close

Enter

Log in using OpenID

2015 Pratik Bilgiler

embedDownload
2015
PRATİK BİLGİLER
SGK
VERGİ
S.M.Mali Müşavir
Oğuzhan GÜNGÖR
28.01.2015
S.M.Mali Müşavir
- Oğuzhan GÜNGÖR
SGK PRATİK BİLGİLER - 2015
ASGARİ ÜCRET
SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER
01.07.2015
01.01.2015
-
31.12.2015
30.06.2015
TABAN
TAVAN
1.273,50 TL
1.201,50 TL
8.277,75
7.809,75
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
01.01.2015
-
31.12.2015
3.541,37 TL
YILLIK ÜCRETLİ İZİN UYGULAMASI
a) 1 Yıldan 5 Yıla kadar hizmet süresi olanlar
b) 5 Yıldan 15 Yıla Kadar hizmet süresi olanlar
c) 15 Yıl ve Daha Fazla hizmet süresi olanlar
* Ancak 18 yaşından Küçük İşçiler İle, 50 ve Daha Yukarı Yaştakilerin izni 20 günden az olamaz.
14 işgünü
20 işgünü
26 işgünü
İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere
yıllık ücretli izin verilir. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. Yıllık ücretli izin işveren
tarafından bölünemez. Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi
zorunludur. Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı
olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler
veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine
rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu
bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve
dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek
zorundadır. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.
İHBAR TAZMİNATI UYGULAMASI
HİZMET SÜRELERİ
BİLDİRİM SÜRESİ
TAZMİNAT TUTARI
a) 6 aydan az
2 hafta
2 haftalık ücret
b) 6 ay - 1,5 yıl arası
4 hafta
4 haftalık ücret
c) 1,5 yıl - 3 yıl arası
6 hafta
6 haftalık ücret
d) 3 yıldan fazla
8 hafta
8 haftalık ücret
(*) Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup, sözleşme ile artırılabilir. Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından
bağlayıcıdır. İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.
SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK
PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI
Dönemler
01.07.2015
31.12.2015
01.07.2015
30.06.2015
Çocuk Zammı ( Aylık ) Tek
çocuk (En fazla iki Çocuk
için uygulanır)
Aile Zammı (Aylık)
2,55 TL
25,47 TL
127,35 TL
2,40 TL
24,03 TL
120,15 TL
Yemek Parası
(Günlük)
YEMEK PARASI
: Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek
verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin %
6'sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, aylık prime esas kazançların tespitinde dikkate
alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir. Bu durumda, yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime
esas kazanca dahil edilecek tutar; Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Ay içinde Fiilen Çalışılan gün sayısı) Yemek
Parası Verilen Gün Sayısı = İstisna Tutarı,
Ödenen Yemek Parası – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca
Dahil Edilecek Yemek Parası, formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır. Öte yandan, sigortalılara ay içinde yemek parası olarak
nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek
kuponu karşılığında) gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara
fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.
MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah.Sedef cd.ATA 3/3 PLAZA, No: 17 D: 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Telefon : (0212) 291 25 25 Faks: (0212) 310 59 59 [email protected]
1
S.M.Mali Müşavir
- Oğuzhan GÜNGÖR
ÇOCUK ZAMMI : Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan,
kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli
ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını,
yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanuna
göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayanlarından en fazla iki çocuğa kadar ( iki çocuk dahil ) olanları için, sigortalının hizmet
akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla, çocuk
başına her yıl belirlenen aylık asgari ücretin %2'si oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate
alınmayacaktır. Bu durumda, çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar; Brüt Aylık
Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) = İstisna Tutarı,
Ödenen Çocuk Zammı – İstisna Tutar
= Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı, formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.
AİLE ZAMMI
: Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla
fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı
gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen
aylık asgari ücretin %10'u oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Bu
durumda, aile zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar; Brüt Aylık Asgari Ücret X %
10 = İstisna Tutarı,
Ödenen Aile Zammı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı,
formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.
Yemek Paraları, Çocuk ve Aile Zamlarının Yıllık Olarak Ödenmesi: sigortalılara yemek parası ile çocuk ve aile
zamlarının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde, bu defa ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden,
Yemek parası için; Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Yıl İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Verilen
Gün Sayısı = Yıllık İstisna Tutarı, Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas
Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası,
Çocuk zammı için; Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) X 12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı,
Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,
Aile zammı için ise, Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 X 12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı
Yıllık Olarak Ödenen Aile
Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı, Formülü vasıtasıyla ödemenin
yapıldığı ayın kazancına dahil edilecektir.
• Kazançların Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırının Altında Kalması: Yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının, sigorta primine
esas kazanç toplamından indirilmesinden sonra geriye kalan sigorta primi kesilecek kazançlar toplamının, prime esas kazanç alt
sınırının altında kalması halinde, sigorta primine esas kazanç altı sınırı ile sigortalının kazancı arasındaki fark tutara ilişkin sigorta
primlerinin tümünün işverence karşılanması gerekmektedir.
SİGORTA PRİMİNE ESAS ALT - ÜST SINIR (TL)
ALT SINIR
01.07.2015
31.12.2015
01.01.2015
30.06.2015
ÜST SINIR
GÜNLÜK
AYLIK
GÜNLÜK
AYLIK
42,45
1.273,50
275,93
8.277,75
40,05
1.201,50
260,33
7.809,75
5510 sayılı kanunun 82 nci maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt
sınırı, 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazancın alt sınırının 6,5
katıdır.
ÇIRAK VE ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET
(İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören)
YÜRÜRLÜK TARİHİ
01.07.2015
-
31.12.2015
01.01.2015
-
30.06.2015
16 YAŞINDAN BÜYÜK - KÜÇÜK AYRIMI
KALDIRILMIŞTIR.
382,05
360,45
Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya
çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen
esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çırağa
yaşına uygun asgari ücretin % 30'undan aşağı ücret ödenemez. Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her
türlü vergiden müstesnadır.
MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah.Sedef cd.ATA 3/3 PLAZA, No: 17 D: 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Telefon : (0212) 291 25 25 Faks: (0212) 310 59 59 [email protected]
2
S.M.Mali Müşavir
- Oğuzhan GÜNGÖR
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU
ÇOCUK SAYISI
EVLİ (Eşi Çalışan / Geliri Olan)
BEKAR
EVLİ - (Eşi Çalışmayan-Geliri
olmayan)
0
90,11
108,14
1
103,63
121,65
117,15
135,17
126,16
144,18
4
135,17
153,19
5
135,17
153,19
2
90,11
3
BEKAR İÇİN
1.201,50
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMA
50%
600,75
= 15%
90,11
720,90
= 15%
108,14
811,01
= 15%
121,65
901,13
= 15%
135,17
961,20
= 15%
144,18
1.021,28
= 15%
153,19
600,75
= 15%
90,11
690,86
= 15%
103,63
780,98
= 15%
117,15
841,05
= 15%
126,16
901,13
= 15%
135,17
EVLİ İSE ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ
1.201,50
60%
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN BİR ÇOCUKLU
1.201,50
68%
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN İKİ ÇOCUKLU
1.201,50
75%
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN ÜÇ ÇOCUKLU
1.201,50
80%
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN DÖRT ÇOCUKLU
1.201,50
85%
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN ÇOCUKSUZ
1.201,50
50%
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN BİR ÇOCUKLU
1.201,50
58%
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN İKİ ÇOCUKLU
1.201,50
65%
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN ÜÇ ÇOCUKLU
1.201,50
70%
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN DÖRT ÇOCUKLU
1.201,50
75%
SOSYAL GÜVENLİK PRİM ORANLARI
4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
İşveren Payı (%)
Sigortalı Payı (%)
Sigorta Kolları
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
2,00
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sig. Primi
9,00
11,00
Toplam (%)
2,00
20,00
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları
Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı
Uygulanan İşyerleri İçin)
Genel Sağlık Sigortası Primi
Toplam
9,00
12 - 14
5,00
7,50
14,00
20,50
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
Sigorta Kolları
21 - 23
12,50
34,50
Toplam (Sigortalı) (%)
2,00
20,00
12,50
34,50
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi
Genel Sağlık Sigortası Primi
Toplam
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
Sigorta Kolları
Toplam (Sigortalı) (%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi
Genel Sağlık Sigortası Primi
Toplam
MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah.Sedef cd.ATA 3/3 PLAZA, No: 17 D: 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Telefon : (0212) 291 25 25 Faks: (0212) 310 59 59 [email protected]
20,00
12,00
32,00
3
S.M.Mali Müşavir
- Oğuzhan GÜNGÖR
4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
Sigorta Kolları
Sigortalı Payı (%)
İşveren Payı (%)
7,50
22,50
2
7,50
24,50
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
Toplam (%)
Sosyal Güvenlik Destek Primi
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
Toplam
30,00
2,00
32,00
Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ticari
kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir
vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm
ortaklarından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığına
ilişkin süreler hariç olmak üzere çalışılan süreleri için, % 15’i oranında( 4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili yılı Ocak
ayında ödenen en yüksek yaşl.aylığını geçmemek üzere ) sosyal güvenlik destek primi kesilir.Sosyal güvenlik destek
primine tabi olanların primleri, aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.
ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA
ORANLARI
Özürlü işçi
ÖZEL
3%
Eski Hükümlü
KAMU
4%
2%
50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde, çalıştırılması gereken özürlü sayısı hesaplanırken aynı ile sınırları içinde
birden fazla işyeri varsa, çalıştırılan toplam işçi sayısı dikkate alınacaktır. İl sınırı dışındaki işyerlerinde çalıştırılanlar bu
toplama dahil edilmeyecektir.
SİGORTA PRİMİ KESİNTİSİNE TABİ OLMAYAN ÖDEMELER
5510 – Madde: 80
Ayni yardımlar
Doğum yardımı
Evlenme yardımları
Görev yollukları
İhbar tazminatları
İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme,
İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık
toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları
tutarları
Kasa tazminatları
Keşif ücreti
Kıdem tazminatı
Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları
Ölüm yardımı
Seyyar görev tazminatı
Yukarıda belirtilen ödemeler dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine
geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi
tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI
PRİME ESAS AYLIK BRÜT KAZANÇ ÜZERİNDEN
Sigortalıdan
İşverenden
Devlet katkı payı
ÖĞRENCİ VE KURSİYERLER İÇİN PRİM ORANI
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
ORAN
1%
2%
1%
PRİM ORANI
2%
3308 sayılı kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile Türkiye İş Kurumu
tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler için prim oranı prime
esas kazançlarının % 2’dir. Kursiyerlerin prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük
kazanç alt sınırı dikkate alınır. Aday çırak, çırak ve meslekî eğitim gören öğrencilerin prime esas kazancı ilgili
kanunlarında belirtilen şekilde uygulanır.
MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah.Sedef cd.ATA 3/3 PLAZA, No: 17 D: 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Telefon : (0212) 291 25 25 Faks: (0212) 310 59 59 [email protected]
4
S.M.Mali Müşavir
- Oğuzhan GÜNGÖR
BRÜT - NET HESAPLAMA + İŞVEREN MALİYETİ
İŞÇİLERİN ÜCRET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
BAŞLANGIÇ TARİHİ
ASGARİ ÜCRET
GÜN
GÜNLÜK ÜCRET
BRÜT AYLIK ÜCRET
Sig.Prim işçi his.(9+5) % 14
İşsizlik Sig.prim işçi his. %1
Gelir Vergisi Matrahı
Gelir Vergisi % 15
Asgari Geç.indirimi(Bekar)
Bakiye Gelir Vergisi
Damga Vergisi % 07,59
KESİNTİLER TOPLAMI
NET ÜCRET - AGİ DAHİL
NET ÜCRET - AGİ HARİÇ
BRÜT ÜCRET (Asgari Ücret)
Sigorta Primi İşveren
Hissesi (11+1+7,5) %19,5
İşsizlik Sigortası Primi İşveren
Hissesi % 2
İŞVEREN PAYI TOPLAMI
5 PUANLIK İNDİRİMSİZ İŞVERENE
MALİYETİ (TL/AY)
İŞVEREN PAYI 5 PUANLIK
İNDİRİM
5 PUANLIK İNDİRİMLİ TP.
MALİYET
01.01.2015
01.07.2015
1.201,50
1.273,50
30
30
40,05
42,45
1.201,50
168,21
12,02
1.021,28
153,19
90,11
63,08
9,12
252,42
949,08
858,96
1.201,50
1.273,50
178,29
12,74
1.082,48
162,37
90,11
72,26
9,67
272,95
1.000,55
910,44
1.273,50
234,29
248,33
24,03
25,47
258,32
273,80
1.459,82
1.547,30
60,08
63,68
1399,75
1.483,63
"EMEKLİ" ÜCRETLİ HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL)
BAŞLANGIÇ TARİHİ
ASGARİ ÜCRET
GÜN
GÜNLÜK ÜCRET
BRÜT AYLIK ÜCRET
Sosyal Güvenlik Destek Primi
İşçi Hissesi % 7,5
Gelir Vergisi Matrahı
Gelir Vergisi % 15)
Asgari Geçim İndirimi (BekarÇocuksuz)
Bakiye Gelir Vergisi
Damga Vergisi % 07,59
KESİNTİLER TOPLAMI
NET ÜCRET - AGİ DAHİL
NET ÜCRET - AGİ HARİÇ
BRÜT ÜCRET (Asgari Ücret)
SGDP İşveren Hissesi (22,5+1 )
%23,5
İŞVEREN PAYI TOPLAMI
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
01.01.2015
01.07.2015
1.201,50
1.273,50
30
40,05
1.201,50
30
42,45
1.273,50
90,11
1.111,39
166,71
95,51
1.177,99
176,70
90,11
76,60
9,12
175,83
1.025,67
935,56
1.201,50
90,11
86,59
9,67
191,76
1.081,74
991,62
1.273,50
282,35
282,35
299,27
299,27
1.483,85
1.572,77
MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah.Sedef cd.ATA 3/3 PLAZA, No: 17 D: 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Telefon : (0212) 291 25 25 Faks: (0212) 310 59 59 [email protected]
5
S.M.Mali Müşavir
- Oğuzhan GÜNGÖR
"KONUT KAPICISI" NET ÜCRETİ VE İŞVERENE MALİYETİ
01.01.2015
BAŞLANGIÇ TARİHİ
ASGARİ ÜCRET
GÜN
GÜNLÜK ÜCRET
BRÜT AYLIK ÜCRET
Sigorta Primi İşçi Hissesi
(9+5) % 14
İşsizlik Sigortası Primi İşçi
Hissesi % 1
KESİNTİLER TOPLAMI
NET ÜCRET - AGİ DAHİL
BRÜT ÜCRET (Asgari Ücret)
Sigorta Primi İşveren
Hissesi (11+2+7,5) %20,5
İşsizlik Sigortası Primi İşveren
Hissesi % 2
İŞVEREN PAYI TOPLAMI
İŞVERENE MALİYETİ(TL/AY)
KONUT KAPICISI - ( EMEKLİ )
BAŞLANGIÇ TARİHİ
ASGARİ ÜCRET
GÜN
GÜNLÜK ÜCRET
BRÜT AYLIK ÜCRET
SGDP İşçi Hissesi % 7,5
KESİNTİLER TOPLAMI
NET ÜCRET - AGİ DAHİL
BRÜT ÜCRET (Asgari Ücret)
SGDP İşveren hissesi (22,5+2)
%24,5
İŞVEREN PAYI TOPLAMI
İŞVERENE MALİYETİ(TL/AY)
01.07.2015
1.201,50
1.273,50
30
40,05
1.201,50
30
42,45
1.273,50
168,21
178,29
12,02
180,23
1.021,28
1.201,50
12,74
191,03
1.082,48
1.273,50
246,31
261,07
24,03
270,34
25,47
286,54
1.471,84
1.560,04
01.01.2015
01.07.2015
1.201,50
1.273,50
30
40,05
1.201,50
90,11
90,11
1.111,39
1.201,50
30
42,45
1.273,50
95,51
95,51
1.177,99
1.273,50
294,37
294,37
1.495,87
312,01
312,01
1.585,51
Kapıcı işçilere yapılan ücret ödemeleri; Gelir Vergisi ve Damga Vergisinden istisnadır.
Her şey çok güzel olacak…
MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah.Sedef cd.ATA 3/3 PLAZA, No: 17 D: 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Telefon : (0212) 291 25 25 Faks: (0212) 310 59 59 [email protected]
6
S.M.Mali Müşavir - Oğuzhan GÜNGÖR
VERGİ PRATİK BİLGİLER - 2015
GELİR VERGİSİ TARİFESİ GVK Md. 103
2015 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)
12.000 Türk Lirasına kadar
29.000 Türk Lirasının
12.000,00 Türk Lirası için
1.800 TL, Fazlası
66.000 Türk Lirasının
29.000,00 Türk Lirası için
5.200 TL, Fazlası
66.000 Türk Lirasından fazlasının
66.000,00 Türk Lirası için
15.190 TL, Fazlası
2015 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)
12.000 Türk Lirasına kadar
29.000 Türk Lirasının
12.000,00 Türk Lirası için
1.800 TL, Fazlası
106.000 Türk Lirasının
29.000,00 Türk Lirası için
5.200 TL, Fazlası
106.000 Türk Lirasından fazlasının 106.000,00 Türk Lirası için
25.900 TL, Fazlası
2014 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)
11.000 Türk Lirasına kadar
27.000 Türk Lirasının
11.000,00 Türk Lirası için
1.650 TL, Fazlası
60.000 Türk Lirasının
27.000,00 Türk Lirası için
4.850 TL, Fazlası
60.000 Türk Lirasından fazlasının
60.000,00 Türk Lirası için
13.760 TL, Fazlası
2014 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)
11.000 Türk Lirasına kadar
27.000 Türk Lirasının
11.000,00 Türk Lirası için
1.650 TL, Fazlası
97.000 Türk Lirasının
27.000,00 Türk Lirası için
4.850 TL, Fazlası
97.000 Türk Lirasından fazlasının
97.000,00 Türk Lirası için
23.750 TL, Fazlası
İlgili Dönem
Ocak,Şubat,Mart
Nisan,Mayıs,Haziran
Temmuz Ağustos Eylül
Ekim Kasım Aralık
İlgili Dönem
Her Ayın
İlgili Dönem
Her Ayın
İlgili Dönem
Her Yılın Bitiminin Ardından
%15
%20
% 27
% 35
%15
%20
% 27
% 35
%15
%20
% 27
% 35
2014
% 20
KURUMLAR VERGİSİ ORANI
İlgili Dönem
Ocak,Şubat,Mart
Nisan,Mayıs,Haziran
Temmuz Ağustos Eylül
Ekim Kasım Aralık
%15
%20
% 27
% 35
BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Beyan Tarihi
Son Ödeme tarihi
14 Mayıs
17 Mayıs
14 Ağustos
17 Ağustos
14 Kasım
17 Kasım
14 Şubat
17 Şubat
MUHTASAR BEYANNAME ( ÜÇ AYLIK )
Beyan Tarihi
Son Ödeme tarihi
23 Nisan
26 Nisan
23 Temmuz
26 Temmuz
23 Ekim
26 Ekim
23 Ocak
26 Ocak
MUHTASAR BEYANNAME ( AYLIK )
Beyan Tarihi
Son Ödeme tarihi
23.Günü Mesai Bitimine kadar
26.Günü Mesai Bitimine kadar
KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
Beyan Tarihi
Son Ödeme tarihi
24.Günü Mesai Bitimine kadar
26.Günü Mesai Bitimine kadar
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
Beyan Tarihi
Son Ödeme tarihi
1.Taksit
31 Mart
01-25 Mart günü Mesai
2.Taksit
31 Temmuz
Bitimine kadar
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
Beyan Tarihi
Son Ödeme tarihi
01-25 Nisan günü Mesai
Her Yılın Bitiminin Ardından
Tek Ödeme
30 Nisan
Bitimine kadar
2014
2015
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE YAZAR KASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRI
800,00 TL
880,00 TL
2014
2015
AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI
800,00 TL
880,00 TL
2014 BEYANLARI İÇİN
EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME SINIRI
AKTİF TOPLAMI
13.330.363 TL
İlgili Dönem
NET SATIŞLAR TOPLAMI
MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah. Sedef cd. ATA 3/3 PLAZA No: 17 / 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Telefon : (0212) 291 25 25 Faks: (0212) 310 59 59 [email protected]
29.622.921 TL
7
S.M.Mali Müşavir - Oğuzhan GÜNGÖR
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
VERASET YOLUYLA
MATRAH
İNTİKAL %
İVAZSIZ
İNTİKAL %
İLK
200.000 TL için
1
10
SONRA GELEN
480.000 TL için
3
15
SONRA GELEN
1.060.000 TL için
5
20
SONRA GELEN
1.900.000 TL için
7
25
MATRAHIN
3.640.000 TL'sının üstü
10
30
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
AFüru ve eşten herbirine isabet eden mirasın
eden miras hissesinin
Bİvazsız İntikallerde(Hibe,Hediye,Çekiliş vs)
161.097,00 TL 'si, füru bulunmaması halinde eşe isabet
322.392,00 TL 'si,
3.371,00 TL 'si Veraset ve İntikal vergisinden istisnadır.
BAZI DAMGA VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI
1 ) Ücretlerde (Avans olarak yapılan ödemeler dahil)
Binde 7,59
2 ) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
45,30 TL
3 ) Kurumlar Vergisi Beyannamesi
60,50 TL
4 ) Muhtasar Beyanname/KDV Beyannamesi
29,90 TL
5 ) Diğer Beyannameler(Damga Vergisi Beyannamesi hariç)
29,90 TL
6 ) Belediyelere/İl Özel İd. verilen beyannameler
22,30 TL
7 ) SGK' ya verilen bildirgeler
22,30 TL
8 ) Gümrüklere verilen beyannameler
60,50 TL
9 ) Bilançolar
35,00 TL
10) Gelir Tablosu
16,90 TL
11) İşletme Hesabı Özeti - Serbest Meslek Özeti
16,90 TL
12) Kira Mukavelenameleri - Sadece Mal Sahibi - Kiracı Yazıyor ise;
Binde 1,89
12) Kira Mukavelenameleri - Kontrat için Kefil İmzası var ise; 1,89+9,48
Binde 11,37
NOT : Kira Kontratı birden fazla yılı kapsıyor ise; Toplam Brüt kira matrahı hesaplanır. Damga vergisi Toplam
matrah üzerinden ödenir. Her düzenlenen suretle çarpılır.
AYLIK GECİKME ZAMMI ORANLARI
19 10 2010
Tarihinden itibaren
1,40
19 11 2009
18 10 2010
Tarihleri Arası
1,95
21 04 2006
18 11 2009
Tarihleri Arası
2,50
02 03 2005
21 04 2006
Tarihleri Arası
3,00
12 11 2003
02 03 2005
Tarihleri Arası
4,00
31 01 2002
11 01 2003
Tarihleri Arası
7,00
29 03 2001
30 01 2002
Tarihleri Arası
10,00
02 12 2000
28 03 2001
Tarihleri Arası
5,00
21 01 2000
01 12 2000
Tarihleri Arası
6,00
09 07 1998
20 01 2000
Tarihleri Arası
12,00
01 02 1996
08 07 1998
Tarihleri Arası
15,00
31 08 1995
31 01 1996
Tarihleri Arası
10,00
08 03 1994
30 08 1995
Tarihleri Arası
12,00
30 12 1993
07 03 1994
Tarihleri Arası
9,00
01 01 1990
29 12 1993
Tarihleri Arası
7,00
MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah. Sedef cd. ATA 3/3 PLAZA No: 17 / 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Telefon : (0212) 291 25 25 Faks: (0212) 310 59 59 [email protected]
8
S.M.Mali Müşavir - Oğuzhan GÜNGÖR
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.353 / Mük.Md. 355)
VUK MADDE 353 - FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL
USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI
353/1
353/1
353/2
353/2
353/2
353/3
353/4
353/6
353/7
353/8
353/8
353/9
353/10
Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi,
alınmaması
Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk
irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca
düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya
bulundurulmaması
Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende
satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi
mükellefi olmayan nihai tüketicilere,
Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen
defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz
edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin
usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin
kural ve standartlara uyulmaması
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde
kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen
matbaa işletmecilerine
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen
kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve
zamanda yerine getirmeyenlere
VUK 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli
görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
200,00
106.000,00
200,00
10.600,00
106.000,00
40,00
200,00
4.800,00
250,00
770,00
150.000,00
1.060,00
770,00
VUK MÜKERRER MADDE 355 Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve
mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
Mük.Mad.355/1
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
Mük.Mad.355/2
1.300,00
660,00
Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında Mük.Mad.355/3
330,00
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme
zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için .(1.Fıkradakiler için 1.300 TL, 2
.Fıkradakiler için 660 TL) ' den az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5 ‘i oranında Özel usulsüzlük
cezası kesilir. 3. Fıkradakilerine bu fiil için ceza kesilmez
USULSÜZLÜK CEZALARI
V.U.K. Madde: 352
1-
MÜKELLEF GRUPLARI
Sermaye Şirketleri
2-
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci
sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı
34-
(Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 388)
BİRİNCİ DERECEDE
İKİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜK İÇİN
USULSÜZLÜK İÇİN
120,00
66,00
İkinci sınıf tüccarlar
77,00
39,00
39,00
18,00
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname
usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
18,00
10,60
MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah. Sedef cd. ATA 3/3 PLAZA No: 17 / 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Telefon : (0212) 291 25 25 Faks: (0212) 310 59 59 [email protected]
9
S.M.Mali Müşavir - Oğuzhan GÜNGÖR
5-
Kazancı basit usulde tespit edilenler
6-
Gelir vergisinden muaf esnaf
10,60
4,80
4,80
2,60
1.İNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER
Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması,
Bu Kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması,
Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede
noksan, usulsüz veya karışık olması,
Çiftçiler tarafından 245'inci madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davette müddetinde icabet
edilmemesi,
Bu Kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 215-219) uyulmamış olması (Her incelemede inceleme tarihine
kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır.),
İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi;
Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin
sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır.),
Diğer ücretler üzerinden alınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması,
Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342'nci maddenin 2 inci fıkrasında belirtilen süre içerisinde verilmiş olması,
2.İNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER
Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342 nci maddenin 1 inci fıkrasında
belirtilen süre içinde verilmiş olması,
Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde
yapılmaması,
Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç).
Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması,
Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde
yaptırılmış olması,
Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili
olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması,
Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya
ibraz edilmemesi.
YENİDEN DEĞERLEME Oranı
10,11%
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin
müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna
tutarıdır.
DÖNEMİ
2014
Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Gayri Menkul Sermaye
İratlarında Beyan sınırı
Vergiden İstisna Yemek Bedeli (KDV HARİÇ)
Konut Kira geliri istisnası
Değer Artış Kazançlarında istisna (Gayrimenkul Satışlarında) GVK
Mük.Md.80
2015
27.000,00 TL
29.000,00 TL
12,00 TL
13,00 TL
3.300,00 TL
3.600,00 TL
9.700,00 TL
10.600,00 TL
GAYRİMENKUL KİRALARINI BANKADAN ÖDEME MECBURİYETİ
Maliye Bakanlığı tarafından, Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 268 seri numaralı “Gelir Vergisi Genel Tebliği”
ile kira tahsilat ve ödemelerinin Banka ve PTT idarelerince düzenlenen belgelerle tevsiki (İspatlama) zorunlu hale
getirilmiştir. Kiracıların, mal sahiplerine 01/Kasım/2008 tarihinden itibaren yapacakları kira ödemeleri için kiralanan
mülkün konumu itibariyle;
MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah. Sedef cd. ATA 3/3 PLAZA No: 17 / 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Telefon : (0212) 291 25 25 Faks: (0212) 310 59 59 [email protected]
10
S.M.Mali Müşavir - Oğuzhan GÜNGÖR
A) KONUT KİRA ÖDEMELERİ :
1 Kasım 2008 Tarihinden itibaren İkametgah (Konut) olarak kullanılan Gayrimenkuller için Kiracıların aylık 500
TL’nın ve üzerindeki kira ödemelerini Banka veya Postaneye yatırılacaktır. Bu zorunluluğa uymayanları kira bedeli
üzerinden ayrı ayrı % 5 oranında Özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Kesilecek özel usulsüzlük cezasının alt limit
uygulaması yapılacaktır.
B) İŞYERİ KİRA ÖDEMELERİ :
İşyeri sahiplerinin kiraya vermiş oldukları, İşyeri. Dükkan, Büro, Fabrika, Atölye vb yerlerin kira tutarları kaç TL
olursa olsun (500.- TL’nin altında olsa da) kiracılar ödemelerini Banka veya PTT vasıtası ile mal sahiplerine
göndermek zorundadır. 268 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre; İşyeri kira ödemelerinde alt limit
belirlenmemiştir. 1/ KASIM/ 2008 Tarihinden itibaren 100.- TL kira ödense de elden ve nakit yapılamayacaktır.
Ödemeler Banka veya PTT vasıtası ile yapılacaktır.
C ) DİĞER DÜZENLEMELER
Her bir konut için aylık tutarı 500.-TL' nin altındaki konut kira geliri ile Mahkeme ve İcra yoluyla yapılan konut ve
işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar tevsik zorunluluğu kapsamında bulunmuyor. Söz konusu ödeme ve tahsilatlar,
yukarıda belirtilen kurumlar (Mahkeme,İcra) tarafından düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik
edilebilecektir. Buna göre, söz konusu kurumlar aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi
kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri
düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Ayrıca Bankaların internet şubeleri üzerinden
yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamda değerlendirilecektir. Tebliğ ile getirilen zorunluluğa uyulmaması
durumunda Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi uyarınca her bir işlem için ayrı ayrı olmak üzere özel
usulsüzlük cezası kesilecektir
DEFTER TUTMA HADLERİ
Bilanço Usulüne göre Defter Tutmak zorunda olanlar:
VUK Md. 177-1.Bent ; Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan mükelleflerin:
* Yıllık Alış tutarı 160.000.-TL yi (422 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar,
* Yıllık Satış tutarı 220.000.-TL yi (422 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar,
VUK Md. 177-2.Bend; Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle (Hizmet işletmeleri) uğraşıp da bir yıl içinde
elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 88.000.- TL yi (422 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar;
VUK Md. 177-3.Bend; 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş
hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 160.000.-TL’yi (422 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar;
GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67)
AÇIKLAMA
MADDE
ORAN (%)
GVK 94/2
Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden
(noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);
2.a.
GVK 18. Madde kapsamına giren serbest meslek isleri (Telif) dolayısıyla yapılan
ödemelerden
17
Diğerlerinden (Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerince, Serbest Meslek erbaplarına
yapılan ödemelerden)
20
GVK.42. Madde kapsamına giren isler dolayısıyla bu isleri dolayısıyla bu isleri yapanlara
(Kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden
3
2.b.
3
4
5.a.
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan
ödemelerden
Kira ödemeleri, GVK 70. Maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan
ödemelerden
5.b.
Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayri menkullerin kiralanması karşılığında
bunlara yapılan kira ödemelerinden
5.c.
Kooperatiflere ait
ödemelerinden
gayrimenkullerin
kiralanması
karşılığında
bunlara
yapılan
20
20
20
kira
MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah. Sedef cd. ATA 3/3 PLAZA No: 17 / 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Telefon : (0212) 291 25 25 Faks: (0212) 310 59 59 [email protected]
20
11
S.M.Mali Müşavir - Oğuzhan GÜNGÖR
5.d.
6.a.
6.b.
Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslar arası kuruluşlara ait
diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan
kira ödemelerinden
20
Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi
mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, GVK.75. Maddenin 2.
fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi
kar dağıtımı sayılmaz.)
15
Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf
olan dar mükelleflere dağıtılan, GVK 75.maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı
bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.)
7
GVK 75.maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye
iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti
tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte;
odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve
yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç,
dernek ve vakıflar dahil)
7.a.
Devlet tahvili ve Hazine Bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve
Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden
7.b.
Diğerlerinden
ba.
Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
15
0
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden
10
7
3
0
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden
bb.
Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira
sertifikalarının;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden
10
7
3
0
10
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden
bc.
(ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için
8
Mevduat faizlerinden Banka ve katılım bankalarının ödediği faizler için; Kanunla kurulan
dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine
yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve
bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi
uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)
9
75.maddenin ikinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından
(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar,
kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar,
meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi
vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)
10.a.
10.b.
15
Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans
oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis
ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki
biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
15
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını
iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara
bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
11
Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
11.a.
Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
11.a.i.
Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için
11.a.ii.
(i) alt bendi dışında kalanlar için
MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah. Sedef cd. ATA 3/3 PLAZA No: 17 / 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Telefon : (0212) 291 25 25 Faks: (0212) 310 59 59 [email protected]
20
1
2
12
S.M.Mali Müşavir - Oğuzhan GÜNGÖR
b
Diğer zirai mahsuller için,
i
Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için
ii
(i) alt bendi dışında kalanlar için
11.b.
Diğer zirai mahsuller için,
11.b.i.
Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için
11.b.ii.
(i) alt bendi dışında kalanlar için
11.c.
Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için
11.c.i.
Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan
ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri
hizmetler için
11.c.ii
Diğer hizmetler için
11.d.
Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için
12
PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden
13
13.b.
GVK 9. Maddede yer alan Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları
karşılığında yapılan ödemelerden;
GVK 9. Maddenin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia bedelleri
veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden
Hurda mal alımları için
13.c.
Diğer mal alımları için
13.d.
Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin
ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için
13.a.
14
15.a.
15.b.
16.a.
16.b.
16.c.
2%
4%
2
4
2
4
0
20
2
2
5
10
GVK 75. maddenin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye
iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti
tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte;
odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve
yardim sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç,
dernek ve vakıflar dahil)
15
GVK 75' inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan
menkul sermaye iratlarından (tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile
sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından; on yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek
ayrılanlara ödenen irat tutarları),
15
GVK 75' inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan
menkul sermaye iratlarından (tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile
sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından; on yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar
ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları)
10
GVK 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan
menkul sermaye iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; on yıldan az süreyle katkı payı
ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği
irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi
Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu
olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil)),
15
GVK 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan
menkul sermaye iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; on yıl süreyle katkı payı
ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen
ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında
bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına
isabet eden irat tutarı dahil)),
10
GVK 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan
menkul sermaye iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; emeklilik hakkı kazananlar ile
bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan
ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına
yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil))
MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah. Sedef cd. ATA 3/3 PLAZA No: 17 / 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Telefon : (0212) 291 25 25 Faks: (0212) 310 59 59 [email protected]
5
13
S.M.Mali Müşavir - Oğuzhan GÜNGÖR
GVK
GEÇİCİ
MD.68
31/12/2015 tarihine kadar Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan
atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden
GVK
GEÇİCİ
MD.72
a
31/12/2017 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki
oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır
1
En üst ligdekiler için
2
En üst altı ligdekiler için,
3
Diğer liglerdekiler için,
b
Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara
uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden
2012/3141
Sayılı BKK
Bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkartılan hisse senetlerine ve hisse senedi
endeklerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, İMKB'de işlem
gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım
ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde
edilen kazançlar için
20
Lig usulüne tabi spor dallarında;
2012/3141
Sayılı BKK
15
10
5
5
0
Menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetlerinin alım satımı ile Yatırım Fonu Katılma
Belgelerinin fona iade edilmesinden kazanç elde eden yatırımcılar için
10
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA VERGİ TEVKİFATI
Gayrimenkulleri işyeri olarak kiralayan kişi ve kuruluşlar (Kiracılar), kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi
yapacaklardır. Yani işyerinin kiracıları, ödeyecekleri kira üzerinden vergi keseceklerdir.
Kimlerin vergi kesintisi yapmak zorunda olduğu Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılmıştır. Buna
göre işleriyle ilgili olarak yapmış oldukları ödemelerden vergi kesintisi (tevkifat) yapmak zorunda olanlar şunlardır:
-
Kamu idare ve müesseseleri,
-
İktisadî kamu müesseseleri,
-
Sair kurumlar,
-
Ticaret şirketleri,
-
İş ortaklıkları,
-
Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri,
-
Kooperatifler,
-
Yatırım fonu yönetenler,
-
Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,
-
Zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler.
Kiracı olan bu kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden %20 oranında gelir vergisi
kesintisi yapmak zorundadırlar.
Bu vergi kesintisi, gelecek aylara veya yıllara ait olmak üzere peşin ödenen kira bedeli üzerinden de yapılacaktır.
Örneğin: 3 aylık veya 2 yıllık işyeri kirası peşin tahsil edildiğinde, bu durumda peşin tahsil edilen kiranın tamamı
vergi kesintisine tabi tutulacaktır.
Ancak, gayrimenkulü kiralayan kiracı mükellef basit usulde vergiye tabi ise; kira ödemesi üzerinden herhangi bir
vergi kesintisi yapılmaz. Bu durumda gayrimenkulden elde edilen kira geliri yıllık beyanname ile beyan edilir.
Kiraya verilen gayrimenkulün hem mesken ve hem de işyeri olarak kullanılması halinde ise; kiralanan yerin tamamı
veya bir kısmı işyeri olarak kullanıldığı sürece, kira bedelinin tamamı vergi kesintisine tabi olacaktır.
2014 takvim yılında elde edilen işyeri kira gelirlerinin brüt tutarının 27.000 TL’yi aşması halinde, yıllık beyanname
verilecektir. Ancak, bu durumda daha önce kesinti yoluyla ödenen vergiler beyanname üzerinden mahsup
edilecektir
MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah. Sedef cd. ATA 3/3 PLAZA No: 17 / 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Telefon : (0212) 291 25 25 Faks: (0212) 310 59 59 [email protected]
14
S.M.Mali Müşavir - Oğuzhan GÜNGÖR
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla,
Oğuzhan GÜNGÖR
Her şey çok güzel olacak…
MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK - Atatürk mah. Sedef cd. ATA 3/3 PLAZA No: 17 / 30 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Telefon : (0212) 291 25 25 Faks: (0212) 310 59 59 [email protected]
15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 019 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content