close

Enter

Log in using OpenID

(18 kas\375m.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Çorum’dan dünyaya ‘sývý tuz’
Ýþadamý
Mahmut
Küçükdoðan,
Çorum’un
Sungurlu
ilçesinde
kurduðu tesiste
‘sývý tuz’
üretiyor. ‘Dr.
Salt’ markasýyla
piyasaya
sunulan sývý
tuzun Avrupa
ve Asya
pazarlarýna
ihraç edilmesi
hedefleniyor.
* HABERÝ
10’DA
Mahmut Küçükdoðan, Avrupa’da ‘altýn suyu’ adý verilen ‘sývý tuz’u ve üretim çalýþmalarýný anlattý.
Vali’den TSO’ya iade-i ziyaret
‘Çýlgýn yatýrýmlarla Çorum’u
kalkýndýranlara helal olsun’
Vali Ahmet
Kara, iade-i
ziyarette
bulunduðu
TSO'da katýldýðý
meclis
toplantýsýnda,
"Çýlgýn
yatýrýmlarýyla
Çorum'u sanayi
þehri yapan iþ
adamlarý her
türlü takdiri
hakediyor."
dedi.
* HABERÝ 11’DE
Hitit’in hýzlý yükseliþi
ÇORUM
18 KASIM 2014 SALI
Günlük Siyasi Gazete
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclisi, Vali Ahmet Kara'yý aðýrladý.
Fiyatý : 40 Kuruþ
URAP 2014 üniveriteler sýralamasý açýklandý. Buna göre, Hitit
Üniversitesi 2000 yýlýndan sonra kurulan üniversiteler genel
sýralamasýnda bir önceki yýla göre 15 basamak yükselerek
26. sýraya yerleþti. Tüm Devlet Üniversiteleri arasýnda
yapýlan sýralamada ise, 2011 yýlýnda 88. sýrada olan Hitit
Üniversitesi, 14 basamak yükselerek 74. sýraya ulaþtý. Bu
sonuçlarla Yozgat Bozok ve Amasya Üniversitesi Hitit’in
altýnda kaldý.
* HABERÝ 2’DE
Vali’den çarpýcý tespitler
Vali Ahmet Kara, kamu ve basýnýn
temsilcilerini bir araya getirdiði
istiþare toplantýsýnda Çorum’un
sanayi, tarým ve turizmine yönelik
görüþ, öneri ve izlenimlerini aktardý.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, yangýn bölgesinde inceleme yaptý.
* HABERÝ 7’DE
‘Suriyeliler
asayiþi bozmuyor’
Vali Ahmet Kara, iç savaþ
nedeniyle Suriye’den kaçarak
Çorum’a yerleþen yaklaþýk 270
Suriyeli bulunduðunu belirterek,
göçmenlerin asayiþi bozduðuna
yönelik yorumlarýn doðruyu
yansýtmadýðýný söyledi.
* HABERÝ 7’DE
Uslu: ‘Yaralar
sarýlacak’
Vali Ahmet Kara, yerel ve yaygýn basýn temsilcileri ile buluþtu.
‘Turizme
yoðunlaþacaðým’
Vali Ahmet Kara,
Vali Ahmet Kara, Çorum turizminin geliþmesi için özel ilgi göstereceðini söyledi.
* HABERÝ 7’DE
Polis Okul arsasýndan höyük çýkýnca 4 bin m2 alan tescil edilerek ayrýldý
Çorum’un Kargý ilçesinde gerçekleþtirilen AK Parti 5.
Olaðan Kongre sonrasýnda Ýlçe Seçim Kurulu
kararýyla baþkan olan Mustafa Akpýnar mazbatasýný
AK Parti Kargý Ýlçe
Baþkaný deðiþti
Çorum’un Kargý
ilçesinde
gerçekleþtirilen
AK Parti 5.
Olaðan Kongre
sonrasýnda Ýlçe
Seçim Kurulu
kararýyla
baþkan olan
Mustafa Akpýnar mazbatasýný
aldý.
* HABERÝ 3’DE
Polis Okulu
temeli 2015’te
Vali Ahmet Kara’nýn yerel ve yaygýn basýn temsilcileri ile buluþtuðu istiþare
toplantýsýnda bir
sorumuza cevap
veren Özel Ýdare
Genel Sekreteri
Ömer Arslan, Polis
Okulu arsasýnda
höyük çýktýðýný, 4
dönümlük alaný
tescil için ayýrýp
çalýþmalarýna
devam ettiklerini
söyledi. Arslan,
Polis Okulu’nu
temelinin 2015’te
atýlacaðýný
Ýstiþare toplantýsýnda Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer’in yeni emniyet binasý, kaydetti.
ilçe karayolu aðý, polis okulu, yeni hastane inþaatý, turizm, tarým ve memleketin diðer
güncel meselelerine iliþkin soru ve yorumlarý oldu.
* HABERÝ 7’DE
Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu,
geçtiðimiz cuma akþamý çýkan
yangýnda 27 ev ve ahýr, bir su
deposu ve bir marketin
tamamen yandýðý Bayat'ýn
Çukuröz köyünü ziyaret etti.
* HABERÝ 4’DE
Facianýn büyümesini
komutan önledi
Çorum’un
Bayat
ilçesine baðlý
Çukuröz
köyünde 27
ev ile 27 ahýr
ve 1 iþyerinin
kül olduðu
yangýnla ilgili
detaylar
ortaya
çýkmaya
baþladý.
Gökhan Emre
* HABERÝ 4’DE
Beþir Derneði Çorum Þubesi yangýn bölgesinde yardým daðýt-
Beþir Derneði yürek
yangýnýna su serpti
* HABERÝ 4’DE
2
www.corumhakimiyet.net
SALI 18 KASIM 2014
Hitit’in hýzlý yükseliþi
MUSTAFA DEMÝRER
U
RAP 2014 üniveriteler sýralamasý açýklandý. Buna göre, Hitit Üniversitesi 2000 yýlýndan sonra kurulan üniversiteler genel sýralamasýnda bir önceki yýla göre 15 basamak yükselerek 26. sýraya yerleþti.
Hitit Üniversitesi’nden yapýlan açýklamaya göre, 2009 yýlýnda Orta Doðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP (University Ranking by Academic Performance)
Araþtýrma Laboratuvarý, üniversitelerin 2014-2015 Dönemi Genel Sýralamasý sonuçlarýný açýkladý.
Buna göre aralarýnda Hitit Üniversitesi’nin de bulunduðu, 2000
yýlýndan sonra kurulan üniversiteler genel sýralamasýnda üniversite
2011 yýlýna göre 15 sýra yükselerek 26. sýraya yerleþti.
Tüm Devlet Üniversiteleri arasýnda yapýlan sýralamada ise, 2011
yýlýnda 88. sýrada olan Hitit Üniversitesi, 14 basamak yükselerek 74. sýraya ulaþtý.
Yapýlan açýklamaya göre, Elde edilen veriler ile üniversitelerin
kendi akademik performanslarýný diðer üniversitelerle karþýlaþtýrabilmesine ve belirlenen kriterlere göre geliþmeye açýk yanlarýný farketmelerine yardýmcý olmak amacýyla yapýlan bu sýralamalar, üniversielerin
makale sayýsý, öðretim üyesi baþýna düþen makale sayýsý, atýf sayýsý, öðretim üyesi baþýna düþen atýf sayýsý, toplam bilimsel doküman sayýsý,
öðretim üyesi baþýna düþen toplam bilimsel doküman sayýsý, doktora
öðrenci sayýsý, doktora öðrenci oraný ve öðretim üyesi baþýna düþen öðrenci sayýsý olmak üzere 9 ana kriter esas alýnarak yapýlýyor.
Yukarýda ifade edilen kriterler, üniversitelerin geliþmiþliði konusunda çok önemli bilgiler veren evrensel kriterler olup, üniversitede de
son dönemlerde bu konularda çok önemli çalýþmalar yapýldý. Üniversitenin son yýllarda öðretim üyesi kadrosundaki artýþ, yeni açýlan programlar ve bunlara baðlý olarak öðrenci sayýsýndai artýþ ile proje, laboratuvar, alet-donaným, yurtdýþý araþtýrma/eðitim amaçlý vb. konularýnda
üniversitenin saðladýðý destekler olmak üzere pek çok çalýþma soncunda Hitit Üniversitesi’nde nitelik ve nicelik bakýmýndan büyük geliþmeler yaþandý. Bu çalýþmalar artýk sonuçlarýný vermeye baþladý, Çorumve
üniversitenin sahip olduðu bu büyük potansiyelin deðerlendirilmesi halinde Hitit olmasý gereken konuma çok daha hýzla ulaþacak.
Hitit Üniversitesi yönetimi, ortaya çýkan bu önemli baþarýda payý
olan tüm akademik ve idari personele, öðrencilere ve üniversiteye destek veren paydaþlara teþekkür etti.
Hitit Üniversitesi’nin saðladýðý baþarý komþu illerle kýyaslandýðýnda dikkat çeken sonuçlar çýktý.
2000 yýlýndan sonra kurulan üniversiteler genel sýralamasý ile devlet üniversiteleri genel sýralamasýnda komþumuz Yozgat Bozok ve
Amasya Üniversitesi ile birlikte Giresun Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Uþak Üniversitesi Aksaray Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi
sýralamada Hitit Üniversitesi’nin altýnda kaldý. Ayný kategorilerde Hitit
Üniversitesi’nin üstünde yer alan üniversiteler Düzce, Namýk Kemal,
Erzincan, Adýyaman, Kastamonu ve Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi oldu.
Üniversite kütüphanesi geliþiyH
itit Üniversitesi Kütüphanesi’nin önemli
geliþmeler kaydettiði bildirildi.
Üniversiteden yapýlan açýklamada þu bilgiler verildi; “Bir üniversitenin en önemli unsurlarýndan birisinin kütüphaneye olduðu
inancýyla hareket eden üniversite pek çok
alanda olan büyük yatýrým ve desteklerini kütüphanelerimizin hizmetine de sunarak büyük
atýlýmlar gerçekleþtirmiþtir. Üniversitemizin
akademik ve idari personeli ile öðrencilerimizin gereksinim duyduklarý tüm kitaplar, on-line olarak yapýlan baþvuru ile hýzla karþýlanmakta ve hizmete sunulmaktadýr. Ýnþaatýna
baþlanan Kuzey Kampüs’de geliþmiþ ülkelerdeki sandartalara göre projelendirilen yeni
merkez kütüphanemiz ile birlikte ilimizin ve
bölgemizin en iyi kütüphanesine sahip olacak
olan üniversitemiz, nitelik ve nicelik olarak
her geçen gün daha da geliþtirilmektedir.
Üniversitemizde bilgi hizmetleri, basýlý
bilgi kaynaklarýnýn yaný sýra elektronik kaynaklar ile de yoðun olarak desteklenmekte,
basýlý ve elektronik yayýn koleksiyonlarý her
geçen yýl daha da zenginleþmektedir. Bu kapsamda 2010 yýlýnda; 20,897 olan basýlý kaynak sayýsý % 107 artýþ kaydederek 43,312’ye,
elektronik kitap sayýsý da %218 gibi büyük bir
artýþla, 143,535’e ulaþmýþtýr. Elektronik dergi
sayýsý ise 2010 yýlýna göre 2,5 kat artarak
38,055’e yükselmiþtir.
Üniversitemizin son dönemlerde yapmýþ
olduðu biliþim alanýndaki geliþmelere paralel
olarak, bilimsel bilgiye eriþimde basýlý kitap
ve dergi gibi geleneksel materyallerin dýþýnda,
kullanýmý tüm dünyada oldukça yaygýnlaþan,
internet üzerinden pek çok veri tabanýna üyelik saðlanarak da güncel bilgiye hýzlý eriþim
saðlanmaktadýr. Ýçerisinde milyonlarca dergi,
tez, makale ve akademik çalýþmalarýn yer aldýðý sayýsý 48’e ulaþan veri tabanlarýna sadece
Merkez Kütüphanemizden deðil, internet bu-
lunan her yerden rahatlýkla eriþim saðlanabilmektedir.
Bunlarýn yaný sýra 972 adet süreli yayýn,
997 adet görsel–iþitsel materyal (CD, DVD
vs), 1,4 milyon elektronik tez ve 880,000 adet
konferans bildirisi ile de çaðýn gereklerine uygun en güncel bilgilere kolayca ulaþýlabilmektedir. Üniversitemiz kütüphanelerinde yer
alan elektronik ve diðer tüm kaynaklara kütüphanemizin web sayfasýndan (www.kutuphane.hitit.edu.tr) eriþilebilmektedir.
Dijital kütüphane aðýrlýklý yönelim ile
7/24 ulaþýlabilir kütüphanemiz sayesinde okuyucularýmýzýn akademik araþtýrma ve çalýþmalarýna büyük katký saðlanmaktadýr. YORDAM otomasyon sistemimize þu an 11,685
üye kayýtlý olup, 2010 yýlýnda 1,264 olan aktif
üye sayýmýz yaklaþýk %440’lýk bir artýþla bugün itibariyle 5,562’ye yükselmiþtir.” (Haber
Merkezi)
Ahýska sempozyumu yanký uyandýrdý
H
KARAKAÞLAR OTOMOTÝV
Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44
(Ç.HAK:2502)
(Ç.HAK:3266)
Uluslararasý Sempozyumu" ulusal ve uluslararasý düzeyde katýlýmla, büyük yankýlar uyandýrarak tamamlandý.
itit Üniversitesi ev
sahipliðinde T.C.
Dýþiþleri Bakanlýðý, T.C.
Baþbakanlýk
Yurtdýþý
Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý, TÝKA,
TRT, Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi, ÇTSO
Baþkanlýðý ve Dünya
Ahýska Türkleri Birliði
iþbirliði ile gerçekleþtirilen "Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri Uluslararasý Sempozyumu"
ulusal ve uluslararasý düzeyde katýlýmla, büyük
yankýlar uyandýrarak tamamlandý.
Ahýska Türklerinin
hukuksal, siyasal, sosyal,
ekonomik ve kültürel
varlýklarýnýn çok farklý
boyutlarýnýn ele alýnarak
altý farklý oturum ve sonrasýnda yapýlan deðerlendirme toplantýsý ile ulusal
ve uluslararasý düzeyde
büyük bir katýlýmla gerçekleþtirilen etkinlik,
sosyal program kapsamýnda yapýlan kültürel
gezi (Boðazkale, Alacahöyük) ile tamamlandý.(Haber Merkezi)
SALI 18 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
AK Parti Kargý Ýlçe
Baþkaný deðiþti
Ç
orum’un Kargý ilçesinde
gerçekleþtirilen AK Parti 5. Olaðan Kongre sonrasýnda Ýlçe Seçim Kurulu kararýyla baþkan olan Mustafa
Akpýnar mazbatasýný aldý.
15 Kasým 2014 Cumartesi günü gerçekleþtirilen seçimin ardýndan AK
Parti ilçe baþkan seçilen Recep Bolpaça’nýn Ýlçe seçim
Kurulu kararýyla parti üyesi
olmadýðý gerekçesiyle baþkanlýðý iptal edilmiþ ve Bolpaça'dan sonra en yüksek oy
alan Mustafa Akpýnar’ýn Ýlçe baþkan olmasýna karar
verilmiþti.
Yapýlan itiraz sonrasýnda Ýlçe seçim kurulu kararýyla Merkez Ýlçe baþkaný
olan Mustafa Akpýnar, Ýlçe
Seçim Müdürü Recep Manici'den mazbatasýný aldý.
Öte yandan Çorum’un
Kargý ilçesinde önceki gün
gerçekleþtirilen 5. Olaðan
Kongrede, AK Parti Ýlçe
Baþkaný seçilen Recep Bolpaça’nýn baþkanlýðý Ýlçe Seçim Kurulu kararýyla düþürüldü.
AK Parti Ýlçe Baþkan-
lýðý binasýnda 15 Kasým
2014 Cumartesi günü, AK
Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdari Amiri Salim
Uslu, AK Parti Çorum Ýl
Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkaný Zeki
Þen ve çok sayýda partilinin
katýlýmýyla gerçekleþtirilen
5. Olaðan Kongrede aday
olan mevcut baþkan Mustafa
Kemal Akpýnar ve Recep
Bolpaça’nýn listeleri yarýþmýþ, sandýklarýn açýlmasýyla
birlikte 338 delegenin oy
kullandýðý seçimde mevcut
baþkan Mustafa Kemal Akpýnar’a 150, Recep Bolpaça’ya ise 182 oy çýkmýþ, 6
oy ise geçersiz sayýldýðý seçimlerde Recep Bolpaça yeni baþkan seçilmiþti.
Bu sonuçlarýn ardýndan Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðý’na yapýlan itirazda
Recep Bolpaça’nýn aday
gösterildiði listede yer alan
5 yönetim kurulu üyesi ve
baþkan adayý Recep Bolpaça’nýn, parti üyesi olmadýðý
gerekçesiyle seçimin iptal
edilmesi için dilekçe verildi.
Ýtiraz dilekçelerini inceleyen Ýlçe Seçim Kurulu
Çorum’un Kargý ilçesinde gerçekleþtirilen AK Parti 5.
Olaðan Kongre sonrasýnda Ýlçe Seçim Kurulu kararýyla
baþkan olan Mustafa Akpýnar mazbatasýný aldý.
Baþkanlýðý 2014/38 numaralý kararýnda, "Ýtiraza konu
kiþilerin üye olup olmadýklarý tespit edilmesi amacýyla
AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý’ndan getirilen karar defterinin
incelenmesinde
10.09.2014 tarih ve 5 sayýlý
kararda ilçe baþkaný ve 8
üyenin katýlýmý ile parti tüzüðünün 13.5 maddesi gereðince Recep Bolpaça, Erhan
Çiftçi, Cemal Dahi, Bahattin
Büyükyaka, Hüseyin Güneþ
ve Mesut Çelik ve daha baþka üyelerinde üyeliklerinin
düþürülmesine karar verildiði görülmüþtür.
Recep Bolpaça, Erhan
Çiftçi, Cemal Dahi, Bahattin
Büyükyaka, Hüseyin Güneþ
ve Mesut Çelik’in AK Parti
üyeliðinin ilçede sona erdiðinin görülmesi üzerine baþkanlýðýmýzca, AK Parti Genel Merkezi ve Çorum AK
Parti Ýl Baþkanlýðý’na
16.11.2014 tarihinde ayrý
ayrý yazý yazýlarak, adý geçenlerin üyeliðinin son bulup bulunmadýðýnýn acele
olarak bildirilmesi istenilmiþ, verilen cevabi yazýlarda
TC kimlik numaralarýyla
birlikte, Recep Bolpaça, Erhan Çiftçi, Cemal Dahi, Bahattin Büyükyaka, Hüseyin
Güneþ ve Mesut Çelik’in
10.09.2014 tarihinde, AK
Parti üyeliklerinin düþürüldüðünü ve 10.09.2014 tarihinden bugüne kadar da partilerinde herhangi bir üyeliðin bulunmadýðýnýn bildirildiði görülmüþtür.
Bu nedenlerle itirazcýlarýn talebinin kabulüne,
Kargý 5. Ýlçe kongresinde ilçe baþkanlýðýna seçilen Recep Bolpaça ve listedeki
adaylarýn AK Parti üyesi olmamalarý nedeniyle aday
olamayacaklarýndan, parti
tüzüðünün 46.4 ve kongre
yönetmeliðinin 62.1 maddesi gereðince Recep Bolpaça’ya ait beyaz listenin iptaline, Recep bolpaça’nýn listesinden sonra en fazla oy
alan ve seçime katýlan Mustafa Kemal Akpýnar’ýn listesinin seçilmiþ olduðuna, Kararýn kesin olmasý nedeniyle
tebliðine yer olmadýðýna, istem olmasý durumunda istemcilere verilmesine, kesin
olarak karar verilmiþtir" denildi.
Konuya iliþkin bir
açýklama yapan Recep Bolpaça ise, AK Parti üyeliklerin usulsüz bir þekilde silindiðini söyleyerek, "Ben 30
Mart seçimlerinde partimizden Belediye Baþkan Aday
Adayý olan ve bu partiye
hizmet eden biri olarak, bana ve ekibime yapýlan bu
usulsüz ve kanunsuz engellemeyi kýnýyorum. Kongreden 2 ay önce benim ve diðer 40 arkadaþýmýn üyelikleri mevcut ilçe baþkaný tarafýndan usulsüz bir þekilde silinmiþtir. Þu an Yargýtay
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý internet sitesinde yapýlan üyelik sorgulamasýnda halen
parti üyeliðimiz görünmektedir. Ancak buna raðmen
parti üyeliðimiz bulunmadýðý gerekçesi ile Ýlçe Seçim
Kurulu tarafýndan adaylýðýmýz ve seçilmiþ olduðum
baþkanlýk görevimin iptaline
karar verilmiþtir. Konuyla ilgili tüm kanuni haklarýmýzý
arayacaðýz. Ýlçe Seçim Kurulu’nun vermiþ olduðu karara itirazýmýzý Çorum Ýl
Yüksek Seçim Kurulu’na
avukatlarýmýz aracýlýðýyla
yaptýk. Yapýlan bu usulsüz
engellemeye karþý tüm hukuki haklarýmýzý arayacaðýz.
Sandýkta kazandýðýmýz seçimi, usulsüz bir þekilde masada elimizden almalarýna
müsaade etmeyeceðiz. Kendi belirlemiþ olduklarý delegelerden güven oyu alamayýp seçilemeyen bir yönetimin halen görevde olmasý
ne kadar etiktir? Bu delege
ve seçim hakkýný kullanan
üyelere yapýlmýþ bir haksýzlýk ve saygýsýzlýktýr" dedi.(ÝHA)
3
Ýl Genel Meclis toplantýsýnda Özel Ýdare Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðü'nün
bütçesi 12 milyon 474 bin 803 TL olarak onaylandý.
Ýnsan Kaynaklarý’na
12,4 milyonluk bütçe
EROL TAÞKAN
Ý
l Genel Meclis
toplantýsýnda
Özel Ýdare Ýnsan
Kaynaklarý
Müdürlüðü'nün
bütçesi 12 milyon
474 bin 803 TL
olarak onaylandý.
Bayat Çukuröz
Köyü'nde yaþanan
yangýn felaketi ile
ilgili geçmiþ olsun
dileðiyle toplantýyý
baþlatan Ýl Genel
Meclis Baþkaný
Halil Ýbrahim
Kaya, tüm
imkanlarýyla
yangýn
maðdurlarýnýn
yanýnda yer
aldýklarýný ifade
etti.
Ýl Genel Meclisi gündemi görüþtü.
Toplantýnýn
gündem maddeleri
arasýnda görüþülen
Ýnsan Kaynaklarý
Müdürülüðü'nün
bütçesi hakkýnda
meclise bilgi veren
Özel Ýdare Ýnsan
Kaynaklarý
Müdürü Veli
Singer, bütçe
kalemlerinin
açýlýmý ilgi ilgili
sunum yaptý.
Toplantýnýn
son gündem
maddesinde ise
Eðitim-Kültür ve
Sosyal Hizmetler
Komisyon Baþkaný
Süleyman Þener,
Çorum'da okul
öncesi eðitimle
ilgili araþtýrmalarý
hakkýndaki raporu
meclisin bilgisine
sundu.
4
www.corumhakimiyet.net
SALI 18 KASIM 2014
Facianýn büyümesini
komutan önledi
Ç
orum’un Bayat ilçesine baðlý Çukuröz
köyünde 27 ev ile 27
ahýr ve 1 iþyerinin kül
olduðu yangýnla ilgili
detaylar ortaya çýkmaya
baþladý.
Çukuröz köyündeki yangýnda Bayat Ýlçe
Jandarma Komutaný J.
Kd. Baþçavuþ Gökhan
Emre’nin soðukkanlýlýðý
ve zamanýnda müdahalesi hem can kaybýný
hem de facianýn büyümesini engelledi.
14 Kasým Cuma
günü ilçeye baðlý Çukuröz köyündeki bir evde
akþam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden do-
Gökhan Emre
layý yangýn çýktý. Rüzgarýn da etkisiyle kýsa sürede büyüyen yangýn
köydeki diðer evlere sýçradý. Yangýnýn büyümesi
üzerine köylüler jandarma ve itfaiye ekiplerine
haber verdi.
Ýhbar üzerine hemen harekete geçen Bayat Ýlçe Jandarma Komutaný J. Kd. Baþçavuþ
Gökhan Emre, ilçedeki
bir itfaiye ve iþ makinesini hemen köye yönlendirdi. Kýsa bir süre sonra
Ýlçe Jandarma Komutanlýðý’nda görevli timlerle
olay yerine intikal eden
Baþçavuþ Emre, köy
muhtarý ve vatandaþlarla
bir araya gelerek yangýn
hakkýnda bilgi aldý.
20 EVÝ YANMAKTAN KURTARDI
Durum deðerlendirmesinin ardýndan he-
Çukuröz köyünde çýkan yangýnda çok sayýda ev yandý.
men harekete geçen J.
Kd. Baþçavuþ Gökhan
Emre, yangýn bölgesinin
sað ve sol tarafýnda bulunan alevlerin yeni yeni
sarmaya baþladýðý iki evi
anýnda iþ makineleri ile
yýktýrdý.
Emre’nin soðukkanlýlýðý sonucu iki evin
yýkýlmasýyla
birlikte
olay yerinde oluþan tampon bölge sayesinde
yangýnýn her iki tarafta
bulunan 20 ev yanmaktan kurtarýldý. Köyde aldýðý geniþ güvenlik önlemleri ile de yangýn sýrasýnda evlerde bulunan
eþyalarýný kurtarmaya
çalýþan köylülerin tahliye eden Ýlçe Jandarma
Komutanlýðý ekipleri,
özverili çalýþmalarý sonucu yangýnda olasý bir
can kaybýnýn da önüne
geçti.
Çorum, Çankýrý,
Kastamonu, Amasya ve
Ankara ile çevre ilçelerden çok sayýda itfaiye
aracý ile Orman Ýþletme
Müdürlüðüne ait arazözler, Ýl Afet Acil Durum
Müdürlüðü ve jandarma
ekiplerinden oluþan 120
kiþilik personel ve köylülelerin müdahale ettiði
yangýn yaklaþýk 10 saatlik bir çalýþmanýn ardýndan kontrol altýna alýnarak
söndürülmüþtü.(ÝHA)
Uslu: ‘Yaralar sarýlacak’
Ç
orum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, geçtiðimiz
cuma akþamý çýkan yangýnda 27 ev ve ahýr, bir
su deposu ve bir marketin tamamen yandýðý Bayat'ýn Çukuröz köyünü
ziyaret etti.
Çukuröz köyündeki
yangýn mahallinde incelemelerde bulunan Uslu,
yapýlan çalýþmalar hakkýnda Vali Ahmet Kara,
Bayat Kaymakamý Ýdris
Akça ve Ýl Afet Acil Durum Müdürü Elvan Kaya'dan bilgi aldý.
Çukuröz köyünde
yapýlan incelemeler sonrasý köy ilkokulunda Vali
Ahmet Kara, Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu,
Bayat Kaymakamý Ýdris
Akça, Belediye Baþkaný
Ekrem Ünlü, Özel Ýdare
Genel Sekreteri Ömer
Arslan, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan
Týðlý ve Ýl Afet Acil Durum Müdürü Elvan Kaya
deðerlendirme toplantýsý
yaptýlar.
27 ev ve ahýr, bir
köy konaðý, bir su deposu ve bir marketin tamamen yýkýk ve aðýr hasarlý,
bir konut ve ahýrýn ise
hafif hasarlý olduðu yapýlan ilk çalýþmada tespit
edilirken, 30 ailenin etkilendiði yangýnla ilgili ha-
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu,
yangýn bölgesinde inceleme yaptý.
sar tespit çalýþmalarýnýn
yapýldýðýný belirten Uslu,
“Devletimiz gerekeni yapacaktýr. Olayýnýn meydana geldiði saatten itibaren yangýný anbean takip ettik. Tek tesellimiz
can kaybýnýn olmamasýdýr. Yangýn olayýna; Bayat Belediyesi 3 itfaiye, 1
kepçe ve 9 personel, Ýskilip Belediyesi 3 itfaiye
9 personel, Osmancýk
Belediyesi 2 itfaiye 6
personel, Çorum Belediyesi 4 itfaiye 12 personel, Çankýrý Belediyesi 2
su tanký 6 personel, Ankara Büyükþehir Belediyesi 2 itfaiye 1 pikap 8
personel, Çorum Orman
Ýþletmesi 3 arazöz 6 personel, Bayat Orman Þefliði 1 Arazöz 4 personel,
Ýskilip Orman Ýþletmesi
1 arazöz 6 personel, Kar-
gý Orman Ýþletmesi 1 arazöz 4 personel, Amasya
Orman Ýþletmesi 2 arazöz 6 personel, Tosya
Orman Ýþletmesi 1 arazöz 6 personel, Çorum
112; 2 ambulans, 2 doktor, 5 saðlýk personeli,
Çorum UMKE 1 araç 3
personel, Çorum Ýl Özel
Ýdaresi 1 paletli dozer, 1
paletli ekskavatör ile müdahale edilmiþ olup, itfaiye personeli ile beraber
toplam 120 civarýnda kamu personeli müdahalede görev almýþtýr.
30 çadýr, 100 yatak
ve 200 battaniye sabahýn
ilk saatlerinde köye ulaþtýrýlarak kurulmasý saðlandý. 2 taþýnabilir tuvalet
ve 2 taþýnabilir banyo köye ulaþmýþ, talep edilen
30 konteyner gelmeye
baþlamýþtýr. Acil yardým
ödeneði talebimiz AFAD
Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna
gönderildi.
Devletimiz tüm imkanlarýyla vatandaþýnýn yanýnda ve gerekeni yapmaktadýr." dedi.
Uslu, Çukuröz Köyü yangýný ile ilgili yaþananlarý Baþbakan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ ile paylaþarak devletin yaralarý sarmasý konusunda daha ilgili ve sýcak davranýlmasýnýn gereðini aktardý. Baþbakan
Yardýmcýsý Kurtulmuþ
ise, en kýsa sürede ilgililer nezdinde gereken
baþvurularýn yapýlmasýný, teknik raporlarýn, hasar tespit raporlarýnýn
gelmesini istedi.
Baro yangýn yerinde
Ç
orum Barosu, 29
evin yandýðý
Bayat’ýn Çukuröz
köyünde incelemelerde
bulundu.
Baro Baþkaný Av.
Altan Akpýnar, Adli
Yardým Komisyonu
Baþkaný Av. Can Arslan
Kayalar ve Ýnsan
Haklarý Komisyonu
Baþkaný Av. Dinçer
Solmaz, Çukuröz
köyünde meydana
gelen yangýnla ilgili
inceleme çalýþmalarýný
takip ettiler. (Haber
Merkezi)
Çorum Barosu, 29 evin yandýðý Bayat’ýn Çukuröz köyünde incelemelerde bulundu.
Beþir Derneði Çorum Þubesi yangýn bölgesinde yardým daðýttý.
Hayýrda yarýþmaya devam ediyorlar
Beþir Derneði yürek
yangýnýna su serpti
EROL TAÞKAN
B
ayat Çukuröz
Köyü'nde yaþanan
yangýn felaketinde,
yangýnzede aileleri
yalnýz býrakmayan
Beþir Derneði Çorum
Þubesi, yangýnda her
þeyini kaybeden
ailelerin acýlarýna ortak
olarak, onlarýn yanan
kalplerine su serpti.
Ailelere yalnýz
olmadýklarýný ve tüm
güçleriyle yanlarýnda
olduklarý ifade eden
Beþir Derneði Çorum
Þube Baþkaný Murat
Beþikcioðlu, "Evleri
yanan ve ateþi
gönüllere düþen bu
afette, bu yangýnýn
gönüllere sýçrayan
kýsmýný söndürmek
üzere yola çýktýk."
dedi.
Yanlarýnda
taþýdýklarý gýda
paketleri ile ilk etapta
ailelerle irtibat kurarak
geçmiþ olsun
dileklerini aktaran
Beþir Derneði Çorum
Þubesi gönüllüleri, ilk
iþ olarak tüm aileler
gýda paketlerini hediye
etti.
Dernek Baþkaný
Murat Beþikcioðlu,
"Yürek burkan bu acý
olayý duyar duymaz,
elimiz boþ gitmemek
adýna hemen çam
sakýzý çoban armaðaný
kabilinden gýda
paketlerimizi
hazýrlayýp yola çýktýk.
Maddi destek
saðlamanýn yanýsýra,
gönül yaralarýna da bir
nebze olsun su
serpmek istediðimiz
kardeþlerimizle tek tek
görüþerek, hane ve kiþi
sayýlarýný, yaþ
sýnýflarýný ve
ihtiyaçlarýný tespit
ettik. Devletimizin tüm
unsurlarýný, Kýzýlay ve
Dernek üyeleri ailelere yalnýz olmadýklarýný ve tüm
güçleriyle yanlarýnda olduklarý mesajýný verdi.
Müftü Mehmet Aþýk, yangýn yerinde inceleme yaptý.
mazlum kardeþlerimize
baþlattýklarýný,
AFAD'ý orada görmek
imkanlar ölçüsünde
bize gurur verirken,
yardým ulaþtýrmak
yaralarýn sarýlmasý için
toplumun tüm derdini
isteyen
üzerlerine düþeni
kendi derdimiz kabul
hemþehrilerimizi
yerine getirme
eden anlayýþla, bizim
bizimle irtibat kurmaya
kararlýlýðýnda
de kardeþlerimizin
davet ediyoruz. Bunun
olduklarýný bildirdi.
yanýnda olmamýz
yanýsýra, Çorum
gerektiði inancýyla,
Pek çok insanýn
kamuoyuna da çaðrýda
onlarýn yanýndaki
bu konuda ne
bulunarak, yaþanan
yerimizi aldýk." diye
yapýlabilir sorusunu
dramýn çok büyük
konuþtu.
kendilerine sorarak,
olduðunu hatýrlatýp,
Ailelerin iðneden
yardým taleplerini
yardým konusunda
ipliðe her türlü
aktardýklarýný da
daha duyarlý ve hýzlý
malzemeye ihtiyaçlarý
sözlerine ekleyen
olmaya çaðýrýyorum.
olduðunun da altýný
Beþikcioðlu, "Biz bu
çizen Beþir Derneði
777 15 25 nolu
konuda gönüllüyüz ve
Çorum Þube Baþkaný
telefonumuzdan her
her türlü hizmete
Murat Beþikcioðlu,
türlü irtibat
hazýrýz. Kendi
tespit ettikleri talepleri
saðlanabilir." diyerek,
imkanlarýmýzýn
karþýlamak üzere ciddi
kamuoyuna yardým
bir çalýþma
haricinde, buradaki
çaðrýsýnda bulundu.
‘Çukuröz yangýný
hepimizin yarasý’
Ç
orum Dernekler Federasyonu
ren ailelerimiz olmak üzere Bayat
(ÇORDEF) Baþkaný Süleyman
halkýna ve bütün Çorum'a geçmiþ
Gökçe, Bayat ilçesine baðlý Çukuolsun temennisiyle sabýr diliyorum.
röz köyünde 29 evin yandýðý yanYangýn anýnda bütün imkanlarýn segýnla ilgili yazýlý bir basýn açýklamaferber edilmesi, devletimizin yarsý yaptý.
dým elinin anýnda köyümüze ulaþmasý, Kýzýlay ve AFAD'ýn çalýþmaGökçe, büyük kayýplara neden
larý
köylülerimiz için teselli olduðu
olan afetlerde ateþin sadece düþtüðü
kadar yaralarýn kýsa sürede sarýlmayeri yakmadýðýný ve bütün kamusý
konusunda
üzüntümüze bir nebze
oyunda derin izler býraktýðýný belirde olsa umut olmuþtur.
terek Bayat halkýna sabýr temenniÇorum Dernekler Federasyonu
sinde bulundu.
olarak yangýna müdahale aþamasýnSüleyman Gökçe
Çorum halkýnýn yangýnda zarar
da, yangýndan sonra ailelerimize desgören ailelerin her zaman yanýnda
olacaðýndan emin olduðunu belirten Gökçe
tek konusunda ve yaralarýn sarýlmasý için yapýaçýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: “Güzel illan çalýþmalar noktasýnda bütün yetkililere teçemiz Bayat'ýn Çukuröz köyünde 29 evin yanþekkür ediyor, hemþehrilerimize bir kez daha samasý ile sonuçlanan yangýn hepimizi derinden
býr diliyorum. Yangýn hepimizin yarasadýr, bu
etkilemiþtir. Doðal afetlerde ateþ sadece düþtüðü
yarýyý Çorum halký olarak birlikte saracaðýmýza
yeri yakmaz. Çukuröz köyümüzdeki yangýn da
inanýyorum.” (Haber Merkezi)
hepimizin yarasasýdýr. Baþta yangýnda zarar gö-
SALI 18 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
5
‘Çorum kiremiti anlayýþý deðiþecek’
Ç
orum'da üretilen Bioksit Kiremit ile sektörde bir ilk gerçekleþtirilirken, yaygýn basýnýnda
yoðun ilgisi Çorum'a yöneldi. Hürriyet Gazetesi
baþta olmak üzere Sabah,
Dünya, Türkiye, Bugün,
Takvim ve Zaman gibi
yaygýn basýnýn önemli yayýnlarýnda yer alan Bioksit
Kiremit, sahip olduðu
özelliklerle Kiremit sektöründe Çorum'a büyük bir
rekabet gücü kazandýrýyor.
FM Data Ýletiþim
Danýþmanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Ço-
rumlu mühendislerin uzun
süreli uðraþlarý sonucunda
özel hammaddeler kullanýlarak elde edilen Bioksit
Kiremit, sektörden olduðu
kadar ulusal basýndan da
yoðun ilgi gördü. Geleneksel kiremitlere oranla
katma deðeri ve rekabet
gücü daha yüksek olan ve
faydalý tarýmsal arazilerin
kullanýlmasýný önleyen
ekolojik özellikleri sayesinde ÇORUM kiremit
sektörüne çað atlatacak
bir yenilik olarak görülen
Bioksit Kiremit, Hürriyet
Gazetesi baþta olmak üzere Türkiye, Bugün, Za-
man, Dünya, Takvim ve
Sabah Gazetesi gibi ulusal
basýn temsilcilerinin sayfalarýnda yer aldý. Medyada çýkan Bioksit Kiremit
haberleri sayesinde Çorum, ulusal basýnýn odaðýnda yer aldý.
'Çorum ekonomisine
katma deðer saðlayacak'
Geleneksel kiremitlere göre %30 daha fazla
katma deðer yaratacaðý
öngörülen Bioksit Kiremit
inovasyonuyla zayýflamakta olan Çorum kiremit
sektörünün tekrar güç kazanmasý gündemde. Bioksit Kiremit ile geleneksel
Çorum'da üretilen Bioksit Kiremit ile sektörde bir ilk gerçekleþtirildi.
bir ürün olan kiremidin ihracat þansý artacak, bu sayede kiremit sektörüne
dolayýsýyla Çorum ekonomisine artý deðer kazandýrýlacak.
'Çorum kiremiti anlayýþý deðiþecek'
Bioksit
Kiremit,
yüksek donma dayanýmýna, daha iyi su, ýsý ve ses
yalýtýmýna sahip. Fiziksel
ve doðal þartlara karþý daha dayanýklý dolayýsýyla
daha uzun ömürlü olan
Bioksit Kiremit, renginden dolayý daha estetik bir
ürün. Daha yüksek sinterleme sýcaklýðýnda üretilen
Bioksit Kiremit; su emmesinin daha düþük, basýnç dayanýmý ve termal
þok direnci gibi özelliklerinin daha yüksek olmasýnýn yaný sýra yüzey sertliðinin de daha fazla olmasý
özellikleriyle geleneksel
hammaddelerle hazýrlanmýþ kiremitlere oranla
farklýlýk gösteriyor. Tarým
arazisi olmayan hammaddelerle üretilmesi sebebiyle de ekolojik ürün özelliklerine sahip olan Bioksit Kiremit, piyasada
"ucuz kiremit" olarak kabul edilen ÇORUM kiremidinin hakkettiði seviyeye geri dönmesi için
önemli bir katký saðlayacak.
'Ekolojik hammaddelerle üretiliyor'
Bioksit Kiremit tarýma elveriþli olmayan kayaç arazilerden ruhsatlý
olarak elde edilen hammaddelerle üretildiði için
ekolojik deðeri ile de piyasada öne çýkacak bir
ürün. Bu açýdan da ÇORUM, diðer kiremit üreten þehirlerden bir adým
önde yer alma fýrsatý yakalamýþ oldu. (Haber
Bioksit kiremit yaygýn basýnda geniþ yer buldu.
Merkezi)
Tatlýsu Hoca’dan
Manisa’da þiir þöleni
E
mekli Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlýsu önceki hafta Diyarbakýr Dicle Üniversitesi’nde
verdiði konferansýn ardýndan geçtiðimiz hafta da
25 yýl görev yaptýðý Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eðitim Fakültesi’nde meslektaþlarý ve
öðrencilerle buluþtu.
Fakülte Dekaný Prof.
Dr. Mustafa Bakaç’ýn daveti üzerine Demirci’ye
giden Prof. Tatlýsu, Basri
Koçyiðit Kültür Merkezi’nde “Yunus Emre’den
Sezai Karakoç’a Örneklerle Türk Þiiri” konulu
bir konferans verdi.
Akademisyenler ve
öðrencilerin yoðun ilgi
gösterdiði konferansta,
Yunus Emre’yi, “yeryüzünde yaþayan bütün insanlarýn ortak deðer ve
duygularýný dile getiren
bir ‘Dünya Ozaný’ olarak
niteleyen Tatlýsu, büyük
þairin ülkemizde çok geç
keþfedildiðine deðinerek,
bugün de henüz layýk olduðu ölçüde önem ve kýymetinin bilinmediðini ifade etti. Tatlýsu, Ýngiltere’de doðan her çocuðun
kulaðýna Þekspir’in adýnýn fýsýldandýðýný örnek
verdiði konuþmasýnda lise ve üniversitelerde baðýmsýz Yunus Emre Dersleri konulmasýný önerdi.
Yirminci
yüzyýl
Türk Halk Þiirinin en
önemli dört ozanýnýn Aþýk
Veysel, Aþýk Mahzuni Þerif, Neþet Ertaþ ve Abdurrahim Karakoç olduðunu
vurgulayan Tatlýsu, Abdurrahim Karakoç için
“Pir Sultan Abdul’ýn, Emrah’ýn, Küroðlu ve Dadaloðlu’nun günümüzdeki
sentezi ve bileþimidir.”
diyerek, Mihriban Þairi’ne olan vefa, sevgi ve
saygýsýný aktardý.
Prof. Tatlýsu konferansýn devamýnda, Tevfik
Fikret, Mehmet Akif,
Yahya Kemal, Ahmet Haþim, Faruk Nafiz Çamlýbel, Nazým Hikmet, Necip Fazýl, Cahit Sýtký, Ahmet Muhip Dýranas, Orhan Veli Kanýk, Fazýl
Hüsnü Daðlarca, Behçet
Necatigil, Cahit Külebi,
Attila Ýlhan, Cemal Süreya ve Sezai Karakoç’u
edebi kiþilikleri ekseninde örnek þiirleriyle anlattý. Tatlýsu, sözlerine bayrak þairimiz Arif Nihat
Asya’nýn ‘Dua’ þiiriyle
son verdi.
Doðaçlama konuþmasýyla dinleyenlerin can
kulaðýyla dinlediði Tatlýsu’ya 1.5 saat süren konferans bitiminde plaket ve
buket takdim edildi.
(Haber Merkezi)
Emekli Öðretim Görevlisi Mehmet
Tatlýsu, Manisa’da 25 yýl görev yaptý.
Mehmet Tatlýsu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eðitim
Fakültesi’nde meslektaþlarý ve öðrencilerle buluþtu.
Dura Makine ve Çorum Teknokent’e inceleme ziyaretleri yapýldý.
Dura Makine ve Teknokent’e
inceleme ziyareti
O
KA’dan mali destek almaya hak kazanan iþletmelerin durumu ile ilgili yerinde
incelemelerde bulunmak, firmalarýn görüþ
ve önerilerini almak,
daha verimli hizmet verebilmek amacýyla Dura Makine ve Çorum
Teknokent’e inceleme
ziyaretleri yapýldý.
Ýnceleme ziyaretine, OKA Ýzleme ve Deðerlendirme Birim Baþkaný Hakan Eroðlu,
Samsun Yatýrým Destek
Ofisi Ýl Koordinatörü
Yavuz Demir, uzmanlar
Emre Arslanbay, Mesut
Kýlýç ve Mesut Hayýrlý
katýldý.
Ýncelemelerle ilgili bilgi veren Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý
(OKA) Çorum Yatýrým
Destek Ofisi Ýl Koordinatörü Özden Özgür
Yalçýn, þunlarý kaydetti;
“Çorum OSB’de faaliyet gösteren Dura Makine firmasý yetkililerinden Macit Çubuk,
firma hakkýnda açýklamalarda bulundu, gelinen seviyeyi anlattý.
Ajans desteði ile alýnan
makine ve ekipmanlar
sayesinde iþlerinin ivme kazandýðýný, pazar
paylarýnýn geniþlediðini
söyleyen Çubuk, gerek
iþ kapasitesi, gerek çalýþanlarýn memnuniyeti
gibi birçok açýdan deðerlendirildiðinde gurur verici bir tablonun
ortaya çýktýðýný söyledi.
Devletin sanayinin belkemiði olan KOBÝ' lere
desteðinin çok önemli
olduðunu söyleyen Çubuk, kalkýnma ajanslarý
aracýlýðý ile saðlanan
devlet desteklerinin
önemine deðindi. Dünyada her geçen gün artan rekabet þartlarýna
OKA’dan mali destek almaya hak kazanan iþletmelerin durumu izleniyor.
karþý, KOBÝ'lerin kalMacit Çubuk' a iþlerinharcamasý/GSYÝH: % 2
kýnma ajanslarý aracýlýde baþarýlar dileyerek
Araþtýrmacý sayýðý desteklenmesinin
firmadan ayrýldýktan
sý: 300 bin
kendilerine güç kattýðýsonra halen inþaatý deÖzel sektör araþný ifade etti, makinevam Çorum TEKNOtýrmacý sayýsý: 180 bin
ekipman ve personel
KENT alanýna gidildi.
Ülkemizin geliþeðitimi desteklerine deÇorum TEKNOmiþ ilk 10 ekonomi aravam edilmesini istedi.
KENT kamuoyunun
sýnda girme ve 2023 yýMacit Çubuk ziyarette,
bildiði üzere, Orta Kalýna kadar yýllýk ihracafirmanýn, OKA desteði
radeniz
Kalkýnma
týný 500 Milyar Dolar
yaný sýra halen Çorum
Ajansý tarafýndan % 75
yapma isteði teknoloji
Ticaret ve Sanayi Odasý
oranýnda saðlanan Güihtiyacýný arttýrmýþtýr.
himayesinde, Ekonomi
dümlü Proje Desteði ile
Bakanlýðý destekli yüBu hedeflere ulayapýlmaktadýr.
Hitit
rütülen gýda iþleme maþabilmenin olmazsa olÜniversitemizin sahipkineleri kümelenme çamaz koþulu rekabet
liðinde yürüyen inþaat
lýþmasýna da katýldýklaçalýþmalarýnda gelinen
avantajý saðlamak, ileri
rýný belirterek, "Yalýn
aþamayý görmek bizleri
teknoloji ürünleri geliþÜretim" konusunda deheyecanlandýrdý, gururtirerek yurtiçi ve yurt
ðindi. Kümelenme kaplandýrdý. Ülkemizin ordýþýndaki Pazar paylarýsamýnda firmalarýna kata gelir eþiðini aþabilmýzý arttýrmaktan geçzandýrýlan yalýn üretim
mesi için yenilikçilik ve
mektedir.
sisteminin kendilerine
ar-ge çalýþmalarýna özel
çok þey kattýðýný, iþ yaAr-Ge harcamalagayret göstermesi gepýþ þekillerinin tamarýnýn, yatýrýmlarýnýn artrekmektedir. 2023 yýmen deðiþtiðini, hamlýnda ülkemizin ilk 10
týrýlmasý, ileri teknoloji
madde temini, stok ve
ekonomi arasýna gireüreten firmalarýn büyüimalat konularýnda alýbilmesi ve diðer ulusal
yüp güçlenmesi artýk
þýlmýþýn dýþýnda bamhedeflere (yerli otomotemel hedeflerimizden
baþka bir sistemle çalýþbil, yerli uçak, yerli hebiri haline gelmiþtir.
týklarýný ifade etti. Yalýn
likopter vb.) ulaþýlabilüretim sayesinde maliÇorum' un, 2023
mesi için Ulusal Yenilik
yetlerin düþerek, verimhedeflerine katký saðlaSistemi 2023 yýlý heliliðin arttýðýný, bunun
mak ve üzerine düþeni
deflerinin aþaðýdaki þeda karlýlýða doðrudan
yerine getirmek adýna
kilde belirlenmesi karayansýdýðýný sözlerine
TEKNOKENT’e sahip
rý alýnmýþtýr.
ekledi.
olmasý ve iþletmesi büAr-Ge harcamayük önem arz etmekteDura Makine firsý/GSYÝH: % 3
dir.” (Haber Merkezi)
masý yetkililerinden
Özel sektör Ar-Ge
6
Türk Eðitim Sen sert çýktý
www.corumhakimiyet.net
SALI 18 KASIM 2014
M. ALÝ CEYLAN
Bu durumlarý size birkaç kez izah ettik. Artýk býçak
kemiðe dayandý. Zulüm, haksýzlýk, ahlaksýzlýk had safhaya
ürk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, Milli Eðiulaþtý. Allah için önünüze gelecek olan müdür yardýmcýlýðý
tim Müdürlüðü'nde soykýrýmýn devam ettiðini bildirdi.
görevlendirme onaylarýný bir inceleyin. O okulda mevcut
Dün sendika merkezinde basýn toplantýsý düzenleyen
müdür yardýmcýsý varken neden yenisine ihtiyaç duyulmuþ
Aydýn, 4 yýlýný tamamladýðý için 8 bin okul müdürünün
? Bunu bir sorgulayýn. Þayet bunlara siz de göz yumarsanýz
hiçbir kriter olmaksýzýn görevlerinden alýnmasýyla baþlaSizin devlet adamlýðý vasfýnýzda zarar görecektir. Yeniden
yan sürecin mülakat sýnavýyla devam ettiðini belirtti. Regörevlendirilmeyen müdür yardýmcýlarýnýn okullarýný bir
sen görevlerinden alýnan bu müdürlerin yerine yandaþ sendenetleyin, öðretmenleri bir dinleyin. Yoksa bu haksýzlýðýn
dikanýn elemanlarýný atamak için icat edilen mülakattaki
bir parçasý olmak durumunda kalacaksýnýz. Bu haliyle Mili
komisyon üyelerinin yandaþ sendikanýn üyelerinden oluþEðitim Müdürlüðü Eðitim Bir-Sen e hizmet eden bir hücre
tuðunu iddia eden Aydýn, okul müdürlerine, milli eðitim
evi haline gelmiþtir.
yetkililerine ve Vali Ahmet Kara'ya çaðrýda bulundu.
Milli Eðitim Müdürlüðü yetkililerin asli görevi eðitim
Aydýn, konuþmasýnda þöyle dedi; "Tetikçi komisyon
öðretimi geliþtirmek ve okullarýmýzdaki kaliteyi artýrmak
Selim Aydýn
üyelerinin icraatlarý ile %100 baþarý saðlandýðý birileri taraolmasý gerekirken yöneticilerimiz kendi elleri ile bu iklimi
fýndan da arsýz bir þekilde, basýna yansýmýþtý. Þimdi sýrada
bozmaya çalýþýyorlar. Sizden yana da bir endiþeleri yok ki bu kadar ramüdür yardýmcýlarý var. Yeni atanan veya görevine devam eden okul
hat at koþturuyorlar.
müdürleri de kendilerine verilen liste doðrultusunda müdür yardýmcýlaOkullarýnda bugüne kadar özveriyle çalýþan, hiçbir kusuru olmarýný belirliyor.
yan, bütün mesaisini eðitim-öðretime katký sunmaya harcayan, birikimi
Unutmayýn ki rahatýnýz bozulmasýn diye hangi doðrulardan vazolan
bu
deðerli yöneticileri sýrf Türk Eðitim-Sen üyesi diye mi yukarýgeçtiyseniz, o fiyata satýldýnýz demektir. Okullarda nezaketen de olsa
ya izah edemiyorsunuz?Bu , izah edemediðiniz þahýs ve kurumlar kim
ilan yok, duyuru yok, kapalý kapýlar ardýnda çaðrýlan kiþilerin dilekçe?
Yukarýdakilerin
Allah korkusu yok mu? Okul müdürüne " Haritada
leri alýnýyor. Bu uygulama ile resmen eþkýyalýk yapýlýyor. Yangýndan
kendine yer beðen" ne anlama geliyor? Kim haksýzlýk yapýyorsa, ona
mal kaçýrýlýyor.
zemin
hazýrlýyorsa,
yapýlan haksýzlýða göz yumuyorsa , Rabbim tez zaOkullarýn %98 i sizlerin arzu ettiði þekilde kadrolaþtý. Ýstediðiniz
manda hak etiklerini kendilerine yaþatsýn.
kiþileri çok rahat o okullara görevlendiriyorsunuz. Bu noktada bir ör'Maðdurlarýn
ahýný
düþünün'
nek vermek istiyorum. Mustafa Kemal Ortaokul Müdürü mevcut müYüreðiniz varsa kapalý kapýlar ardýnda insanlara baský yapmak yedür yardýmcýlarýnýn yerine, 3 Ebs üyesini, 1 tane de mevcut müdür yarrine 'bu arkadaþ uygun deðildir, Türk Eðitim-Sen üyesidir' diye yazýp
dýmcýlarýndan Duran Namalýr hocamýz olmak üzere toplam 4 kiþiyi yagönderin. Bu tavýrlarýnýz çalýþma ortamlarýný huzursuz etmiþ, ektiðiniz
zýp Milli Eðitim Müdürlüðüne gönderiyor. Fakat Milli Eðitim Müdürbu nifak tohumlarý iç barýþý zedelemiþtir. Sabrýmýzý daha fazla zorlamalüðümüz 3 kiþi ( EBS üyesi ) hariç bu ismi çiziyor ve evraklarý geri
yýn. Biz sizin anlayacaðýnýz dilden de konuþmasýný biliriz. Bizim amagönderiyor. Milli Eðitim Müdürlüðü yetkililerine sormak istiyorum;
cýmýz barýþ ve huzuru korumaktýr. Ama siz sürekli kaþýyorsunuz. Bizi
Duran Namalýr'a olan düþmanlýðýnýzýn nedeni nedir?
tahrik etmeyin. Biraz vicdanlý olun. Bu arada dua edin bu yaptýklarýnýz
Siz sadece belli bir zümreye hizmet etmek için mi orada oturuyor, haksýz uygulamalarýnýz, kul hakkýna riayet etmeyiþiniz çocuklarýnýzsunuz? Hiç mi Allah korkusu yok sizde?
dan çýkmasýn.
Baþka bir okul müdürüne 'Haritadan yer beðen' diyerek yazmýþ olTabi yapýlan bu acýmasýz ve adaletsiz kýyým, ilçelerimizdeki tetikduðu ismi deðiþtirmek için tehdit etmenizin, bu kadar hazýmsýzlýðýn,
çiler vasýtasýyla da oralarda uygulanýyor. Yarýn yüz yüze bakacaðýnýz
kinin umarým gerekçeleri vardýr?
arkadaþlara bu vicdansýzlýðý yapmak sizi abad etmez. Ancak baþýnýzý
yere eðdirir. Bu yaptýðýnýz vicdan yoksunu uygulamalarýnýzla bindiðiBöyle birkaç isme dahi tahammül edemeyecek kadar gözünüzü
niz dalý kesiyorsunuz. Bugüne kadar süregelen anlayýþý, kardeþliði, iþ
kin bürümesinin nedeni nedir?
barýþýný yok ediyorsunuz. Bugün bu adaletsizliði yaptýðýnýz insanlarýn
Örnek verecek olursak Atatürk Anadolu Lisesi'nden Hüseyin Önyüzüne yarýn nasýl bakacaksýnýz? Bu yaptýðýnýz adaletsizliði eðer varsa
cü, Orhan Teksoy, Mustafa Çaðlar bu arkadaþlarýn da görevlendirilmevicdanýnýza nasýl anlatacaksýnýz? Her þeyin ötesinde bu yaptýðýnýz adamesinin nedeni nedir? Okuldaki herkes bu durumdan ciddi manada raletsizliðin hesabýný mutlak ve kadir olan yüce Allah'a nasýl vereceksihatsýz.
niz?
Ya adam bir bakar mevcut müdür yardýmcýlarý için bir þikayet, soYürütmeyi durdurma kararý
ruþturma bir huzursuzluk var mý ?
Okul müdürleri için davalarda haklýlýðýmýz sübut bulmuþ, yürütSiz de biliyorsunuz ki yok. Madem yok. Neden böyle bir zulme
meyi
durdurma kararlarý çýkmaya baþlamýþtýr. Türk Eðitim-Sen hiçbir
çanak tutuyorsunuz. Eðitim çalýþanlarýný birbirlerine düþman ediyorsuzaman yanlýþa doðru demeyecek, doðru bildiðini söylemeye, her koþulnuz? Bu yaptýðýnýz uygulamalar Çorum'da eðitim kalitesini düþürecekda
devam
edecektir. Türk Eðitim-Sen üyeleri kula kulluk etmeyecek
tir. Okullarýn huzur iklimini bozuyorsunuz farkýnda deðilsiniz. Bu
kadar ihlaslý, Yaradan Mevla'dan baþkasýna kulluk etmeyecek kadar
yanlýþýnýzdan derhal vazgeçin. %98 müdür yerleþtirdiniz daha da mý
imanlýdýr. Maðdur ettiðiniz ayrýmcýlýk yaptýðýnýz, insanlarýn ailelerinin
doymadýnýz? Allah Kur'an-ý Kerim'de namaz kýlan bazý kimseler için "
ve kendilerinin ahý sizlere yetecektir. Ýltimas deðil, adalet bekleyen eðiVeylinlil musalline" namaz kýlan o kiþiler ki yazýklar olsun.( veyl oltim çalýþanlarýnýn vebali boynunuzdadýr. Bu kara lekenin hesabýný nasýl
sun). Burada dindar görünüp iþleri ahlaki olmayan insanlara hitap edivereceksiniz?
yor.
T
Uluslararasý otizm konferansýna katýlým
G
ünümüzde sýklýðý
her geçen gün artan
‘Otizm’ hastalýðý
konusunda dünyada
yapýlan özel eðitim,
tedavi ve terapi
yöntemlerini
deðerlendirmek üzere
18 ülkeden 300'den
farklý katýlýmcý Anadolu
Üniversitesi Özel
Eðitim Bölümü
öncülüðünde 14-16
Kasým tarihleri arasýnda
Antalya'da bir araya
geldi. Amerika, Avrupa,
Uzak Doðu, Asya,
Güney Afrika ve
Ortadoðu'dan gelen
alanýnda uzman
profesyoneller 3 gün
süre ile 10 konferans
çalýþtayý, 18 eðitim
semineri gerçekleþtirdi.
Konferansa
Çorum'dan katýlan Özel
Eðitim Uzmaný Ýbrahim
Eren, çalýþtay hakkýnda
izlenimlerini þöyle dile
getirdi: "Otizm 1980'li
yýllarda 1500 çocukta 1
gözükürken günümüzde
88 çocukta 1 görülme
gibi yüksek bir orana
ulaþmýþtýr. Otizme neyin
yol açtýðýna dair bilim
adamlarý arasýnda halen
ortak bir görüþ
bulunamamakla birlikte,
genetik etkileri olan
nörobiyolojik ve
çevresel koþullarýn yol
açtýðýna dair olan görüþ
halen en tutarlý görüþ
olarak dile
getirilmektedir. Çevresel
nedenler arasýnda yanlýþ
beslenme, erken, geç
veya güç doðum,
sezaryen doðum vb.
etkiler belli oranda yer
almaktadýr.
Konferansa
Amerika'dan konuþmacý
olarak katýlan Prof. Dr.
Linda A. Leblanc
"Otizm spektrum
Konferansa Çorum'dan katýlan Özel Eðitim Uzmaný Ýbrahim Eren, izlenimlerini aktardý.
Uzman profesyoneller 3 gün süre ile 10 konferans çalýþtayý,
18 eðitim semineri gerçekleþtirdi.
bozukluðu olan
çocuklara dil
becerilerinin
öðretiminde bilimsel
dayanýklý doðal öðretim
yöntemleri" konulu
çalýþtay toplantýsýnda;
erken yaþta eðitime
baþlamanýn ve yoðun
uyaran ile bireysel özel
eðitim almanýn
etkililiðine deðindi.
Otizmli çocuklarda
baþlýca belirti olan
gözlemlenen sosyal
etkileþim baþlatamama
ve dil becerilerindeki
bozukluðu düzeltme
amaçlý gerçekleþtirilen
"Ayrýk Deneme Yoluyla
Pekiþtirme" öðretim
yöntemi yerine
"Bilimsel Dayanýklý
Doðal Öðretim"
yöntemlerinin kazanýlan
becerilerin genellenmesi
konusunda yapýlan
etkililiðini gösteren
çalýþmasýný
katýlýmcýlarla paylaþtý.
Türkiye'den katýlan
Prof. Dr. Nahit
Motavalli Mukaddes
"Otizm Spektrum
Bozukluklarý" konulu
sunusunda, otizmi
sýnýflandýrma ve erken
tanýlama için dikkat
edileceklere deðinerek
6-9 aylýk bebeklerde
otistik özellikleri erken
tanýlamak için
"babýldamanýn olmayýþý
ve nadir oluþu, ses
çeþidinin babýldarken az
olmasý, konuþanýn
yüzüne bakýlmamasý,
bakým verenin sesine
sesli yanýt vermemesi ve
anormal yüksek tonda
cýyaklama" belirtilerinin
dikkatli incelenmesi
gerekliliðine ve
geliþimsel risk tarama
anketi doldurarak
düzenli takip
edilmesinin önemini
ifade etti. Prof. Dr.
Nahit Motavalli
Mukaddes; ilaç
kullanýmý ve
etkileþimleri konusunda
ailenin yapacaðý doðru
gözlemlerin mutlaka
dile getirilmesinin
önemine ve ilaç
tedavisinin eðitsel terapi
faaliyetlerinin
destekleyicisi bir unsur
olduðunu unutmamak
gerektiðini sözlerine
ekledi.
Küresel Otizm
Entegrasyonu Genel
Sekreteri Prof. Dr. Andy
Shih konuþmasýnda
"Otizmin artýþ
oranýndaki büyük
yükselmeye dikkat
çekerek küresel ölçekte
yapýlan
organizasyonlarýn etkisi
ve kamu alanýnda
yapýlan giriþimlerinin
iþleyiþ þemasýný
özetledi. Prof. Shih
konuþmasýnda özellikle
ailelerin içinde yer
almasýnýn gerekliliði ve
devlet yöneticilerini
harekete geçirecek
farkýndalýk
çalýþmalarýna dönük
olarak diðer ülkelerde
gerçekleþtirilen
faaliyetleri örnekleyerek
Türkiye'de de ortak
çalýþmalar yürütmeyi
amaçladýklarýný ve bu
konferansýn bunun
adýmý olacaðýný ümit
ettiðini dile getirdi.
Konferans sonunda
katýlýmcýlara uzmanlarla
tanýþma oturumlarý,
poster bildirimleri,
tanýtým kitapçýklarý ve
'Uluslararasý Otizm
Konferansý Katýlým
Sertifikasý' teslim
edilerek son buldu.
Kamer Genç ve Çorum Milletvekili Tufan Köse,
haftasonu ilçe ve köy ziyaretlerinde bulundu.
Genç ve Köse
partililerle buluþtu
M
eclisin haftasonu tatile girmesiyle birlikte Çorum'a gelen CHP
Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve
Çorum Milletvekili Tufan Köse, ilçe
ve köy ziyaretlerinde bulundu.
Çorum merkez, Sungurlu ve Kargý ilçelerini ziyaret eden Köse ve
Genç, ilçelerde parti teþkilatlarý ile de
biraraya gelerek partililerin bazý sorularýný cevapladýlar. Yeni parti programlarý hakkýnda bilgi veren Milletvekili
Köse, Aile sigortasý, Çiftçi Desteklemesi, emekli maaþlarýnýn iyileþtirilmesi, emeklilere bayram ikramiyesi gibi
esnaf iþveren SSK desteði ve teþvikleri, taþeron, memur ve sendikal haklarý
konusunda da çok geniþ ve kapsamlý
çalýþmalarýn yapýldýðýný söyledi.
Konuþmasnda Köse’den övgüyle
bahseden Milletvekili Kamer Genç ise,
“Mecliste en çalýþkan Milletvekillerin-
den birtanesi Tufan Köse’dir. Çorumlular’ýn onur ve gurur kaynaðý.” dedi.
Köse sayesinde Çorum’a 3. kez geldiðini belirten Genç, “Partinin bütün aðýr
toplarýný Çorum'a davet edip getiren
baþarýlý çalýþkan bir Milletvekili olan
Tufan Köse'yi tebrik ediyorum” diye
konuþtu.
Görevini layýkýyla yerine getirmeye çalýþtýðýný belirten Köse ise,
“Çorum halkýnýn ve partililerimizin
hizmetkârýyýz. Herkesin iyi günde ve
kötü günde yanýnda olmaya çalýþýyoruz. Deneyim ve tecrübelerimizi partimize gönül veren, ezilen, horlanan,
yoksul, masum vatandaþlarýmýza kullanmak istiyorum. Bugüne kadar herkes için canla baþla çalýþtým, bundan
sonra da çalýþmalarýma fedakârca devam edeceðim.” dedi.
(Haber Merkezi)
Genç ve Köse partililerle buluþtu.
Eðitim-Ýþ nöbet
býrakacak
ðitim-Ýþ Çorum
E
Þube Baþkanlýðý, Sendika Genel
Merkez Yönetiminin aldýðý karar gereðince bu hafta nöbet tutmama eylemine baþlayacak.
Eðitim-Ýþ üyeleri, taleplerinin tekrar
gündeme taþýnmasý,
nöbet görevinin yasal bir statüye sokulmasý, ücretlendirilmesi ve ek ders görevinden sayýlarak
norm kadro ile iliþkilendirilmesi için,
17-21 Kasým ile 112 Aralýk 2014 tarihlerini kapsayan
haftalarda nöbet görevini yerine getirmeyecek.
Sendikanýn Çorum Þubesi’nden
yapýlan açýklamada,
konuyla ilgili þunlar
kaydedildi; “Eðitim
çalýþanlarýnýn, asli
görevlerinden olmayan ve sorumluluðu
son derece geniþ
olan nöbet hizmetinin karþýlýðý olarak
bir ücret alamamasý,
iç hukuka ve uluslararasý mevzuata aykýrý nitelik taþýmaktadýr. Yasal dayanaðý
bulunmayan ve ücretlendirilmeyen bir
hizmet ise angarya-
dýr.
Bu baðlamda,
Eðitim-Ýþ
olarak
geçtiðimiz yýl gerçekleþtirmiþ olduðumuz, nöbetin ücretlendirilmesi ve norma sayýlmasý talepli
Nöbet Tutmama Eylemi, üyelerimiz ve
eðitim çalýþanlarý tarafýndan büyük destek görmüþtü.
Eðitim-Ýþ'in
gündeme taþýdýðý bu
taleple ilgili bazý
sendikalarýn, nöbetin ücretlendirilmesi
konusunda cýlýz ve
hedefi doðru koymayan kimi yaklaþýmlarýna da tanýk
olunmaktadýr.
Eðitim-Ýþ, nöbet
tutan eðitim çalýþanýnýn "boþ geçen
derslere girme karþýlýðý" ek ders ücreti
almasý gibi konunun
kapsamýný daraltan
yaklaþýmý kabul etmemekte ilk nöbet
eyleminde olduðu
gibi, nöbetin ücretlendirilmesini ve
norma sayýlmasýný
talep etmektedir.
Eðitim çalýþanlarýnýn gerçek temsilcisi olan sendikamýz, emekçilerin
gerçek özlük ve ekonomik haklarýný geliþtirmek için doðru
ve haklý talepleri
gerçek eylem biçimleriyle ortaya koymaktadýr.
Sendikamýz
üyesi olmayan bütün meslektaþlarýmýzý bu eyleme destek
vererek, hepimizi ilgilendiren böylesi
önemli konuda ortak
bir kazaným elde etmede güç birliðine
davet
ediyoruz.”
(Haber Merkezi)
SALI 18 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Vali’den çarpýcý tespitler
MUSTAFA DEMÝRER
V
ali Ahmet Kara, kamu ve basýnýn temsilcilerini bir
araya getirdiði istiþare toplantýsýnda Çorum’un sanayi, tarým ve turizmine yönelik görüþ, öneri ve izlenimlerini aktardý.
DA’
‘ÇORUM SANAYÝSÝ TIKANMA NOKTASIN-
Yaklaþýk 1.5 aydýr kentte göjrev yaptýðýný belirten
Kara, Çorum’un Türkiye’de Gaziantep, Kahramanmaraþ, Denizli gibi özel sektör eliyle büyüyen iller arasýnda yer aldýðýný hatýrlattý. Un ve toprak sanayi sektöründen makine imalatýna geçiþ yapan Çorum’u umduðundan daha fazla büyük ve kapasiteli bulduðunu anlatan
Kara, “Çorum’da bazý þirket ve fabrikalar atadan kalma
usul ve yöntemlerle çalýþýyor. Çorum sanayisi 2000’li
yýllardan itibaren ihracatta önemli artýþ saðlasa da, týkanma noktasýnda. Kalifiye eleman sorunu var. TOBB
tarafýndan Organize Sanayi Bölgesi’ne Endüstri Meslek
Lisesi yapýlýyor. Kalifiye eleman sorununun kýsmen çözüleceðini düþünüyoruz.”dedi.
‘TEKNOKENT BÜYÜK FIRSAT’
Hitit Üniversitesi’nin þehir için önemli bir avantaj
olduðunu, sanayi ve üniversite iþbirliði sayesinde
OSB’de Teknoloji Geliþtirme Merkezi’nin kurulma çalýþmalarýnýn sürdüðünü hatýrlatan Kara, TEKNOKENT’in kente büyük fýrsatlar saðlayacaðýný kaydetti.
‘OKULLAÞMADA GERÝDEYÝZ’
Çorum’da eðitimin sanayiye göre geride kaldýðýný
vurgulayan Vali Kara, okullaþma oranýnýn düþük ve çevre illerden daha alt seviyede olduðunu ifade etti. Okul
öncesi eðitimde geri kaldýklarýný anlatan Kara, bilhassa
okul öncesi eðitimde yüzde 100 çýtasýný yakalayacaklarýný dile getirerek, “ Avrupa ülkelerinde uygulanan
4+4+4 modeli ile birlikte eðitimde seviye yükselecek.”
diye konuþtu.
BAYAT YANGINI
Bayat’ýn Çukuröz köyünde yaþanan yangýn sonrasý gece uyumadýklarýný, çevre illerden itfaiye talep ettiklerini, evlerin bitiþik olmasý, saçak altlarýnda odun bulunmasý, tüplerin patlamasý ve rüzgarýn etkisiyle yangýnýn büyüdüðünü belirten Kara, sosyal ve psikolojik destek saðlayan uzmanlar dahil 120 personelin bölgede görev yaptýðýný kaydetti. Kara, þöyle dedi: “Bölgeye çadýr
kurduk. Ancak evleri zarar görmeyen köylüler komþularýný çadýrlara göndermeyip evlerinde misafir ediyorlar.
Ýyi de yapýyorlar. Van’dan iki týrla konteyner ev, banyo
ve tuvaletler geldi. Ýlçe Kaymakamlýðý yardým kampanyasý baþlattý. Vatandaþlar yardým etmek istiyor. Çevre illerden gýda yardýmlarý geldi, daðýtýlýyor. Ýl çapýnda yardým kampanyasý baþlatacaðýz. Valilik olarak biz de yardým hesabý açacaðýz. Bakanlýk uygun görürse ülke genelinde kampanya olabilir. Çünkü köyün onda birinden
fazlasý zarar gördüðü için âfet mevcuttur. Yangýnzedelere en kýsa sürede evlerini teslim edeceðiz. Yangýnýn yaþandýðý gün, tevafuk olacak ya, Afet Ýþleri’nden Sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Çorum’da bulunuyordu. Afetle
özel olarak ilgilendi. Yaralarýn sarýlacaðý mesajýný verdi.
Yani devletin taahhüdü oldu. Yaþanan âfetle ilgili mevzuat ve ödenek yeterli. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü bölgede ayrýca tarama yapýyor. Sosyal hizmet
kapsamýna giren herkes kayda alýnacak. Köydeki çocuklar eðitim için Bayat YÝBO’ya götürülmek istendi.
Ancak veliler çocuklar çok küçük olduðu için yanlarýndan ayýrmak istemedi. Eðitim aksamadan devam ediyor.
Bizim insanlarýmýz bu tür afetlerde bir ve beraber oluyor. Dostlarýmýz sevinsin, düþmanlar çatlasýn. Acil Yardým ödeneði olarak ilk etapta 480 lira ödenek geliyor.”
‘ÇORUM SULAMADA GERÝ KALMIÞ’
Çorum’un geçmiþte sulama yatýrýmlarýnda geri
kaldýðýnýn anlaþýldýðý tespitini yapan Vali Kara, DSÝ’nin
yeni sulama yatýrýmlarý ile HES’ler tamamlandýðýnda bu
problemin ortadan kalkacaðýný söyledi. Vali Kara,
“Çorm DSÝ biraz geç kalmýþ. Yeni dönemde çok ciddi
sulama yatýrýmlarý, inþaatlarý ve projeleri var. Bunlar bittiðinde sulama sorunu kalmayacak, tarým birinci sektör
olacak. Büyük þehirlerden köylere dönüþler var. Erzincan’da 1965 yýlýnda sulama iþi bitti. Ama þu anda çok
önemli derecedede sulama yatýrýmlarý var. Dünya acýndan bir gün ölürse Türkiye sondan dördüncü sýrada yer
alýr. Ziraat mühendisleri masa baþýnda deðil, sahada çalýþmalý. Biz zaten yeterince masada çalýþýyoruz,” þeklinde konuþtu.
‘ÇORUM MESÝRE ALANINDA AMASYA’DAN DAHA KISIR’
Sýklýk Tabiat Parký 640 dekar alanda hizmet veriyor. Çorum, mesire alaný yönünden Amasya’dan daha
kýsýr. Çorumlu’nun da dinlenmeye, eðlenmeye ihtiyacý
var. Sýklýk Parký’na daha fazla geniþleteceðiz. Þu anda
Çomar Barajý’na kadar 318 hektar daha büyütüldü. 2 kilometre uzunluðunda bir yol yapacaðýz. 2 milyon ödeneðimizi kullanacaðýz. Gelecek yaz Sýklýk Tabiat Parký
5 kat büyümüþ mesire alaný olacak.”
ÇORUM TURÝZMÝNE YOÐUNLAÞACAÐIM
Vali Ahmet Kara, Kültür ve Turizm Bakanlýðý
Müsteþar Yardýmcýlýðý görevinde bulunduðunu hatýrlatarak, Çorum turizmine özellikle yoðunlaþacaðý mesajýný verdi.
‘SURÝYELÝLE’ÝN HUZURU BOZDUÐU YORUMLARI YANLIÞ’
Vali Kara, Çorum’da barýnan Suriyeli misafirlerin
asayiþi bozduklarýna yönelik yorum ve eleþtirilere katýlmadýðýný belirterek, göçmenlerin bir iki istisna dýþýnda
hýrsýzlýk veya baþkaca vukaatlarý olmadýðýný kaydetti.
Polis Okul arsasýndan höyük çýkýnca
4 bin m2 alan tescil edilerek ayrýldý
Polis Okulu temeli 2015’te
V
ali Ahmet Kara’nýn
yerel ve yaygýn basýn
temsilcileri ile buluþtuðu
istiþare toplantýsýnda gazetecilerin soru, görüþ ve
önerilerilerine ilgili daire
müdürleri açýklýk getirdi.
AFETLE ÝLGÝLÝ
SON BÝLGÝLER
Ýl Afet ve Durum
Müdürü Elvan Kaya, Bayat’ýn Çukuröz köyünde
yaþanan yangýn facisaýyla
ilgili yapýlan çalýþmalarý
özetledi.
ÇORUM’UN
GÜNCEL MESELELERÝNÝ SORDUK
Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer’in
yeni emniyet binasý, ilçe
karayolu aðý, polis okulu,
yeni hastane inþaatý, turizm, tarým ve memleketin diðer güncel meselelerine iliþkin soru ve yorumlarýna Vali Ahmet
Kara’nýn yaný sýra Emniyet Müdürü Salih Erkan
Tarancý, Saðlýk Müdürü
Ýsmail Yücel, Özel Ýdare
Genel Sekreteri Ömer
Arslan, DSÝ 54. Þube
Müdürü Ýlker Arslan,
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük cevap verdi.
‘SADECE EMNÝYET KEMERÝ DEÐÝL,
SORUNLU ARAÇLAR-
DA BAÞARI SAÐLADIK’
Emniyet Müdürü
Salih Erkan Tarancý, emniyet kemeri kullanýmýnda sorunun yüzde 10 seviyesine kadar çekildiðini, yüzde 100 abartýlý egzoz kullanýmý, patinajla
gürültü kirliði yapan Þahin ve Doðan marka otomobillerin kontrollerinin
aralýksýz devam ettiðini
ifade etti. Tarancý, egzoz
ve patinajla trafikte sorun
yaþatan sürücülerin düzeyinde de ciddi azalmalar
yaþandýðýný belirterek,
“Bazý gençlerle ilgili gürültü kirliði ve tehlikeli
araç kullanýmý yaptýklarý
için serzeniþler vardý.
Emniyet kemeri uygulamasýnda yüzde 90 baþarý
saðladýk. Araçlarýn abartýlý egzozlarý söküldü. Sýfýr mükemmellik hiç bir
iþte yoktur. Kontrollerimiz sürekli yapýlmaktadýr.” dedi.
YENÝ EMNÝYET
BÝNASI 2015’TE AÇILACAK
Emniyet Müdürü
Tarancý, yeni emniyet
müdürlüðü hizmet binasýna gelecek yýl taþýnacaklarýný, Polis Okulu’nun da yine 2015 yýlýnda temelinin atýlacaðýný sözlerine ekledi.
POLÝS OKULU
ALANINDAN HÖYÜK
ÇIKTI
Özel Ýdare Genel
Sekreteri Ömer Arslan,
Polis Okulu’nun Ankara
Yolu Þeker Fabrikasý altýnda 138 dönüm alanda
iþaretlendiðini hatýrlatarak, “Polis Okulu’nu iki
etaplý olarak planladýk.
Birinci etapta okul, diðer
etepta ise ileri sürüþ teknikleri eðitim merkezi
yapýlmasý öngörüldü. Çalýþmalar devam ederken
polis okulunun bulunduðu alanda höyük çýktý.
Her iki parsel tescil edilerek ifrazý yapýlacak.
Alandan höyük çýkýnca
4 bin m2’lik alaný ayýracaðýz. Polis Okulu temelini 2015 yýlýnda temel
atacaðýz.” diye konuþtu.
BÝR AKSÝLÝK OLMAZSA YENÝ HASTANE 2016’DA BÝTECEK
Saðlýk Müdürü Dr.
Ýsmail Yücel ise, yeni
hastane inþaatýnýn bir aksilik olmazsa 23 Mart
2016 yýlý sonunda tamamlanacaðýný söyledi.Hastane inþaatýný güçlü bir konsorsiyumun
yaptýðýný, deprem izolatörlerinin akredite yetkisi
olan Ýtalyan bir firma tarafýndan inþaat ölçülerek
üretildiðini, Aralýk ayý so-
Ýstiþare toplantýsýnda Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer’in yeni emniyet binasý,
ilçe karayolu aðý, polis okulu, yeni hastane inþaatý, turizm, tarým ve memleketin diðer
güncel meselelerine iliþkin soru ve yorumlarý oldu.
nunda bu iþlemlerin tamamlanacaðýný kaydetti.
Yücel, Saðlýk Bakanlýðý
Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi’ne ihdas edilen KVC
ve Tüp Bebek Merkezi
gibi servislerin hizmet interlandýný geniþlettiðini
kaydetti.
HÝTÝT
BARAJI’NDA PEYZAJ BAÞLADI
Gazetecilerin Þendere Göleti ve Hitit Barajý ile ilgili sorularýna da
cevap verildi. DSÝ 54.
Þube Müdürü Ýlker Arslan, Hitit Barajý’nýn
(Gökpýnar)peyzaj ve çevre düzenlemesi iþinin ihale edildiðini, ilgili firmanýn çalýþmalara baþladýðýný dile getirdi.
TÝ
ÞENDERE GÖLE-
Özel Ýdare Genel
Sekreteri Ömer Arslan
ise, Uðurludað havzasýnda 54 köyü ilgilendiren
Þendere Göleti’nin son
durnumu hakkýnda bilgi
verdi.
‘HERHANGÝ BÝR
SIKINTI YOK’
Ýl Afet Acil Durum
Müdürü Elvan Kaya da,
yangýn bölgesinde hasar
tespit çalýþmalarýnýn devam ettiðini açýkladý.
Acil yardým ödeneði
istediklerini belirten Kaya, “En kýsa zamanda yaralarýn sarýlmasý için gerekli çalýþmalarý baþlattýk.
Konteynýr evlerin bir kýsmý geldi. Van’dan gelen
konteynýr evlerin bir kýsmý bölgeye ulaþtý. Çalýþmalar sürüyor. Herhangi
bir sýkýntý yok.” þeklinde
konuþtu.
Vali Kara basýnla buluþtu
Vali Ahmet Kara, yerel ve yaygýn basýn temsilcileri ile buluþtu.
V
ali Ahmet Kara, yerel ve yaygýn basýn temsilcileri
ile buluþtu.
Dün sabah saat 9.00’da Öðretmenevi’nde düzenlenen kahvaltýlý istiþare toplantýsýnda Garnizon Komutaný
Jan.Alb. Ahmet Çelik, Deterdar Ali Sormaz, Emniyet
Müdürü Salih Erkan Tarancý, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Gençlik ve
Spor Müdürü HaþimEðer, Özel Ýdare Genel Sekreteri
Ömer Arslan, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan, Ýl
Afet Ýþleri Müdürü Elvan Kaya hazýr bulundu.
Vali Ahmet Kara, Kars Valiliði döneminde her ay
basýnla bir araya geldiðini, ayný geleneði Çorum’da da
sürdüreceðini söyledi.
V
ali Ahmet Karda, Çorum turizminin geliþmesi için
özel ilgi göstereceðini söyledi.
Türkiye’de turizmin ihmal edilmiþ bir sektör olduðunu belirten Vali Kara, ülkemizin kültür varlýðý açýsýndan çok zengin olduðunu dile getirdi. Kara, þöyle dedi;
“Boðazkale, Alacahöyük, Ortaköy ve Uðurludað’da Hitit þehirleri var. Yüzyýllýk kazýlar devam ediyor. Çorum
Müzesi’nin propagandasý yapýlmalý. Çorum Müzesi örneði az bulunan, son derece modern bir müze. 8-9 medeniyeti içinde barýndýran bir müzemiz var. Kalýntýlarýn
bir çoðu depoda ve Ankara’da bulunuyor. Bir müzeyi
dolduracak kadar eserimiz var. Ýleride ek müze binasý
yapýlmasý gündeme gelebilir. Çorum Müzesi Türkiye’de
ilk 10’a girer. Bir zamanlar övülen Burdur Müzesi’nden
daha güzel. Turizm biraz geniþ bir konu. Turizm abartma sektörüdür. Elimizdeki deðerleri biraz abartarak sunmalýyýz. Vatandaþ merak edip geliyor. Tanýtým eksikliði
var.
V
Kara, “Suriyeliler’in sürekli olay çýkardýklarý, onlar geldikten sonra huzurun bozulduðu yorumlarý doðru deðil.Suriyeliler’in hýrsýzlýk vak’asý yok. Ara sýra birbirleri ile kavga ediyorlar. Sýnýr dýþý edilme riskleri bulunduðu için olay çýkarmýyorlar. Göçmenlerle ilgili fazlaca
vukuat yok. Çorum’da asayiþ sorunu yok.” diye konuþ-
KAMUDA KALÝTELÝ HÝZMET VURGUSU
Vali Kara, yerel ve yaygýn basýn temsilcilerinden
Çorum’a dair sorunlarý dinleme fýrsatý bulacaklarýný, görüþ ve önerilerini alacaklarýný belirterek, “Kamu ve basýný tanýþtýrmak, özellikle beraber konuþturmak istiyoruz. Kamu ve basýn arasýnda paralellik ve irtibat saðlansýn ki, kamuda kaliteli hizmet saðlansýn.” dedi.
‘Turizme yoðunlaþacaðým’
TURÝSTLERÝ ÇORUM’DA KONAKLATAMIYORUZ
En önemli sorun Çorum’da turistleri konaklatamýyoruz. Turizm alanýnda yoðunlaþacaðýz. Ýlçe gezilerime
Alaca ve Boðazkale ile devam edeceðim. Alacahöyük’ü
ziyaret edeceðim. Hattuþa giriþinde karþýlama merkezi
yapýyoruz. Alacahöyük’te çevre düzenlemesi yapýlýyor.”
‘Suriyeliler asayiþi bozmuyor’
ali Ahmet Kara, iç savaþ nedeniyle Suriye’den kaçarak Çorum’a yerleþen yaklaþýk 270 Suriyeli bulunduðunu belirterek, göçmenlerin asayiþi bozduðuna
yönelik yorumlarýn rdoðruyu yansýtmadýðýný söyledi.
Çorum’da toplamda 3 bin göçmen yaþadýðýný, misafirlere devletin gerekli yardýmý saðladýðýný vurgulayan
Vali Kara kaymakamlarla
Çorum’un sorunlarýný görüþtü
HURÞÝT BOZKURT
V
ali Ahmet Kara, kaymakamlarla bir araya gelerek, Çorum'un sorunlarýnýn görüþüldüðü
bir toplantý düzenledi.
Valilik toplantý salonunda gerçekleþtirilen
toplantýya, tüm ilçelerin
kaymakamlarý katýldý.
Toplantýda, ilin ve ilçelerin genel meseleleri ve
ihtiyaçlarý konusunda bilgi alan Vali Ahmet Kara,
meselelerin tespiti ve çözüm yollarý ile ilgili görüþ alýþveriþinde bulundu.
Vali Ahmet Kara, kaymakamlarla bir araya gelerek,
Çorum'un sorunlarýnýn görüþüldüðü bir toplantý düzenledi.
Vali Kara daire müdürleriyle toplantý yaptý
YÜKSEL BASAR
Ç
orum Valisi olarak
göreve baþladýðý
günden beri toplumun
tüm kesimleriyle top-
lantýlar düzenleyerek,
Çorum’a dair bilgi alan
Vali Ahmet Kara, dün
öðleden önce gazeteciler ve kaymakamlarla
birlikte gerçekleþtirdiði
toplantý zincirini, akþam saatlerinde de daire müdürleriyle yaptý.
Ýl Genel Meclis
Salonu’nda
saat
Vali Kara, toplantý zincirini akþam saatlerinde de daire müdürleriyle yaptý.
16,00’da baþlayan toplantýda, resmi kurum
müdürleriyle bir araya
gelen Vali Ahmet Kara,
kendi çalýþma prensipleri hakkýnda bilgi verdiði daire temsilcilerinden, meselelerin çözümü ve hizmet noktasýndaki beklentilerini aktardý.
Vali Kara, basýna
kapalý olarak devam ettirdiði toplantýda mesai
þartlarýna uyumdan,
vatandaþa karþý davranýþa kadar pek çok konuda kendi bakýþ açýsýný dile getirdi.
8
www.corumhakimiyet.net
SALI 18 KASIM 2014
Ýþsizlik 6 ay sonra çift hanede
A
ðustos ayýnda iþsizlik oranlarý
6 ay sonra tekrardan çift
haneye çýkarak yüzde 10.1 oldu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu aðustos
ayýna iliþkin hane halký iþgücü
istatistiklerini açýkladý. Açýklanan
rakamlara göre iþsizlik oraný
Aðustos ayýnda %10,1 seviyesinde
gerçekleþti.
Türkiye genelinde 15 ve daha
yukarý yaþtakilerde iþsiz sayýsý
2014 yýlý Aðustos döneminde 2
milyon 944 bin kiþi oldu.
Ýþsizlik oraný ise %10,1
seviyesinde gerçekleþti. Ýþsizlik
oraný erkeklerde %8,9 kadýnlarda
ise %12,7 oldu. Ayný dönemde;
tarým dýþý iþsizlik oraný %12,3
olarak tahmin edildi. 15-24 yaþ
grubunu içeren genç iþsizlik oraný
%18,9 iken, 15-64 yaþ grubunda bu
oran %10,3 olarak gerçekleþti.
ÝÞSÝZLÝK ORANI
Aðustos 2014 döneminde 15
ve daha yukarý yaþtaki istihdam
edilenlerin sayýsý, 26 milyon 313
bin kiþi, istihdam oraný ise %46,1
oldu. Bu oran erkeklerde %65,7,
kadýnlarda ise %27 olarak
gerçekleþti.
Bu dönemde, tarým
sektöründe çalýþan sayýsý 5 milyon
815 bin kiþi, tarým dýþý sektörlerde
çalýþan sayýsý ise 20 milyon 498 bin
kiþi olarak gerçekleþti. Ýstihdam
edilenlerin %22,1’i tarým, %20’si
sanayi, %7,5’i inþaat, %50,5’i ise
hizmetler sektöründe yer aldý.
Ýþgücü nüfusu 2014 yýlý
Aðustos döneminde 29 milyon 257
bin kiþi, iþgücüne katýlma oraný ise
%51,2 olarak gerçekleþti. Ýþgücüne
katýlma oraný erkeklerde %72,1
kadýnlarda ise %30,9 oldu.
KAMU ÝSTÝHDAMI
ARTTI
Maliye Bakanlýðý tarafýndan
derlenen verilere göre, 2014 yýlý III.
döneminde toplam kamu istihdamý
2013 yýlýnýn ayný dönemine göre
%3,7 oranýnda artarak 3 milyon
420 bin kiþi olarak gerçekleþti.
Mevsim etkilerinden
arýndýrýlmýþ istihdam sayýsý bir
önceki döneme göre 53 bin kiþi
artarak 25 milyon 835 bin kiþi
olarak gerçekleþti. Ýstihdam oraný
ise deðiþim göstermeyerek %45,2
oldu.
Mevsim etkilerinden
arýndýrýlmýþ iþsizlerin sayýsýnda
2014 yýlý Aðustos döneminde, bir
önceki döneme göre 11 bin kiþilik
azalýþ gerçekleþti. Ýþsizlik oraný ise
deðiþim göstermeyerek %10,4
oldu.(Haber7)
Milli gelir yeniden
hesaplanacak
M
illi gelir rakamlarý geçmiþe
dönük olarak 2010 yýlýna
kadar yeniden hesaplanacak
Türkiye Ýstatistik Kurumu
(TÜÝK), 2008 yýlýnda yaptýðý
deðiþikliðin ardýndan milli gelir
hesaplama sisteminde ikinci kez
deðiþiklik yapmaya hazýrlanýyor.
En geç 2018’de geçilmesi
öngörülen 2010 bazlý olacak yeni
milli gelir hesaplama sistemiyle
milli gelir rakamlarýnýn geçmiþe
dönük olarak yukarý yönlü revize
edilmesi bekleniyor. Yeni
hesaplama sistemine geçildiðinde
milli gelir rakamlarý geçmiþe
dönük olarak 2010 yýlýna kadar
yeniden hesaplanacak.
TERCÝH DEÐÝL
ZORUNLULUK
Milli gelir hesabýyla ilgili
deðiþikliðin altýnda uluslararasý
kuruluþlarýn zorunlu tutmasý
yatýyor. Yetkililer deðiþikliðin,
Birleþmiþ Milletler tarafýndan
kabul edilen yeni milli hesaplama
sistemine ve Avrupa Bölgesel ve
Ulusal Hesaplar Sistemi’ndeki
(ESA 95) deðiþikliðe uyum için
gerekli olduðunu belirttiler.
ÝYÝ ÝSTATÝSTÝK
YANSIYACAK
Deðiþime neden ihtiyaç
duyulduðunu ise yetkililer, sanayi
üretiminden turizme, birçok
sektörün hesaplama yöntemlerinde
zaman içerisinde deðiþiklik
yapýldýðýný, artýk daha fazla kayda
dayalý veriden yararlanýlarak daha
saðlýklý istatistik üretilebildiðini,
bunlarýn Gayri Safi Yurtiçi Hasýla
hesaplamasýnda da dikkate
alýnmasý gerektiðini belirtti.
DEÐÝÞÝMLE MÝLLÝ
GELÝR ARTACAK
Hesaplama deðiþikliklerinin
tüm dünyada milli gelirde artýþ
sonucunu doðurduðu belirtildi.
Yetkililer, geliþmiþ ülkelerde
sistem oturmuþ olduðu için
hesaplama sistemi deðiþikliðinde
milli gelir oynaklýðýnýn daha az
olduðunu, ama Türkiye gibi
geliþmekte olan ülkelerde daha
fazla oynaklýk yaþandýðýný
vurguladýlar.
HOLLANDA VE
FRANSA UYGULUYOR
Yeni sistemin Fransa ve
Hollanda’da uygulandýðýný, diðer
AB ülkelerinin de yakýnda
geçeceðini kaydeden yetkililer,
bunun TÜÝK’in kendi kararý
olmadýðýný, zorunlu deðiþiklik
gerçekleþmezse uluslararasý
karþýlaþtýrma yapýlamayacaðýný
ifade ettiler.
2008'DE GELÝR % 31
ARTMIÞTI
2008 yýlýnda yeni sisteme
geçildiðinde, 1987 bazlý seride 400
milyar 46 milyon dolar olarak ilan
edilen 2006 yýlý milli gelir rakamý
yüzde 31.6 artýþla 526 milyar 429
milyon dolar olarak revize edildi.
Böylece kiþi baþýna milli gelir de 5
bin 482 dolardan 7 bin 502 dolara
yükseldi. 2007 yýlýnda ise kiþi
baþýna milli gelir 9 bin 333 dolara
çýktý.(Habertürk)
Diyabette aðýz hijyenine dikkat!
U
zmanlar, diyabetin aðýz içi bakteriyel enfeksiyonlara davetiye çýkardýðýna dikkat çekerek, diyabet hastalarýný uyarýyor.
Diþ Hekimi ve Protez Uzmaný Sevgen Eralp, diyabet hastalarýnýn
aðýz hijyeni konusunda önemli bilgiler verdi. Aðýz hijyeninin saðlanmasý için diþlerin düzgün bir þekilde fýrçalanmasýna gerektiðini ifade eden
Eralp, þeker hastalýðýnda aðýz saðlýðýnýn önemine vurgu yaptý.
Aðýz ve diþ saðlýðýnda önemli noktalara deðinen Eralp, "Aslýnda
aðzýmýzýn içinde aðýz saðlýðýna katkýsý olan çok önemli bir faktör vardýr
oda tükürüktür. Tükürük kapasitesinin az olduðu durumlarýn baþýnda,
ülkemizde de yaygýn olarak görülen Diyabet hastalýðý gelir. Diyabet
hastalýðýnda, aðýz içinde tehlikeye sebep olan baþlý baþýna iki faktör vardýr. Bunlardan birincisi yetersiz tükürük kapasitesi, ikincisi de tükürük
içinde yoðunlaþan þeker miktarýdýr. Tükürüðün, aðýz içinde diþleri yýkayýcý, dolayýsýyla temizleyici bir etkisi vardýr" diye konuþtu. Tükürüklerin diþ yapýsýný kuvvetlenmesine yardýmcý olacaðýný kaydeden Diþ Hekimi Eralp, "Diyabetli hastalarda, tükürüðün yetersiz olmasý ile birlikte
diþ üzerindeki mikro partiküllerin uzaklaþtýrýlmasý mümkün olmaz ve
diþ etlerinin kurumasýyla birlikte savunma mekanizmasý yetersiz kalýr,
bakteriyel enfeksiyonlara yatkýnlýk geliþir. Diyabetli hastalarýn aðýz
konforunu saðlamak amacýyla piyasaya sürülen yapay tükürük bu konuda belki biraz yardýmcý olabilir" dedi.
KAN ÞEKERÝ KONTROLSÜZ SEYREDEN HASTALARA UYARI
Tükürüklerdeki yüksek þeker miktarýnýn bakterilerin beslenmesine
yardýmcý olacaðýný anlatan Diþ Hekimi ve Protez Uzmaný Sevgen Eralp,
kan þekeri kontrolsüz seyreden diyabet hastalarýný dikkatli olmalarý konusunda uyardý. Eralp, þöyle devam etti:"Diyabet hastalýðýnda aðýz içinde problem yaratabilecek olan diðer bir konu da tükürükte artan þeker
miktarý. Özellikle kan þekeri kontrolsüz seyreden diyabet hastalarýnda,
tükürükteki yüksek þeker miktarý, bakterilerin beslenmesine ve kolaylýkla diþ eti iltihabý ve çürüklerin oluþmasýna sebep olur. Zaman içinde
diþ ile diþ eti arasýnda oluþan küçük cepler yeni bakteri odaklarýnýn geliþmesini saðlar ve olay diþ kayýplarýna kadar ilerler. Özetle, diyabet,
aðýz içi bakteriyel enfeksiyonlara davetiye çýkarýrken, aðýz içi enfeksiyonlar da sistemik diyabet hastalýðýnýn kontrol altýna alýnmasýný güçleþtirerek olay kýsýr bir döngü halini alacaktýr. Dolayýsýyla var olan aðýz içi
sorunlarýn tedavisi, þeker hastalýðýnýn kontrolünde kesinlikle atlanmamasý gereken bir tedavi basamaðýdýr."(ÝHA)
Türkiye gazý fiyatý deðiþmeyecek
Ý
ran Milli Gaz Þirketi
Genel Müdürü Hamid
Rýza Iraki, Türkiye'ye
ihraç edilen gazýn fiyatýnýn deðiþmeyeceðini
söyledi.
Ýran Milli Gaz Þirketi Genel Müdürü Hamid Rýza Iraki, Ýran'ýn
Türkiye'ye ihraç ettiði
gazýn yapýlan anlaþmalar doðrultusunda ilerleyeceðini, gaz fiyatýnýn
hiçbir koþulda deðiþmeyeceðini bildirdi.
TÜRKÝYE PARA CEZASI ÖDER
Ýranlý Öðrenciler
Haber Ajansý ÝSNA'ya
konuþan Iraki, Türkiye'ye doðal gaz sevkýyatýnýn sözleþmeye göre
uygulanacaðýný, Türk tarafýnýn da bunu teslim
almayacaðý durumda
para cezasý ödemek zorunda kalacaðýný belirtti.
LAHEY'DE 2,5
MÝLYAR DOLARLIK DAVA
Türkiye'nin, doðalgaz kesintisi yüzünden
Lahey'de Ýran aleyhinde
2,5 milyar dolarlýk tazminat davasý açtýðýný ve
henüz bu dava sonucunu
beklediklerine
iþaret
eden Iraki, "Ýran, mevcut sözleþme uyarýnca,
Türkiye'nin gaz talebini
istikrarlý ve güvenilir bir
þekilde saðlamayý taahhüt eder. Geçen kýþ, en
soðuk havalara karþýn
Türkiye'ye gaz temin ettik" diye konuþtu.
Komþu ülkelere ihraç edilen gaz miktarýnýn artýrýlmasý yönünde
çalýþmalar yapan Ýran,
Türkiye ile yaþanan gaz
fiyatýndaki anlaþmazlýk
konusunda, Türkiye’nin
ithal ettiði gaz hacmini
artýrmasý koþuluyla gaz
fiyatýnda indirime gideceðini açýklamýþtý.
Ýran gazýnýn daimi
alýcýsý olan ve 25 yýllýk
anlaþma çerçevesinde
Ýran’dan yýllýk 10 milyar
metreküp gaz ithal eden
Türkiye, son yýllarda
Ýran'dan günlük ortalama 25 milyon metreküp
gaz ithal ediyordu.(AA)
www.corumhakimiyet.net
SALI 18 KASIM 2014
9
5 bin besilik sýðýr Türkiye’de
Ý
Islak mendile dikkat!
S
açlarý daha yumuþak ve parlak göstermek için þampuanlarda kullanýlan bazý maddeler cilde çok ciddi zararlar veri-
yor.
Özellikle þampuanlarýn
fazla köpük saðlamasý için kullanýlan Sodium Laureth Sulfate
(SLES) petrolden elde edilen
sentetik bir kimyasal ajan olarak kullanýlýyor.
Avrupa ülkelerinde kulla-
nýmý yasaklanan SLES'li þampuanlar, Türkiye baþta olmak
üzere AB dýþýnda kalan ülkelere
ihraç ediliyor.
Uzmanlar, özellikle ithal
edilen þampuanlarda Sodium
Laureth Sulfate (SLES) maddesinin olmamasýna dikkat edilmesi gerektiðini belirtiyor. Tehlike saçan ve kullaným aðý son
derece geniþ bir ürün de ýslak
mendiller. Islak mendil üretiminin lideri Türkiye, bu ürünü
dünyanýn birçok ülkesine satýyor.
Kullaným alanýnýn yaygýnlaþmasý, talebin yüksek olmasý
sebebiyle ýslak mendillerde de
''merdiven altý'' üretimin arttýðýný ifade eden uzmanlar; kontrolsüz üretimlerin her zaman
insan saðlýðý için risk oluþturduðu, ýslak mendil tercih ederken
de TSE iþaretinin aranmasý gerektiðini vurguladý. Pakette þiþkinlik olmamasýna özellikle
dikkat edilmesi gerektiðini vurgulayan uzmanlar, “Þiþkinlik
gaz oluþumuna iþaret eder, bu
da mendillerin bakteri ürettiðini
gösterir” diye konuþtu.(Haber7)
Onun adýný kullanmayýn!
B
onzai kullanýmýna yönelik
ardý ardýna çýkan haberler
üzerine iþin uzmanýndan uyarý
geldi.
Türkiye Psikiyatri Derneði
Alkol Madde Kullaným Bozukluklarý Çalýþma Birimi Koordinatörü Doç.Dr. Cüneyt Evren,sentetik uyuþturucuyla ilgili
mücadelede medyaya çok
önemli görevler düþtüðünü belirtti.
BONZAÝ DEMEYÝN!
Ünlülerin yakalanmasýnda
diðer maddelerle birlikte bonzai
isminin geçmesinin dikkat çekici olduðunu anlatan Evren,
2011 ya da 2012 senesinin baþlarýndan bahsediyorum bonzai
ismiyle ünlülerin yakalandýðý
haberleri vardý. Bu haberler yeni bir þeyler denemek isteyen
merak eden, yapýsýnda merak
olan özellikle gençler için bir de
yasal ve zararsýz olduðunu zannettikleri için kullanma ihtimallerini artýrmýþ olabilir. Bu anlamda baþta medyanýn haberi
kullanýþ þeklinin bonzai kullanýmýný olumsuz etkilemiþ olma
ihtimali var. Bonzai yerine sentetik kannabinoidler ya da sentetik uyuþturucular denilmesi
daha doðru" dedi.
“BONZAÝ KULLANANLARDA ÞÝZOFRENÝ
TABLOSU”
Bonzai adýyla bilinen sentetik uyuþturucularýn beyni etki-
leyerek baðýmlýlýk yaptýðýný belirten Evren, “Sentetik kannabinoidler (SK) ya da sentetik esrar türevleri Türkiye’de bonzai
adý ile bilinen, beyni etkileyen,
baðýmlýlýk yapan maddelerdir.
Bu maddelerin kullanýmý son
yýllarda tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de artmaktadýr.
SK kullanýmý sonrasýnda
kiþilerde çarpýntý, göðüs aðrýsý,
huzursuzluk, solunum güçlükleri, kusma ve bulantý, bilinç
kaybý yanýnda, intihar düþüncesi ya da giriþimi, kendine ve
baþkasýna zarar verici davranýþlar, kalp krizi, böbrek yetmezliði ya da epileptik nöbetler gibi
hayatý tehdit edebilecek belirtiler de görülebilmekte, ölüm vakalarý bildirilmektedir. Bu maddenin kullanýmý sonrasýnda gerçeði deðerlendirme bozukluðu,
þizofreni benzeri psikotik tablolarla da karþýlaþýlmaktadýr” dedi.(ÝHA)
thalatýna izin verilen besilik sýðýr sayýsý
35 bine ulaþýrken, bu ay itibarýyla 5 bin
büyükbaþ hayvan yurda giriþ yaptý.
Ýthalatýna izin verilen besilik sýðýr
sayýsý 35 bine ulaþýrken, bu ay itibarýyla
5 bin büyükbaþ hayvan yurda giriþ yaptý.
Hayvancýlýk Genel Müdürlüðünce
besilik materyallere yönelik
þartnamelerin Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý il müdürlüklerine
gönderilmesinin üzerinden geçen
yaklaþýk 2 aydýr üretici baþvurularý
devam ediyor.
Bakanlýk tarafýndan ihalat
baþvurusunda bulunan besicilere toplam
35 bin besilik hayvan için izin verildi.
Bunlarýn 5 bini bu ay itibarýyla
Türkiye'ye getirildi.
Bakanlýk yetkilileri, özellikle
Avrupa ülkelerinde besilik materyal
fiyatlarýnýn yüksek olmasý nedeniyle izin
alan bazý üreticilerin ithalattan
vazgeçtiðini belirtti.
Bakanlýðýn ithalat izni konusunda
bir süre kýsýtlamasý bulunmazken,
Hayvancýlýk Genel Müdürlüðünce
belirlenen teknik þartnameye göre, etçi
ve kombine ýrklarýn saf veya melez
erkekleri ithal edilebiliyor, sütçü ýrklarla
bunlarýn melezleri alýnmýyor. Ülkeye
giren hayvanlarýn 12 aylýktan küçük ve
aðýrlýklarýnýn 300 kilogramý geçmemesi,
ayrýca kendi ýrk özelliklerini taþýyacak
hayvanlarda herhangi bir fiziki kusur
bulunmamasý gerekiyor.
KAPASÝTE ÞARTI
Seçilecek hayvan üzerinde bireysel
tanýmlamayý saðlayan küpe ve elektronik
kulak küpesi gibi iþaret bulunmasý,
ayrýca hayvanýn bireysel tanýmlama
numarasý, yaþ, cinsiyet ve ýrk bilgileri ile
uyumlu kimlik belgesi bulunmasý
gerekiyor. Saðlýk ve teknik muayenesi
yapýlmayan, kontrolden geçirilmeyen,
seçim heyetince seçilmeyen ve
hazýrlanan seçim listesinde kulak küpe
numarasý yer almayan hiçbir hayvanýn
ithalatýna izin verilmiyor. Ýthal edilecek
hayvanlarýn bakanlýk tarafýndan
belirlenen saðlýk ve teknik þartlara
uygun olmasý koþulu aranýyor.
Ýthalat için en az 100 baþ fiili
kapasiteli ve karantinaya uygun iþletmesi
olan kiþi ve firmalarýn mevcut yerli
orjinli besi hayvaný sayýsýnýn yüzde
40'ýna kadar ithalat baþvurularý dikkate
alýnýyor. Ýthal edilecek besilik sýðýrlarýn,
ihracatçý ülke topraklarýnda doðup
büyümüþ olmalarý, seçimi yapýlan
hayvanlarýn en geç 45 gün içerisinde
Türkiye'ye gönderilmek üzere
yüklemesinin yapýlmasý gerekiyor.
Avustralya, ABD, Brezilya,
Macaristan, Estonya, Litvanya, Letonya,
Fransa, Avusturya, Slovakya, Ýsveç, Çek
Cumhuriyeti, Yunanistan
(Lesvos/Midilli, Samos, Rodos, Chios,
Kos, Ikaria, Dodekanisa, Kalymnos ve
Halki Adalarý ve Peloponniso
s/Peloponnese/Peloponneso s
/Peloponnesus ve Doðu Makedonya ve
Trakya Bölgeleri hariç) ve Ýtalya'dan
(Lazio, Toscana, Piemonte, Sicilya,
Liguria, Calabria, Campania, Umbria
Abruzzo, Molise ve Basilicata Bölgeleri
ve Sardunya adasý hariç) ithalat
yapýlabiliyor.(AA)
TL’den iyi performans
T
ürk Lirasý (TL), son bir aylýk
dönemde dolara karþý yüzde 1'in
üzerinde deðer kazanarak, tüm
geliþmekte olan ülke para birimleri
arasýnda en iyi performansý gösterdi.
Geliþmekte olan ülke para
birimlerinin dolara karþý son bir aylýk
performansý deðerlendirildiðinde, TL
yüzde 1,4'lük deðer kazancýyla
geliþmekte olan ülke para birimleri
arasýnda en güçlüsü oldu. Rus Rublesi
ise ayný dönemde dolar karþýsýndaki
yüzde 14'lük düþüþüyle en kötü
performansý gösterdi.
ABD'den gelen olumlu
makroekonomik veriler, Japonya Merkez
Bankasý (BoJ) ve Avrupa Merkez
Bankasý'nýn (ECB) geniþlemeci
adýmlarýnýn ardýndan dolarýn diðer para
birimleri ve emtialara karþý güçlü seyri
bu hafta da devam etti. Küresel
piyasalarda büyümeye iliþkin endiþeler
de dolara olan talebi artýrýrken,
yatýrýmcýlarýn güvenli liman olarak dolarý
tercih etmeleri dikkati çekti.
Son bir aydýr yükseliþ trendinde
olan dolar endeksi (DXY), haftanýn son
iþlem gününde 88,28 ile 4,5 yýlýn en
yüksek seviyesini gördü.
Haftanýn ilk iþlem gününe 2,2578
seviyesinden baþlayan dolar/TL ise hafta
içinde en yüksek 2,2717'ye çýktýktan
sonra geliþmekte olan para birimlerinden
pozitif ayrýþarak 2,2257'ye kadar
geriledi.
Analistler, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasý'nýn (TCMB) son
dönemde izlediði etkin likidite politikasý,
petrol ve diðer emtia fiyatlarýndaki
düþüþler ve makroekonomik verilerdeki
düzelme sayesinde Türk Lirasý'nýn dolara
karþý geliþmekte olan diðer ülke para
birimlerine göre daha iyi performans
gösterdiðini ifade ediyor.
Dolar/TL'nin yýl sonuna kadar 2,202,25 aralýðýnda hareket etmesini
beklediklerini aktaran analistler, petrol
fiyatlarýnýn gerilemeye devam etmesi
durumunda dolar/TL'nin 2,20'nin altýna
gerilemesinin söz konusu olabileceðini
ifade ediyor.(TRTHaber)
Facebook’tan yeni site
F
acebook’un profesyonel yaþam
için ayrý bir site kuracaðý iddia
ediliyor. Konuyla ilgili iddialarýn ardýndan Facebook sessziliðini koruyor.f
1,3 milyar aktif üyesi bulunan
Facebook’un yeni bir internet sitesi
kurmak için bir süredir çalýþmalar
yürüttüðü iddia ediliyor.
Facebook kullanýcýlarýnýn meslektaþlarý ile iletiþim
kurmalarýna ve bu
yönde paylaþýmlar
yapmalarýna imkan
verecek, Linkedin
benzeri sitesinin adýnýn ‘Facebook at
Work’ olacaðý öne
sürülüyor.
Ýddialara göre, Facebook’un orjinal sitesi ile oldukça benzer bir yapýya sahip olacak yeni sitede kullanýcýlar, kiþisel hesaplarý ve iþ hesaplarýný ayrý tutabilecek.
ABD merkezli teknoloji devi
Facebook, konuyla ilgili çýkan iddialar hakkýnda þu an için yorum yapmaktan kaçýnýyor.(Haber7)
10 SALI
www.corumhakimiyet.net
18 KASIM 2014
Çorum’un Sungurlu ilçesinde kurulan tesiste ‘sývý tuz’ üretiliyor
Çorum’dan dünyaya ‘sývý tuz’
RECEP MEBET
Ýþadamý Mahmut Küçükdoðan, Çorum’un
Sungurlu ilçesinde kurduðu tesiste ‘sývý tuz’ üretiyor.
‘Dr. Salt’ markasýyla piyasaya sunulan sývý
tuzun Avrupa ve Asya pazarlarýna ihraç edilmesi
hedefleniyor.
“Vücudun ihtiyacý olan tuz, rafine edilmemiþ
sývý tuzdur” diyen Mahmut Grup Yönetim Kurulu
Baþkaný Mahmut Küçükdoðan, “Bilim adamlarý
saðlýklý tuzun ‘sývý tuz’ olduðunu söylüyor.
Türkiye’de üretilmeyen bir ürünü Çorum’da ürettik.
Yurt dýþýndan büyük talep var. Yýl sonuna kadar 5
milyon dolarlýk ihracat hedefliyoruz” dedi.
Star Gazetesi’nden Birol Keleþ’e konuþan
Mahmut Küçükdoðan, Avrupa’da ‘altýn suyu’ adý
verilen ‘sývý tuz’u ve üretim çalýþmalarýný anlattý.
‘Dr. Salt, dünyaya ‘altýn suyu’ içirecek’ baþlýklý
haberde þu ifadelere yer verildi:
‘DÜNYA, ‘ALTIN SUYU’ ÝÇECEK’
Saðlýklý yaþam için önemli olan ve Avrupa’nýn
‘altýn suyu’ adýný verdiði sývý tuz, artýk Türkiye’de
üretilip, Avrupa ve Asya pazarlarýna ihraç edilecek.
Türk giriþimci Mahmut Küçükdoðan tarafýndan yerli
kaynaklardan elde edilen rafine edilmemiþ doðal
tuza Asya ve Batý Avrupa ülkelerinden yoðun talep
yaðýyor. Çorum’da tamamen doðal kaynaktan
çýkarak üretilen sývý tuzla Avrupa ülkeleri baþta
olmak üzere, Güney Kore’ye 5 milyon dolarlýk
ihracat hedefleniyor. ‘Vücudun anahtarý tuzdur’
diyerek sývý tuzu dünya gündemine getirmeye çalýþan
Mahmut Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Mahmut
Küçükdoðan, rafine edilmemiþ doðal tuzu 8 ay önce
Türkiye’de üretmeye baþladýklarýný vurgularken
“Dünyanýn dört bir yanýnda yoðun talep almaya
baþladýk” dedi.
40 YIL ÖNCE BULSAYDI!
Dünyada ilk örneklerinin Japonya ve Ýspanya’da
olduðunu, orada da bu ürünlerin yeni kullanýlmaya
baþlandýðýný kaydeden Küçükdoðan “Vücudun
ihtiyacý olan tuz, rafine edilmemiþ sývý tuzdur. Biz de
bu bilinçle halkýmýzýn bir ihtiyacýný karþýlamak için
yola çýktýk. Dünyanýn farklý ülkelerinde büyük talep
almaya baþladýk. Güney Kore ile satýþ imzalamanýn
eþiðindeyiz. Avrupa ülkelerine ilk aþamada 5 milyon
dolarlýk ihracat hedefliyoruz. Avrupa bizim için en
önemli market” dedi. Beþ yýl içinde dünyanýn sývý
tuzu hayatýna sokacaðýndan emin olan Küçükdoðan
“Eðer bunu 40 yýl önce bulsaydým, dünyadaki herkes
þimdi bu tuzu kullanýrdý” diye konuþtu.
HAYAT SÝGORTASI
Çorum’da bulunan tesislerde 150 ml’lik tuzluk,
750 ml’lik cam þiþe ve otel, restoran gibi toplu
tüketime yönelik olarak 5 litrelik pratik musluklu
paketlerde üretilen sývý tuz Dr. Salt markasýyla
piyasaya sunuluyor. Dört kiþilik bir ailenin yýllýk 50
TL civarýnda parayý sývý tuz için harcayabileceðini
söyleyen Küçükdoðan “50 TL’yi hayat sigortasý gibi
düþünmek lazým” dedi.
ZARARLI ÝMAJINI YIKACAK
Küçükdoðan, Dr. Salt’ýn, rafine tuzlarýn yol
açtýðý ‘saðlýða zararlý’ imajýný yýkacaðýný ifade
ederek, “Dr. Salt saðlýða zararlý olmak bir yana
saðlýklý kalabilmek için mutlaka tüketilmesi gereken
bir ürün. Bildiðimiz rafine tuzlar saðlýðýmýzý tehdit
ederken doðal sývý tuz ise saðlýklý yaþam için
vazgeçilmez. ABD’de rafine edilmiþ tuzlarýn
üzerinde ‘No Salt’ (tuz deðil) yazýyor. Bizde ise tuz
diye satýlýyor. Bir ürün rafine oluyorsa, jelatine
giriyorsa tüketmekten kaçýnmalýyýz” dedi.
TUZUNU CEBÝNDE TAÞIYOR
Sývý tuz ‘Dr. Salt’ markasýyla piyasaya sunuluy-
Tuzun insan saðlýðýnýn vazgeçilmez unsuru
olduðunu söyleyen, 1950’den bu yana tuzun rafine
edilmeye baþlandýðý ve içindeki faydalý unsurlarýn
kaybolduðunu vurgulayan Mahmut Küçükdoðan, her
yere cebinde taþýdýðý tuzlukla gittiðini söyledi.
Küçükdoðan “Doðal, rafine edilmemiþ sývý tuzu
keþfettikten sonra artýk
cebimde tuzluk olmadan
dýþarý çýkmýyorum.
Dýþarýda yemek yemeye
gittiðimde tuzum
yanýmda” diye konuþtu.
Küçükdoðan ayrýca,
Ýstanbul’un bazý ünlü
lokantalarýnýn sývý tuzu
kullanmaya baþladýðýný
kaydetti.
HÜCRELERÝNÝZÝ
AÐLATMAYIN
Küçükdoðan, Star Gazetesi’nden Birol Keleþ’e sývý tuzu anlattý.
Tuz konusunda
toplumda bir kafa
karýþýklýðý yaþandýðýný
hatýrlatan Küçükdoðan,
saðlýk için vazgeçilmez
olan tuzun ayný zamanda
birçok hastalýðýn da
sebebi olduðu açýklayýp,
ancak bunun doðal tuz
olmasý gerektiðini
belirtiyor. Ýnsan
vücudunun yüzde 7075’inin su olduðunu,
hücrelerin içerisine su
girebilmesi için vücutta
tuz olmasý gerektiðini
belirten Küçükdoðan
“Ýnsan vücudunda doðal
tuz yoksa hücreler yeteri
kadar su alamýyor. Aç
kalan, susuz kalan çocuk
ne yapar? Aðlar. Hücre de
aðlýyor. Hücrenin
aðlamasý demek, vücutta
sýkýntý var demektir.
Aðlamayý susturmak için
tuz lazým” dedi.
Mahmut Küçükdoðan, Avrupa’da ‘altýn suyu’ adý verilen ‘sývý tuz’u ve üretim çalýþmalarýný anlattý.
Avcý Eðitim Kursu
24 Kasým’da baþlýyor
RECEP MEBET
Çorum’da ‘Avcý
Eðitim Kursu’ açýlacak.
Çorum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Spor Kulübü Derneði tarafýndan yapýlan açýklamaya
göre, 2014/4 41. Dönem Avcý Eðitim Kursu
24 Kasým 2014 tarihinde baþlayacak.
Kurs kayýtlarýnýn
baþladýðýnýn belirtildiði
açýklamada eðitime katýlmak isteyen avcý
adaylarýn gerekli evraklarý tamamladýktan
sonra müracaatlarýný
yapabilecekleri belirtildi.
Avcý Eðitim Kursu
hakkýnda bilgi veren
Dernek yetkilisi Aslan
Özkaya, 40 kiþinin ka-
Aslan Özkaya, kurs hakkýnda bilgiler verdi.
týlýmý ile baþlayacak
eðitim için müracaat
edenlerin sýraya alýndýðýný söyledi.
Aslan
Özkaya,
kursa katýlmak isteyenlerin 3 adet vesikalýk
fotoðraf,
ikametgah
belgesi, kimlik fotokopisi ve diploma fotokopisi ile müracaat edebileceklerini dile getirdi.
Eksik evraký olanlarýn ve kursun baþlama
saati ile ilgili bilgilerin
kýsa mesajla adaylara
bildirileceðini anlatan
Özkaya, detaylý bilginin Milli Parklar Þube
Müdürlüðü ya da saat
20.00’den sonra 212 19
79 numaralý Dernek
iletiþim hattýndan alýnabileceðini kaydetti.
2014/4 41. Dönem Avcý Eðitim Kursu 24 Kasým 2014 tarihinde baþlayacak.
www.corumhakimiyet.net
SALI 18 KASIM 2014
11
Vali’den TSO’ya iade-i ziyaret
‘Çorum’u kalkýndýran yatýrýmcýlara helal olsun’
EROL TAÞKAN
lantý salonuna gelen Vali Ahmet Kara, TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal'la birlikte baþkanlýk divanýnda oturdu.
Kýsa bir selamlama konuþmasý ile Vali Ahmet Kara'ya
'hoþgeldiniz" diyen Karadaþ, sözü Vali Ahmet Kara'ya býraktý.
Çorum'a gelmekten ve Çorumlular'la tanýþmaktan büyük mutluluk duyduðunu belirterek sözlerine baþlayan Vali Ahmet Kara, Çorum'a gelmezden önce Çorum'u Denizli, Kahramanmaraþ ve
benzeri illerle birlikte andýklarýný, ancak Çorum'a geldiðinde Çorum'un yapýsýnýn
tahmin ettiðinin de üzerinde
olduðuna þahit olduðunu aktardý.
"Hem þaþýrdým, hem
memnun oldum" sözleriyle
Çorum'a dair ilk duygularýný
dile getiren Vali Kara, Çorum'un sanayi kapasitesinin
bu kadar yüksek olduðunu
bilmediðini söyledi.
"Çorum'un kalkýnmasýna vesile olunmasý takdire
þayandýr. Biz de Vali olarak
neler yapýp, bunun üzerine
ne katabileceðimize bakacaðýz." diyen Vali Kara, tek kiÇorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclisi, Vali Ahmet Kara'yý aðýrladý.
þilik kahramanlýk devirlerinin bittiðini, ekip olarak el
ele verip, kazaným elde etmek gerektiðine iþaret etti.
Vali Ahmet Kara, TSO
ziyaretinde þunlarý söyledi,
"Vali olarak neler yapabileceðimizi mutlaka hesaplayacaðýz ve bunu yaparken de
TSO'dan azami ölçüde yararlanarak Çorum'a daha çok
hizmet etmek istiyorum. Bu
ili bu noktaya kendi imkanlarý ile taþýyan iþ adamlarýný
kutluyorum. Ekip olarak el
ele verir ve Çorum için çalýþýrsak bir þeyler üretebiliriz.
Geldiðimiz nokta, þýmarmaya vesile olmamalý yoksa yerimizde sayarýz. Sanayinin
sorunlarýný aþýp, daha da ileri
gideceðine inanýyorum."
Kara, Çorumlu sanayici ve iþadamlarýndan övgüyle söz etti.
Vali Ahmet Kara, iade-i ziyarette bulunduðu TSO'da
katýldýðý meclis toplantýsýnda, "Çýlgýn yatýrýmlarýyla Çorum'u sanayi þehri yapan iþ adamlarý her türlü takdiri hakediyor." dedi.
Kasým ayý toplantýsý için bir araya gelen TSO Meclisi, Vali Ahmet Kara'yý aðýrladý.
Gündem maddelerinin görüþülmesinden sonra, top-
TSO üyelerine duyuru
Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren
yeni Torba Yasa ile birlikte, TSO üyelerinin yasa
kapsamýnda saðlanan ödeme kolaylýklarýndan faydalanabilecekleri belirtildi.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO)’ndan
yapýlan açýklamada, “Vergi ve kamu alacaklarýnýn
yeniden yapýlandýrýlmasýyla ödeme kolaylýðý getiren
Torba Yasa kapsamýnda, gecikmiþ aidat borcu bulunan
üyelere ödeme kolaylýðý saðlanacaktýr. Üyelerimiz,
yýllýk ve munzam aidatlarý, navlun hâsýlatýndan alýnacak
oda paylarý, borsa tescil ücretleri ile oda ve borsalarýn
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'ne olan aidat
borçlarýnda taksitlendirme ve indirim imkânlarýndan
yararlanabileceklerdir.
Gecikmiþ borcu bulunan üyelerimizin,
taksitlendirme ve indirim imkânlarýndan
faydalanabilmesi, vergi mükellefiyetleri sona eren ve
vefat eden üye yakýnlarýnýn yasadan yararlanabilmesi
için 1 Aralýk 2014 tarihine kadar odamýza dilekçe
müracaat etmeleri gerekmektedir. Kanun gereði 1
Aralýk 2014 tarihinden sonra yapýlacak baþvurular
dikkate alýnmayacaktýr.” denildi. (Haber Merkezi)
Engelli yolcu, halk otobüsü
þoföründen þikâyetçi oldu
RECEP MEBET
Çorum’da özel halk
otobüsünde seyahat eden
engelli bir yolcu,
þoförün kendisini darp
ettiði iddiasýyla þikâyetçi
oldu.
Dün sabah Akkent
Mahallesi otobüsüne
binen Mustafa Coþkun,
engelli kartýný cihaza
okutup þoföre
gösterdiðini ancak hak
etmediði bir davranýþla
karþýlaþtýðýný söyledi.
Halk otobüsü
þoförünün kendisine
baðýrdýðýný ve
Mustafa Coþkun, otobüs þoföründen þikayetçi.
uyarmasýna raðmen el
hareketleri ile karþýlýk
verdiðini belirten
Coþkun, “Kartýmý
gösterdiðim halde beni
itekleyen þoför, sað
gözümün üzerine
yumruk atarak darp etti”
dedi.
“Git, nereye þikayet
edersen et” þeklindeki
sözlerle þoför tarafýndan
otobüsten indirildiðini
önesüren Coþkun,
konuyla ilgili þikâyetçi
olduðunu ve yaþadýðý
maðduriyeti ilgili
kurumlara bildirdiðini
sözlerine ekledi.
Sürücüler, duraklamalarda dahi ücret talep edilmesini yanlýþ bulduklarýný ifade ettiler.
Sürücüler, park ücreti
uygulamasýna tepkili
RECEP MEBET
Çorumlu sürücüler, Gazi, Ýnönü ve Bahabey
Caddeleri’ndeki park ücreti uygulamasýnda yaþanan aksaklýklardan þikâyetçi.
Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili
þikâyetlerini dile getiren bazý sürücüler, duraklamalarda dahi ücret talep edilmesini yanlýþ bulduklarýný ifade ettiler.
Bahabey Caddesi’nde banka þubesine girip
çýkan bir sürücü ise daha önce ödediði ancak dekont verilmeyen park ücretinin tekrar kendisinden
talep edildiðini söyledi.
Park görevlisinin, “Eski borcunuz görünüyor” diyerek kendisinden fazladan ücret talep etmesine þaþýran sürücü, “Türkiye’nin hiçbir yerinde duraklamalarda ücret talep edilmiyor. Ancak ne
hikmetse Çorum’da böylesine bir uygulama gerçekleþtiriliyor. Üstelik daha önce ödediðimiz park
ücreti, dekontunu almadýðýmýz bahanesiyle yeniden tahsil ediliyor. Haksýzlýðýn büyüðü, küçüðü
olmaz. Yetkililere sesleniyor ve bu hususta acilen
gerekli düzenleme ve tedbirlerin alýnmasýný istiyoruz” diye konuþtu.
Uður Mumcu’da yere yýðýldý
DENÝZ URAL
Uður Mumcu
Caddesi’nde yürüyen bir
vatandaþ, geçirdiði
epilepsi nöbeti
nedeniyle yere yýðýldý.
Dengesini kaybedip
yere düþen adam baþýný
zemine çarptý. Þuurunu
kaybeden hasta adama
ilk müdahaleyi esnaf ve
çevreden geçen
vatandaþlar yaptý.
Olay yerine
çaðrýlan ambulansa
alýnan epilepsi hastasý,
tedavi için hastaneye
kaldýrýldý.
Yere yýðýlan epilepsi hastasý, ambulansla hastaneye kaldýrýldý.
12 SALI 18 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
KOAH dünyada dördüncü ölüm nedeni
K
ronik Týkayýcý Akciðer Hastalýðý'nýn (KOAH),
dünyada tüm ölümlerde dördüncü, bulaþýcý
olmayan hastalýklar içinde üçüncü ölüm nedeni olduðu
belirtildi.Türk Toraks Derneði tarafýndan, 19 Kasým
Dünya KOAH Günü dolayýsýyla yapýlan yazýlý
açýklamada, bu yýlýn temasýnýn "yürüyüþ" olarak
belirlendiði belirtildi.
KOAH'ýn nefes yollarýnda mikroplarla oluþmayan
bir iltihaplanmaya baðlý oluþan ilerleyici bir akciðer
hastalýðý olduðu ifade edilen açýklamada, hastalýðýn
görülme sýklýðýnýn 40 yaþ üstü yetiþkinlerde yüzde 1520 olduðu vurgulandý.
"Türkiye'de 40 yaþ üstü her 5 kiþiden birinde
KOAH vardýr" ifadesine yer verilen açýklamada, þunlar
kaydedildi:
"Yaklaþýk 10 KOAH hastasýnýn sadece biri doktora
baþvurmuþ ve doðru taný alabilmiþtir. Bu durumda,
ülkemizde bulunan 3-5 milyona yakýn KOAH'lý
hastanýn sadece 300-500 bini kendisinde hastalýk
olduðunu bilmektedir.
Küresel Hastalýk Yükü Çalýþmasý verilerine göre,
KOAH yýlda 2,9 milyon ölüme neden olmaktadýr.
Günümüzde dünyada tüm ölümlerde 4. ölüm nedeni,
bulaþýcý olmayan hastalýklar içinde 3. ölüm nedeni
haline gelen KOAH, tüm ölümlerin de yüzde 5,5'inden
sorumludur."
RÝSK FAKTÖRÜ SÝGARA
KOAH geliþimi için tüm dünyada en yaygýn
görülen risk faktörünün sigara dumaný olduðu ifade
edilen açýklamada, þunlar kaydedildi:
"Sigara içenler, içmeyenlere göre, daha fazla
solunumsal þikayetlere, daha fazla solunum fonksiyon
kaybýna ve daha yüksek KOAH ölüm oranlarýna
sahiptirler.
Pipo, puro, nargile gibi tütünsel ürünler ve
çevresel tütün dumaný da KOAH geliþimine katkýda
bulunmaktadýr. KOAH geliþiminde genetik risk
faktörlerinin rolü henüz çok iyi aydýnlatýlamamýþ
olmasýna raðmen, saðlýkta eþitsizlik, özellikle odun,
tezek, kök benzeri yakýt kullanýmýna ikincil iç ortam
hava kirliliði ve tozlu-dumanlý iþyerlerinde çalýþmanýn
en önemli çevresel risk faktörleri olduðu bilinmektedir.
Yetersiz fiziksel aktivite de artýk bir risk faktörü olarak
kabul edilmektedir."
Açýklamada, KOAH'da en sýk görülen
yakýnmalarýn nefes darlýðý, öksürük ve balgam çýkar
þeklinde görüldüðüne dikkat çekildi.
VEKÝLLERE BÝLGÝ VERÝLECEK
Bu arada 19 Kasým Dünya KOAH Günü
dolayýsýyla yapýlacak farkýndalýk çalýþmalarý
kapsamýnda, Türk Toraks Derneði tarafýndan,
TBMM'de hastalýk ve sigara býrakma yöntemleri
konusunda bilgilendirme toplantýsý düzenlenecek.
TBMM Konferans Salonu'nda yapýlacak toplantý
sonrasýnda isteyen vekillere KOAH tanýsý için
belirleyici olan nefes ölçüm testi de yapýlacak.(AA)
Diyet listesinde mutlaka olmalý
U
zman Diyetisyen Þebnem Kandýralý, kilo verebilmek için tam buðday unundan makarnanýn diyet listesinde olmasý gerektiðini söyledi.
Diyetisyen Þebnem Kandýralý, “Makarna saðlýklý
olduðu bilinen ve sýklýkla önerilen Akdeniz Diyetinde de
kullanýlýr. Lezzetli, ucuz ve hazýrlamasý kolay olmasýnýn
yaný sýra diyette diðer besinlerle birlikte kullanýldýðýnda
saðlýklý, besleyici ve doyurucu öðünler için mükemmel
bir besindir.
Genellikle lif deposu sebze ve kurubaklagiller, kalp
dostu balýk ve tekli doymamýþ yað asitleri, antioksidan
zengini domates sosu ve protein dolu peynirler, tavuk ve
yaðsýz etler ile birlikte hazýrlanabilir. Tam tahýllar ve
zengileþtirilmiþ tahýllar demir ve B grubu vitaminlerin
yaný sýra vücut fonksiyonlarý için gerekli esansiyel vitamin, mineral ve fitonutrientler içerir. Besin etiketine dikkat edilip yüzde 100 tam buðday veya yüzde 100 tam tahýl yazanlar tercih edilmelidir.” dedi.
AÇLIK HÝSSÝNÝ ORTADAN KALDIRIYOR
‘Bir buluþ da sen yap’
B
ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk,
dünyada mal satmadýðýmýz hiçbir ülke
olmadýðýný söyledi.Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakaný Fikri Iþýk, "Baþýma icat çýkarma'
cümlesinin yerini artýk 'Bir buluþ da sen yap'
almalý. Bir giriþimde de sen bulun. Belki baþarýsýz
olabilirsin ama bir defa baþarýsýz olursun ancak
ikincide, üçüncüde baþarýrsýn" dedi.
Iþýk, Anadolu Aslanlarý Ýþadamlarý Derneði
(ASKON) Mersin Þubesi'nin açýlýþýnda yaptýðý
konuþmada, ekonominin küreselleþtiði
dönemlerden itibaren ülkelerin kalkýnmalarýnda ve
geliþmelerinde en önemli aktörlerin giriþimciler
olduðunu söyledi.
Sanayici, iþ adamý ve giriþimcisi olmayan
ülkelerin bu çaðda varlýklarýný devam ettirme þansý
olmadýðýný vurgulayan Iþýk, "Giriþimciniz yoksa
bu yarýþta saf dýþýsýnýz. Artýk ülkelerin rekabetleri,
devletlerin rekabetleri deðil þirketlerin rekabetine
döndü. Artýk pek çok ülke kendi þirketinin
menfaatini savunmayý devletinin menfaatini
savunmak olarak görüyor" dedi.
Iþýk, devlet baþkanlarýnýn baþka bir ülkeye
gidip herhangi bir þirketin ihale almasý için kulis
yapmasýnýn normal karþýlandýðýný ifade ederek,
artýk rekabetin giriþimciler üzerinden
yürütüldüðünün altýný çizdi.
DÜNYADA MAL SATILMAYAN
ÜLKE YOK
Güçlü giriþimcilik ruhuna sahip Türk
milletinin içinden çok daha fazla giriþimci
çýkmasýnýn ve giriþimcilerin ölçek büyütmesinin
temel önceliklerden birisi olduðunu anlatan Iþýk,
þöyle devam etti:
"Baþýma icat çýkarma' cümlesinin yerini artýk
'Bir buluþ da sen yap' almalý. Bir giriþimde de sen
bulun. Belki baþarýsýz olabilirsin ama bir defa
baþarýsýz olursun ancak ikincide, üçüncüde
baþarýrsýn. Giriþimcisini desteklemeyen hiçbir
ülkenin artýk bu çaðda rekabet þansý yok. Elbette
giriþimci bir ruha sahibiz. Þu anda dünyada mal
satmadýðýmýz hiçbir ülke yok. Bu aslýnda Türk
giriþimcisinin ne kadar güçlü olduðunun ve ne
kadar giriþken olduðunun göstergesi ama bir elin
nesi, iki elin sesi var. Eðer giriþimcilerimiz sivil
toplum örgütleri çatýsý altýnda bir araya gelir,
Makarnanýn sürekli enerji saðladýðýný dile getiren
Diyetisyen Þebnem Kandýralý daha sonra þunlarý kaydetti; “Makarna gibi karbonhidratlar glikoz içerir, beyin ve
kaslar için hayati önemli bir yakýttýr. Kompleks karbonhidratlar için mükemmel bir kaynaktýr, enerjinin yavaþ
salýnýmýný saðlar. Basit þekerler gibi hýzlý ve kýsa süren
enerjinin aksine makarna sürdürülebilir enerji saðlar. Kilo vermeyi saðlayan karbonhidratlarý
azaltmak deðil kaloriyi kýsýtlamaktýr.
Karbonhidratlar kilo vermeye çalýþýrken oluþan açlýk hissini de
ortadan kaldýrmaya yardýmcý olur.
Düþük
sod-
güçlerini birleþtirirlerse iþte o zaman büyümeleri
aritmetik deðil geometrik oluyor."
Iþýk, bu açýdan sanayici ve iþ adamlarý
derneklerini çok önemsediklerini belirterek,
dünyada olduðu gibi Türkiye'nin ekonomisinde de
KOBÝ'lerin ekonominin bel kemiði olduðunu ifade
etti.
KOBÝ'lerdeki en önemli iki problemin ise
kurumsallaþma ve rekabet gücü olduðuna dikkati
çeken Iþýk, kurumsallaþmada da ASKON gibi sivil
toplum örgütlerinin saðlayacaðý çok önemli
imkanlar olduðunu söyledi.
Iþýk, kurumsallaþmadaki güzel örneklerin
giriþimcilere tanýtýlmasý gibi pek çok uygulamanýn
sivil toplum örgütleri bünyesinde bir araya
gelmekle saðlanacaðý aktararak, bu açýdan
ASKON Mersin Þubesi'ni önemsediðini kaydetti.
yumlu ve kolesterolsüzdür. 1 su bardaðý zenginleþtirilmiþ makarnalar demir ve bazý B grubu vitaminler de olmak üzere esansiyel besin öðeleri içerir. 1 su bardaðý tam
buðday unundan makarna yaklaþýk 100 kalori olup, günlük lif ihtiyacýnýn da yüzde 25’ini karþýlar. Tam buðday
unundan makarna porsiyonunu ½ ila 1 su bardaðý arasýnda tutmak daha düþük beden kitle indeksi ve daha düþük
karýn bölgesi yaðlanmasý ile iliþkilidir.
Folik asit içerir. Zenginleþtirilmiþ makarnalar hamile kadýnlar için, bebekte doðum kusurlarýnýn oluþumunu
önleyen, önemli bir B grubu vitamini olan folik asitide
içerir. 1 porsiyon kuru makarna yaklaþýk 100 mcg folik
asit içerir, günlük önerilenin yüzde 25’i kadardýr.
Dengeli bir diyetin parçasýdýr. Günlük enerji ihtiyacýnýn %45-65’i makarna gibi kompleks karbonhidratlardan gelmelidir. 130 gram kadar günlük karbonhidrat alýmý önerilir. 1 su bardaðý tam buðday unundan spaghetti
37 g karbonhidrat içerir.
Sindirim sistemi saðlýðýný destekler. Çözünmez lif
içeriði ile kabýzlýk oluþumunu önler ve divertikül gibi
baðýrsak sorunlarýnýn oluþumunu engeller. Tam buðday
unundan makarnanýn 1 porsiyonu en az 5 gram lif içerir.
Günde kadýnlara 21-25 g, erkeklere de 30-38 g lif almalarý önerilir. Düþük glisemik indekse sahiptir. Kan þekeri düzeyinin hýzlýca yükselmesine sebep olmayýp, beraberinde iþtah kontrolü de saðlar.
Düþük kalorili makarna öðünleri hazýrlamak çok
basittir. Aðýr soslarý, taze domates sosu veya pesto sos
gibi düþük kalorili içinde sebze olan soslarla deðiþtirin.
Makarnalarý taze otlar, sarýmsak ve hafif bir zeytinyað
gezdirerek de tercih edebilirsiniz. En sevdiðiniz makarna öðününün kalorisini azaltmak için; tarifte 2 su bardaðý makarna dendiyse 1 su bardaðý kadar koyun üzerini de
örneðin; brokoli ve kýrmýzý biber ya da kabak ve fesleðen ile tamamlayýn. Kalorisini azaltmanýn yaný sýra daha
fazla besleyicilik, lezzet ve renk katmýþ olacaksýnýz. Kilo kaybýna fayda saðlamak için yapýlabilecek bir diðer
öneri de tarifte belirtilen makarnanýn yarýsý kadar
koyup üzerini kurubaklagillerle tamamlamaktýr. Hem tam protein kaynaðý elde etmiþ
olacak hem de kurubaklagiller ve lif
içeriði ile çok daha uzun süre tok kalmanýzý saðlayacaktýr.” (ÝHA)
ARA ELEMAN SIKINTISI
Iþýk, milletin önüne engel konulmamasý
halinde baþaramayacaðý þey olmadýðýný
kaydederek, "Siz imam hatipleri kapatacaðým
diyerek meslek liselerinin önüne engel koyarsanýz
bugün sanayici aranan eleman bulamaz. Ara
elaman demiyorum, aranan eleman bulamaz. O
engeli ortadan kaldýrýp da 'Gençler siz yürüyün.
Biz de sizlerin arkanýzdayýz' dediðiniz zaman bu
milleti kimse tutamaz" diye konuþtu.
Iþýk, özellikle üretim ahlaký konusunun da son
derece önemsenmesi gerektiðine inandýðýný
sözlerine ekledi.
Mersin Valisi Özdemir Çakacak ise
sanayicilerin devletin yaptýðý önlerini açacak
düzenlemelerle dünyanýn her yerinde büyük iþler
yapabilecek kapasiteye ulaþtýðýný söyledi.
ASKON Genel Baþkaný Mustafa Koca da
çözüm sürecine destek vermek suretiyle içeride ve
dýþarýdaki Türkiye aleyhine çalýþan insanlara ders
vermek zorunda olduklarýný belirterek, çözüm
sürecinde üretim çarklarýný durdurmaz ve alýnan
kararlarý çok ciddi þekilde uygulamaya
koyduklarýnda 2023 hedeflerinin gerçek olacaðýný
ifade etti.
Konuþmalarýn ardýndan Iþýk,
beraberindekilerle ASKON Mersin Þubesi'nin
açýlýþýný gerçekleþtirdi.(Haber7)
Uzmanlardan ‘e-sigara’ uyarýsý
S
on zamanlarda Türkiye'ye giriþi
için çaba sarf edilen e-sigaranýn,
diðer tütün ürünleri gibi baðýmlýlýk
sebebi olan nikotin içerdiði bildirildi.
Türk Toraks Derneði Tütün
Kontrolü Çalýþma Grubu tarafýndan
konuyla ilgili yapýlan yazýlý açýklamada, tütünün hangi þekilde olursa
olsun zararýna dikkat çekilerek alýnmasý gereken önlemler hakkýnda
bilgi verildi. Son yýllarda artan ülke
duyarlýlýklarý nedeniyle sigara yasaklarýnýn daha geniþ halk kitleleri
tarafýndan kabul gördüðünün altýnýn
çizildiði açýklamada, Türkiye'nin
2004 yýlýnda imza attýðý Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleþmesi sonrasýnda yaptýðý faaliyetlerle, tütünle mücadelede örnek alýnan ülke konumuna geldiði kaydedildi. Ancak son
zamanlarda yasaðý delmeye yönelik
giriþimlerin olduðuna dikkat çekilen açýklamada özellikle baþta e-si-
gara olmak üzere dumansýz tütün
ürünlerinin Türkiye’ye giriþi için
çaba gösterildiðinin altý çizildi.
E-sigaranýn diðer tütün ürünleri gibi baðýmlýlýðýn nedeni olan nikotin içerdiði belirtilen açýklamada,
þöyle denildi:
"Ýçerdiði toksik, katký maddeleri, tatlandýrýcý ve tasarýmlarýyla
önce gençleri hedefler. Ayrýca, sigara içme davranýþýný taklit ederek
normalleþtiren e-sigara, reklamla-
rýyla tütün ürünlerini tekrar gündeme getirir. Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan yasaklanmasý gereken bir
tütün ürünü olarak görülmekte olup
2013 yýlýnda Saðlýk Bakanlýðýmýz
tarafýndan da yasaklanmýþtýr. Sigara
þirketlerinin artan yasaklardan kurtulmak için geliþtirdiði dumansýz tütün ürünleri, önemli bir halk saðlýðý
sorunudur ve olmaya da devam edecektir. Tütün yasaðýnýn uygulanmasýnda ve duyurulmasýnda, yazýlý ve
görsel basýnýn katkýlarý, ulusal tütün
kontrolünün vazgeçilmez bir parçasýdýr. Önümüzdeki yýllarda tütün
kontrolüne sekte vurabilecek dumansýz tütün ürünlerinin, sizin tarafýnýzdan daha yakýndan tanýnmasý
ve bu sayede kamuoyunun bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Göðüs
hastalýklarý uzmanlarý olarak önlem
alýnmazsa ülkemize giriþinin yasal
hale gelebileceði endiþesini yaþýyoruz." (ÝHA)
www.corumhakimiyet.net
SALI 18 KASIM 2014
Merve Ayvaz
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:25 MUHARREM: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:5 Teþrin-i Sâni 1430 Kasým:11
2014
18
KASIM
Bakü-Ceyhan Boru Hattý Antlaþmasý
(1999) - Kanije Müdâfaasý (1601) Deniz Harp Okulu'nun açýlýþý (1773)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.49
06.18
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.32 AKÞAM 16.33
14.07 YATSI
17.55
Can gargaraya gelmedikçe, Allahü
teâlâ, kulun tevbesini kabûl eder.
Hadîs-i þerîf
A
Almanlar, Burada Yaþayan Türkler ve Kürtlerle Ýlgili
lmanya'daki ilk günüm. Boyumdan büyük iki valizim ve iki güne dayanan uykusuzluðumla yurt kaydýmý yaptýrmak için sýrada bekliyorum. Bitmek bilmeyen Alman bürokrasisiyle ilk günden tatsýz bir tanýþma. Mesai saatleri öðleden sonra dörtte bitiyor, sonrasýnda kurallar
için yaþayan bu insanlara parmak kýmýldatamazsýn. Benim kaydým yetiþmedi, saat beþe geliyor, dolayýsýyla kaydým bitse de yurda gittiðimde anahtarlarýmý alacak yetkiliyi bulamayacaðým. Ya direk bir otel arayacaðým kendime ya da yurda gidip þansýmý deneyeceðim. Kýsýtlý öðrenci bütçemle otele para vermek istemiyorým, gittiðimde kimseyi bulamayacaðýmý bilsem de
bir þansýmý denemek istiyorum. Kendimi ve valizlerimi sürüye sürüye yurdun sokaðýný buluyor, kapýsýna gidiyorum fakat kapý duvar. Gitmekle kalýp biraz beklemek arasýnda bocalarken
kapý açýlýyor ve sapsarý saçlarýndan, beyaz tenlerinden ve renkli gözlerinden Alman olduklarý
belli olan üç kiþi çýkýyor ve merakla bana yaklaþýyorlar. Durumu anlattýðýmda, ikisi kocaman
valizlerimi sýrtlanýyor, diðeri de benim için yurt müdürünü arýyor ki anahtarlarýmý alabilelim.
Henüz yeni tanýþtýðým bu üç arkadaþým iþlerini býrakýp bana yardým edebilmek için dört dönüyorlar. Mesai saati dýþýnda rahatsýz edilmekten son derece sinirlenmiþ olan yurt müdürünün
azarlarýna ve hakaretlerine maruz kalmalarýna raðmen, anahtarlarýmý alýyorlar ve beni odama
kadar getirip býrakýyorlar.
***
Almanya'daki ilk haftam. Nerede ne var, nereden alýþ-veriþ yapýlýr, nerede yemek yenir
henüz bihaberim. ''Ýstanbul Kebap'' yolun ilerisinden bana göz kýrpýyor. Çok acýkmýþým, susamýþým ki açlýktan daha büyük problem benim için zira her suyu içemiyorum, gidiyorum bu
Türk mekanýna. Güleryüzlü bir abi karþýlýyor. Samimi. Öðrenci olduðumu öðreniyor, geldiðimden beri su konusundaki acýmý paylaþýyor ve bana hem indirim yapýyor hem ikramda bulunuyor. Türkiye'de ilk tercihim olmayacak olan Hamidiye su, bu güzel insanlarla birlikte o günümün mutluluðu oluyor.
***
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
NÖBETÇÝ ECZANELER
DAMLA ECZANESÝ
OLCAY ÇORUMLU
G.BEY MH. 1. MÝLLET SOK.
ESKÝ SSK POLÝKLÝNÝK
YANI NO:28 - YENÝ GÖÐÜS
HAST. POL. KARÞISI
213 22 02
ÖMÜR ECZANESÝ
REFÝKA KADÝROÐLU
GAZÝ CAD. 58/B - VERGÝ
DAÝRESÝ YANI - VALÝLÝK
KARÞISI
212 35 07
Almanya'daki ilk ayýmý devirmiþim. Artýk ilk günlerden daha tecrübeliyim. Sokaklarý daha bir güvenle adýmlýyor, ne yöne gideceðimi daha iyi biliyorum. Dersten çýkmýþ, postaneye
gitmek üzere yürüyorum. Bütün günün yorgunluðu minik bir bebek fil olmuþ, omzuma tünemiþ. Nasýl bir acýkmýþým belli deðil. Ne yesem diye düþünürken baþýmý saða çevirdiðimde bir
Arap kafesi görüyorum. Falafel, humus, döner.. Ayaklarým beni oraya götürüyor, ne yiyeceðimden pek de emin deðilim ama helal olduðunu düþündüðüm için lezzet konusunda bir þans
vermek istiyorum. Yine güleryüzlü bir abi, Kürt olduðunu öðreniyorum, Iraklý. Ne istediðimi
bilemediðimi anlayýnca, tatmam için bana örnekler sunuyor, karar vermeme yardýmcý olurken
öðrenci olduðumu öðreniyor. Benim yaþlarýmda olan oðlundan ve kýzýndan bahsediyor. Kasada ödeme yaparken, indirim yapamadýðý için özür diliyor sanki; dükkan sahibi olmadýðýný, kalp
krizi geçirdikten sonra kendi dükkanýný satýp burada çalýþmaya baþladýðýný anlatýyor. Gözlerinde hüzün var. Çay ve tatlý ikramý için ýsrar ediyor, öylesine samimi. Kalýyorum, bana göre pek
de acý olan çayý, pek þirin kulplu ince bellide içiyor, tatlýmý yiyorum, huzurla. Sarýp biraz da
yanýma tatlý veriyor fazla fazla. Baþka herhangi bir ihtiyacým olduðunda her zaman yardýmcý
olabileceðini söyleyerek uðurluyor beni, öylesine babacan.
***
Bu minik ve çok kýymetli anlar, geldiðimden beri dört bir yanýmdalar. Oysa ne çok hikayeler, önyargýlý tanýmlamalar, genellemeler dinledim buraya gelmeden önce; Almanlar, burada
yaþayan Türkler ve Kürtlerle ilgili.. Kendimi onlara teslim etmemeye çalýþarak geldim, ama insanoðlu iþte savunma mekanizmasý çalýþacak ya, hep aklýmýn bir köþesindeydiler sinsi sinsi.
Fakat bir kez daha yanýldýklarýný gördüm genelleme sahiplerinin, onlar için ne acý.
Polyana iyimserliðinde deðilim. Biliyorum, o kötü niyetli, kötülüklerle dolu insanlar bir
yerlerde yaþýyorlar ve devam ediyorlar kötülüklerine. Onlarýn varlýklarýný inkar etmiyorum, onlarla hiç karþýlaþmadýðýmý da söylemiyorum. Ben sadece þunu çok iyi biliyorum; kötülük ýrkta, cinsiyette veya milliyette deðil, o insanýn içinde. Kimse Alman, Kürt, Türk olduðu için kötü deðil. Hak etmiyor haksýz genellemeyi hiçkimse.
þý direnç geliþtiðinde, bakterilerin neden olduðu enfeksiyonlarýn tedavisinde
bu antibiyotikler etkili olamaz.
* Bu durum, yalnýzca
antibiyotiði uygun olmayan biçimde kullanan kiþi
açýsýndan deðil, sonradan
dirençli bakteriye yakalanma riski olan herkes için
tehlike oluþturmaktadýr.
Bilgiçsizce Kullanýlan Antibiyotik Saðlýðý
Tehdit Ediyor.
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Ne Yapmalýyýz?
Kasým Avrupa Anti18
biyotik Farkýndalýk
Günü dolayýsýyla yanlýþ ve
gereksiz ilaç kullanýmýný
engellemek amacýyla Ýl
Saðlýk Müdürlüðü Eczacýlýk Þubesinin verdiði bilgiler doðrultusunda:
Antibiyotik Nedir?
Antibiyotikler, bazý
bakterilerin sebep oalduðu
enfeksiyonlarýn tedavisinde kullanýlan bakterileri öldüren veya üremesini durduran ilaçlardýr.
Antibiyotik Ne Ýþe
Yarar?
Enfeksiyon varlýðýnda kullanýlan uygun antibiyotik tedavisi;
* Hastalýðýn þifa ile
düzelmesi,
* Yaþam kalite ve süresinin artýrýlmasý,
* Hastalýða baðlý geliþen istenmeyen durumlarýn
önlenmesi,
* Hastalýðýn müzminleþmesinin önlenmesi,
* Hastalýk þiddet ve
süresinin kýsaltýlmasý açýsýndan önemlidir.
* Antibiyotikler yalnýzca bakteriler için etkilidir, virüslere baðlý enfeksiyonlarý tedavi edemez.
* Antibiyotik ateþ düþürmez, sadece uygun doz
ve þekillerde kullanýlan antibiyotik, hastalýðýn kaynaðý olan enfeksiyonu ortadan kaldýrdýðý için ateþ düþer.
* Soðuk algýnlýðý ve
grip çoðunlukla kendi kendine iyileþebilen hastalýklardýr ve antibiyotik alýmýný
gerektirmez. Ýyi bir baðýþýklýk sistemi bu tür hasta-
lýklarý yenebilir.
* Antibiyotik, sizin
grip ve soðuk algýnlýðýný atlatmanýza yardýmcý olmaz.
* Antibiyotik aðrýyý
dindirmez, burun akýntýsýný
ve öksürüðü hafifletmez.
* Antibiyotik, grip ve
soðuk algýnlýðýnýn baþkalarýna geçiþine engel olmaz.
Antibiyotik Direnci
* Antibiyotiklerin
yanlýþ nedenlerle veya doðru olmayan biçimde kullanýlmasý, bakterilerin sonraki ilaç tedavilerine karþý direnç göstermesine neden
olabilir.
* Antibiyotik direnci,
bakterilerin herhangi bir
antibiyotiðin varlýðýna raðmen üreyebilmesi ve enfeksiyon yapabilmesidir.
* Antibiyotiklere kar-
* Doz ve zaman talimatlarýna uyun. Hiçbir zaman ilacýnýzý almanýz gereken zamaný atlamayýn ve
reçetelenen doza sadýk kalýn.
* Tedaviyi yarýda
kesmeyin. Tedaviye baþladýktan birkaç gün sonra
kendinizi daha iyi hissetseniz bile tedavi sürecinin tamamýný devam ettirin.
Bakterilerin tamamen yok
edilmesi ancak bu þekilde
mümkündür. Hasta kendisini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin belirttiði süreden önce sonlandýrmamalýdýr. Aksi halde antibiyotik
direnci geliþebilir.
* Arta kalan ilacý saklamayýn. Asla antibiyotiklerden kalanlarý kullanmayýn.
* Antibiyotik kullanýmý için hekim tarafýndan
taný konmuþ bir enfeksiyon
varlýðý gereklidir.
* Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanýlmamalýdýr.
* Daha önceki bir
hastalýkta kullanýlan antibiyotiðin, tekrar benzer hastalýða yakalanýlsa bile hekime danýþmadan kullanýlmamasý gerekir.
* Antibiyotikleri ne
zaman ve nasýl kullanýlacaðý hakkýnda daima hekim
ve eczacý tavsiyeleri uygulanmalýdýr.
* Ýlaçlar doðru yoldan, doðru zaman aralýklarýnda, doðru dozda ve belirtilen süre boyunca kullanýlmalýdýr.
* Özellikle nezle ya
da grip gibi virüslere baðlý
solunum yolu enfeksiyonlarýnda antibiyotiklerin tedavide yerinin olmadýðý
unutulmamalýdýr.
* Virüslerin veya
bakterilerin neden olduðu
enfeksiyonlar birbirlerine
benzediðinden kiþiyi yanýltabilir.
* Hastalýðýnýzýn ne
kaynaklý olduðunu ve ne
yapýlmasý gerektiðini yalnýzca hekiminiz bilir!
* Ýlaç; hekimin veya
eczacýnýn önerisi dýþýnda
Kadir Yüktaþýr
2.7851
2.7853
2.2277
2.2279
Gram
ALIÞ
84,93
SATIÞ
85.00
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
VEFAT EDENLER
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
1-Konaklý Köyü' nden gelme, Almanya' dan emekli; Perihan TÜFEKÇÝ.
Düzeltmen
Enise AÐBAL
2-Mecitözü, Doðla Köyü' nden gelme, Hurdacý
Esnafýndan Satýlmýþ, Mustafa, Mehmet, Sadet ve Neslihan AKDEMÝR' in babasý; Ömer AKDEMÝR.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Ýl Saðlýk Müdürlüðü
Yýl:24 Sayý: 7047
18 KASIM 2014
SALI
[email protected] com
4-Ertuðrul Köyü' nden gelme, Yaþar OKUTAN' ýn
babasý, Cevat OKUTAN' ýn amcasý, Emekli Öðretmen;
Hilmi OKUTAN
5-Milli Güreþçilerimizden, Almanya' da ikamet
eden; Ercan CENGÝZ.
6-Düdüklük Köyü' nden gelme, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Eski Baþkaný Ali KILIÇ' ýn aðabeyi, Otobüsçü Esnafýndan Ali KILIÇ' ýn babasý; Hasan KILIÇ.
7-Mustafaçelebi Köyü' nden, Ýsmet, Kazým ve Ali
YILDIZ' ýn babasý; Hüseyin YILDIZ.
8-Yaydiðin Köyü' nden, Paþa YÖNDEN' in eþi,
Rüstem, Erdoðan ve Ýmaj Kalýp sahibi Salim YÖNDEN'
in annesi; Rahime YÖNDEN .
9-Giriþim Doðaltaþ sahibi Müjdat KELEÞ' in babasý, Emekli Þekerbank Müdürü; Ahmet Fikret KELEÞ.
farklý bir yolla (çiðnenerek,
kýrýlarak, bölünerek veya
suda çözülerek) kullanýlmamalýdýr.
* Hekime; gebelik,
emzirme durumu, alerji,
kronik hastalýklarýn varlýðý
ve baþka ilaçlarýn kullanýmý gibi özel durumlar mutlaka bildirilmelidir.
* Bakterilerin neden
olduðu enfeksiyonlara karþý en önemli silahýmýz olan
antibiyotiklere direnç geliþimini önlemek için antibiyotikleri doðru kullanma
konusunda toplum olarak
farkýndalýðýmýzý artýrmamýz gerekmektedir.
Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete
ettiði durumlarda, eczacýnýzýn danýþmanlýðýnda kullanýnýz.
Çocuklarýmýza saðlýklý bir gelecek sunmak
için Antibiyotik Kullanýmý
konusunda sorumlu davranmalýyýz.
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
METEOROLOJÝ
3-Çamdeliler Köyü' nden gelme, Jipçi Yunus
ÖZÜNAL' ýn eþi, Devlet Hastanesi çalýþaný Mustafa,
Hüseyin ve Mehmet ÖZÜNAL' ýn annesi, Sanayi Esnafýndan Ünal DEMÝRPENÇE' nin kayýnvalidesi;Nuriye
ÖZÜNAL.
13
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Saffý Evveller…1
Ýlk insan Adem Aleyhisslam ile Havva validemiz ile baþlamýþtý insanýn hayatý…
Arkasýndan saflar ve saffý evveller çoðalmaða baþladý..
Yüz yirmi dört bin Peygamberler ve onlarý
ümmetleri saflarýn evveli oldular..
Bu saffý evvellerin çok çetin imtihanlarý oldu..
Çileli yýllar…
Izdýraplý yýllar..
Meþakkatli yýllar..
Zulümlü asýrlar..
Her saffý evvellerin ayrý ayrý imtihanlarý vardý..
Firavunlar…
Tefekkür
Dünyamýz
Seddatlar…
Karunlar…
Ebu Cehiller…
Derileri yüzülen saffý evveller vardý..
Hak ile batýlýn mücadelesi hiç bitmedi..
Son
(asm)idi..
Peygamber
Hazreti
Muhammed
O yýllarda dahi geçmiþteki zulümleri aratmayan olaylar yaþandý..
Raþit Yücel
rasityü[email protected]
corumhakimiyet. net
Karþý gelenlerin kimi firavun oldui
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
Kimi Þeddatý…
Sonra Hak galip gelmiþti…
Son veda hutbesi ile bu tescillenmiþ oldu…
(Sürecek)
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 SALI
www.corumhakimiyet.net
18 KASIM 2014
Bankacýlara TKDK anlatýldý
T
arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme
Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðünce Vakýfbank’ýn Çorum’da bulunan Merkez, Milönü,
Sungurlu ve Ýskilip þube
yöneticilerine; IPARD
programý, yeni ilan edilen
13. Baþvuru Çaðrý Ýlaný
ile Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu hakkýnda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi.
Vakýfbank Genel
Müdürlüðü’nün talebi
üzerine gerçekleþen eðitim TKDK Çorum Ýl Koordinatörlüðü toplantý sa-
lonunda gerçekleþti. Proje finansmaný konusunda
müteþebbislerin yaþadýðý
sorunlar da dile getirildi.
Toplantýnýn açýlýþýnda kýsa bir deðerlendirmede bulunan Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar,
talep gelmesi halinde imkanlar dahilinde tüm ku-
Toplantý TKDK Çorum Ýl Koordinatörlüðü toplantý salonunda gerçekleþti.
rum ve kuruluþlara bilgilendirmede bulunduklarýný belirterek, “13. Baþvuru çaðrý ilanýna çýkmýþ olduðumuz þu günlerde
sektördeki önemli paydaþlarýmýzdan birisi olan
bankacýlarýmýzla bir araya gelmek bizleri ziyadesi ile memnun etti. Ýlimize AB fonlarýnýn çekilmesi noktasýnda mümkün
olduðunca fazla ve nitelikli proje üretilmesinin
önemi malumdur. Projelerin finansmaný konusunda bankacýlarýmýzýn
istekli tutumlarý da sürece
olumlu katký yapmaktadýr. Kurumuz bu konuda
pek çok banka ile protokoller imzalamýþ ve bu
protokoller çerçevesinde
finansman desteði saðlanmaktadýr. Tüm bankacý
arkadaþlarýmýza konuya
yaklaþýrken gösterdikleri
hassasiyet ve istekli tutumlarý için teþekkür ediyorum.” dedi. (Haber
Merkezi)
Önce yürüyüþ sonra
2
014 yýlý boyunca
'Türkiye
Saðlýklý
Beslenme ve Hareketli
Hayat Programý' kapsamýnda, her hafta Yunus
Emre Parkýnda düzenlenen yürüyüþler devam
ediyor.
Halk Saðlýðý Müdürlüðü Obezite Birimi'nin koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Ýl
Müdürlüðü personeli ve
aileleri ile birlikte geçtiðimiz cumartesi günü
gerçekleþen yürüyüþ etkinliðine; Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Halk
Saðlýðý Müdürü Ahmet
Barýþ, Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube
Müdürü Dr. Sevil Dirlik
Zaman, saðlýk personeli
ve aileleri ile Gençlik ve
Spor Ýl Müdürlüðü Þube
Müdürü Satý Yücel, antrenörler, çalýþanlarý ve
aileleri katýldý.
Cimnastik Antrenörü Kader Üzümcü tarafýndan yürüyüþ sonrasý,
parkta davetlilere hafif
ýsýnma hareketleri yaptýrýlarak farkýndalýk arttýrýlmaya çalýþýldý. Çocuklarla birlikte egzersiz yapýlýrken keyifli anlar yaþandý. (Haber Merkezi)
Her hafta Yunus Emre Parkýnda düzenlenen yürüyüþler devam ediyor.
Eski Baro yönetimine
teþekkür yemeði
Çorum Barosu, önceki dönem yönetim kurulu için teþekkür yemeði düzenledi.
Ç
orum Barosu, önceki dönem yönetim kurulu
için teþekkür yemeði düzenledi.
Geçtiðimiz Cuma günü düzenlenen yemeðe;
Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Yönetim Kurulu
üyeleri, Baro eski Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz ve
eski Yönetim Kurulu üyeleri katýldý.
Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar, önceki dönem
Yönetim Kurulu üyeleri ve Birlik Delegelerine, Baro’ya verdikleri hizmetlerden dolayý teþekkür ederek, plaket verdi. (Haber Merkezi)
Ayaðý kesilen vatandaþa protez desteði
Ç
orum'un Sungurlu
Belediye Baþkaný
Abdulkadir, inþaatta
çalýþmasý esnasýnda
ayaðý kýrýlýp hastaneye
kaldýran, daha sonrada
þeker hastasý olmasýndan dolayý bir ayaðý
kesilen vatandaþa protez ayak hediye etti.
Akçay Mahallesi
TOKÝ evlerinde oturan
45 yaþýndaki Neþet
Karaman'ý geçen hafta
evinde ziyaret edip aileye destek sözü veren
Baþkan Þahiner, 15
günlük çalýþmanýn ardýndan temin ettiði
protezi Neþet Karaman'a hediye ederek
yürümesine vesile oldu.
Kendisine teþekkür için gelen aileyi
kapýda karþýlayan Baþkan Þahiner, "Belediye
kadar gelmenize gerek
yoktu. Siz vatandaþlarýmýzýn ayaðýna bizler
Baþkan Þahiner, þeker hastasý olmasýndan dolayý
bir ayaðý kesilen vatandaþa protez ayak hediye etti.
gidip, gücümüz nispetinde yardým yapmak
mecburiyetindeyiz.
Allah’ým baþka kaza
bela vermesin" dedi.
Karaman'ýn ailesi
de ,"Siz evimize gelerek bizleri ziyaret edip
moral ve destek verdiniz. Ayrýca protez taktýrarak yataktan çýkmama sebep oldunuz.
Baþkaným ‘Allah sizden razý olsun’ diyerek
çalýþmalarýnda baþarýlar dileyip birlikte resim çektirdiler.(ÝHA)
Huzur ve mutluluk semineri
Ç
Halk Saðlýðý Müdürlüðü Obezite Birimi'nin etkinlikleri devam ediyor.
Ziya Gökalp’te aþure
Z
Ziya Gökalp Ýlkokulu’nda Aþure Günü etkinliði düzenlendi.
Etkinliðe katýlanlara, Okul Aile Birliði üyeleri ve gönüllü veliler
tarafýndan hazýrlanan aþure ile çeþitli ikramlarda bulunuldu.
iya Gökalp Ýlkokulu’nda Aþure Günü
etkinliði düzenlendi.
Etkinliðe Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, Ýl Milli Eðitim
Müdür Yardýmcýlarý
Yahya Çoban ve Kadir
Söngüt, Maarif Müfettiþleri Baþkaný Ýbrahim
Kaban, Maarif Müfettiþleri Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Beköz, Ýl
Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþcu, ilimizde görev yapan
okul müdürleri ve öðretmenler katýldý.
Etkinliðe katýlanlara, Okul Aile Birliði
üyeleri ve gönüllü veliler tarafýndan hazýrlanan aþure ile çeþitli ikramlarda bulunuldu.
Okul
Müdürü
Meltem Toker, toplumsal barýþ, dayanýþma ve
kardeþlik duygularýnýn
geliþmesine katký saðlayan bu özel güne katýlým saðlayan tüm konuklara ve emeði geçen
tüm gönüllülere teþekkür etti. (Haber Merke-
zi)
orum'un Sungurlu
ilçesinde ilk kez
“Aile içi huzur ve
mutluluk” semineri
düzenlendi.
HHT International tarafýndan Niþantaþý Toplantý ve Düðün Sarayý’nda gerçekleþtirilen yetiþkinlere yönelik “Aile içi
huzur ve mutluluk”
semineri Sungurlu’da
ilk kez düzenlendi.
Türkiye’de sanat
çamiasýndan, iþ cami- Çorum'un Sungurlu ilçesinde ilk kez “Aile içi huzur ve mutluluk” semineri düzenlendi.
asýna kadar uzanan bir
ðýmlýlýðý ve kabul görmize, ailemize, çevreda maalesef çoðu zaçok ailenin, yetiþkin
me ihtiyaçlarýna da
mize beraberinde geman sýnýfta kalýyoruz”
ve çocuklarýn aile sodeðinen Acuner, özeltirdiði farklýlýklardan
dedi.
runlarý ile yýllardýr bibahsetti. Eþ seçimi ve
likle ebeveynlerin bu
Bunun nedenlerebir ilgilenen ve çöaile içi iletiþim teknikkonuda üstlenebilerini örneklerle açýklazüme kavuþturan aile
lerini vurguladý.
cekleri rolleri kolay
yan ve bizlere bilinçli
ve hipno terapisti yabir þekilde aþýlanan
ve anlaþýlabilir bir dilErgenlerin cinsel
þam koçu Numan
“Ýdeal Ýmaj takýntýsý”
le yeniden tanýmladý.
eðitimlerini ebeveyn
Acuner, bu sefer Sunnedeniyle gördüðüyada
uzman
kiþilerÝnsan
Kaynaklarý
gurlu’da yetiþkinlerle
müze inanýrýz felsefeden almak yerine ayný
ve Eðitim Uzmaný
buluþtu. Seminer essinin yaygýn olduðunu
statüdeki
oyun
ve
maHülya
Tatlýlýoðlu
ise
vurgulayan Tatlýlýoðnasýnda dostluðun, arhalle arkadaslarýndan
heves, hedef, irade
lu, Bu türlü seminerkadaþlýktan, arkadaþaldýgý takdirde karþýkonularýna girerek,
lerin toplumu bilinçlýðýn ise yarenlikten
lacaðý sorunlarý net bir
“Türk toplumu olarak
lendirmek adýna hýzla
farký olduðunu, yaptýve tüm yurt genelinde
þekilde ortaya koydu.
çoðu þeye heves ediðýmýz her bilinçli veya
artarak devam etmesiyor, hedef koyuyor
Günümüzde sibilinçdýþý doðru veya
ni temenni etti.(ÝHA)
ancak irade konusungara, uyuþturucu bayanlýþ seçimin kendi-
Sokak köpekleri toplatýldý
Ç
orum'un Sungurlu Ýlçesindeki baþýboþ hayvanlar, vatandaþlarýn þikayeti
üzerine belediye ekipleri tarafýndan toplatýlarak Ankara'da hayvan barýnaðýna teslim edildi.
Bu konuda vatandaþlardan çok sayýda þikayet aldýklarýný belirten Sungurlu
Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, özellikle okula giden ilkokul öðrencileri sokak
hayvanlarý nedeniyle korktuklarýný, okula gidip gelmekte sýkýntý yaþadýklarýný
belirtti.
Baþkan Þahiner, "Bu
geliþmeler üzerine yasal çerçeve içerisinde belediye görevlileri nezaretinde sahipsiz
köpekler toplanarak Ankara'daki hayvan barýnaðýna götürüldü" dedi.
Sungurlu, cadde ve sokaklarýndaki baþýboþ sahipsiz
köpeklerden arýndýrmasýyla
hem ilçenin cadde ve sokaklarý günün her saatinde güvenli olacak, hem de baþýboþ
sahipsiz sokak köpekleri koruma altýna alýnýp bakýmlarý
yapýlacak diyen Baþkan Þahiner, yapýlan uygulamanýn devam edeceðini bildirdi.(ÝHA)
Çorum'un Sungurlu Ýlçesindeki baþýboþ hayvanlar,
vatandaþlarýn þikayeti üzerine belediye ekipleri
tarafýndan toplatýldý.
www.corumhakimiyet.net
Z
SALI 18 KASIM 2014
Zümrüt Kiremit kendi
elektriðini üretecek
ümrüt Toprak Gýda
Hayvancýlýk Turizm
Makine Sanayi ve Ticaret
Anonim Þirketi yenilenebilir enerji projesi ile elektriðini kendisi üretecek.
Bu proje kapsamýnda
Samsun'un Ladik ilçesine
kurulacak rüzgar türbinlerinden elde edilecek yenilenebilir, temiz enerji ile
fabrikanýn elektrik ihtiyacýnýn tamamý karþýlanacak.
Osmancýk'ýn toprak
sanayi sektöründe en köklü firmalarýndan biri olan
Zümrüt Toprak Sanayi
A.Þ, dünyanýn en güvenilir ve yüksek performanslý
rüzgar türbinleri üreticile-
rinden Turbowinds ile
sözleþme imzaladý. Bölgenin en büyük rüzgar enerji
yatýrýmlarýndan biri için
yapýlan bu sözleþmeyle
Zümrüt Kiremit "yenilenebilir enerji projesi" ile
elektriðini kendisi üretecek.
23 Ekim 2014 tari-
Zümrüt Toprak Gýda Hayvancýlýk Turizm Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi
yenilenebilir enerji projesi ile elektriðini kendisi üretecek.
hinde Osmancýk'ta yapýlan
ihale ile Rüzgâr Türbinin
kurulumu için Belçika
merkezli Turbowýnds firmasýnýn Türkiye temsilcisi
3E Enerji Elektromekanik
Elektrik San. Tic. Ltd. Þti.
ile anlaþma imzalayan
Zümrüt Kiremit'in Samsun'un Lâdik ilçesinde
Rüzgâr Enerji Santrali
kurmak üzere hazýrladýðý
projesi Orta Karadeniz
Kalkýnma
Ajansý
(OKA)'nýn 2014 Yýlý KOBÝ'lere Yönelik Yenilenebilir Enerji Mali Destek
Programý
kapsamýnda
destek görmüþtü.
Zümrüt Toprak Sanayi A.Þ, Zümrüt Kiremit
RES Projesini Mart 2015
tarihinde tamamlayarak
500
kW
gücündeki
Rüzgâr Türbinleri ile ülke
ekonomisine katký saðlayan teknoloji odaklý, doðaya ve geleceðe saygý
gösteren duyarlý bir marka
olarak lider kuruluþlar arasýnda yerini koruyor. (Ha-
ber Merkezi)
OFKAD üyesinden
uluslararasý baþarý
FKAD Üyesi
GerOHayrullah
meç, WILO’nun düzenlediði 3. Uluslararasý Fotoðraf Yarýþmasý’nda 3.’lük ödülü kazandý.
Pompa sistemleri sektörünün lider
markasý WILO'nun
düzenlediði ‘WILO
3. Uluslararasý Fotoðraf Yarýþmasý’nýn
sonuçlarý açýklandý.
‘Su Dünyanýn Her
Karesinde-Suya Yön
Verenler’ konulu yarýþmada jürinin çok
sayýda eser arasýndan
yaptýðý deðerlendirme sonucunda en iyi
fotoðraflar belirlendi.
En iyi fotoðraflar arasýnda OFKAD
Üyesi
Hayrullah
Germeç’in çeltik tarlalarýný görüntülediði
fotoðraf 3.’lük ödülü
aldý.
(Haber Merkezi)
OFKAD Üyesi Hayrullah Germeç, WILO’nun düzenlediði
3. Uluslararasý Fotoðraf Yarýþmasý’nda 3.’lük ödülü kazandý.
En iyi fotoðraflar arasýnda OFKAD Üyesi Hayrullah Germeç’in
çeltik tarlalarýný görüntülediði fotoðraf 3.’lük ödülü aldý.
Ç
Kaza, önceki akþam Osmancýk-Çorum karayolunun
25. Kilometresi Narlýçayý mevkisinde meydana geldi.
Ç
Osmancýk Devlet Hastanesi personeli ve eczacýlar, bir organizasyon
düzenleyerek saðlýk çalýþanlarýna Ýskilip Dolmasý ikramýnda bulundu.
Saðlýkçýlardan
Ýskilip Dolmasý
O
smancýk Devlet
Hastanesi personeli ve eczacýlar, bir organizasyon düzenleyerek
saðlýk çalýþanlarýna Ýskilip Dolmasý ikramýnda bulundu.
Osmancýk'ta saðlýk sektöründe görev
yapan saðlýk çalýþanlarý
Eski Devlet Hastanesi
bahçesinde düzenlenen
birlik beraberlik, tanýþma ve kaynaþma yemeðinde bir araya gelerek
davetli ve konuklarýna
kazanlarda hazýrlanan
meþhur Ýskilip Dolmasý
ikramýnda bulundular.
Osmancýk Devlet
Hastanesi personellerinden Ýhsan ipek, Yurdal Sal, Doðan Çayýr ve
Lütfi Küçük'ün organize ettikleri Osmancýk
Devlet Hastanesi yönetimi ve çalýþanlarý ile
eczacýlarýn katkýlarýyla
hazýrlanarak düzenlenen yemeðe Osmancýk
Devlet Hastanesi Baþhekimi Yüksel Yücel
Osmancýk Devlet Hastanesi personeli ve eczacýlar, saðlýk
çalýþanlarýna Ýskilip Dolmasý ikramýnda bulundu.
baþta olmak üzere, Kamu Sen ve Türk Saðlýk
Sen Çorum Þubesi Baþkaný Fatih Gök, Osmancýk Baþsavcýsý Ercan Ermiþ, CHP Osmancýk ilçe Baþkaný
Yunus Özbek, MHP
Osmancýk Ýlçe Baþkaný
Musa Kara, Osmancýk
Devlet Hastanesi ve
saðlýk Ocaklarý doktor
ve personelleri, 112 acil
servis çalýþanlarý, sivil
toplum kuruluþlarý yöneticileri ile çok sayýda
saðlýk çalýþaný eþ ve çocuklarý ile davetliler katýldý.
Saðlýk çalýþanlarýnýn tanýþma, birlik ve
beraberlik yemeðinde,
konuklara meþhur Ýskilip Dolmasý ikram edildi. Yemek, Osmancýk
Kent Konseyi Baþkaný
Ayhan Yýlmaz Eravcý’nýn yaptýðý dualarla
baþlarken kazanlar bu
duanýn ardýndan açýldý.
Saðlýk çalýþanlarý
yemek öncesi birlik ve
beraberlik mesajý vererek, eski hastane bahçesindeki çam aðaçlarýnýn
altýnda oksijen ve moral depoladýlar. (Haber
Merkezi)
Takipçileri kazanýyor
S
Osmancýk’ta kaza, 3 yaralý
Osmancýk’ta
deprem
orum Osmancýk'ta merkez
üssü Girinoðlan Köyü olan
2.4' lük hafif þiddetli deprem
oldu.
Boðaziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araþtýrma Enstitüsü Ulusal
Deprem Ýzleme Merkezi'nden
15
edinilen bilgilere göre merkez
üssü Osmancýk Girinoðlan
Köyü'nde, saat 19.35.36'da
kaydedilen deprem, yer
yüzeyinin 3.4 kilometre altýnda,
2.4 þiddetinde olduðu belirlendi.
Depremde mal ve can kaybý
olmadýðý öðrenildi.(Osmancýk)
orum'un Osmancýk Ýlçesi'nde otomobilin
önüne aniden dönen kamyonete çarpmasý neticesinde meydsana gelen trafik
kazasýnda 3 kiþi yaralandý.
Kaza, önceki akþam
Osmancýk-Çorum karayolunun 25. Kilometresi Narlýçayý mevkisinde meydana geldi.
Osmancýk'tan Çorum'a giden L.I.(27) yönetimindeki 19 LC 158 plakalý otomobil, karþý istikametten gelen aniden önüne
dönen R.Ö.'in(30) kullandýðý 19 AF 177 plakalý
kamyonete çarptý. Araç
içinde bulunan sürücü L.I.
ile eþi G.I.(22) ve 2 yaþýndaki bebekleri Y.E.I.yaralandý.
Çevredekilerin ihbarý
üzerine gelen ambulansla
Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnan yaralýlarýn durumlarýnýn iyi olduðu belirtildi.
2 yaþýndaki bebeðin
otomobilde bulunan bebek
koltuðunda oturmasý daha
kötü bir sonucu önlerken
otomobil çarpmanýn etkisiyle kullanýlamaz hale
geldi.
Jandarma kaza ile ilgili soruþturma baþlattý.(Osmancýk)
osyal paylaþým
sitesi Facebook'ta ‘Osmancýk’
adlý topluluk sayfasý kültürel etkinlik düzenleyerek
takipçilerine kitap
kazandýrdý.
Sosyal Medya'nýn
insanlar
üzerindeki gücünü
ve etkisini dikkate
alarak, bu alaný en
etkin þekilde kullanmaya özen gösteren OSMANCIK adlý topluluk
sayfasý, düzenlemiþ olduðu sosyal ve
kültürel etkinlikleri
sosyal medya aracýlýðý
ile takipçilerine ulaþtýrýyor. Topluluk sayfasý
Derindere Otomotiv'in
kurucusu hayýrsever
iþadamý hemþerimiz
Ömer Derindere'yi anlatan kitabý "Baðlantýmý Paylaþ, Kitap Kazan" etkinliði ile takipçilerine kazandýrdý.
Hemþerimiz
Ömer Derindere'nin iþ
hayatýyla yorulan hayatýnýn konu edildiði, gazeteci, yazar, ekono-
Sosyal paylaþým sitesi Facebook'ta ‘Osmancýk’ adlý topluluk
sayfasý kültürel etkinlik düzenleyerek takipçilerine kitap kazandýrdý.
mist, Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Ýbrahim Öztürk'ün kaleme aldýðý
‘Yenilgi Yenilgi Zafere!’ adlý kitabý takipçilerine düzenlemiþ olduklarý etkinlikle kazandýran OSMANCIK
adlý topluluk sayfasý
yaptýklarý kültürel etkinliði sayfalarýnda duyurdu. Yapýlan duyuruda kitap kazanmaya
hak kazananlarýn adý
yer aldý.
Ýþte o duyuru:
“Sayfamýzda paylaþtýðýmýz baðlantýyý
duvarýnda paylaþarak
OSMANCIK için yaþayan büyük insan Derindere Þirketler Grubu
Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Derindere'nin baþarý öyküsünün kaleme alýndýðý
"Yenilgi Yenilgi Zafere! Ömer Derindere"
kitabýný kazanmaya
Hak Kazanan Üyelerimiz.
Salih Akman, Þadi Þahin, Ramazan Çalkýn, Selçuk Arslan,
Tuncar Ekmen üyelerimizi tebrik ederiz.
Kitap
kazanan
üyelerimiz 20 Kasým
Perþembe gününe kadar Kardeþ Kitap Kýrtasiye'ye giderek kitaplarýný teslim alabilirler.
Þehir dýþýnda olan üyelerimiz, referans gösterecekleri bir kiþi aracýlýðýyla kitabý temin
edebilirler. 20 Kasým
tarihine kadar kitaplarýný teslim almayan üyelerimizin yerine de 5
adet yedek talihli belirledik. Bunlar: Ahmet
Ýlhan, Sadýk Karaköse,
Abdullatif Çimenci,
Þehri Boydað, Emrah
Karýncalý. (Haber Mer-
kezi)
Sibel ile Serhan evlendi
S
ibel Ketenci ile
Serhan Tülay,
geçtiðimiz hafta evlendi. Sibel ve Serhan, 8 Kasým Cumartesi günü Osmancýk Saray Düðün Salonunda yapýlan düðün töreni
ile hayatlarýný birleþtirdi. Çift, akrabalarýnýn ve sevenlerinin katýlýmýyla
düzenlenen törende
doyasýya evlendi.
HAKÝMÝYET, genç çifte
ömür boyu mutluluklar diler. (Haber
Merkezi)
Sibel Ketenci ile Serhan Tülay, geçtiðimiz hafta evlendi.
16 SALI 18 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Yüksek lisans
yapanlarýn sayýsý arttý
ürkiye’de son 5 yýlda yüksek lisans yapanlarýn
T
sayýsý neredeyse ikiye katlandý. Yüksek lisans
yapanlarýn sayýsý 532 bin 757’e ulaþtý. Artýþ oran-
200,4, Karaman 194,9, Denizli 182,5, Aksaray
181,7, Burdur 179,6, Bolu 179,1, Bingöl 178,8,
Batman 176,4, Malatya 169,7, Uþak 162,6, Yalova
162,3, Gaziantep 162, Kastamonu 160,4, Rize
larýna göre iller sýralamasýnda Diyarbakýr 62’inci,
158,5, Sinop 158,5, Ordu 157,3, Adýyaman 156,3,
Þanlýurfa 25’inci sýrada yer alýrken, yüzde 241,2
Bayburt 156,3, Tokat 152,4, Nevþehir 152,2, Artvin
yüksek lisans yapan sayýsý artýþ oranýyla
151,8, Þanlýurfa 146,4, Bilecik 143,4, Çorum 142,9,
Gümüþhane ilk sýrada yer aldý.
Samsun 140,5, Amasya 140,2, Kýrþehir 137,8,
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
Konya 137,3, Kayseri 137,1, Düzce 135, Osmaniye
Diyarbakýr Bölge Müdürü M.Salih Uras, yüksek
133,7, Bartýn 133,3, Bitlis 131,9, Trabzon 129,6,
lisans yapanlarýn illere göre daðýlýmýný açýkladý.
Elazýð 129,3, Aydýn 128, Giresun 126,7, Sivas
Uras’ýn açýkladýðý verilere göre, Türkiye’de yüksek
126,6, Iðdýr 124,4, Antalya 124, Erzincan 122,5,
lisans yapanlarýn sayýsý 2009 yýlýnda 279 bin 268
M.Salih Uras
Kýrklareli 122,4, Mardin 122,3, Çanakkale 117,5,
iken, 2013 yýlýnda yüzde 90,8 artýþla 532 bin 757’e
Siirt
115,4, Kocaeli 110,1, Edirne 109,8, Kütahya
yükseldi. Yüksek lisans yapanlarýn son 5 yýlda ki artýþ oranýnýn
109,6, Niðde 108,4, Sakarya 108,3, Muðla 107,2, Tekirdað
iller sýralamasýnda Gümüþhane yüzde 241,2’lik oranýyla ilk
104,4, Yozgat 103,4, Kýrýkkale 100, Mersin 99,8, Manisa 99,6,
sýrada yer alýrken Gümüþhane’yi yüzde 208,3 oranýyla Karabük
Bursa
98,
Eskiþehir
96,8, Diyarbakýr 96,2, Çankýrý 96,
ve yüzde 205,6 oranýyla Kilis takip etti. En düþük artýþ oraný ise
Zonguldak 95,8, Hakkari 92,3, Ardahan 90,7, Kahramanmaraþ
yüzde 66 ile Erzurum’da yaþandý. Erzurum’u yüzde 68,6 ile
90,4, Aðrý 89,3, Ýzmir 89,1, Hatay 86,6, Isparta 86,5,
Van ve yüzde 70,6 ile Ankara takip etti.
Afyonkarahisar 86,3, Adana 79,4, Balýkesir 79,4, Tunceli 77,5,
Ýllerin artýþ oraný þöyle:
Kars 75,5, Ýstanbul 72,8, Þýrnak 72,5, Ankara 70,6, Van 68,6,
"Gümüþhane 241,2, Karabük 208,3, Kilis 205,6, Muþ
Erzurum 66."(ÝHA)
Alkollü araç kullandýlar
B
ahabey Caddesi’nde alkollü
araç kullanan kiþi hakkýnda iþlem yapýldý.
Y.Y. aracýyla giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada
araçta yolcu olarak bulunan E.K.
yaralandý. Kaza sonrasý yapýlan
kontrolde Y.Y.’ýn 116 promil alkollü olduðu belirlendi.
Yine Bahabey Caddesi’nde
kazaya karýþtýklarý tespit edilen iki
araç sürücüsü Ö.U. ve S.T.’nýn alkollü olduklarý belirlendi. Ýfadeleri
alýnan sürücüler daha sonra serbest
býrakýldý.
Ýkbalkent Kavþaðý’nda yapýlan
trafik kontrolünde alkollü olduðu
belirlenen S.Þ. isimli sürücüye de
cezai iþlem uygulandý. (Haber Merkezi)
ÇORUM SEVGÝ EVLERÝ YETÝÞTÝRME YURDU MÜDÜRLÜÐÜ 2015 MALÝ YILI
12 AYLIK ÞOFÖRLÜ ARAÇ KÝRALAMA (YAKIT HARÝÇ)
YETÝÞTÝRME YURDU-ÇORUM SEVGÝ EVLERÝ AÝLE VE
SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK
ÇORUM SEVGÝ EVLERÝ YETÝÞTÝRME YURDU MÜDÜRLÜÐÜ 2015 MALÝ YILI 12 AYLIK ÞOFÖRLÜ
ARAÇ KÝRALAMA (YAKIT HARÝÇ) hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/153397
1-Ýdarenin
a)Adresi
: Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu /Mimar Sinan Mah.8.Cad. 19100
ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
: 364 2241294-364 2242215
: [email protected]
b)Telefon ve faks numarasý
c)Elektronik Posta Adresi
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
b) Yapýlacaðý yer
c) Süresi
3- Ýhalenin
: 2015 MALÝ YILI 12 AYLIK l ADET ÞOFÖRLÜ ARAÇ
KÝRALAMA(YAKIT HARÝÇ) HÝZMET ALIM ÝÞÝ
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari
þartnameden ulaþýlabilir.
: ÇORUM SEVGÝ EVLERÝ YETÝÞTÝRME YURDU
MÜDÜRLÜÐÜ/MÝMARSÝNAÝN MAHALLESÝ 8 CADDE 1NO:5
19100 ÇORUM/MERKEZ
: Ýþe baþlama tarihi 01.01.2015, iþin bitiþ tarihi 31.12.2015
a)Yapýlacaðý yer
: ÇORUM SEVGÝ EVLERÝ YETÝÞTÝRME YURDU MÜDÜRLÜÐÜ
Mimar sinan Mahallesi 8. Cadde NO:5 19100 ÇORUM/MERKEZ
b)Tarihi ve saati
: 01.12.2014- 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Kamuda veya özel sektörde yapýlan araç kiralama iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM SEVGÝ EVLERÝ YETÝÞTÝRME YURDU MÜDÜRLÜÐÜ Mimarsinan Mahallesi 8. Cadde NO:5 19100 ÇORUM/MERKEZ
adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM SEVGÝ EVLERÝ YETÝÞTÝRME YURDU MÜDÜRLÜÐÜ
Mimarsinan Mahallesi 8. Cadde NO:5 19100 ÇORUM/MERKEZ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her
bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 1181) www.bik.gov.tr
Kadýn dayanýþmasý
Yalvaç’tan baþlayacak
E
ðitim Sen Çorum Þubesi Kadýn Sekreteri Evrim Gülez, KESK, DÝSK, TMMOB ve TTBli kadýnlar olarak bu yýl 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele ve Dayanýþma Günü eylem ve etkinliklerini, mevsimlik tarým iþçisi kadýnlarýn anýsýna Yalvaç'tan baþlatacaklarýný açýkladý.
Ard arda gelen iþçi ölümlerinden iþverenleri ve hükümeti sorumlu tutan Gülez, açýklamasýnda þunlarý kaydetti; “Bu cinayetlerin yaygýnlýðýna ve birçok yerde çalýþma koþullarýna iliþkin durumun vehametine raðmen,
hükümet gerekli önlemleri almamakta direniyor; iþçi güvenliðine iliþkin denetimlerin gerektiði gibi yapýlmamasýna göz yumuyor. Kayýt dýþý, enformel istihdamla mücadele etmesi gerekirken, bu tür istihdamlarla mücadele
konusundaki politikasýzlýðý ile bu tür emeði teþvik ediyor ve güvencesiz çalýþma biçimlerini yaygýnlaþtýrýyor.
Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliðine dair önlemler almak yerine,
kar hýrsýný, sermayeyi, iþçilerin hayatlarýna, hayatlarýmýza tercih ediyor. Bu tutum sürdükçe ve hükümet ilgili
uluslararasý sözleþmeleri imzalamadýðý sürece her gün
kadýn, erkek, çocuk birçok emekçi hayatýný kaybedecek.
Geçtiðimiz yýl 8 Mart'ta Adýyaman'daydýk, bugün
Yalvaç'tayýz. Bugün bizi Yalvaç'a getiren neden, sesimizi Adýyaman'dan duyurmamýzý gerektirenle maalesef
ayný. Çünkü birileri ceplerini doldursun, ülke ekonomisi
geliþsin diye hayatýmýz hiçe sayýlýyor; hayatlarýmýz üzerinden pazarlýklar yapýlýyor. Çünkü devlet ve iþveren
eliyle göz göre göre öldürülüyoruz.
Mevsimlik tarým iþçileri ne yazýk ki basýnýn, kamuoyunun daha da vahimi yetkililerin gündemine ancak öldüklerinde girebiliyor. Oysa tarým iþçilerinin çalýþma koþullarý; sosyal güvenceden yoksunluk, kayýt dýþýlýk, çok
düþük ücretler ve uzun çalýþma saatleri nedeniyle, yani
insana yaraþýr istihdam gereðinin tam aksi ucunda ne
varsa içerdiði için, gündemde olmalý. Bu koþullarý deðiþtirmeye yönelik önlemler alýnmalý, yetkililer bu konuda
bir an önce bir politika belirleyerek, ilgili yaptýrýmlarý
hayata geçirmeli.
Tarým iþçilerinin önemli bir çoðunluðunu, toplumun istismara açýk olan kesimi, kadýnlar, çocuklar, etnik
azýnlýklar ve düzensiz göçmenler oluþturuyor. Tarým iþçiliðinin kayýtsýzlýk niteliði ve formel olmayýþý, kýsa dönemliliði gibi nedenlerin yanýnda, kadýn istihdamýný niteliði ve çalýþma koþullarýný iyileþtirecek biçimde artýrmayý hedef alan genel bir politikasýzlýk hali, kadýn tarým
emekçilerini korumasýz býrakýyor.
Tarým iþçisi kadýnlar hem gündelik ev iþlerinde,
hem de tarým iþinde kötü koþullarda ve uzun çalýþma sürelerinde çalýþmaktan kaynaklý olarak, hayatlarýný ileriki
dönemlerde de etkileyebilecek ciddi saðlýk sorunlarý yaþýyorlar. Bunun yanýnda ayný Yalvaç'ta olduðu gibi balýk
istifi yüklendikleri minibüslerde hayatlarýný kaybediyor,
yaralanýyorlar. Hem düþük ücretle çalýþtýrýlýyorlar, hem
de göç yollarýnda ve gittikleri bölgelerde taciz, tecavüz,
kadýn cinayetlerine maruz kalma riskine çok açýklar.
Ýçinde bulunduklarý istihdamýn enformel niteliði nedeniyle bu tür durumlarýn önüne geçecek, bu gibi durumlarda haklarýný talep edebilecek mekanizmalara eriþmeleri ve örgütlü bir biçimde seslerini duyurabilmeleri
mümkün deðil. Çünkü onlar kayýtsýzlar ve bu nedenle
görünmezler. Bu nedenle iþ kazalarýnda deðil de trafik
kazalarýnda can veriyorlar.
Bizler bugün bir kez daha kadýnlar ve tüm emekçiler için çalýþma yaþamýnýn tamamýnda, insana yaraþýr çalýþma koþullarý, güvenli çalýþma, iþ ve ücret güvencesi
talebimizi yineliyoruz. Bununla birlikte; daha önce de
birçok kez dile getirdiðimiz taleplerimizi yineliyoruz:
Mevsimlik tarým iþçilerinin temel haklardan yararlanmalarýný saðlayacak yasal düzenlemeler bir an evvel
yapýlmalýdýr.
Güvencesiz, kayýt dýþý çalýþmaya son verilmeli,
herkese güvenceli iþ olanaklarý saðlanmalýdýr.
Çocuklarýn mevsimlik tarým iþçisi olarak çalýþtýrýlmasýnýn önüne geçilmelidir.
Kadýn mevsimlik tarým iþçilerinin üzerlerindeki bakým yükünü kaldýracak çözümler üretilmeli, saðlýk sorunlarýnýn çözümü için özel politikalar uygulanmalý, kadýn iþçilerle erkek iþçiler arasýndaki ücret adaletsizliði
giderilmelidir.
Tarým iþçilerinin tehlikeye açýk araçlarla fazla sayýda taþýnmasýnýn önüne geçilmeli, araçlarýn trafik denetimi saðlanmalýdýr.
Bizler evde sokakta ya da çalýþtýðýmýz yerlerde kadýnlar olarak yaþadýðýmýz baský, þiddet ve sömürünün arkasýnda erkek egemen kapitalist düzen olduðunu biliyoruz. Dilimiz, rengimiz, etnik kökenimiz, inancýmýz farklý olabilir, çalýþma alanlarýmýz farklý olabilir ama maruz
kaldýðýmýz sömürü aynýdýr. Bizi yok sayan, emeðimiz ve
bedenimiz üzerine çöreklenen bu erkek egemen tahakkümü, bulunduðumuz her noktada örgütlenerek ve dayanýþma iliþkilerimizi güçlendirerek ortadan kaldýracaðýz.
Fabrikada, hastanede, okulda büroda evde ya da
tarlada fark etmez çalýþtýðýmýz her yerde bu tahakküme
sessiz kalmýyor, isyan ediyor ve mücadeleyi yükseltiyoruz. Emeðimiz, bedenimiz kimliðimiz bizim. Yaþasýn
Kadýn Dayanýþmasý!” (Haber Merkezi)
Okuma salonuna adýný verdi
H
ayýrsever iþ adamý Recep Topçu'nun destek
verdiði Gökkuþaðý Mimar
Sinan Okuma Salonu'nun
adý Gökkuþaðý Recep Topçu
Okuma Salonu olarak deðiþtirildi. Çalýþmalarýndan dolayý eðitim gönüllülerine
yardýmlarda bulunan Topçu,
okuma salonunun isim hakkýný alarak desteklerinin devam edeceðini belirtti.
Fevzi Çakmak Caddesindeki okuma salonunun
dar gelirli ailelerin çocuklarýna eðitim vermeye devam
edecek. Amaçlarýnýn maddi
durumu yeterli olmayan
gençleri eðitmek ve onlarý
geleceðe donanýmlý bir þekilde hazýrlamak olduðunu
söyleyen Gökkuþaðý Derneði Baþkaný Mustafa Daldal,
“Okuma salonumuzu, maddi
imkaný olmayan ailelerin çocuklarý için açtýk. Fýrsat eþitliði saðlama adýna vatandaþlarýmýza özel bir okuma salonu açtýk. Amacýmýz, çocuklarýmýzýn eðitimine katký
saðlayarak daha iyi yerleri
kazanmalarý. Biz de onlara
Hayýrsever iþ adamý Recep Topçu'nun destek verdiði Gökkuþaðý Mimar Sinan Okuma Salonu'nun adý Gökkuþaðý Recep Topçu Okuma Salonu olarak deðiþtirildi.
faydalý olmak adýna burasýný
ðunu belirten ve yýllardýr çomakamlara kavuþacaklar.
açtýk. 150'ye yakýn çocuðucuklarýnýn üniversite okuBir gün doktor, hakim, belemuz burada eðitim alýyor.
masýný arzu ettiðini söyleyen
diye baþkaný çýkacaklar.”
Yakýn bir zamanda buradaki
öðrenci velisi Erdem Dalkýç
þeklinde konuþtu.
öðrenci sayýsýnýn 200'ü aþise, “Mahallemizde yýllarOkuma salonuna ismi
masýný bekliyoruz. Bu çodan beri bir eðitim sýkýntýsý
verilen ve okuma salonu yecuklarýmýza burada Türkçe,
vardý. Biz bu sýkýntýdan kurrini kira bedelsiz baðýþlayan
matematik, sosyal bilgiler,
tulmak için elimizden geleni
hayýrsever iþadamý Þahin
fen bilgisi ve Ýngilizce dersyapýyorduk. Gidilecek olan
Topçu’nun babasý Recep
lerinden etütler veriyoruz.
bütün mercilere gittik. AlTopçu ise okuma salonunun
Yine sosyal ve sportif faalilah'a þükür, sonunda bize
açýlmasýndan memnun olyetler düzenleyeceðiz. Çoyardým edecek birilerini bulduklarýný ve sahip çýkacaklacuklarýmýzýn derslerinde ekduk. Onlarýn sayesinde masik kalan yönlerini tespit
hallemize çok güzel bir eðirýný belirtti. Hayýrsever ve
ediyor ve tamamlamalarýna
tim salonu açýldý. Bu saloniþadamlarýnýn katýldýðý açýlýþ
yardýmcý olmaya çalýþýyoda çocuklarýmýz inþallah eksonrasý misafirlere aþure ikruz" dedi.
sik kaldýklarý eðitimi alacakram edildi.
lar. Yüksekokullara, üniverÇocuðuna bu imkânýn
(Haber Merkezi)
sitelere gidecekler. Yüksek
saðlamasýndan mutlu oldu-
Aktif Eðitimciler kan verdi
A
ktif Sen Çorum
Temsilciliði tarafýndan kan baðýþ kampanyasý düzenlendi. Sendika
üyeleri Kýzýlay'ýn kan baðýþ merkezine giderek
sosyal sorumluluk adýna
baðýþta bulundu.
Sosyal sorumluluk
gereði üzerlerine düþeni
yapmaya çalýþtýklarýný
belirten Aktif Sen Ýl
Temsilcisi Adem Yücel,
kan baðýþý sonrasý yaptýðý
açýklamada, “Kan acil
deðil sürekli bir ihtiyaçtýr. Her yýl binlerce insan,
kazalar ya da hastalýklar
neticesinde kan bulamadýðý için hayatýný kaybetmektedir. Buna karþýlýk
yapýlan araþtýrmalarýn da
gösterdiði gibi, geliþmiþ
ülkelerde gönüllü baðýþçý
oraný nüfusun %5'ine
ulaþýrken bu oran Türkiye'de %1,5 civarýndadýr
ve ne yazýk ki çok düþüktür. Oysaki kan baðýþý, kan bekleyen binlerce
insanýn hayatýný kurtarmanýn yaný sýra, baðýþ
yapan kiþinin saðlýðýný
da olumlu yönde etkile-
Aktif Sen Çorum Temsilciliði tarafýndan kan baðýþ kampanyasý düzenlendi.
mektedir. Ülkemizde her
olmasý ve baðýþçýlarýn
eðitim çalýþanlarý ve tüm
yýl 2 milyona yakýn kan
saðlýk sorunlarý ile karþýhalkýmýza, özelliklede
ihtiyacý vardýr. Bu ihtiyaç
laþacaðý kaygýsý, kan ve
gençlerimize model olaçoðunlukla hastalarýn yakan ürünleri açýsýndan
rak, "Kan Baðýþý Yaþam
kýnlarýndan ve acil dubir kaynak darlýðý doðurÝçin Yapýlan Bir Armarumda saðlanabilmektemaktadýr” derler. Biz de
ðandýr ve Kan baðýþý yadir.
Aktif Eðitimciler olarak,
parak Bir hayat Kurtaraböyle hayati bir konuda
lým" bilinci oluþturmakUzmanlar, “Toplutoplumsal bilinç oluþturtýr.
mumuzda kan baðýþýnýn
mak için üzerimize düönündeki en büyük iki
Kan baðýþý kampanþen
görevi
yerine
getirengel, yanlýþ bilgilenme
yamýza destek veren tüm
mek sorumluluðu ile kan
ve toplumsal duyarsýzlýküyelerimize
teþekkür
baðýþý yaptýk. Amacýmýz
týr. Ülkemizde, genel olaeder ve saðlýklý yaþamlar
topluma her konuda örrak kan baðýþlama alýþdilerim.” ifadelerine yer
nek olmasý gereken eðikanlýðýnýn yerleþmemiþ
verdi. (Haber Merkezi)
timciler olarak, baþta tüm
www.corumhakimiyet.net
SALI 18 KASIM 2014
Ýsbir’den okula malzeme desteði
17
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir Ortaköy Çok Programlý Lisesi kýz voleybol takýmýnýn malzeme
isteðine duyarsýz kalmadý ve il birinciliðinde kullanmak üzere malzeme seti hediye etti.
O
Ali Akýnalp ömürlük imzayý attý
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýspir malzeme desteði verdiði Ortaköp ÇPL Öðrencileri ile birlikte.
rtaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir’den Çok Programlý Lisesi kýz voleybol takýmýna forma desteði. Liseli Genç Kýzlar voleybol il birinciliðinde mücadele edecek
olan Ortaköy Çok Programlý Lisesi takýmýna ihtiyaçlarý
doðrultusunda spor malzemesi desteði veren Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, göreve gelmeden her alanda belediyecilik
hizmeti verme sözü verdiklerini belirterek bu anlamda sportif malzeme desteðinin önemine deðindi.
Eðitimi verdikleri desteklerin sürdüðünü kendisini ziyarete gelen öðrencilerin isteklerini yerine getirmekten dolayý mutlu olduðunu belirten Belediye Baþkaný Taner Ýspir,
kýz voleybol takýmýna müsabakalarda baþarýlar diledi.
Ortaköy Çok Programlý Lisesi öðrencisi Melisa Uzuner de malzeme teslimi sýrasýnda yaptýðý konuþmada, Belediye Baþkaný Taner Ýsbir’in okullarýný ziyarete gelerek ihtiyaçlarý olup olmadýðýný sorduðunu bundan cesaret olarak
kendisini makamýnda ziyaret ettiklerini belirterek ‘Takým
olarak forma ve diðer giysi ihtiyaçlarýmýz olduðunu mevcut
formalarla Çorum’da ilçemizi iyi temsil edemediðimizi
söyledik.
Baþkanýmýzda saðolsun bizlere eþorfman, forma,
ayakkabý, þapka, dizlik, çanta ve top ihtiyacýmýzý karþýladý.
Bütün Çok Programlý Lisesi adýna kendisine çok teþekkür
ediyoruz’ dedi. Tören sonunda Belediye Baþkaný Taner Ýsbir malzemeleri sporculara teslim etti ve onlarla hatýra fotofrafý çekindi.
Basketbol aday hakem kursuna
baþvurular devam ediyor
Ç
orum’da açýlacak
olan
Basketbol
aday hakem kursuna
baþvurular devam ediyor. Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen
24-28 Kasým tarihleri
arasýnda Çorum’da açýlacak olan kursa baþvurmak isteyenlerin
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürlüðü’ne
dilekçe vermesinin yeterli olacaðýný söyledi.
Kursa katýlmak isteyenlerin gerekli evraklarý temin edebileceklerini belirten Demet Gökmen kursun
FÝBA Teknik Komiseri
Ziya Pala tarafýndan ve-
rileceðini ve kursun
Olimpik Yüzme Havuzu toplantý salonunda
olacaðýný belirtti.
ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐINA BAÐLI 28 ELEKTRÝK ABONESÝNÝN
2015 YILI ÝHTÝYACI ÝÇÝN ELEKTRÝK ENERJÝSÝ ALIMI
ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI(ÇORUM) ÝÇÝÞLERÝ
BAKANLIÐI JANDARMA GENEL KOMUTANLIÐI
ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐINA BAÐLI 28 ELEKTRÝK ABONESÝNÝN 2015 YILI ÝHTÝYACI
ÝÇÝN ELEKTRÝK ENERJÝSÝ ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk
ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/152893
1-Ýdarenin
a)Adresi
: KARAKEÇÝLÝ MAH. SAMSUNYOLU CAD. ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
b)Telefon ve faks numarasý
: 3642231111 -3642230924
c)Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a)Niteliði, türü ve miktarý
Gençlikspor Badminton antrenörü ve Çorum Belediyespor masörü Ali
Akýnalp hayatýný Elif (Ýpek) Akýnalp) ile birleþtirdi.
Ç
orum Belediyespor
masörlerinden,
Gençlikspor Badminton antrenörü Ali Akýnalp hafta sonu düzenlenen bir düðünle Elif
ile hayatýný birleþtirdi.
Pazar günü AS
Düðün Salonu’nda düzenlenen düðün törenine Çorum Belediyespor
Baþkaný Zeki Gül,
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer ile birlikte Çorum
Belediyespor Yönetimi
ile birlikte ilimiz spor
camiasýndan çok sayýda
davetli ile iki gencin
yakýnlarý katýldý.
Düðünde Ali Akýnalp’ýn þahitliðini yapan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül nikah töreni ardýndan yaptýðý
kýsa konuþmada genç
çifte mutluluklar diler-
c)Teslim tarihi
3- Ýhalenin
a)Yapýlacaðý yer
ken imza sýrasýnda bir
bir ayaklarýna basmaya
çalýþan gençlere ‘Ýnþallah ömrünüzün sonuna
kadar birbirinizin da-
marýna basmazsýnýz’
dedi. Düðün töreni gecenin ilerleyen saatlerine kadar neþe içinde devam etti.
Çorum HAKÝMÝYET Elif-Ali çiftini
tebrik eder ömür boyu
mutluluklar diler.
FB Basketbol okulu tiyatro izledi
Ç
b)Teslim yerleri
: 28 ELEKTRÝK ABONESÝ ÝÇÝN ELEKTRÝK ENERJÝSÝ ALIMI Ayrýntýlý
bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden
ulaþýlabilir.
: ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐINA BAÐLI 28 ABONEYE
AÝT BÝLGÝLER ÝHALE DOKÜMANININ EKÝ OLAN EK-A
ÇÝZELGEDE BELÝRTÝLMÝÞTÝR.
: YÜKLENÝCÝ SÖZLEÞMENÝN ÝMZALANMASINI VE SÖZLEÞME
KAPSAMINDA BULUNAN ABONELÝKLERE ENERJÝ NAKLÝ ÝÇÝN
MEVZUAT GEREÐÝ YERÝNE GETÝRÝLMESÝ GEREKEN
ÝÞLEMLERÝN TAMAMLANMASINI MÜTEAKÝP, EK-A'DA ABONE
NUMARALARI VERÝLEN ABONELÝKLER ÝÇÝN ENERJÝ ALIMI, 01
OCAK 2015 TARÝHÝNDE BAÞLAYACAK OLUP, 31 ARALIK 2015
TARÝHÝNDE SONA ERECEKTÝR. YÜKLENÝCÝ MÜCBÝR SEBEPLER
HARÝCÝNDE ENERJÝ AKIÞININ DEVAMLILIÐINI 12 (ON ÝKÝ) AY
BOYUNCA SAÐLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.
orum Fenerbahçe Basketbol Okulu kültür faaliyetlerine tiyatro izleyerek devam etti. Geçtiðimiz hafta
sonu Çorum Devlet Tiyatro’sunda Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafýndan sahnelenen Ahmet Vefik Paþa’nýn
Moliere’in Hastalýk Hastasý’ndan uyarladýðý Meraki adlý oyunu 14 Kasým cuma akþamý Çorum Fenerbahçe
Basketbol Okulu sporcu ve velilerinden oluþan 30 kiþilik bir ekiple izledi.
Oyun sonunda Fenerbahçe Basketbol Okulu spor-
cularý oyunun baþral oyuncusu Nazlý Polattaþ’ý kulisde
ziyaret ederek kendisine Çorum anýsý olarak bakýr tablo
hediye ettiler.
Nazlý Polattaþ tiyatro izlemeye gelen sporculara sanata gösterdikleri ilgiden dolayý duyduklarý memnuniyeti dile getirerek ayrýca sporcularýn hediye ettikleri Çorum tarihini anlatan bakýr tablonun Erzurum tiyatrosunun güzde köþelerinde yer alacaðýný belirterek nazik
davranýþýndan dolayý sporculara teþekkür etti.
: ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI ÝHALE SALONU KARAKEÇÝLÝ MAH. FATÝH CAD. NO:51 HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ KARÞISI 19100
MERKEZ/ÇORUM
b)Tarihi ve saati
: 15.12.2014- 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.3. ihale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK (ENERJÝ PÝYASASI DÜZENLEME KURUMU) TARAFINDAN YAYIMLANAN ENERJÝ PÝYASASI SERBEST TÜKETÝCÝ YÖNETMELÝÐÝNE GÖRE SERBEST TÜKETÝCÝ BELGESÝ SAHÝBÝ OLAN ÝDAREYE ELETRÝK ENERJÝSÝ SATMA YETKÝSÝ VEREN, EPDK TARAFINDAN DÜZENLENMÝÞ ÝLGÝLÝ
LÝSANS (ÜRETÝM LÝSANSI, ÝLETÝM LÝSANSI, OTOPRODÜKTÖR LÝSANSI, OTOPRODÜKTÖR GRUBU LÝSANSI TOPTAN SATIÞ LÝSANSI,DAÐITIM LÝSANSI VEYA PAREKENDE SATIÞ LÝSANSLARINDAN HERHANGÝ BÝRÝNÝ) ASLI VEYA ÝDARECE ONAYLI FOTOKOPÝLERÝ ÝHALE KOMÝSYONUNA
VERÝLECEKTÝR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝL JANDARMA
KOMUTANLIÐI LOJÝSTÝK ÞUBE MÜDÜRÜLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÝHALE KOMÝSYON
BAÞKANLIÐI) KARAKEÇÝLÝ MAH. FATÝH CAD. N0:51 HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ KARÞISI 19100 MERKEZ/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 450 (DÖRTYÜZELLÝ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 1176) www.bik.gov.tr
18 SALI 18 KASIM 2014
‘Alýnan her puan önemli’
www.corumhakimiyet.net
Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir, ligde alýnan her
puanýn önemli olduðunu hele deplasmanda alýnan puanýn çok
daha anlamlý olduðunu belirterek futbolcuularýný verdikleri
mücadeleden dolayý kutluyorum’ dedi.
U
Galibiyet golü Kenan’dan
Ç
orum
Belediyespor’un grubunda bu
hafta yeniden liderliðe
yükselen Zonguldak Kömürspor’da forma giyen
Kenan Aþkan takýmýný
zirveye taþýyan isim
oldu. Adliyespor maçýnda takýmýnýn galibiyet golünü atan Kenan
Aþkan golün sevincini
þükür secdesi yaparak
böyle yaþadý.
Geçen
sezon
BAL’da
þampiyon
olan kadroda da yer
alan Kenan Aþkan 3.
ligde de takýmýnda forma giymeye devam
ediyor. Arka plandaki taraftarlar Zonguldak’ýn
þampiyonluða ne kadar
inandýðýnýnda açýk bir
göstergesi.
BAL 5. grupta
Ulukavakspor bir
basamak geriledi
lukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir, ligde alýnan her puanýn önemli olduðunu
deplasmanda alýnan puanýnda daha önemli olduðunu söyledi.
Turhalspor karþýsýnda maça iyi baþladýklarýný
pozisyonlar bulduklarýný ancak bunlardan yararlanamadýklarýný belirten Teknik Direktör Yusuf Aydemir ‘Bir anlýk kademe hatasýndan yediðimiz
golle maðlup duruma düþtük. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda kazandýðýmýz penoltý golüyle soyunma
odasýna 1-1 berabere girdik.
Ýkinci yarýda topa daha çok sahip olmaya pozisyon bulmaya baþladýk. Futbol olarak rakipten
daha iyi olmamýza karþýn hücumda baþarýlý olama-
yýnca sahadan beraberlikle ayrýldýk. Ýyi futbola deðil gole puan verdikleri için bir puanla teselli bulduk. Ligde bulunduðumuz konum itibariyle alýnan
her puan önemli. Hele bu puan deplasmanda ve
rakibiniz konumundaki rakip önünde ise daha anlamlý, Turhal deplasmanýnda verdikleri mücadeleden dolayý tüm futbolcularýmý kutluyorum,
Yeni Amasyaspor maðlubiyetinin ardýndan
Turhal’da alýnacak puan çok önemliydi. Bugünden itibaren Turhalspor maçýný unutarak hafta sonu grubun yeni lideri Kastamonuspor ile deplasmanda oynayacaðýmýz maça hazýrlanacaðýz. Hedefimiz bu maçtada mücadeleyi en iyi þekilde yaparak puan almak’ dedi.
Yeni lider Kastamonuspor
Bölgesel Amatör Lig 5. grupta liderlik el deðiþtirdi. Lider Amasyaspor’u hemde
deplasmanda yenmeyi baþaran Kastamonuspor liderliðe yükseldi. Ulukavakspor
Turhalspor deplasmanýndan istediði bir puaný alarak ayrýldý. Grupta oynanan yedi
maçtan sadece birini ev sahibi takým kazandý.
B
ölgesel Amatör Lig 5. grupta deplasman takýmlarý
haftasý oldu. Grupta oynanan yedi maçta evinde kazanan tek takým Güzel Orduspor olurken grupta üç maç
berabere biterken üç maçý ise deplasman takýmlarý kazandý. Kuþkusuz grupta þampiyonluðun iki adayý Yeni
Amasyaspor ile Kastamonuspor arasýndaki maçta konuk
takýmýn sahadan 2-0 galip ayrýlarak zirveyi ele geçirmesi haftanýn en flaþ sonucu oldu. Temsilcimiz Ulukavakspor ise rakibi pozisyonundaki Turhalspor deplasmanýndan puanla dönmeyi baþardý.
Turhalspor deplasmanýnda maðlup duruma düþmesine karþýn ilk yarýnýn son dakikalarýnda penaltý golüyle
beraberliði yakalayan Ulukavakspor ikinci yarýda bu
skoru korumayý baþardý ve deplasmandan bir puanla dönerek üste tutundu.
Samsun derbisinde ise Ladik Belediyespor saha-
sýnda konuk ettiði Termespor önünde 3-2’lik maðlubiyetle ayrýlarak zirveden iyice koptu. Ünyespor’da Fatsa
deplasmanýnda üç puaný iki golle alýrken Samsun derbisinde ise Bafraspor ile Çarþambaspor takýmlarý puanlarý
paylaþtýlar.
Grubun iki þampiyonluk adayý Yeni Amasyaspor
ile Kastamonuspor arasýndaki zorlu maçta konuk takým
rakibini 2-0 yenerek hem yenilmezlik ünvanýný aldý
hemde liderliðini. Bu galibiyetle Kastamonuspor zirveye oturdu.
Ligde onuncu hafta maçlarý 23 Kasým pazar günü
oynanacak. Ulukavakspor bu haftada deplasmanda grubun lideri Kastamonuspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Yeni Amasyaspor ise Ünyespor deplas manýnda puan arayacak.
Tuncay’lý milli
takým ikinci oldu
A
ntalya’da düzeðnlenen Uluslararasý Dörtlü turnuvada U 18 milli takýmý Almanya ile 1-1 berabere kalarak ikinci oldu. Tuncay son Almanya maçýnda ilk onbirde forma giydi ve 45 dakika oyunda kaldý.
Ýlk maçýnda Çek Cumhuriyeti’ni 2-0 yenen milli
takým ikinci maçýnda Hollanda ile 1-1 berabere kaldý.
Dün oynanan son maçta Almanya ile karþýlaþan U 18
milli takýmý rakibi önünde 42. dakikada Sabit Hakan ile
öne geçti. Maçýn 88. dakikasýnda Enis’in golüne engel
olamayýnca sahadan 1-1 beraberlikle ayrýlan milli takým
5 puanla ikinci oldu. Almanya ise 7 puanla birinci oldu.
Tuncay, Almanya maçýnda ilk 45 dakika oynarken Hollanda maçýnda da son 15 dakika forma giydi.
1. Küme’de þampiyonluk mücadelesi oldukça zorlu geçecek. Ligde
üçüncü maçlar sonunda beþ takým zirveye ortak durumda. Çok
adaylý þampiyonluk yarýþý ligin hayli zorlu geçeceðinin göstergesi
takým kaldý.
Haftaya ilk iki sýra-
1. Amatör Küme Büyükler Ligi
Haftanýn sonuçlarý:
Çimentospor - Eti Lisesi Gençlik
Hitit Gençlikspor -Osmancýkspor
Ýl Özel Ýdarespor - Ýskilipspor
Osmancýk Belediyespor - HE Kültürspor
PUAN DURUMU :
TAKIMLAR
1. Osmancýkspor
2. Ýskilipgücüspor
3. Hitit Gençlik
4. Çimentospor
5. HE Kültürspor
6. Eti Lisesi
7. Ýl Özel Ýdare
8.Osmancýk Bel.
8. Ýskilipspor
10. Çorumspor
O
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
G
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
B
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
M A
0 9
0 8
0 6
0 4
1 7
2 4
2 8
2 7
2 5
2 0
Alaca Belediyespor ligden çekildi
23 Kasým Pazar :
HE Kültürspor- Ýl Özel Ýdarespor.
Eti Lisesi Gençlik -Çorumspor.
Osmancýkspor - Çimentospor.
Ýskilipspor - Hitit Gençlikspor.
: 1-0
: 1-1
: 7-0
: 2-3
Y
2
3
1
0
5
3
8
10
13
7
Bartýnspor - Kaptan DÇ Yenicespor
Fatsa Belediye - Ünyespor
Güzel Orduspor - Sinopspor
Ladik Belediye - Termespor
Yeni Amasyaspor- Kastamonuspor
1930 Bafraspor - Çarþambaspor
: 1-1
: 2-2
: 0-2
: 1-0
: 2-3
: 0-2
: 1-1
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Kastamonuspor
2 Yeni Amasya
3 Termespor
4 Güzel Orduspor
5 Çarþambaspor
6 Karabük Yenice
7 Bartýnspor
8 Ladik Belediye
9 Turhalspor
10 Ünyespor
11 Ulukavakspor
12 1930 Bafraspor
13 Sinopspor
14 Fatsa Belediye
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
6
5
6
5
3
3
2
3
1
3
2
2
2
0
2
3
0
1
4
4
6
1
7
1
3
3
2
3
1
1
3
3
2
2
1
5
1
5
4
4
5
6
20
18
15
13
16
13
12
14
10
12
9
9
6
6
6
9
13
11
10
16
9
14
10
15
13
17
9
21
20
18
18
16
13
13
12
10
10
10
9
9
8
3
23 Kasým Pazar
Kastamonuspor - Ulukavakspor .
Þampiyon adayý çok
1.
Haftanýn Toplu Sonuçlarý:
Turhalspor - Ulukavakspor
Önümüzdeki hafta programý
Pazar günü Turhalspor deplasmanýndan 1-1’lik beraberlikle dönen Ulukavakspor takýmý bu maç öncesinde serenomide görülüyor. Siyah beyazlýlar deplasmandan puanla dönerek rakibi önünde avantaj yakaladý
Amatör Küme’de
üçüncü hafta maçlarý sonunda üç takým zirveye ortak oldu. Lider
Osmancýkspor averajla
liderliðini sürdürürken
Çimentospor yoluna kayýpsýz devam eden tek
BAL 5. Grup Haftanýn Görünümü
da giren Osmancýkspor
ile Hitit Gençlikspor karþýlýklý gollerle sahadan
birer puanla ayrýlarak ilk
puanlarýný kaybettiler. Ýskilipgücüspor ise hükmen galibiyetten aldýðý
üç puanla ikinci sýraya
yükseldi. Çimentospor
ikinci maçýnda ikinci galibiyetini Eti Lisesi’ni
tek golle geçerek 1-0’lýk
skorla aldýve altý puanla
yoluna kayýpsýz devam
eden takým takým oldu.
Geçen hafta Ýskilipspor deplasmanýndan
son dakika golüyle üç
puana alarak dönen Osmancýk Belediyespor bu
hafta ise son dakika golüyle sahadan puansýz
ayrýldý. HE Kültürspor
ise hükmen galibiyetin
ardýndan oynayarak ilk
galibiyetini Osmancýk
Belediyespor deplasmanýnda aldý.
Bu sezonun en farklý galibiyetini Ýl Özel Ýdarespor, Ýskilipspor önünde 7-0’lýk skorla aldý. Ýlk
galibiyetini alan Özel
Ýdarespor moral buldu.
Ligde
dördüncü
hafta maçlarý bu hafta
sonu oynanacak. Haftanýn en kritik maçýnda lider Osmancýkspor ile
dördüncü sýradaki Çimentospor arasýnda Osmancýk ilçe sahasýnda
oynanacak maç.
Çarþambaspor - Ulukavakspor.
Güzel Orduspor -Turhalspor.
Karabük Yenice - 1930 Bafraspor.
Sinopspor - Bartýnspor.
Termespor - Fatsa Belediyespor.
Ünyespor - Yeni Amasyaspor.
Çimentospor Eti Lisesi karþýsýnda Hakan’la bulduðu golün ardýndan böyle sevindi
P
7
7
7
6
6
3
3
3
1
0
Hitit Gençlikspor Osmancýk karþýsýnda ilk dakikalarda bulduðu golden sonra
Osmancýkspor liderliðini Hitit Gençlikspor önünde 1-1’lik beraberlikle sürdürdü
SALI 18 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Ceza Ýnfaz Kurumu
5 ARALIK
Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür
ve Spor Daire Baþkanlýðý
Mamul yemek alýmý, daðýtýmý
ve servis hizmeti alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Rektörlüðü 3. kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum il, merkez ilçe, 524 ada
no, 27 parsel no, Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 3 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 140.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez
ilçe, 1708 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahallesi’nde 6
baðýmsýz bölümlü dairenin
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
19 AN 872 plakalý, 1997 model
Mercedes marka, mavi, mor,
lila renkli açýk kasa kamyonun
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Kaynar Otopark ve
Yediemin Deposu
Saat: 14.00-14.10
***
5 OCAK 2015
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe, 2530
ada no, 870 parsel no,
Yavruturna Mahallesi, Sülüklü
Mavkii, cilt no 74, sayfa no
7253, 1 nolu baðýmsýz bölümün
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 65.000
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
(Ç.HAK:3257)
Eleman Aranýyor
1 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
ÖZBEK TELEFON
KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ
Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak
No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný)
0 535 502 13 27-224 04 04
YÝTÝK
Çorum Vergi Dairesinden almýþ olduðum 3070130800 arasý 2 cilt faturamý, 2651-2700 arasý 1 cilt sevk
irsaliyemi, 66551-66800 arasý 5 cilt sevk irsaliyemi
kaybettim. Hükümsüzdür.
Selim ÞAHÝN
Müslim oðlu 1960 Trabzon Of Doðumlu
Vergi No: 69271090486
(Ç.HAK:3271)
YÝTÝK
SATILIK ARAÇLAR
* 2000 model Transporter 2.5
TDÝ City Wan 4+1 hususi.
* 2005 model Peugeot 307
X5 dizel.
(Ç.HAK:3104)
ELEMAN ARANIYOR
Elektrikçi ustasý ve kalfasý alýnacaktýr.
Çorum Vergi Dairesinden almýþ olduðum 5225052300 arasý 1 cilt perakende satýþ fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Ömer KOÞA
Mustafa oðlu 1983 Çorum Doðumlu
Vergi No:41122030216
(Ç.HAK:3240)
YÝTÝK
Khalýd MAHMOOD
Shukur oðlu 1978 Nýnawa Doðumlu
(Ç.HAK:3269)
YÝTÝK
(Ç.HAK:3249)
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Mustafa ÇAÐIL
Abdullah oðlu 1990 Çorum Doðumlu
Kaya Oto Yaðlama
Yýkamada çalýþtýrýlmak
üzere vasýfsýz elemanlar
alýnacaktýr.
Tel: 0 535 651 97 09
Ali Usta
Basermak Ltd. Þti.
Adres: Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13
Tel: 250 11 11
ÇORUM BELEDÝYESÝ KARÞISINDA
LEBLEBÝCÝOÐLU ÝÞ MERKEZÝNDE
SAHÝBÝNDEN SATILIK BÜROLAR
0-544-327 22 55
SATILIK ÝÞYERÝ
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
0 533 771 08 18
Çalýþma Arkadaþlarý
Arýyoruz
Çorum Teknik Çelik Döküm
’de çalýþtýrýlmak üzere,
Tornacý, Borvekci, CNC Operatörü, Kaynakcý, Kalýpcý,
Meydancý, Vasýflý ve Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr.
Askerliðini yapmýþ tercihimizdir.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30 ÇORUM
Mür. Tel: 254 92 03
Lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere
22-29 yaþ arasý Dönerci, Kebapcý,
Kasap Kalfasý aranýyor.
Mür. Tel: 0 532 770 55 49
Satýlýk Ruhsatlý
Satýlýk
Kýymetli Mülk TABANCA
Akbank aralýðýnda zemin katý 180 m2
2. katý 180 m2 müstakil 2 katlý 8 kata
imarlý iþyeri satýlýk veya kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 541 346 18 90
Satýlýk ELEMANLAR ALINACAKTIR
Halk
Otobüsü
0 533 516 24 93
Mür. Tel:
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
SAHÝBÝNDEN ELEMANLAR
ALINACAKTIR
SATILIK
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere demir doðrama,
krom, PVC ustalarý ve kalfalarý aranmaktadýr.
Dolgun ücret+SSK+Yemek
(Ç.HAK:3272)
Nýnawa Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum
pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür.
0 533 736 87 87
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:3273)
(Ç.HAK:3261)
Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere KAYNAKÇI-TORNACI-TEKNÝK
RESSAM elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
DAÝRELER
(Ç.HAK:2702)
Muhasebe bürosunda
çalýþtýrýlmak üzere
deneyimli Bay muhasebe
elemaný alýnacaktýr.
Mür. Tel: 213 18 81
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü 2015-20162017 mali yýllarý 36 aylýk
silahsýz özel güvenlik hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü
(Mimar Sinan Mah. 8. Cad. No:
5 Çorum)
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:3253)
(Ç.HAK:3100)
ELEMAN ARANIYOR SATILIK LÜKS
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü
(Ç.HAK:3270)
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:3267)
Malzemesiz genel temizlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý
Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.00
***
2 ARALIK
Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk
Akaryakýt istasyonumuzda
çalýþtýrýlmak üzere eleman alýnacaktýr.
MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ
Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý)
0 364 254 00 50 - Çorum
27 KASIM
Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali
Ýþler Daire Baþkanlýðý
Çorum il, merkez ilçe, 3095
ada no, Ulukavak Mahallesi
Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 130.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
AKARYAKIT
SATIÞ
ELEMANI
ARANIYOR
(Ç.HAK:3139)
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü 2015-2016-2017
mali yýllarý 36 aylýk silahsýz
özel güvenlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü (Akkent Mah.
Akkent Cad. No: 110)
Saat: 10.00
***
2015-2016-2017 Mali Yýllarý
36 aylýk 5 kiþilik (1 Veri Ýþletim
ve Otomasyon, 1 Teknisyen
Yardýmcýsý, 1 Bahçývan, 2
Kalorifer Yakma) hizmet alýmý
iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü / Akkent Mah.
Akkent Cad. No: 110 Çorum
Saat: 10.00
***
16 ARALIK
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:3245)
26 KASIM
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü
4 ARALIK
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü
25 ARALIK
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
ÖKSÜZOÐLU METAL
Mimar Sinan Mahallesi 76. Sokak No: 10
(Çýraklýk Eðitim arkasý)
0 533 541 17 79
Eleman Aranýyor
Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere 20-35 yaþ arasý tecrübeli KAYNAKCI
ve TORNACI elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
BALABAN MAKÝNA
Adres: Küçük Sanayi Sitesi 75. Sokak
No: 6
Tel: 234 92 79-0 532 796 90 73
Sahibinden çok temiz krom
ve altýn kaplama CZ 75 (Çek
16) ruhsatlý silah satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 601 04 98
(Ç.HAK:3226)
2015-2016-2017 Mali Yýllarý
Ziyaretçi Danýþma
Yönlendirme-Teknisyen
Yardýmcýsý-Kalorifer Yakma
hizmet alýmý iþi.
Yer: Üçtutlar Mah. Çomar
Baðlarý Küme Evleri No:3
Çorum
Saat: 10.00
***
ilçe, 90 ada No, 159 Parsel No,
Suyolu Mahallesi, Ölükçül
köyünde bahçe vasfýnda
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 22.171,05
2. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy
ilçe, 53 Ada No, 36 Parsel No,
Suyolu Mahalle/Mevkii, 1/2
hisseli arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
SATILIK VÝLLA
(Ç.HAK:3171)
Kamile-Hacý Ahmet Akdað
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
3 ARALIK
Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðü
Motorin ve benzin alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah. Ýnönü
Cad.Orman Ýþletme Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
22 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy
Orta Ilýca’da 1000 m2, 3 katlý
tribleks, havuzu, kuyusu,
doðalgazý bulunan Villa
sahibinden satýlýktýr.
0 532 346 18 70
Devren Satýlýk
Halý Yýkama
(Ç.HAK:3250)
Tomografi cihazýna uygun kesit
baþýna X ýþýn tüpü kullanýmý
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý
Hastanesi Toplantý Salonu
Saat: 11.00
***
ilçe, 199 parsel no, Çoraköz
Mevkii Tatar köyü merkez/
Çorum 7.800 m2
mahalle/mevkinde tarýma
uygun taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum il, merkez
ilçe, 369 parsel no, Avlandere
Mevkiinde tarýma elveriþli
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.20-15.30
***
(Ç.HAK:3034)
Kamu Hastane Birliði Saðlýk
Bakanlýðý Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
15 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez
ilçe, 1505 ada no, 10 parsel no,
Çepni Mah.
Mahalle/Mevkiinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.20-10.25
***
(Ç.HAK:3252)
Yemek hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi Hizmet
Binasý Ýhale Odasý Kat 5
Saat: 11.00
***
T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut
Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ)
Sivas, Düzce, Yozgat ve Çorum
illerinde yapýlacak olan konut
ve sosyal donatý yerleþim
alanlarýnýn uygulama projeleri
hazýrlanmasý 4, paket
danýþmanlýk hizmet alýmý iþi.
Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
Küçükçekmece / Ýstanbul
Saat: 11.00
***
Elektrik alýmý iþi.
Yer: YURTKUR Samsun Bölge
Müdürlüðü Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:3172)
24 KASIM
Çorum Belediye Baþkanlýðý
Elektronik Güvenlik Sistemleri
parça dahil bakým ve onarým
iþi.
Yer: Akkent Mah. Org. San.
Böl. 1. Cad. Çorum
Saat: 14.00
***
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
2. Taþýnmaz: Çorum il, merkez
(Ç.HAK:3268)
2015 ve 2016 yýllarý için özel
güvenlik personeli (20 kiþi)
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
10 ARALIK
YURTKUR Samsun Bölge
Müdürlüðü
(Ç.HAK:3238)
20 KASIM
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
19
Küçük Sanayi Sitesinde halen faal
durumda bulunan halý yýkama tesisi
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 534 595 15 08
Oynamayan ve oynatmak istemeyen
takýmlar karþýsýnda futbol oynamanýn
çok zor olduðunu belirten Ýncedal
özellikle ikinci yarýdaki kazanma
isteklerinden dolayý futbolcularýný
kutlayan Ýncedal, ‘Üç maçta
alacaðýmýz galibiyetlerle ilk yarý
sonunda istediðimiz yerde
olacaðýmýza inanýyorum’
dedi. Ýncedal, Tuzla
maðlubiyetiyle
üzdükleri sevenlerini
bu galibiyetle biraz
olsun mutlu
ettikleri ni söyledi
ve destek veren
taraftarlara
teþekkür etti
‘Sevdiklerimizi biraz olsun mutlu ettik’
Turgay’a ceza geliyor
Ç
F
arklý Tuzlaspor maðlubiyeti nedeniyle üzdüðümüz sevenleri biraz olsun teselli ettiysek ne mutlu bize diyen Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal ilk yarýyý
zirveye yakýn noktada bitirmek istediklerini söyledi.
Geçen hafta camianýn ve takým olarak kendilerinin oldukça sýkýntýlý günler geçirdiklerini belirten
Teknik Direktör Ýncedal, hafta boyunca hem fizik
hem taktik olarak hemde moral motivasyon olarak takýmý bu maça hazýrlamaya çalýþtýklarýný söyledi.
Rakibin oyun
anlayýþýný bildiklerini
ve futbolculardan en
önemli isteðinin kanatlarý kullanmalarý olduðunu belirten Ýncedal ‘Ýlk
yarýn saatlik bölümde
belki istediklerimizi yapamadýk ancak son bölümde üç tane pozisyon bulduk ancak
atamadýk.
Sahada futbol
oynamak deðil oynatmamak isteyen
takýmlar karþýsýnda futbol oynamak gerçekten
çok zor. Bizde Tutap Þekerspor maçýnda bu zorluðu fazlasýyla yaþadýk.
Ýkinci yarýda kazanma isteðimizi daha yukarýya çýkardýk ve baskýyý artýrdýk sonucunda da kanatlardan bulduðumuz iki golle karþýlaþmayý kazanmayý baþardýk. Ben öncelikle doksan dakika boyunca
takýmlarýna destek veren tüm taraftarlarýmýza, yönetimimize ve baþkanýmýza katkýlarýndan dolayý, sahada mücadele eden futbolcularýmý caný gönülden kutluyorum.
Gruptaki hedefimize ulaþmak için olmazsa olmaz bir maçý kazandýk. Bir galibiyetle beþ basamak
birden yükseldik. Þimdi üst üste üç maçý kazanmamýz
halinde ligin ilk yarýsýný istediðimiz noktada bitireceðimize inanýyorum. Galibiyet güzel ancak bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu hafta oynamadan
alacaðýmýz üç puanýn vereceði moralle perþembe gününden itibaren Batman Petrolspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacaðýz.
orum Belediyespor’da Tutap Þekerspor maçýnýn son
dakikalarýnda sahadan ayrýlarak soyunma odasýna gider ardýndan da stadý terk
eden Turgay’a ceza geliyor.
Maçta yedek olarak oyuna baþlayan Turgay ikinci yarýda ýsýnan futbolcular arasýndaydý. Son dakikalarda oyuna alýnmak için çaðrýlan Turgay Akýn’ýn
sakatlandýðýný belirtmesi üzerine son
deðiþiklikte Osman oyuna girdi.
Bu deðiþiklik sonrasýnda Turgay
yedek kulübesi önünde Gökhan hoca ile
tartýþmaya girdi. 45 dakika ýsýndýðýný ve
oyuna alýnmadýðýný belirterek yeleðe çýkarýp yere atan Turgay daha sonra maç
bitmeden soyunma odasýna gitti. Ardýndan takým saha içinde sevinirken Turgay
soyunma odasýndan ayrýldý ve özel aracý ile evine gitti.
Yaþanan bu geliþmelerin Genel
Kaptan Hamit Iþýk tarafýndan yönetime
rapor edilidiði öðrenildi. Hafta içinde
toplanacak yönetim kurulunun Turgay’a
para cezasý vermesi bekleniyor.
SALI 18 KASIM 2014
Çaðlar’ýn altýncý golü
Çaðlar altý pas içinde aldýðý topla kaleciyi geçtikten sonra topu rakip aðlara bu pozisyonda gönderdi
Ç
orum
Belediyespor’un bu sezonki en
büyük gol umudu Çaðlar
Soyunma odasýndan gelip
hatýra fotoðrafý çekindiler
Ç
orum Belediyespor’a
Tutap Þekerspor maçýnda çok farklý ve anlamlý bir destek vardý.
Cumhuriyet Baþsavcý vekili Ozan Kaya’nýn organizesiyle Çorum Cezaevinde kalan 150 mahkum pazar günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda kendilerine ayrýlan bölümde Çorum Belediyespor’a destek verdiler.
Maç öncesi Çorum
Belediyespor’lu futbolculara sahaya çýktýktan
sonra mahkumlarýn buluhduðu bölüme giderek
burada desteklerinden
dolayý teþekkür ederek
çiçekler verdiler.
Mahkumlarýn sosyal aktivitelere katýlmasý
ve toplumla bütünleþmesin yönelik çalýþma programý dahilinde Cumhuriyet Baþsavcý vekili Ozan
Kara ile birlikte Belediyespor Baþkaný Zeki Gül,
Emniyet Müdürü Salih
Erkan Tarancý maç sonunda mahkumlarýn bulunduðu tribüne giderek
onlara desteklerinden dolayý teþekkür ettiler.
Baþkan Gül, maçýn
ardýndan soyunma odasýna giden futbolculara haber göndererek yeniden
sahaya çaðýrdý. Futbolcularda beraberlerinde çocuklarý ve arkadaþlarý ile
birlikte mahkumlarýn bulunduðu tribüne kadar
geldiler ve mahkumlara
hem teþekkür ettiler hem-
de daha sonra onlarla birlikte hatýra fotoðrafý çekindiler.
B
henüz bekleneni veremesede pazar günü Þekerspor maçýnda altýncý golü-
nü attý. Kýrmýzý Siyahlý
takýmýn forvetteki alternatifsiz ismi Çaðlar Tutap
Maçýn son dakikalarýnda Çaðlar’ýn golü sonrasýnda kenar yönetimle sevinç
elediyespor kötü gidiþe Þekerspor önünde
ikinci yarýdaki baskýlý ve istekli futbolu ile
son verdi. Maçýn ilk yarýsýnda kapanan rakibi
önünde kilidi açmak için kanatlarý kullanmasý
gereken Belediyespor'da sað kanatta Buðra görevini yaparken Murathan kelimenin tam anlamýyla yoklarý oynadý.
Ýkinci yarýda Murathan-Ali deðiþikliðinin
ardýndan hücumda daha etkili olmaya baþlayan
Belediyespor'da öne çýkan asýl konu ise futbolculardaki kazanma isteði oldu.
Kazanýlan maçtan sonra futbolu eleþtirmek zor. Ancak böyle bir maçý da kazanmak
gerçekten zor. Sonuçta karþýnda oynamak deðil
oynatmamak üzerine sahaya çýkmýþ bir takým
var. Onu açmak için gerekli olan gol 60. dakikada geldi.. Golden sonra ise Belediyespor beklenen üretkenliði gösteremesede en önemli tarafý doksan dakika boyunca rakibe sadece üç
pozisyon vermesiydi.
Puan sýralamasýýna baktýðýmýz zaman Belediyespor üstte tutunmuþ durumda. Ancak ilk
yarýnýn kalan beþ haftasýnda Çorum Belediyespor'un üç puaný cepte kalan dört maçýnda üçü
kendi sahasýnda. Bu kadar büyük bir avantaja
sahip olan kýrmýzý siyahlýlar ilk yarýyý kalan beþ
haftada içerde üç maç 12 puan birde cepteki üç
puan toplam 15 puan alarak devreye 33 puanla
girerse ilk beþ içinde olmasý kesin görülüyor.
Asýl önemli olan Belediyespor'da ilk yarýda taþlar bir türlü yerine oturmadý. Sezon baþý
kadro yapýlanmasýnda yapýlan hatalar sonucunda kýrmýzý siyahlý takýmda bazý mevkilerdeki
fazlalýk bazý bölgelerdeki ise yetersizlik gün
yüzüne açýkca çýktý. Yedek kulübesinden hamle
.:: GÖZLEM ::.
Taþlar yerine
oturmayýnca
[email protected]
Halil ÖZTÜRK
þansý oldukça düþük. Skoru deðiþtirecek isim
bulmak zor.
Birde buna Teknik Heyetin bazý isimler
üzerindeki ýsrarý eklenince alternatif isim bulmak zorlanýyor. Kadroda bulunan ancak sadece
dolgu olarak görülen bazý isimler tecrübesiz diye antrenman futbolcusu olarak görülüyor. Milli takým düzeyinde düþünülen isimler kadro göremiyor.
Bu aþamada Belediyespor'un yukardaki
matematik hesabýný tutturmasý öncelikli konu.
Devre arasýna bu hedefe tutturularak girilmesi
halinde ara transfer döneminde eksikler giderilmediði sürece mevcut kadro ile hedefe ulaþmak
mümkün görünmüyor.
Yönetim kendi için saðlayamadýðý birlikteliði oluþturduðu takýmda saðlamasý çok zor.
Bir bir arkasýndan konuþan yöneticilerin camiadan birlik beraberlik beklemesi de hayal. Örnek geçtiðimiz hafta sonu Çorum'un iki milletvekili Çorum'da ancak o kadar yoðun çalýþýyorlar ki (!) 12. hafta maçýnda henüz stada teþrif et-
Þekerspor maçýnýn son
dakikalarýnda kaleciden
kurtularak attýðý bu golle
bir anlamda takýmýnýn
galibiyetini perçinledi.
Bu sezon altý gole
ulaþan Çaðlar’ýn bu altý
golünden üçünü Türkiye
Kupasý’nda attý. Tutap
Þekerspor’a kupa maçýnda da bir gol atan Çaðlar
Manisaspor ile oynanan
ikinci tur maçýnda da biri
seri penaltýdan olmak
üzere iki gol attý. Çaðlar’ýn ligde attýðý goller
ise
Kýzýlcabölükspor,
Niðde Belediyespor ve
Tuzlaspor maçlarýnýn ardýndan son golünüde yine
Tutap Þekerspor’a bu kez
ligde atarak gol sayýsýný
altýya çýkardý.
Tecrübeli futbolcu
attýðý golün ardýndan sevincini yedek kulübesindeki teknik heyet ve arkadaþlarý ile paylaþtý.
mediler. Gerçi kulübün onursal baþkaný sýfatýyla makamda oturan Belediye Baþkaný gelmeyince milletvekiline kim ne diyebilir ki.
Hakkýný teslim etmek lazým her ne kadar
maça gelmiyorsa da ekonomik olarak son iki
ihale desteði önemli. Önce otopark ardýndan
kamyon garajý ihalesini Çorum Belediyespor
aldý ve yönetim en azýndan rahat bir nefes aldý.
Bu gelirlerle Belediyespor devre arasýnda takviye konusunda biraz daha rahat hareket edecek
gibi görülüyor.
Geçen hafta içinde Belediyespor yönetimi
tarihinde bir ilki yaptý ve ceza verdi. Çaðlar ve
Murathan'a yaptýklarý hareket nedeniyle ceza
veren Belediyespor yönetimi futbolun bir gerçeðini de hatýrladý. Bu haftada ayný kural Turgay için iþleyecek gibi görülüyor. Sonuçta hak
etti takým disiplinine aykýrý hareket etti.
Profesyonel takýmda taþlar yerine oturmayýnca rüzgarý arkana almadýðýn sürece baþarý
zor. Zonguldak sezon baþý arkasýna aldýðý rüzgarla zirveye oynamaya ve rekorlar kýrmaya
devam ediyor. Belediyespor havayý yakalayamadý ancak taþlarda yerine oturmayýnca iþler
hayli zorlaþtý. Önce yönetim sonra teknik heyetin ilk yarýyý iyi analiz ederek ikinci yarý öncesinde taþlarý yerine oturtmasý gerekiyor. Dileriz
ilk yarý sonunda beklenen puanlar toplanýr
umutlar ikinci yarýda devam eder. Yoksa boþa
geçen bir sezonun arkasýndan üzülmek bir kez
daha istemiyoruz.
Ulukavakspor ise Turhalspor deplasmanýndan puanla dönerek ligde kalma mücadelesi
veren rakibi konumundaki rakibi önünde aantaj
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
39
File Size
12 845 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content