizmete açýlacak.
Sosyal
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý
(SYDV) Müdürü
Zekeriya Doðan,
Kubbeli Caddesi
numara 42’de bulunan
ve açýlýþ hazýrlýklarý
süren Gýda Bankasý’ný
ziyaret etti.
Belediye Sosyal
Yardým Ýþleri
Müdürlüðü’ne baðlý
olarak faaliyet
gösterecek Gýda
Bankasý’ný gezen
Zekeriya Doðan,
muhtaç ailelere
hizmet verecek olan
birimin hayýrlý
olmasýný diledi.
Dün gerçekleþen
ziyarette Gýda
Bankasý personeliyle
görüþen Doðan, sosyal
yardýmlaþma ve
dayanýþma alanýndaki
projesinden dolayý
Çorum Belediyesi’ni
tebrik etti.
Ziyarette yapýlan
açýklamalarda sosyal
belediyecilik
açýsýndan takdir
toplayan proje ile
ihtiyaç sahibi ailelere
düzenli gýda
yardýmýnýn yaný sýra
giysi baðýþýnýn da
yapýlacaðý belirtildi.
Maðaza
þeklindeki dizaynýyla
dikkat çeken Gýda
Bankasý’nýn ilerleyen
günlerde hizmete
sunulmasý bekleniyor.
Albert Genau, Özkardeþler’de
‘Çorum’da balkonlardayýz’
RECEP MEBET
Konuyla ilgili açýklama yapan Ömer Marým, katlanýr cam balkonun yaný sýra duþakabin, çelik kapý ve
plastik doðrama iþlerini de itina ile yaptýklarýný hatýrlattý.
Toptan ve perakende satýþla Çorum’un yaný sýra
çevre il ve ilçelerin de hizmetinde olduklarýný anlatan
Marým, kalite ve iþçilikte iddialý olduklarýnýn altýný
çizdi. Marým, þöyle konuþtu:
“Yeniliklerini dünya
pazarýna kanýtlamýþ ve
sektörün yýldýzý konumundaki Albert Genau’nun
üretici bayiliðini üstlendik.
Böylece müþterilerimize
en kalitelisini, garanti güvencesiyle sunmanýn mutluluðunu yaþýyoruz.
‘Cam balkonun adý
soyadý’ sloganýyla dikkatleri üzerine çeken Albert
Genau’nun katlanýr cam
sistemleri, cephe vitrin sistemleri, pergole tente sistemleri, çelik kapýlar, yangýn dayanýmlý sistemler,
otomatik kapýlar, solar sistemler, cam kapý çözümleri, hareketli duvar sistemlerini de müþterilerimize
Ömer Marým, yeni ürünleri hakkýnda bilgiler verdi.
sunuyoruz.
Ýmalat ve sorunsuz
ürün kalitemizle deðerli
müþterilerimizin beðeni ve
taleplerine karþýlýk birde
paslanmazlýk garantisi veriyoruz.
Alanýmýzda kalite,
uygun fiyatýn yaný sýra
paslanmaz aksam ve teker
grubuna garanti veren tek
firma olmanýn ayrýcalýðýyla müþterilerimizin hizmetindeyiz.
Çalýþmamýzý yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi
Çorum Sanayi Sitesi yeni
sanayi bloklarýndaki yerimize bekliyoruz.”
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu dün gazetemizi ziyaret etti.
Uðurlu’dan gazetemize ziyaret
‘Çorum merhamet
ve muhabbet þehri’
RECEP MEBET
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr.
Yaþar Uðurlu dün gazetemizi ziyaret etti.
Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi ve Genel Yayýn
Yönetmenimiz Þevket Erzen’in evsahipliðindeki
ziyarette konuþan Yaþar Uðurlu, Çorum’un merhamet ve muhabbet þehri olduðunu söyledi.
Çorum’un sosyolojik vasýflarýnýn leblebi ve
sanayisinden de öte büyük bir kýymet taþýdýðýný
vurgulayan Uðurlu, “Seçim çalýþmalarýmýz sýrasýnda hangi kapýyý çalsak bu deðerlerin sýcaklýðýný
hissettik” dedi.
Toplumsal açýdan büyük bir zenginlik olan
bu hasletlerin yeni nesle aktarýmýnda bazý sorunlar
olduðuna da iþaret eden Uðurlu, “2000 yýlýndan
sonra doðan kuþaða bu deðerleri aktaramazsak
sosyal bir travma ile karþý karþýya kalýrýz” uyarýsýnda bulundu.
Batý ülkelerinde yaþanan sosyal problemlerin
temelinde aile yapýsýndaki erozyonun yattýðýný di-
Bekiroðlu’ndan yalanlama!
AK Parti Çorum Ýl
Baþkanlýðý, bir haber
sitesinde temayül
sonuçlarý ile ilgili yer
alan haberi yalanladý.
AK Parti Çorum Ýl
Baþkaný Av. Rumi
Bekiroðlu’nun
kamuoyunun dikkatine
sunduðu açýklamada þu
ifadelere yer verildi;
"28 Þubat tarihinde
gerçekleþtirilen temayül
yoklamasýna iliþkin, bir
haber sitesinde
sonuçlarla ilgili haber
yapýldýðý müþahade
edilmiþtir.
Gerek Ýl
Bilal ve Ömer Marým kardeþlerin sahibi olduðu
Özkardeþler Cam&Mekan, cam balkon alanýnda dünya markasý olan Albert Genau’nun üretici bayii oldu.
Çorum Sanayi Sitesi yeni sanayi bloklarý numara
89’da faaliyet gösteren Özkardeþler Cam&Mekan, kurumsal iþbirliðiyle cam balkon alanýnda önemli bir ticari adým attý.
Özkardeþler Cam&Mekan, Albert Genau’nun üretici bayii oldu.
le getiren Uðurlu, hýzla yaygýnlaþan tüketim alýþkanlýðý karþýsýnda çocuklarda üretim becerilerinin
de geliþtirilmesi gerektiðini ifade etti.
Ülke gündemini meþgul eden yeni anayasa ve
Baþkanlýk sistemi tartýþmalarýyla ilgili görüþlerini
de dile getiren Uðurlu, þöyle konuþtu:
“Mevcut Anayasa’dan daima þikayet eden sol
zihniyet, yeni anayasa konusundaki tutum ve duruþuyla beni þaþýrtýyor. Ývedilikle anayasanýn deðiþtirilip Baþkanlýk sistemine geçilmesi lazým.
Seçimlere herkes saygý duymalý. Zira seçimler demokrasinin cümle kapýsýdýr. Kim kazanmýþsa rakipler çýkýp birbirini kutlama nezaketini göstermeli. Meseleler karþýsýnda herkesin kýymetli
görüþleri vardýr, önemli olan farklý düþüncelere
saygý ve herkesin birbirini dinleyebilmesi. Çorum
siyasetinin vizyonu da bu çerçevede olmalý.”
Nezaket ziyaretinden duyduðu memnuniyeti
dile getiren Þevket Erzen ise Yaþar Uðurlu’ya baþarý dileðinde bulundu.
Baþkanlýðýmýz, gerekse
genel merkezimiz
tarafýndan temayül
sonuçlarýyla ilgili hiçbir
açýklama yapýlmadýðý
gibi bundan sonra da
yapýlmayacaktýr.
Kamuoyunu yanlýþ
bilgilendirme ve
spekülasyona açýk
haberlerin gerçeði
yansýtmadýðý ve
partimizle alakasý
olmadýðý kamuoyuna
Av. Rumi Bekiroðlu
AK Parti Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Erol Kavuncu’yla birlikte gazetemizi ziyaret etti.
Kaymakcan’dan ziyaret
RECEP MEBET
AK Parti Çorum Milletvekili Aday
Adayý Prof. Dr. Recep Kaymakcan dün
gazetemizi ziyaret etti.
Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi ve Genel
Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen’in
evsahipliðindeki ziyarete Yüksek
Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
(YURTKUR) Müdürü Erol Kavuncu da
katýldý.
7 Haziran 2015 Genel Seçimi
öncesinde AK Parti’den Çorum
Milletvekili Aday Adaylýðý’ný açýklayan
Recep Kaymakcan, saha çalýþmalarýný
sürdürdüðünü söyledi.
Prof. Dr. Recep Kaymakcan
Sivil toplum kuruluþlarýnýn yaný sýra
yerel basýn kuruluþlarýný da ziyaret
ettiðini belirten Kaymakcan, “Çorum
basýnýnýn güzide kuruluþlarýndan
Hakimiyet Gazetesi yönetici ve
çalýþanlarýný tebrik ediyor, baþarýlý
hizmetlerinin devamýný diliyorum” dedi.
Milletvekili Aday Adayý olarak
Çorum’a hizmete talip olduðunu anlatan
Kaymakcan, “AK Parti’ye gönül veren
herkesin ve tüm Çorum halkýnýn
desteðini bekliyorum” diye konuþtu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getiren Þevket Erzen ise Recep
Kaymakcan’a baþarýlar diledi.
Meclis’ten
su raporu
www.corumhakimiyet.net
RECEP MEBET
Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi ‘Mart Ayý
Toplantýlarý’ dün baþladý.
Ýl Genel Meclisi Salonu’nda düzenlenen toplantýda Çevre ve Saðlýk Komisyonu tarafýndan
hazýrlanan ‘Su Raporu’ ele alýndý.
Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya’nýn
yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler
Erhan Akar ve Aziz Sarüce ile Ýl Genel Meclisi
Üyeleri katýldý.
Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Ýl Genel Meclisi üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin
görüþüldüðü toplantý, çeþitli konularda komisyonlar
tarafýndan hazýrlanan raporlarýn okunup oylanmasý ile
Önerge teklifi hakkýnda açýklama yapan AK
Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi Yurdanur Özzehinli,
2014 yýlýnda Çorum’da gerçekleþtirilen tarýmsal
üretim rakamlarýnýn araþtýrýlmasýný istedi.
Tarýmsal üretimdeki rekolte durumunun
bilinmesinin bu alanda gerçekleþtirilen faaliyetler
açýsýndan önem taþýdýðýný belirtilirken görüþmeler
sýrasýnda söz alan MHP Sungurlu Ýl Genel Meclisi
Üyesi Celal Güngör ise Amasya ve Tokat’ta
kullanýmý yasaklanan ‘Esder’ adlý tarýmsal ilacýn
asma ve meyve fidanlarýnda yol açtýðý hasarýn
araþtýrýlmasý talebinde bulundu.
Özzehinli ve Güngör’ün dile getirdiði hususlarý
içine alan önerge teklifi yapýlan görüþmelerin
ardýndan araþtýrýlmak üzere Tarým ve Hayvancýlýk
Komisyonu’na havale
edildi.
HÜKÛMET
KONAÐI’NIN
ÖDENEÐÝ KÖYLERE
Yurdanur Özzehinli
Yusuf Kaya
Celal Güngör
Ýçiþleri Bakanlýðý’nca
Hükûmet Konaðý’nýn
bakým ve onarýmý için
ayrýlan 40 bin TL’lik
bütçe Meclis’te yapýlan
görüþmelerin ardýndan
Merkez Köylere Hizmet
Götürme Birliði hesabýna
aktarýldý.
Oturumda ayrýca
‘Çorum Turizmi Paket
Turlarla Organize Oluyor’
adlý projeye Ýl Özel Ýdaresi
tarafýndan eþ finansman
desteði saðlanmasý hususu
da görüþüldü.
BARAJLARDA SU
REZERVÝ ARTTI
Çevre ve Saðlýk
Komisyonu Baþkaný
Yurdanur Özzehinli,
Çorum’un mevcut su
rezervleri konusunda
hazýrlanan araþtýrma
raporunu Ýl Genel Meclisi
Üyeleri’nin bilgisine
sundu.
Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi ‘Mart Ayý Toplantýlarý’ dün baþladý.
Yaðýþ rejimi ve
yeraltý sularýnýn durumunu
devam etti.
da konu alan raporda Çorum’da ciddi bir su
probleminin bulunmadýðýna iþaret eden Yurdanur
GÜNDEMÝ BAÞKAN BELÝRLEYECEK
Özzehinli, son dönemdeki yaðýþlarla birlikte
Mart ayýnýn ilk oturumu olan toplantýda Ýl Genel
barajlardaki su seviyesinin arttýðýný kaydetti.
Meclisi gündeminin belirlenmesi konusunda yetki,
Çorum Belediyesi ve DSÝ’nin su konusundaki
Meclis Baþkaný’na verildi.
tedbirleri ve yatýrýmlarýna da deðinen Özzehinli,
2015 yýlý Mart ayý gündeminin Meclis’in bilgisiaçýklamasýnda þu bilgileri verdi:
ne sunulmasý ve gündem maddelerinin daðýlýmlarýnýn
“Çorum’un þu anda 5-6 aylýk su rezervi
periyodik olarak belirlenmesi konusundaki yönetmebulunuyor. Þehir merkezine Çomar, Yenihayat ve
lik gereði, Baþkan Halil Ýbrahim Kaya yapýlan oylaHatap Barajlarý’ndan su veriliyor. Çomar Barajý
ma ile yetkili kýlýndý.
yüzde 19, Yenihayat’ta yüzde 8, Hatap Barajý’nda ise
MADENLERLE ÝLGÝLÝ ÖNERGE TEKLÝFÝ
yüzde 14 doluluk oranýna sahip. Mart ve nisan
Çorum’daki maden çeþitleri ve rezervlerinin
aylarýndaki yaðýþlarla birlikte barajlardaki doluluk
araþtýrýlmasý konusunda Ýl Genel Meclisi’ne önerge
oranlarýnýn artýþ göstermesi bekleniyor.
verildi.
Ayrýca Pýnarbaþý, Saðmaca, Kavacýk, Elmalý
Önerge teklifi hakkýnda açýklama yapan AK
kaynaklarýnýn yaný sýra Taþocaðý, Konaklý, Kuruçay,
Parti Ýskilip Ýl Genel Meclisi Üyesi Yusuf Kaya,
Karaaðaç ve Pýnarbaþý Köyü’nde bulunan 10 adet
Çorum’un yeraltý zenginliklerinin keþfedilmeyi
kuyudan Çorum’a su temin ediliyor.
beklediðini belirterek konunun incelenmesini istedi.
Türkiye’de ilk kez uygulanacak bir proje ile
Geçmiþte varlýðý bilinen bazý maden türlerinin
Çomar Barajý’nda dip temizliði yapýlmasý
bugün kaderine terkedilmiþ halde olduðuna iþaret
planlanýrken Koçhisar Barajý Projesi ile Çorum’un
eden Yusuf Kaya, mevcut rezervlerin keþfi ve
40-50 yýllýk su ihtiyacýnýn karþýlanmasý hedefleniyor.”
iþletmeye alýnmasýyla birlikte Çorum’un ekonomik
Çorum merkeze baðlý Çalkýþla, Çaltýcak,
açýdan kalkýnmasýna önemli bir katký saðlanacaðýný
Çalyayla, Çatak ve Çayhatap Köyleri’ne ait yerleþik
söyledi.
alan ve civarý sýnýr tespitinin görüþüldüðü toplantýda
Yazýlý önerge teklifi yapýlan görüþmelerin
ayrýca Merkez ilçeye baðlý Atçalý, Balýmsultan,
ardýndan araþtýrýlmak üzere Çevre ve Saðlýk
Boðacýk, Büðüroðlu ve Aþaðýsaraylý Köyleri’ne ait
Komisyonu’na havale edildi.
yerleþik alan ve civarý sýnýr tespiti ile ilgili Ýmar ve
ÇORUM’UN TARIM KARNESÝ
Bayýndýrlýk Komisyonu’nca hazýrlanan raporlar
ARAÞTIRILSIN
görüþülerek karara baðlandý.
Çorum’un tarýmsal üretim yapýsýnýn ve istatistiki
Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat
verilerin kamuoyuyla paylaþýlmasý hususunda Ýl
13.30’da gerçekleþecek oturumla devam edecek.
Genel Meclisi’nde araþtýrma önergesi teklifinde
bulunuldu.
SALI 3 MART 2015
TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi Halit Ýnaltekin, Yunanistan’da incelemelerde bulundu.
TÜRSAB, Yunanistan
turizmini inceledi
Çavuþoðlu Turizm Seyahat Acentesi, TÜRSAB Erciyes Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi
Halit Ýnaltekin, 2427 Þubat tarihleri
arasýnda ‘Yunanistan
Ýnceleme Gezisi’ne
katýldý. Konusunda
uzman 17 kiþilik seyahat
acenteleri,
TÜRSAB temsilcileri ve Kültür Turizm
Bakanlýðý’ndan uzmanlarýn da katýldýðý
gezide bölgenin turizm potansiyeli deðerlendirildi.
Türkiye'nin çeþitli illerinden geziye
katýlan turizm temsilcileri, bölgedeki
firmalarla sýcak temasta bulundu. Ýnceleme gezisinde heyete TÜRSAB Kurumsal Ýliþkiler Bölümü'nden Berna Akar
Ertan Demirbaþ eþlik
etti. Gezide rehberliði Türkçe bilen Yunanlý Germenis Panagis yaptý.
Çorum turizmi
tanýtýldý
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliði
(TÜRSAB), 24-27
Þubat 2015 tarihleri
arasýnda ‘Yunanistan
Ýnceleme Gezisi’ düzenledi. Konusunda
uzman 17 kiþilik
ekiple birlikte gerçekleþtirilen gezide
sýrasýyla Atina, Poros, Hydra ve Aegýna
adalarýnda bulunan
tarihi yerler gezildi.
Yunanistan'ýn turizm
potansiyeli deðerlendirilirken, TÜRSAB
üyesi Yunanistan ile
çalýþan acente temsilcileri, Hatta Baþkaný (Atina Seyahat
Acentalar Baþkaný)
Slava Tours, Brilliant Travel, Hydraiki,
Argo Travel, Kefi
Teur, Signature Travel, Citysightseeing
Athens, Athens Walking Tours, Electra
Hotels, YES Hotels,
Vs Group ile toplantýlar yapýldý ve Türk
turizmi ile Çorum turizmi tanýtýldý. Toplantýda; Yunan, Türk
ve TÜRSAB basýn
mensuplarý yer aldý.
Ýlk resmi ziyaret Baþkonsolos Barýþ Kalkavan’a gerçekleþtirilerek, TürkYunan turizmi için
fikirleri alýndý.
TÜRSAB heyeti, Atina’da Hydra
Adasý Belediye Baþkaný Doç. Geore. E.
Koukoudakis’i makamýnda ziyaret etti.
Heyete, þehirle ilgili
bir sunum gerçekletiren Baþkan, “Sizleri dostluk ve iþbirliði ile karþýlýyoruz” dedi.
Gezinin diðer gününde heyet, Atina Türk Hava
Yollarý Müdürü Alp Yavuzeser’i ziyaret etti. Yavuzeser
ziyarette, Türkiye ile Yunanistan arasýnda tanýtým köprüsü olan THY geliþmesi ile ilgili bilgiler verdi.
Çorum MÜSÝAD kurucusu ve denetim kurulu
üyesi Halit Ýnaltekin ve Malatya MÜSÝAD üyesi Bünyemin Özdemir, gezide MÜSÝAD’la ilgili özel ziyaretlerde de bulundu.
‘Benzerliklerimiz bizi yakýnlaþtýrýyor’
Ýl Genel Meclisi Salonu’nda düzenlenen toplantýda Çevre ve Saðlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan ‘Su Raporu’ ele alýndý.
11
Yunanistan topraklarýna ayak bastýklarý andan itibaren gördükleri misafirperverlik için Yunanistan heyetine teþekkür eden Halit Ýnaltekin, geziye iliþkin þunlarý kaydetti;
“TÜRSAB’ýn 5 yýlda 80 ülke projesi var. Bu kapsamda en çok Yunanistan ziyaret edilmeye devam edi-
liyor, bu gezi de bunlardan birisi. 17 kiþiden oluþan uzman ekiple dört gün boyunca güler yüzlü bir þekilde
karþýlanan ve keyifli vakit geçiren TÜRSAB heyeti,
geziden olumlu izlenimler edinerek döndük. Komþu
Yunanistan’la ortak kültürel mirasýmýz ve benzerliklerimiz bizi daha da yakýnlaþtýrýyor. Yunanistan bizim
için farklý bir bölge ve iþbirliklerini deðerlendireceðiz.
Umuyoruz ki amacýna ulaþan bir gezi olmuþtur.
Sevdamýz Çorum’un tanýtýmý olan ‘Medeniyetler Beþiði’ sloganý ile ilimizin tanýtýmý ve turizmi de bu tanýtým gezisinde fýrsat buldukça Yunan meslektaþlarýmýza anlatýldý ve tanýtýldý. TÜRSAB ekibimizle birlikte
gerçekleþtirdiðimiz Yunanistan Ýnceleme Gezisi'nde,
komþu topraklara girdiðimiz andan itibaren bize gösterilen güleryüz ve misafirperverlik için gerek Yunanistanlý meslektaþlarýmýza gerekse baþta TÜRSAB Baþkaný Baþaran Ulusoy olmak üzere gezinin düzenlenmesinde emeði geçen TÜRSAB yönetimine teþekkür ediyorum.” (Haber Merkezi)
12 SAI 3 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Türkiye Kandil eteklerinde
petrol arayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz Türkiye'nin Kandil daðý eteklerinde petrol arayacaðýný söyledi.
Ankara'da Hacettepe Üniversitesi ile imzalanan madencilik protokolü töreninde
çözüm sürecinin enerji sektörüne etkileri ile ilgili sorularý yanýtlayan Yýldýz, "Enerji
sektörüyle alakalý çok ciddi beklentilerimiz var. Özellikle kayýp-kaçaktan tutun ki orada siyasi baský yoluyla paralarýný ödeyemeyen birçok vatandaþýn Türk ekonomisine
olumlu katký koyacaklarýna inanýyorum" dedi.
Yýldýz, "Bizim Baðdat'la yaptýðýmýz anlaþmalar, Kuzey Irak ile alakalý yaptýðýmýz
sözleþmeler çerçevesinde hemen Kandil Daðý eteklerinde bloklarýmýz var. Ve Hindýrýn
ve Çoman sahalarýnda petrol arayacaðýz. Ben o yolun da açýlacaðýna bu manada inanýyorum. Enerji sektörünün de çözüm süreci ile beraber yeni bir çalýþma alanýnýn oluþacaðýna ben inanýyorum" diye konuþtu.
BÖLGESEL YÖNETÝM ÇALIÞMA BAÞLATMIÞTI
Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi, 2012 yýlýnda terör örgütü PKK’nýn ana
kampýnýn bulunduðu Kandil Daðý bölgesinde petrol arama çalýþmasý baþlatmýþtý.
Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi Doðal Kaynaklar Bakanlýðý ve petrol arama konusunda deneyimli olan bir heyetin Kandil Daðý bölgesinde petrol arama ve çýkarma çalýþmasý baþlatmýþ, çalýþma kapsamýnda Kandil Daðý bölgesinde inceleme yapan heyetin
bazý yerlerden taþ ve toprak örneklerini alarak incelenmek üzere Ýngiltere’ye gönderdiði belirtilmiþti.(Hürriyet)
Çanakkale destaný bu günlükte
Tarihinin en kanlý çarpýþmalarýndan
birinin meydana geldiði Çanakkale Savaþlarý'nda yaþananlar cephede görevli bir subayýn günlüðüne yansýdý
Türk tarihinin altýn sayfalarýndan
olan, milletin eþsiz kahramanlýðý, vatan ve
millet sevgisinin sembolleþtiði, kutsal saydýðý deðerler için ülkenin her köþesinden
gelen gençlerin kanlarýný dökerek "Çanakkale geçilmez" destaný yazdýðý Çanakkale
Savaþlarý'nda yaþanan olaylar, cephede görev yapan topçu subayý Mehmet Halit Bayrý'nýn günlüðüne yansýdý.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaþlarý
Araþtýrma Merkezi (AÇASAM) Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Lokman Erdemir, yaptýðý
açýklamada, Bayrý'nýn Çanakkale cephesindeki 16. tümen topçu alayýnda görev yaptýðýný söyledi.
100 yýllýk günlüðün bugüne kadar Ýstanbul'da yaþayan Sevengül Sönmez tarafýndan saklandýðýný belirten Erdemir, günlüðün daha uzun yýllar, gelecek nesillere
ulaþtýrýlabilmesi için kitaplaþtýrýlacaðýný
ifade etti.
Mehmet Halit Bayrý'nýn cephede kaleme aldýðý günlüðün savaþýn gerçek yüzüne ýþýk tuttuðunu anlatan Erdemir, "Çanakkale cephesinde topçu subayý olarak görev
yapan Bayrý, fakülteyi bitirdiði günlerde
kendisini birden savaþýn içinde buluyor. 12
Nisan 1915'de cepheye çaðrýlmýþ. Mehmet
Halit, biraz þaþkýndýr. Yazdýklarýndan da
anlaþýlacaðý üzere gördüðü manzaralar
kendisinde tuhaf hisler uyandýrýr. Çanakkale'de her yer yýkýntý, her yer yanan evler,
ölen insanlarla doludur. Zaman içinde olup
bitenleri kaleme alýr, savaþýn þiddetini, dehþetini anlatýr" dedi.
GÜNLÜK KAYNAK GÝBÝ
Geçmiþ dönemlere ait bilgileri o döneme ait vesikalardan belgelerden öðrenilebildiðini dile getiren Erdemir, þöyle konuþtu:
"Bugüne kadar Çanakkale muharebelerinin tarihi Osmanlý belgelerindeki bilgilerle, harp mecmualarýndaki bilgilerle ya
da resmi raporlarla yazýldý. Ancak harekatýn genelini gerek zaman darlýðý gerekse bu
belgelerin resmi evrak olmasý hasebiyle, o
anki en ince ayrýntýlarý, askerin psikolojik
durumu, sosyal zamaný hiçbir zaman göremiyoruz. Bu hatýrat ve günlükler savaþýn
cephede yaþanýlan haliyle bize nakleden
çok kýymetli vesikalardýr. Hele ki günlükler tabiri yerindeyse hiçbir farklý duygularýn, farklý düþüncelerin içerisine karýþmadýðý kaynaklardýr. Kiþi, ne hissediyorsa, o an
neyi yaþýyorsa günlüklerinde onu yazar.
Mehmet Halit de günlüklerine baktýðýmýz-
da bunu çok net görüyoruz. O gün üzüntülüyle üzüntülü olduðunu, mutluysa sevinçliyse biz bu durumu kaleminden çok net
görebiliyoruz. Bu anlamda Mehmet Halit,
Çanakkale muharebelerinin anlatýmda eksik kalan bu kýsmýný da, savaþýn insan boyutunu, siperdeki askerin psikolojisini anlatan önemli bir kaynak hazýrlamýþtýr."
ÝSTANBUL’DAN ÇANAKKALE’YE DOÐRU
Bayrý'nýn Çanakkale'deki görevine
katýlmak için Ýstanbul'dan yola çýktýðýna
iþaret eden Yrd. Doç. Dr. Erdemir, þöyle
devam etti:
"Çanakkale Boðazý’na denizden taarruz ilk olarak 19 Þubat 1915’te boðaz giriþ
istihkamlarýnýn bombardýmaný ile baþlar,
18 Mart 1915’teki nihai taarruz ile sona
erer. 18 Mart’ta yapýlan bu bombardýmanda, müttefik donanmanýn 3 muharebe gemisi batar, amiral gemisi Quin Elizabeth
olmak üzere gemilerin önemli bir kýsmý da
aðýr hasar görür. 22 Mart’ta Mondros Limaný’nda Quin Elizabeth’te yapýlan toplantýda boðazýn denizden geçilemeyeceði
anlaþýlýr. Artýk sýra bir kara harekatýndadýr.
Osmanlý Devleti muhtemel bir kara harekatýna karþý 24 Mart 1915’te 5. orduyu kurar, komutanlýðýna da Alman Liman von
Sanders’i atar. Liman Paþa, 26 Mart’ta Gelibolu’ya ulaþarak hazýrlýklarýna baþlar. Çanakkale Muharebeleri’nin ikinci aþamasý
olan kara muharebeleri ise 25 Nisan’da
baþlar, 9 Ocak 1916 gününe kadar devam
eder. 26 Nisan günü trenle cepheye sevk
edilenlerden biri de seferberlik ilaný üzerine silah altýna alýnan 19 yaþýnda yedek subay Mehmet Halit Bayrý’dýr. Bayrý'nýn birliði ise Binbaþý Ýzzettin Bey komutasýndaki
16. tümen topçu alayýdýr. Günlüðünü o an
yazmaya baþlamaz, ancak trene ilk biniþini, yolculuða çýkýþýný ve arada geçen olaylarý teferruatlý bir þekilde anlatýr."
Mehmet Halit Bayrý'nýn cepheye yolculuðunun birçok Mehmetçik gibi çýkarma
gününden bir gün sonra baþladýðýný ifade
eden Erdemir, "Kendisi bir Ýstanbul aþýðýdýr ve günlüðünde Ýstanbul’dan trenle ayrýlýþý ve hastalanýp vapur ile dönüþü ile ilgili
yazdýðý ifadeler bunu açýkça gösterir, 'Artýk
o saniyelerde Ýstanbul’un erguvani, þiirli
akþamlarý hayalimizde uçuyor, yeþil parklar, muattar kadýnlar, süslü kelebekler, çiçekler, kamelyalý sokaklar dimaðýmýzda
uyanýyor, siyah ridâlar arasýnda birer fanus-ý akþam þeklinde gece parýldayan mesireler, Beyoðlu’nun sefahat-âlud sokaklarý
ve müzehheb her þey zihnimden geçerek
bize birçok hatýralarý yâd ettiriyordu'..."
SAVAÞIN GERÇEK YÜZÜ
Lokman Erdemir, savaþýn gerçek yü-
zünün Bayrý'nýn günlüðündeki yazýlarýndan çok net bir þekilde anlaþýldýðýný belirterek, þöyle devam etti:
"Mehmet Halit Bayrý'nýn burada geçirdiði günleri ve yaþadýðý önemli hadiseleri günlüðünde geniþçe anlatýr. Burasý, bir
yandan dinlenilen bir yandan da gelecek
günlerin meraký ile insaný karamsarlýða düþüren bir yerdir. Ben askerlikten uzakta yaþayýþýn tadýný emerken kabil deðil, bunlarý
düþünmemiþtim... Bana her þeyi izhar eden
vataným için her fedakarlýðý yapmak"
GÜNLÜKTEN BAZI NOTLAR
"Taburumuzun akþamüzeri hareket
edeceðini öðrendiðim cihetle izin alýp tekrar eve gelmek istedim. Topkapý’dan tramvaya bindim. Alay yaveri Mülazýmýsani
Halit Efendi de tramvaya yetiþti, fakat getirdiði haber iyi deðildi. Taburun þimdi kýþladan ayrýldýðýný Sirkeci’den Kuleliburgaz’a müteveccihen hareket edeceðimizi
söyledi. Bunun için eve gidemedim..."
"Efrat, hamallar vesaire çalýþýyor,
hummalý bir faaliyet ortalýðýn hay u huy-ý
tannanýný arttýrýyordu. Kendisine yolluk
kumanya tedârik edenden tutunuz da bilinmeyen hususi sebeplerden dolayý melül duranlar, arkadaþlarýyla, dostlarýyla konuþup
veda edenler..."
"Mermiler birbirini takip etmeye baþladý. Biz bunlar üzerinde düþünüyorduk.
Gülleler, Bolayýr cihetinden geliyor, Gelibolu’nun üzerinden aþarak denize düþüyor,
büyük su sütunlarý havaya yükseliyordu.
Bir dakika sonra mermiler þehre düþmeye
baþlayýnca tereddüdümüz kalmadý..."
"Þimdi güneþ altýn ýþýklarýyla Gelibolu’yu yýkýyor, düþmanýn çýkardýðý yangýnlar hâlâ devam ediyordu. Biz mahzun fakat
kuvvetli bir intikam duygusuyla mücehhez
olduðumuz halde Maydos’a doðru ilerliyorduk..."
"Yeni mevzilerimiz Arýburnu mýntýkayý harbi sol cenahýnda yüz beþ rakýmlý tepenin cenub-i garbisindeki topçular sýrtlarý
denilmekle maruf sýrtlardadýr. Tabur ve
alay karargahý Uzundere Vadisi’nde olup
bu vadinin biraz gerisinde inþa olunmuþtur.
Taburlarýmýzýn önüne 47. ve 48. piyade
alayýmýzýn siperleri tesadüf eder..."
"Bölük saðdan yürü marþ kumandasýný verdi. Þimdi bütün batarya harekete gelmiþ, yürüyor ve biz onu nur ve hande dolu
kalplerimizle takip ediyorduk. Yürüdük,
yürüdük… Yolda Anafarta'yý Kebir köyünden badehu fýrka ve alayýmýza bir müddet
karargah olan Kanlýkuyu Deresi’nden geçerek ve akþama Bigalý köyü ilerisinde kavuþarak yürüdük..."(AA)
Fýtýða bioenerjili çözüm
Modern týbbýn çaresiz kaldýðý fýtýk
rahatsýzlýðýnda bioenerjinin kesin çözüm
olduðu belirtildi.
Hareketsizlik, iþ hayatýnda zorunlu
olarak belli bir duruþ biçiminde çalýþma,
yanlýþ pozisyonda oturma ve yatma
alýþkanlýðý önemli duruþ bozukluklarýna
sebep olduðunun altýný çizen uzmanlar,
en çok þikâyet edilen konularýn baþýnda
ise kronik boyun, omuz, sýrt ve bel
aðrýlarý geldiðini söyledi. Duruþ
bozukluðu, önlem alýnmadýðý takdirde
ilerleyen yýllarda boyun-sýrt bölgesinde
kireçlenmeye sebep olabileceðine dikkat
çeken uzmanlar, kaslarýn zamanla
gerilerek ve zayýflayarak bel ve boyun
fýtýðý oluþumuna zemin hazýrladýðý
konusunda vatandaþlarý uyardý.
MODERN TIBBIN ÇARESÝZ
KALDIÐI NOKTADA BÝOENERJÝ
Modern týbbýn çaresiz kaldýðý fýtýk
rahatsýzlýðýnda bioenerji tedavisinin
kesin çözüm olduðunu ifade eden
Biyoenerji Uzmaný Psikolog Çaðlar
Seziþ, kiþiye özel tedaviyle fýtýktan
kurtulmanýn mümkün olduðunu söyledi.
Hastalara uygulanan bioenerji
tedavisinin kiþiye özel olduðunu belirten
Seziþ, “Hastalarýmýzýn çektiði aðrýya
göre seans sayýmýz deðiþiyor. Ama bel,
boyun ve sýrt aðrýlarýnda 4 seans
sonunda tamamen iyileþmiþ oluyor. Fýtýk
tedavilerinde ise 10 seans kadar tedavi
uyguluyoruz. Yaklaþýk 10 çeþit bioenerji
çeþidi var. Hastanýn yaþýna, cinsiyete
göre ayrýlan tedaviler mümkün.
Bioenerji tedavisinin herhangi bir yan
etkisi yok. Kiþiye göre deðiþen
teknikleri kullanýyoruz. Beyin hasarýnýn
yol açtýðý etkilerin onarýlmasýnda
bioenerjiyle kan akýþý düzenleniyor. Ýlk
önce vücuda enerji vermekten ziyade,
negatif enerjinin boþaltýlmasý gerekiyor.
Herkesin farklý frekansa sahip
olmasýndan dolayý da tedavi süreci
farklýlýk gösterebiliyor” dedi.(ÝHA)
Ýleri yaþta gebelik riskli
Gebelik için en uygun dönemin 2030 yaþ olduðu; 35 yaþýndan sonra
hamilelik halinde anne ve bebek
saðlýðýnýn riske girebildiði belirtildi.
Memorial Ankara Hastanesi Kadýn
Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr.
Nesrin Fener, yaptýðý yazýlý açýklamada,
anne olma yaþýnýn giderek yükseldiðine
dikkat çekerek, ileri yaþta hamileliðin
yakýn takip gerektirdiðini ifade etti.
Gebelik için en uygun dönemin 2030 yaþ arasý olduðunu vurgulayan Fener,
bunun psikolojik ve fizyolojik olarak en
uygun zaman olduðunu belirtti. Fener,
30 yaþ ve sonrasý planlanan
hamileliklerde, anne adayýnýn düzenli
takibinin büyük önem taþýdýðýný
vurgulayarak, 35 yaþýn üzerindeki
adaylarýn "ileri anne yaþý" olarak
tanýmlandýðýný kaydetti.
Bu dönemdeki anne adaylarýnýn
riskli gebelik olarak ele alýndýðýný
belirten Fener, gebelik boyunca
vücuttaki tüm sistemlerin etkilendiðini
ve vücutta pek çok deðiþiklik meydana
geldiðini ifade etti. Saðlýklý bir kiþide bu
deðiþikliklerin kolayca tolere
edilebildiðini ancak anne adayýnda
gebelikten önce hipertansiyon, kalp ya
da þeker gibi hastalýklar halinde riskin
daha da artýðýna dikkati çekti.
Ýlerleyen yaþ döneminde dýþ
gebeliðin önemli bir risk faktörü
olduðunu belirten Fener, þunlarý
kaydetti:
"Erken doðum veya düþük, bebekte
geliþme geriliði ya da iri bebek, annede
gebelik sýrasýnda hipertansiyon ve
gebeliðe baðlý þeker hastalýðý, anne ölüm
riski, kanama, plasenta yerleþim
anomalileri, plasenta yetmezliði ve
sezaryenle doðum da diðer faktörlerdir.
Bu süreçler, doktor kontrolünde ve
bilinçli bir þekilde yönetilirse hamilelik
dönemini rahat geçirmek ve saðlýklý
bebekler dünyaya getirmek
mümkündür."
ÇOÐUL GEBELÝKLER
OLUYOR
Fener, yaþla birlikte doðal yollarla
gebe kalma oraný azaldýðý için yardýmcý
üreme yöntemlerine baþvurulabildiðini
de anýmsatarak, bu yöntemlerin bazý
durumlarda çoðul gebelik oranýný
artýrdýðýný belirtti. Buna baðlý olarak
erken bebek doðumlarýn, bebeðin
yenidoðana yoðun bakýma yatma
ihtimali, bebek kayýplarý ve hastalýklarý
da artýrabildiðini altýný çizen Fener,
gebelikte düzenli hekim takibinin ihmal
edilmemesi gerektiði vurgulandý.
Fener, planlý gebeliklerin saðlýk
açýsýndan önemli olduðunu ifade ederek,
bu þekilde gebelik öncesi dönemde
gerekli kontrollerin, testlerin ve ilaç
takviyelerinin yapýlabildiðini, zararlý
alýþkanlýklarýn býrakýlabildiðini
kaydetti.(AA)
www.corumhakimiyet.net
SALI 3 MART 2015
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:12 CEMÂZÝL - EVVEL: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:18 Þubat 1430 Kasým:116
2015
3
MART
Hilâfet'in kaldýrýlmasý ve Diyânet
Ýþleri Baþkanlýðýnýn kurulmasý
(1924) - Osmanlý Hânedanýnýn sýnýr
dýþý edilmesi (1924)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.46
06.11
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.00 AKÞAM 17.37
18.55
15.03 YATSI
Âlimlerin uykusu ibâdettir.
(Hadîs-i þerîf)
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
224 44 94
225 58 68
NÖBETÇÝ ECZANELER
EÐÝTÝM ECZANESÝ
YASEMÝN
BOZDOÐAN
(TEL: 226 79 64)
FATÝH CAD. 48/A - 23
NÝSAN ÝLKOKULU
KARÞISI
SULAR ECZANESÝ
ATÝLA SULAR
(TEL: 213 15 39)
GÜLABÝBEY MAH. ATA
CAD. NO:24 - ATA AÝLE
HEKÝMLÝÐÝ YANI
METEOROLOJÝ
OCAKTA KIYMAYI UNUTTU
Bir kaza bir ders 2
Diðer taraftan evimizde veya giriþ kapýmýzýn önünde merdiven boþluklarýnda kullanýmýný doðru bilmek þartýyla mutlaka yangýn
Mutfaktaki ocaða kýymayý koyup salonda televizyonun
söndürme
cihazý bulunduralým. Özellikle bu nokta da yaþlýlarýmýzý
baþýnda çocuklarýyla sohbete daldýlar. Yemek kokusu gelmesin
zaman zaman uyaralým. Ýnternet âleminde onlarca sayfayý ziyaret
diye de mutfaðýn kapýsýný da kapatmýþlardý. Kapý kapalý ve mutederken böyle hayati konularý içeren deprem, yangýn, ilk yardým,
fakla salonun arasý da uzak olduðundan mutfakta yanan kýymanýn
zehirlenme vb. sayfalara da zaman zaman göz atalým. Gün olur bir
yanýk kokusunu son ana kadar hissedemediler. Bu arada çocuklarcümle hayat kurtarabilir.
dan biri ''anne yanýk kokusu geliyor'' deyince anne ''eyvah ocakta
*
kýymayý unuttuk'' diyerek mutfaða koþtu ama nafile. Çünkü
ocaðýn etrafý tutuþmaya baþlamýþ pakpen olan kapý ve pencereye
CAMÝDE PATLAMA
alevler iyice yaklaþmýþtý. Ýlk etapta paniklediler ama daha sonra
Mahir ODABAÞI
''Ankara'nýn Elmadað ilçesinde bulunan bir camide namaz
Milli Eðitim Müdürlüðü
benim yýllar önce evlerine ziyarete gittiðimde kýzgýn yað, tava
sýrasýnda
patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada bir kiþi
Sivil Savunma Uzmaný
yangýnlarýný ýslak havlu - pike veya battaniye ile boðularak
öldü, 3 kiþi yaralandý. Ayrýca patlamanýn ardýndan camide hasar
söndürülebileceðini anlattýðýmý hatýrlayýp hemen ýslak battaniye
meydana geldi.
ile müdahale edip olasý büyük afeti önlediler. Ve dün o tanýdýk;
Yatsý namazý kýlýnýrken depodan þiddetli bir patlama sesi geldiði ve
''Mahir Bey, ne olur bu konularý yazmaya, anlatmaya devam et. Senin
depodaki elektrikli su ýsýtýcýsýnýn patladýðý öðrenildi'' (milliyet
anlattýðýn o yangýn söndürme yöntemini hatýrlamasaydýk Allah korusun topcom.16.1.2015)
tan yanacaktýk'' diye telefon eti.
Alýnacak ders: Özellikle okullar, camiler, tiyatro, düðün salonlarý gibi
Alýnacak ders: Sinir stres mi yoksa teknolojinin nimeti mi(!) bilinmez insanlarýn
toplu bulunduðu mekânlar güvenlik tedbirleri açýsýndan ayrý bir
unutkanlýk çaðýmýzýn en önemli sorunu ve hastalýðý haline geldi. Önceden
önem arz etmektedir. Çünkü buralarda meydana gelebilecek bir yangýn, bir
unutkanlýk sadece yaþlýlarda olurdu þimdi maalesef çocuklara, gençlere
patlama onlarca insanýn zarar görmesine sebep olabilecektir. Ülkemizde dünkadar sirayet etmeye baþladý.
den bugüne ibadethaneler hep idare edile gelmiþtir. Hatta yakýn zamana
Mutfakta ocaklara yemek koyduðumuzda mutfaðýn kapýsýný açýk kadar önce yapýlýr sonra resmiyete uydurmaya çalýþýlýr, resmi baðlamda ''þunbýrakalým ki gerektiðinde koku içeri gelebilsin. Diðer taraftan unutkan bir lar þunlar lazým'' diyenlere de sitem edilirdi. Bununda sebebi buralarý halk
yapýya sahipsek mümkünse mutfakta bekleyelim. Veya alarm kurarak uyarýl- kendi imkânlarýyla ayakta tutmaya çalýþtýðý için bir þey yaparken mümkünse
mamýzý saðlayalým. Özellikle ocaða bir þey koyup uzun telefon görüþmesi masrafsýz veya en düþük maliyette olmasýný arzu ettiðindendir.
veya sosyal paylaþým sitelerine girmeyelim. Çünkü bu tür eylemler unutkanBu baðlamda can ve mal kaybý olmamasý için camilerin de kalorifer sislýða birebirdir.
temi, elektrik sistemi kontrolleri periyodik olarak mutlaka yapýlmalýdýr.
Kýzýlcýk þifa kaynaðý
Kýzýlcýðýn vücudumuza baþtan aþaðý saðlýk
getirdiði, gözler için faydalý olduðu, vücut direncini yükselttiði ve kanser,
kalp krizi gibi önemli
hastalýklardan koruduðu
belirtildi.
Uzman Diyetisyen
Pýnar Kural Enç,'"Kýzýlcýk, vitamin ve mineraller
bakýmýndan oldukça zengindir. A, C vitaminleri
ile karoten, tiamin, riboflavin, niasin, kalsiyum,
magnezyum, fosfor, ba-
kýr, kükürt, demir ve iyot
içerir. Faydasý saymakla
bitmeyen kýzýlcýk, güçlü
antioksidan özelliði ile
soðuk algýnlýðý, grip baþta
olmak üzere baðýþýklýk
sistemi sorunlarýnda yardýmcý olur ve baðýþýklýðý
güçlendirir. Bol miktarda
lif içeriði ile sindirimi kolaylaþtýrýr ve özellikle zayýflama diyetlerinde tokluk hissini arttýrýr. Vücut
direncini arttýrdýðý için
hastalýklardan korunmamýzý ve onlarla baþ etmemizi saðlar." dedi.
Pýnar
Kural
Enç,"Vücudumuzdaki iltihaplanmayý önleyen,
alerjileri azaltan, kan damarlarýný güçlendiren
muhteþem antioksidanlardýr. Ateþli hastalýklarda
ve menopozdaki ateþ basmalarýnda çok rahatlatýrlar. Kýzýlcýk, gözlere de
faydalýdýr. Retinayý koruyarak görüþümüzün berrak olmasýný saðlarlar."
diye ifade etti.
Pýnar Kural Enç,
"Kýzýlcýk,zengin bir melatonin kaynaðýdýr; Beynimizde bulunan epifiz
bezi, hava karardýktan
Geçen günler
sonra melatonin adý verilen bir hormon salgýlar.
Yaþam ritmimizi ve uykumuzu bu hormona
borçluyuz. Uyku beyni
dinlendirir, güçlendirir,
hücre yenilenmesini saðlar baðýþýklýk sistemini,
oksidasyonu onarýr ve
tüm yaþam kalitesini yükseltir. Öte yandan önemli
hormonlarýn salgýlanmasýna yardýmcý olur. Araþtýrmalar sonucu uzmanlar
melatonini en önemli antioksidan olarak tanýmlarlar. Melatonin takviyesi
günümüzdeki temel anti
2.8181
2.5081
2.5085
Gram
Elimizle tutamadýðýmýz nice þeyler Tefekkür
Hazreti Ömer efendimiz her gün
Dünyamýz kendine sorarmýþ:
vardýr.
Günler de öyle. Ardýndan haftalar,
"Bu gün Allah için ne yaptýn?" diye.
sonra aylar, sonra yýllar.
Evet, bugün bizler neler yaptýk?
"Nasýl geçti habersiz,o güzelim yýlKimi çekiþtirdik?
larým" þarkýlarýný dileriz esefle…
Kime haksýzlýk yaptýk?
Geri getiremeyiz zamaný.
Alnýmýz secdeye gitti mi?
Ve gidenler de. Hele hoyratça harRaþit
Yücel
canan o günler.
Ellerimizi açýp, Cenab-ý Hakka
rasityü[email protected]
"Gününü gün etme" adýna yaptýðýmýz corumhakimiyet. net niyazda bulunduk mu?
hayat halleri.
Geçen günlerin bize hatýrlattýðý nokKim kimi aldattý. Kim aldandý?
sanlarýmýzý fark ettik mi?
"Mazi" denildi adýna.
Yoksa biz yine ayný günlerde yaptýðýmýz
Eldeki sermaye bir hiçten baþka bir þey ise
yanlýþlarda ýsrarlý mýyýz?
halimiz harap.
Geçen günlerimiz nasýl?
ALIÞ
98,12
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Enise AÐBAL
6-Arpalýk Köyü' nden gelme, Þahin ve Gencel TARHAN' ýn babasý, Kamil KAÇAR' ýn kayýnpederi; Arap Ali
TARHAN.
7-Adalata Köyü' nden gelme, Abdullah ve Mustafa
YURTTUTAR' ýn babasý; Ýsmail YURTTUTAR.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
1-Palabýyýk Köyü' nden gelme, Þirinler Ekmek Fabrikasý sahibi Muharrem KARA' nýn annesi, Müslüm KARA' nýn
babannesi; Þirin KARA.
5-Güvenli Köyü' nden gelme, Merhum Ýsmail ERDOÐAN' ýn eþi, Ali Duran ERDOÐAN' ýn annesi; Rasime ERDOÐAN .
98,16
Yýl:25 Sayý: 7134
3 MART 2015
SALI
VEFAT EDENLER
4-Seydim Köyü' nden gelme, Telekom çalýþaný Hasan
YILMAZ' ýn oðlu; Salim YILMAZ.
SATIÞ
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Düzeltmen
3-Mecitözü Güngörmez Köyü' nden gelme, Ali, Osman
ve Celal YAÞAR' ýn babasý; Hacý YAÞAR.
aging tedavilerinden birisi olmuþtur. Bu hormonun doktor kontrolünde
kullanýmý, baðýþýklýk sistemini ve yaþam kalitesini etkili bir þekilde yükseltir.Kýzýlcýk kanýn pýhtýlaþmasýný artýrýr,çiðden
hazýrlanmýþ kýzýlcýk suyu
veya kaynatarak yapýlan
kýzýlcýk þerbeti, kan pýhtýlaþmasýný düzenler. Özellikle þeker hastalarý için
yararlýdýr.Kýzýlcýk kabuðu
ateþ düþürücü ve güçlü
bir ishal kesicidir." diye
söyledi. (ÝHA)
2.8195
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
2- Buðdüz Köyü' nden gelme, Yaþar KARA' nýn babasý,
Ýsmail SAYGIN, Hýzýr KARADAÐ ve Þükrü FINDIK' ýn kayýnpederi; Recep KARA.
13
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 SALI 3 MART 2015
‘Çorum’un tümünün vekili olacaðým’
CHP Çorum Milletveden geleni yapacaðým, Çokili Aday Adayý Turgut Ýlgü,
rum'a projeleriyle hizmet
Bayat, Uðurludað ve mereden bir milletvekili olacakez köyleri ile Osmancýk'ý
ðýmýn sözünü veriyorum"
ziyaret etti.
dedi.
Bayat, Uðurludað ve
Ýlgü, Osmancýk'ta parti
merkez köylerini ziyaretinüyeleri ile buluþtu. Toplande gündemi deðerlendiren
týya CHP Osmancýk Ýlçe
Ýlgü," Ýktidar bir baþkanlýk
Baþkaný Sadýk Eker'in yaný
türküsü tutturmuþ gidiyor,
sýra teþkilat yöneticileri kakýrsal kesimde yaþayan vatýldý.
tandaþýn sorunlarýndan haParti üyelerinden desberleri yok. Ürünü para ettek isteyen Ýlgü,"Biz Mustameyen çiftçilerimiz maðdur
fa Kemal Atatürk'ün kurdudurumda. Onlarýn sorunlarýðu siyasi partide görev yaný çözmek yerine teröristle
pýyoruz. Ulu Önder'in bize
CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü,
el sýkýþýp kendi çýkar ve
emaneti olan CHP'nin hedemenfaatleri doðrultusunda
Bayat, Uðurludað ve merkez köyleri ile Osmancýk'ý ziyaret etti.
fi daima iktidar olmaktýr. Biz
ülkeyi bölmeye çalýþýyor.
de bu bilinçle çalýþmaya de'PKK bir terörist örgüttür, görüþen þerefsizdir' diye halký kandýranlarýn
vam edeceðiz, partimizi iktidar yapabilmek için terimizin son damlasýbugün çözüm süreci adý altýnda ülkeyi bölme planlarý yaptýklarý ayan
na kadar mücadele etmeye, yurttaþlarýmýza kendimizi anlatmaya devam
beyan ortadadýr. Biz tabi ki Kürt sorununun çözülmesinden yanayýz anedeceðiz. Ýktidar ülkeyi iyi yönetmiyor. Tüm Cumhuriyet kazanýmlarý
cak bunu üniter yapýyý gözeterek ve vatanýn bölünmez bütünlüðüne sasatýldý. Ülkemizde insanlar ölüyor, bugün ülkemizde yaþanan tüm
hip çýkarak yapýlmasý taraftarýyýz. Partimiz 1989 yýlýnda hazýrladýðý bir
olumsuzluklarý, sorunlarý giderebilecek yegâne güç var, oda CHP'dir.
raporla bu sorunun nasýl çözeceðinin bilincinde olduðunu o yýllarda
Eðer bana destek verirseniz ve seçilirsem Çorum'un tamamýnýn milletgöstermiþtir. Biz CHP olarak çiftçimizin, iþçimizin sorunlarýný da topvekili olacaðým, herkese hizmet etmek için çalýþacaðým, mecliste oturan
lumsal sorunlarýn da çözümü olacaðýmýzý iddia ediyoruz. Ýktidar insanmilletvekili deðil, mecliste ve sahada Çorum için çalýþan bir milletvekilarý kandýrýyor, biz hiçbir yurttaþýmýzý kandýrmadan siyaset yapmaya
li olacaðým. Mustafa Kemal'in bize emanet ettiði bu vatanýn hayatýmýn
gerçekleri ortaya çýkarmaya devam edeceðiz. CHP'nin bir neferi olarak
sonuna kadar koruyucusu, bekçisi olacaðým" diye konuþtu. (Haber Merseçilirsem eðer ülkemizde ki bütün sorunlarýn çözümü noktasýnda elimkezi)
‘Edebiyatýmýzýn ‘Aðrý Daðý’
Eðitim Sen Çorum Þubesi Yürütme Kurulu, tedavi gördüðü Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi’nde yaþamýný yitiren Türk edebiyatýnýn en önde gelen yazarlarýndan Yaþar Kemal’i andý.
Sadece Türk toplumuna deðil, tüm dünya halklarýna baþsaðlýðý dilenen mesajda, þu ifadelere yer verildi; “En az yapýtlarý kadar yaþamý ve
kiþiliði ile hepimize çok þey katan 'Toros yürekli` Yaþar Kemal yüzlerce kez anlatýlmýþ, hatta belki de þu anda memleketin herhangi bir yerinde yaþanmakta olan öyküler anlattý bize.
Yaþamý çoðaltan yapýtlarý ile kâh köylüye zulmeden Abdi Aðaya
karþý baþkaldýrýp Toroslara çýkan Ýnce Memed olduk,
Kâh 'Angara` ile iþbirliði yapan çeltik aðalarýný baþka kasabaya tayin ettirirken arkasýndan Teneke çaldýrdýðý kaymakam Fikret Irmaklý...
Kâh Aðrý Daðý Efsanesi`nde dað köylerinde yaþayan Ahmet ve paþanýn kýzý Gülbahar`ýn her engeli aþan destansý sevdasýnda kendimize
yer aradýk,
Kâh 'bütün mümkünlerini yitirmiþ` köylülerin hayatta kalmak için
bir ermiþ yaratýp, ona sýðýnmalarýný anlattýðý Yer Demir Gök Bakýr`da
efsane ile acýmasýz gerçek arasýnda gidip geldik...
"O güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler" diyerek baþladýðý
Demirciler Çarþýsý Cinayeti`nde kan davasýna tutuþan aðalarýn yaný baþýnda yazýlan yeni tarihe,
Bir Ada Hikâyesi Dörtlemesi ile binlerce yýldýr beraber yaþayan
halklarýn kardeþliklerine, kültürlerinin güzelliðine, çeþitliliðine ve uyumuna olduðu kadar savaþýn, mübadelenin korkunç yüzüne de tanýklýk
ettik.
Yaþar Kemal`in yaþamý da bize anlattýðý öyküler gibidir. Öyle bir
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Aday Adayý Av. Dinçer Solmaz, seçim çalýþmalarýný sürdürdü.
Solmaz, Mecitözü’nde
partililerle buluþtu
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum
Milletvekili Aday Adayý Av. Dinçer
Solmaz, 7 Haziran'da gerçekleþtirilecek 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.
CHP Mecitözü Ýlçe Örgütü'nü ziyaret eden Solmaz, partililer ve delegelerle ülke genelindeki ve Çorum
özelindeki sorunlarla ilgili sohbet ederek, 29 Mart'ta yapýlacak olan ön seçim için destek istedi.
CHP’nin bayraðýný büyük bir
onur ile taþýmak istediðini ifade eden
Solmaz, ülkenin tarým, hayvancýlýk ve
ekonomi politikalarýný eleþtirerek,
üreticilerin menfaatini gözeten yeni
düzenlemeler yapýlmasý gerektiðini
söyledi.
Ankara'da el kaldýrýp indirmek
için deðil, vatandaþlara hizmet etmek
için aday olduðunu belirten Solmaz,
"Kul hakký yiyenlerin, bölücülerin ve
ayrým yapanlarýn karþýsýnda dimdik
duracaðým. Kaygýlarýnýz kaygým olacak. Oylarýnýzý ve desteklerinizi istiyorum. Ama daha da önemlisi yüreðinizi yüreðimin yanýnda görmek istiyorum" diye konuþtu. (Haber Merkezi)
öykü ki; Adana'da pamuk tarlalarýnda batozlarda ýrgatlýktan traktör sürücülüðüne, pirinç tarlalarýnda su bekçiliðinden arzuhalciliðe, öðretmenlikten kütüphane memurluðuna, Türkiye Yazarlar Sendikasý'nýn ilk
genel baþkanlýðýndan PEN Yazarlar Derneði'nin de ilk baþkanlýðýna hayatla yoðrulmuþ...
‘Yoksulluðu, hapisleri, sürgünleri, baskýlarý iliðine kadar yaþamýþ’
Eserleri 40 dile çevrilip, Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen
ilk memleket yazarý olmuþ...
"Kendimi bildim bileli zulüm görenlerle, hakký yenenlerle, sömürülenlerle, acý çekenlerle, yoksullarla birlikteyim" sözünün hakkýný sonuna kadar veren bir yaþam öyküsü..
Osmaniye'nin Hemite köyünde baþlayan bu efsanevi yaþam öyküsü bir buçuk aydýr yoðun bakýmda kaldýðý Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde noktalandý.
Sadece edebiyatýmýzýn deðil, barýþýn, kardeþliðin, eþitliðin ve adaletin yýlmaz savaþçýsý bir ulu çýnarý kaybettik.
Gölgesi altýndakileri daima korumaya devam edecek bu ulu çýnarý, “Ýnsanlar dünyaya geldikten sonra, ellerinden alýnamaz ya da alýnmamasý gereken bir takým haklara sahip olurlar. Yaþama hakký, yeme hakký, doyma hakký, baþýný sokacak bir yer bulma hakký, iþkence edilmeme, tutsak olmama, sömürülmeme hakký, eðlenme, dinlenme, gülebilme hakký... Bunlarýn hepsi insanlarýn insanca yaþamasýný saðlarlar. Bunlardan bir tanesi olmazsa insanoðlunun onuru zedelenir, yaþamasýnýn tadý tuzu kalmaz. Þu yaþanasý dünya aðý kesilir insanýn baþýna" sözleri ile
özetlediði insanlýðýn öz deðerlerine sonuna kadar sahip çýkarak yaþatmaya devam edeceðiz.” (Haber Merkezi)
Gençlerden kitap kampanyasý
Ýzzet Erdal ve Onur Topgül isimli lise öðrencisi 'Bir Kitapta Sen
Getir' adý altýnda anlamlý bir kampanya düzenledi.
Kampanyayla ilgili olarak Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan
Kýzýltepe'yi ziyaret ederek destek isteyen Ýzzet Erdal ve Onur Topgül,
düzenledikleri kampanyayla maddi durumu iyi olmayan öðrenci arkadaþlarýna kitap desteðinde bulunmayý amaçladýklarýný ifade ettiler.
Ülkede yükselen vergilerden ne yazýk ki kitaplarýnda nasibini aldýðýný dile getiren gençler, "iþte bu yüzden durumu iyi olmadýðý için kitaplara para veremeyen, Milli Eðitim sýnavlarýnýn hazýrlýk çalýþmalarýnda kitap almakta güçlük çeken öðrenci arkadaþlarýmýz için deðerli Çorum halkýndan hikaye, roman, test kitabý elinde fazla bulunan kitaplarýný bizlerle paylaþmalarýný istiyoruz" dediler.
Ýzzet Erdal ve Onur Topgül, baþlattýklarý kampanyaya destek olmak isteyenlerin ellerindeki fazla kitaplarýný Bahçelievler Mahallesi
Muhtarlýðýna býrakabileceklerini kaydetti.
Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe ise Ýzzet Erdal ve
Onur Topgül isimli öðrencilerin baþlattýklarý kampanyayla ilgili olarak
kendisinden destek istediðini ifade ederek, "gençlerin baþlattýðý bu anlamlý kampanyaya destek vermek bize büyük mutluluk ve keyif verecektir. Bu anlamda tüm Çorum halkýndan da kampanyaya destek ver-
www.corumhakimiyet.net
Ýzzet Erdal ve Onur Topgül, 'Bir Kitapta Sen
Getir' adlý kampanya baþlattý.
melerini bekliyoruz" dedi.
Kampanya çerçevesinde Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðýnda
toplanacak olan kitaplar, ihtiyaç sahibi öðrencileri ulaþtýrýlacak. (Haber
Merkezi)
Bu kez veliler sýnava girdi
Özel Samanyolu KoAydur, “Bu yýl okululeji Ýlköðretim Okulu taramuzda kýymetli velilerimifýndan öðrencilerin ailelerizin katýlýmlarýyla ikincisini
ne ‘Veliler arasý kitap okudüzenlediðimiz bu etkinlima yarýþmasý’ düzenlendi.
ðimizi gelecek yýllarda da
devam ettirip geleneksel haEðitimci Yazar Ahmet
le getirmek istiyoruz. Ben,
Maraþlý'nýn ‘Evde Okul,
yarýþmanýn düzenlenmesinOkulda Kalite’ isimli kitabýde emeði olan bütün öðretný okuyan 220 öðrenci velimenlerime çok teþekkür
si yarýþmaya katýldý. Yarýþma sonunda 3 veli ayný puediyorum. Asýl teþekkürüm
anla birinciliði paylaþýrken,
ise kitap okuyan ve yarýþ2 veli ayný puanla ikinci, 1
maya katýlan anne ve babaveli üçüncü, 6 veli de yine
lara. Hiç þüphesiz bu zaayný puanla 4. olarak ödül
manda kitap okumak bir ayalmaya hak kazandý.
rýcalýk, okuduðu kitaptan
yarýþmaya katýlmak ise daKolej Müdürü Þeref
ha farklý bir ayrýcalýk.” dedi.
Aydur, çocuklarýn büyükleri
‘Veliler arasý kitap okuma yarýþmasý’ düzenlendi.
kendilerine örnek aldýklarý
Samanyolu Liseleri
ve modellediklerinin bir gerçek olduðunu söyledi. “Çocuklarýmýzýn
Müdürü Yahya Ceylan ise ödül töreninde, velileri okullarýnda hem de
okulda ve hayatta daha baþarýlý olmalarý ise bizlere baðlý. Baþarýlý çokitap okuma yarýþmasýnda görmekten son derece mutlu olduðunu becuklar ilgili ve özverili anne - babalarýn, iþinin ehli uzman eðitimcilerin
lirtti. Diðer okullarda görmeye çok alýþýk olmadýklarý güzel ve örnek bir
elinde yetiþiyor. Bütün anne - babalar olarak ortak isteðimiz, çocuklarýtabloyla karþý karþýya olduklarýný dile getiren Ceylan, “Bu anlamlý etmýzýn iyi yetiþmesi, okulda ve derslerinde baþarýlý olmasý, kitap okumakinliðe katýlan bütün velilerimize teþekkür ediyorum. Bu yarýþmadan
sý, okuma alýþkanlýðý kazanmasýdýr. Her konuda olduðu gibi kitap okusonra hepinizin bildiði gibi ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasý var. Son
ma konusunda da çocuklarýmýza örnek olmamýz bir zorunluluktur.” dibaþvuru 8 Mart. Bugünkü yarýþma bir anlamda, Peygamber Efendimiyen Aydur, bu gerçekten hareketle Çorum Samanyolu Koleji olarak, vezin (sav) hayatýný konu alan yarýþmaya prova niteliðinde oldu.” diye
lilerin katýlýmlarýyla, kitap okuyup, okunan kitabýn içinden derlenecek
konuþtu. (Haber Merkezi)
sorularla bir yarýþma düzenlediklerini kaydetti.
Saim Topgül, seçim çalýþmalarýný yoðun bir tempo içerisinde devam ettiriyor.
Saim Topgül hýzlý baþladý
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aday Adayý Saim Topgül, seçim çalýþmalarýný yoðun bir tempo
içerisinde devam ettiriyor.
Hafta sonu beraberinde çok sayýda parti üyesiyle birlikte Mecitözü,
Alaca ve Sungurlu ilçe merkezleri ile
köylerini ziyaret eden Topgül, "Barýþ
ve demokrasi için, sevgi ve kardeþlik
için, yeni bir anlayýþ için desteklerinizi verin birlikte yönetelim" diyerek,
CHP üyelerinden 29 Mart'ta yapýlacak
olan ön seçimde destek istedi.
AKP iktidarýnýn 13 yýlýný geride
býraktýðýný ancak diðer alanlarda olduðu gibi kýrsal alanýn da yatýrým konusunda geri býrakýldýðýný belirten Topgül, "AKP'nin uyguladýðý yanlýþ tarým
politikalarý nedeniyle köylerimiz boþaldý. Köylerde artýk tarým yapýlamaz
hale geldi. Mazot, benzin, gübre ve diðer girdi ücretleri 13 yýl öncesiyle kýyaslanamayacak düzeyde arttý. Buna
raðmen köylünün ürettiði ürünün deðeri ise hep ayný düzeyde. Ürettiði
üründen bir þey alamayan çiftçiler çareyi büyük þehirlere göç etmekte buluyor. Tarýmda uygulanan neo-liberal
politikalar nedeniyle iþsizlik oraný da
artýyor" dedi.
Öte yandan ziyaret ettiði köylerin önemli bir kýsmýnýn yollarýnýn çamurlu olduðuna da dikkat çeken Topgül, "Ýktidar hayatýn her alanýnda olduðu gibi kýrsal alanda da yandaþý olmayanlara hizmet götürmüyor" ifadelerini kullandý.
Ziyaret ettiði tüm köylerde yoðun bir ilgiyle karþýlanan Topgül, 29
Mart'ta yapýlacak olan ön seçimde oy
sýralamasýndaki pusulada 1'inci sýrada
yer aldýðýný kaydederek, Ankara'da etkin ve çalýþkan bir milletvekili isteyenlerin kendisine oy vermesi gerektiðini dile getirdi. Topgül, "Milletvekili olmam halinde tüm hemþehrilerimin Ankara'da kapýsý açýk bir evi olacak. Yurttaþlarýmla birebir görüþmeler
yaparak onlarýn sorunlarýný çözmek
için çalmadýk kapý býrakmayacaðým.
Elitlerin deðil halkýn milletvekili olacaðým" þeklinde konuþtu.
Topgül'ün ziyaret ettiði bölgelerde yoðun ilgiyle karþýlaþtýðý belirtildi.
(Haber Merkezi)
‘Yaþar Kemal nesiller
boyu anýlacak’
Emek Partisi Ýl
Baþkaný Meliha Üþüdür, usta Yazar Yaþar
Kemal'in yaþamýný yitirmesi dolayýsýyla bir
mesaj yayýnladý. Üþüdür, “Dünya edebiyatýnýn en büyük yazarlarýndan ve bütün halklarýn hak ve özgürlük
mücadelesinin en önde
gelen sözcülerinden
Yaþar Kemal artýk aramýzda deðil. Üzüntümüzü, ayný kederi derinden duyduðundan
emin olduðumuz bütün
insanlýkla paylaþýyoruz” dedi.
Yaþar Kemal’in,
Anadolu halklarýnýn tarih boyunca yarattýðý
büyük kültürün sürdürücüsü, derleyicisi, yeniden yaratan ve geliþtiren iþçisi olduðunu
vurgulayan Üþüdür,
“Yaþar Kemal, halkýn
topraðýndan aldýðý birikimi, yalnýz edebiyatýnýn ana damarý olarak
deðerlendirmekle kal-
Meliha Üþüdür
mamýþ, sosyalizm, demokrasi, barýþ ve insan
haklarý mücadelesinin
içinde etkili bir kaldýraç olarak kullanmýþtýr” ifadelerini kullandý.
Yaþar Kemal’in
iþçi sýnýfýnýn siyasi,
ekonomik ve kültürel
mücadelesinde her zaman en önde çalýþtýðýný
belirten Üþüdür, “Yoksul köylülüðün yalnýzca edebiyatta deðil,
gerçek hayatta da aðalýða, gericiliðe ve sö-
mürüye karþý mücadelesinin yanýnda olmuþtur. Kürt halkýnýn özgürlük ve hak mücadelesinin daima içinde olmuþ, çok zor koþullarda barýþ çalýþmalarýna
öncülük etmiþtir” dedi.
Bütün hayatý boyunca sosyalizm ideallerine baðlý kalan Yaþar
Kemal’in bundan böyle de, iþçi sýnýfýnýn ve
halklarýn özgürlük, demokrasi ve sosyalizm
mücadelesinin içinde,
yanýnda ve önünde olacaðýný kaydeden Üþüdür, “Onun eserleri ve
mücadelesinin kararlý
takipçisi olacak ve
kahramanlara yaraþýr
çalýþmasýnýn nesiller
boyu anýlmasý ve anlaþýlmasý için var gücümüzle çalýþacaðýz. Bütün dünya halklarýna,
iþçi ve emekçilere baþsaðlýðý diliyoruz” þeklinde konuþtu. (Haber
Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
SALI 3 MART 2015
15
Gerçeðini aratmayan tatbikat
Baþöðretmen Atatürk Ýlkokulu, öðrencileri afetlere karþý
bilinçlendirmek amacýyla yangýn tatbikatý düzenledi.
Tatbikat sonunda ayrýca olasý yangýnlara karþý nasýl
müdahale edileceði uygulamalý olarak öðrencilere ve öðretmenlere gösterildi.
Baþöðretmen
Atatürk Ýlkokulu,
öðrencileri afetlere
karþý bilinçlendirmek
amacýyla yangýn
tatbikatý düzenledi.
Bir senaryoya
baðlý kalýnarak
gerçekleþtirilen
tatbikatta öðrenciler
güvenli bir þekilde
tahliye edildi. Yaralý
öðrenciler sedyelerle
taþýnarak ilkyardým
yapýldý. Çorum
Belediyesi Ýtfaiyesi ve
yangýn söndürme
aracýnýn da katký
saðladýðý tatbikat
gerçeðini aratmadý.
Tatbikat sonunda
ayrýca olasý yangýnlara
karþý nasýl müdahale
edileceði uygulamalý
olarak öðrencilere,
öðretmenlere
gösterildi.
Okul Müdürü
Ceylan Þahin, tatbikat
öncesi yaptýðý
konuþmada, afetlere
hazýrlýklý olunmasý ve
alýnacak tedbirler
hakkýnda öðrencileri
bilgilendirerek,
desteklerinden dolayý
Çorum Belediyesi ve
çalýþanlarýna teþekkür
etti. (Haber Merkezi)
2 ADET AKARYAKITSIZ ÞOFÖRLÜ 4X4 ARAZÝLÝ PÝCK-UP KÝRALAMA ÝÞÝ
ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ- ÇORUM DÝÐER
ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
2 Adet Akaryakýtsýz Þoförlü 4x4 Arazili Pick-Up Kiralama Ýþi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý
bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
:2015/20S89
1-Ýdarenin
a) Adresi
:ÇEPNÝ MAH ÝNÖNÜ CAD.NO:72 MERKEZ ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
:3642277901 - 3642277904
,
c) Elektronik Posta Adresi
:[email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
internet adresi
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
b) Yapýlacaðý yer
c) Süresi
3- Ýhalenin
:2 ADET AKARYAKITSIZ VE ÞOFÖRLÜ 4X4 ARAZÝLÝ PÝCK-UP
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
: Çorum Ýl ve Ýlçe Merkezleri
:Ýþe baþlama tarihinden itibaren 219(ikiyüzondokuz) gündür
a) Yapýlacaðý yer
:Çepni Mah.Ýnönü Cad. No:72 Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü
b) Tarihi ve saati
: 10.03.2015 - 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1.
Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili
meslek odasýndan, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi
odasýndan, ilk ilan veya
ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için
özel olarak düzenlenen
sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
4X4 Arazili Araçlar için TC Ulaþtýrma Bakanlýðý tarafýndan çýkartýlan Karayolu Taþýmacýlýk
Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucunda ruhsatýnda cinsi kamyon- kamyonet ibaresi bulunan
araçlara ait "K*" veya "Ki" türü yetki belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli
imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Amasya Orman
Bölge Müdürlüðü Özel Bütçe Saymanlýðýna TR 92000100003047030975-5001 ait hesaba
Yatýrýlacak adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imzakullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýnalma Birimi adresine
elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan
istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açýklama istenecektir.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn:34329) www.bik.gov.tr
Çorum Fen Lisesi Okul Aile Birliði, 15 Mart’ta yapýlacak
YGS öncesi öðrenciler için moral yemeði organize etti.
Sýnav öncesi moral yemeði
Çorum Fen Lisesi
Okul Aile Birliði, 15
Mart’ta
yapýlacak
YGS öncesi öðrenciler
için moral yemeði organize etti.
Ýkinci Bahar Restoran’da düzenlenen
yemeðe Okul Aile Birliði Baþkaný Mustafa
Kaleycik, okul idaresi,
öðretmenler ve öðrenciler katýldý.
Yemekte kýsa bir
konuþma yapan Okul
Aile Birliði Baþkaný
Mustafa
Kaleycik,
"Okulumuzun baþarýlarý artarak devam ediyor, bunda
en büyük emeði
olan okul idaresi
ve öðretmenlere
teþekkür ediyorum. Okul idaresi,
öðretmen, öðrenci
ve veli odaklý bir
bütün olarak çalýþmaktayýz ve kararlarýmýzý birlikte
vererek baþarýya
ulaþma yolunda çaba
sarf ediyoruz. 3 yýl önce baþarý oraný %
40’larda iken bugün %
55’lere gelinmiþtir, bu
çýta daha da yükselerek devam edecektir.
Üzüntüye, heyecana
yer yok, gireceðiniz sýnav bu güne kadar sizlerin çalýþma düzeyini
ölçecek sýnav. Onun
için sizlerden eminim
ve baþaracaksýnýz. Zaten 4 yýldýr da gecenizi
gündüzünüze vererek
çalýþtýnýz. Allah bahtý-
nýzý açýk etsin, baþarýlar diliyorum.” dedi.
Fen Lisesi Müdürü Vekili Mustafa Yeþil
de, okulun her alanda
baþarýlý olma çabasý
içinde olduðunu, eðitim öðretim ile sosyal
ve sportif faaliyetleri
bir arada götürerek baþarý yolunda gayret ettiklerini ifade etti.
Okulda etüt salonunun
hazýrlandýðý, kurslar,
tüm sýnýflara yönelik
deneme sýnavlarýn yapýldýðýný, yayýn ve ile-
tiþim kulübüyle gazete
çýkardýklarýný, sinema
kulübüyle kýsa film yarýþmalarýna hazýrlanýldýðýný, sporda satranç
ve masa tenisinde dereceler yakaladýklarýný
belirterek, bu konuda
emeðini esirgemeyen
ve desteklerini sonuna
kadar sunan Okul Aile
Birliði’ne teþekkür etti.
Program, 12. sýnýf
öðrencilerinin sunduðu müzik dinletisi ile
sona erdi. (Haber Merkezi)
Okul Aile Birliði Baþkaný Mustafa Kaleycik, bir konuþma yaptý.
T.C. KARGI
(SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2014/2 SATIÞ
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NOTU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Kargý Ýlçe, 146 Ada No, 2 Parsel No, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü Köyü,
Bilirkiþi raporu içeriðinden; Samanlýðýn taþ temel üzeri ahþap olarak üzeri Marsilya tipi kiremit örtülü
sývasýz boyasýz olduðu, yaklaþýk 60-70 yýl önce yapýlmýþ olduðu, tapu kayýtlarýnda vasfýnýn bir katlý ahþap
samanlýk olan 31,96 m2 yüzölçümlü taþýnmaz.
Adresi
: Baðözü Köyü/Kargý/Çorum
Yüzölçümü
: 31,96m2
Arsa Payý
Ýmar Durumu : Baðözü Köyü Belediye planlý alanlarý ile mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kalmaktadýr.
Kýymeti
: 1.214,48TL
KDV Oraný
: %1
Kaydýndaki Þerhler
1.Satýþ Günü : 08/04/2015 günü 10:00 - 10:10 arasý
2.Satýþ Günü : 06/05/2015 günü 10:00- 10:10 arasý
Satýþ Yeri
: Kargý Adliyesi Önü - Ön Bahçesi Kargý/Çorum
2 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýli Kargý Ýlçesi Baðözü Köyü, Köyiçi mevkiinde bulunan 146 Ada, 3 p a r s e l
sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan ahþap evin taþ temel üzeri ahþap olarak yapýlmýþ, sýva ve boyasýz,
yapýlmýþ vaziyette bulunan, taban alaný 94,50 m2, iki katlý olduðundan 189,00 m2 kullaným alan bulunmaktadýr, yaklaþýk 60-70 yýl önce yapýlmýþtýr. Taþýnmaz üzerinde 9 ila 35 yaþlan arasýnda deðiþen 2 Ýncir,
3 Nar ve birer adet Erik, Armut, Dut, Ayva ve Elma olmak üzere toplam 10 adet meyve aðacý bulunmaktadýr. Tapu Kayýtlarýnda Ahþap Eve ve Bahçesi vasfýnda olup 30,92 m2 yüzölçümü bulunmaktadýr, ifraz
açýsýndan Toprak ve Arazi Kullanýmý Kanunu kapsamý dýþýndadýr.
Adresi
: Baðözü Köyü/Kargý/Çorum
Yüzölçümü
: 309,92 m2
Arsa Payý
Ýmar Durumu :Baðözü Köyü Belediye planlý alanlarý ile mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kalmaktadýr.
Kýymeti
: 8.419,36TL
KDV Oraný
: %1
Kaydýndaki Þerhler
1.Satýþ Günü : 08/04/2015 günü 10:15 - 10:25 arasý
2.Satýþ Günü : 06/05/2015 günü 10:15 - 10:25 arasý
Satýþ Yeri
: Kargý Adliyesi Önü, Ön bahçesi
Satýþ þartlarý :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüchanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci
artýrmadan sonraki besinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüchanlý alacaklýlar varsa
alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle
alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi,
taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3- ipotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde
haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer
zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde
isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi
almak isteyenlerin 2014/2 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan
olunur.20/02/2015
(ÝÝKm.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn:34506) www.bik.gov.tr
16 SAI 3 MART 2015
Yýldýz
Kýzlar
voleybol’da
þampiyon
yine
deðiþmedi
www.corumhakimiyet.net
Karþýyaka ünvanýný korudu
Kulüplü Yýldýz Kýzlar voleybolda
Karþýyaka Ortaokulu bu alandaki
üstünlüðünü devam ettirdi. Ayný kadro
küçüklerde kazandýðý iki
þampiyonluðun ardýndan yýldýz
kategorisinde de ikinci kez üst üste
þampiyonluk sevincini yaþadý. Finalde
Mecitözü YBO’yu 3-0 yenen
Karþýyaka gruplarda Çorum’u temsil
SALON : Atatürk.
HAKEMLER : Ayþegül Yýldýrým, Hasan Öztürk.
KARÞIYAKA ORTAOKULU : Asya, Buse, Do-
Yýldýz Kýzlarda þampiyon olan Karþýyaka Ortaokulu’nun kupasýný Gençlik Hizmetleri
ve Spor Þube Müdürü Satý Yücel ile Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþcu verdi
Gençler Futsal’da yarý
finalistler belli oldu
Saat 11.00’de Fatih Anadolu Lisesi - Mehmetcik Anadolu Lisesi,
Saat 12.00’de ise Atatürk Anadolu Lisesi - Merkez Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi finalist olmak için karþýlaþacak.
Liseli Gençler futsalda yarý finalistler belli oldu. Dün oynanan çeyrek final
grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan
dörk okul bugün finale yükselmek için
karþýlaþacak.
Çeyrek Final grubunda dün oynanan üçüncüc maçlar sonunda A grubunda
Fatih Anadolu Lisesi birinci Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise ikinci
olarak yarý finale yükseldi.
B grubunda ise Atatürk Anadolu Lisesi birinci olarak, Mehmetcik Anadolu
Okullu Yýldý Kýzlar
voleybolda þampiyon
Karþýyaka Ortaokulu oldu. Final maçýnda Mecitözü YBO’yu 3-0 yenen
Karþýyaka Ortaokulu bu
kategorideki üstünlüðünü
bu yýlda sürdürdü.
Ýki grupta yedi takýmýn mücadele ettiði yýldýz kýzlar voleybol il birinciliðinde grup maçlarý
sonunda ilk iki sýrayý alan
dört taký yarý finalde kar-
Lisesi ise ikinci olarak yarý finale yükseldiler. Bugün saat 11.00’de ilk maçta Fatih Anadolu Lisesi ile Mehmetcik Anadolu Lisesi okullarý finale yükselmek
için karþýlaþacak. Saat 12.00’de oynanacak ikinci yarý final maçýnda ise Atatürk
Anadolu Lisesi ile Çorum Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi karþýlaþacaklar.
Bugün oynanacak yarý final maçlarýný kaybeden takýmlar yarýn üçüncülük
dördüncülük kazanan takýmlar ise saat
12.00’de þampiyonluk maçýna çýkacaklar.
Susuzluk nelere yol açar?
Vücudumuzun yüzde 50-60’ý su
iken gün içerisinde en ihmal ettiðimiz
içeceklerin baþýnda "su" geliyor. Peki su
içmeyi ihmal edersek vücudumuz bunlara nasýl tepkiler verir?
Uzman Diyetisyen Serkan Tutar
susuz kalan vücudun 5 sinyalini þöyle sýraladý:
Baþ aðrýsý: Birçoðumuz gün içerisine baþ aðrýsý yaþarýz. Bunu stres, yorgunluk, uykusuzluk veya hastalýk gibi
nedenlere baðlarýz. Ama gün içerisinde
sýklýkla baþ aðrýsý çekiyorsanýz bunun en
temel nedeni su içmemenizdir.
Koyu renk idrar: Normal koþullarda idrar renginin saydam veya hafif bulanýk ama açýk renk olmasý gereklidir.
Eðer koyu sarý renkte idrarýnýz var ise siz
kesinlikle yeterli miktarda su içmiyorsunuz. Bu nedenle bir an evvel su içmeye
baþlamalýsýnýz. Çok kýsa bir zaman sonrasýnda idrarýnýzýn normal rengine döndüðünü göreceksiniz.
Kabýzlýk: Barsak hareketinin yavaþlamasýnýn birçok etmeni vardýr. Bunlar içerisinde yeterli miktarda besin tüketmemek, hareketsiz yaþam, stres, posasý yüksek besinlerin tüketilmemesi,
genetik faktörler ve en önemlisi su içmemektir. Yeterli miktarda su içilmediðin-
ðan, Begüm, Yaðmur, Melisa, Fatma, Cansu, Bircan,
Fatma.
MECÝTÖZÜ YBO : Yaðmur. Çaðla, Simge, Þehriban, Pelin, Özlem, Esra, Hatice, Çaðla, Ýrem, Zünnur.
SETLER : 1. Set: 25-14, 2. Set: 25-18, 3. St: 25-20
(Karþýyaka Ortaokulu)
de dýþký barsak içerisinde çok yavaþ ilerler ve kabýzlýk meydana gelir.
Baþ dönmesi: Ýnsanlarýn sýklýkla
söylediði “otururken veya yatarken bir
an ayaða kalkýnca baþým dönüyor” diyenlerdenseniz sizde yeteri kadar su içmiyorsunuz anlamýna gelmektedir. Bu
nedenle en kýsa zamanda içtiðiniz su
miktarýný arttýrmalýsýnýz.
Yorgunluk: Su vücudun yakýtýdýr.
Eðer yeterli miktarda su içmiyorsanýz
vücudunuza yeterli yakýtý almýyorsunuz
anlamýna gelir. Bu durumda gün içerisinde sürekli yorgunluk hissetmek normal bir hale gelir.”
Tutar, bu sýkýntýlarý yaþamamak
için yapýlmasý gerekenleri ise þöyle anlattý; “Ýçilmesi gereken su miktarý kiþiden kiþiye göre deðiþmektedir. Kiþi kilosu baþýna 0,33 ml su içmesi durumunda
yeterli su içtiði anlamýna gelmektedir.
Eðer yeterli miktarda su içmiyorsanýz
bir anda su içmeyi ciddi oranda arttýrýrsanýz midenizin bulanmasý kaçýnýlmaz
bir durumdur. Bunu yaþamamak için yavaþ yavaþ su içme miktarýný arttýrabilirsiniz. Çünkü bu durumda bir alýþkanlýktýr ve bir anda oturmasý mümkün deðildir.”
(ÝHA)
Üçüncü olan Mimar Sinan Ortaokulu’nun kupasýný
Karþýyaka Ortaokulu Müdürü Nevzat Gencer verdi
þýlaþtý. Yarý finalde kazanan Karþýyaka Ortaokulu
ile Mecitözü YBO takýmlarý dün þampiyonluk için
karþýlaþtýlar.
Maçta rakibi önünde fazla zorlanmayan
Karþýyaka Ortaokulu kýz
takýmý 25-14, 25-18 ve
25-20’lik setlerle maçtan
3-0 galip ayrýlarak þampiyonluðu kazandý. Ayný
kadro ile iki yýl küçüklerde þampiyonluðu kazanan Karþýyaka Ortaokulu
ardýndan yýldýzlar kategorisinde de iki yýldýr þampiyonluðu kimseye kaptýrmýyor.
Anadolu Yýldýzlar
Voleybol il karmalarýnda
Çorum’u temsil eden ayný kadro yarý final grubuna kadar yükselmeyi baþardý.
Mecitözü YBO’nun
ikinci olduðu müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyalarý verildi
Kabýzlýðýn
çaresi var
Uzman Diyetisyen Þefika
Aydýn Selçuk, kabýzlýk için 1 kase
salata veya taze doðranmýþ meyveler
bu rahatsýzlýðý kýsa sürede
geçirebileceðini belirtti.
Þefika Aydýn Selçuk, konuya
iliþkin olarak yaptýðý
deðerlendirmede. “Sebze ve
meyveler öncelikle mineral ve
vitaminler ile hücreyi koruyan
antioksidanlar bakýmýndan
zengindir. Birçok hastalýk vücudun
savunma mekanizmasýnýn düþük
olduðu dönemlerde kapýmýzý çalar.
Kanserin gitgide yaygýnlaþtýðý bu
dönemlerde beslenmeye ve özellikle
de taze sebze meyve tüketimine
önem gitgide artmaktadýr. Organik
besine olan inançla beraber doðalý
bulma meyve ve sebzeleri doðal
halinde tüketme isteði
toplumumuzda oluþmaktadýr.” dedi.
“Vitamin ve mineraller vücutta
enerji ihtiyacýný karþýlamasa da
enerjinin kullanýlmasýnda gerekli
olup büyümeye yardýmcýdýrlar”
diyen Uzman Diyetisyen Þefika
Aydýn Selçuk , “Sinir ve sindirim
sisteminin normal çalýþmasý için
yeterli miktarda öncelikli olarak
besinlerden karþýlanmasý
gerekmektedir. Özellikle
yaþamýmýzý sürdürmemiz için elzem
olan vitamin ve mineraller vardýr.
Bunlarýn en iyi kaynaðý ise sebze ve
meyvelerdir.
Çið sebze ve meyveler
içeriðindeki posalarý sayesinde lifli
beslenmeye en büyük katkýyý
saðlamaktadýr. Posalý beslenme
kolesterolü düþürdüðü gibi kalp
saðlýðýna da olumlu etkileri vardýr.
Ýçeriðinde bulunan
karbonhidrat sayesinde; anaf
kabýzlýk þikayeti olanlarda kabýzlýðý
önleyici rol oynamaktadýr. Baðýrsak
sorunu yaþayanlarda veya sýkýntýlý
dönemlerde sýklýkla yaþanan kabýz
öðünlerdeki tüketilen salata ve sebze
yemekleri ile ara öðünlerdeki
meyveler tokluk saðlar ve kan
þekerini düzenler.
Bu sebeplerle vitamin ve
mineralleri diyetimizde yeterli
almak gerekmektedir.Sebze ve
meyveler toplanma aþamasýndan
sonra yanlýþ hazýrlanma ve piþirilme
sürecinde vitamin kayýplarý verebilir.
Sebze ve meyvelerin besin deðeri
kaybýna uðramamasý için hasattan
tüketilinceye kadar her aþamada
dikkatli olmak gerekir.” diye
konuþtu. (ÝHA)
23 Nisan’ý 3-2 yenen
Mimar Sinan üçüncü
SALON : Atatürk.
HAKEMLER : Ayþegül Yýldýrým, Hasan Öztürk.
MÝMAR SÝNAN ORTAOKULU : Cenan, F. Pý-
nar, Tuðçe, Duygu, Ayþegül, A. Sercan, Kübra, R. Esra,
Dilara, Merve, Elif, Ýrem .
23 NÝSAN ORTAOKULU : N. Deniz, Selinay,
Rümeysa, Melike, Suude, Selma, Zeynep, E. Sena, A.
Eylül, Dilara, Asya, Nisanur.
SETLER : 1. Set: 25-22, 4. Set: 25-23, 5. Set:1511 (Mimar Sinan Ortaokulu), 2. Set: 25-20, 3. Set: 2514 (23 Nisan Ortaokulu
Yýldýz Kýzlarda yarý final maçlarýný kaybeden
Mimar Sinan Ortaokulu ile 23 Nisan Ortaokulu arasýndaki üçüncülük dördüncülük maçýnda rakibine 3-0
yenen Mimar Sinan Ortaokulu üçüncü olurkun 23 Nisan
Ortaokulu ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu.
Ýkinci olan Mecitözü YBO’nun kupasýný Mecitözü Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Ýrfan Doðru verdi
Dikkat! Stres diþleri...
Günümüzde birçok hastalýðýn sebebi olarak gösterilen
stres faktörünün, vücuttaki çoðu organý etkilediði gibi diþ
çürükleri ve diþ eti hastalýklarýna da neden olduðu belirtildi.
Günümüzde birçok hastalýðýn sebebi olarak gösterilen
stres faktörünün, vücuttaki çoðu organý etkilediði gibi diþ
çürükleri ve diþ eti hastalýklarýna da neden olduðu belirtildi.
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Diþ Hekimliði Fakültesi
Aðýz, Diþ ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof.
Dr. Ercan Durmuþ, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, saðlýk açýsýndan kiþisel aðýz ve diþ bakýmýný çok önemsemek
gerektiðini söyledi.
Aðýz bakýmýna çocuk yaþlarda baþlamak gerektiðini
belirten Durmuþ, diþ çürükleri, diþ eti ve eklem hastalýklarýnýn altýnda çok farklý faktörler de yatabileceðine iþaret etti.
Bu nedenlerin baþýnda "stres" faktörünü ele almak gerektiðini aktaran Durmuþ, þunlarý kaydetti:
"Ciddi anlamda kronik stresli bireylerde aðýz kuruluðu oluþur. Buna baðlý olarak da diþ yüzeylerinde çürük oluþumunu engelleyen koruyucu tabaka oluþmaz ve sonucunda yoðun diþ çürükleri meydana gelir. Özellikle 18-20 yaþ
altý genç ve çocuklarda görülen stres, aðýz saðlýðý açýsýndan
çok önemli. Ebeveynler, bu stresi önemsemediðinden dolayý tedbir almakta gecikiyorlar. Bu da ilerleyen yaþlarda büyük sorunlara yol açýyor. 12-20 yaþ aralýðýnda görülen stres,
18-30 yaþlarýnda kanama, papil kaybý ve aðrý þeklinde görülen ciddi diþ eti hastalýklarýna zemin hazýrlamaktadýr.
Strese giren çocuk ve gençler içine kapanýp, kiþisel aðýz ve
diþ bakýmlarýný ihmal ediyor. Aðýz, diþ ve eklem bölgelerinde görülen þikayetle gelen bu yaþ çocuk ve gençlerde stres
faktörünün deðerlendirilmesi, tedavinin kalýcý olabilmesi ve
ilerleyen dönemlerde problem yaratmamasý açýsýndan çok
önemli."
www.corumhakimiyet.net
SALI 3 MART 2015
17
Yýldýzlar Judo’da 12 sporcu
Türkiye Þampiyonasý vizesi aldý
Halter’de il takýmý belirlendi
Halter il birinciliðinde mücadele eden sporcular ve görevli hakemler yarýþmalar sonunda toplu halde
Gençler ve Büyükler Halter il birinciliði sonunda Nevþehir’de yapýlacak Türkiye
Þampiyonasý’nda ilimizi temsil edecek sporcular belirlendi
Erval-Gençlikspor.
9 halterci Nevþehir’de
mücadele edecek
Yarýþmalar sonunda sýkletlerinde dereceye girenlere madalyalarý verildi
Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Ýl Birinciliði, cumartesi günü
Tevfik Kýþ Spor Salonu’ndaki halter salonunda yapýldý. Müsabakalara toplam 17 sporcu katýlýrken, kilolarýndan dereceye girenlere madalyalarý verildi. Yapýlan müsabakalar sonunda dereceye girenler sporcular
þöyle oldu;
15 Yaþ Altý Yýldýzlar: 45 kilo: 1. Fatih Can
Bal-Çorum Belediyespor, 2. Barýþ MensurGençlikspor, 3. Mehmet
Teke-Gençlikspor. 50 kilo: 1. Necip Bilgin-Çorum Belediyespor, 2. Batuhan Arslan-Gençlikspor, 56 kilo: Eyüphan
Tokdemir-Gençlikspor,
2. Ramazan Kuru-Gençlikspor.
Yýldýzlar: 50 kilo: 1.
Murat Karabacak-Gençlikspor, 56 kilo: 1. Muharrem Can Taþbaþ-
Gençlikspor, 69 kilo: 1.
Salih Koca-Çorum Belediyespor, 85 kilo: 1. Yasin Asar-Gençlikspor, 94
kilo: Þenol Kayiþ-Çorum
Belediyespor.
Gençler: 62 kilo: 1.
Ömer Osman Þahin-Çorum Belediyespor, 77 kilo: 1. Ebubekir KekeçÇorum Belediyespor, 85
kilo: 1. Kubilay KekeçÇorum Belediyespor, 94
kilo: 1. Hüseyin Ak-Çorum Belediyespor, 2. Ali
Cumartesi günü yapýlan Halter Ýl Birinciliklerinin ardýndan 5-8 Mart
tarihlerinde Nevþehir’de
yapýlacak olan Gençler
(Okullar arasý) Türkiye
Þampiyonasý’nda ilimizi
temsil edecek sporcularda belli oldu. Cumartesi
günü sona eren il birinciliðinin ardýndan 9 halterci Nevþehir’de ki þampiyonaya katýlmaya hak
kazandý.
Nevþehir’de yapýlacak olan Gençler Türkiye
Þampiyonasý’nda Arif
Yalçýn Has’ýn antrenörlüðünde yýldýzlarda 3, Hasan Has ve Ýsmail Kekeç’in antrenörlüðünde
gençlerde de 6 sporcu ilimizi temsil edecek. Nevþehir’de mücadele edecek halterciler þöyle;
Yýldýzlar: 45 kilo
Barýþ Mensur, 50 kilo
Batuhan Arslan, 56 kilo
Necip Bilgin.
Gençler: 50 kilo
Murat Karabacak, 56 kilo
Muharrem Can Taþbaþ,
62 kilo Ömer Osman Þahin, 85 kilo Yasin Asar,
94 kilo Ali Eral, +94 kilo
Þenol Kayýþ.
Okullu Yýldýzlar Judo grup birinciliðinde
Çorumlu sporcular bayanlarda yedi sporcu
Türkiye Þampiyonasý vizesini alýrken erkeklerde
ise beþ sporcu ilk beþe
girerek vize alan isimler
oldular.
28 Þubat-1 Mart tarihleri arasýnda Sinop’ta
yapýlan Okullu Yýldýzlar
Judo grup birinciliðinde
Çorumlu sporcular iki
gümüþ, üç bronz madalya kazandýlar. Beþ sporcu ise beþinci olarak
Türkiye Þampiyonasýna
katýlma hakký elde ettiler.
Bayanlar 40 Kg’da
Toki Þehit Þükrü Özyol
Ortaokulu’ndan Dilara
Sol ile 48 Kg’da Mustafa Kemal Ortaokulu’ndan Þeyma Hacer
Yaðlý sýkletlerinde ikinci
olarak gümüþ madalya
kazandýlar.
44 Kg’da Mustafa
Kemal Ortaokulu’ndan
Basketbol Aday hakem kursu sona erdi
Basketbol aday hakem kursuna katýlanlar yazýlý sýnav sonunda Eðitmen Ziya Pala ile birlikte toplu halde görülüyor
Basketbol aday hakem kursu yazýlý sýnavla sona erdi. Geçtiðimiz hafta içinde beþ gün süren basketbol aday
hakem kursu cuma günü yapýlan yazýlý sýnavla sona erdi. Eðitmen Ziya Paya tarafýndan verilen kursa yedi bayan, 19 erkek toplam 26 kursiyer katýldý. Beþ gün süren
kursta kursiyerlere oyun kurallarý ve hakemlerle ilgili
Genç Kýzlar’da þampiyon Basketbol Ýhtisas
Kulüplü Genç Bayanlar basketbolda Basketbol Ýhtisas ilk
periyotta yakaladýðý 17-6’lýk farký maç sonunda iki sayýya kadar
düþüren HE Kültürspor A’nýn çabasý sonuç vermeyince maçý 4947 kazanan Basketbol Ýhtisas þampiyonluðu kazandý.
SALON : Atatürk.
HAKEMLER : Hakan Kaya, Furkan Alagöz
.
BASKETBOL ÝH-
Kültürspor B’yi 59-32 yenen Görkemspor üçüncü oldu
dýz.
SALON : Atatürk.
HAKEMLER : Serkan Demirdöken, Ömer Ali Yýl-
GÖRKEMSPOR : Dilara, Elifsu, Nazlý, Þule, Gülþah, Ezgi, Ayþe, Edanur, Buse, Elif.
HE KÜLTÜRSPOR B : Büþra, Hazal, Ece, Ýdil,
Üçüncü olan Görkemspor’un kupasýný 12 Dabo
Antrenörü Ýbrahim Coþkun verdi
Zeynep, Melike, Þeyma, Tuðba.
PERÝYOTLAR :
1. Periyot: 30-1, 2. Periyot: 12-12.
3. Periyot: 8-6, 4. Periyot: 9-13
Dördüncü olan HE Kültürspor’un kupasýný emektar basketbol hakemlerinden Nizamettin Alagöz verdi
Sinop’ta yapýlan Okullu Yýldýzlar Judo’da Türkiye Þampiyonasý bileti alan sporcular
Hatice Ýbiþ, ve 36 Kg’da
Bayanlar 44 Kg’da
Hatip Lisesi’nden MikaCumhuriyet Ortaoku23 Nisan Ortaokuil Penbe ve +66 Kg’da
lu’ndan Kübra Tosun ise
lu’ndan Pelinsu Yaþar,
Mustafa Kemal Ortasýkletlerinde üçüncü ola57 Kg’da Daniþment
okulu’ndan Emircan Zarak bronz madalya kaGazi Ýmam Hatip Lisehid Solak beþinci oldu.
zandýlar. Erkekler 42
si’nden Berfin Keleþ
Sinop grubunda ilk
Kg’da Cumhuriyet Orta+63 Kg’da Toki Þehit
beþ içinde yer alan bu
okulu’ndan Duman KutÞükrü Özyol Ortaokusporcular 18-20 Mart taluhan Alparslan ve ayný
lu’ndan Hasret Sabuncu
rihleri arasýnda Aydýn’da
okuldan 66 Kg’da Ziya
beþinci oldu. 38 Kg’da
yapýlacak olan Yýldýzlar
Mert Þahin üçüncü olaFatih Ortaokulu’ndan
Türkiye Judo Þampiyorak kürsüye çýkmayý baÝbrahim Bolat, 46 Kg’da
nasýnda madalya mücaþaran sporcular oldular.
Alaca Anadolu Ýmam
delesi verecekler.
TÝSAS : Ece, Ecem, Þey-
Edanur, Amine, Þeyda,
Nur, Buse, Yeþim, Berfu,
Betül.
HE KÜLTÜRSPOR A : Damla, Ayça,
1. Periyot: 17-6, 2.
Periyot: 8-10. 3. Periyot :
9-14, 4. Periyot: 15-17.
ma, Mine, Cansu, Fatma,
Rana, Tuðçe, Þeyma Sarýkabak, Cansu, Simge,
Meltem.
bilgiler Ziya Pala tarafýndan verildi.
Kurs yapýlan yazýlý sýnavla sona erdi. Yazýlý sýnav
sonuçlarý Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunda deðerlendirildikten sonra açýklanacak. Baþarýý
olan kursiyerler aday hakem olarak görev almaya hak
kazanacaklar.
PERÝYOTLAR :
Kulüplü Genç bayanlar basketbol il birinciliðinde
þampiyonluðu Basketbol Ýhtisas kazandý. Final maçýnda
HE Kültürs por’u 49-47 yenen Basketbol Ýhtisas þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu.
Altý takýmýn iki grupta mücadele ettiði grup maçlarý sonunda yarý finalde oynanan maçlarý kazanan HE
Kültürspor A takýmý ile Basketbol Ýhtisas takýmlarý þampiyonluk maçýnda karþýlaþtýlar.
Final maçýna çok hýzlý baþlayan Basketbol Ýhtisas
ilk periyotu 17-6’lýk skorla önde tamamladý. Ýkinci periyotta dengeyi kuran Kültürspor bu periyotu 10-8 önde
tamamladý. Ýlk devreyi ise 25-16 önde tamamlayan Basketbol Ýhtisas üçüncü periyotta ta üstünlüðü rakibine
kaptýrdý. Maçýn son periyotuna 34-30 önde girdi.
Son periyotta maçý çevirme çabasýný sürdüren HE
Kültürspor aradaki farký iki sayýya kadar düþürdü ancak
Basketbol Ýhtisas rakibinin maça ortak olmasýna izin vermeyerek maçý 49-47 kazanarak þampiyonluðu kazandý.
Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupalarý verildi. Genç Kýzlarda þampiyon olan Basketbol Ýhtisas takýmý 17-21 Mart tarihlerinde Bolu’da yapýlacak olan bölge birinciliðinde ilimizi
temsil etmeye hak kazandý.
Genç Kýzlarda þampiyon alan Basketbol Ýhtisas takýmýnýn
kupasýný Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen verdi
Ýkinci olan Kültürspor A takýmýnýn kupasýný Hitit Üniversitesi
BESYO Araþtýrma Görevlisi Çisem Demirdöken verdi
‘Maðlubiyet kadar olaylara da üzüldük’
18 SALI 3 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Ýlk yarýda istediklerini sahaya yansýttýklarýný belirten Ulukavakspor
Teknik Direktörü Yusuf Aydemir ikinci yarýda ise bireysel hatalar
sonucunda sahadan maðlubiyetle ayrýldýklarýný söyledi. Bu maðlubiyet
kadar maç sonunda çýkan olaylarýnda kendilerini üzdüðünü belirten
Aydemir, biran önce toparlanarak kendilerini ligde býrakacak puanlarý
almalarý gerektiðini söyledi.
Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir hem maçý kaybettikleri için hemde maç sonunda yaþanan olaylardan
dolayý çifte üzüntü duyduklarýný belirterek ‘En
kýsa sürede toparlanmamýz gerekiyor’ dedi.
Fatsa Belediyespor
maçýna iyi baþladýklarýný
golüde bulduklarýný hatta
farký açacak pozisyonda
bulduklarýný belirten Tek-
nik Direktör Yusuf Aydemir ‘Maçýn ilk yarýsýnda
hakem takdir haklarýný
hep rakipten yana kullandý ve birde bariz golümüzü iptal etti.
Ýkinci yarýda ise takým olarak istediðimiz gibi baþlayamadýk ve bireysel hatalardan gelen beraberlik golünden sonra
oyundan koptuk. Sonraki
bölümde ise hiç beklemediðimiz hatalar sonucunda gelen goller sahadan
maðlup ayrýldýk.
Sahada alýnan bu
maðlubiyet kadar maç sonunda yaþanan kavgada
bizi fazlasýyla üzdü. Rakip takým kalecisinin tahriklerine kapýldýk ve ona
ayak uydururak büyük bir
hata yaptýk. Yaþanan bu
olaylarý kesinlikle tasvip
etmiyoruz.
Kazanmamýz halinde ligde kalmayý tamamen garantileyecektik.
Bu maðlubiyetle iþimizi
zora soktuk. En kýsa sürede topanlanmamýz ve
kendimize gelmemiz gerekiyor. Ligin kalan haftalarda alacaðýmýz sonuçlarla baraj maçý oynamak
istiyoruz. Bugünden itibarende gereken dersleri
çýkartarak Yeni Amasyaspor maçýnýn hazýrlýklarýna
baþlayacaðýz’ dedi.
Hesaplar karýþtý
BAL 5. grupta lider Kastamonuspor evinde Ladik Belediyespor’a maðlup oldu ve
avantaj kaybetti. Ulukavakspor ise direk düþmeme adýna büyük önem taþýyan
maçta Fatsa Belediyespor önünde ikinci yarýda daðýldý ve 3-1 maðlup olarak ateþ
hattýna iyice yaklaþtý.
BAL 5. ðrupta alttada üsttede hesaplar karýþtý.
Þampiyonluk mücadelesi veren Kastamonuspor evinde
maðlup olunca büyük yarý aldý. Ligde kalma mücadelesinde de alttakilerin kazanmasý üzerine yarýþ iyice zorlu
hale geldi.
Temsilcimiz Ulukavakspor’un sahasýnda Fatsa Belediyespor önünde aldýðý aðýr maðlubiyetle iþini hayli
zora soktu.
Ýlk yarýsýný 1-0 önde tamamlayan Ulukavakspor
ikinci yarýda rakibinin üç golüne engel olamayýnca sahasýnda 3-1 maðlup olarak çok önemli bir avantajý kaçýrdý. Bu maðlubiyetle arasýndaki puan farkýný üçü indirdi ve iki basamak birden geriledi.
Grupta þampiyonluðuna kesin gözüyle bakýlan
BAL 5. Grup Haftanýn Görünümü
Haftanýn Toplu Sonuçlarý:
Ulukavakspor.- Fatsa Belediyespor : 1-3
Çarþambaspor - Güzel Orduspor
Karabük Yenice - Sinopspor
Kastamonuspor - Ladik Belediyespor
Termespor - Bartýnspor
Ünyespor - 1930 Bafraspor
Yeni Amasyaspor - Turhalspor
Kastamonuspor rehavete kapýlmasýnýn sonusunda sahasýnda Ladik Belediyespor’a 2-0 maðlup olarak önemli
bir yara aldý. Bu maðlubiyeti raðmen rakibi ile arasýndaki puan farký altý olan kýrmýzý siyahlýlar mutlu sona oldukça yakýn. Güzel Orduspor, Çarþambaspor deplasmanýndan tek golle üç puaný alarak ayrýldý ve üçüncü sýradaki yerini korudu. Yeni Amasyaspor ise Turhalspor
önünde farklý galip gelerek haftayý üç puanla kapattý.
Karabük Yenice son haftalardaki düþüþünü Sinopspor
önünde aldýðý 3-1’lik galibiyetle sona erdirdi. Ünyespor
ise Bafraspor önünde tek golle üç puanýn sahibi olarak
ateþ hattýndan ve diðer Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor ile arasýndaki puan farkýný korudu.
Ligde yarýn erteleme maçýnda Ladik Belediyespor
ile Turhalspor karþýlaþacak. Hafta sonu ise temsilcimiz
Ulukavakspor grupta þampiyonluk mücadelesi veren
Yeni Amasyaspor deplasmanýnda puan arayacak. Lider
Kastamonuspor ise son haftalarýn çýkýþtaki takýmý Fatsa
Belediyespor deplasmanýnda üç puan mücadelesi verecek.
: 0-1
: 3-1
: 0-2
: 4-2
: 1-0
: 7-0
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Kastamonuspor
2 Yeni Amasya
3 Termespor
4 Güzel Orduspor
5 Çarþambaspor
6 Bartýnspor
7 Ladik Belediye
8 Karabük Yenice
9 Sinopspor
10 Ünyespor
11 Ulukavakspor
12 Turhalspor
13 Fatsa Belediye
14 1930 Bafraspor
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20
20
19
20
20
15
12
12
11
8
6
9
5
6
6
5
3
4
2
2
2
7
6
6
3
8
8
11
11
10
6
11
13
3
6
1
3
6
11
2
7
3
3
5
10
5
5
50
43
40
31
29
31
27
21
19
19
24
20
17
19
Önümüzdeki hafta programý
4 Mart Çarþamba:
Ladik Belediyespor - Turhalspor.
8 Mart Pazar
Yeni Amasyaspor - Ulukavakspor.
Bartýnspor - Çarþambaspor.
Fatsa Belediyespor- Kastamonuspor.
Güzel Orduspor - Karabük Yenice.
Ladik Belediye- Ünyespor.
Turhalspor - Sinopspor.
1930 Bafraspor - Termespor.
14
20
31
23
21
21
20
32
25
28
44
40
34
37
48
42
37
36
30
29
29
22
21
21
20
19
17
11
Ruþen Çetin en centilmen antrenör
Büyük Erkekler Serbest Güreþ Türkiye Þampiyonasý’nda Çorum Belediyespor antrenörü Ruþen Çetin en centilmen
antrenör ödülünü aldý.
Mindere çýkan genç
güreþçiler kürsüye çýkmayý baþaramazken antrenör
Ruþen Çetin Balýkesir
Büyükþehir Belediyespor
antrenörü Sebahattin Ayyýldýz ile birlikte en centilmen antrenör ödülünü
aldý. Ýki centilmen antrenörün ödülünü Merkez
Hakem Kurulu Baþkaný
Doç. Dr. Ýbrahim Cicioðlu verdi
Ýl Özel Ýdare Amasya grubunda
12-15 Mart tarihlerinde Amasya’da yapýlacak U 15 grup birinciliðinde
Çorum þampiyonu Ýl Özel Ýdarespor Samsun, Bartýn, Yozgat, Sivas ve
Ordu temsilcileri ile mücadele edecek,
Yýldýzlar
Badminton
bugün baþlýyor
Okullu Yýldýzlar Badminton Ýl birincliði bugün baþlýyor.
Bugün Mahmut Atalay Gençlik
Merkezi Spor Salonu’nda yapýlacak olan il birinciliðinde müsabakalar iki gün sürecek. Ýl
Merkezi ve ilçelerden okullarýn
mücadele edeceði il birinciliðinde dereceye giren okullara
kupa verilecek. Þampiyon olan
takým ise Çorum’u gruplarda
temsil edecek.
Futbol’da ilk grup heyecaný U 15 kategori ile
baþlýyor. Çorum þampiyonu Ýl Özel Ýdarespor
Amasya grubunda mücadele edecek. Futbol Federasyonu Amatör Ýþler kurulundan yapýlan açýmlamaya göre Amasya’da grup maçlarý 12-15 Mart tarihlerinde oynanacak. TASKK, TÜFAD ve Nike
iþbirliðiyle düzenlenecek olan þampiyonanýn birinci kademesinde 15 grup altýþar takýmlý, beþ grupta
ise dörder takýmlý mücadele yapýlacak.
20 grup merkezinde yapýlacak olan U 15 birinci kademe müsabakalarýnda Çorum þampiyonu
Ýl Özel Ýdarespor, Samsun, Bartýn, Yozgat, Sivas
ve Ordu temsilcileri ile karþýlaþacak. Üçerli iki
grubu ayrýlacak olan takýmlar tek devreli maç sonunda birinci olan iki takým finalde karþýlaþacak ve
kazanan takým yarý final grubuna yükselecek. Bu
yýl ilk kez þampiyon olan takým 7-11 Mayýs tarihlerinde Danimarka’da yapýlacak Avrupa Þampiyonasý’nda ülkemizi temsil edecek.
Ýkizler’den iki altýn madalya
Yerlerde gezen Çorum Tekvandosu adýna
son yýllardaki en baþarýlý
haber Fatsa’dan geldi.
Anadolu Yýldýzlarý Ligi
yarý final müsabakalarýnda Çorumlu ikiz Karsandý
kardeþler iki altýn madalya
kazanarak Çorum tekvandosu adýna en azýndan tebessüm ettirdiler,
27 Þubat ile 1 Mart
tarihleri arasýnda Fatsa’da
yapýlan Anadolu Yýldýzlarý
Ligi Yarý final grup müsabakalarýnda
mücadele
eden bayanlar 47 Kg’da
Melisa Karsandý ve erkekler 57 Kg’da Mustafa Karsandý ikiz kardeþler iki altýn madalya kazandýlar.
Melisa ve Mustafa
Karsandý ikiz kardeþler
kazandýklarý bu altýn madalyalarý ile Sivas’ta yapýlacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye
hak kazandýlar. Karsandý
kardeþler bu baþarýlara
ulaþmalarýnda büyük katkýlarý bulunan baþka Ýlhan
Aþkýn ile Arif Atak hocalarýna teþekkür ettiler.
Karsandý kardeþler hedeflerinin Türkiye finallerinde de kürsüye çýkmak olduðunu söylediler.
Fatsa’da yapýlan Anadolu Yýldýzlarý Yarý Final
müsabakalarýnda mücadele eden Çorumlu ikiz
kardeþler Melisa Karsandý ve Mustafa Karsandý
ikiz kardeþler altýn madalya kazanarak Türkiye
Yasin Duran’dan yakýn ilgi
Cumartesi günü Çorum Belediyespor’u konuk
eden Manavgatspor Kulüp Sorumlusu Yasin Duran mükemmel ev sahipliði yaptý. Çorumspor eski futbolcu ve
tarihinin en baþarýlý dönemini yaþatan rahmetli Teknik
adam Ömer Duran’ýn oðlu Yasin Duran, Çorum Belediyespor kafilesi ile yakýndan ilgilendi. Maç öncesi ve sonunda kafile ile yakýndan ilgilenen Yasin Duran maç sonunda ise baþarýlar dileyerek kafileyi uðurladý ve güzel
bir ev sahipliði örneði verdi.
Osmancýkspor avantajýný korudu
1. Amatör Küme
Büyükler liginde 15.
hafta maçlarý sonunda
sýralama deðiþmedi.
Þampiyonluk mücadelesinde Osmancýkspor
liderliðini sürdürürken
Çimentospor ise takibi-
ni sürdürdü. Ligde kalma mücadelesinde de
Çorumspor ve He Kültürspor haftayý puansýz
kapatarak þanslarýný
azaltýrken Osmancýk
Belediyespor ise bir puanla rakipleri arasýndaki
1. Amatör Küme Büyükler Ligi
Haftanýn sonuçlarý:
HE Kültürspor- Hitit Gençlikspor
Çorumspor - Osmancýkspor
Ýskilipspor - Çimentospor
Ýskilipgücüspor - Osmancýk Belediyespor
: 0-4
: 1-5
: 0-5
: 2-2
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Osmancýkspor
2 Çimentospor
3 Hitit Gençlik
4 Eti Lisesi
5 Ýl Özel Ýdare
6 Ýskilipgücüspor
7 Osmancýk Bel.
8 HE Kültürspor
9 Çorumspor
10 Ýskilipspor
15
14
15
14
15
14
15
15
14
15
12
11
8
9
8
6
5
4
4
1
2
1
4
1
2
4
3
2
2
3
1
2
3
4
5
4
7
9
8
11
44
45
31
30
35
22
25
21
15
19
10
9
12
11
22
14
32
39
39
57
Alaca Belediyespor ligden çekildi
Önümüzdeki hafta programý
8 Mart Pazar :
Çimentospor - HE Kültürspor.
Ýl Özel Ýdarespor - Ýskilipgücüspor.
Eti Lisesi Gençlik - Osmancýkspor.
Çorumspor -Ýskilipspor.
38
34
28
28
26
22
18
14
14
6
puan farkýný açtý.
Lider Osmancýkspor ligde kalma mücadelesi veren Çorumspor deplasmanýndan 51’lik galibiyetle dönerek liderliðini devam etti ve rakibi ile arasýndaki puan farkýný korudu.
Çimentospor ise geçen
hafta aldýðý Osmancýk
maðlubiyetinin ardýndan çýktýðý Ýskilipspor
deplasmanýnda 5-0 galip gelerek yarýþa devam dedi.
Ligde kalma mücadelesi veren HE Kültürspor kendise üst sýralarda yer bulmak iste-
yen Hitit Gençlikspor
önünde 4-0 maðlup olarak haftayý puansýz kapattý. Alt sýralardan kurtulma mücadeles veren
Ýskilipgücüspor ile Osmancýk Belediyespor
arasýndaki maçta ise sonucu kaleci hatalarý belirledi ve karþýlaþma 2-2
berabere bitti ve takýmlar haftayý birer puanla
kapattýlar.
1. Küme’de 16,
hafta maçlarý bu hafta
sonu oynanacak. Dört
maçýnda Merkez’de oynanacaðý haftada kuþkusuz en zorlu maçta lider Osmancýkspor ligin
güçlü takýmlarýndan Eti
Lisesi Gençlikspor ile
oynayacak. Kýrmýzý Beyazlýlar bu maçý kazanmalarý halinde þampiyonluk yolunda önemli
bir virajý daha geçecekler. Takipçisi Çimentospor ise ligde kalmak
için þiddetle puana ihtiyacý olan Kültürspor
önünde puan arayacak.
Çorumspor ise Ýskilipspor önünde alacaðý galibiyetle ligde kalma yolunda avantaj yakalamak amacýnda. Özel
Ýdare ve Ýskilipgücü ise
üst sýralar için mücadele edecek.
SALI 3 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Çorum merkez ve
ilçelerine baðlý köylerde
beton parke taþý (7 köy)
yapým iþi.
Yer: Mimar Sinan
Mahallesi Ýnönü Caddesi
No: 167 Çorum merkez
Saat: 10.30
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
... TAÞINDIK... !
12 MART
Saðlýk için 4 altýn tavsiye
(Ç.HAK:533)
(Ç.HAK:175)
Personel alýnacaktýr.
Müraacatlarýn þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
Küçük Sanayi Sitesinde halen faal
durumda bulunan halý yýkama tesisi
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 534 595 15 08
ELEMANLAR ARANIYOR
Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM
(0364) 224 01 44
(Ç.HAK:457)
Devren Satýlýk
Halý Yýkama
ÇÝFTLÝÐÝMÝZE KAHYA
ALINACAKTIR
TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE
FAALÝYETTE BULUNAN ÞÝRKETÝMÝZ BÜNYESÝNDE
DEVAMLI ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE,
ZÝRAAT, TARIM ÝÞLERÝNDEN ANLAYAN
ZÝRAAÝ ALET VE EKÝPMANLARINI,
BALYA MAKÝNASINI KULLANABÝLEN,
TARLA SULAMA,YONCA VE SLAJDAN ANLAYAN
DÝÐER MAHSÜL EKÝMÝNDE TECRÜBELÝ
ASKERLÝKLE SORUNU OLMAYIP,
40 YAÞINI AÞMAMIÞ OLMASI
ÇÝFTLÝÐÝMÝZÝN TARIMSAL FAALÝYETLERÝNÝ
ORGANÝZE EDEBÝLECEK ÇÝFTLÝK KAHYASI
ALINACAKTIR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
KAYNAK ve METAL BOYACISI
USTA-KALFA ve ÇIRAKLAR
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
K.S.S. 69. Sk. No: 6/A
0 533 493 62 40
(Ç.HAK:518)
Celal KUÞ
Ahmet oðlu 1963 Mecitözü Doðumlu
Karakeçili Mah. Üçtutlar Cad. No: 10 ÇORUM
T.C.No:27727470602
Vergi No: 5980023068
Tecrübeli BAY & BAYAN
Yorgan, Stor Perde Temizliði
Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak
üzere kaynakcý alýnacaktýr.
Zevk Oto Dizayn
K.S.Sitesi 6. Cad. No: 1
Tel: 234 92 08
ÝDEAL HOME
Elemanlar Alýnacaktýr
Maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere
* 35-45 yaþ arasý temizlik iþleri için bayan personel
* 20-30 yaþ arasý deneyimli satýþ için bayan
personeller
* 20-30 yaþ arasý haftasonu satýþ için part time
personeller alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Kulaksýz Sok. No: 8/A ÇORUM
225 61 77
MUHASEBE
ÞOFÖRLER ARANIYOR
MÜDÜRÜ ARANIYOR
(Ç.HAK:530)
YÝTÝK
115001-115950 seri numara arasý kullanýlan 19
cilt perakende satýþ fiþimi ve 34101-34250 arasý kullanýlan 3 cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür.
TEL : 0.364 212 56 46 - 0.541.419 00 29
FAX: 0.364.213 33 89
PERSONEL
ALINACAKTIR
Danýþmanlýðýný yaptýðýmýz ciddi bir þirket için
tecrübeli Muhasebe Müdürü
aramaktayýz.Tecrübe ve SMMM Belgesi
tercih sebebidir.
Müracaatlarýn þahsen Yavruturna Mah.Gazi
Cad.Davutoðlu Ýþ Merkezi Kat:5 No:26
Çorum adresine yapýlmasý gerekmektedir.
KÝRALIK DAÝRE
Akkent TOKÝ giriþi, Sevgi Evleri
Karþýsý, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi yanýnda 120 m2, 3. kat, 3+1,
içi yapýlý daire sahibinden kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 537 377 01 86
(Ç.HAK:380)
(Ç.HAK:415)
Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1
(Damak Lokantasý altý) 300 m2
kapalý alaný olan iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 244 11 87
2 MART
2015
tarihinden
itibaren
Küçük Sanayi
Sitesi 14. cad.
No: 72
ÇORUM
adresindeyiz.
Çay ve Temizlik Servisinde
görevlendirilecek
(Ç.HAK:534)
Kiralýk Ýþyeri
mak olsun. Kafein en çok çikolata ve benzeri kakaolu gýdalarda, kahvede ve kolada bulunuyor. Çikolata çocuklarýnýzý
da hiperaktif yaptýðý gibi, hassas olan mide baþýný gevþeterek durduk yerde reflüye yol açýyor. Bu yüzden bu yýlbaþý
anne baba olarak da bir karar verin ve masanýza kakaolu gýda, kolalý içecek koymayýn ve bu kararýnýzý yýl boyu devam
ettirin. Ayrýca oksijen oraný düþük paketli, fast food gýda tüketimini kýsýtlayýn. Hem kendiniz, hem de çocuklarýnýz için
bu yýl hamburgeri, döneri, pizzayý, lahmacunu, patates kýzartmasýný, ketçabý, mayonezi yani bol yað ve baharat içeren hazýr gýdalarý; fast food beslenmeyi hayatýnýzdan çýkarýn. Yaðlý beslenme kan hücrelerinin oksijen taþýma kapasitesini düþürerek, beyne az oksijen gitmesi ile uyku hali,
konsantrasyon kaybý, depresyon, yersiz kaygý hali ve kas
güçsüzlüðüne neden oluyor. O yüzden aðýr ve yaðlý beslenme sonrasý uykunuz geliyor, aðýrlýk çöküyor. Hava ile aldýðýnýz oksijenin dokulara taþýnmasý kan hücrelerinin damarlarda serbest akýþý ile mümkündür. Çok yaðlý beslendiðinizde varlýk içinde yokluk çekme misali, oksijen solumamýza
raðmen hücrelerimiz oksijen açlýðý çeker.
(Ç.HAK:532)
Prof. Dr. Yonca Tabak, yeni yýlda saðlýklý olmak için 4
altýn tavsiyede bulundu.
Çocuk Hastalýklarý ve Alerji Uzmaný Prof. Dr. Yonca
Tabak, yeni yýla daha saðlýklý baþlamak için 4 altýn tavsiyede bulundu.
Prof. Dr. Yonca Tabak, uygulanmasý gereken temel
kurallarý þöyle açýkladý:
1- Doðru nefes alýn: Doðru nefes akciðerlerinize bol
hava girmesini saðlayacak olan karýn nefesidir. Bebekler
doðduklarý zaman yaratýlýþtan hediye olarak karýn nefesine
sahiptirler ancak zamanla korkuya baðlý olarak nefes tutmaya baþlamalarýyla karýn nefesleri bozulur. Bir süre sonra da
sadece göðüs nefesi ile yetersiz nefes almaya baþlarlar. Yani nefesinizi bilinçli olarak doðal baðlantýlý karýn nefesine
döndürmeye karar verene kadar yetersiz nefes alýrsýnýz. Karýn nefesi, diðer adýyla diyafram nefesi, nefes alma esansýnda önce karnýn sonra göðsün þiþmesi ile mümkün olur. Karýn nefesi kaybolmuþ birçok eriþkin farkýnda olmadan hava
açlýðý yani oksijen eksikliði çeker. Normal soluk alýp verdiðini düþünen ancak yetersiz soluk alan birçok insan beyne
az oksijen gittiði için farkýnda olmadan sebepsiz bir endiþe,
kaygý hali ve zaman zaman depresyon yaþar. Kaygýlý anne
babalarýn çocuklarýnda da ayný kaygý hali görülür. Özellikle þehir hayatýnda yaþýyorsanýz önce kendi ruh saðlýðýnýz
için, sonra daha dingin ve huzurlu bir zihin için, daha sonra
da çocuklarýnýzýn ruh ve beden saðlýðý için, maksimum oksijen alýmýný saðlayan nefes analizi ve doðal, baðlantýlý, karýn nefesi terapilerine baþlamanýz çok önemli.
2- Taze, canlý, oksijen oraný yüksek gýdalarla beslenin
ve kafeinden uzak durun: Yeni yýlda saðlýðýnýz için atacaðýnýz ikinci adým, beyninizi devamlý gergin, endiþeli, sanki bir
tehlike varmýþ gibi alarmda tutan kafeini kontrol altýna al-
(Ç.HAK:509)
Kal-Yak (fuel oil) alýmý
iþi.
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Yol ve Ulaþým
Hizmetleri Müdürlüðü
Saat: 14.00
***
17 MART
Çorum Özel Ýdaresi Yol
ve Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü
(Ç.HAK:520)
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
11 MART
Çorum Özel Ýdaresi Yol
ve Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü
Araç yakýtý (motorin ve
95 oktan kurþunsuz
benzin) alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:527)
2015 yýlý 9 ay süre ile 2
adet araç kiralama (þoför
Çorum merkez Gülabibey
Mahallesi 2934 ada, 7
parsel de kayýtlý 1.025,29
m2 miktarlý arsa
niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
350.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Ýhale
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Mimbar
Týrnak Paça
Kelle Paça
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
(Ç.HAK:529)
Saðlýk Ýl Müdürlüðü
6 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum ili, Oðuzlar ilçesi,
Karadonlu Mah.
Karadonlu mevkii, 407
ada, 34 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
136.000
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
E SINIFI EHLÝYETLÝ SRC BELGELÝ AÐIR TÝCARÝ
ARAÇ TECRÜBESÝ OLAN ESNEK ÇALIÞMA
SAATLERÝNE UYUM SAÐLAYABÝLECEK
ÞOFÖRLER ARANIYOR
MÜRACAATLAR ÞAHSEN YAPILACAKTIR
(Ç.HAK:516)
Muhtelif alanlarda 3194
sayýlý Ýmar Kanunun 15,
16 ve 18. maddesi
uyarýnca yapýlacak imar
uygulamalarý ile tescil
harici alanlarýn tescili,
plankote ve hali hazýr
harita iþlerinin yapýlmasý
hizmet alýmý iþi.
Yer: T.C. Baþbakanlýk
Toplu Konut Ýdaresi
Baþkanlýðý (TOKÝ)
Halkalý Atakent Mahallesi
221. Sokak No: 5 HalkalýKüçükçekmece / Ýstanbul
Saat: 11.30
***
ve yakýt hariç) hizmet
alýmý iþi.
Yer: Yavruturna Mah.
Gazi Cad. No: 66 Çorum
Saat: 10.00
***
CAN OTO KURTARMA HÝZMETLERÝ
ÇEPNÝ MAH. FEN LÝSESÝ CAD. NO 33
(ÇORUM FEN LÝSESÝ KARÞISI)
TEL :0 364 224 18 19
SATILIK LÜKS
DAÝRE
(Ç.HAK:2702)
3 MART
T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
(TOKÝ)
19
3. Stad Sokak’ta 120 m2, 3. kat
yeni daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
‘Duraklama döneminden
elele vererek çýkabiliriz’
Umut baðladýklarý
tecrübeli isimlerden
istedikleri verimi
alamadýklarýný belirten
Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal, hafta sonundan
itibaren takýmda ciddi
bir revizyona
gideceðinin sinyallerini
verdi. Takým olarak
girdikleri duraklama
döneminden kurtulmak
için camianýn birlikte
hareket etmesi
gerektiðini belirten
Ýncedal ‘Bu süreçten
elele vererek
kurtulabiliriz’ dedi.
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü
Yavuz Ýncedal umut baðladýklarý ancak istediklerini alamadýklarý isimler olduðunu bu
haftadan itibaren bu konuda gerekli revizyonu
yapacaklarýný söyledi.
Manavgatspor maçýnda istedikleri futbol
ortaya koyamadýklarýný bunda da tecrübeli
isimlerin maça aðýrlýklarýný koyamadýklarýný
belirten Ýncedal ‘Maç genelde zorlu bir mücadeleye sahne oldu. Kesinlikle kazanabileceðimiz bir maçta yine gol yollarýnda baþarýlý olamayýnca sahadan beraberlikle ayrýldýk.
Kesinlikle istemediðimiz bir skorla sahadan ayrýlmak zorunda kaldý. Her takýmýn
böyle duruklama dönemleri olabilir önemli
olan bu dönemi en kýsa sürede atlatarak yeniden çýkýþa geçmektir. Bizde bunun için üzeri-
mize düþeni yapma çabasýndayýz.
Bu dönemlerden çýkmak için camia olarak isimlere takýlmadan hareket etmek ve ön
yargýsýz olarak birbirimize destek olmaktan
geçiyor. Ýsimler gelip geçer ancak kalýcý olan
her zaman kulüp olmuþtur. Bizde yönetiminden taraftarýna, basýnýndan futbolcusuna teknik heyetinden kýsacasý tüm camianýn birlik
içinde hareket etmesi gerekiyor.
Bu hafta sonu evimizde oynayacaðýmýz
Ýstanbulspor maçýný kazanarak çýkýþa geçmek
istiyoruz. Takým olarak bunu baþaracak gücümüz var. Çok güçlü bir grupta mücadele ediyoruz ve her maç zorlu. Ýlk haftalardan itibaren söylediðim gibi her takým birbirini yenebileceði bir gruptayýz. O yüzden sezon sonuna kadar zorlu bir mücadele devam edecektir.
Bizde bu yarýþýn içinde olacaðýz bunun mücadelesini vereceðiz.
Manavgat maçýnda görev verdiðimiz
umut baðladýðýmýz arkadaþlardan beklenen
verimi alamadýk ve sonucunda da iki puan
kaybettik. Tüm futbolcular þans bulmuþtur ve
bizde bu haftadan itibaren daha çok isteyen
daha çok mücadele eden isimlere forma vereceðiz. Artýk kaybedecek puanýmýz kalmadý ve
çok daha dikkatli olmak zorundayýz. Dediðim
gibi bu duraklama döneminden kurtulmak
için camianýn birlik ve beraberliðini korumasý
çok önemli. Ýsimlere takýmý kalmadan takýmýn baþarýsý için elimizden gelen mücadeleyi
vermeye devam edeceðiz. Ýstanbulspor maçýný kazanarak çýkýþa geçmek amacýndayýz’ dedi.
SALI 3 MART 2015
Ýmam’dan iyi haber
Son dakikalarda yedek kulübesi
Çorum Belediyespor’un Manavgat deplasmanýnda maçýn son dakikalarý nefes kesti. Rakibi önünde beklenen
performansý gösteremeyen ve sahadan yine golsüz beraberlikle ayrýlan Çorum Belediyespor yedek kulubesi son dakikalarda yerinde oturamadý. Özellikle uzatma dakikalarýnda Recep’in kafa vuruþundan gelen pozisyonda yedek kulübesi kendini yerlere attý. Teknik Heyet ve futbolcular son dakikalarý böyle üzgün bir þekilde hakemin bitiþ düdüðünü beklerken görülüyor.
Çorum Belediyespor’da Ýmam’dan iyi
haber geldi. Önceki hafta sonu oynanan Kýrýkhanspor maçýna aldýðý
darbe sonucu sakatlanan ve dikiþ atýldýðý için
Manavgat deplasmanýnda forma giyemeyen
Ýmam’dan sevindirici
haber geldi. Dün takýmdan ayrý olarak düz koþu
yapan Ýmam’ýn bugün
dikiþlerinin alýnacaðý
açýklandý. Masör Ali
Köseer, Ýmam’ýn hafta
sonu görev verilmesi
halinde forma giyebiyeceðini riskli bir durumu
olmadýðýný söyledi.
Maç sonu
Ýmam düz koþu yaptý
Manavgatspor deplasmanýnda 0-0’lýk beraberliðin
ardýndan Çorum Belediyespor’da moraller bozuldu.
Maçý izlemek üzere Evrenseki’ye gelen Baþkan Zeki
Gül ve Mali As Baþkan Fatih Özcan maçý büyük bir heyecanla izlediler. Maç sonunda ise alýnan beraberlik ve
ortaya konulan performanstan dolayý son derece üzgün
ve sinirli bir þekilde stadý terk ettiler.
‘Kendinize gelin’
Ýstanbul hazýrlýðý baþladý
Çorum Belediyespor cumartesi günü
sahasýnda oynayacaðý Ýstanbulspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün baþladý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ve antrenör Rýfký
Ekenler memleketlerinde olduðu için antrenmaný Gökhan Kaynak hoca yaptýrdý.
Yaklaþýk yarým saat süren bir toplantýnýn
ardýndan baþlayan antrenmana kasýklarýnda
aðrý bulunan Buðra dýþýnda tüm futbolcular
katýldýlar. Ýmam ise takýmdan ayrý olarak
düz koþu yapt.
Toplantýnýn ardýndan iki grup halinde
yapýlan toplu koþu ile devam eden antrenman dar alanda pas çalýþmasý ve son bölümde ise yarý sahada yapýlan çift kale
maçla devam etti. Çorum Belediyespor, Ýstanbulspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþma ile sürdürecek.
Selim Kozan Sofya’da
milli mayoyu giyecek
Çorum Belediyespor’un milli güreþçisi
Selim Kozan Sofya’da
milli mayoyu giyecek. 39 Mart tarihleri arasýnda
Bulgaristan’ýn
Sofya
kentinde yapýlacak olan
Petro Sýrakov&Ývan Ýliev
Güreþ
Turnuvasý'nda
Türkiye'yi temsil edecek.
Yýldýzlar kategorisinde
Dünya Þampiyonluðu
bulunan Selim Kozan
Sofya’da yapýlacak olan
Uluslararasý
Gençler
Serbest ve Grekoromen
stil turnuvasýnda milli
mayo için mücadele edecek.
Selim Kozan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan Dünya Þampiyonu olduðunda ödüllendirilmiþti
Çorum Belediyespor’un dün yaptýðý haftanýn ilk
antrenmaný öncesinde antrenör Gökhan Karakuþ futbolcularla bir toplantý yaptý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal’ýn katýlmadýðý antrenman öncesinde saha kenarýnda
futbolcularla yaklaþýk40 dakika süren bir toplantý yapan
Gökhan Kaynak. futbolculardan birlik olmasýný istedi.
Geldikleri bu noktadan kurtulmak için silkinip kendilerine gelmeleri gerektiðini belirten Gökhan Karakuþ
bu duruma getirenler olarak kurtaracak olanlarýnda kendileri olacaðýný belirterek ‘Biz iyi bir takýmýz nasýl yenil-
Gerçekten anlamak ve anlatmakta zorlanýyorum. Çorum Belediyespor ikinci yarýda
oynadýðý beþ maçta sadece bir gol attý bir gol
yedi. Oynanan maçlarý ve ortaya konulan performansý görünce hayret etmemek elde deðil.
Suçlu aramak yerine çözüm üretmek gerekiyor. Yavuz hocayý haftalardýr adalet ve forma rekabeti üzerinden eleþtirdim. Ancak dönüp
baktýðýmýzda görüyorum ki forma giymeyen
isim kalmamýþ. Hücum hattýnda hep deðiþik
isimler görev yapmýþ ancak sonuç deðiþmemiþ.
Yönetim bir hamle yapýp ceza sistemini
devreye soktu ondan da erken vaz geçti ve ortada onunda somut bir neticesi görünmüyor.
Futbolcularýn hepsinin birden bu kadar büyük
bir düþüþ göstermesinin açýklamasýný bulmakta
zorlanýyorum,
Bir takým top yekün birden bu kadar kötü
olamaz ki. Manavgat maçýnda ilk yarý çok etkili bir futbol ve ama yine gol yok. Ýyi ikinci yarý alýrýz bu maçý diyorsun ancak son bölümde
yemesek de bari bir puanla dönsek diye dua
ediyoruz. Gelgitlerin bu kadar uçlarda olduðu
bir takým Belediyespor.
Mutlaka Baþkan Gül'ün, Genel Kaptan
Hamit Iþýk'ýn Teknik Direktör Yavuz Ýncedal'ýn
hatalarý vardýr yanlýþlarý vardýr. Hepsinin eleþtirilecek yaný vardýr. Ancak asýl suçlunun sahaya çýkan futbolcularda olduðunu unutmamak
gerekiyor. Çünkü isimler deðiþiyor ancak sonuç deðiþmiyorsa sorun futbolcularda olsa gerek.
Geçen sezon Çaðlar ve Turgay'ýn gol sa-
miyorsak bundan sonra beþ maçlýk galibiyet serisinide
yakalaabiliriz.
Lig henüz bitmedi ve yedinci sýradaymýþýz gibi
durmayýn. Birlik içinde olup elimizden geleni yaptýðýmýz takdirde baþarýya ulaþacaðýmýza inanýyorum. Futbolda dün yoktur geçmiþ bitti artýk. Geçmiþi unutup önümüze bakmamýz lazým. Play-off yolundaki rakiplerimiz
bize gelecekler bu avantajýmýzý iyi kullanarak hedefimize ulaþacaðýmýza inanýyorum. Buna sizlerde inanýn ve
kendinize gelin’ dedi.
.:: GÖZLEM ::.
Ey ruh!...
[email protected]
Halil ÖZTÜRK
yýlarý toplamý 29. Bu yýl ise þu an itibariyle
Çaðlar 5 lig üç kupa, Turgay ise bir lig iki kupa toplamý ise 10. Takýmýn iki gol umudundan
Turgay kadroya yok Çaðlar kulübede sahaya
girmiyor.
Dönüp bakýyoruz devre arasý transferlere
dört futbolcuda Manavgat maçýnýn son bölümünde sahada sonuç yine 0-0. Yani isimler deðiþiyor ancak skor tabelasý deðiþmiyor. O zaman sorunu baþka yerlerde aramak gerekiyor.
Maç sonunda Manavgatspor'da forma giyen bir futbolcu kardeþimizle sohbet ediyoruz,
bu sistemle Belediyespor'un maç kazanmasý
çok zor diyor. Dýþardan bir göz bir tespit. Ýsimler deðiþiyor ancak sonuç deðiþmiyorsa acaba
sistemde mi bir sorun var. ?
Gerçekten bu sezonda play-off treni hareket etmek üzere ve biz yine binemeyeceðiz
gibi görünüyor. Bir hamle yapma zamaný hatta
geçiyor bile. Sýkýþtýrýlmýþ bir takvimde sekiz
günde üç maç oynanacak haftada herkesin sil-
kinip kendisine gelmesi gerekiyor.
Tabiki tribündeki kulübedekilerin silkinmesinin sahada icra makamýndaki futbolcular
kadar etkili olmasý mümkün deðil. Onun için
asýl sorumluluk sahadaki futbolcularda. Maç
bitmeden soyunma odasýna gidebilen futbolcularla baþarýya ulaþmak mümkün deðil. Onun
için Belediyespor'un öncelikli sorununun takým ruhunu yakalamak olduðunu düþünüyorum.
Bu noktada ilk yarýda bir dönem görev
yapan Timur Harzadýn hocanýn neden sessiz
sedasýz takýmdan uzaklaþtýrýldýðýný kimse bilmiyor. Bu dönemde en büyük görevin ona düþeceðine inanýyordum. Futbolcularýn en büyük
ihtiyacýnýn psikolojik destek olduðunu herkesin kabul etmesi gerekiyor. Baþkan Gül bu konuda neden bu kadar sessiz kaldý anlamakta zor
gerçekten.
Neyse birliktelik dedik fazla detaya girmeyeli. Önümüzdeki gerçekten çok önemli bir
Ýstanbulspor maçý var kaybedilmesi çok þeyleri alýr götürür. Baþta futbolcular olmak üzere
herkesin baþlarýný iki elinin arasýna alarak düþünmesi gerekiyor. Özeleþtiri yapmasý gerekiyor. Kaptan Nedim ile birlikte ikinci üçüncü
dördüncü kaptanlara takýmýn tecrübeli isimlerine takým ruhunu oluþturmak için çaba göstermesi gerekiyor.
Bir sezonu daha boþa geçirmemek için en
azýndan play-off fýrsatýný kaçýrmamak için artýk
fazla zaman ve fýrsat yok. O halde silkelenme
ve ayaða kalkma zamaný geldi de geçmiyor mu
sizce.....
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
26
File Size
13 009 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content