close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
SAĞLIK TURİZMİ TOPLANTISI
14 Nisan 2015, Antalya
PROJE YÖNETİMİ VE YAZILI İLETİŞİM
BAŞARININ MATEMATİKSEL FORMÜLÜ
Prof. Dr. Ahmet Çevik TUFAN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
TÜBİTAK-SBAG Danışma Kurulu Üyesi
[email protected]
SUNUM AKIŞ PLANI
 Proje nedir?
 Proje önerisi nedir?
 Neden proje yapılmalı?
- Projenin önemi ve kazanımları
 Projenin kurgulanması
- Sağlık Turizminde ne gibi projeler yapılmalı?
- Proje önerisi yazımına hazırlık
- Stratejik Planlama
 Yazılı iletişim süreçleri
- Sıkça yapılan hatalar ve çözüm önerileri
 Başarının matematiksel formülü
PROJE NEDİR?
Proje,
• başlangıcı ve sonu belirli bir sürede,
• tanımlı amaç ve hedeflere sahip,
• değişim yaratan,
• planlanan uygulama adımlarıyla çeşitli
çıktıların elde edildiği,
• belirlenmiş bir bütçeyle yürütülen
sosyal,kültürel,bilimsel bir çalışma sürecidir.
PROJE ÖNERİSİ NEDİR?
Araştırılmak istenen konuda yapmak
istediklerimizi (amaç, hedefler, yöntem,
yaygın etki, çıktılar, vb.) yazılı olarak
• kanıta dayalı bir biçimde,
• doğru gerekçelendirebilme, ve
• doğru ifade edebilme,
sanatıdır / yeterliliğidir / becerisidir.
Neden proje önerisi yazmalıyım?
Neden proje desteğine başvurmalıyım?
• Keşfetmek arzusu,
• İnovasyon,
• Teknoloji, teori, teknik, uygulama geliştirmek, vb. nedenler.
Ayrıca projeler,
• Bilime, toplumsal refaha ve ekonomiye katkı,
• Multidisipliner/interdisipliner çalışma kültürü geliştirilmesine
katkı,
• Ulusal/bölgesel/kişisel bilimsel ve teknolojik (sağlık
uygulamaları, makale, ürün, patent vb.) çıktılara katkı,
• Araştırmacı ve Ar-Ge personeli yetiştirilmesine katkı,
• Kurumsal ve bireysel gelişime katkı sağlar.
- Tercih edilir olmak
- Müşteri (kullanıcı) memnuniyeti
- Kariyer yükselmesi
- Ekonomik kazanç, vb.
PROJE ÖNERİSİNİN KURGULANMASI
Sağlık turizminde ne gibi projeler yapılmalı?
Proje önerisi yazımına hazırlık
A- Durum tespiti
- Stratejik Planlama süreci
Statejik Planlama Nedir?
• Stratejik planlama bir yönetim aracıdır. Diğer bütün yönetim
araçları gibi ilgili kurumun/organizasyonun işini daha iyi
yapmasına ve kendi enerjisine odaklanmasına yardımcı olmak,
çalışanlarının aynı amaç için çalışıyor olmalarını sağlamak,
faaliyette bulunduğu ortamın çevresindeki değişikliklere göre
yönünü belirleyip o yöne doğru gitmesini sağlamak amacıyla
kullanılır.
• Kısaca stratejik planlama bir organizasyonun ne olduğunu,
ne yaptığını ve neden yaptığını şekillendiren ve ona bu
konularda kılavuzluk yapan temel kararları ve eylemleri
geleceğe odaklı olarak üreten sistemli çabadır.
Başarılı bir stratejik planlama:
• Eyleme dönüşür
• Ortak değerler tabanında bir vizyon oluşturur
• Yönetim ve çalışanların bütününün sahiplendiği, herkesi içeren
ve katılımcı bir süreçtir
• Sosyal sorumluluk bilincini içerir, zorunluluk içermez
• Kurumun çevresine karşı duyarlı ve dışarıdan odaklıdır
• Kaliteli ve güvenilir verilere dayanır
• Statükoyu sorgulamaya açık olmayı gerektirir
• Etkili bir yönetimde önemli rol oynar
Stratejik Planlamanın Aşamaları
• Amaç, Vizyon, Misyon belirlenmesi
• Mevcut durum analizi
– SWOT Analizi
– PEST Analizi
• Strateji belirleme (Stratejik planın hazırlanması)
• Stratejik planın uygulanması süreci
• Stratejilerin değerlendirilmesi
Amaç, Vizyon, Misyon
• Amaç, misyon, vizyon ve hedef terimleri birbirlerine karıştırılan terimlerdir.
• Amaç bir organizasyonun gerçekleştirmeye çalıştığı nihai sonuçtur. Amaç
“Bu organizasyon neden var?” sorusunun cevabıdır.
• Misyonun amaca göre daha geniş bir anlamı vardır. Bir organizasyonun
misyonu varoluş sebebidir. Misyon üç temel kavramı içerir: Amaç, bu
amacı gerçekleştirmeye çalışan bir organizasyon ve bu amacı
gerçekleştirme sürecine rehberlik eden değerler. Strateji oluşturma
sürecinde misyon cümlesi organizasyonun nereye doğru gitmesi
gerektiği konusuna ışık tutar.
• Vizyon diğer terimlerle karşılaştırıldığında en genel kavramdır.
Organizasyonun başarıya ulaşmış misyonunun ve dolayısıyla amacının
hayali ifadesi olarak tanımlanabilir.
• Hedefler organizasyonun ulaşmaya çalıştığı somut amaçlardır. Hedefler
zorlayıcı olmalı ama ulaşılamaz olmamalıdır. Aynı zamanda ölçülebilir
olmalıdır, bu sayede organizasyon bu hedeflere ulaşma konusundaki
ilerlemeyi gözlemleyebilir ve gerekirse düzeltmeler yapabilir.
Mevcut Durum Analizi
SWOT Analizi:
SWOT kısaltması İngilizce Strength, Weaknesses, Opportunities,
Threats kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçe
kaynaklarda SWOT yerine bu İngilizce ifadelerin Türkçe karşılıkları
olan Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit kelimelerinin baş harflerinin
birleşiminden oluşan GZFT kısaltması kullanılabilmektedir. SWOT
Analizi açılımındaki kelimelerden de anlaşılacağı üzere
organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditleri analiz
eden bir stratejik planlama metodudur. Organizasyon için
belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleştirilmesini olumlu ya da
olumsuz yönde etkileyecek olan iç ve dış faktörlerin belirlenmesini
sağlar.
SWOT ANALİZİ
Mevcut Durum Analizi
SWOT Analizi:
SWOT kısaltması İngilizce Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats
kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçe kaynaklarda SWOT
yerine bu İngilizce ifadelerin Türkçe karşılıkları olan Güçlü, Zayıf, Fırsat ve
Tehdit kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan GZFT kısaltması
kullanılabilmektedir. SWOT Analizi açılımındaki kelimelerden de
anlaşılacağı üzere organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve
tehditleri analiz eden bir stratejik planlama metodudur. Organizasyon için
belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleştirilmesini olumlu ya da olumsuz
yönde etkileyecek olan iç ve dış faktörlerin belirlenmesini sağlar.
PEST Analizi:
PEST analizi “Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Analizler”
ifadesinin kısaltmasıdır ve stratejik yönetim süreci için yapılan dış çevre
analizinde makro düzeydeki çevresel faktörlerin analizidir.
Organizasyonun dikkate alması gereken makro düzeydeki çevresel
faktörler hakkında bir resim ortaya koyar.
SWOT ANALİZİ
SWOT ANALİZİ
SWOT ANALİZİ
SWOT ANALİZİ
• Ulusal,
• Bölgesel,
• Kurumsal,
• Birimsel,
• Kişisel,
olarak yapılabilir.
SONUÇ: Strateji, Konu, Proje Kapsamı, Hedefler,
Uygulama adımları, Olası çıktılar vb. kararları alınır.
PROJE ÖNERİSİNİN KURGULANMASI
Proje önerisi yazımına hazırlık
B- Başvuru yapılabilecek olası destek kurum veya
kuruluşlarının belirlenmesi
• Hedefleri,
• Vizyon ve Misyonları,
• Öncelikli alanları, vb.
Sağlık Turizmi hangi destek kurum/kuruluşları tarafından
öncelikli bir alan olarak belirlenmiştir/değerlendirilebilir?
- DPT, Bölgesel Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar
- Avrupa Birliği fonları, diğer Uluslar arası fonlar vb.
PROJE ÖNERİSİNİN KURGULANMASI
Proje önerisi yazımına hazırlık
C- Olası Proje Türleri (yeterlilikler ve şartlar vb.)
belirlenmesi
Temel,
Uygulamalı,
Ürüne Yönelik,
Araştırma,
Basamaklandırılmış proje önerileri vb.
D- Olası Proje Ölçeklerinin değerlendirilmesi
Küçük
Orta
Büyük
PROJE ÖNERİSİNİN KURGULANMASI
Proje önerisi yazımına hazırlık
E- Destek Kuruluşlarının Proje Önerisi
Değerlendirme Süreçlerinin/Formatlarının
İncelenmesi
Panel Süreci
Dış Değerlendirme Süreci
Panelist/Hakem/Dış Danışman
Proje türlerine göre destek oranları, vb.
PROJE ÖNERİSİNİN KURGULANMASI
Proje önerisi yazımına hazırlık
F- Ekip Oluşturma
•Takım çalışması ve profesyonel sorumluluk
•İletişim
•Liderlik
•Statülerin belirlenmesi
•Motivasyon
•Çıkar çatışması-çıkar çakışması
•Fikri mülkiyet hakları ve paylaşımı vb.
PROJE ÖNERİSİNİN KURGULANMASI
YAZILI İLETİŞİM
-PROJELER-
YAZILI İLETİŞİM SÜREÇLERİ (PROJE ÖNERİSİ NEDİR?)
Araştırılmak istenen konuda yapmak
istediklerimizi (amaç, hedefler, yöntem,
yaygın etki, çıktılar, vb.) yazılı olarak
• kanıta dayalı bir biçimde,
• doğru gerekçelendirebilme, ve
• doğru ifade edebilme,
sanatıdır / yeterliliğidir / becerisidir.
PROJE ÖNERİSİ NEDİR? (A. Çevik TUFAN)
• Yazılı iletişim becerisi edinmek bir yabancı dil
öğrenmeye benzer.
• Bir süreç gerektirir.
• Bu süreç içerisinde araştırmacı önce bir
konuda/alanda hakimiyet/yetkinlik edinir ve bu
konu/alan ile ilgili konuşulanları ve yazılanları takip
edebilir hale gelir. (Dinlediğini ve okuduğunu anlama
süreci)
• İkinci aşama konu/alan ile ilgili kendi fikirlerini
oluşturma ve söyleyebilme aşamasıdır. (Sözlü iletişim
süreci)
• İlgili konuda/alanda fikir ve önerilerini yazıya
dökebilme becerisi ise en son edinilen yetkinliktir.
(Yazılı iletişim süreci)
Projelerde Yazılı Anlatım Becerisi Çok Önemlidir
• Kullanılan dilin yazım kuralları, ifade
biçimleri anlatımda önem taşır.
- You are beautiful.
- You are so beautiful!
- You are too beautiful!
Projelerde Yazılı Anlatım Becerisi Çok Önemlidir
• Kullanılan dilin yazım kuralları, ifade
biçimleri anlatımda önem taşır.
- You are beautiful.
- You are so beautiful!
- You are too beautiful!
Projelerde yazılı anlatım becerisi çok önemlidir
• Kullanılan dilin yazım kuralları, ifade
biçimleri anlatımda önem taşır.
- You are beautiful.
- You are so beautiful!
- You are too beautiful!
Too little, too late!
Kısa, öz ve anlaşılır cümle kullanımı önerilir.
GARAJ ÖNÜDÜR.
PARK YAPMAYINIZ.
PARK YAPAN ARAÇLAR
ÇEKİCİ ÇAĞIRILARAK
ÇEKTİRİLECEKTİR!
YAZILI İLETİŞİM SÜREÇLERİ
Projelerin yazım kurallarının belirlenmesi
ve bu kurallara uyulması büyük önem taşır.
(Instructions to Authors)
Siz kurallara uymak konusunda ne kadar başarılısınız?
ETKİ FAKTÖRÜ YÜKSEK ÇALIŞMALARDA EKİBİN ÖNEMİ
YAZILI İLETİŞİM SÜREÇLERİ
PROJELERDE YER ALAN
BAŞLICA BÖLÜMLER
Başlık, özet, anahtar kelimeler
• Başlık projeyi yansıtmalı, anlaşılır ve kısa olmalıdır.
• Özet konunun önemi, özgün değeri ve amacı
yansıtmalıdır. Proje düzeni, metodoloji, beklenen
sonuç ve etkileri olabildiğince kısa olarak
vermelidir.
• Özgün değer: gerçekleştirilebilir ve yaygın etkiye
sahip özgünlük önemlidir!
• Anahtar kelimeler projenin içeriğine uygun ve
yeterli sayıda olmalıdır.
Giriş ve Sunuş
• Konu, kapsam, literatür bilgisi anlamında gerekli
bilgiler ile sınırlı kalabilmek önem taşır.
• Tek yönlü ve yüzeysel değil, geniş bir bakış açısı
içermelidir. Ancak, bilgi hızla genelden projenin
özeline indirgenmelidir.
• Projenin amaç ve hedeflerini içermeli ve cevap
aranan soru(lar) “neden-sonuç ilişkisi” kapsamında
cevaplanmaya çalışılmalıdır.
Gereç ve Yöntem
•
•
•
•
•
•
Amaca ve proje kapsamına en uygun, araştırma
sorularını yanıtlayacak yöntemler seçilmelidir.
Yöntemlerin geçerliliğinin ve güvenilirliğinin test
edilmesi (ön çalışma, istatistiksel güç analizi vb.)
önem taşır.
Uygun literatür desteği (yapılabilirliğe ve
güvenilirliğe kanıt) önem taşır.
Çalışmanın gerekli izinlerinden bu bölümde
mutlaka söz edilmelidir.
Uygun ve doğru istatistiksel yaklaşım şarttır.
Yöntemler tekrarlanabilir olmalıdır. Buna izin
verecek detaylı bilgi verilmelidir.
Başarı ölçütleri ve Yaygın etki
Bu bölümünün amacı:
• Fikir ve görüşlerinizi ifade etmek,
• Sonuçlarınızın yaygın etkisini ortaya koymak, ve
• Gelecekte gerçekleştirilebilecek ileri çalışmalara
ışık tutmaktır.
Bu bölümünün kapsamı:
• Giriş-sunuş bölümünde yer alan araştırma
sorularının nasıl cevaplanacağını,
• Bulguların bu cevapları nasıl destekleyeceğini, ve
• Bu cevapların ilgili konudaki evrensel bilgi
içerisinde nasıl yer bulacağını içermelidir.
Başarı ölçütleri ve Yaygın etki
Hiçbir proje önerisi araştırdığı fikri ve olası sonuçlarını
havada/ortada/yorumsuz/başarı ölçütlerinden ve
yaygın etki değerinden yoksun bırakmamalıdır!
SIKÇA YAPILAN HATALAR
EN SIK KARŞILAŞILAN HATALAR (TÜBİTAK verileridir)
İADE GEREKÇELERİ
ORAN
1 Etik Kurul / Yasal İzin / Özel İzin Belgesinin, Gerekli Olduğu Beyan Edildiği Halde %34
Başvuruya Eklenmemiş Olması / Gerekli Olduğunun İlgili Grup Tarafından Tespit
Edilmesi / İstenilen Kriterlere Uygun Olmaması
2 Projenin Bilimsel İçeriğinin / Madde İçeriklerinin Yetersiz Bulunması
%11
3 Projenin Araştırma Projesi Kriterlerine Uygun Olmaması
%10
4 Basılı Kopya Olarak Gönderilmesi Gereken Belgelerin Olmaması / Belirtilen
Tarihten Sonra Gelmesi / Online Başvurunun Yapılmaması
%9
5 Değişiklik Bildirim Formunun, Elektronik Ortamda Yer Almaması / Panel
Raporunda İstenilen Değişiklik ve Düzeltmeleri İçermemesi / Yetersiz
Bulunması
%8
SIKÇA YAPILAN HATALAR
- Anlaşılması zor ve konuyu doğru yansıtmayan başlık
kullanılması.
- Amacın ve hedeflerin açık ve anlaşılır olmaması.
- Organizasyon eksikliği.
- Yetersiz veya çok fazla gereksiz bilgi vermek.
- Monoton yazım dili (akış şemaları, görseller, grafikler,
tablolar vb. anlaşılırlığı arttırır).
SIKÇA YAPILAN HATALAR
- Proje yazım kurallarına uymamak.
- Matbu formun tüm bölümlerini doldurmamak,
- Matbu formun bazı bölümlerini silmek,
- İstenen bilgilere uymayan içerik,
- Her bölümde aynı bilgileri ve cümleleri tekrar,
- Limitleri aşan sayfa sayısı,
- İmla ve yazım hatalarına dikkat etmemek,
- Başka metinlerden, yayınlardan, web sitelerinden
kaynak göstermeden alıntı yapmak.
- Aynı grup, kuruluş vb. tarafından daha önce verilmiş benzer
içerikli projelerden alıntı yaparken ortaya çıkan kopyalayapıştır hataları.
SIKÇA YAPILAN HATALAR
- Tecrübe, bilgi birikimi ve ilgi alanı yönünden yetersiz olunan
bir konuda proje önerisi vermek.
- Proje ekibinde yeterli sayıda ve doğru branşlardan
araştırmacı ve danışmanlara yer vermemek.
- Bunun tam tersine ekipte gereksiz ve işlevi olmayan kişilere
yer vermek (akademik, mesleki hiyerarşi vb.).
- Bütçelendirme yaparken gizli yan projeler gözetmek ve
fazladan malzeme vb. talebi.
- Bir kısım literatür bilgilerinin gizlenmesi çabası
- Önerilen bazı çalışmaların zaten daha önce tamamlanmış
ve sonuçlarının elde edilmiş olması
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (FAYDALI İPUÇLARI)
• Hakem değerlendirme formlarında yer alan sorular
ve değerlendirme ölçütleri detaylı olarak
incelenmelidir.
• Her soruya proje teklifi içerisinde cevap bulunup
bulunmadığı değerlendirilmelidir.
• Projenin yazımı başvurudan mümkünse en az 1 ay
önce bitirilmeli, proje ekibi proje önerisini başvuru
öncesi en az birkaç defa okumalıdır.
Tekrar tekrar okuyun!
• Projenizin yazımında akıcı, anlaşılır ve yazım
kurallarına uygun bir dil kullanılmalıdır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (FAYDALI İPUÇLARI)
• Proje önerisi resim, grafik, özet tabloları vb. ile desteklenmelidir.
• Projenin içeriği iyi organize edilmeli, net ifadeler kullanılmalıdır.
• Eksik ya da aşırı bilgi vermekten kaçınılmalıdır.
• Yazımda tekrarlar ve tutarsız ifadelerden kaçınılmalıdır.
• Proje öneri konusu veya yöntemleri üzerine ön çalışma,
makale, tebliğ, kurs vb. deneyimi varsa mutlaka belirtilmelidir.
• Özellikle büyük bütçeli proje önerilerini sunmadan önce bazı ön
çalışmalar ile araştırma konusu test edilmeli ve bu ön
çalışmalar sonuçları ile birlikte proje öneri metninde
belirtilmelidir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (FAYDALI İPUÇLARI)
• Proje sunmak ve yürütmek bir eğitim ve tecrübe
gerektirmektedir, önce küçük bütçeli ve kısa süreli projelerle
başlayın.
• Reddedilen projelerinizi ortak hakem raporu doğrultusunda
revize edip tekrar gönderin ve asla duygusal davranmayın.
İyi revize edilen proje önerilerinin ikinci başvuruda kabul
oranları artmaktadır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (FAYDALI İPUÇLARI)
Başarılı eylem süreci
BAŞARININ ANAHTARI
Success is not the key to
happiness, happiness is
the key to success. If you
love what you are doing,
you will be successful.
Herman Cain
Başarı mutluluğun anahtarı değildir, mutluluk
başarının anahtarıdır. Yaptığınız işi seviyorsanız
zaten başarılı olursunuz.
Herman Cain
BAŞARININ MATEMATİKSEL FORMÜLÜ
BAŞARI = BİLGİ X ÇALIŞMAK
X MOTİVASYON
VİZYON
HAYAL GÜCÜ
YAPTIĞI İŞİ SEVMEK
TATMİN VE MUTLULUK
vb.
TEŞEKKÜR EDERİM
Prof. Dr. Ahmet Çevik TUFAN
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
1 672 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content