close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı pratik bilgiler

embedDownload
2014 YILI
VERGİ HUKUKU/ İŞ HUKUKU,
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
TİCARET VE MESLEK
MEVZUATINA
İLİŞKİN
PRATİK BİLGİLER
Hazırlayan:
Doç. Dr. Adnan GERÇEK
BURSA / 2014
EL KİTAPÇIĞI
SAHİBİNİN
KİŞİSEL BİLGİLERİ
Adı, Soyadı
:
İş Adresi
:
Ev Adresi
:
İş Telefonu
:
Ev Telefonu
:
Cep Telefonu
:
E-mail
:
Kan Grubu
:
Ehliyet No
:
Oto Plaka No :
SUNUŞ
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
tarafından 15 yıla yakın bir süreden beri yayınlanmakta olan “Pratik Bilgiler Kitapçığı”, Uludağ
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sayın Adnan
GERÇEK tarafından hazırlanmaktadır. Başlangıçta
pek örneği olmayan bu yayına daha sonra çeşitli
kurumlar tarafından benzer yayınlar eklenmiştir.
Kitapçık süreç içerisinde ihtiyaçlar çerçevesinde
sürekli geliştirilerek, bugün artık sadece pratik
bilgilerden ibaret bir kitapçık olmaktan öte temel
bilgileri içeren muhasebecinin el kitabı haline
dönüşmüştür. Kitapçık, Bursa sınırları dışındaki
meslek mensupları tarafından da aranan ve
yararlanılan bir yayın haline gelmiştir.
Bu çalışma ile, meslek mensuplarının sık sık
ihtiyaç duydukları bilgilere kolay ulaşabilmeleri
hedeflenmiştir. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi,
Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Vergi
Usul Kanunu, 6183 Sayılı Kanun ve diğer vergi
kanunları hakkında sık ihtiyaç duyulan bilgilere
detaylı bir şekilde yer verilmiştir. Türk Ticaret
Kanunu ile İş ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin
ihtiyaç duyulan günlük pratik bilgileri de kitapçıkta
bulmak mümkündür.
Ayrıca kitapçıkta Maliye Bakanlığı tarafından
yayınlanan ve Bursa’da uygulanacak 2014 yılı SM ve
SMMM Asgari Ücret Tarifesi de yer almaktadır.
Bu kitapçığı hazırlayarak meslek mensubunun
istifadesine sunan Doç. Dr. Sayın Adnan GERÇEK’e
teşekkür eder, kitapçığın meslek mensuplarına ve
uygulamacılara faydalı olmasını dilerim.
Smmm. Ahmet Hikmet SÖNMEZ
Bursa SMMMO Başkanı
ÖNSÖZ
İşletmelerin ekonomik ve finansal durumlarını
para cinsinden sistemli bir şekilde özetleme işlevini
üstlenen muhasebe tekniği, ticari ve ekonomik
olayları belgeye dayanarak tespit ve kaydetme
özelliğini aşmış olup, günümüzde işletme yöneticilerinin ihtiyaç duydukları yönetim, planlama,
denetim, kararlara yardımcı olma, işletme içi bilgi ve
belgeleri sağlama ve işlenmemiş veri kümelerini
işletmecilik açısından faydalı bilgiler haline getirme
işlevini de yüklenmiş bulunmaktadır.
Bununla birlikte muhasebe verileri, sadece
işletme yöneticilerini değil özellikle işletmelerin
“büyük ortağı” durumundaki devlet açısından
vazgeçilmez bir kaynak olan vergi alacağının
güvence altına alınması ve üçüncü kişilerin
menfaatlerinin korunması amacıyla, yasa koyucu
muhasebeye yön veren çeşitli hükümler ihdas
etmiştir. Bu nedenle, meslek mensupları muhasebe ile
ilgili işlemleri yürütürlerken tüm bu hükümleri
dikkate almak zorundadırlar.
Bu çalışma, muhasebe uygulamaları ile ilgili
meslek mensuplarını ve uygulamacıları ilgilendiren
başta vergi mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret
Kanunu, iş hukuku ve SGK mevzuatında 2013 yılına
ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Ayrıca meslek
mensupları ile uygulamacıların her zaman elinin
altında pratik bilgiler niteliğindeki temel hususlara da
yer verilmiştir.
Bu çerçevede, bazı konular hakkında temel bilgi
mahiyetinde bilgilere yer verilmesi, bazı hadlere ise
zamanaşımı süresini kapsayacak şekilde yer verilmesi
uygun görüşmüştür.
Kitapçıkta yorum yapma yerine, mevzuat
hükümleri sistematik bir şekilde tanzim edilerek
okuyucunun istifadesine sunulması tercih edilmiştir.
Kuşkusuz, muhasebe işlemlerinde sürekli kullanılması zorunlu olan, ancak sık sık değişen bazı mevzuat
hükümlerinin (oran ve tutarların) takip edilmesi
büyük külfet olmaktadır. Meslek mensuplarını bu
külfetten kurtaracağını umduğum bu kitapçığın, aynı
zamanda uygulamacılara da faydalı olmasını dilerim.
Doç. Dr. Adnan GERÇEK
i
İÇİNDEKİLER
GELİR VERGİSİ
Ticari Kazançlarla İlgili Oran ve Hadler ......................... 1
Ticari Kazancın Tespiti ........................................................ 1
Birinci Sınıf Tüccarlar ......................................................... 1
Yıllar İtibariyle Defter Tutma Hadleri .................................. 2
Basit Usule Tabi Olmanın Şartları ....................................... 2
Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması ve Şartları ..................... 5
TÜİK Fiyat Endeksleri (2003 = 100) .................................... 7
Yatırımlarda Devlet Yardımları ........................................... 8
Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Sağlanan
Destek Unsurları ................................................................... 9
Büyük Ölçekli Yatırımlar İçin Sağlanan Destek
Unsurları ............................................................................... 9
Stratejik Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları ............. 9
İndirimli Kurumlar / Gelir Vergisi Uygulaması .................... 10
Zirai Kazançlara İlişkin Bilgiler ....................................... 10
Zirai Kazancın Tespiti .......................................................... 10
İşletme Büyüklüğü ve Motorlu Araç Ölçüsü ....................... 10
Ücretlere İlişkin Bilgiler .................................................... 12
Asgari Ücret Miktarları ........................................................ 12
Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler .......................................... 12
Asgari Ücrete Göre İşçilik Maliyeti ...................................... 13
Ücretin Vergilendirilmesinde Gider Unsurları ..................... 13
Yıllar İtibariyle Sakatlık İndirimi Tutarları .......................... 13
Ücretlilere Yapılan Yardımlarla İlgili İstisna Tutarları ........ 13
Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ..................................... 13
ii
2014 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları .......................... 14
Vergiden İstisna Yurtiçi Harcırahlar Cetveli ...................... 14
Vergiden İstisna Yurtdışı Harcırahlar Cetveli ..................... 15
Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Bilgiler ............ 16
Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Bilgiler ..................... 16
Kâr Payını Dağıtan Kurumca Yapılacak İşlemler ................ 17
Diğer Kazanç ve İratlarla İlgili Bilgiler ........................... 18
Değer Artış Kazancı ve Arızi Kazançlar .............................. 18
Diğer Kazanç ve İratlarda İstisna Tutarları ........................... 18
Yıllık Beyannamenin Düzenlenmesi ................................. 19
Yıllık Beyannameye Dahil Edilmeyecek Gelir ve İratlar ..... 19
Safi Gelirden Ödenecek Vergiye Kadar Aşamalar ................ 20
Gelir Vergisi İle İlgili Oranlar .......................................... 21
Gelir Vergisi İle İlgili 2014 Yılı Tarifesi ............................. 21
Gelir Vergisi İle İlgili 2013 Yılı Tarifesi ............................. 21
Gelir Vergisi Stopaj Oranları ............................................... 21
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Hükümlerine Göre Öngörülen Tevkifat Oranları .......... 24
KURUMLAR VERGİSİ
Kurumlar Vergisi İle İlgili Bazı Oranlar .............................. 26
Kurumlar Vergisi Stopaj Oranları ( KVK, Md. 15) .............. 26
Kurumlar Vergisi Stopaj Oranları (KVK, Md. 30) .............. 27
Kurumlar Vergisi Oranları ................................................... 29
Kurumlar Vergisinde Örtülü Sermaye ................................. 30
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ....... 30
Kurum Kazancından Ödenecek Vergiye Kadar Aşamalar.......... 32
iii
KATMA DEĞER VERGİSİ
KDV’de Vergiye Tabi İşlemler ............................................
Katma Değer Vergisi Oranları .............................................
KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo ............................
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Sınırı ...............
Katma Değer Vergisinde Tevkifat Usulü .............................
33
33
40
42
43
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
Özel Tüketim Vergisinin Konusu ........................................
Özel Tüketim Vergisinde İhracat İstisnası ...........................
ÖTV’de Tecil-Terkin Uygulaması .......................................
ÖTV’de Vergilendirme Dönemi ve Ödeme Süresi ..............
Özel Tüketim Vergisi Oranları ............................................
Özel Tüketim Vergisinde Belge Düzeni ..............................
ÖTV Mükelleflerinin Bildirim Ödevi ..................................
45
45
46
46
47
47
47
VERGİ USUL KANUNU
Vergi Usul Kanunu İle İlgili Bazı Oran ve Miktarlar ..........
Vergi Cezalarını Kaldıran Haller .........................................
Kaçakçılık Cezaları ..............................................................
Usulsüzlük Cezalarının Maktu Hadleri ................................
Özel Usulsüzlük Cezalarının Maktu Hadleri .......................
Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları ............................
Vergi Uyuşmazlıklarında Dava Açma Süreleri ....................
Vergi İdaresinin Danıştay’da Dava Açma Limitleri ............
Reeskont ve Avans İşlemlerindeki İskonto ve Faiz Oranları
İlanen Tebligat Usulü ve Limitleri .......................................
Vergi Levhasının Alınması ve Bulundurulması ...................
Kanuni Defterlerin Tasdik Zamanı ve Usulü ........................
SM ve SMMM’lerin Ödevleri ..............................................
Mükelleflerin Bildirim Ödevleri ..........................................
48
49
50
50
50
52
52
53
53
53
54
54
55
55
iv
Beyanname İmzalatmak Zorunda Olmayan Mükellefler ......
Amortisman Uygulaması ve Oranları ..................................
Fatura Verme ve Amortismana Tabi Tutma Hadleri ............
İktisadi Kıymetlerin Değerleme Yöntemleri ........................
55
56
57
57
AATUHK (6183)
Teminat Olarak Kabul Edilen Değerler ...............................
İhtiyati Haciz Uygulanması Gereken Haller ........................
Yıllar İtibariyle Tecil Faizi Oranları ....................................
Gelir İdaresinin Tecil ve Taksitlendirme Yetkisi .................
Tecil Kapsamına Giren ve Girmeyen Borçlar ......................
Tecilden Yararlanma Şartları ...............................................
Yıllar İtibariyle Gecikme Zammı Oranları ...........................
Tahsil Zamanaşımını Durduran ve Kesen Haller .................
Tahakkuk ve Tahsilden Vazgeçme Sınırları ........................
59
59
59
60
60
60
61
61
61
DİĞER VERGİ KANUNLARI
Motorlu Taşıtlar Vergisi Bilgileri ..................................... 62
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri .................................. 62
Çevre Temizlik Vergisi Bilgileri ....................................... 64
Emlak Vergisi Bilgileri ...................................................... 64
Veraset ve İntikal Vergisi Bilgileri ................................... 65
Damga Vergisi Maktu Tutar ve Oranları ........................ 66
Damga Vergisinde Üst Sınır ............................................... 68
Özel İletişim Vergisi Oran ve Tutarları ........................... 68
Şans Oyunları Vergisi Oranları ........................................ 68
Harçlar İle İlgili Maktu Tutarlar ve Nispi Oranlar ........ 69
Konsolosluk Harçları .......................................................... 73
Değerli Kağıtlar Kanununa Tabi Kağıtlar ...................... 73
v
TÜRK TİCARET KANUNU
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kabahat Kabul
Edilen Fiiller ve Cezaları ...................................................... 74
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Suç Kabul
Edilen Fiiller ve Cezaları ...................................................... 77
İŞ HUKUKU VE SGK MEVZUATI
Sigorta Primine Esas Alınacak Ücret Tutarı ........................
Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler ........................................
İşsizlik Sigortası Primi Oranı ...............................................
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Tutarlar .......................
50 ve Fazla İşçi Çalıştıran İşyerlerinde Çalıştırma
Zorunluluğu Oranı ve Cezaları ............................................
SGK Gecikme Zammı Oranları ...........................................
Yıllık Asgari Ücretli İzin Süreleri ........................................
İş Akdinin Feshinde Asgari İhbar Süresi .............................
Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Oranları ..............................
Kıdem Tazminatı Tavanı .....................................................
Kıdem Tazminatının Hesaplanması .....................................
SS ve GSS Kanununa Göre Uygulanan İdari Para Cezaları .......
4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanan Para Cezaları ...........
6331 S. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre
uygulanacak para cezaları .....................................................
78
78
78
78
78
79
79
79
79
81
81
82
85
88
Gümrük Vergisi İdari Para Cezaları ............................... 90
SM – SMMM KÖŞESİ
2014 Yılı SM ve SMMM Asgari Ücretleri ........................ 91
Vergi İşlem Türü Kodları .................................................. 98
2014 Yılı SMMM-YMM Sınav Takvimi ........................ 105
vi
2014 Yılı Mali Yükümlülükler Takvimi ......................... 106
2013 Yılı Döviz Kurları .................................................... 108
Borsa Rayici Olmayan Yabancı Paraların Kurları........ 114
Değerlemeye Esas Alınan Döviz Kurları ........................ 116
2014 ve 2015 Takvimleri ................................................... 117
Önemli Notlar ................................................................... 119
Telefon Rehberi ................................................................ 125
Önemli Bazı Telefon Numaraları ................................... 128
GELİR VERGİSİ
TİCARİ KAZANÇLARLA İLGİLİ ORAN VE HADLER
TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ
Ticari kazanç VUK ve GVK hükümlerine göre gerçek
(bilanço ve işletme hesabı esası) veya basit usule göre
tespit edilir.
Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz
sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri
arasındaki olumlu farktır.
İşletme hesabı esasına göre ticari kazanç, bir hesap dönemi
içinde elde edilen hasılat ve giderler arasındaki olumlu
farktır.
Ticari kazancı Bilanço Esasına göre tespit edilenlere
Birinci sınıf tüccar, İşletme Hesabı Esasına göre tespit
edilenlere İkinci sınıf tüccar denir.
BİRİNCİ SINIF TÜCCARLAR
1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra
satan ve yıllık alımlarının tutarı 150.000 TL veya
satışlarının tutarı 200.000 TL aşanlar;
2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da
bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 80.000 TL
aşanlar;
3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması
halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile
yıllık satış tutarının toplamı 150.000 TL aşanlar;
4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri
yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent
hükmüne tabidir);
5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler
(Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter
tutmalarına imkan ve lüzum görülmeyenlerin, işletme
1
GVK
2014 Yılı El Kitapçığı
GVK
2
2014 Yılı El Kitapçığı
hesabına göre defter tutulmalarına Maliye Bakanlığınca
müsaade edilebilir),
6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih
edenler.
Not: - Bu kriterlerin altında kalanlar ile yeni işe başlayan
tüccarlar (yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya
kadar) İkinci Sınıf Tüccar sayılırlar.
Birinci ve İkinci Sınıf Tüccarlarda Sınıf Değiştirme
II. Sınıftan I. Sınıfa Geçiş
1. Bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda belirtilen
hadlerden %20’yi aşan oranda fazla olması.
2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi yukarıda belirtilen
hadlere göre %20’ye kadar fazlalık göstermesi.
I. Sınıftan II. Sınıfa Geçiş
3. Bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda belirtilen
hadlerden %20’yi aşan oranda düşük olması.
4. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi yukarıda belirtilen
hadlere göre %20’ye kadar düşüklük göstermesi.
YILLAR İTİBARİYLE DEFTER TUTMA HADLERİ
Gayri safi iş İş Hasılatı x
Yıllar
Alış - Satış
hasılatı
5 + Satış
2009
119.000 – 168.000
67.000
119.000
2010
120.000 – 170.000
68.000
120.000
2011
129.000 – 180.000
70.000
129.000
2012
140.000 – 190.000
77.000
140.000
2013
150.000 – 200.000
80.000
150.000
2014
150.000 – 200.000
80.000
150.000
BASİT USULE TABİ OLMANIN ŞARTLARI
BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARI
1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde
yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık,
ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri
ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında
bulunmamak bu şartı bozmaz).
2014 Yılı El Kitapçığı
2. İşyerleri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde
emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira
bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 5.500
TL’yi, diğer yerlerde 3.800 TL’yi aşmamak;
3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gerçek
usulde Gelir Vergisine tabi olmamak veya olmamış olmak
BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI
1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra
satanların yıllık alımları tutarının 77.000 TL’yi veya
yıllık satışları tutarının 110.000 TL’yi aşmaması,
2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle
uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş
hasılatının 38.000 TL’yi lirayı aşmaması,
3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması
halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 77.000
TL’yi aşmaması.
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şarlarına İlişkin Hadler
Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Büyükşehir Belediye
Sınırları içinde
4.300
4.300
4.600
5.000
5.300
5.500
Diğer Yerlerde
3.000
3.000
3.200
3.500
3.700
3.800
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şarlarına İlişkin Hadler
Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Alış - Satış
60.000 – 89.000
60.000 – 90.000
64.000 – 96.000
70.000 – 105.000
75.000 – 110.000
77.000 – 110.000
İş Hasılatı + Satış
60.000
60.000
64.000
70.000
75.000
77.000
GVK
3
GVK
4
2014 Yılı El Kitapçığı
Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş
Basit usule tabi olmanın genel şartlarını topluca taşıyan ve arka
arkaya son iki yıl alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her biri
özel şartlarda yazılı hadlerden (GVK md.48) düşük olan gerçek
usule tabi mükellefler, bu şartın gerçekleşmesini izleyen yılın
Ocak ayı içinde yazılı olarak bağlı bulundukları vergi dairesine
başvurmaları halinde basit usule geçebilmektedirler.
Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge
Düzenleme Uygulaması
Basit usulde vergilendirilen yükümlülerin belge vermedikleri
günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine
ilişkin uygulamanın, VUK’un mükerrer 257. maddenin Maliye
Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.
Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit
Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri
emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia
için, özel hadler belirleme yetkisi GVK’nın 48. maddesi ile
Maliye Bakanlığına verilmiştir.
Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların 2014 yılında
basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya
hasılatlarının 31/12/2013 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen
hadleri aşmaması gerekmektedir.
Büyükşehir belediye Büyükşehir belediye
sınırları dışında
sınırları içinde
Emtianın cinsi
Yıllık
Yıllık
Yıllık alım
Yıllık alım
satım
satım
Değerli Kağıt
120.000
140.000
160.000
180.000
Şeker - Çay
97.000
120.000
110.000
150.000
Milli Piyango
bileti, Süper Toto
97.000
120.000
110.000
150.000
ve benzeri
İçki (bira-şarap
hariç) ispirto,
97.000
120.000
110.000
150.000
sigara, tütün
Akaryakıt
140.000
150.000
180.000
200.000
(LPG hariç)
Not: Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında,
basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate
alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel
Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
5
ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASI
VE ŞARTLARI
 Enflasyon düzeltmesi: Parasal olmayan kıymetlerin
enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının
düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle, malî tablonun
ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden
hesaplanmasıdır.
 Parasal olmayan kıymetler: TL’nin değerindeki
değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kaldığı
halde satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters
yönde değişen kıymetler olarak tanımlanan parasal
kıymetler dışındaki kıymetlerdir.
 Düzeltme katsayısı: Malî tabloların ait olduğu aya
ilişkin fiyat endeksinin, düzeltmeye esas alınan tarihi
içeren aya ait fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen
katsayıdır.
 Fiyat endeksi (ÜFE): Türkiye İstatistik Kurumu
Türkiye geneli için hesaplanan ve ilân edilen Üretici
Fiyatları Genel Endeksidir.
ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMA ŞARTLARI
1. Enflasyon düzeltmesi, kazançlarını bilanço esasına
göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri
için geçerlidir.
2. Fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem
dahil son üç hesap döneminde %100'den fazla olması.
3. Fiyat endeksindeki artışın içinde bulunulan hesap
döneminde % 10'dan fazla olması.
ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASI
1. Kapsama giren mükellefler, geçici vergi dönemlerinin
sonu itibarıyla malî tabloları düzenlemek ve enflasyon
düzeltmesi yapmak zorundadırlar. Geçici vergi
dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların tespitinde,
son üç hesap dönemi yerine üçer aylık dönemlerin son
ayı dahil önceki otuzaltı ay ve içinde bulunulan hesap
dönemi yerine son oniki ay dikkate alınır.
2. Mükellefler düzeltme işleminde Maliye Bakanlığınca
belirlenen toplulaştırılmış yöntemleri uygulayabilirler.
GVK
2014 Yılı El Kitapçığı
GVK
6
2014 Yılı El Kitapçığı
Ancak toplulaştırılmış yöntemlerden birini seçen
mükellefler seçtikleri yöntemden, bu seçimi yaptıkları
hesap dönemi dahil üçüncü hesap döneminin sonuna
kadar dönemezler.
3. Düzeltme sonucu bulunan tutarlar, izleyen dönemde
enflasyon
düzeltmesi
yapılıp
yapılmadığına
bakılmaksızın, izleyen dönemin başlangıç değerleri
olarak dikkate alınır. 2003 yılı sonu itibariyle
düzeltilmiş değerler, sonraki dönemlerde yeniden
düzeltmeye tabi tutulurken düzeltme katsayıları yerine
taşıma katsayıları kullanılır.
4. Amortismanlar ve itfa payları, düzeltilmiş değerler
üzerinden hesaplanır. Kazançlarını işletme hesabı
esasına göre tespit eden mükellefler ile serbest meslek
erbabı da amortismana tâbi iktisadi kıymetlerini
düzeltilmiş tutarları üzerinden amortismana tâbi
tutabilirler.
2014 YILI ENFLASYON DÜZELTMESİ
UYGULAMASI
 2013 yılı sonu itibariyle fiyat endeksindeki artışın geriye
doğru 12 ve 36 aylık süreçte % 10 ve % 100’lük oranları
aşmamış olması nedeniyle enflasyon düzeltmesi
yapılmayacaktır.
 Ancak VUK’un mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrasının
9 numaralı bendine göre münhasıran sürekli olarak
işlenmiş Altın, Gümüş alım satımı ve imalatı ile iştigal
eden mükellefler aynı maddenin 1 numaralı bendinde yer
alan (% 10 ve % 100 oranlarının aşılması) koşullarına
bağlı olmaksızın her halükarda enflasyon düzeltmesi
yapacaklardır.
 2014 yılı geçici vergi dönemlerinde her iki şart birden
gerçekleşmedikçe münhasıran sürekli olarak işlenmiş
altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden
mükellefler dışında kalanlar enflasyon düzeltmesi
yapmayacaklardır.
7
TÜİK FİYAT ENDEKSLERİ (2003 = 100)
ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE) (2003 = 100)
Aylar
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ocak
107,17 118,64 124,70 136,39 145,18 156,65 166,52 184,51 205,05 208,90
Şubat
107,40 118,77 125,02 137,68 148,90 158,48 169,29 187,69 204,86 208,63
Mart
108,03 120,27 125,33 139,02 153,62 158,94 172,58 189,98 205,60 210,33
Nisan
110,49 121,72 127,76 140,13 160,53 159,97 176,64 191,14 205,77 209,26
Mayıs
115,50 121,96 131,30 140,68 163,93 159,89 174,61 191,43 206,86 211,35
Haziran 116,43 121,38 136,58 140,53 164,46 161,40 173,73 191,44 203,77 214,43
Temmuz 115,56 120,48 137,76 140,62 166,51 160,26 173,46 191,39 203,13 216,56
Ağustos 116,69 121,73 136,73 141,82 162,62 160,93 175,46 194,76 203,65 216,65
Eylül
117,53 122,68 136,41 143,26 161,16 161,92 176,35 197,77 205,75 218,56
Ekim
120,43 123,52 137,03 143,07 162,08 162,38 178,48 200,94 206,11 220,06
Kasım
120,43 122,35 136,63 144,35 162,03 164,48 177,92 202,24 209,53 221,42
Aralık
119,13 122,30 136,46 144,57 156,29 165,56 180,25 204,27 209,28 223,87
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) (2003 = 100)
Aylar
Yıllar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ocak
104,81 114,49 123,57 135,84 146,94 160,90 174,07 182,60 201,98 216,74
Şubat
105,35 114,51 123,84 136,42 148,84 160,35 176,59 183,93 203,12 217,39
Mart
106,36 114,81 124,18 137,67 150,27 162,12 177,62 184,70 203,96 218,83
Nisan
106,89 115,63 125,84 139,33 152,79 162,15 178,68 186,30 207,05 219,75
Mayıs
107,35 116,69 128,20 140,03 155,07 163,19 178,04 190,81 206,61 220,07
Haziran 107,21 116,81 128,63 139,69 154,51 163,37 177,04 188,08 204,76 221,75
Temmuz 107,72 116,14 129,72 138,67 155,40 163,78 176,19 187,31 204,29 222,44
Ağustos 108,54 117,13 129,15 138,70 155,02 163,29 176,90 188,67 205,43 222,21
Eylül
109,57 118,33 130,81 140,13 155,72 163,93 179,07 190,09 207,55 223,91
Ekim
112,03 120,45 132,47 142,67 159,77 167,88 182,35 196,31 211,62 227,94
Kasım
113,50 122,14 134,18 145,45 161,10 170,01 182,40 199,70 212,42 227,96
Aralık
113,86 122,65 134,49 145,77 160,44 170,91 181,85 200,85 213,23 229,01
GVK
2014 Yılı El Kitapçığı
GVK
8
2014 Yılı El Kitapçığı
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI
TEŞVİK SİSTEMİNDE İLLER GRUPLARI
1.’ci Grup İller (8 İl): İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli,
Eskişehir, Antalya, Muğla.
2.’ci Grup İller (13 İl): Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Kırklareli,
Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.
3.’cü Grup İller (12 İl): Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük,
Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak.
4.’cü Grup İller (17 İl): Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın,
Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale,
Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas.
5.’i Grup İller (16 İl): Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Ordu, Çankırı,
Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde,
Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat.
6.’cı Grup İller (15 İl): Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Diyarbakır,
Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van.
TEŞVİK ARAÇLARI
KDV İstisnası
Faiz Desteği
Gümrük Vergisi Muafiyeti
KDV İadesi
Vergi İndirimi
Sigorta Primi Desteği
Sig. Primi İşveren His. Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDEKİ TEŞVİK BELGELERİ
1. Genel Teşvik Belgesi
3. Büyük Ölçekli Yatırımlar
2. Bölgesel Teşvik Belgesi
4. Stratejik Yatırımlar
GENEL TEŞVİK BELGESİ
• Bölge ayırımı yapılmaksızın tüm bölgelere Genel Teşvik Belgesi
verilebilir. Asgari sabit yatırım tutarının;
- I ve II. Bölgelerde 1 milyon TL
- III-IV-V ve VI. bölgelerde 500 bin TL olması gerekir.
• DESTEK UNSURLARI
1. KDV İstisnası
2. Gümrük Vergisi Muafiyeti
3. Gelir Vergisi Stopaj Desteği (6.bölgede).
9
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
BÖLGELER
Destek Unsurları
I
II
III
IV
V
VI
KDV İstisnası
VAR VAR VAR
VAR
VAR
VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti
VAR VAR VAR
VAR
VAR
VAR
15
20
25
30
40
50
Vergi
Yatırıma OSB Dışı
İndirimi Katkı (%) OSB İçi
20
25
30
40
50
55
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl
Sigorta Primi İşveren OSB Dışı 2 yıl
Hissesi Desteği
OSB İçi
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl 12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi
VAR VAR VAR
VAR
VAR
VAR
İç Kredi
3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
Faiz
YOK YOK
Desteği Döviz/Döv.End. Kredi
1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan
Sig. Primi İşçi Hissesi Desteği
YOK YOK YOK
YOK
YOK 10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
YOK YOK YOK
YOK
YOK 10 yıl
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
BÖLGELER
Destek Unsurları
I
II
III
IV
V
VI
KDV İstisnası
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
30
35
40
50
60
Vergi
Yatırıma OSB Dışı 25
İndirimi Katkı (%) OSB İçi
30
35
40
50
60
65
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl
Sigorta Primi İşveren OSB Dışı 2 yıl
Hissesi Desteği
OSB İçi
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl 12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Sig. Primi İşçi Hissesi Desteği
YOK
YOK YOK
YOK YOK
10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
YOK
YOK YOK
YOK YOK
10 yıl
STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
BÖLGELER
Destek Unsurları
I
II
III
IV
V
VI
KDV İstisnası
VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti
VAR
Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%)
50
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)
Yatırım Yeri Tahsisi
VAR
İç Kredi
5 Puan
Faiz Desteği
Döviz/Dövize End. Kredi
2 Puan
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
10 yıl (Sadece 6. Bölgede)
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
10 yıl (Sadece 6. Bölgede)
VAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri
KDV İadesi
yatırımlar için)
GVK
2014 Yılı El Kitapçığı
2014 Yılı El Kitapçığı
GVK
10
İNDİRİMLİ KURUMLAR / GELİR VERGİSİ UYGULAMASI
Yatırıma 31.12.2013’den
Yatırıma 31.12.2013’e
kadar başlanırsa (%)
sonra başlanırsa (%)
Bölgeler Katkı Oranı İndirim Oranı Katkı Oranı İndirim Oranı
1
2
3
4
5
6
15
20
25
30
40
50
50
55
60
70
80
90
10
15
20
25
30
35
30
40
50
60
70
90
ZİRAİ KAZANÇLARA İLİŞKİN BİLGİLER
ZİRAİ KAZANCIN TESPİTİ
Zirai kazançlarda vergilendirme gerçek usul ve gerçek dışı usul
olmak üzere ikiye ayrılıp, gerçek usul de kendi arasında bilanço ve
zirai işletme hesabı olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek usule tabi olan
bir çiftçi isterse bilanço, isterse işletme hesabı esasına göre
vergilendirilir. Kimlerin gerçek usule tabi olacağı, bunların işletme
büyüklüğü ölçüsü ve motorlu zirai araç ölçüsüne göre belirlenir.
İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ VE MOTORLU ARAÇ ÖLÇÜSÜ
İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇÜSÜ
A) Arazi üzerinde yapılan zirai faaliyetlerde:
1. grup: Hububat ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı; taban
arazide 900, kıraç arazide 1700 dönüm,
2. grup: Bakliyat, afyon susam, keten, kendir ziraatinde ekili arazinin
yüzölçümü toplamı 1000 dönüm,
3. grup: Ayçiçeği ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 950 d.
4. grup: Pamuk ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 400 d.
5. grup: Çeltik ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 d.
6. grup: Pancar ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 d.
7. grup: Patates, soğan, sarımsak ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm,
8. grup: Çay ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 150 d.
9. grup: Tütün ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 d.
10. grup: Sebze ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 d.
11
11. grup: Sera ve çiçekçilik ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü
toplamı 8 dönüm,
12. grup: Kavun ve karpuz ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü
toplamı 300 dönüm,
13. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş fındık ziraatinde ekili
arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm,
14. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş bağ ve incir ziraatinde ekili
arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm,
15. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş antep fıstığında 2500 ağaç,
16. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde 4500 ağaç,
17. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş narenciye 1500 ağaç,
18. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş elmada 2000 ağaç,
19. grup: Muz ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 30 d.,
20. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş kaysıda 2000 ağaç,
21. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş armut, kiraz, vişne,
şeftalide 2000 ağaç,
22. grup: Diğer meyve ve ürün ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü
toplamı 100 dönüm (yer fıstığı 350 dönüm),
23. grup: Büyükbaş hayvan sayısı 150 adet (İş hayvanları ile iki
yaşından küçük büyükbaş hayvanlar hariç),
24. grup: Küçükbaş hayvan sayısı 750 adet (Bir yaşından küçük
küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç),
B. Arazi üzerinde yapılmayan zirai faaliyetler ile kara ve su
avcılığında
1. grup: Deniz ve iç su balıkları yetiştiriciliği,
a) Denizlerdeki sınırları belirlenebilen üretim alanlarında yapılan
balık yetiştiriciliğinde (ağ, kafes v.b.) 750 m2,
b) İç su balıkları yetiştiriciliğinde sınırları belirlenebilen havuz
(beton, toprak v.b.), göl, gölet ve baraj gölleri gibi üretim
alanlarında 900 m2,
2. grup: Denizlerde yapılan balık avcılığında toplam tekne boyu
20 metre,
3. grup: Arıcılık ziraatinde kovan sayısı 500 adet,
4. grup: İpekböcekçiliği ziraatinde kutu sayısı 500 adet.
MOTORLU ARAÇ ÖLÇÜSÜ
- Biçerdövere veya bu mahiyette motorlu araca (örneğin
kamyon) sahip olmak,
- On yaşından küçük ikiden fazla traktöre sahip olmak.
GVK
2014 Yılı El Kitapçığı
2014 Yılı El Kitapçığı
GVK
12
ÜCRETLERE İLİŞKİN BİLGİLER
ASGARİ ÜCRET MİKTARLARI
01.01. - 30.06.2014 tarihleri arasında uygulanacak miktar
16 yaşından büyükler için ...................... - 1.071,00
16 yaşından küçükler için ……... uygulanmayacaktır
01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET
VE YASAL KESİNTİLER
16 yaşından küçükler
ve büyükler için
Brüt ücret
Sigorta Primi İşçi Payı (%14)
İşsizlik Sigortası Primi (%1)
Gelir Vergi Matrahı
Gelir Vergisi (%15)
Damga Vergisi (Binde 7,59)
AGİ Tutarı (Bekar)
Kesintiler Toplamı (AGİ Düşülmüş)
Net Ücret (AGİ Dahil)
1.071,00
149,94
10,71
910,35
136,55
8,13
(-) 80,33
225,00
846,00
ASGARİ ÜCRET MİKTARLARI
01.07. - 31.12.2014 tarihleri arasında uygulanacak miktar
16 yaşından büyükler için ........................ - 1.134,00
16 yaşından küçükler için ……... uygulanmayacaktır
01.07.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET
VE YASAL KESİNTİLER
16 yaşından küçükler
ve büyükler için
Brüt ücret
Sigorta Primi İşçi Payı (%14)
İşsizlik Sigortası Primi (%1)
Gelir Vergi Matrahı
Gelir Vergisi (%15)
Damga Vergisi (Binde 7,59)
AGİ Tutarı (Bekar)
Kesintiler Toplamı (AGİ Düşülmüş)
Net Ücret (AGİ Dahil)
1. 134,00
158,76
11,34
963,90
144,59
8,61
(-) 80,33
242,97
891,03
13
ASGARİ ÜCRETE GÖRE İŞÇİLİK MALİYETİ
Maliyet Unsurları
01.01.-30.06.2014 01.07.-31.12.2014
16 yaşından büyükler
1.071,00
1.134,00
için Asgari Ücret
Sigorta Primi İşveren
219,56
232,47
Payı (%20.5)
İşsizlik Sigortası
21,42
22,68
İşveren Payı (%2)
Toplam Maliyet
1.311,98
1.389,15
ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE DİKKATE
ALINAN GİDER UNSURLARI
Sosyal Güvenlik Primi (SGK)
- % 14 (Zorunlu)
İşsizlik Sigortası Primi
- % 1 (Zorunlu)
Özel Sigorta Primleri - Hayat Sigortasının % 50’si
- Diğer Şahıs Sig. - % 15 (Varsa)
Sakatlık İndirimi
- Maktu tutarlar
(Varsa)
Sendika Aidatı
- SK’na uygun tutar (Varsa)
Yıllar
2010
2011
2012
2013
2014
SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI
Birinci Derece İkinci Derece Üçüncü Derece
Sakat (Aylık)
Sakat (Aylık)
Sakat (Aylık)
680
330
160
700
350
170
770
380
180
800
400
190
800
400
190
ÜCRETLİLERE YAPILAN YARDIMLARLA
İLGİLİ İSTİSNA TUTARLARI
Yıllar Yemek Yardımı İstisna
Vergiden istisna
Tutarı (KDV Hariç)
yurtiçi harcırah tavanı
2010
10,00
39,00
2011
10,70
41,00
2012
11,70
43,50
2013
12,00
46,00
2014
12,00
48,50
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI
Asgari Geçim İndiriminden Yararlanacak Olanlar:
 Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler,
 Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.
GVK
2014 Yılı El Kitapçığı
2014 Yılı El Kitapçığı
GVK
14
Medeni Durum ve Eşin Geliri İle İlgili İşlemler:
Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve
gelir durumu hakkında "Aile Durumu Bildirimi" ile işverenlerine
bildirimde bulunurlar. Durumlarında değişiklik olan ücretliler 1
ay içerisinde işverene bilgi verirler.
Uygulama Esasları: Faydalanılabilecek tutarın hesaplanmasında
ücretin elde edildiği takvim yılı başında 16 yaşından büyükler için
geçerli olan asgari ücretin brüt tutarının;
 Mükellefin kendisi için % 50’si,
 Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
(aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir)
 Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için
% 7,5 diğer çocuklar için % 5’i, (eşlerden yalnızca birine
uygulanmak koşulu ile; nafaka verilenler, evlat edinilenler ile
ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte
oturanlar dahil 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını
doldurmamış çocukları ifade etmektedir)
esas alınacak ve ücret gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay
kesirleri tam kabul edilecektir.
2014 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI (Aylık)
Çalışanın medeni ve ailevi durumu
AGİ Tutarı
Bekarlar
80,33
Evli, eşi çalışan ve çocuksuz (Eş ayrıca yararlanır)
80,33
Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu
92,37
Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu
104,42
Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu
112,46
Evli, eşi çalışan ve 4 ve fazla çocuklu
120,49
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz
96,39
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu
108,44
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu
120,49
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu
128,52
Evli, eşi çalışmayan ve 4 ve fazla çocuklu
136,55
Not: Çocuklar SGK yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilirler.
VERGİDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAHLAR CETVELİ
İstisna Gündelik Tutarı (TL)
48,50
40,50
37,50
35,00
31,00
30,00
Brüt Aylıklar (TL)
1.936,76 ve fazlası
1.922,90 - 1.936,75
1.753,50 - 1.922,89
1.537,91 - 1.753,49
1.275,73 - 1.537,90
1.275,72 ve daha aşağısı
2014 Yılı El Kitapçığı
VERGİDEN İSTİSNA YURTDIŞI HARCIRAHLAR CETVELİ
ÜLKELER
(Para Birimi)
I. Grup
II. Grup
III. Grup
IV. Grup
V. Grup
Aylık Tutarı 1.689,43 ve 1.676,14 – 1.476,78 – 1.055,54 – 1.055,53 ve
fazlası
1.689,42
1.676,13
1.476,77 daha aşağı
ABD
182
146
117
110
93
(ABD Doları)
Almanya
164
131
105
99
83
(Euro)
Avustralya
283
227
181
171
143
(Avustralya Doları)
Avusturya
166
132
106
100
84
(Euro)
Belçika
161
128
103
97
81
(Euro)
Danimarka
1.238
988
791
746
627
(Danimarka Kronu)
Finlandiya
148
119
95
90
74
(Euro)
Fransa
160
127
102
96
81
(Euro)
Hollanda
156
125
100
94
80
(Euro)
İngiltere
115
91
74
69
59
(Sterlin)
İrlanda
155
124
99
94
78
(Euro)
İspanya
158
126
101
95
80
(Euro)
İsveç
1.359
1.085
867
819
687
(İsveç Kronu)
İsviçre
283
226
181
171
143
(İsviçre Frangı)
İtalya
152
122
98
92
77
(Euro)
Japonya
31.405 25.127 20.118 18.901 15.914
(Japon Yeni)
Kanada
244
195
156
147
125
(Kanada Doları)
Kuveyt
50
40
33
31
25
(Kuveyt Dinarı)
Lüksemburg
161
128
103
97
82
(Euro)
Norveç
1.193
952
762
719
604
(Norveç Kronu)
Portekiz
155
124
99
93
78
(Euro)
Suudi Arabistan
617
492
395
372
313
(S.Arabistan Riyali)
Yunanistan
158
126
101
95
80
(Euro)
Diğer AB Ülkeleri
127
101
81
76
65
(Euro)
Diğer Ülkeler
157
125
100
95
80
(ABD Doları)
Not: KKTC için verilen gündelikler ayrıca belirlenir.
GVK
15
2014 Yılı El Kitapçığı
GVK
16
GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINA
İLİŞKİN BİLGİLER
Yıllar İtibariyle Konut İstisnası Tutarı
2010 yılı gelirleri için
2.600
2011 yılı gelirleri için
2.800
2012 yılı gelirleri için
3.000
2013 yılı gelirleri için
3.200
2014 yılı gelirleri için
3.300
Götürü Gider Oranı - % 25
Emsal Kira
Bina ve arazi değerlerinden - % 5
Bedeli Oranı:
Mal ve hakların değerlerinden - % 10
MENKUL SERMAYE İRATLARI
İLE İLGİLİ BİLGİLER
Tevkifat
(%)
Mevduat faizi
15
Katılım Bankalarınca ödenen kar payı
15
Döviz tevdiat hesabı faizi
15
Repo gelirleri
15
Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faizi
10
Özel sektör tahvil faizi
10
Yatırım Fonları katılma belgeleri kar payı
10
TKİ, KOİ ve Öİ çıkarılan M.K. geliri
10
Alacak faizi TL
Yok
Alacak faizi Döviz
Yok
Off-shore hesap TL
Yok
Off-shore hesap Döviz
Yok
Yurtdışı mevduat faizi
Değişik
Kâr payı ve temettü
15
Bireysel emeklilik gelirleri
5
Gelirin türü
Beyan
durumu
Tabi değil
Tabi değil
Tabi değil
Tabi değil
Tabi değil
Tabi değil
Tabi değil
Tabi değil
Tabi
Tabi
Tabi
Tabi
Tabi
Tabi
Tabi
MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN İSTİSNALAR
Kâr Payları İstisnası: Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr
paylarının yarısı (1/2) istisnadır.
Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir
vergisinden müstesna tutulmuştur (GVK. Md.22).
Kamu Ortaklığı İdaresi’nce çıkartılan gelir ortaklığı senetlerinden
elde edilen gelirlerin ilk beş yıl için %100’ü, müteakip üç yıl için
%50’si vergiden istisna
17
Kâr Payını Dağıtan Kurumca Yapılacak İşlemler
1999-2002 1999-2002
2003 –
Kâr Payı
İstisna
Normal
23.07.2006
23.07.2006
Alan Kişi
Kazancı
Kazanç
Sonrası
Arası
Dağıtımı
Dağıtımı
Kazanç
Kazanç
Tam mükellef
Stopaj
%10 stopaj dağıtımında dağıtımında
gerçek kişi
yapılmaz
yapılır
%10 stopaj %15 stopaj
yapılır
yapılır
Kazanç
Kazanç
Dar mükellef
Stopaj
%10 stopaj dağıtımında dağıtımında
gerçek kişi
yapılmaz
yapılır
%10 stopaj %15 stopaj
yapılır
yapılır
Tam mükellef
Tevkifata tabi değil
Tevkifata tabi değil
kurum
Kazanç
Kazanç
Dar mükellef
Stopaj
%10 stopaj dağıtımında dağıtımında
kurum ve
yapılmaz
yapılır
%10 stopaj %15 stopaj
muaf kurum
yapılır
yapılır
Kazanç
Kazanç
GV mükellefi
Stopaj
%10 stopaj dağıtımında dağıtımında
olmayan
yapılmaz
yapılır
%10 stopaj %15 stopaj
yapılır
yapılır
Kazanç
Kazanç
KV mükellefi
Stopaj
%10 stopaj dağıtımında dağıtımında
olmayan
yapılmaz
yapılır
%10 stopaj %15 stopaj
yapılır
yapılır
MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER
2013 yılı için 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen Hazine
Bonosu ve Devlet Tahvillerine uygulanacak enflasyondan
arındırma oranı - % 53,11. Beyan edilecektir.
2012 yılı için - % 84,4
2011 yılı için - % 100
2010 yılı için - % 93,4
2009 yılı için - % 16,7
Not: Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2013 yılı için tespit edilmiş olan
yeniden değerleme oranı % 3,93’dür. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine
bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 7,40’dır.
Buna göre, 2013 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının
beyanında uygulanacak indirim oranı (%3,93 / % 7,40 =) % 53,11 olmaktadır.
Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz
cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye
iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır. Ayrıca, ticari işletmelere
dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
GVK
2014 Yılı El Kitapçığı
GVK
18
2014 Yılı El Kitapçığı
DİĞER KAZANÇ VE İRATLARLA İLGİLİ BİLGİLER
DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI
1. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden
çıkarılmasından sağlanan kazançlar (ivazsız iktisap edilenler
ile 2 yıldan fazla elde tutulanlar hariç)
2. Ticari ve sınai hakların (ihtira beratları hariç) elden
çıkarılmasından doğan kazançlar
3. Telif haklarının ve ihtira beratlarının 3. kişi tarafından elden
çıkarılmasından doğan kazançlar
4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından
doğan kazançlar
5. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen
elden çıkarılmasından doğan kazançlar
6. Gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde
elden çıkarılmasından doğan kazançlar
ARIZİ KAZANÇLAR
1. Arızi olarak yapılan ticari, zirai ve serbest meslek
faaliyetinden elde edilen kazançlar
2. Ticari, zirai veya serbest meslek faaliyetinin durdurulması
veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan bir faaliyete hiç
girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak
edilmemesi karşılığında elde edilen hasılatlar
3. Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri
karşılığı alınan tazminatlar
4. Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleri
ile ilgili sonradan elde ettikleri kazançlar
5. Dar mükelleflerin arızi olarak yaptıkları ulaştırma
işlerinden elde ettikleri kazançlar
YILLAR İTİBARİYLE İSTİSNA TUTARLARI
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Değer Artış
7.600 7.700 8.000 8.800 9.400 9.700
Kazançları
Arızi
17.900 18.000 19.000 20.000 21.000 21.000
Kazançlar
19
YILLIK BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ
YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLMEYECEK
GELİR VE İRATLAR
Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer
gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler
beyannameye dahil edilmez.
1. Tam mükellefiyette;
a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar ile istisna
hadleri içinde kalan kazanç ve iratlar.
b) Tek işverenden elde edilen ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş
tutarı ne olursa olsun, ücretler. (Birden fazla işverenden ücret
almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları
ücretlerinin toplamı, 103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir
diliminde yer alan tutarı (2013 yılı için 26.000 TL, 2014 yılı
için 27.000 TL) aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif
suretiyle vergilendirilmiş ücretleri).
c) Vergiye tâbi gelir toplamının [yukarıda belirtilenler hariç]
103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan
tutarı (2013 yılı için 26.000 TL, 2014 yılı için 27.000 TL)
aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan;
birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye
iratları ve gayrimenkul sermaye iratları.
d) Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı (2013 yılı için
1.390 TL, 2013 yılı için 1.400 TL) aşmayan, tevkifata ve
istisna uygulamasına konu olmayan gayrimenkul ve
menkul sermaye iratları.
e) Vergisi tevkif yoluyla kesilmiş menkul sermaye iratlarından,
tutarı ne olursa olsun
- Repo gelirleri ve Mevduat faizleri,
- Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları,
- Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları,
- Katılım Bankalarınca kar ve zarar katılma hesabı
karşılığında ödenen kar payları.
2. Dar mükellefiyette, tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle
vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek kazançları,
menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve
iratlar.
GVK
2014 Yılı El Kitapçığı
2014 Yılı El Kitapçığı
GVK
20
SAFİ GELİRDEN ÖDENECEK VERGİYE
ULAŞINCAYA KADAR GEÇİRİLEN AŞAMALAR
I. AŞAMA
Safi Gelirin
Tespiti
II. AŞAMA
Vergiye
Tabi
Gelirin
Tespiti
BEYANA TABİ GELİRLERİN TESPİTİ
(HASILAT – GİDERLER)
III. AŞAMA
Verginin
Hesaplanması
IV. AŞAMA
Ödenecek
Verginin
Tespiti
VERGİYE TABİ MATRAH x VERGİ
TARİFESİ
SAFİ GELİR TUTARI – İNDİRİMLER
Zarar - Geçmiş yıl zararları 5 yıllık zamanaşımı
süresi içinde indirilebilir.
Özel Sigorta Primleri – Hayat sigortası
primlerinin yarısı ile diğer şahıs sigorta primleri
beyan edilen gelirin % 15’ini ve asgari ücretin
yıllık tutarını aşamaz.
Eğitim ve Sağlık Harcamaları - Kendisi, eş ve
küçük çocuklarına ilişkin eğitim ve sağlık
harcamaları beyan edilen gelirin %10’unu
aşamaz.
Sakatlık İndirimi
Bağış ve Yardımlar
a) Gelirin %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar
- Kamu kurumlarına yapılması
- Kamuya yararlı derneklere yapılması
- Vergiden muaf vakıflara yapılması
b) Tamamı indirilecek bağış ve yardımlar
- Kamu okulları, 100 yataktan fazla öğrenci
yurtları, huzurevi, yetiştirme yurdu v.b.
- Eski eserler, kültür, sanat, müze v.b.
- Gıda ve yardım bankacılığı, Kızılay
- Doğal afetlere uğrayanlara bağışlar
- Özel kanunlar çerçevesindeki bağışlar
Sponsorluk Harcamaları (Profes. - % 50)
Ar-Ge Harcamaları - Harcamaların %100’ü
Girişim sermayesi fonu - beyan edilen gelirin
%10'unu aşamaz.
Yurtdışı hizmetler kazancı - % 50’si indirilir.
Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi - % 75
veya % 100’ü indirilir.
HESAPLANAN VERGİ – MAHSUPLAR
- Geçici vergi,
- Tevkif edilen vergiler,
- Yabancı ülkelerde ödenen vergiler
2014 Yılı El Kitapçığı
GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ ORANLAR
2014 GELİRLERİNE UYGULANACAK TARİFE
11.000 Türk Lirasına kadar ................................................................. % 15
27.000 TL’nin 11.000 Türk Lirası için 1.650 TL, fazlası için ................ % 20
60.000 TL’nin 27.000 Türk Lirası için 4.850 TL, fazlası için ................ % 27
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL için 13.760 TL, fazlası için.......... % 35
2014 ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK TARİFE
11.000 Türk Lirasına kadar ................................................................. % 15
27.000 TL’nin 11.000 Türk Lirası için 1.650 TL, fazlası için ................ % 20
97.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası için .......................... % 27
97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL, fazlası için....... % 35
2013 GELİRLERİNE UYGULANACAK TARİFE
10.700 Türk Lirasına kadar ................................................................. % 15
26.000 TL’nin 10.700 Türk Lirası için 1.605 TL, fazlası için ................ % 20
60.000 TL’nin 26.000 Türk Lirası için 4.665 TL, (ücret gelirlerinde
94.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.465 TL), fazlası için ......................... % 27
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL için 13.845 TL, (ücret gelirlerinde
94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL), fazlası için...... % 35
GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI
Ödemenin Türü
TİCARİ KAZANÇLAR
 Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak
bedellerinden ..............................................................................
 Malları kapı kapı dolaşarak tüketiciye satanlara bununla ilgili
olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden …….…
 PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen
komisyon bedelleri üzerinden .....................................................
 Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlara (Başbayiler
hariç) yapılan komisyon, prim vb. ödemelerden………………….
 Vergiden muaf esnafa yapılan ödemelerden
- Hurda alımları için ......................................................................
- Diğer mal alımları için .................................................................
- Diğer hizmet alımları (mal ve hizmet karışık) için .......................
- Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü,
dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır,
sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia
bedelleri veya ödenen hizmet bedelleri üzerinden......................
ZİRAİ KAZANÇLAR
 Ticaret borsalarına tescil edilmeden
- Çiftçilerden alınan bitkisel ürün satış bedellerinden..........................
- Çiftçilerden alınan hayvan ve ürünleri satış bedellerinden ...............
 Ticaret borsalarına tescil ettirilerek
- Çiftçilerden alınan bitkisel ürün satış bedellerinden..........................
Oran
%3
% 20
% 20
% 20
%2
%5
% 10
%2
%4
%2
%2
GVK
21
GVK
22
2014 Yılı El Kitapçığı
- Çiftçilerden alınan hayvan ve ürünleri satış bedellerinden................ % 1
 Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler
- Orman idaresine karşı sunulan hizmetler için ..................................
%2
- Diğer hizmetler için ............................................................................
%4
 Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve ürün ödemeleri için ........ % 0
ÜCRETLER
GVK, md.
 Ücretlerden (istisnadan faydalananlar hariç).......................................
103
 TJK’ca organize edilen yarışmalara katılan atların jokey, jokey
yamakları ve antrenörlerine ödenen ücretlerden ……………………. % 20
 Sporculara ücret olarak yapılan ödemelerden;
- En üst ligdekiler için …………………………………..……................ % 15
- En üst altı ligdekiler için …………………………………................… % 10
- Diğer liglerdekiler için ………………………………………………… % 5
- Milli sporculara uluslararası müsabakalar için ödemelerden ……… % 5
SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
 Telif niteliğindeki ödemelerden............................................................. % 17
 Diğer serbest meslek ödemelerinden.................................................. % 20
 Dar mükellefiyete tabi olanlara telif ve patent haklarının satış
dolayısıyla yapılan ödemelerden.......................................................... % 20
GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI
 Normal kira ödemelerinden.................................................................. % 20
 Vakıf ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığı
bunlara yapılan kira ödemelerinden..................................................... % 20
 Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara
yapılan kira ödemelerinden.................................................................. % 20
MENKUL SERMAYE İRATLARI
 Tam mükellef kurumlar tarafından tam veya dar mükellef gerçek
kişiler ile GV ve KV’den muaf mükelleflere dağıtılan kâr paylarından
(kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz) ......................... % 15
 Dağıtılsın veya dağıtılmasın 01.01.2006 tarihinden önce ihraç
edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile TOKİ, KOİ, Öİ
tarafından çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden …… % 0
 Tam mükellef kurumlarca yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
- Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden ………..…. % 10
- Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden ……..
%7
- Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden ……..
%3
- Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden …....
%0
- Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar için ……………………….…. % 10
 01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine
bonosu (eorobondlar hariç) faizlerinden;
- Sermaye şirketleri, SPK Denetimine tabi fonlar ile 2499 sayılı
SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer
nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için ……….……
%0
- Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında
kalan kurumlar için …………………..………………………….…… % 10
 Mevduat faizlerinden ve Katılım bankaları tarafından katılma hesabı
karşılığında ödenen kâr paylarından;
- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda …..
% 15
2014 Yılı El Kitapçığı
% 12
% 10
% 18
% 15
% 13
% 15
%0
% 15
% 10
%5
%0
%0
%0
%0
% 10
%0
% 10
%0
% 10
GVK
- 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda………………………….
- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda …………………………………….
 Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım
bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından;
- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli
hesaplarda ……………………………………………………..…….
- 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda………………………….
- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda …………………………………….
 Repo Gelirlerinden…………………………………………….……….
 Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım
fonları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciği ve
diğer kazançları üzerinden ………………………………………....….
 Bireysel emeklilik sisteminden;
- 10 yıl süreyle prim ödemeden ayrılanlardan ................................
- 10 yıl prim ödemiş, ancak emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ..
- Emeklilik hakkı kazananlar ve zorunlu haller nedeniyle ayrılanlara
yapılan ödemelerden .........................................................................
DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR
 İMKB’de işlem gören hisse senetlerine (Menkul kıymetler yatırım
ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen
kazançlardan tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için ........
 Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak
yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen
kazançlardan tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için…….
 Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olup İMKB’de
işlem gören aracı kuruluş varatlarından elde edilen kazançlardan ...
 Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin ilgili fona
iadesinden sağlanan gelirlerden (A Tipi yatırım fonlarının 1 yıldan
fazla süreyle elde tutulan katılma belgeleri hariç);
- Sermaye şirketleri, SPK Denetimine tabi fonlar ile 2499 sayılı
SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer
nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için ………….…
- Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında
kalan kurumlar için …..……………………………………………….
 01.01.2006’dan itibaren Devlet tahvili ve Hazine bonoları (eorobondlar hariç) ile TOKİ, KOİ ve Öİ tarafından çıkarılan menkul
kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan;
- Sermaye şirketleri, SPK Denetimine tabi fonlar ile 2499 sayılı
SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer
nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için ……….……
- Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında
kalan kurumlar için …..………………………………………………..
 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlardan
(Hisse senetlerine veya endekslerine dayalı olarak yapılanlar hariç);
- Sermaye şirketleri, SPK Denetimine tabi fonlar ile 2499 sayılı
SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer
nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için …………..…
- Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında
kalan kurumlar için …..…………………………….………….......….
23
2014 Yılı El Kitapçığı
GVK
24
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARINA GÖRE
TEMETTÜ VE FAİZLERDE AZAMİ VERGİLEME ORANLARI
Taraf Ülkeler
Avusturya
Norveç
Güney Kore
Ürdün
Tunus
Romanya
Hollanda
Pakistan
İngiltere
Finlandiya
K.K.T.C.
Fransa
Almanya
İsveç
Belçika
Danimarka
İtalya
Japonya
B. A. E.
Macaristan
Kazakistan
Makedonya
Arnavutluk
Cezayir
Moğolistan
Hindistan
Malezya
Mısır
Çin
Polonya
Türkmenistan
Azerbaycan
Bulgaristan
Özbekistan
A.B.D.
Beyaz Rusya
Ukrayna
İsrail
Kuveyt
Rusya
Sermaye
İştirak
Koşulu
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
25
10
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
25
25
-
İştirak
Koşulu
Varsa
25
25
15
10
12
15
10
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
5
5
10
5
10
10
15
10
10
-
İştirak
Koşulu
Yoksa
35
30
20
15
15
15
20
15
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
12
15
10
10
15
12
10
15
15
15
10
15
10
12
15
10
20
15
15
10
10
10
Faizler
15
15
10, 15
10
10
10
10, 15
10
15
15
10
15
15
15
15
15
15
10, 15
10
10
10
10
10
10
10
10, 15
15
10
10
10
10
10
10
10
10, 15
10
10
10
10
10
Gayrimaddi
Hak
Bedelleri
10
10
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
10
10
10
10
10
10
10
10
5, 10
10
10
10
10
10
2014 Yılı El Kitapçığı
İştirak
Koşulu
Yoksa
10
15
10
10
15
15
10
10
10
10
10
15
10
10
10
15
15
20
10
20
10
15
15
15
15
15
10
15
15
15
15
10
15
10
15
15
20
15
Faizler
10
10
10
10
10
7,5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
10
Gayrimaddi
Hak
Bedelleri
10
10
5
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
15, 10
10
15
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Not: Dar mükelleflerin, avantajlı vergi oranlarından yararlanabilmeleri
için taraf devletin yetkili makamlarından o ülkede tam mükellef ve mukim
olduklarına dair bir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.
GVK
Sermaye İştirak
İştirak
Koşulu
Koşulu
Varsa
Slovakya
25
5
Endonezya
25
10
Litvanya
Tüm durumlarda
Hırvatistan
Tüm durumlarda
Moldova
25
10
Singapur
25
10
Kırgızistan
Tacikistan
Çek Cumh.
Bangladeş
Letonya
İspanya
25
5
Sudan
Slovenya
Suriye
Yunanistan
Tayland
25
10
Lüksemburg
25
10
Estonya
İran
25
15
Fas
25
7
Lüblan
25
10
Güney Afrika
25
10
Portekiz
25
5
Sırbistan
25
5
Karadağ
25
5
Etiyopya
Bahreyn
25
10
Katar
25
10
Bosna Hersek
25
5
S. Arabistan
20
5
Gürcistan
Umman
15
10
Yemen
İrlanda
25
10
Yeni Zelanda
25
5
Kanada
10
15
İsviçre
20
5
Taraf Ülkeler
25
26
2014 Yılı El Kitapçığı
KURUMLAR VERGİSİ
KVK
KURUMLAR VERGİSİ İLE İLGİLİ BAZI ORANLAR
 Kurumlar vergisi oranı - % 20
 Geçici vergi oranı - % 20
 Yabancı ulaştırma kurumlarında kurum kazancının
tespitinde kullanılan gelir oranları;
- Kara ulaştırmaları için
- hasılatlarının % 12’si
- Deniz ulaştırmaları için - hasılatlarının % 15’i
- Hava ulaştırmaları için
- hasılatlarının % 5’i
TAM MÜKELLEFLERE İLİŞKİN KURUMLAR
VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (KVK md. 15)
Ödemenin Türü
Oran
1. GVK’da belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına
yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu
%3
işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş; ödemeleri
2. Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında
% 20
bunlara yapılan kira ödemeleri
3. a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile TOKİ ve
Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere ve
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri
tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına
sağlanan gelirlerden …………………………………………. % 0
b) Diğerlerinden;
ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç
edilen tahvillerin;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerden ……. % 10
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen
faizlerden …………………………………………………….. % 7
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arasında olanlardan elde edilen
faizlerden …………………………………………………….. % 3
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen
faizlerden …………………………………………………….. % 0
2014 Yılı El Kitapçığı
% 10
%7
%3
%0
% 10
% 15
% 15
% 15
% 15
% 15
% 15
%0
DAR MÜKELLEFLERE İLİŞKİN KURUMLAR
VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (KVK md. 30)
Ödemenin Türü
Oran
Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla
takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan
%3
kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri
Serbest meslek kazançlarından;
Petrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı
ödemeleri ………………………………………………………… %5
Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri (Ücret dahil) ……… %20
Gayrimenkul sermaye iratlarından;
Finansal kira ödemeleri ………………………………………… %1
Diğer gayrimenkul sermaye iratları …………………………… %20
KVK
bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından
yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarının;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden ………...
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden …
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden ...
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden .
bc) (ba) (bb)’de belirtilenler dışında kalanlar için ……………
4. Mevduat faizlerinden
5. Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında
ödenen kar paylarından
6. Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr
paylarından
7. Menkul kıymetlerin geri-alım (ters repo) veya satım (repo)
taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında
sağlanan gelirlerden
8. Başbayiler hariç Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri
satanlara yapılan komisyon, prim vb. ödemelerden
9. Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın sermayeye
eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) GVK’nın 75 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı
bentlerindeki kar payları üzerinden
10. Emeklilik yatırım fonlarının kazançları hariç olmak üzere,
dağıtılsın veya dağıtılmasın, KVK’ın 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinde yazılı kazançlardan
27
KVK
28
2014 Yılı El Kitapçığı
a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile TOKİ ve Öİ’nce
çıkarılan menkul kıymetlere ve Kamu Finansmanı ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan
varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen
kira sertifikalarına sağlanan gelirlerden ……………………….. % 0
b) Diğerlerinden;
ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç
edilen tahvillerin;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerden ……. % 10
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerden
……………………………………………………..
%7
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arasında olanlardan elde edilen
faizlerden …………………………………………………….. % 3
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen
faizlerden …………………………………………………….. % 0
bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından
yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarının;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden ………... % 10
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden … % 7
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden ... % 3
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden . % 0
bc) (ba) (bb)’de belirtilenler dışında kalanlar için …………… % 10
Her nevi alacak faizlerinden;
a. Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı
bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi
vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu
kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren
kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek
faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt
dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için
ödedikleri kar payları dahil) ………………………………… %0
b. Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun
görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve
diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı
olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle
temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden …………. %1
c. Katılım bankaları tarafından ödenen kar payları hariç
olmak üzere, mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları
üzerinden …………………………………………………….. %5
ç. Diğerlerinden …………………………………………………. %10
Mevduat Faizleri (TL. Döviz Cinsinden)
%15
Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan
%10
iskonto bedelleri
29
Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında
%15
ödenen kar payları
Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları
%15
Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile elde
edilmesi veya elden çıkarılmasından sağlanan gelirlerden
%15
(Repo/Ters Repo)
Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına
bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı,
marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki %20
karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk
ettirilen bedeller üzerinden
Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya
daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak
üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden
muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (karın sermayeye
%15
eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) ve Gelir Vergisi
Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3)
numaralı bentlerinde sayılan kar paylarından
Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin,
yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda
%0
yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden
Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların,
indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından,
%15
hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan
kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden
Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi
sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde
bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı hususunun
göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca
% 30
“vergi cenneti” ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya
faaliyette bulunan kurumlara nakden veya hesaben yapılan
veya tahakkuk ettirilen her türlü ödeme üzerinden
KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI
Kurumlar
Yıllar
Geçici Vergi
Vergisi
2010
20
20
2011
20
20
2012
20
20
2013
20
20
2014
20
20
KVK
2014 Yılı El Kitapçığı
30
2014 Yılı El Kitapçığı
KVK
KURUMLAR VERGİSİNDE ÖRTÜLÜ SERMAYE
 Örtülü sermaye: Kurumların, ortaklardan veya ortaklarla ilişkili
kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak kullandıkları borçların,
hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun dönembaşı
özsermayesinin 3 katını aşan kısmıdır.
 Ortakların ortaklık payı ne olursa olsun (İMKB’de işlem gören
şirketlerde %10) sınırı aşan borçlanmalar örtülü sermayedir.
 Ortakla ilişkili kişilerden yapılan borçlanmaların örtülü sermaye
sayılması için ise en az % 10 ilişki payı aranmaktadır.
 Ortakla ilişkili kişi, ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az
%10 oranında ortağı olduğu veya en az bu oranda oy veya kâr
payı hakkına sahip olduğu kurumu veya doğrudan veya dolaylı
olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy
veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az %10’unu elinde
bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu ifade etmektedir.
TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA
ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
 Kurumlar (ve ticaret erbapları), ilişkili kişilerle emsallere
uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat
üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa,
kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla
örtülü olarak dağıtılmış sayılır.
 Alım, satım, imalat ve inşaat, kiralama ve kiraya verme, ödünç
para alma ve verme, ikramiye, ücret vb. ödemelerle ilgili işlemler
mal ve hizmet alım satımı olarak değerlendirilir.
 İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortakların
ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya
sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı
bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya
kurumları ifade eder.
 Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerin üstsoy ve altsoyu ile
üçüncü derece dahil yansoy hısımları da ilişkili kişi sayılır. “Vergi
cenneti” ülkelerindeki kişilerle yapılan tüm işlemler ilişkili kişilerle
yapılmış sayılır. (İlişkili kişi kavramı çok geniş bir kapsamda
belirlenmiştir. Neredeyse Herkes İlişkili Kişi konumundadır).
 Emsale uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal ve hizmet alım
ya da satımında uygulanan fiyat, herhangi bir ilişki olmayan
kişiler arasında piyasa şartlarına göre oluşan fiyat ve bedele
uygun olmasını ifade eder.
2014 Yılı El Kitapçığı
31
 Mükellefler, ilişkili kişilerle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı fiyat
veya bedelleri, işlemin mahiyetine en uygun aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tespit ederler.
1. Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi: Bir mükellefin uygulayacağı
emsallere uygun satış fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya
hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir
şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle
yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade etmektedir.
2. Maliyet artı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya
hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması
suretiyle hesaplanmasını ifade eder. Buradaki makul brüt kâr
oranı, işlemi yapan mükellefin bu mal veya hizmetlere ilişkin
olarak ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde uyguladığı brüt kâr
oranı olacaktır.
3. Yeniden satış fiyatı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, işlem
konusu mal veya hizmetlerin aralarında herhangi bir ilişki
bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden satılması
halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış kârı düşülerek
hesaplanmasını ifade etmektedir.
4. Diğer yöntemler: 1) Kâr Bölüşüm Yöntemi ve 2) İşleme Dayalı
Net Kâr Marjı Yöntemi. Genellikle çok uluslu şirketler ve grup
şirketler arasındaki işlemlerde kullanılmaktadır.
 Mükellefler, yurtdışı işlemleri ile ilgili uygulayacakları yöntemi
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Peşin Fiyatlandırma
Anlaşması yaparak ( 3 yıl için ) da belirleyebilirler.
ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA
DÜZELTME İŞLEMLERİ
 Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, fiz vb. ödemeler ile
transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar
ilgili dönemin son gününde dağıtılmış kâr payı sayılır.
 Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler
nezdinde buna göre düzeltilir. Ancak, bu düzeltmenin yapılabilmesi
için örtülü sermaye kullanan veya kazanç dağıtan kurum adına tarh
edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekir.
 Örtülü sermaye kullanan veya kazanç dağıtılan kurum nezdinde
yapılacak düzeltmede kesinleşen ve ödenen tutar dikkate alınır.
KVK
EMSALE UYGUN FİYAT VEYA BEDELİN TESPİTİNDE
KULLANILAN YÖNTEMLER
2014 Yılı El Kitapçığı
32
I. AŞAMA
Safi Kurum
Kazancının
Tespiti
Gayrisafi Hasılat – Giderler = Ticari Bilanço Kârı
+ Emisyon Primi (Sermayeye ilave edilen taşınmaz, iştirak
hisseleri ve Rüçhan hakkı satış kazancı)
+ Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG)
+ K.E.Y.K.K.: Yurtdışında sermaye, kar payı veya oy
hakkının % 50’den fazlasını kontrol eden kurumların
belirli şartlarda elde ettikleri kazançlar
= Toplam Safi Kurum Kazancı
II. AŞAMA
Toplam Safi Kurum Kazancı – 1) İstisnalar
İstisnalar
- İştirak kazançları istisnası,
- Yat. Fon ve Ort. portföy işletmesi kazancı istisnası
- Taşınmaz, İştirak hisseleri, Kurucu senedi, İntifa senedi
ve Rüçhan hakları satış kazancı istisnası - % 75,
- Emisyon primi istisnası, Okul kazancı istisnası
- Yurtdışı inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmet kazancı
- Yurtdışı şube ve yurtdışı iştirak kazancı istisnası
- Taşınmaz ve iştirak hissesini üretim ve turizm tesislerine
ayni sermaye olarak konulması kazancı istisnası
- Banka birleşmelerine ilişkin istisna
- Tekn. Gel. Bölgeleri Yazılım ve Ar-Ge kazancı istisnası
- Serbest bölge kazançları istisnası
- Diğer istisnalar
Vergiye Tabi
Matrahın
Tespiti
Zarar Olsa Dahi
İndirilecek İstisnalar
KVK
KURUM KAZANCINDAN ÖDENECEK VERGİYE
ULAŞINCAYA KADAR GEÇİRİLEN AŞAMALAR
- Risturn İstisnası (Kazanç bulunması halinde indirilir)
İndirim Öncesi Safi Kurum Kazancı – 2) İndirimler
İndirimler
- Zararlar (son 5 yıl içindekiler),
- Bağış ve Yardımlar (i-Kazancın %5’i ile sınırlı bağış ve
yardımlar, ii- Tamamı indirilecek bağış ve yardımlar)
- Ar-Ge Harcamaları - Harcamaların % 100’ü
- Girişim sermayesi fonu - ayırılan girişim sermayesi fonu
beyan edilen gelirin %10'unu aşamaz
- Yurtdışı hizmetler kazancı - % 50’si indirilir.
III. AŞAMA
Verginin
Net Safi Kurum Kazancı (Matrah) x Vergi Tarifesi
Hesaplanması
IV. AŞAMA
Hesaplanan Vergi – Mahsuplar
Ödenecek
- Geçici vergi,
Verginin
- Tevkif edilen vergiler,
Tespiti
- Yabancı ülkelerde ödenen vergiler
2014 Yılı El Kitapçığı
33
KATMA DEĞER VERGİSİ
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (KDVK, Md. 28)
GENEL ORAN: % 18 (Ekli listelerde ismen yer almayan Mal ve Hizmetlerin
tesliminde alınacak KDV oranı %18’dir.)
( I ) SAYILI LİSTE: % 1
1- Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer
fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, (Not: Perakende
Satışta % 8)
2- a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre, (Not: Perakende
Satışta % 18)
b) Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne
yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş
tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul
süpürgeler, kapari (kebere), harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali
çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker
pancarı, (Not: Perakende Satışta % 8)
3- Buğday, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru
barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak,
zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil), etler ve yenilen
sakatatları (kümes hayvanları hariç) (Not: Perakende Satışta % 8)
4- Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil,
diğer katkı maddeliler hariç), yufka,
5- Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı,
patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan
otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve
fidanları,
6- İlgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar
tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze
sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,
7- Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları,
8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre
poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a)
bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) (bu yayınların elektronik ortamda
satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),
9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar,
KDV
KDV’YE TABİ İŞLEMLER
1) Ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde
yapılan teslim ve hizmetler
2) Her türlü mal ve hizmet ithalatı
3) Birinci grup dışında kalan ve kanunun tek tek sayarak
belirttiği türdeki teslim ve hizmetler
KDV
34
2014 Yılı El Kitapçığı
"Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve
esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02
pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil).
[(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları,
jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar,
"kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli veya
kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", Ambulanslar,
mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye
öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (KDV
Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen
KDV’nin indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın
1. maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),
KDV Kanunu’nun 30/(b) maddesine göre binek otomobillerin alımında
yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin,
kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007
tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin
iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu
teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanır.
10- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonunda yer alan
penetrasyon asfalt (cut-back asfaltlar hariç) teslimi,
11- Net alanı 150 m2'ye kadar konutlardan; büyükşehirlerde (Kentsel dönüşüm
kapsamındaki yerler hariç) lüks ve birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve yapı
ruhsatının alındığı tarihte arsa birim m2 vergi değeri;
a) 500-999 TL arası olan konutların tesliminde % 8 KDV uygulanır,
b) 1.000 TL ve üzeri olan konutların tesliminde % 18 KDV uygulanır
12- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,
13- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece
net alanı 150 m_'ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,
14- Cenaze hizmetleri,
15- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri katma değer vergisinden istisna olan
araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya
çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti.
16- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendi uyarınca Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge
kapsamındaki makine ve teçhizatın, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa
göre finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanması,
17- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84.02-85.14 pozisyonlarında yer alan ve
amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların
(kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal
kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre
finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri
tarafından KDV mükellefleri ile işlemleri KDV mükellefiyeti bulunmayan ancak
kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerine kiralanması ve teslimi
18- Kur'an-ı Kerim (Meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur'an cüz, sûre, ayet
ve/veya meallerini içeren kitaplar dâhil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitapları
35
( II ) SAYILI LİSTE: % 8
A) GIDA MADDELERİ
1- a) Canlı Atlar, Eşekler, Katırlar ve Bardolar, Canlı Sığırlar, Canlı Domuzlar,
Canlı Koyunlar ve Keçiler, Canlı Kümes Hayvanları, Canlı Tavşanlar,
Geyikler, Dağ Keçisi, Keklik, Devekuşu, Bıldırcın, Çulluk, Yabani Ördek ve
Kazlar, Sülün ve Beç Tavuğu.
b) Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatları ve diğerleri.
c) Canlı Balıklar (Süs Balıkları Hariç), Balıklar (Taze ve Soğutulmuş), Balıklar
(Dondurulmuş), Balık Filetoları ve Diğer Balık Etleri (Taze, Soğutulmuş veya
Dondurulmuş), Balıklar (Kurutulmuş, Tuzlanmış veya Salamura Edilmiş),
Kabuklu Hayvanlar (Canlı, Taze, Soğutulmuş, Dondurulmuş, Salamura
Edilmiş, Buharda veya Suda Pişirilmiş), Yumuşakçalar (Canlı, Taze,
Soğutulmuş, Dondurulmuş, Salamura Edilmiş, Buharda veya Suda Pişirilmiş)
2- Süt ve Krema, Yayık Altı, Pıhtılaştırılmış Süt ve Krema, Yoğurt, Kefir ve Diğer
Fermente edilmiş veya Asitliği Artırılmış Süt ve Krema, Peynir Altı Suyu,
Sütten elde edilmiş Tereyağı ve Diğer Katı ve Sıvı Yağlar ile Sürülerek
Yenilen Süt ürünleri, Peynir ve Pıhtılaştırılmış Ürünler, Kuş ve Kümes
Hayvanları Yumurtaları, Kuş ve Kümes Hayvanlarının Kabuksuz Yumurtaları
ve Sarıları, Tabii Bal
3- Tam veya Parça Halinde Hayvan Bağırsakları, Mesaneleri ve Mideleri
(Balıklara ait olanlar hariç) (Taze, Soğutulmuş, Dondurulmuş, Tuzlanmış,
Salamura Edilmiş, Kurutulmuş ve Tütsülenmiş)
4- Hindiba Bitkisi, Hindiba Kökleri, Köklendirilmiş Çelik ve Daldırmalar, Meyveleri
veya Sert Kabuklu Meyveleri Yenilen Ağaçlar ve Çalılar, Mantar Miselleri,
Ananas Fidanı, Sebze ve Çilek Fideleri
5- Patates, Domates, Soğanlar, Sarımsaklar, Pırasalar ve diğer soğanımsı
sebzeler, Lahanalar, Karnabaharlar, Alabaşlar, Yaprak Lahanalar vb.,
Brassicalar, Marul ve Hindiba, Havuçlar, Şalgamlar, Kırmızı Pancar, Teke
sakalı, Kök keneviri, Turplar ve benzeri yenilen kökler, Hıyarlar ve Kornişonlar,
Baklagiller, Diğer Sebzeler, Sebzeler: Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu
halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan Sebzeler, Kurutulmuş Sebzeler,
Kuru Baklagiller; Manyok, Ararot, Salep, Yer Elması, Tatlı patates ve yüksek
oranda nişasta veya inülin içeren benzeri kök ve yumruklar
6- Hindistan Cevizi, Brezilya Cevizi ev Kaju Cevizi, Diğer Kabuklu Meyveler,
Muz, Hurma, İncir, Ananas, Avokado Armudu, Guava Armudu, Mango ve
Mangost. Turunçgiller, Üzümler, Kavunlar, Karpuzlar ve Papaya, Armut ve
Ayva, Kayısı, Kiraz, Şeftali, Erik ve Çakal Eriği, Diğer Meyveler (Taze);
Meyveler (Pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş,
dondurulmuş) (İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun
olmasın); Geçici olarak konsantre edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenilmeye
elverişli olmayan meyveler ve sert çekirdekli meyveler. Meyveler (Kurutulmuş)
(Hindistan Cevizi, Brezilya Cevizi, Kaju Cevizi ve Üzümler Hariç),
Turunçgillerin, Kavunların ve Karpuzların Kabukları
7- Kahve, Çay, Paraguay Çayı, Piper cinsi Biber, Capsicum ve Pimenta cinsi
Biberler, Vanilya, Tarçın ve Tarçın Ağacının Çiçekleri, Karanfil, Küçük
KDV
2014 Yılı El Kitapçığı
KDV
36
2014 Yılı El Kitapçığı
Hindistan Cevizi, Küçük Hindistan Cevizi Kabuğu ve Kakule, Anason, Çin
Anasonu, Rezene, Kişniş, Kimyon veya Karaman Kimyonu Tohumları, Ardıç
Meyveleri, Zencefil, Safran, Zerdeçal (Curcuma), Kekik, Defne Yaprakları,
Köri ve Diğer Baharat
8- Buğday ve Mahlut, Çavdar, Arpa, Yulaf, Mısır, Pirinç, Tane Darı (Koca Darı),
Kara Buğday, Darı (cin ve kum darı), Kuş Yemi ve diğer Hububatlar
9- Buğday Unu veya Mahlut Unu, Hububat Unları, Hububatın Kabaca
Öğütülmesinden Elde Edilen Küçük Parçalar, Hububat İrmikleri ve
Pelletleri. Diğer Şekilde İşlenmiş Hububat Taneleri, Hububat Embriyonları;
Patates Unu, Ezmesi, Tozları, Flokonları, Granülleri ve Pelletleri; Kuru
Baklagillerin ile Sagunun ve Köklerin veya Yumruların Un, Ezme ve Tozları.
Malt, Nişastalar, İnülin
10- Sebze ve Meyveler, Bunların tohum, çekirdek ve sporları, Nane, Şeker
kamışı, Pamuk tohumu ve çiğiti, Yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba
unları
11- İnsan Gıdası Olarak Kullanılmaya Elverişli Yağlar ile Bunların Üretiminde
Kullanılmaya Elverişli Ham yağlar
12- Etten, Sakatattan veya Kandan Yapılmış Sosisler ve Benzeri Ürünler ile
esası bu ürünler olan Gıda Müstahzarları; Hazırlanmış veya Konserve Edilmiş
Et, Sakatat ve Kan; Et, Balık, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar veya diğer
su omurgasızlarının Hülasa ve Suları; Hazırlanmış veya Konserve edilmiş
Balıklar, Balık Yumurtalarından elde edilen Havyar ve havyar yerine kullanılan
ürünler; Hazırlanmış veya Konserve Edilmiş Kabuklu Hayvanlar,
Yumuşakçalar ve diğer Su Omurgasızları
13- a) Kamış ve Pancar Şekeri ve Kimyaca Saf Sakaroz; Diğer Şekerler, Şeker
Ekstraksiyonundan veya Rafinajından elde edilen Melaslar; Kakao İçermeyen
Şeker Mamulleri
b) Beyaz Çikolata ve Diğerleri
14- Kakao Dane ve Kırıkları; Kakao Kabukları, İç Kabukları, Zarları ve Diğer
Kakao Döküntüleri; Kakao Hamuru; Kakao Tozu; Çikolata ve Kakao içeren
diğer Gıda Müstahzarları
15- Malt Hülasası, Esasını Un, Hububatın Kabaca Öğütülmesinden elde edilen
küçük parçalar, Kaba Un, Nişasta veya Malt Hülasası teşkil eden Gıda
Müstahzarları; Makarnalar ve Kuskus; Tapyoka ve Nişastadan hazırlanan
Tapyoka Benzerleri; Hububat veya Hububat Ürünlerinin kabartılması veya
kavrulması suretiyle elde edilen Gıda Mamulleri; Ekmek, Pasta, Kek, Bisküvi
ve diğer Ekmekçi Mamulleri; Baklava, Kadayıf, Kurabiye ve Diğer Tatlılar
16- Sebzeler, Meyveler, Sert Kabuklu Meyveler ve Yenilen diğer Bitki
Parçalarının Turşu ve Konserveleri; Domates Turşu ve Konservesi; Mantarlar
ve Domalan Turşu ve Konserveleri; Sebzeler, Meyveler, Sert Kabuklu
Meyveler, Meyve Kabukları ve Diğer Bitki Parçalarının şekerle konserve
edilmiş, suyu alınmış üstü şekerle kaplanmış ve kristalleştirilmiş mamulleri;
Reçeller, Jöleler, Marmelatlar, Meyve ve Sert Kabuklu Meyve Püresi, Meyve
ve Sert Kabuklu Meyve Pastaları; Meyve ve Sebze Suları (Fermente
Edilmemiş ve Alkol Katılmamış)
2014 Yılı El Kitapçığı
37
B) DİĞER MAL VE HİZMETLER
1- Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops
haldeki tiftik, yün ve yapağı,
2- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02
pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye,
breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç),
41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve
oğlakları hariç) ham post ve derileri,
3- İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan,
yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden,
dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde
edilenler.),
4- Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil
her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve
benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların
karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun
dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın),
emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli
mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela,
kordon ve işlemeler,
5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela,
kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol,
kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan,
battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil
ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),
6- a) İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul
giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),
b) Yalnız sığırların (bufalo dahil) tabaklanmış ve aprelenmiş kürkleri,
7- Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,
8- Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,
9- Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,
KDV
17- Kahve, Çay ve Paraguay Çayı Hülasası, Esans ve Konsantreleri; Mayalar,
Cansız Tek Hücreli Mikroorganizmalar ve Hazırlanmış Kabartma Tozları;
Soslar ve Müstahzarları, Çeşni ve Lezzet Verici Karışımlar, hardal unu ve
İrmiği ve Hazır Hardal; Çorbalar, Et Suları ve Müstahzarları, karışı halindeki
Homojenize Gıda Müstahzarları; Dondurma ve Yenilen Diğer Buzlar
18- a) Sular (Tabi ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil), Buz ve Kar; Sular
(Tatlandırılmış ve Lezzetlendirilmiş); Alkolsüz Biralar; Alkolsüz Üzüm Şıraları;
Sirkeler ve Asetik Asitten elde edilen Sirke yerine geçen maddeler
b) Sade Gazozlar, Meyveli Gazozlar, Kolalı Gazozlar
19- Zeytin Küspesi (Prina), Diğer Bitkisel yağ Üretimi Atıkları
20- Normal Sofra Tuzu, Rafine Sofra Tuzu, Diğer Sofra Tuzları
Not: Bu Bölümdeki Malların I Sayılı Listede Yer Alması Halinde I Sayılı
Listede Belirtilen Oranlar Uygulanır.
KDV
38
2014 Yılı El Kitapçığı
10- Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri,
11- 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici
cihaz teslimleri,
12- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları
Trafik Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü
taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takoğraf cihazı
teslimleri,
13- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı
(rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı
kağıtlarının teslimi,
14- Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine
göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a)
bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır), (elektronik kitap (e-kitap) ve
benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet
ve benzerleri hariç), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel
boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,
15- Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573
sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında
verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği"
kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile "Özel Öğrenci Yurtları
Yönetmeliği" hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,
16- Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,
17- İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için
kullanılan antiserumlar, immunglobulinler, kan ve kan kompenentleri ile kan
ürünleri, aşılar,
18- Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri
tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde
üretiminde kullanılan hammaddeler,
19- Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler ile Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki
koruma ürünleri,
20- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari
ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç),
21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler
tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu
hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına
yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,
22- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik
Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan;
Tıpta ve Dişçilikte kullanılan alçılar, Oksijen, Radyoaktif iyot, fosfor, karbon ve
kobalt, Suni radyoaktif izotopların bileşikleri, Tedavide kullanılan kurutulmuş
guddeler ve diğer organlar, Tıbbi malzemeler, eczacılık eşyası ve
müstahzarları, Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri, Ağız veya diş
39
sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar, Kontakt lensler veya suni göz
solüsyonları, Camdan ve diğer maddelerden numaralı gözlük camları,
Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve
parçaları, Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar,
Mekanoterapi cihazları, Ortopedik cihazlar, Bilgisayarlı tomografi cihazları.
23- Küspe (nişastacılık, biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve atıkları hariç),
tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu,
tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek
mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot,
yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi
ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet
şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya
kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),
24- Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna,
birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır
kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta
yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek
hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde
verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden
kısmı hariç),
25- Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan
geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm
Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye
aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de
konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran
uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara
verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca
belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan
hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti
kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer
hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen
geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma
değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)
26- Yaşlı, sakat ve düşkünler için bakım ve huzurevleri ile yetimhanelerde verilen
hizmetler,
27- Belediyeler veya bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su
hizmetleri
28- Tarıma ve bahçeciliğe ait olan; Püskürtme cihazları, Zirai traktörler için
hidrolik kaldırıcılar, Pulluklar, Ekim ve dikim makinaları, Diskli tırmıklar,
Gübreleme makina ve cihazları, Çayır biçme makinaları, Biçer döverler, Diğer
harman makina ve cihazları, Hasat makinaları, Zirai aksam ve parçalar, Süt
sağma makinaları, Diğer zirai makina ve cihazlar, Traktörler.
29- Paletli ekskavatörler, Örgü makinaları, dikiş-trikotaj vb. makineları, Ev tipi
dikiş makineları, Diğer dikiş makinaları, Torna tezgahları, Metal işlemeye
mahsus diğer takım tezgahları.
KDV
2014 Yılı El Kitapçığı
40
2014 Yılı El Kitapçığı
KDV
KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN TABLO(*)
Teminatsız ve İnceleme Raporu
İadede
Aranılmaksızın
YMM
Tasdik
Teminat- İadenin
İadenin
İadenin
İade Hakkı
Raporunu
sız ve Mükellefin Mükellefin
Şirket
Doğuran İşlem
İnceleme- Kendi
Kendi SSK Ortaklarının n Geçerli
KDVK (Madde
Olup
siz Nakit
Vergi Prim Borçları Vergi, SSK
No)
İade Sınırı Borçlarına ile İthalat
ve İthalat Olmadığı
(2)
Mahsubu Vergilerine Vergilerine
(1)
Mahsubu
Mahsubu
Mal ve Hizmet
İhracatı, İhraç
Kayıtlı Teslimler
VarSadece adi,
4.000 TL
Var-Sınırsız
Geçerli
(3)
Sınırsız
kollektif ve
(92 No.lu
(84 ve 107
(1, 13, 15,
(KDVK Md.
(84 ve 107
komandit
KDV
No.lu KDV
19, 20 ve
11/1-a,c)
No.lu KDV
şirketlerde
Tebliği)
Tebliğleri)
37 No.lu
(Serbest Bölgelere
Tebliğleri)
ortaklık payı
SMMM
ve
Yapılan Fason
ile orantılı
YMM
Hizmetler Dahil)
olarak varTebliğleri)
sınırsız
Türkiye’de İkamet
(84 ve 110
VarEtmeyenlere
4.000 TL
Var-Sınırsız (84 ve 107
No.lu KDV
Sınırsız
No.lu KDV
Yapılan Teslimler (92 No.lu
(84 ve 107
Tebliğleri)
(84 ve 107
Tebliğleri)
ve Bavul Ticareti
KDV
No.lu KDV
No.lu KDV
(KDVK Md.
Tebliği)
Tebliğleri)
Tebliğleri)
11/1-b)
Yabancı Sinema
Geçerli
Yapımcılarına
İade talepleri münhasıran YMM Tasdik Raporu (113 No.lu
İlişkin İstisna
karşılığı yerine getirilir. (113 No.lu KDV Tebliği)
KDV
(KDVK Md.
Tebliği)
11/1-b)
Yabancılara
Taşımacılık, Fuar,
1.000 TL
Sergi ve
(9)
Panayırlara
(90 No.lu
Geçersiz
Katılım Nedeniyle
KDV
Yapılacak İade
Tebliği)
(KDVK Md.
11/1-b)
Araçlar, Petrol
Geçerli
Sadece adi,
Arama ve Teşvik
Var-Sınırsız Var-Sınırsız
(8 ve 37
200 TL
kollektif ve
Belgeli
(83, 84, 86, (83, 84, 86,
No.lu YMM
(92 No.lu
komandit
Yatırımlarda
107 ve 116 107 ve 116
Tebliğleri)
KDV
şirketlerde
İstisna
No.lu KDV No.lu KDV
(72 No.lu
Tebliği)
ortaklık payı
(KDVK Md.
Tebliğleri) Tebliğleri)
KDV
ile orantılı
13/a, d)
Tebliği)
olarak varLiman ve Hava
Var-Sınırsız Var-Sınırsız
sınırsız (84, Geçerli
4.000 TL
Meydanlarında
(93, 107 ve (93, 107 ve
107 ve 116 (93 ve 112
(93 ve 112
Yapılan Hizmetler
112 No.lu 112 No.lu
No.lu KDV No.lu KDV
No.lu KDV
(KDVK Md.
KDV
KDV
Tebliğleri) Tebliğleri)
Tebliğleri)
13/b)
Tebliğleri) Tebliğleri)
2014 Yılı El Kitapçığı
Var-Sınırsız
4.000 TL
(93, 107 ve
(93 ve 112
112 No.lu
No.lu KDV
KDV
Tebliğleri)
Tebliğleri)
Var-Sınırsız
4.000 TL
(93, 107 ve
(93 ve 112
112 No.lu
No.lu KDV
KDV
Tebliğleri)
Tebliğleri)
Var-Sınırsız
4.000 TL
(93, 107 ve
(93 ve 112
112 No.lu
No.lu KDV
KDV
Tebliğleri)
Tebliğleri)
4.000 TL
(84 ve 113
No.lu KDV
Tebliğleri)
Var-Sınırsız
(84 ve 113
No.lu KDV
Tebliğleri)
Var-Sınırsız
Sadece adi,
(93, 107 ve
kollektif ve
112 No.lu
komandit
KDV
şirketlerde
Tebliğleri)
Geçerli
ortaklık payı
(93 ve 112
ile orantılı
No.lu KDV
olarak varTebliğleri)
Var-Sınırsız
sınırsız
(93, 107 ve
(107 ve 112
112 No.lu
No.lu KDV
KDV
Tebliğleri)
Tebliğleri)
Var-Sınırsız
(93, 107 ve
112 No.lu Sadece adi,
kollektif ve
KDV
komandit
Tebliğleri)
şirketlerde
Var-Sınırsız ortaklık payı
(84 ve 113 ile orantılı
No.lu KDV olarak varTebliğleri)
sınırsız
(84, 107 ve
Var-Sınırsız 113 No.lu
(83, 84, 86
KDV
ve 107
Tebliğleri)
No.lu KDV
Tebliğleri)
Var-Sınırsız
1.000 TL
(83, 84, 86
Transit Taşımacılık (92 No.lu
ve 107
(KDVK Md.14)
KDV
No.lu KDV
Tebliği)
Tebliğleri)
İhraç Malı Taşıyan
4.000 TL Var-Sınırsız Var-Sınırsız
Araçlara Motorin
(100 No.lu (100 ve 107 (100 ve 107
Tesliminde KDV
KDV
No.lu KDV No.lu KDV
İstisnası
Tebliği) Tebliğleri) Tebliğleri)
(KDVK Md. 14/3)
Engellilerin
Kullanımına
4.000 TL Var-Sınırsız Var-Sınırsız
Mahsus Araç ve
(113 No.lu (113 No.lu (113 No.lu
Gereç Tesliminde
KDV
KDV
KDV
İstisna
Tebliği)
Tebliği)
Tebliği)
(KDVK. Md.
17/4-s)
İndirimli Orana
4.000 TL Var - 4.000 Var - 4.000
Tabi
(99 No.lu TL'ye kadar TL'ye kadar
Teslim ve
KDV
(99 No.lu (99 No.lu
Hizmetler (4)
Tebliği)
KDV
KDV
(KDVK. Md.29/2)
Tebliği)
Tebliği)
Tekstil ve
Sadece Var, 2.000 Var, 2.000
Konfeksiyon
Teminat
TL’ye TL’ye Kadar
Sektöründe
ve/veya VİR Kadar
(119 No.lu
İndirimli Orana
Karşılığı (119 No.lu
KDV
Geçerli
(93 ve 112
No.lu KDV
Tebliğleri)
Geçerli
(84 ve 113
No.lu KDV
Tebliğleri)
Geçerli
(6, 20 ve
37 No.lu
YMM
Tebliğleri)
Sadece adi, Geçerli
kollektif ve (100 Sıra
komandit No.lu KDV
G.T)
şirketlerde
ortaklık payı
ile orantılı
olarak varGeçerli
sınırsız
(113 No.lu
(107 ve 113
KDV
No.lu KDV Tebliği)
Tebliği)
Geçerli
Yok
(99 ve 113
(99 No.lu
No.lu KDV
KDV Tebliği)
Tebliğleri)
Sadece adi Geçersiz
ortaklık ve (119 No.lu
kollektif
KDV
şirketlerde Tebliği)
KDV
Altın, Gümüş,
Platin Arama
İşletme ve
Zenginleştirme
Faaliyetlerinde
İstisna (KDVK Md.
13/c)
Liman ve Hava
Meydanlarının
İnşaası,
Yenilenmesi ve
Genişletilmesine
İlişkin İstisna
(KDVK Md. 13/e)
Ulusal Güvenlik
Amaçlı Teslim ve
Hizmetlerde
İstisna
(KDVK Md. 13/f)
Başbakanlık
Merkez Teşkilatına
Yapılacak Araç
Teslimleri
(KDVK Md. 13/g)
41
2014 Yılı El Kitapçığı
KDV
42
Tabi Fason İşler (119 No.lu
(KDVK. Md.29/2)
KDV
Tebliği)
Uluslararası
Kuruluşlara
200 TL
Yapılan Teslim
(120
ve Hizmetlerde
No.lu
İstisna
KDV
(KDVK. Geçici
Tebliği)
Md. 26)
Yap-İşlet-Devret
veya 3359 sayılı
Kanuna Göre
4.000 TL
Kiralama Karşılığı (84 ve 118
Yaptırılan
No.lu KDV
Projelerde KDV Tebliğleri)
İstisnası (Geçici
Md. 29)
İSMEP
Kapsamında
4.000 TL
Yapılacak Teslim (84 ve 116
ve Hizmetlerde No.lu KDV
İstisna (6111 S.K. Tebliğleri)
Geçici Md. 16)
KDV
Tebliği)
VarSınırsız
(120
No.lu
KDV
Tebliği)
Tebliği)
ortaklık payı
ile orantılı
olarak var
(119 No.lu
KDV Tebliği)
VarGeçersiz
Sınırsız ve (120 No.lu
(120 No.lu
KDV
Tebliği)
(120 No.lu
KDV
KDV
Tebliği)
Tebliği)
Var-Sınırsız
(84 ve 118
No.lu KDV
Tebliğleri)
Var-Sınırsız
(84 ve 118
No.lu KDV
Tebliğleri)
Var-Sınırsız
(84 ve 116
No.lu KDV
Tebliğleri)
Var-Sınırsız
(84 ve 116
No.lu KDV
Tebliğleri)
Sadece adi,
kollektif ve
komandit
şirketlerde
ortaklık payı
ile orantılı
olarak varsınırsız
(84 ve 118
No.lu KDV
Tebliğleri)
Geçerli
(1,13,15,
19, 20 ve
37 No.lu
YMM ile
84 ve 118
No.lu KDV
Tebliğleri)
Geçerli
(84 ve 116
No.lu KDV
Tebliğleri)
(*) Hızlandırılmış KDV iade sisteminden yararlanan mükelleflerin iade ve mahsup
talepleri, miktarına bakılmaksızın teminat, inceleme raporu veya YMM tasdik raporu
aranılmadan yerine getirilir. (109 Seri No.lu KDV GT)
(1) KDV iade alacakları, öncelikle hak sahibinin ithalde alınanlar dışındaki vergi
borçlarına mahsup edilecek, artan bir miktar olursa mükellefin isteğine bağlı olarak
kendisinin, adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olarak
(komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalde alınanlar dahil vergi
borçlarına veya SSK prim borçlarına mahsup yapılır.
(2) 37 no.lu YMM Tebliğine göre, KDVK’nın 11/1-a-c, 13, 14, 15/1-b maddeleri
kapsamında doğan iadelerin YMM Tasdik Raporuna göre yapılmasında süresinde
yapılmış tam tasdik sözleşmesi varsa üst iade sınırı bulunmamakta, süresinde
yapılmış tam tasdik sözleşmesi yoksa üst sınır 394.000 TL’dir (01.01.2013 tarihinden
itibaren). Kanunun 11/1-b maddesinden doğan iadelerde ise tam tasdik sözleşmesi
olup olmadığına bakılmaksızın üst iade limiti 102.000 TL’dir. Süresinde düzenlenmiş
tam tasdik sözleşmesi bulunan SDTŞ’lerin 61 No.lu Tebliğ kapsamındaki iade
taleplerinde iade edilecek tutar, ortak bazında 102.000 TL’yi (01.01.2013 tarihinden
itibaren) aşmamak kaydıyla iade talep edilen dönemde ortaklardan alınarak ihraç
edilen mal bedellerine ilişkin KDV toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Kanunun
13/a maddesinden doğan iadelerin YMM raporuna göre yapılmasında ise bir üst sınır
yoktur. İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iadelerde tam tasdik sözleşmesi yoksa,
YMM Raporuna göre iade üst sınırı 01.01.2013’den itibaren 785.000 TL’dir. Kanun’un
13/b, c, e ve f maddesine göre doğan iadelerin YMM Tasdik Raporuna göre
yapılmasında, ihracat istisnası için öngörülen limitler geçerlidir.
(3) KDVK’nın geçici 17. maddesi kapsamındaki tecil-terkin, iade ve mahsup işlemleri,
aynı Kanunun 11/1-c maddesindeki usul ve esaslara tabidir.
(4) 101 No.lu KDV Tebliğine göre, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade
alacaklarının mükellefin elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubu da mümkündür.
2014 Yılı El Kitapçığı
43
İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADE SINIRI
Yıllar
İade Sınırı
Yıllar
İade Sınırı
2009
13.000
2012
15.800
2010
13.300
2013
17.000
2011
14.300
2014
17.700
İkametgâhı, İşyeri,
Kanuni ve İş Merkezi
Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından
Sunulan Hizmetler
Hizmetten
Türkiye’de
KDV’nin
faydalanan kişi
Yok
tamamı
(KDV mükellefi
olması şart değildir)
Belgesiz mal
Belgesiz Mal
KDV’nin
bulunduran veya
Bulundurma veya
Yok
hizmet alan KDV
tamamı
Hizmet Satın Alma
mükellefleri
Serbest Meslek Faaliyeti Telif hakkını satın
KDV’nin
çerçevesindeki telif
alan vergi
Yok
faaliyetleri kapsamına
sorumluları
tamamı
giren teslim ve hizmetler (süreklilik varsa)
Ticari işletmeye dahil
Kiralama işlemi
KDV’nin
olmayan Gayrimenkul
yapan KDV
Yok
dışındaki malların
tamamı
mükellefleri
kiralanması işlemleri
KDV mükelleflerinin
KDV mükellefi
Reklam veren KDV KDV’nin
Yok
olmayanlara reklam
mükellefleri
tamamı
verme işlemleri
Lisanslı depolarda
KDV’nin
Lisanslı depoyu
ürünün depodan
Yok
işletenler
tamamı
çekilmesi işlemleri
Etüt, plan-proje,
Belirlenmiş alıcılar
VAR
KDV’nin
danışmanlık, denetim ve (KDV mükellefi
9/10’u
benzeri hizmetler
olsun olmasın)(*)
4000 TL’ye
Makine, teçhizat, demir- Belirlenmiş alıcılar
Kadar VİR,
KDV’nin
baş ve taşıtlara ait tadil, (KDV mükellefi
YMM Raporu
5/10’u
bakım ve onarım hizmet. olsun olmasın)(*)
ve Teminat
AranmakBelirlenmiş alıcılar
KDV’nin
Yemek servisi ve
sızın,
(KDV mükellefi
organizasyon hizmetleri
5/10’u
olsun olmasın)(*)
4000 TLve
Üzeri Talepler
Hizmet Alan tüm
KDV’nin ise Sadece
İşgücü temin hizmeti
KDV mükellefleri
Teminat
(Özel güvenlik dahil)
ve Belirlenmiş
9/10’u
ve/veya VİR
alıcılar(*)
Sonucuna
Hizmet Alan tüm
Göre
KDV mükellefleri
KDV’nin
Yapı denetim hizmetleri
(4.000TL’yi
ve Belirlenmiş
9/10’u
Aşan Kısım
alıcılar(*)
Nakden
İade
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
VAR
Miktarına
Bakmaksızın
Münhasıran
Teminat
ve/veya
VİR
Karşılığı
Yapılır.
İade
Talebinin
Tamamı
Kadar
Teminat
Verilmesi
Halinde,
KDV
KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT USULÜ
Tevkifata Tabi Mal Tevkifat Yapacak Tevkifat Mahsuben
veya Hizmetler
Olanlar
Oranı
İade
2014 Yılı El Kitapçığı
44
Fason olarak yaptırılan
tekstil ve konfeksiyon
işleri, çanta ve ayakkabı
dikim işleri ve bu işlere
aracılık hizmetleri
Turistik mağazalara
verilen müşteri
bulma/götürme hizmeti
Temizlik, çevre ve bahçe
bakım hizmetleri
KDV
Servis taşımacılığı
hizmeti
Her türlü baskı ve basım
hizmetleri
Yapım işleri ile bu işlere
ilişkin müh.- mimarlık ve
etüt-proje hizmetleri
Spor kulüplerinin yayın,
reklam ve isim hakkı
gelirlerine konu işlemleri
Yukarıda belirlenenler
dışındaki hizmetler
Külçe metal (ithalat ve
üretici dahil)
Bakır, çinko, alüminyum
ve kurşun ürünlerinin
teslimi
Hurda ve atık teslimi
Metal, plastik, kauçuk,
lastik, kağıt ve cam hurda
ve atıklardan elde edilen
hammadde teslimi
Pamuk, tiftik, yün ve
yapağı ile ham post ve
deri teslimleri
Hizmet Alan tüm
KDV mükellefleri
ve Belirlenmiş
alıcılar(*)
Tüm KDV
mükellefleri
(sorumlu sıfatıyla
KDV ödeyenler
hariç)
Hizmet Alan tüm
KDV mükellefleri
ve Belirlenmiş
alıcılar(*)
Hizmet Alan tüm
KDV mükellefleri
ve Belirlenmiş
alıcılar(*)
Belirlenmiş
alıcılar(*)
Belirlenmiş alıcılar
(KDV mükellefi
olsun olmasın)(*)
Hizmet Alan tüm
KDV mükellefleri
ve Belirlenmiş
alıcılar(*)
Hizmet Alan tüm
KDV mükellefleri ile
kamu idare, kurum
ve kuruşları
Teslim Alan tüm
KDV mükellefleri
ve Belirlenmiş
alıcılar(*)
Teslim Alan tüm
KDV mükellefleri
ve Belirlenmiş
alıcılar(*)
Teslim Alan tüm
KDV mükellefleri
ve Belirlenmiş
alıcılar(*)
Teslim Alan tüm
KDV mükellefleri
ve Belirlenmiş
alıcılar(*)
Teslim Alan tüm
KDV mükellefleri
ve Belirlenmiş
alıcılar(*)
KDV’nin
5/10’u
için Teminat Teminat,
Verilmesi Münhasıran
VİR
Halinde,
Teminat VİR Sonucuna
Göre
ile Çözülür.)
Çözülür
KDV’nin
9/10’u
KDV’nin
7/10’u
KDV’nin
5/10’u
KDV’nin
5/10’u
KDV’nin
2/10’u
KDV’nin
9/10’u
KDV’nin
5/10’u
KDV’nin
7/10’u
KDV’nin
5/10’u
KDV’nin
5/10’u
KDV’nin
9/10’u
KDV’nin
9/10’u
VAR
4000 TL’ye
Kadar VİR,
YMM
4000 TL’ye
Raporu
Kadar VİR,
ve Teminat
YMM Raporu
Aranmaksı
ve Teminat
zın,
Aranmak4000 TL
sızın,
ve Üzeri
4000 TL ve
Talepler
Üzeri Talepler
ise Sadece
ise Sadece
Teminat
Teminat
ve/veya
ve/veya VİR
VİR
Sonucuna
Sonucuna
Göre
Göre
(4.000TL’yi
(4.000TL’yi
Aşan Kısım
Aşan
için Teminat
Kısım için
Verilmesi
Teminat
Halinde,
Verilmesi
Teminat VİR
Halinde,
ile Çözülür.)
Teminat
VİR ile
Çözülür)
VAR
2014 Yılı El Kitapçığı
45
Teslim Alan tüm
KDV mükellefleri
KDV’nin
ve Belirlenmiş
5/10’u
alıcılar(*)
(*) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) şunlardır:
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel
idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile
köylere hizmet götürme birlikleri; Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları; Döner sermayeli kuruluşlar; Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları;
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları; Bankalar; Kamu
iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri);
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, Organize sanayi bölgeleri ile menkul
kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar;
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan
(tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler;
- Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler.
Kısmi tevkifat uygulamasında KDV dahil bedel 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde,
hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz.
Ağaç ve orman ürünleri
teslimi
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN KONUSU
1) İthalatçı, İmalatçı veya rafineri tarafından ÖTV kapsamına giren
malların müşteriye teslimi veya ithalatı,
2) Motorlu araç ticareti yapanlardan motorlu araçların ilk iktisabı,
3) ÖTV kapsamına giren malların müzayede yoluyla satışı,
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE İHRACAT İSTİSNASI
1) ÖTV mükelleflerinin ihracat teslimleri:
- Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır,
- Teslim konusu mal T.C. gümrük Bölgesinden çıkmış olmalıdır.
2) ÖTV ödenerek satın alınan malların ihracı: ÖTV uygulanan
malların ihraç edilmesi halinde bu verginin iadesi, sadece ÖTV
mükelleflerinden satın alınan mallar için söz konusudur.
3) ÖTV’de İhracat İstisnası İadesi: İhracatçı adına düzenlenen ve
üzerinde ÖTV’nin gösterildiği fatura, İhraç edilen mala ait Gümrük
Beyannamesi ve Yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen fatura.
Not: Bu belgelerin vergi dairesine ibrazı üzerine, ÖTV’nin ödendiğinin teyidi
alındıktan sonra, 84 Seri Nolu KDV Genel Tebliğindeki esaslar
çerçevesinde nakden ve mahsuben iade yapılır.
ÖTV
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
46
2014 Yılı El Kitapçığı
ÖTV
ÖTV’de TECİL-TERKİN UYGULAMASI
1. Solventlerde ÖTV’nin tecil ve terkini:
- Tecil–terkin uygulamasından “sanayi sicil belgesi’ni haiz
imalatçılar yararlanır,
- Tecil, ÖTV ve 12 aylık gecikme faizi tutarı kadar teminat
verilmesi üzerine yapılır,
- Tecil edilerek satın alınan malların 12 aylık tecil süresi içinde
kullanıldığının, kurum yetkililerince imzalanan bir yazı veya
YMM tarafından düzenlenen üretim raporu ile tevsik edilmesi
üzerine, tecil edilen vergi terkin edilir ve teminat çözülür,
- Tecil koşullarına uyulmaması durumunda ÖTV gecikme zamları
ile birlikte tahsil edilir.
2. İhraç Kaydıyla Teslimlerde ÖTV’nin Tecili:
- Bu uygulama ihracatçının doğrudan ÖTV mükelleflerinden
aldığı mallar için uygulanır,
- ÖTV mükellefi tarafından düzenlenecek faturada vergi tutarı
gösterilir, ancak tahsil edilmediğine ilişkin şerh konulur,
- 3 ay içinde ihracatın gerçekleşmesi halinde, gümrük çıkış
beyannamesinin aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da
yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış örneği vergi
dairesine verilir ve ÖTV terkin edilir,
- Tecil koşullarına uyulmaması durumunda ÖTV gecikme zamları
ile birlikte tahsil edilir.
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE VERGİLENDİRME
DÖNEMİ, BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRESİ
1) I Sayılı Listedeki Mallar:
Dönemi
Beyan ve ödeme süresi
- I. dönem : Ayın ilk 15 günü
Dönemi izleyen 10. Gün
- II. dönem : Ayın kalan günleri
Dönemi izleyen 10. Gün
2) III ve IV Sayılı Listedeki mallar ile II Sayılı Listedeki Mallardan
Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar:
Dönemi
Beyan ve ödeme süresi
- Birer aylık dönemler
Dönemi izleyen 15. Gün
3) II Sayılı Listedeki Mallardan Kayıt ve Tescile Tabi Olanlar:
Dönemi
Beyan ve ödeme süresi
- İlk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce
4) İthalatta Alınan ÖTV:
Dönemi
Beyan ve ödeme süresi
- İthalat ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce
2014 Yılı El Kitapçığı
47
1) I Sayılı Liste – G.T.İ.P numaralarına göre belirlenen mal cinsleri
için vergi Maktu Vergi Tutarı olarak belirlenmiştir.
2) II Sayılı Liste:
- Binek otomobil
- Kamyon ve Kamyonet
1600 cc’ye kadar % 45
3000 cc’ye kadar
% 10
1600 – 2000 cc
% 90
3000 – 4000 cc
% 52
2001 cc ve üstü
% 145
4001 cc ve üstü
% 75
- Minibüs
%9
istiap haddi 620 kg % 10
- Otobüs
%1
- Gemi – Yat
% 6,7-8
- Midibüs, Çekiciler
%4
- Uçak – helikopter
% 0,5
- Motosiklet motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçmeyenler
%8
- Motosiklet motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçenler
% 37
3) III Sayılı Liste:
Oran
Asgari Vergi
- Biralar
: Fabrika çıkış fiyatı % 63
0,74
- Şarap
: Fabrika çıkış fiyatı % 0
3,97
- Şampanya
: Fabrika çıkış fiyatı % 0
26,83
- Rakı
: Fabrika çıkış fiyatı % 0
89,11
- Votka
: Fabrika çıkış fiyatı % 0
94,09
- Likörler
: Fabrika çıkış fiyatı % 0
118,18
- Diğerleri
: Fabrika çıkış fiyatı % 0
118,18
- Kolalı Gazoz : Fabrika çıkış fiyatı % 25
--- Sigara v.b.
: Perakende satış fiyatı % 65,25
0,1875
4) IV Sayılı Liste:
- Lüks mallar
: Fabrika çıkış fiyatı % 20
- Beyaz eşyalar
: Fabrika çıkış fiyatı % 6,7
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE BELGE DÜZENİ
1) Mükellefler ÖTV’yi satış belgelerinde ayrıca göstermeye
mecburdurlar,
2) Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi ve benzeri
nedenlerle fazla ve yersiz vergi ödenmesi halinde düzeltme,
mahsup ve iade yapılır,
3) İade edilen malların fiilen işletmeye girmiş ve kayıtlarda
gösterilmiş olması gerekir.
ÖTV MÜKELLEFLERİNİN BİLDİRİM ÖDEVİ
ÖTV mükellefleri, takip eden ayın 15. günü akşamına kadar
bildirim formlarını www.gelirler.gov.tr sayfasından indirip
düzenleyerek, [email protected] adresine veya GGM (0312)
311 45 10 veya 311 35 20 nolu faksına göndermeleri gerekir.
ÖTV
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARI
48
2014 Yılı El Kitapçığı
VUK
VERGİ USUL KANUNU
VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ
BAZI ORAN VE MİKTARLAR
Konu
Miktar / Oran
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1. Yıllık alımların tutarı................................................ 150.000 TL
2. Yıllık satışların tutarı .............................................. 200.000 TL
3. Gayrisafi iş hasılatı ................................................
80.000 TL
4. İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarı toplamı…… 150.000 TL
Fatura kullanma mecburiyetinin alt sınırı
800 TL
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç miktarı
2,10 TL
Amortismana tabi iktisadi kıymetler ve peştemallıkları
800 TL
doğrudan gider yazabilme sınırı
Ödeme kaydedici cihaz ve Perakende satış fişleri
800 TL
düzenleme sınırı
Damga vergisinde
9,70 TL
En az ceza haddi
Diğer vergilerde
19 TL
Gecikme Faizi, Gecikme Zammı ve
Aylık-% 1,40 Yıllık-% 16,80
Pişmanlık Zammı oranı
Ay kesirlerine isabet eden Gecikme Zammı günlük olarak hesaplanır
Mahkemeler tarafından verilen ve
ceza mahiyetinde olan amme
Aylık-% 0,70 Yıllık-% 8,40
alacaklarında Gecikme Zammı
Tecil faizi oranı
Aylık-% 1
Yıllık - % 12
Avans işlemlerinde faiz oranı
% 11,75
Reeskont işlemlerinde iskonto oranı
% 10,25
2012 yılı için yeniden değerleme oranı
% 7,8
2013 yılı için yeniden değerleme oranı
% 3,93
Reeskont tutarının hesaplanması
Nominal Değer x Faiz Oranı x Gün Sayısı
36.000 + (Faiz Oranı x Gün Sayısı)
Vergi ziyaı cezasının hesaplanması:
Vergi Ziyaı Cezası = Vergi Ziyaı x 1
(Ağır nitelikli fiiller (VUK, md. 359) için 3 katsayısı
Hafif nitelikli fiiller (VUK, md. 344/4) için 0,5 katsayısı alınır)
2014 Yılı El Kitapçığı
49
1) Yanılma Hali: Aşağıda yazılı hallerde vergi cezası kesilmez:
a) Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat
vermiş olmaları,
b) Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların
görüş ve kanaatini değiştirmiş veya bu hükme ait bir
içtihadın değişmiş olması.
2) Pişmanlık ve Islah: Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı
cezasını gerektiren (360. Maddede yazılı iştirak şeklinde
yapılanlar dahil), kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara
kendiliğinden dilekçe ile haber veren ve VUK md. 371’deki
şartlara noksansız uyarak haber verme tarihinden itibaren 15
gün içinde vergisini 6183 Sayılı Kanun’un 51 maddesindeki
nispette bir zamla (pişmanlık zammı) ödeyene vergi ziyaı cezası
uygulanmaz (VUK, md. 371).
3) Ölüm Hali: Ölüm halinde vergi cezası düşer (VUK, md. 372)
4) Mücbir sebepler: Mücbir sebeplerden herhangi birinin vukua
geldiği malum ise veya tevsik ve ispat olunursa vergi cezası
kesilmez (VUK, md. 373):
a) Vergi ödevlerinin herhangi birinin yerine getirilmesine engel
olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;
b) Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer
sarsıntısı ve su basması gibi afetler;
c) Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler;
d) Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve
vesikaların elinden çıkmış bulunması (VUK, md. 13).
5) Ceza kesmede zamanaşımı: Aşağıda yazılı süreler geçtikten
sonra vergi cezası kesilemez:
a) Vergi ziyaı cezasında, cezanın bağlı olduğu vergi alacağının
doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden
başlayarak 5 yıl,
b) VUK md. 353 ve mükerrer 355’de belirtilen fiillerle işlenen
özel usulsüzlük cezalarında, suçun işlendiği yılı takip eden
yılın birinci gününden başlayarak 5 yıl,
c) Diğer özel usulsüzlük suçlarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı
takip eden yılın birinci gününden başlayarak 2 yıl,
d) Genel usulsüzlük suçlarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı
takip eden yılın birinci gününden başlayarak 2 yıl,
e) Vergi ziyaı ile usulsüzlük cezasının birleşmesi halinde
kesilecek ceza, vergi ziyaı cezası için belirlenen zamanaşımı
süresi içinde kesilir.
VUK
VERGİ CEZALARINI KALDIRAN HALLER
50
2014 Yılı El Kitapçığı
KAÇAKÇILIK CEZALARI
Suçun Çeşidi
Hesap ve muhasebe hilesi yapmak, Uydurma isimlere
hesap açmak, Çift defter kullanmak, Defter, kayıt ve
belgelerde tahrifat yapmak veya gizlemek, Yanıltıcı belge
düzenlemek veya kullanmak
Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek, Defter sayfalarını
yok etmek, Sahte belge düzenlemek veya kullanmak
Anlaşmasız matbaalar tarafından belge basılması ve
bunların kullanılması
Hapis
18 ay–3 yıl
Hapis
3 – 5 yıl
Hapis
2 – 5 yıl
Hapis
VUK
USULSÜZLÜK CEZALARININ MAKTU HADLERİ
Mükellef Grupları
I. Derecede II. Derecede
Sermaye Şirketleri
110,00 TL
60,00 TL
I. Sınıf Tüc. ve Serbest Meslek Erbabı
70,00 TL
36,00 TL
II. Sınıf Tüccarlar
36,00 TL
17,00 TL
Yukarıdakiler dışında Gelir Vergisi
17,00 TL
9,70 TL
beyanında bulunanlar
Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler
9,70 TL
4,40 TL
Gelir Vergisinden Muaf Esnaf
4,40 TL
2,40 TL
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest
Meslek Makbuzu verilmemesi, alınmaması veya eksik
düzenlenmesi halinde her bir belge için 190 TL’den az
olmamak üzere, bu belgelerde yazılması gereken meblağ
veya meblağ farkının.............................................................
Not: Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin
kesilecek cezanın toplamı 97.000 TL’yi geçemez.
Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve
yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu
listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca
düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması veya gerçeğe
aykırı düzenlenmesi halinde her bir belge için.........................
Not: Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için
toplam ceza 9.700 TL’yi, ve bir takvim yılı içinde kesilecek
toplam ceza tutarı ise 97.000 TL’yi aşamaz.
Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme
mecburiyeti getirilen defterlerin, bulundurul-maması, günü
gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile
levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
% 10
190 TL
190 TL
51
Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap
planına ve mali tablolarına ilişkin usul ve esaslar ile
4.400 TL
muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine
ilişkin kural ve standartlara uyulmaması
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce
yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi
230 TL
numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen
yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
700 TL
Not: Bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük
cezası 140.000 TL’yi aşamaz.
Vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri belirlenen
970 TL
standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına
700 TL
rağmen durmayan aracın sahibi adına
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları
veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme
zorunluluğuna uymayanlara
%5
Not: Bu bent uyarınca kesilecek özel usulsüzlük cezasının
toplamı bir takvim yılı içinde 970.000 TL'yi aşamaz.
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257.
Madde hükmüne uymayanlar için ceza
1- I. sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında ........ 1.200 TL
2- II. sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı sabit
usulde tespit edilenler hakkında.....................................
600 TL
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar
hakkında.........................................................................
300 TL
Elektronik ortamda Beyanname verme mecburiyetine
uyulmaması halinde verilecek cezalar
Yukarıdaki
- Beyannamenin kanuni süresinin sonundan itibaren
cezaların
elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi ……...................
1/10’u
- Beyannamenin kanuni süresinin sonundan itibaren
elektronik ortamda ikinci 30 gün içinde verilmesi ................
1/5'i
- Yukarıdaki sürelerden sonra verilmesi veya Kağıt
ortamında verilmesi …………………………...……...............
1/1’i
E-bildirim veya E-formlara ilişkin olarak süresinden sonra
düzeltme amacıyla verilmesi halinde
- Kanuni sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde ................ Ceza Yok
- Takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi
1/5'i
gereken özel usulsüzlük cezasının…………………………..
Tahsilat ve Ödemeleri Banka, Benzeri Finans Kurumları veya Postane
belgeleri ile tevsik zorunluluğu sınırı
– 8.000 TL
Not: Tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde
kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
– 970.000 TL
VUK
2014 Yılı El Kitapçığı
2014 Yılı El Kitapçığı
52
VUK
İl Merkezleri Dışında
Yer Alan
Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu
UZLAŞMA KOMİSYONLARININ YETKİ SINIRLARI
A) Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulan Yerlerde
Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu
3.000.000
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
900.00
I. Grup: Ankara ve İzmir
750.000
II. Grup: Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin,
Vergi
600.000
Konya
Dairesi
III. Grup: Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir,
Başkanlığı
Hatay, Gaziantep, Kayseri, Manisa,
450.000
Uzlaşma
Muğla, Samsun, Tekirdağ
Komisyonu
IV. Grup: Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Malatya,
Sakarya, Trabzon, Kahramanmaraş,
300.000
Şanlıurfa, Zonguldak
İstanbul
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
35.000
I. Grup V.D. Başkanlıkları
12.500
Diğer İl
II. Grup V.D. Başkanlıkları
7.500
Merkezlerindeki
Vergi Dairelerinde
III. Grup V.D. Başkanlıkları
5.000
Kurulan
IV. Grup V.D. Başkanlıkları
3.000
I. Grup V.D. Başkanlıkları
30.000
Vergi
II. Grup V.D. Başkanlıkları
25.000
Dairesi
Bünyesinde III. Grup V.D. Başkanlıkları
20.000
Kurulan
IV. Grup V.D. Başkanlıkları
15.000
I. Grup V.D. Başkanlıkları
6.000
Mal
5.000
Müdürlükleri II. Grup V.D. Başkanlıkları
Bünyesinde III. Grup V.D. Başkanlıkları
4.000
Kurulan
IV. Grup V.D. Başkanlıkları
3.000
B) Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde
Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu
3.000.000
Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu
50.000
İl merkezlerindeki
3.000
Vergi Dairesi
Uzlaşma
Vergi dairesi bünyesinde kurulan
15.000
Dışında
Komisyonu
Mal müdürlüklerinde kurulan
3.000
Büyük Mükellefler V.D. Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu
2.000.000
3.000.000 TL'yi geçen uzlaşma talepleri  Merkezi Uzlaşma Komisyonu
VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA AÇMA SÜRELERİ
-
Vergi Mahkemesi’ne dava açma süresi ...........................
Danıştay’a temyiz yoluyla başvurma süresi .....................
Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz süresi ...........................
İlk derece mahkeme olarak Danıştay’a dava açma süresi..
Uzlaşma sağlanamadığında dava açma süresi ...............
İhtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, ödeme emri ve ihtirazi kayıtla
verilen beyannameye karşı dava açma süresi ........
30 gün
30 gün
30 gün
60 gün
15 gün
7 gün
2014 Yılı El Kitapçığı
53
VERGİ İDARESİNİN DANIŞTAY’DA
DAVA AÇMA LİMİTLERİ
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
100.000.000
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
2.000.000
Ankara ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları
1.750.000
Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya ve Mersin Vergi Dairesi
1.500.000
Başkanlıkları
Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri,
1.250.000
Manisa, Muğla, Samsun ve Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıkları
Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya,
1.000.000
Trabzon, Şanlıurfa ve Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları
Defterdarlıklar
800.000
İstanbul, Ankara ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları bünyesindeki
100.000
vergi dairesi müdürlükleri (bağlı vergi daireleri dâhil)
Diğer vergi dairesi müdürlükleri (bağlı vergi daireleri dâhil)
75.000
İLANEN TEBLİGAT USULÜ VE LİMİTLERİ
 Tebliğ konusu vergi aslı toplamı 1.800 TL’den az ise, ilan yazısı vergi
dairesi ilan panosuna asılır,
 Tebliğ konusu vergi aslı toplamı 1.800 – 180.000 TL arasında ise, ilan
yazısı vergi dairesi ilan panosuna asılır ve vergi dairesinin bulunduğu
yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede
yayınlanır,
 Tebliğ konusu vergi aslı toplamı 180.000 TL’yi aşması halinde, ilan
yazısı vergi dairesi ilan panosuna asılır, varsa yerel gazetede yayınlanır
ve Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde ayrıca
yayınlanır,
 İlanen tebligatın hesaplanması esas olarak ilanın panoya asılmasına
göre yapılır. Askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün sonra ilan edilmiş
sayılır ve bu tarihi takip eden 1 ay sonra tebliğ edilmiş sayılır.
 İlan yazısının bir sureti her durumda ayrıca mükellefin bilinen son
adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir.
VUK
Reeskont ve Avans İşlemlerindeki İskonto ve Faiz Oranları
(Vadesine en çok 90 gün kalan senetler için)
Reeskont
Avans İşlemleri
Geçerlilik süresi
işlemleri için (%)
için (%)
12.06.2009 tarihinden itibaren
18
19
22.12.2009 tarihinden itibaren
15
16
30.12.2010 tarihinden itibaren
14
15
29.12.2011 tarihinden itibaren
17
17,75
20.12.2012 tarihinden itibaren
13,50
13,75
21.06.2013 tarihinden itibaren
9,50
11
27.12.2013 tarihinden itibaren
10,25
11,75
54
2014 Yılı El Kitapçığı
VERGİ LEVHASININ ALINMASI VE BULUNDURULMASI
Vergi Levhası almak zorunda olan mükellefler: Anonim şirketler,
Limited şirketler, Eshamlı komandit şirketler, Ticari kazanç sahipleri,
Zirai kazanç sahipleri ve Serbest meslek erbabı ile Adi ortaklık,
kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortağı
Vergi Levhasının Alınması: Mükellefler, internet vergi dairesinden
bizzat kendileri veya serbest muhasebeci mali müşavirleri aracılığıyla,
gelir vergisi mükellefleri için 1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi
mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü
sonuna kadar yazdırırlar.
Vergi Levhasının Bulundurulması: Vergi levhası almak
mecburiyetinde olan mükellefler vergi levhaları iş yerlerinin; a)
Merkezlerinde, b) Şubelerinde, c) Satış mağazalarında, ç) Çiftçilerin
yazıhanelerinde, d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında yetkililerce
istenildiğinde ibraz etmek üzere bulundurmak zorundadırlar.
VUK
KANUNİ DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI VE USULÜ
Vergi Usul Kanunu’nda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları
aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar:
1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan
önce gelen son ayda (Aralık);
2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler,
defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete
girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme
tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma
tarihinden başlayarak on gün içinde;
4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl
içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya
başlamadan önce.
5. Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap
dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı
içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.
6. TTK’ya göre Yevmiye Defteri ve Envanter Defteri kapanış
kayıtlarının delil niteliği taşıyabilmesi için takip eden yılın Haziran
ayı sonuna kadar tasdik edilmesi gerekir.
Not: Defterler işyerinin bulunduğu yerdeki noter tarafından tasdik
edilir. Anonim ve limited şirketin kuruluş aşamasında defterler, ticaret
sicil memuru veya noter tarafından tasdik edilir.
2014 Yılı El Kitapçığı
55
SM ve SMMM’LERİN ÖDEVLERİ
SMMM Odası Maktu Aidatın ödenmesi
Ocak
SMMM Odasına müşteri listelerinin verilmesi
Ocak ve Temmuz
SMMM Odası Nispi Aidatın 1. taksit ödenmesi
Mayıs
SMMM Odası Nispi Aidatın 2. taksit ödenmesi
Ekim
Yıl
2010
2011
2012
2013
2014
EK MALİ TABLO VERİLMESİNİN SINIRI
Aktif Toplamı (TL)
Net Satış Toplamı (TL)
9.099.600
20.221.200
9.799.300
21.778.200
10.804.663
24.012.754
11.648.700
25.885.600
12.106.500
26.902.900
2014 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK
ZORUNDA OLMAYAN MÜKELLEFLER
Noterler
Özel Kanunlara Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların
Oluşturdukları Birlikler
2013 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları
Aşmayan Mükellefler
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat
193.000 TL
Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki
98.000 TL
İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı
Serbest Meslek Faaliyetinde Hasılat Tutarı
135.000 TL
Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre
193.000 TL
Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı
Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olan Mükellefler
2013 yılı Aktif toplamı 5.799.000 TL ve Net satışlar toplamı 11.594.000
TL'yi aşmayan mükellefler 2014 yılı beyannamelerini meslek
mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. Bu hadlerden herhangi birini
aşan mükellefler ise beyannamelerini YMM'lere tasdik ettireceklerdir.
VUK
MÜKELLEFLERİN BİLDİRİM ÖDEVLERİ
 Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlayanlar keyfiyeti, işe başlama
tarihinden önce, vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar:
- Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı; Serbest meslek erbabı;
- Kurumlar vergisi mükellefleri; Kollektif ve adi şirket ortaklarıyla
komandit şirketlerin komandite ortakları.
 İş veya ikamet yeri adreslerini değiştiren mükellefler, yeni adreslerini
vergi dairesine bir ay içinde bildirmeye mecburdurlar.
56
2014 Yılı El Kitapçığı
VUK
AMORTİSMAN UYGULAMASI VE ORANLARI
 İşletmeye dahil bir iktisadi kıymet için amortisman ayrılabilmesi
için şu şartların olması gerekir:
- İktisadi kıymetin işletmeye dahil (kayıtlı) olması,
- İktisadi kıymetin işletmede birden fazla yıl kullanılması,
- İktisadi kıymetin aşınma ve yıpranmaya veya değer kaybına
uğramaya elverişli olması,
- İktisadi kıymetin değerinin 2014 yılı için 800 TL’yi aşması
(VUK Mad. 313).
İşletmede kullanılan ve değeri 800 TL’yi aşmayan alet, edevat,
mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan
doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz
edenlerde bu hat topluca dikkate alınır.
 Amortisman uygulamasında, bir iktisadi kıymetin değerinin
tamamının doğrudan doğruya gider yazılması yerine, işletmeye
kayıtlı olduğu tarihten itibaren yıllar içinde belirli yıpranma
oranlarında gider yazılmaktadır.
 Normal amortismanda, amortismana tâbi iktisadî kıymetler,
Maliye Bakanlığının tespit ve ilân ettiği oranlar üzerinden itfa
edilir. İlân edilen oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı
ömürleri dikkate alınır (VUK Mad. 315).
 Azalan bakiyeler usulüyle amortismanda, her yıl üzerinden
amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan
amortismanlar toplamının tenzili suretiyle bulunur.
Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman
ayrılacak değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş
değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının
taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir.
Bu usulde uygulanacak amortisman oranı % 50’yi geçmemek
üzere normal amortisman oranının iki katıdır.
 Binek Otomobillerin Amortismanı: İktisadi kıymetlerin
işletmeye kaydedildiği dönem itibariyle hesaplanan amortisman
miktarı kural olarak tamamı hasılattan indirilir. Ancak, faaliyetleri
kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya
çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullanılan binek
otomobilleri hariç olmak üzere, binek otomobiller için amortisman
ayrılmasında, binek otomobilin aktife girdiği ilk hesap
dönemindeki ay kesirleri tam ay sayılmak üzere aktifte bulunduğu
ay sayısı esas alınarak (kıst amortisman) hesaplanır.
Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa
süresinin son yılında tamamen yok edilir (VUK Mad. 320).
2014 Yılı El Kitapçığı
57
Fatura Verme ve Amortismana Tabi Tutma Hadleri
Yıllar
Hadler
2010
KDV dahil 680 TL
2011
KDV dahil 700 TL
2012
KDV dahil 770 TL
2013
KDV dahil 800 TL
2014
KDV dahil 800 TL
Dönem Sonunda Değerleme Yapılacak İktisadi Kıymetler ve
Değerleme Yöntemi
Değerleme Yöntemi
Tespit Şekli
Mukayyet değer
Mukayyet değer
Efektif alış kuru
Döviz alış kuru
Döviz alış kuru
Kayıtlarda yer alan değer
Kayıtlarda yer alan değer
TCMB’ce belirlenen kur
TCMB’ce belirlenen kur
TCMB’ce belirlenen kur
Alış Bedeli
Borsa rayici
Satıcıya ödenen tutar
İMKB son günden önceki
gün ortalama değeri
Vadelerinde elde edilecek
gelirin, hesap dönemi veya
geçici vergi döneminin son
gününe kadar geçen süreye
isabet eden kısmı alış
bedeline eklenerek
Borsa rayici ile değerlenmeleri gerekir.
Ancak borsada işlem
görmedikleri için
işlemiş gelirleri alış
bedeline eklenerek
değerlenir
Alış Bedeli
Borsa rayici ile değerlenmeleri gerekir.
Ancak borsada işlem
görmedikleri için
işlemiş gelirleri alış
bedeline eklenerek
değerlenir
Hesap dönemi veya geçici
vergi döneminin son günü,
açıklanan günlük değer ile
iktisap değeri arasındaki
fark alış bedeline eklenerek
Hesap dönemi veya geçici
vergi döneminin son günü,
açıklanan günlük değer ile
iktisap değeri arasındaki
fark alış bedeline eklenerek
VUK
İktisadi Kıymet
A. Hazır Değerler
Kasa, Banka
Alınan Çekler
Kasa mevcudu (Döviz)
Banka mevcudu (Döviz)
Alınan Çekler (Döviz)
B. Menkul Kıymetler
Hisse Senetleri
Hazine Bonoları
Devlet Tahvili
Özel kesim tahvili
İntifa senetleri
Finansman bonoları
Varlığa dayalı menkul
kıymetler
Konut sertifikaları
Gayrimenkul sertifikalar
İpotekli borç senetleri
Banka garantili bonolar
Fon portföylerinin en az
%51’i Türkiye’deki
şirketlerin hisse
senetlerinden oluşan
Y.F. katılma belgeleri
Fon portföylerinin en az
%51’i Türkiye’deki
şirketlerin hisse senetlerinden oluşmayan Y.F.
katılma belgeleri
2014 Yılı El Kitapçığı
58
C. Alacaklar
Senetsiz Alacaklar
Senetli Alacaklar
Senetsiz Alacaklar
(Döviz)
Senetli Alacaklar (Döviz)
Şüpheli Alacaklar
VUK
D. Stoklar
Dönem sonu mal
mevcudu
Değeri düşen mal
Mukayyet değer
Mukayyet değer
Döviz Alış Kuru
Kayıtlarda yer alan değer
Kayıtlarda yer alan değer
TCMB’ce belirlenen kur
Döviz Alış Kuru
TCMB’ce belirlenen kur
Tasarruf değerine göre Alacağın tasarruf değeri
karşılık ayrılır
dışında kalan kısmı için
karşılık ayrılır
Fiili maliyet,
Ortalama maliyet
Emsal Bedel
E. Maddi Duran Varlıklar
Arazi ve Arsalar
Maliyet Bedeli
Yer altı ve üstü
düzenleri
Tesis, makine ve
cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
F. Borçlar
Senetsiz Borçlar
Mukayyet değer
Senetli Borçlar
Mukayyet değer
Senetsiz Borçlar (Döviz) Döviz Alış Kuru
Senetli Borçlar (Döviz) Döviz Alış Kuru
Banka Kredileri (Döviz) Döviz Alış Kuru
G. Aktif ve Pasif Geçici Hesap Kıymetleri
Gelecek hesap
dönemine ait olup
Mukayyet değer
peşin ödenen giderler
Gelecek hesap
dönemine ait olup
Mukayyet değer
peşin alınan gelirler
Aktif geçici hesap
Mukayyet değer
kıymetleri
Pasif geçici hesap
Mukayyet değer
kıymetleri
Bina ve arazi
Vergi Değeri
Stok miktarı geçici vergide
kaydi envanterle belirlenir
VUK md. 267/son: takdir
komisyonunca belirlenir
VUK md. 262, 270, 271,
275 maddeleri uyarınca
tespit edilebilir.
Aktifleştirmenin yapıldığı
hesap dönemi sonuna
kadarki finansman giderleri
maliyete eklenir.
Kayıtlarda yer alan değer
Kayıtlarda yer alan değer
TCMB’ce belirlenen kur.
Geçici vergide son gün
itibariyle TCMB döviz kuru
Kayıtlarda yer alan değer
Kayıtlarda yer alan değer
Kayıtlarda yer alan değer
Kayıtlarda yer alan değer
E.V.K.’nın 29. maddesine
göre komisyonlarca takdir
edilen değerdir
2014 Yılı El Kitapçığı
59
AATUHK (6183)
İHTİYATİ HACİZ UYGULANMASI GEREKEN HALLER
1. 9'uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip haller
mevcut ise,
2. Borçlunun belli ikametgahı yoksa,
3. Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli
yollara sapması ihtimalleri varsa,
4. Borçludan teminat göstermesi istendiği halde belli müddette
teminat veya kefil göstermemiş yahut şahsi kefalet teklifi veya
gösterdiği kefil kabul edilmemişse,
5. Mal bildirimine çağrılan borçlu belli müddet içinde mal
bildiriminde bulunmamış veya noksan bildirimde bulunmuşsa,
6. Hüküm sadır olmuş bulunsun bulunmasın para cezasını
müstelzim fiil dolayısıyla amme davası açılmış ise,
7. İptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teşkil eden
mallar, bu mallar elden çıkarılmışsa elden çıkaranın diğer
malları hakkında uygulanmak üzere, bu kanunun 27, 29, 30'uncu
maddelerinin tatbikini icabettiren haller varsa.
YILLAR İTİBARİYLE TECİL FAİZİ ORANLARI
G.T. No
Uygulama Dönemi
Yıllık Oran (%)
421 02.02.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında
60
429 12.11.2003 – 03.03.2005 tarihleri arasında
36
434 04.03.2005 – 27.04.2006 tarihleri arasında
30
438 28.04.2006 – 20.11.2009 tarihleri arasında
24
C - 1 21.11.2009 – 20.10.2010 tarihleri arasında
19
C - 2 21.10.2010 tarihinden itibaren
12
AATUHK
TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLEN DEĞERLER
a) Para,
b) Bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektupları,
c) Devlet iç borçlanma senetleri (Hazine bonosu ve Devlet
tahvilleri),
d) Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek milli şirketlerin
hisse senetleri ve tahvilleri (İMKB’de işlem gören şirketlerin hisse senetleri) - % 15 noksanıyla değerlendirilir,
e) Borçlu veya borçlular lehine üçüncü şahıslar tarafından
gösterilen ve haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar,
f) Şahsi kefalet (Noter tasdikli ve müteselsil kefalet)
2014 Yılı El Kitapçığı
60
AATUHK
GELİR İDARESİNİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİSİ
a) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
2.000.000
b) Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları
1.500.000
c) Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Konya Vergi
1.000.000
Dairesi Başkanlıkları
d) Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları
750.000
e) Defterdarlıklar
400.000
f) Bağımsız Vergi Daireleri
60.000
g) Bağlı Vergi Daireleri
30.000
TECİL KAPSAMINA GİREN VE GİRMEYEN BORÇLAR
Tecil Kapsamına Giren Borçlar:
AATUHK kapsamında tahsil edilen vergi, resim, harç, ceza tahkik ve
takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası ve gecikme
zammı borçları tecil kapsamına girmektedir.
Tecil Kapsamına Girmeyen Borçlar:
*Katma Değer Vergisi,
*Geçici Vergi,
*Özel Tüketim Vergisi,
*Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,
*Özel İletişim Vergisi,
*Fonlar,
*Ecrimisil,
*Trafik Para Cezası,
*Motorlu Taşıtlar Vergisi ve bu vergiye ait gecikme zammı,
*Harçlar (Ikmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç)
*Eğitime Katkı Payı ve Eğitime Katkı Payına ait gecikme zammı,
*Ekonomik kayıpları gidermek ve istikrarı sağlamak amacıyla muhtelif
Kanunlarla ihdas edilen ek vergilerden olan alacaklar.
TECİLDEN YARARLANMA ŞARTLARI
*Borçlunun çok zor duruma düşecek olması, 50.000 TL altındaki borç*Borçlunun yazılı talepte bulunması,
lar için teminat aranmaz.
*Borçlunun teminat göstermesi, ======= 50.000 TL üzerindeki borçların yarısı kadar teminat
*Tecil faizi uygulanması,
gösterilmesi istenir.
*Borç ödemede iyiniyet ilkesi
“Çok Zor” Durumun Tespitinde Kullanılan Rasyolar
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler (Likidite Oranı):
Dönen Varlıklar – Stoklar
1-0,5 12 ay < 0,5 24 ay
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Diğer mükellefler Likidite Oranı):
Kasa + Banka + K. Vadeli Al.
Kısa Vadeli Borçlar
1-0,5
12 ay
< 0,5
24 ay
2014 Yılı El Kitapçığı
61
YILLAR İTİBARİYLE GECİKME ZAMMI ORANLARI
Aylık Gecikme
Uygulama Dönemi
Zammı Oranı (%)
12.11.2003 – 01.03.2005
4*
02.03.2005 – 20.04.2006
3
21.04.2006 – 18.11.2009
2,5
19.11.2009 – 18.10.2010
1,95
19.10.2010’dan itibaren
1,40
Bakanlar
Kurulu Kararı
2003/6345 sayılı BKK
2005/8551 sayılı BKK
2006/10302 sayılı BKK
2009/15565 sayılı BKK
2010/965 sayılı BKK
Aylık esasa göre
=
gecikme zammı tutarı
Aylık gecikme
zammı oranı
x
Günlük esasa göre
Günlük gecikme
=
x
gecikme zammı tutarı
zammı oranı
Ay sayısı
x
Gecikme zammı
uygulanacak tutar
Gün
sayısı
x
Gecikme zammı
uygulanacak tutar
TAHSİL ZAMANAŞIMINI DURDURAN VE KESEN HALLER
Tahsil Zamanaşımını Durduran Haller:
1. Borçlunun yabancı memlekette bulunması,
2. Borçlunun hileli iflas etmesi veya
3. Borçlunun terekesinin tasfiyesi dolayısıyla hakkında takibat yapılmasına
imkan olmaması
Tahsil Zamanaşımını Kesen Haller:
1. Ödeme, 2. Ödeme emri tebliği,
3. Haciz tatbiki,
3. Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat,
5. Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi,
6. Yukarıdaki 5 sırada gösterilen muamelelerden herhangi birinin kefile
veya yabancı şahıs ve kurumlar mümessillerine tatbiki veya bunlar
tarafından yapılması,
7. İhtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince bozma kararı verilmesi,
8. Amme alacağının teminata bağlanması,
9. Kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi,
10. Mevcut bir borç için alacaklı amme idaresi tarafından borçlu amme
idaresine borcun ödenmesi için yazı ile müracaat edilmesi.
11. Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta
bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması.
Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TAHAKKUK VE TAHSİLDEN VAZGEÇME SINIRLARI
Tahakkuktan vazgeçme
Tahsilden vazgeçme
17,90
10,00
18,00
10,00
19,00
10,00
20,00
10,00
21,00
10,00
21,00
10,00
AATUHK
* 02.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanunla kanuni oran haline gelmiştir.
2014 Yılı El Kitapçığı
62
MOTORLU TAŞITLAR
VERGİSİ
VERGİNİN TARH, TEBLİĞ VE ÖDENMESİ
- Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin
yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının
başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır.
- Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz
ve vergi tahakkuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılır.
- Motorlu taşıtlar vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında
iki eşit taksitte ödenir.
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ
I SAYILI TARİFE
(Otomobil, Arazi Taşıtı ve Benzerleri ile Motosikletler)
Motor Silindir
Hacmi (cm3)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı
(TL)
1 –3 yaş 4 – 6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve +
MTV
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı
1301-1600 cm³’e kadar
1601-1800 cm³’e kadar
1801-2000 cm³’e kadar
2001-2500 cm³’e kadar
2501-3000 cm³’e kadar
3001-3500 cm³’e kadar
3501-4000 cm³’e kadar
4001 cm³ ve yukarısı
2) Motosikletler
100-250 cm³’e kadar
251-650 cm³’ e kadar
651-1200 cm³’e kadar
1201 cm³ ve yukarısı
537
859
1.514
2.385
3.578
4.987
7.595
11.940
19.541
375
644
1.185
1.839
2.598
4.339
6.834
10.310
14.654
210
375
698
1.080
1.623
2.711
4.117
6.073
8.679
159
265
426
644
970
1.460
2.056
2.711
3.902
58
102
166
255
385
537
755
1.080
1.514
102
210
537
1.298
78
159
320
859
58
102
159
537
37
58
102
426
16
37
58
210
Not: (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve
benzerine ait verginin tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko
sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda
bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara
isabet eden vergi tutarı olarak uygulanır.
2014 Yılı El Kitapçığı
63
II SAYILI TARİFE
(Minibüs, Panelvan, ve Motorlu Karavanlar, Otobüs ve
Benzerleri, Kamyonet, Kamyon Çekici ve Benzerleri)
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Taşıt Yaşı ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
Azami Toplam Ağırlık
1 – 6 yaş
7 - 15 yaş
16 ve + yaş
1) Minibüs
644,00
426,00
210,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı
859,00
537,00
320,00
1901 cm3 ve yukarısı
1.298,00
859,00
537,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar
1.623,00
970,00
426,00
26-35 kişiye kadar
1.947,00
1.623,00
644,00
36-45 kişiye kadar
2.166,00
1.839,00
859,00
46 kişi ve yukarısı
2.598,00
2.166,00
1.298,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar
579,00
385,00
190,00
1.501-3.500 kg’a kadar
1.168,00
678,00
385,00
3.501-5.000 kg’a kadar
1.753,00
1.460,00
579,00
5.001-10.000 kg’a kadar
1.947,00
1.654,00
777,00
10.001-20.000 kg’a kadar
2.338,00
1.947,00
1.168,00
20.001 kg ve yukarısı
2.925,00
2.338,00
1.360,00
III SAYILI TARİFE
(Yat, Kotra ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler)
Not: 5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi
itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
Taşıt Yaşı İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
Taşıt Cinsi ve Azami
Kalkış Ağırlığı
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve + yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar
10.853
8.679
6.509
5.206
1.151 - 1.800 kg.’a kadar
16.283
13.023
9.768
7.814
1.801 - 3.000 kg.’a kadar
21.712
17.369
13.023
10.420
3.001 - 5.000 kg.’a kadar
27.143
21.712
16.283
13.023
5.001 - 10.000 kg.’a kadar 32.572
26.057
19.541
15.631
10.001-20.000 kg.’a kadar 38.002
30.401
22.798
18.234
20.001 kg. ve yukarısı
43.431
34.742
26.057
20.845
Not: 5766 sayılı Kanunun 9. maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6.
maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından
tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak
üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen
motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
MTV
IV SAYILI TARİFE
(Uçak ve Helikopterler)
64
2014 Yılı El Kitapçığı
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas
alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde
24 Kr, diğerlerinde 19 Kr olarak hesaplanır.
 İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik
Vergisi, aşağıdaki tarifelere göre uygulanır:
Büyükşehir Belediyelerinde Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Binalar 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup
2.875
2.250
1.875
1.500
1.250
2. Grup
1.875
1.375
1.112
875
750
3. Grup
1250
962
750
600
475
4. Grup
600
475
362
287
225
5. Grup
362
287
200
187
150
6. Grup
187
150
100
87
62
7. Grup
62
50
36
30
23
Diğer Belediyelerde Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Binalar 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup
2.300
1.800
1.500
1.200
1.000
2. Grup
1.500
1.100
890
700
600
3. Grup
1.000
770
600
480
380
4. Grup
480
380
290
230
180
5. Grup
290
230
160
150
120
6. Grup
150
120
80
70
50
7. Grup
50
40
29
24
19
EV
EMLAK VERGİSİ
EMLAK VERGİSİ ORANLARI
Konut
İşyeri
Arsa
Büyükşehir
Binde 2
Binde 4
Binde 6
Normal Yöreler
Binde 1
Binde 2
Binde 3
Arazi
Binde 2
Binde 1
2014 yılına ait bina, arsa ve arazi vergi değerleri; 2013 yılında Belediye
Takdir Komisyonları tarafından binalar için metrekare inşaat maliyet bedeli,
arsalar için cadde ve sokaklar parselleri ile arazi için takdir edilen birim
değerleri üzerinden hesaplanmaktadır.
Not: Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri sadece sosyal güvenlik
kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin dul ve
yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip
olmaları halinde, Bu Meskene Ait Bina Vergisi Oranı sıfıra indirilmiştir.
2014 Yılı El Kitapçığı
65
VERASET VE İNTİKAL
VERGİSİ
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA HADLERİ
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e)
bentlerinde yer alan istisna tutarları
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Füruğ ve eşten her
birine isabet eden 107.604 109.971 118.438 130.589 140.774 146.306
miras hisselerinde
Füruğ yoksa eşe
isabet eden miras 215.336 220.073 237.018 261.336 281.720 292.791
hissesinde
İvazsız suretle
meydana gelen
2.481
2.535
2.730
3.010
3.244
3.371
intikallerde
Yarışma v.b.’lerde
kazanılan
2.481
2.535
2.730
3.010
3.244
3.371
ikramiyelerde
1) VİVK’nun 17. Maddesinde belirtilen kurum ve müesseselere tasdikname
ibraz edilmemesi halinde;
- Veraset yoluyla intikallerde - % 5 oranında tevkifat kesilir.
- Diğer ivazsız intikallerde - % 15 oranında tevkifat kesilir.
2) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklardan (evlatlıktan evlat edinenlere
yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız
intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.
3) Futbol müsabakaları ve at yarışlarına ait müşterek bahislerle gerçek ve tüzel
kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran
%10 olarak uygulanır. İkramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde, fatura
değeri esas alınır.
VİV
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI
Veraset yoluyla
İvazsız
Matrah
intikallerde
intikallerde
İlk 190.000 TL için
%1
% 10
Sonra gelen 440.000 TL için
%3
% 15
Sonra gelen 970.000 TL için
%5
% 20
Sonra gelen 1.800.000 TL için
%7
% 25
Matrahın 3.400.000 TL’yi
aşan bölümü için
% 10
% 30
66
2014 Yılı El Kitapçığı
DV
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ MAKTU TUTAR VE ORANLARI
Maktu tutar
Damga vergisine tabi kağıtlar
veya Oran
I. Akitlerle ilgili kâğıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:
1. Mukavelename, taahhütname ve temliknameler
(Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira
(Binde 1,89)
bedeli üzerinden)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
(Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler
(Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda
(Binde 1,89)
taalluk edenler dahil)
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil
edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin
(Binde 1,89)
sözleşmeler
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar:
1. Tahkimnameler
(41,20 TL)
2. Sulhnameler
(41,20 TL)
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında
düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı
(231,10 TL)
ihtiva edenler dahil)
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmî heyetlerden ve idarî davalarla
ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilâm
ve kararlarla hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler
(Binde 9,48)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
(41,20 TL)
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire
ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale (Binde 5,69)
kararları
III. Ticarî işlemlerde kullanılan kâğıtlar
1. Ticarî ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise)
(14,40 TL)
ab) Rehin senedi (Varant)
(8,50 TL)
ac) İyda senedi
(1,60 TL)
ad) Taşıma senedi
(0,60 TL)
2014 Yılı El Kitapçığı
(8,50 TL)
(Binde 9,48)
(Binde 9,48)
(14,40 TL)
(31,80 TL)
(15,40 TL)
(15,40 TL)
(1,60 TL)
(6,40 TL)
(0,60 TL)
(6,40 TL)
(Binde 9,48)
(Binde 7,59)
(Binde 7,59)
(Binde 7,59)
0,60 TL
DV
b) Konşimentolar
c) Deniz ödüncü senedi
d) İpotekli borç senedi, irat senedi
2. Ticarî belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
b) Resmî dairelere ve bankalara ibraz edilen
bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar
bb) Gelir tabloları
bc) İşletme hesabı özetleri
c) Barnameler
d) Tasdikli manifesto nüshaları
e) Ordinolar
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet
alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar
dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmî dairelere
verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra
senetleri ile bu ödemelerin resmî daireler nam ve
hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak
hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine
tediyesini temin eden kâğıtlar
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat
ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı
alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen
makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler
adına açılmış veya açılacak carî hesaplara nakledildiği
veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli
veya tediyeyi temin eden kâğıtlar
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler
d) İcra dairelerince resmî daireler namına şahıslara
ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir
nüshası vergiye tâbidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen
liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
b) Vergi beyannameleri:
67
68
2014 Yılı El Kitapçığı
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri
bc) Katma değer vergisi beyannameleri
bd) Muhtasar beyannameler
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi
beyannameleri hariç)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim
bildirgeleri
f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar
beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece
muhtasar beyanname için
3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 TL’den fazla
maktu ve nispî vergiye tâbi olanların resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri
(41,20 TL)
(55,00 TL)
(27,20 TL)
(27,20 TL)
(27,20 TL)
(55,00 TL)
(20,30 TL)
(20,30 TL)
(32,30 TL)
(0,60 TL)
DV
DAMGA VERGİSİNDE ÜST SINIR
Yıllar
Sınır
01.01.2009’dan itibaren
1.136.904,10 TL
01.01.2010’dan itibaren
1.161.915,90 TL
01.01.2011’dan itibaren
1.251.383,40 TL
01.01.2012’den itibaren
1.379.775,30 TL
01.01.2013’den itibaren
1.487.397,70 TL
01.01.2014’ten itibaren
1.545.852,40 TL
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI
 Mobil (cep) telefon aboneliğinin ilk tesisinde vergi
40,00 TL
 Mobil (cep) telefon işletmelerince verilen tesis, devir,
nakil ve haberleşme hizmetleri ………........................
% 25
 Radyo, televizyon yayınlarının uydu ve kablolu
hizmetlerinde ………………………………...................
% 15
 Diğer telekomünikasyon hizmetlerinde .......................
% 15
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ ORANLARI
 Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde
%5
 At yarışlarında
%7
 Diğer şans oyunlarında
% 10
2014 Yılı El Kitapçığı
69
HARÇLAR
01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanan harçların tam listesi
için bkz. 71 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği
BAZI HARÇLAR İLE İLGİLİ
MAKTU TUTAR VE NİSPİ ORANLAR
VERGİ YARGISI HARÇLARI:
I- Başvurma harcı:
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahk. başvurma ...
b) Danıştay'a başvurma ...................................................
c) Danıştay’a temyiz başvurularında …………………...…
d) Bölge İdare Mahk. itirazen yapılan başvurularda ……..
II- Nispi harçlar:
a) Vergi mahkemesi ile Bölge İdare Mahkemesi kararlarında: Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı
mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin
nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin
kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu
vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara
bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden 25,20
TL’den az olmamak üzere...............................................
b) Danıştay kararlarında: Karar altına alınan uyuşmazlık
konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile
bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden
52,40 TL’den az olmamak üzere ……….………………..
(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
III- Maktu harç:
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi
tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer
işlemlerle ilgili:
a) Vergi mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi
kararlarında …………………………………….………
b) Danıştay kararlarında ..............................................
c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştay'ın yürütmenin
durdurulması kararlarında .......................................
IV- Suret harçları:
a) Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için
karar suretinin her sayfasından (fotokopiler dahil) …..
Tutar /
Oran
25,20
52,40
109,20
72,80
Binde
4.55
Binde
9.10
25,20
52,40
52,40
1,10
HK
Harçlara tabi işlemler
HK
70
2014 Yılı El Kitapçığı
NOTER HARÇLARI
I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1. Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet,
Binde
mukavelename ve kağıtlardan beher imza için...........
1,13
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı
52,40 TL’den az, 26.891,50 TL’den çok olamaz.
2. Emanet harçları: Saklanmak üzere noterlere tevdi
Binde
edilen değeri belli emanetlerden .................................
2,27
Harç miktarı 3,80 TL’den az olamaz, harç yıllık olarak
hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak
yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.
Binde
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı .....................
4,55
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl
için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar
olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler
takdir yolu ile tespit edilir.
4. Konişmento yazılması harcı: Konişmento yazılmasında
eşyanın her gayrisafi tonundan .................................... 0,471
II. Maktu harçlar:
1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı
kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet,
mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden ..........
8,20
2. Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri
muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak
tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan
muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için ................. 14,40
3. Vekaletnameler:
a) Özel vekaletnamelerde beher imza için .....................
6,80
b) Genel vekaletnamelerde beher imza için ................... 10,80
4. Defter tasdiki:
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Her defter)
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler ……... 20,30
bb) Serbest meslek kazanç defteri ........................... 25,20
cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler ................ 25,20
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
- 100 sayfaya kadar (100 dahil).............................
6,60
- 100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 6,60
5. Suretler ve tercümeler:
a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü
mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin
ve fotokopilerinin beher sayfasından .....................
1,60
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış
kağıtların suretleri ve tercümeleri beher
sayfasından (Fotokopiler dahil) .............................
3,80
6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri
belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için
(Yıl kesirleri tam sayılır).................................................
7. Tespit ve tutanak harçları: Mukavelename, senet veya
yazılı kağıtların veya bir şeyin veya yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti..........
8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan
alınacak harçlar: Davet üzerine piyango ve hususi
müesseselerin kur'a, seçim ve toplantılarında hazır
bulunarak düzenlenecek tutanaklarda .........................
9. Düzeltme harcı: Evvelki işin mahiyet ve değeri
değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait
beyannamelerden her imza için ...................................
10. Mukavele feshi harcı: Değeri belli bir borç veya bir
taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin
feshinde beher imza için ..............................................
11. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi
makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve
mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile
vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi,
babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri,
ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi
ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve
kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından
re'sen düzenlenecek tutanaklardan ..............................
TRAFİK HARÇLARI:
1. Sürücü Belgesi Harçları:
a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil) ….….
b) B sınıfı sürücü belgelerinden …………………..….….
c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden ............................
d) Uluslararası sürücü belgelerinden ………………..….
e) Diğer sürücü belgelerinden .......................................
2. Sürücü Belgesi Vize Harçları: Karayolları Trafik
Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak
sürücü belgesi vize işlemlerinde (stajyer sürücü
belgeleri dahil), ilgili sürücü belgesi harçlarının .........
3. Ruhsat (İzin) Harçları:
Karayolları Trafik Kanununun;
a) 13. maddesine göre verilecek izin belgelerinden …..
b) 16. maddesine göre verilecek izin belgelerinden …..
c) 17. maddesine göre verilecek izin belgelerinden …..
d) 33. maddesine göre verilecek her izin belgesinden……
e) 35. maddesine göre verilecek işletme belgesinden ..
71
14,40
14,40
267,50
3,00
3,00
52,40
115,10
346,70
115,10
231,10
578,20
1/4’ü
320,70
643,40
1.289,40
643,40
3.225,50
HK
2014 Yılı El Kitapçığı
HK
72
2014 Yılı El Kitapçığı
4. Geçici Trafik Belgeleri Harçları:
a) A sınıfı trafik belgelerinden .......................................
b) Diğerlerinden ............................................................
c) Karayolu uygunluk belgesi verilemeyen araçlara
verilen izin belgesinden ............................................
PASAPORT VİZE VE İKAMET TEZKERESİ HARÇLARI:
1. Pasaport Harçları
- 6 aya kadar olanlar ....................................................
- 1 yıl için olanlar ..........................................................
- 2 yıl için olanlar ..........................................................
- 3 yıl için olanlar ..........................................................
- 3 yıldan fazla süreli olanlar ........................................
2. Vize müracaat ve vize harçları:
a. Giriş vizeleri
- Tek giriş ......................................
- Müteaddit giriş ............................
b. Transit vizeleri - Tek transit ...................................
- Çift transit ...................................
c. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine
verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri…….
3. İkamet tezkeresi harçları:
- 1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için tezkere
başına (22,60 TL)’den az, (115,10 TL)’den çok olamaz
- 1 aydan sonraki her ay için………………………………
İMTİYAZNAME VE RUSHATNAME HARÇLARI:
1. Marka Harçları
a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için) …………….....
b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf
için ek olarak) …………………………………………..
c) Marka yenileme harcı ………………..……………….
d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı ..…
e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı ……..……..…
f) Marka devir işlemi kayıt harcı …………..…………….
g) Lisans kayıt ve yenileme harcı …………..………......
h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı ………..……......
ı) Rehine işlemi kayıt harcı ………...……………………
i) Rüçhan hakkı kayıt harcı ………………...……………
j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti
düzenleme harcı ………………..………………….......
k) Öncelikli başvuru harcı …………..…………………....
l) Uluslararası başvuru harcı ……….……………………
2. Meslek Erbabı Vesika Harçları
a. Avukatlık ruhsatnameleri ………………………..…….
b. Gümrük müşavirliği izin belgesi ………………………
c. Gümrük müşavirliği yardımcısı izin belgesi …..…….
1.880,60
186,50
213,50
96,10
140,50
229,30
325,50
458,70
320,70
1.074,10
320,70
643,40
536,00
12,10
76,50
74,40
74,40
193,40
257,90
156,70
143,60
257,90
94,80
148,90
103,60
74,40
1.203,70
74,40
536,50
2.150,60
1.074,30
2014 Yılı El Kitapçığı
73
DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNUNA TABİ KAĞITLAR
Değerli Kağıdın Cinsi
2009 2010 2011 2012 2013
1. Noter kağıtları:
-Noter kağıdı ………….….…
-Beyanname ........................
-Protesto, vekaletname,
re'sen senet ……….....……
2. Kira sözleşme kağıtları
3. Pasaportlar
4. Yabancılar için ikamet
tezkereleri
5. Askerlik cüzdanları
6. Nüfus cüzdanları
7. Aile cüzdanı
8. Bono kağıtları
9. Sürücü belgeleri
10. Sürücü çalışma belgeleri
(karneleri)
11. Motorlu araç trafik belgesi
12. Motorlu araç tescil belgesi
13. İş makinesi tescil belgesi
14. Banka Çekleri (Her bir
çek yaprağı)
15. Mavi Kart
3,00
3,00
5,00
5,00
2014
7,55
7,55
6,50 10,00 10,80 12,50 14,50
-----90,00 138
54 62,50 72,00
15,10
-75,00
149
6,25
6,25
1,00
0,36
1,03
1,00
7,25
7,25
90,00 138
5,40
5,40
2,60
1,27
172
198
206
-----3,00 4,60 5,00 5,75 6,50
30,00 46,00 50,00 58,00 66,00
-----40,00 62,00 67,00 77,50 89,00
-6,75
69,00
-92,50
40,00 62,00 67,00 77,50 89,00
92,50
40,00 62,00 67,00 77,50 89,00
30,00 46,00 50,00 58,00 66,50
30,00 46,00 50,00 58,00 66,50
92,50
69,50
69,50
2,00
4,50
4,75
6,00
6,75
3,10
3,30
3,80
Not: Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2013 tarihinden itibaren
saymanlıklar, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile
bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.
HK
KONSOLOSLUK HARÇLARI
 01/01/2013 tarihinden itibaren alınacak konsolosluk harç
miktarları ve değerli kağıt bedellerinin hesaplanmasına
esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2.00 TL’dir. Buna
göre, uygulanacak emsal sayılar 492 sayılı Kanuna bağlı;
a) (2) sayılı tarifedeki miktarlar için ….…………..……..…...
b) (5) sayılı tarifedeki miktarlar için …………………....……
c) (6) sayılı tarifenin "I- Pasaport Harçları" başlıklı
bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport
harcı miktarları için…………………………………………
d) (6) sayılı tarifedeki miktarlar için …………………..…...…
e) (7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için ………..
f) Diğer tarifelerdeki miktarlar için…………………………….
TTK
74
2014 Yılı El Kitapçığı
TÜRK TİCARET KANUNU
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE KABAHAT
KABUL EDİLEN FİİLLER VE CEZALARI
Sıra Kabahat olarak tanımlanan fiil
Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda
1
bulunulması
Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri,
ticaret unvanıyla yapmaması ve işletmesiyle
2
ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında
imzalamaması
Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin
3 görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde
yazılmaması
Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin
dayanağını oluşturan belgelerde ticaret
unvanının, işletmenin merkezinin, ticaret sicili
numarasının ve şirket internet sitesi oluşturma
4
yükümlülüğüne tabi ise internet sitesi adresinin
gösterilmemesi, internet sitesi yükümlülüğü
olan sermaye şirketlerince bu bilgilerin internet
sitesine konulmaması
İnternet sitesi kurma yükümlülüğü olan anonim
şirketlerin; yönetim kurulu başkan ve üyelerinin
adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve
ödenen sermaye miktarını, limited şirketlerin;
müdürlerinin adları ve soyadları ile taahhüt
5
edilen ve ödenen sermaye miktarını,
sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketlerin de yöneticilerinin adları ve soyadları
ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye
miktarını, internet sitelerinde yayımlamamaları
Tacirin, ticari işletmenin açıldığı günden
itibaren onbeş gün içinde, ticari işletmesini ve
6
seçtiği ticaret unvanını tescil ve ilan
ettirmemesi
Tacirin kullanacağı ticaret unvanını ve bunun
altına atacağı imzayı, notere onaylattırdıktan
sonra sicil müdürlüğüne vermemesi, tacir tüzel
7
kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya
yetkili
kimselerin
imzalarının
notere
onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilmemesi
2012
2013
2014
2.000 2.156 2.240
2.000 2.156 2.240
2.000 2.156 2.240
2.000 2.156 2.240
2.000 2.156 2.240
2.000 2.156 2.240
2.000 2.156 2.240
2014 Yılı El Kitapçığı
9
10
11
12
13
14
2.240
2.000 2.156
2.000 2.156 2.240
2.000 2.156 2.240
2.000 2.156 2.240
2.000 2.156 2.240
2.000 2.156 2.240
2.000 2.156 2.240
TTK
8
Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin
şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş
gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret
unvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil
ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili
kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra
sicil müdürüne vermemeleri
Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari
işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin, açıldıkları
günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve
seçtikleri ticaret unvanını bulundukları yerin
ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube
adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere
onaylattıktan
sonra
sicil
müdürüne
vermemeleri, yerleşim yeri Türkiye’de bulunan
tam yetkili bir ticari mümessil atamamaları
Gerçek kişi tacirin ticaret unvanındaki adının
ve soyadının kısaltılarak yazılması
Kollektif şirketin ticaret unvanında, bütün
ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve
soyadıyla şirketin ve türünü gösterecek bir
ibareye yer verilmemesi
Adi veya sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketlerin ticaret unvanlarında,
komandite ortaklardan en az birinin adının ve
soyadının, şirketin ve türünün gösterilmemesi,
bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer
ortakların adları ve soyadlarına yer verilmesi
Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin, ticaret
unvanlarında işletme konusunun gösterilmemesi, ticaret unvanlarında, “anonim şirket”,
“limited şirket” ve “kooperatif” kelimelerinin
bulunmaması, bu şirketlerin ticaret unvanında,
gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı
takdirde, şirket türünü gösteren ibarelerin, baş
harflerle veya başka bir şekilde kısaltma
yapılarak yazılması
Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve
diğer tüzel kişilerin ticaret unvanlarında
adlarının bulunmaması, donatma iştirakinin
ticaret unvanında, ortak donatanlardan en az
birinin adı ve soyadının veya deniz ticaretinde
kullanılan geminin adının yer almaması, ticaret
unvanındaki soyadların ve geminin adının
kısaltılması, ticaret unvanında donatma
iştirakinin belirtilmemesi
75
TTK
76
2014 Yılı El Kitapçığı
15 Bir ticaret unvanına Türkiye’nin herhangi bir
sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş
bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için
gerekli olduğu takdirde, ek yapılmaması
Her şubenin, kendi merkezinin ticaret unvanını,
16
şube olduğunu belirterek kullanmaması
Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin
Türkiye’deki şubesinin ticaret unvanında,
17
merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve
şube olduğunun gösterilmemesi
18 İşletme adının tescil ve ilan ettirilmemesi
Defterlerin üçüncü kişi uzmanlara, makul bir
süre içinde yapacakları incelemede işletmenin
19
faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir
verebilecek şekilde tutulmaması
İşletme faaliyetlerinin oluşumunun ve
20
gelişmesinin defterlerden izlenememesi
Tacirin, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş
21 bulunan her türlü belgenin, kopyasını, yazılı,
görsel veya elektronik ortamda saklamaması
Ticari defterlerin açılış veya kapanış
22
onaylarının yaptırılmaması
23 Defterlerin Türkçe tutulmaması
Defterlerde, kısaltmaların, harflerin, rakamların
24 ve sembollerin kullanılması halinde bunların
anlamlarının açıkça belirtilmemesi
Defterlere yazımların ve diğer gerekli kayıtların
25 eksiksiz doğru, zamanında ve düzenli olarak
yapılmaması
Defterlere yapılan bir kaydın, önceki içeriği
26 belirlenemeyecek şekilde çizilmesi ve
değiştirilmesi
Defterlerde, kayıt sırasında mı yoksa daha
27 sonra
mı
yapıldığı
anlaşılmayan
değiştirmelerin yapılması
Defterlerin ve diğer kayıtların elektronik
ortamda tutulması durumunda, bu bilgilerin her
28
zaman
kolaylıkla
okunmasının
temin
edilmemiş olması
29 Hileli envanter çıkarılması
Elektronik ortamda saklanan belgelerin ibraz
30
edilememesi
Finansal tabloların, Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu tarafından
31
yayımlanan muhasebe standartlarına göre
düzenlenmemesi
2.000 2.156 2.240
2.000 2.156 2.240
2.000 2.156 2.240
2.000 2.156 2.240
4.000 4.312 4.481
4.000 4.312 4.481
4.000 4.312 4.481
4.000 4.312 4.481
4.000 4.312 4.481
4.000 4.312 4.481
4.000 4.312 4.481
4.000 4.312 4.481
4.000 4.312 4.481
4.000 4.312 4.481
4.000 4.312 4.481
4.000 4.312 4.481
4.000 4.312 4.481
77
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE SUÇ
KABUL EDİLEN FİİLLER VE CEZALARI
Suç Olarak Kabul Edilen Fiiller
Öngörülen Ceza
Şirketler topluluğuna dahil bağlı şirketler tarafından
hakim şirketle yapılan işlemler hakkında rapor
200 günden az
düzenlenmemesi, hakim şirket yönetim kurulunca
olmamak üzere
bağlı şirketlerle olan ilişkilere yönelik raporun
adli para cezası
düzenlenmemesi
100-300 gün adli
İnternet sitesi oluşturulmaması
para cezası
Kanunda belirtilen içeriklerin internet sitesinde
100 güne kadar adli
yayımlanmaması
para cezası
Ayni sermayenin veya devralınacak işletme ile
ayınların değerlemesinde emsaline oranla yüksek
90 günden az
fiyat biçilmesi, işletme ve aynın niteliğinin veya
olmamak üzere
durumunun farklı gösterilmesi ya da başka bir
adli para cezası
şekilde yolsuzluk yapılması (md. 562/10, 551)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarınca
300 günden az
istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi veya
olmamak üzere
denetimin engellenmesi (md. 62/4)
adli para cezası
Tacirin ticaret unvanına, kimliği, işletmesinin
genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında,
3 aydan 2 yıla
üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına
kadar hapis veya
sebep olacak nitelikte, gerçeğe ve kamu düzenine
adli para cezası
aykırı olarak ekler yapması (md. 46/1)
Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişilerin ticaret
3 aydan 2 yıla
unvanlarına bir şirketin var olduğu izlenimini
kadar hapis veya
uyandıracak şekilde ek yapmaları (md. 46/2)
adli para cezası
“Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” kelimelerinin
3 aydan 2 yıla
bir ticaret unvanına bakanlar kurulu kararı
kadar hapis veya
olmaksızın ek yapılması (md. 46/3)
adli para cezası
3 aydan 2 yıla
Ticaret unvanının, işletmeden ayrı olarak başkasına
kadar hapis veya
devredilmesi (md. 49)
adli para cezası
300 günden az
Kurucular tarafından düzenlenen beyanın doğru ve
olmamak üzere
eksiksiz düzenlenmemesi (md. 562/5-a, 349)
adli para cezası
1-3 yıl hapis ve
Ticari sırların izinsiz kullanılması veya açıklanması
5000 güne kadar
(md. 562/7, 527)
adli para cezası
Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya
3 aydan 2 yıla
karşılığı kanun veya esas sözleşme hükümleri
kadar hapis veya
gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya
adli para cezası
ödenmiş gibi göstermek (md. 562/9, 550)
6 aydan 2 yıla
Halktan izinsiz para toplamak (md. 562/11, 552)
kadar hapis cezası
TTK
2014 Yılı El Kitapçığı
SGK
78
2014 Yılı El Kitapçığı
İŞ HUKUKU VE
SGK MEVZUATI
SİGORTA PRİMİNE ESAS ALINACAK ÜCRET TUTARI
01.01.2014 - 30.06.2014 tarihleri arasında uygulanacak miktar
Alt sınır (Taban): Günlük – 35,70;
Aylık – 1.071,00
Üst sınır (Tavan): Günlük – 232,05;
Aylık – 6.961,50
01.07.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında uygulanacak miktar
Alt sınır (Taban): Günlük – 37,80;
Aylık – 1.134,00
Üst sınır (Tavan): Günlük – 245,70;
Aylık – 7.371,00
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
01.01-30.06.2014 01.07-31.12.2014
Brüt Ücret (Asgari Ücret)
1.071,00 TL
1.134,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)
149,94 TL
158,76 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1)
10,71 TL
11,34 TL
Damga Vergisi (% 0,759)
----Kesintiler Toplamı
160,65 TL
170,10 TL
Net Ücret
910,35 TL
963,90 TL
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANI
Prime esas aylık brüt kazanç üzerinden;
1) İşçi Payı - % 1; 2) İşveren Payı - % 2; 3) Devlet Payı - % 1
SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI,
ÇOCUK VE AİLE ZAMMI İLE SİGORTA TUTARLARI
01.01-30.06.2014 01.07-31.12.2014
Yemek Parası (Günlük) (%6)
2,14 TL
2,27 TL
Çocuk Yardımı (Aylık) 2 çocuk (%2)
21,42 TL
22,68 TL
Aile Yardımı (Aylık) (%10)
107,10 TL
113,40 TL
Özel Sigorta Ödemeleri (%30)
321,30 TL
340,20 TL
50 VE DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE
ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU ORANI VE CEZALARI
Kamu
Özel
Çalıştırmama
Sektörü
Sektör
Cezası
Engelli İşçi Çalıştırma
%4
%3
1.903,00 TL
Eski Hükümlü Çalıştırma
%2
1.903,00 TL
Toplam
%6
%3
Ay/Yıl
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
79
SGK GECİKME ZAMMI ORANLARI (Aylık)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.10 1.59 1.26 1.26 0.64 0.57 0.87 0.50
1.10 1.45 1.30 1.17 0.64 0.65 0.76 0.47
1.09 1.52 1.35 1.12 0.67 0.71 0.76 0.46
1.09 1.47 1.41 1.05 0.70 0.71 0.79 0.53
1.17 1.45 1.50 0.92 0.76 0.67 0.76 0.41
1.40 1.43 1.64 0.96 0.70 0.72 0.76 0.55
1.64 1.36 1.57 0.88 0.66 0.71 0.76 0.68
1.56 1.43 1.46 0.76 0.64 0.70 0.65 0.80
1.61 1.41 1.44 0.73 0.63 0.62 0.58 0.80
1.67 1.27 1.57 0.61 0.61 0.67 0.58 0.62
1.59 1.26 1.63 0.68 0.61 0.84 0.48 0.71
1.63 1.28 1.43 0.72 0.62 0.84 0.47 0.71
YILLIK ASGARİ ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ
Hizmet Süresi
Asgari İzin Süresi
1 yıldan 5 yıla kadar olanlara (5 yıl dahil)
14 iş günü
5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara
20 iş günü
15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara
26 iş günü
18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçilere
en az 20 iş günü
İŞ AKDİNİN FESHİNDE ASGARİ İHBAR SÜRESİ VE İHBAR
TAZMİNATI TUTARLARI
Asg. İhbar
İhbar
Hizmet Süresi
Süresi
Tazminatı
İşi 6 aydan az sürmüş işçi için
2 hafta
2 haftalık ücret
İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş
4 hafta
4 haftalık ücret
İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş
6 hafta
6 haftalık ücret
İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için
8 hafta
8 haftalık ücret
4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(19.01.2013’den itibaren)
Sigortalı İşveren Toplam
Sigorta Kolları
Payı (%) Payı (%)
(%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
2
2
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sig. Primi
9
11
20
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları
Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı
9
12 - 14
21 - 23
Uygulanan İşyerleri İçin)
Genel Sağlık Sigortası Primi
5
7,5
12,5
Toplam
14
21,5–23,5 35,5–37,5
SGK
2014 Yılı El Kitapçığı
SGK
80
2014 Yılı El Kitapçığı
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(19.01.2013’den itibaren)
Sigorta Kolları
Toplam (Sigortalı) (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
2
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi
20
Genel Sağlık Sigortası Primi
12,5
Toplam
34,5
4/c (Devlet Memurları) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM
ORANLARI (01.10.2008’den itibaren)
Sigortalı İşveren
Toplam
Sigorta Kolları
Payı (%) Payı (%)
(%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sig. Primi
9
11
20
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi
9
14,33 - 21 23,33 - 30
Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)
Genel Sağlık Sigortası Primi
5
7,5
12,5
Toplam
14
18,5–28,5 32,5–42,5
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)
Sigorta Kolları
Toplam (Sigortalı) (%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi
20
Genel Sağlık Sigortası Primi
12
Toplam
32
4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP
ORANLARI (19.01.2013’den itibaren)
Sigorta Kolları
Sigortalı İşveren
Toplam
Payı (%) Payı (%)
(%)
Sosyal Güvenlik Destek Primi
7,5
22,5
30
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
2
2
Toplam
7,5
24,5
32
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP
ORANLARI (01.10.2008’den itibaren)
SGDP Kesintisine Tabi Emekli
2008 2009 2010 2011’den
Aylığı
Yılında Yılında Yılında İtibaren
4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili
yılı Ocak ayında ödenen en
% 12 % 13 % 14
% 15
yüksek yaşlılık aylığını geçmemek
üzere, emekli aylığı üzerinden
2014 Yılı El Kitapçığı
3.438,22 TL
………... TL
KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI
İş Kanunu’nun 14/1. maddesinde, işçinin işe başladığı tarihten itibaren
hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için, işverence işçiye
30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeneceği, bir yıldan artan
süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılacağı, 12. fıkrasında ise
kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük sürenin hizmet akitleri veya toplu iş
sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebileceği hususu belirtilmektedir.
Bununla beraber, kıdem tazminatı hesaplanmasında kanun koyucu
ayrılacak yıllık kıdem tazminatı taban (asgari ücret) ve tavanını belirtmiş
ve buna uyulmaması halinde cezai müeyyide getirmiştir.
Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin aldığı son brüt/gayrisafi
ücret dikkate alınır. Bu nedenle, kıdem tazminatının tespitinde İş
Kanunu’nun 26/1 maddesinde yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış
olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan
menfaatler göz önünde bulundurulur. Bu menfaatlerin belirlenmesinde
şu hususlara dikkat edilmelidir.
1- Yapılan ödemenin akitten veya kanundan doğması,
2- Süreklilik arz etmesi,
3- İşçiye sağlanan bir menfaat niteliği taşıması,
4- Para ve para ile ölçülebilir olması,
Bu esaslardan birinin bulunmaması halinde, işçiye sağlanan menfaat
kıdem tazminatının hesabına dahil edilmez. Örneğin; sözleşmeden ve
kanundan doğmayan ve süreklilik taşımayan bir cep harçlığı, bayram
harçlığı, kıdem tazminatına yansıtılacak nitelikteki ödemelerden
değildir.
Kıdem tazminatının hesabında bir yıl 365 gün olarak alınmalıdır. Net
olarak yapılan ödemelerin brüt tutarı bulunarak hesaplama bu miktar
üzerinden yapılmalıdır.
Kıdem tazminatının hesaplanabilmesi için öncellikle işçinin günlük
ücretinin bilinmesi gerekir. Dolayısıyla, ücret saat başına göre
belirlenmişse 7.5 ile çarpılarak, aylık belirlenmişse 30’a bölünerek
günlük ücret bulunur. Bununla birlikte, işçi çıplak ücretten başka
menfaatler sağlamışsa, bu ödemelerin yıllık toplamı 365’e bölünerek
günlük ücrete isabet eden kısım bulunur.
Kıdem Tazminatı = Günlük Ücret x 30 x Hizmet Süresi (tam yıl)
Tam yıldan artan süreler için;
Toplam Kıdem Tazminatı = [Günlük Ücret x 30 x Hizmet
Süresi (Tam Yıl)] + [Günlük Ücret x (Tam Yıldan Artan
Gün Sayısı x 30 / 365)]
SGK
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
01.01.2014 – 30.06.2014 tarihleri arasında
01.07.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında
81
SGK
82
2014 Yılı El Kitapçığı
SS ve GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA
CEZALARI (TL) (01.01.2014 – 30.06.2014)
Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş
bildirgesinin verilmemesi yada e-Sigorta ortamında
1.071,00
bildirilmesi gerektiği halde bildirilmemesi, her bir sigortalı için
aylık AÜ tutarında
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin Kurumca tespit
2.142,00
edilmesi, her bir sigortalı için aylık AÜ x 2 katı tutarında
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesinin Kurumca tespit
edildiği yada kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgelerden tespit edilmesi halinde ilgili idarenin yazısının Kuruma 5.355,00
intikal ettiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde tekrarlanması,
her bir sigortalı için aylık AÜ x 5 beş katı tutarında
İşyeri bildirgesinin verilmemesi yada e-Sigorta üzerinden
göndermekle yükümlü oldukları halde gönderilmemesi
- Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutan
3.213,00
işyerleri için aylık AÜ x 3 katı tutarında
- Diğer defterleri tutan işyerleri için aylık AÜ x 2 katı
2.142,00
tutarında
- Defter tutmakla yükümlü olmayan işyerleri için AÜ
1.071,00
tutarında
Asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin,
Kurumca belirlenen şekil ve usulde süresi içinde Kuruma
verilmemesi yada e-Sigorta yoluyla gönderilmemesi
(Her bir fiil için);
- Belgenin asıl olması halinde aylık AÜ x 2 katını (2.142,00
TL’yi) geçmemek üzere, belgede kayıtlı sigortalı sayısı
214,20
başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında
- Belgenin ek olması halinde aylık AÜ x 2 katını (2.142,00
TL’yi) geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı
133,88
sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında
Sigortalıların 30 günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre
içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin
Kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle ek belgenin Kurumca
535,50
re’sen düzenlenmesi;
A.Ü. x 2′yi geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı sayısı
başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında
Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma bildirilmediğinin
yada eksik bildirildiğinin mahkeme kararı, Kamu kurum ve
kuruluşlarından alınan bilgilerden veya Kurumun denetim ve
2.142,00
kontrolle görevli memurlarınca tespit edilmesi; (Belgenin asıl
yada ek nitelikte olup olmadığı ile işverence düzenlenip
düzenlenmediğine bakılmaksızın, aylık AÜ x 2 katı)
83
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve
kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM
ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma 2.142,00
bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği
her bir ay için, aylık A.Ü. x 2 katı tutarında
İşyerine ait defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin
Kurumca gönderilen yazının alındığı tarihten itibaren 15 gün
içinde mücbir sebep olmaksızın Kuruma ibraz edilmemesi:
- Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için
12.852,00
aylık AÜ x 12 katı tutarında
- Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için aylık AÜ x 6
6.426,00
katı tutarında
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık AÜ x 3 katı
3.213,00
tutarında
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle
birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde,
geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:
- Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,
535,50
A.Ü. x 12 aşmamak üzere aylık AÜ yarısı tutarında
- Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, A.Ü. x 6
535,50
aşmamak üzere AÜ ücretin yarısı tutarında
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, A.Ü. x 3
535,50
aşmamak üzere aylık AÜ yarısı tutarında
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme
hesabı esasına göre defter tutulması halinde, A.Ü. x 12 katı 12.852,00
tutarında
Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için aylık asgari
535,50
ücretin yarısı tutarında
İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve
tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen
defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari
para cezası uygulanmaksızın:
- Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,
12.852,00
aylık A.Ü. x 12 katı tutarında
- Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık A.Ü. x
6.426,00
6 katı tutarında
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, aylık A.Ü. x 3 katı
3.213,00
tutarında
Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek
bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen
2.142,00
kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan
kurum ve kuruluşlar ile bankalara, A.Ü x 2 katı tutarında
Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (BağKur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi
1.071,00
düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel
kişilere aylık asgari ücret tutarında(*)
SGK
2014 Yılı El Kitapçığı
SGK
84
2014 Yılı El Kitapçığı
Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma
bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine, aylık 1.071,00
asgari ücret tutarında(*)
Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma
1.071,00
bildirmeyen kamu idarelerine, aylık asgari ücret tutarında(*)
İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve
bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu
idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı 1.071,00
Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan
kurum ve kuruluşlara, aylık asgari ücret tutarında(*)
Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin
sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip,
sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen
107,10
kamu idareleri ile bankalara, sigortalı başına aylık asgari
ücretin onda biri tutarında(*)
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve
bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına
bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma 1.071,00
bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim
yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında(*)
Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan
işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların
verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde
1.071,00
Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye
yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim
yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında(*)
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının
5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma
görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına 5.355,00
engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili
diğer kişilere, A.Ü. x 5 katı tutarında
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının
görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit
10.710,00
kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili
diğer kişilere, A.Ü. x 10 katı tutarında
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi
kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri
belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen
5.355,00
kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla
kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler
hakkında, A.Ü. x 5 katı tutarında
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi
kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç
veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, 2.142,00
kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel
kişiler hakkında, A.Ü. x 2 katı tutarında
2014 Yılı El Kitapçığı
107,10
535,50
107,10
535,50
1.071,00
(*) Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca
yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi
mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da
kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere,
bildirgenin veya belgenin yasal süresinden sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün
içinde verilmesi ve söz konusu cezaların tebliğ tarihini takip eden günden itibaren
15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranında uygulanır.
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK
PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014’ten itibaren)
Cezayı Gerektiren Fiil
İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her
işçi için)
İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan
işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt
işveren için ayrı ayrı)
Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)
Ceza
Miktarı
149
15.226
1.520
SGK
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği
ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden
istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik
ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari
ücretin onda biri tutarında
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği
ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden
istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına
aylık asgari ücretin yarısı tutarında
4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506
sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara ilişkin
bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule
uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik
veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde
anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında
işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve
belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza
tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi
için asgari ücretin onda biri tutarında (*)
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesinin altıncı
fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü
oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile
bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi
yapanlara aylık asgari ücretin yarısı tutarında
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun Ek 6. maddesine göre
yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine
getirilmemesi halinde, her bir fiil için aylık asgari ücret tutarında
85
SGK
86
2014 Yılı El Kitapçığı
İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için
Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için
Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için
Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan
her işçi için
Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi
yazılan her işçi için
Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten
çıkarılan her bir işçi için
Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için
Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay
için
Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden
doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi
halinde her işçi ve her ay için
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın
zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına
ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için
Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her
ay için
Ücret hesap pusulası düzenlememek
Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek
Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının
genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye
vermemek
Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı
altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla
çalıştırılan her bir işçi için
Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için
Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen
her işçi için
İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti
ödenmeyen her bir işçi için
İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya
eksik kullandırılan her işçi için
Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine
uymamak
Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan
çalıştırılan her işçi için
Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak
İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve
gündüz postalarını değiştirmemek
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine
aykırı davranmak
18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve
su altında çalıştırmak
122
122
122
122
122
504
1.903
1.903
139
139
139
504
504
504
246
246
246
246
246
1.343
246
1.343
1.343
1.343
1.343
2014 Yılı El Kitapçığı
1.343
1.343
1.343
1.343
1.399
279
1.399
1.399
1.399
1.399
1.399
615
279
279
1.399
1.399
15.226
12.181
12.181
12.181
12.181
SGK
Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik
hükümlerine aykırı davranmak
Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak
veya ücretsiz izin vermemek
İşçi özlük dosyalarını düzenlememek
Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak
İş sağlık ve güvenliği yönetmelik hükümlerine göre
alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için (alınmayan
önlemler için izleyen her ay aynı miktarda)
İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi
gereken işler veya ürünler için belge almamak
Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya
kapatılan işyerini izinsiz açmak
İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması ve
çalıştırması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı
ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile
diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı
olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek
Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan 16 yaşından küçük her
işçi ve yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı
çalıştırılan her işçi için
Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki
eğitim almamış her işçi için
Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan
her bir işçi için
Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için
Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe
uymamak
İş Kanununa göre çıkarılan yönetmeliklere aykırı davranmak
İş-kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma aracılık
faaliyetinde bulunmak
İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi
vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve
vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek
İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan
işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da
değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak
İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz
işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma
düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını
güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları
İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve
sonuçlandırmalarını engellemek
87
SGK
88
2014 Yılı El Kitapçığı
6331 S. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE
UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2014’ten itibaren)
Ceza
Cezayı Gerektiren Fiil
Miktarı
Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her
türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli
2.240
araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin
şartlara uygun hale getirilmesi çalışmalarının yapılmaması
İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup
uyulmadığını izlenmemesi, denetlenmemesi ve
2.240
uygunsuzlukların giderilmemesi
- Kanunda belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri
5.601
hekimi görevlendirilmemesi halinde her bir kişi için
- Aykırılığın devam ettiği her ay için
5.601
Kanunda belirlenen nitelikte diğer sağlık personeli görevlen2.800
dirilmemesi halinde ve aykırılığın devam ettiği her ay için
Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların
görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve
1.680
zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçların karşılanmaması
İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında
1.680
iş birliği ve koordinasyonun sağlanmaması
Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşlar
tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan
1.120
ve yazılı olarak bildirilen tedbirlerin yerine getirilmemesi
Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya
etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirilen kişi
veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların, başka işyerlerinden
1.680
çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların ve bunların
işverenlerinin bilgilendirilmemesi (her bir ihlal için ayrı ayrı)
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerinin
1.680
kısıtlanması (her bir ihlal için ayrı ayrı)
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işyeri sağlık ve güvenlik birimi
1.680
kurulmaması, 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen
haftalık çalışma süresinin dikkate alınmaması
- İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi
3.361
yapmaması veya yaptırılmaması
- Aykırılığın devam ettiği her ay için
5.041
İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışanların çalışma
ortamında maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik
1.680
gerekli kontrol, inceleme ve araştırmaların yapılmaması
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardımla ilgili
1.680
Kanunun hükümlerine aykırı hareket edilmesi
- Aykırılığın devam ettiği her ay için
1.680
Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda Kanunun
1.680
tahliye hükümlerine aykırı hareket edilmesi
- Aykırılığın devam ettiği her ay için
İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydının tutulmaması,
gerekli incelemeleri yaparak bunlarla ilgili raporların
düzenlenmemesi
İş kazalarının kazadan sonraki üç iş günü içinde; meslek
hastalıklarının, öğrenildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde
SGK’ya bildirilmemesi
Sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş
kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının ise
meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün
içinde SGK’ya bildirmemesi
Çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarının ve Kanunda
belirtilen hallerde sağlık muayenelerinin yapılmasının
sağlanmaması (gözetime tabi tutulmayan her çalışan için)
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten
sağlık raporu olmadan işe başlatılması
Çalışanların, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik
riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile ilgili yasal
hak ve sorumluluklar, ilk yardım, afetler ve yangınla mücadele
ve görevlendirilen kişiler konusunda bilgilendirilmemesi
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve mesleki eğitim
aldığını belgelemesi gerekenlerin çalıştırılmasına ilişkin
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının
sağlanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
Çalışan temsilcisi görevlendirilmemesi
Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya
tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için öneride
bulunduğu konularda gerekli tedbirlerin alınmaması
Çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının haklarının
kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli
imkânların sağlanmaması
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde iş sağlığı
ve güvenliği kurulu kurulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine
getirilmemesi (her bir aykırılık için ayrı ayrı)
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları ve
sanayi bölgeleri yönetimlerinin, iş sağlığı ve güvenliği
uyarılarına uymayan işyerlerini ÇSGB’ye bildirmemesi
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve
araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim
kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve
denetiminin yapılmasına engel olunması
Verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işin
yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam
ettirilmesi (fiil başka bir suç oluştursa dahi)
89
1.680
1.680
2.240
2.240
1.120
1.120
1.120
1.120
1.120
1.120
1.680
1.120
2.240
5.601
5.601
11.203
SGK
2014 Yılı El Kitapçığı
SGK
90
2014 Yılı El Kitapçığı
- İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan her çalışanın
ücretlerinin ödenmemesi veya başka bir iş verilmemesi
- Aykırılığın devam ettiği her bir ay için
- Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için önleme
politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanmaması
- Güvenlik raporu hazırlayıp ÇSGB’nin değerlendirmesine
sunmadan işyerinin faaliyete geçirilmesi
- ÇSGB’ce izin verilmeyen işyerinin açılması veya durdurulan
işyerinde faaliyete devam edilmesi
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (aylık olarak)
1.120
1.120
56.018
89.629
89.629
1.120
GÜMRÜK VERGİSİ KANUNUNA GÖRE UYGULANAN
İDARİ PARA CEZALARI
Kanun
Vergi Kaybına Neden Olan İşlem
Kesilecek Ceza
Maddesi
Serbest dolaşıma giriş rejimine veya bir
şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulan
Gümrük
eşyaya ilişkin yapılan kontrol sonucunda vergisinden ayrı
Madde
cins, tür, nitelik, miktar veya kıymet olarak bu farkın üç
234
bakımından farklılık tespit edilmesi ve katı olarak para
bunun bir vergi kaybına yol açması
cezası kesilir
durumunda verilecek ceza
Madde Antrepo veya gümrükçe uygun görülen
Verginin üç katı
235
yerlerden izinsiz eşya çıkarılması
para cezası
Madde Antrepo veya gümrükçe uygun görülen
Verginin üç katı
236
yerlerde noksan mal çıkması
para cezası
Madde Özet Beyan hükümlerinin ihlali (Bkz.
Gümrük vergisi
237
Gümrük Yönetmeliği md. 869)
kadar para cezası
Madde Dahilde işleme rejimi ile geçici ithalat Verginin iki katı
238
rejimine ilişkin hükümlerin ihlali
para cezası
İthalat ve ihracat vergilerinden muaf olsa
Eşyanın
dahi, gümrük kapıları dışında başka
ithalatında CİF
yerlerden izinsiz olarak eşya ithal veya
değerinin,
Madde
ihraç eden veya bunlara teşebbüs eden
ihracatında ise
239
yahut bu tür eşyayı gümrük işlemlerini
FOB değerinin
yaptırmaksızın yurda sokmak veya yurt %10’u oranında
dışına çıkarmak
para cezası
Gümrük Kanununa uygun olarak veya bu
Kanunla tanınmış yetkilere dayanılarak
Madde çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve
241
talimatlarla getirilen şekil ve usullere
aykırı hareket edenlere
78 TL
usulsüzlük cezası,
Md. 241/3 – 2 katı,
Md. 241/4 – 4 katı,
Md. 241/5 – 6 katı,
Md. 241/6 – 8 katı
2014 Yılı El Kitapçığı
91
SMMM KÖŞESİ
I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ (1. Grup İller)
İşin Mahiyeti
İşçisiz 1-3 İşçi 4-9 İşçi 10 ve Üstü
DEFTER TUTMA
1. İşletme Defteri*
Alım-Satım, Hizmet
91
106
119
162
Taşımacılık
91
106
119
162
İmalat – İnşaat
133
141
183
224
Zirai Kazançlar
91
106
127
162
Apartman ve Site Yönetimi
106
119
127
168
Dernek ve Vakıflar
121
133
146
191
2. Serbest Meslek K. Defteri*
141
154
162
204
3. Dernekler ve Vakıflar*
a-Merkez
141
154
162
224
b-Şubeler
70
85
91
119
4. Bilanço Esasına Göre Defterler**
a-Şahıs Firmaları, Adi Ortaklık,
Kolektif ve Adi Kom. Şirketler
Hizmet
254
276
298
342
Alım - Satım
276
298
320
364
İmalat - İnşaat
298
320
342
378
b-His. Kom. ve Limited Şirket
Hizmet
298
320
342
364
Alım - Satım
342
364
385
400
İmalat - İnşaat
378
400
422
465
c-Anonim Şirketler
Hizmet
422
465
531
633
Alım - Satım
465
508
553
654
İmalat - İnşaat
508
575
640
742
d-Kooperatifler
Köy Kalkınma ve Orman
131
146
160
181
Esnaf kefalet
146
160
168
189
Turizm - Tüketim
320
342
357
400
Taşımacılık
342
357
378
422
Üretim-Satış ve Yapı (ih.us.)
364
378
400
443
Yapı (Emanet Usulü)
378
400
422
465
* Bursa nüfusu 2.000.000’un üzerinde olduğundan % 10 artırılmış tutarlardır.
** İlave olarak Ba ve Bs bildirim formları verildiğinden % 4 artırılmış tutarlardır.
SMMM
2014 YILI SMMM ASGARİ ÜCRETLERİ
92
2014 Yılı El Kitapçığı
SMMM
II- BEYANNAME VE BELGE DÜZENLEME (1. Grup iller)
BEYANNAME TÜRÜ
1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
a-Münhasıran Ticari Kazanç bildirimi
b-Münhasıran Serbest Meslek Kazanç bildirimi
c-Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı bildirimi
d-Münhasıran Zirai Kazanç bildirimleri
e-Münhasıran Menkul Sermaye İradı bildirimi
f-Münhasıran Sair Kazanç ve İrat bildirimleri
g-Ticari Kazanç ve Diğer Gelir Unsurlarının bildirimleri
h-Serbest Meslek Kazancı ve Diğer Gelir Unsurlarının
bildirimleri
2. Kurumların Vergisi Beyannamesi
3. Diğer Beyannameler
a- KDV, Muhtasar ile Veraset ve İntikal
b- Banka Hesap Vaziyeti, SGK (Özel İnşaat - Aylık),
Diğer Beyan ve Bildirimler
4. E - Beyannameler
a- Aylık KDV E-Beyannameleri
b- Üç Aylık Muhtasar E-Beyannameleri
c- Geçici vergi E-Beyannameler
d- Yıllık E-Beyannameler
e- Aile Hekimliği İçin Verilecek E-Muhtasar Beyanname
f- Aile Hekimliği İçin Verilecek E-Bildirge (SGK)
ÜCRET
280
280
95
95
190
190
280
280
280
190
95
13
13
13
19
13
13
III- S.M. MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ (1. Grup iller)
1.KURULUŞ İŞLEMLERİ
A. Şahıs İşletmeleri
a. İsçisiz
b. İşçili
B. Adi Ortaklıklar
C. Kollektif ve Adi Komandit Şirketler
D. Limited Şirketler ve Kooperatifler
E. Anonim Şirketler
F. Yabancı Sermayeli Şirketler
G. Şube Açılışları
a. İl sınırlarında
b. İl dışında
190
240
330
370
750
930
2.100
230
460
2014 Yılı El Kitapçığı
190
220
220
220
260
300
750
930
750
560
520
520
520
520
520
520
470
560
190
175
170
50
45
55
160
220
480
480
%3
340
%2
SMMM
2.DEĞİŞİKLİKLER
A. Adres Değişikliği
B. Pay Devirleri
C. Ana Sözleşme Değişiklikleri
a. Adi ortaklık ve adi komandit şirketler
b. Kooperatifler ve Kollektif Şirketler
c. Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler
d. Anonim Şirketler
D. Sermaye Artırımı
a. Limited Şirketler
b. Anonim Şirketler
E. Şekil Değiştirme ve Birleşme
F. Genel Kurul İşlemleri
G. Sermaye Ödendi Tespiti Raporu
1- Nakdi sermayenin ödendiğinin tespiti
2- Geçmiş yıllar kârlarının sermayeye eklenmesi
3- Sermaye düzeltme ol. fark. sermayeye eklenmesi
4- 5811 SK ile özel fonların sermayeye eklenmesi tespit
5- Sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının tespiti
H. Öz Sermaye Tespit Raporu
3. DİĞER İŞLEMLER
A. Barkod İzni Alınması, İşyeri Açma İzin Belgesi
B. Marka Tescili, Patent
C. İhalelerde Ortaklık Durum Belgesi Tasdiki ve KİK
Fiyat Teklif Analizi
D. AB Fonlarında Desteklenen Projelerin Raporlanması
(Proje bazında 1.160 TL’den az olmamak üzere TL/saat)
E. Yetki Kapsamındaki Denetim Raporlarında
(Proje bazında 580 TL’den az olmamak üzere TL/saat)
F. Mükellef Bilgileri Bildirimi
G. TÜİK Bildirimleri
- Hizmet
- İmalat
H. KOSGEB Başvuruları
- Gerçek Kişiler
- Tüzel Kişiler
I. Transfer Fiyatlandırması Veya Örtülü Sermaye Tespit
Raporları
J. TTK’ya göre Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
Hazırlanması
4. VERGİ SGK İŞLEMLERİ TAKİBİ
A. Vergi iadeleri (İade Tutarı Üzerinden) (100 kişiye kadar
olan işletmelerde 370 TL’ den az olamaz)
B. Vergi İstisnaları ve Muafiyetleri
C. Vergi Tecilleri ve Terkinlerin Tutarları Üzerinden; SGK
93
SMMM
94
2014 Yılı El Kitapçığı
Teftişi Teminat Çözümleri (370 TL’den az olamaz)
D. Vergi İndirimi
E. Düzeltme Talepleri
F. Özel ve Teminatı Olamayan inşaatlarının Teftişlerinin
Verilmesi (Yıllık)
G. Vergi ve SGK Danışmanlığı TL/Saat
5. UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA
370 TL’den az olmamak üzere Vergi üzerinden
190
280
280
200
%2
NOTLAR:
1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, VUK md.
mük. 227. maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre
Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan
mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalama ücreti
ödemezler.
2- Tarifedeki ücretler aylık olup KDV hariç tutarlardır.
3- Tarifedeki ücretlere ilaveler;
3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlası ile uygulanır. Ancak;
bu miktar ücretin % 60’ını geçemez. İnşaat firmalarında her şantiye bir şube
sayılır.
3.2- Çoklu KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
3.3- Hizmetin müşterinin işyerinde yapılmasında; ayrıca % 25 ek ücret alınır.
3.4- Kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50
üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave
edilir. Üye sayısındaki kesirler tama yürütülür.
3.5- Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
3.6- İşletme defteri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller
arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3
milyondan fazla olan illerde % 20, 2 milyondan fazla olan illerde % 10 ve 1
milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak uygulanır.
3.7- Enflasyon muhasebesi yapılan işletmelerde ücretlere % 10 ilave edilir.
3.8- Teknokent (teknoloji geliştirme) bölgelerindeki işletmeler için tarifedeki asgari
ücretlere %10 ilave edilir
3.9- Maliye Bakanlığı'na verilen Ba ve Bs bildirim formları için sözleşmede
anlaşılan ücretin %4'ü tutarında ek ücret alınır.
3.10-Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri tarifedeki ticari işletmeler gibi
değerlendirilir ve ücretlendirilir.
4- Tarifedeki ücretlerden indirimler:
4.1- I no.lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesindeki mükellefler için II no.lu tablonun
1-A bendinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak
uygulanır.
4.2- Gayrifaal işletmelerde tarifenin % 40’ı uygulanır.
4.3- Nüfusu 50.000 kişinin altındaki ilçelerde maktu ücretler % 25 eksiği ile
uygulanır.
95
4.4- 2013 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutacak mükellefler ile 2013 yılında
95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usule alınan mükellefler
için I ve II no.lu tablolarda yer alan ücretler ilk iki yıl % 50 indirimli olarak uygulanır.
5- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin
bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır.
6- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni
beyanname ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. Serbestçe
belirlenecek ücret tablo II 3-B’de belirlenen ücretin altında olamaz.
7- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK.’nun 376. maddesinde
öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza toplamı üzerinden
müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutarı esas alınır. Aynı uzlaşma
komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır.
8- Tablo I’ de yer alan apartman ve site yönetimi için işçi sayısı, apartman ve
sitelerde çalışan tüm görevli sayısını ifade eder.
IV- 2013 YILI SMMM ASGARİ ÜCRETLERİ (1. Grup İller)
1- DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
A. Sürekli Danışmanlık (Aylık)
a.Bir önceki yıl net satışları 2.803.000 TL'den az olan firmalar
470
b.Bir önceki yıl net satışları 7.475.000 TL'ye kadar olan firmalar
560
c.Bir önceki yıl net satışları 18.689.000 TL'ye kadar olan firmalar
940
d.Bir önceki yıl net satışları 56.068.000 TL'ye kadar olan firmalar
1.400
e.Bir önceki yıl net satışları 56.068.000TL'yi aşan firmalar
1.800
(Yıllık 96 saate kadar, fazlası 65 TL/saat üzerinden ilave ücrete tabidir.
Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışına süreleri dikkate alınır.)
B. Arızi Danışmanlık (saat ücreti)
a) Büroda
170
b) İlgili işletmede
240
C. Kontrol ve Revizyon İşlemleri
(1.400 TL.'den az olmamak üzere) Firmanın durumuna göre tarifedeki
defter tutma ücretinin, kontrol edilen ay süresi ile çarpımı tutarıdır.
D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması
a) Hizmet - Alım/Satım İşletmesi
560
b) İnşaat - İmalat İşletmesi
930
560
%2
3. ORTAKLIK İŞLEMLERİ
Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği (aylık)
a-Banka ve Sigorta Şirketleri
560
b-Halka Açık Şirketler ve Aracı Kurumlar
280
c-Diğer Şirketler
190
SMMM
2014 Yılı El Kitapçığı
SMMM
96
2014 Yılı El Kitapçığı
4. TASFİYE (Her hesap dönemi için)
a-Şahıs Firmaları
190
b-Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler
280
c-Kooperatifler
650
d-Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler
840
e-Anonim Şirketler (SPK'ya dahil olmayanlar)
1.100
f-Anonim Şirketler (SPK'ya dahil olanlar)
1.400
5. BİLİRKİŞİLİK
a-Aynı olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer
470
ikiden fazla rapor
b-Sermaye artırımı işlerinde
370
c-280 TL'den az olmamak üzere bankalara sunulan
% 01
bilançoların incelenmesinde net satışların
d-Diğer Bilirkişiliklerde
1.200
6. HAKEMLİK
750 TL'den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya bağlıdır.
7. FİZİBİLİTE RAPORU
1.120 TL' den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır
a) Toplam yatırım tutarı 1.869.000 TL'ye kadar olanlardan
%004
b) Sonra gelen 9.344.000 TL için
%001
c) 11.213.000 TL' yi aşan kısım için
%0005
8. İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 655 TL' den az
olmamak üzere, standart saat ücreti uygulanır.
Standart saat ücreti ( 140 TL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi,
takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil)
9. DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN
HESAPLARININ DENETİMİ
A. İktisadi işletmesi olmayanlar
930
B. İktisadi işletmesi olanlar
a) Gelirleri 3.738.000 TL'ye kadar olanlarda
1.900
b) 3.738.000TL'yi aşan kısım için
%005
10. SPK VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE
DENETİM İŞLEMLERİ
SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde,
96 saate kadar standart saat ücreti (185 TL/saat) olarak uygulanır. 96
saatten sonrası için; standart saat ücretinin % 50’sinden az olmamak üzere
ilgililerce serbestçe saptanır. Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık
denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları
ve diğer özel denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz.
97
11. KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ
930 TL’ den az olmamak üzere;
A. Firma aktif toplamının (SMMM’ce düzeltilmiş bilançodaki toplamdır)
i- 3.270.000 TL' ye kadar kısmı için
: %003
ii- Sonra gelen 6.540.000 TL için
: %002
iii- 9.810.000 TL' yi aşan kısım için
: %001
B. Veya kredi tutarının,
i- 470.000 TL' sine kadar kısmı için
: %03
ii- Sonra gelen 585.000 TL için
: %01
iii- 1.055.000 TL' yi aşan kısım için
: %005
A ve B maddelerinde yer alan ücretler toplamı 1.900 TL’yi aşmaması
halinde yüksek olanı uygulanır. Aşması halinde, A ve B maddelerinden
hangisinin uygulanacağı taraflarca belirlenir. Aynı rapora dayanılarak
birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu
ücret 1/5 oranında uygulanır.
12. SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME
Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilen ilişiksizlik belgesi için
yapılacak incelemelerde, 460 TL’den az olmamak üzere ihaleli işlerde
son hakedişte yazılı toplam bedelin, diğer işlerde 5 No.lu Sigorta
Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının;
a) İlk 1.310.000 TL için:
%02
b) Sonra gelen 1.310.000 TL için
%01
c) Sonra gelen 5.240.000 TL için
%005
d) Sonra gelen 10.480.000 TL için
%001
e) Sonra gelen 20.960.000 TL için
%0005
f) Aşan kısım için:
%0001
NOTLAR:
1- Serbest Muhasebecilik tarifesindeki ücretler ve notlar, gruplar itibariyle
serbest muhasebeci mali müşavirler için de geçerlidir.
2- Bu tarifedeki ücretler ile Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri ile ilgili
tarifenin II ve III No.lu tablolarındaki ücretler ve notlar gruplar itibariyle
yeminli mali müşavirler için de geçerlidir.
3- Ücret tespiti sırasında, ücret soru belgesi kullanılır.
4- 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 283
üncü maddesi gereğince Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan tarife ile
belirlenen bilirkişi ücreti, bu tarifedeki bilirkişilik ücretlerinin dışındadır.
Not: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanununun 46. maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında
Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2013 yılında meslek
mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi yukarıda tablolar
halinde gösterilmiştir.
SMMM
2014 Yılı El Kitapçığı
2014 Yılı El Kitapçığı
98
VERGİ İŞLEM TÜRÜ KODLARI
Kodlar
Kodu
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0010
0011
0012
0014
0015
0017
0020
0021
0022
0023
0024
0027
0032
0033
0040
0046
0048
0049
0050
0051
0053
0056
0057
0060
0061
0062
0067
0071
VERGİ ADI
YILLIK GELİR VERGİSİ
ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
KURUMLAR VERGİSİ
KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)
GELİR VERGİSİ (GMSI)
BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
MEP İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ
BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
5811 TÜRKİYEDE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(GELİR V. MÜK. OLMAYAN)
GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ
GELİR GEÇİCİ VERGİ
KURUM GEÇİCİ VERGİ
DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ
KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
DİĞER ÜCRETLER
KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ
OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ
RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ
MÜLGA MADEN FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU
G.V.K. GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN
PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE
0073
İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0074 DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖTV
0075 ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0076
0077
0091
0092
0093
0094
1013
1018
1020
1026
1027
1028
1030
1034
1037
1042
1043
1046
1047
1048
1050
1051
1052
1053
1055
1060
1061
1067
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1095
1096
3024
99
TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ
HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ
SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ
HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ
EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ
MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
FON PAYI
5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ
TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK
KREDİLERİNE DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
5335 S.K. GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONUNA AİT FAİZ
PİŞMANLIK ZAMMI
İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK İÇİN ALINAN FAİZ
TRAFİK MUAYENESİ PARA CEZALARI
E.KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ
VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI
VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI
5335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK
KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖDEME ZAMMI
5736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI
DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI
6111 YENİDEN YAPILANDIRMA TEFE TUTARI
6111 YENİDEN YAPILANDIRMA GEÇ ÖDEME ZAMMI
VERGİ YARGI HARÇLARI
GECİKME FAİZİ
PARA CEZASI FAİZİ
GECİKME ZAMMI
ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ
PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ
ALINAN DİĞER FAİZLER
KANUNİ FAİZ
5736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ
HESAPLANAN FAİZ
6111 KATSAYI TUTARI
SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
KONUT FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ
Kodlar
2014 Yılı El Kitapçığı
Kodlar
100
2014 Yılı El Kitapçığı
3061
3073
3074
3076
3077
3078
3080
3099
4001
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4010
4011
4012
4014
CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)
USULSÜZLÜK CEZASI
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
KUSUR CEZASI
AĞIR KUSUR CEZASI
KAÇAKÇILIK CEZASI
VERGİ ZİYAI CEZASI
VUK 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
EK GELİR VERGİSİ
EK ÜCRET GELİR VERGİSİ
EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ
FAİZ VERGİSİ
EK EMLAK VERGİSİ
GELİR DAHİLİ TEVKİFAT
EK KURUMLAR VERGİSİ
KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI
KURUM DAHİLİ TEVKİFAT
MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.
TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA
SANAYİ KURULMASI KATILMA PAYI
ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR (BANKA VE ARACI
KURUMLAR)
5811 TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT
MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ
4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
4962 S. TAŞIT VERGİSİ
TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI
MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ
GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ
5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI
GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
5035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI
TEKEL SAFİ HASILAT
TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
NOTER HARÇLARI
4015
4016
4021
4023
4024
4030
4034
4035
4036
4037
4040
4041
4042
4043
4044
4046
4047
4048
4049
4050
4060
4061
4063
101
4070 G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASARV.
4071 ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
4072
(TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
4073 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)
4074 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)
4077 MÜNFERİT KURUM E. D. V.
4078 NET AKTİF VERGİSİ
4079 KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ
4080 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
4081 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
4101 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ
4103 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
4107 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
4110 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ
4112 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)
4114 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER
4115
VERGİSİ
4121 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
4122 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
4123 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
4124 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
4125 VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE
4126 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB
4127 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER
4128 VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE
4130 VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI
4140 6183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI
4150 KURUMLAR VERGİSİ (PETROL GELİRLERİ)
4151 KURUM PETROL GEÇİCİ VERGİ
4178 GVK GEÇİCİ 78. MADDE KAPSAMINDA MUHTASAR VERGİSİ
4201 6111 MADDE 6/1-2 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
4203 6111 MADDE 8/1-2 MATRAH ARTIRIMI (Ücret)
4204 6111 MADDE 8/3-a, 8/4-a MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek)
4205 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf)
4206 6111 MADDE 8/3-a, 8/4-b MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.)
4207 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler)
4208 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Yıllara Sair İnşaat)
4210 6111 MADDE 6/1-3 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
4211 6111 MADDE 6/5-6 KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
4215 6111 MADDE 7/1 MATRAH ARTIRIMI
4216 6111 MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI
Kodlar
2014 Yılı El Kitapçığı
Kodlar
102
2014 Yılı El Kitapçığı
4217
4218
4220
4222
4811
5030
5228
5569
5766
6100
6101
6102
6103
6104
6111 MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI
6111 MADDE 7/2c MATRAH ARTIRIMI
6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi
6111 Sayılı Kanunun 11/2 maddesine göre beyan
4811 VERGİ BARIŞI TECİLLİ TAHSİLAT
G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT EK2 EK3
5228 TECİLLİ TAHSİLAT
5569 SAYILI KANUN UYARINCA KOBİ TECİLLİ TAHSİLAT
5766 KANUNA İSTİNADEN TECİL
6111 MADDE 2/1 Kesinleşmiş alacaklar
6111 MADDE 2/3 Kesinleşmiş alacaklar (Geçici Vergi)
6111 MADDE 2/4 Kesinleşmiş alacaklar (Plaka bazında)
6111 MADDE 2/1Ç Kesinleşmiş alacaklar (Özel tahakkuklar)
6111 Geçici Madde 3 /2 5811 Sayılı Kanun
6111 MADDE 3 Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme
alacakları
6111 MADDE 4 İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan
6111 MADDE 5 Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar
6183 TECİLLİ TAHSİLAT
İDARİ PARA CEZASI (4703 SK)
EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT
NÜFUS PARA CEZASI
SEÇİM PARA CEZASI
ASKERLİK PARA CEZASI
ADLİ MAHKEME PARA CEZASI
1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
TURİZM PARA CEZASI
TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI
ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI
ESNAF S.HARÇ
GÜMRÜK VERGİSİ
Yurt Dışı Çıkış Harcı
KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI
YILLIK TONAJ HARCI
ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR
4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
KUR FARKI HESABI
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
6105
6106
6107
6183
9000
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014
9015
9016
9017
9018
9019
9020
9021
9022
9023
9024
9025
9026
9027
9028
9029
9030
9031
9032
9033
9034
9035
9036
9037
9038
9039
9040
9041
9042
9043
9044
9045
9046
9047
9048
9049
9050
9051
9052
9053
9054
9055
9056
9057
9058
9059
9060
9061
9062
9063
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI
İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI
ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ
DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI
DİPLOMA HARCI
EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
EK TAŞIT ALIM VERGİSİ
TDPK İDARİ PARA CEZASI (Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası
Düzenleme Kurumu ve Kurulu)
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
TAŞIT ALIM VERGİSİ
YİYECEK BEDELLERİ
TEMİNAT O. YAPILAN THS.
İADELERDEN ALACAKLILAR
HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR
MERA FONU
MERA FONU PARA CEZASI
MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA
GELİRLERİ
MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU
4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT
TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK
ÖZEL HESAP GELİRLERİ
TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ
4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE
ALACAKLARI
KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI
DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ
TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
ECRİMİSİL GELİRLERİ
DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ
TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
DOGALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ
PETROLDEN DEVLET HAKKI
TİCARET SİCİL HARCI
MADENLERDEN DEVLET HAKKI
OYUN KAĞIDI GELİRLERİ
TAPU HARÇLARI
YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNA VESAİR TESİSLERİ TESCİL HARCI
103
Kodlar
2014 Yılı El Kitapçığı
Kodlar
104
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099
9113
9115
9137
9138
9139
2014 Yılı El Kitapçığı
PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
TRAFİK HARÇLARI
YARGI HARÇLARI
İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ
GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
DİĞER HARÇLAR
NOTER KAĞITLARI SATIŞ BEDELİ
TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR
İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR
YEM ANALİZ ÜCRETİ
ŞEKER FİYAT FARKI
AKARYAKIT FİYAT FARKI
BAŞKA MUHASEBE BİRİMİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT
MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
(TESCİLE TABİ OLANLAR)
GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ
4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
DİĞER PARA CEZALARI
ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR
FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU
İSTİHSAL VERGİSİ
TRAFİK CEZALARI
HESAPLANAN GECİKME ZAMMI
TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN
ÇIRAKLIK FONU
2000/266 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA
AKTIRILACAK TUTARLAR
ÇEŞİTLİ GELİRLER
PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ
EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI
4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT
4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ
HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI
KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI
GELİR VERGİSİ TEVKİFATI
SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV.
GELİR VERGİSİ MÜNFERİT BEYAN
KURUMLAR VERGİSİ ÖZEL BEYANI
YABANCI DEVLETLERE AİT VERGİ ALACAĞI
2014 Yılı El Kitapçığı
105
YMM MESLEKİ YETERLİK SINAVLARI
2014 / 1.Dönem YMM
2 – 12 MAYIS
İlk Katılacaklar İçin Son Başvuru Tarihi
24 MART
Sonraki Katılımcılar İçin Son Başvuru Tarihi
7 NİSAN
2014 / 2.Dönem YMM
18 – 27 EKİM
İlk Katılacaklar İçin Son Başvuru Tarihi
1 EYLÜL
Sonraki Katılımcılar İçin Son Başvuru Tarihi
22 EYLÜL
SMMM MESLEKİ YETERLİK SINAVLARI
2014 / 1.Dönem;
15-16 MART
İlk Katılacaklar İçin Son Başvuru Tarihi
10 OCAK
Sonraki Katılımcılar İçin Son Başvuru Tarihi
21 ŞUBAT
2014 / 2.Dönem;
28-29 HAZİRAN
İlk Katılacaklar İçin Son Başvuru Tarihi
9 MAYIS
Sonraki Katılımcılar İçin Son Başvuru Tarihi
2 HAZİRAN
2014 / 3.Dönem;
8 – 9 KASIM
İlk Katılacaklar İçin Son Başvuru Tarihi
10 EYLÜL
Sonraki Katılımcılar İçin Son Başvuru Tarihi
13 EKİM
ÖZEL SMMM SINAVLARI
2014 / 1.Dönem;
16 MART
İnternet Üzerinden Başvuru Tarihleri
24 ŞUBAT
2014 / 2.Dönem;
29 HAZİRAN
İnternet Üzerinden Başvuru Tarihleri
2 HAZİRAN
2014 / 3.Dönem;
9 KASIM
İnternet Üzerinden Başvuru Tarihleri
13 EKİM
A-B-C GRUBU STAJ DEĞERLENDİRMELERİ
2014 / 1.Dönem;
16 MART
İlk Katılacaklar İçin Son Başvuru Tarihi
10 OCAK
Sonraki Katılımcılar İçin Son Başvuru Tarihi
21 ŞUBAT
2014 / 2.Dönem;
29 HAZİRAN
İlk Katılacaklar İçin Son Başvuru Tarihi
9 MAYIS
Sonraki Katılımcılar İçin Son Başvuru Tarihi
2 HAZİRAN
2014 / 3.Dönem;
9 KASIM
İlk Katılacaklar İçin Son Başvuru Tarihi
10 EYLÜL
Sonraki Katılımcılar İçin Son Başvuru Tarihi
13 EKİM
STAJA GİRİŞ SINAVLARI
2014 / 1.Dönem;
8 MART
İnternet Üzerinden Başvuru Tarihleri
31 ARALIK
2014 / 2.Dönem;
28 HAZİRAN
İnternet Üzerinden Başvuru Tarihleri
30 NİSAN
2014 / 3.Dönem;
1 KASIM
İnternet Üzerinden Başvuru Tarihleri
1 EYLÜL
2014
2014 YILI SMMM-YMM SINAV TAKVİMİ
2014 Yılı El Kitapçığı
106
2014
2014 YILI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ
GELİR VERGİSİ Yıllık
Beyanname verme süresi
GELİR VERGİSİ
Ödeme Süreleri
Sadece Basit Usule tabi olanların
Beyanname verme süresi
Sadece Basit Usule tabi olanların
Gelir Vergisi ödeme süreleri
Zirai Kazanç elde edenlerin
Beyanname verme süresi
Zirai Kazanç elde edenlerin
Gelir Vergisi ödeme süreleri
Muhtasar Beyanname
verme süresi
Muhtasar Beyanname
vergilerini ödeme süresi
Üç Aylık Muhtasar Beyanname
verme süresi
Üç Aylık Muhtasar Beyanname
vergilerini ödeme süresi
KURUMLAR VERGİSİ Yıllık
Beyanname verme süresi
KURUMLAR VERGİSİ
Ödeme Süreleri
Geçici Vergi Beyanname
verme süresi
1 - 25 Mart tarihleri arası
1. Taksit : Mart ayı sonu
2. Taksit: Temmuz ayı sonu
1 - 25 Şubat tarihleri arası
1. Taksit : Şubat ayı sonu
2. Taksit: Haziran ayı sonu
1 - 25 Mart tarihleri arası
1. Taksit : Kasım ayı sonu
2. Taksit: Aralık ayı sonu
Müteakip ayın 23. günü
akşamına kadar
Beyanname verilen ayın 26.
günü akşamına kadar
Dönemi müteakip ayın 23.
günü akşamına kadar
Beyanname verilen ayın 26.
günü akşamına kadar
1 - 25 Nisan tarihleri arası
Nisan ayın sonuna kadar
Üç aylık dönemi izleyen ikinci
ayın 14. günü akşamına kadar
Üç aylık dönemi izleyen ikinci
Geçici Vergi ödeme süresi
ayın 17. günü akşamına kadar
Aylık KDV Beyannamesi
Müteakip ayın 24. günü
verme süresi
akşamına kadar
Beyanname verilen ayın 26.
Aylık KDV’lerin ödeme süresi
günü akşamına kadar
Üç Aylık KDV Beyannamesi
Dönemi müteakip ayın 24.
verme süresi
günü akşamına kadar
Beyanname verilen ayın 26.
Üç Aylık KDV’lerin ödeme süresi
günü akşamına kadar
Müteakip ayın 15. günü
BSMV Beyanı ve Ödeme süresi
akşamına kadar
I sayılı liste ÖTV Beyanı ve
Dönemi izleyen 10. günü
Ödeme süresi (h. Dönemi 15 Gün) akşamına kadar
2014 Yılı El Kitapçığı
II, III ve IV sayılı liste ÖTV
Beyanı ve Ödeme süresi (1 Ay)
Motorlu taşıtların ilk iktisabı ÖTV
Beyanı ve Ödeme süresi
İthalatta alınan ÖTV Beyanı ve
Ödeme süresi
107
Müteakip ayın 15. günü
akşamına kadar
İşlem tamamlanmadan önce
İthalat vergileri ile birlikte
1. Taksit : Mart-Mayıs içinde
2. Taksit: Kasım ayı içinde
Veraset ve İntikal Vergisi
Ölüm tarihinden itibaren 4, 6
Beyanname verme süresi
veya 8 ay içinde
Veraset ve İntikal Vergisi
Mayıs ve Kasım aylarında 3
ödeme süreleri
yılda 6 eşit taksitte
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme 1. Taksit : Ocak ayı içinde
süreleri
2. Taksit: Temmuz ayı içinde
İlan ve Reklam Vergisi Beyanı Müteakip ayın 20. günü
ve Ödeme Süresi
akşamına kadar
Damga Vergisi Beyanname
Müteakip ayın 23. günü
Verme Süresi
akşamına kadar
Beyanname verilen ayın 26.
Damga Vergisi Ödeme Süresi
günü akşamına kadar
Gümrük Vergisi Beyanı ve
Gümrük işlemleri sırasında
Ödeme Süresi
Müteakip ayın 23. günü
SGK Prim bildirgesinin verilmesi
akşamına kadar
SGK Primi Ödemeleri
Müteakip ayın sonuna kadar
İşsizlik sigortası primi ödemeleri Müteakip ayın sonuna kadar
Ba ve Bs Bildirimlerinin verilmesi Müteakip ayın sonuna kadar
Gelir Vergisi: 1-31 Mart
Kesin Mizan Bildiriminin
verilmesi (bilanço esası)
Kurumlar Vergisi: 1-30 Nisan
Birleşme ve Devir Beyannamesi Birleşme veya devir tarihinden
Verme ve Ödeme Süresi
itibaren 30 gün içinde
Tasfiye Beyannamesi Verme
Bilançonun kesinleşmesinden
ve Ödeme Süresi
itibaren 30 gün içinde
Münferit ve Özel Beyanname
İktisap veya işin bitiminden
Verme ve Ödeme Süresi
itibaren 15 gün içinde
Ülkeyi terk halinde Yıllık
Ülkeyi terkten önceki 15 gün
Beyannamesi Verme ve Ödeme
içinde
Ölüm halinde Yıllık Gelir Vergisi
Ölüm tarihinden itibaren 4 ay
Beyannamesi Verme ve Ödeme
içinde
2014
Emlak Vergisi Ödeme Süreleri
2014 Yılı El Kitapçığı
108
$-€
2013 YILI DÖVİZ KURLARI
OCAK
Tarih
01.01.2013
02.01.2013
03.01.2013
04.01.2013
05-06.01.2013
07.01.2013
08.01.2013
09.01.2013
10.01.2013
11.01.2013
12-13.01.2013
14.01.2013
15.01.2013
16.01.2013
17.01.2013
18.01.2013
19-20.01.2013
21.01.2013
22.01.2013
23.01.2013
24.01.2013
25.01.2013
26-27.01.2013
28.01.2013
29.01.2013
30.01.2013
31.01.2013
ABD DOLARI
Alış
Satış
1.7776
1.7862
1.7708
1.7793
1.7729
1.7815
1.7800
1.7886
1.7736
1.7822
1.7705
1.7790
1.7692
1.7777
1.7668
1.7753
1.7624
1.7709
1.7612
1.7697
1.7629
1.7714
1.7620
1.7705
1.7510
1.7594
1.7496
1.7580
1.7540
1.7625
1.7572
1.7657
1.7622
1.7707
1.7625
1.7710
1.7571
1.7656
1.7597
1.7682
1.7629
1.7714
1.7588
1.7673
Alış
2.3452
2.3479
2.3263
2.3168
2.3126
2.3214
2.3118
2.3130
2.3394
2.3535
2.3534
2.3419
2.3377
2.3353
2.3353
2.3431
2.3485
2.3498
2.3616
2.3654
2.3695
2.3805
ŞUBAT
Tarih
01.02.2013
02-03.02.2013
04.02.2013
05.02.2013
06.02.2013
07.02.2013
08.02.2013
09-10.02.2013
11.02.2013
12.02.2013
13.02.2013
14.02.2013
15.02.2013
16-17.02.2013
18.02.2013
19.02.2013
20.02.2013
21.02.2013
22.02.2013
23-24.02.2013
25.02.2013
26.02.2013
27.02.2013
28.02.2013
ABD DOLARI
Alış
Satış
1.7548
1.7633
1.7462
1.7546
1.7459
1.7543
1.7509
1.7593
1.7569
1.7654
1.7601
1.7686
1.7635
1.7720
1.7647
1.7732
1.7667
1.7752
1.7590
1.7675
1.7619
1.7704
1.7675
1.7707
1.7651
1.7683
1.7698
1.7730
1.7760
1.7792
1.7911
1.7943
1.7904
1.7936
1.7961
1.7994
1.8069
1.8102
1.8050
1.8082
Alış
2.3787
2.3828
2.3708
2.3707
2.3764
2.3873
2.3636
2.3624
2.3711
2.3712
2.3522
2.3558
2.3570
2.3624
2.3791
2.3634
2.3636
2.3823
2.3640
2.3627
EURO
EURO
Satış
2.3565
2.3592
2.3375
2.3280
2.3238
2.3326
2.3229
2.3242
2.3507
2.3649
2.3648
2.3532
2.3490
2.3466
2.3466
2.3544
2.3598
2.3611
2.3730
2.3768
2.3809
2.3920
Satış
2.3902
2.3943
2.3822
2.3821
2.3879
2.3988
2.3750
2.3738
2.3825
2.3826
2.3635
2.3601
2.3613
2.3667
2.3834
2.3677
2.3679
2.3866
2.3683
2.3669
2014 Yılı El Kitapçığı
109
ABD DOLARI
Alış
Satış
1.7955
1.7988
1.8010
1.8042
1.8021
1.8054
1.7949
1.7981
1.7914
1.7946
1.7969
1.8002
1.7949
1.7981
1.8028
1.8061
1.8021
1.8054
1.8060
1.8092
1.8129
1.8162
1.8085
1.8117
1.8137
1.8170
1.8151
1.8184
1.8187
1.8220
1.8151
1.8184
1.8174
1.8207
1.8140
1.8172
1.8168
1.8200
1.8176
1.8209
1.8137
1.8170
-
Alış
2.3560
2.3473
2.3430
2.3409
2.3356
2.3396
2.3512
2.3438
2.3470
2.3496
2.3456
2.3608
2.3479
2.3491
2.3507
2.3426
2.3510
2.3551
2.3379
2.3257
2.3206
-
NİSAN
Tarih
01.04.2013
02.04.2013
03.04.2013
04.04.2013
05.04.2013
06-07.04.2013
08.04.2013
09.04.2013
10.04.2013
11.04.2013
12.04.2013
13-14.04.2013
15.04.2013
16.04.2013
17.04.2013
18.04.2013
19.04.2013
20-21.04.2013
22.04.2013
23.04.2013
24.04.2013
25.04.2013
26.04.2013
27-28.04.2013
29.04.2013
30.04.2013
ABD DOLARI
Alış
Satış
1.8087
1.8120
1.8099
1.8131
1.8049
1.8081
1.8061
1.8093
1.8075
1.8108
1.8007
1.8039
1.7881
1.7913
1.7830
1.7862
1.7834
1.7866
1.7849
1.7881
1.7883
1.7915
1.7890
1.7922
1.7921
1.7954
1.7887
1.7920
1.7944
1.7976
1.7965
1.7997
1.8016
1.8048
1.8034
1.8066
1.7990
1.8022
1.8004
1.8036
1.7953
1.7985
Alış
2.3189
2.3193
2.3173
2.3153
2.3149
2.3287
2.3268
2.3250
2.3371
2.3389
2.3361
2.3390
2.3452
2.3536
2.3421
2.3498
2.3501
2.3440
2.3498
2.3438
2.3501
EURO
EURO
Satış
2.3603
2.3515
2.3473
2.3451
2.3398
2.3438
2.3554
2.3480
2.3513
2.3538
2.3498
2.3651
2.3521
2.3533
2.3550
2.3469
2.3553
2.3594
2.3421
2.3298
2.3248
Satış
2.3230
2.3235
2.3215
2.3195
2.3191
2.3329
2.3310
2.3292
2.3413
2.3431
2.3403
2.3433
2.3495
2.3578
2.3464
2.3541
2.3544
2.3482
2.3540
2.3480
2.3543
$-€
MART
Tarih
01.03.2013
02-03.03.2013
04.03.2013
05.03.2013
06.03.2013
07.03.2013
08.03.2013
09-10.03.2013
11.03.2013
12.03.2013
13.03.2013
14.03.2013
15.03.2013
16-17.03.2013
18.03.2013
19.03.2013
20.03.2013
21.03.2013
22.03.2013
23-24.03.2013
25.03.2013
26.03.2013
27.03.2013
28.03.2013
29.03.2013
30-31.03.2013
2014 Yılı El Kitapçığı
$-€
110
MAYIS
Tarih
01.05.2013
02.05.2013
03.05.2013
04-05.05.2013
06.05.2013
07.05.2013
08.05.2013
09.05.2013
10.05.2013
11-12.05.2013
13.05.2013
14.05.2013
15.05.2013
16.05.2013
17.05.2013
18-19.05.2013
20.05.2013
21.05.2013
22.05.2013
23.05.2013
24.05.2013
25-26.05.2013
27.05.2013
28.05.2013
29.05.2013
30.05.2013
31.05.2013
ABD DOLARI
Alış
Satış
1.7963
1.7995
1.7927
1.7959
1.7942
1.7974
1.7947
1.7979
1.7991
1.8023
1.7938
1.7970
1.7899
1.7932
1.8001
1.8033
1.8059
1.8092
1.8102
1.8134
1.8201
1.8234
1.8227
1.8260
1.8343
1.8376
1. 8428
1.8461
1.8475
1.8508
1.8401
1.8434
1.8502
1.8535
1.8433
1.8466
1.8442
1.8475
1.8487
1.8520
1.8642
1.8676
1.8661
1.8695
Alış
2.3485
2.3603
2.3521
2.3522
2.3565
2.3542
2.3530
2.3414
2.3423
2.3508
2.3456
2.3466
2.3596
2.3704
2.3779
2.3796
2.3833
2.3891
2.3871
2.3888
2.4057
2.4208
HAZİRAN
Tarih
01-02.06.2013
03.06.2013
04.06.2013
05.06.2013
06.06.2013
07.06.2013
08-09.06.2013
10.06.2013
11.06.2013
12.06.2013
13.06.2013
14.06.2013
15-16.06.2013
17.06.2013
18.06.2013
19.06.2013
20.06.2013
21.06.2013
22-23.06.2013
24.06.2013
25.06.2013
26.06.2013
27.06.2013
28.06.2013
29-30.06.2013
ABD DOLARI
Alış
Satış
1.8842
1.8876
1.8902
1.8936
1.8745
1.8779
1.8796
1.8830
1.8860
1.8894
1.8862
1.8896
1.8941
1.8975
1.8943
1.8977
1.8758
1.8792
1.8680
1.8713
1.8534
1.8567
1.8654
1.8688
1.8758
1.8792
1.8811
1.8845
1.9166
1.9200
1.9312
1.9347
1.9407
1.9442
1.9339
1.9373
1.9320
1.9355
1.9272
1.9306
-
Alış
2.4498
2.4603
2.4522
2.4573
2.4740
2.4983
2.5022
2.5153
2.4929
2.4910
2.4696
2.4880
2.5083
2.5198
2.5327
2.5508
2.5426
2.5380
2.5192
2.5109
-
EURO
EURO
Satış
2.3528
2.3646
2.3563
2.3565
2.3608
2.3585
2.3572
2.3456
2.3465
2.3550
2.3499
2.3508
2.3639
2.3746
2.3822
2.3839
2.3876
2.3934
2.3914
2.3931
2.4100
2.4252
Satış
2.4542
2.4648
2.4566
2.4617
2.4784
2.5028
2.5067
2.5198
2.4974
2.4955
2.4740
2.4925
2.5128
2.5243
2.5372
2.5554
2.5472
2.5425
2.5237
2.5154
-
2014 Yılı El Kitapçığı
111
ABD DOLARI
Alış
Satış
1.9248
1.9282
1.9235
1.9269
1.9216
1.9250
1.9477
1.9512
1.9482
1.9517
1.9474
1.9509
1.9510
1.9545
1.9386
1.9421
1.9436
1.9471
1.9400
1.9435
1.9573
1.9608
1.9409
1.9444
1.9276
1.9311
1.9252
1.9287
1.9164
1.9199
1.9213
1.9247
1.9151
1.9186
1.9117
1.9152
1.9068
1.9103
1.9247
1.9282
1.9201
1.9236
1.9235
1.9270
1.9241
1.9276
Alış
2.5137
2.5086
2.5042
2.5240
2.5319
2.5073
2.5057
2.4951
2.4907
2.5324
2.5538
2.5305
2.5251
2.5300
2.5115
2.5212
2.5216
2.5209
2.5243
2.5408
2.5496
2.5541
2.5539
AĞUSTOS
Tarih
01.08.2013
02.08.2013
03-04.08.2013
05.08.2013
06.08.2013
07-11.08.2013
12.08.2013
13.08.2013
14.08.2013
15.08.2013
16.08.2013
17-18.08.2013
19.08.2013
20.08.2013
21.08.2013
22.08.2013
23.08.2013
24-25.08.2013
26.08.2013
27.08.2013
28.08.2013
29.08.2013
30-31.08.2013
ABD DOLARI
Alış
Satış
1.9309
1.9343
1.9349
1.9384
1.9453
1.9488
1.9282
1.9316
1.9292
1.9327
1.9231
1.9265
1.9255
1.9290
1.9358
1.9392
1.9286
1.9321
1.9342
1.9377
1.9468
1.9503
1.9480
1.9515
1.9580
1.9615
1.9835
1.9871
1.9849
1.9885
1.9951
1.9987
2.0225
2.0262
2.0557
2.0594
-
Alış
2.5608
2.5617
2.5707
2.5599
2.5607
2.5572
2.5597
2.5658
2.5622
2.5805
2.5973
2.6061
2.6223
2.6446
2.6509
2.6680
2.6989
2.7470
-
EURO
EURO
Satış
2.5183
2.5131
2.5088
2.5286
2.5364
2.5118
2.5102
2.4996
2.4952
2.5370
2.5584
2.5351
2.5297
2.5345
2.5160
2.5258
2.5261
2.5254
2.5289
2.5454
2.5542
2.5587
2.5585
Satış
2.5654
2.5663
2.5753
2.5645
2.5653
2.5618
2.5643
2.5705
2.5668
2.5851
2.6020
2.6108
2.6270
2.6493
2.6556
2.6728
2.7038
2.7519
-
$-€
TEMMUZ
Tarih
01.07.2013
02.07.2013
03.07.2013
04.07.2013
05.07.2013
06-07.07.2013
08.07.2013
09.07.2013
10.07.2013
11.07.2013
12.07.2013
13-14.07.2013
15.07.2013
16.07.2013
17.07.2013
18.07.2013
19.07.2013
20-21.07.2013
22.07.2013
23.07.2013
24.07.2013
25.07.2013
26.07.2013
27-28.07.2013
29.07.2013
30.07.2013
31.07.2013
2014 Yılı El Kitapçığı
$-€
112
EYLÜL
Tarih
01.09.2013
02.09.2013
03.09.2013
04.09.2013
05.09.2013
06.09.2013
07-08.09.2013
09.09.2013
10.09.2013
11.09.2013
12.09.2013
13.09.2013
14-15.09.2013
16.09.2013
17.09.2013
18.09.2013
19.09.2013
20.09.2013
21-22.09.2013
23.09.2013
24.09.2013
25.09.2013
26.09.2013
27.09.2013
28-29.09.2013
30.09.2013
ABD DOLARI
Alış
Satış
2.0311
2.0348
2.0160
2.0197
2.0415
2.0452
2.0540
2.0577
2.0732
2.0770
2.0630
2.0668
2.0383
2.0420
2.0285
2.0321
2.0137
2.0173
2.0213
2.0250
2.0257
2.0294
1.9927
1.9963
2.0045
2.0081
2.0023
2.0059
1.9522
1.9557
1.9720
1.9755
1.9856
1.9892
1.9946
1.9981
2.0034
2.0070
2.0123
2.0159
2.0342
2.0378
Alış
2.6930
2.6644
2.6895
2.7058
2.7359
2.7066
2.6889
2.6870
2.6712
2.6869
2.6926
2.6617
2.6778
2.6740
2.6449
2.6689
2.6835
2.6910
2.7049
2.7171
2.7484
EKİM
Tarih
01.10.2013
02.10.2013
03.10.2013
04.10.2013
05-06.10.2013
07.10.2013
08.10.2013
09.10.2013
10.10.2013
11.10.2013
12-13.10.2013
14-18.10.2013
19-20.10.2013
21.10.2013
22.10.2013
23.10.2013
24.10.2013
25.10.2013
26-27.10.2013
28-29.10.2013
30.10.2013
31.10.2013
ABD DOLARI
Alış
Satış
2.0365
2.0402
2.0102
2.0138
2.0187
2.0223
1.9989
2.0025
1.9964
2.0000
1.9961
1.9997
1.9875
1.9911
1.9871
1.9907
1.9775
1.9811
1.9764
1.9799
1.9746
1.9782
1.9802
1.9837
1.9738
1.9773
1.9760
1.9796
1.9853
1.9888
1.9888
1.9923
Alış
2.7502
2.7251
2.7305
2.7190
2.7162
2.7101
2.6973
2.6869
2.6738
2.6807
2.6998
2.7097
2.7153
2.7262
2.7398
2.7361
EURO
EURO
Satış
2.6978
2.6692
2.6943
2.7107
2.7408
2.7115
2.6937
2.6918
2.6760
2.6917
2.6975
2.6665
2.6826
2.6788
2.6497
2.6737
2.6884
2.6958
2.7097
2.7220
2.7533
Satış
2.7552
2.7300
2.7354
2.7239
2.7211
2.7150
2.7022
2.6917
2.6786
2.6855
2.7046
2.7146
2.7202
2.7311
2.7448
2.7410
2014 Yılı El Kitapçığı
113
ABD DOLARI
Alış
Satış
1.9895
1.9930
2.0063
2.0099
2.0178
2.0214
2.0235
2.0271
2.0262
2.0299
2.0306
2.0343
2.0265
2.0302
2.0358
2.0395
2.0500
2.0537
2.0516
2.0553
2.0442
2.0479
2.0374
2.0411
2.0201
2.0238
2.0169
2.0206
2.0098
2.0134
2.0181
2.0217
2.0164
2.0201
1.9969
2.0005
2.0071
2.0107
2.0154
2.0190
2.0166
2.0203
-
Alış
2.7200
2.7128
2.7254
2.7303
2.7374
2.7384
2.7197
2.7262
2.7461
2.7539
2.7486
2.7410
2.7293
2.7242
2.7190
2.7123
2.7255
2.6995
2.7193
2.7398
2.7423
-
ARALIK
Tarih
01.12.2013
02.12.2013
03.12.2013
04.12.2013
05.12.2013
06.12.2013
07-08.12.2013
09.12.2013
10.12.2013
11.12.2013
12.12.2013
13.12.2013
14-15.12.2013
16.12.2013
17.12.2013
18.12.2013
19.12.2013
20.12.2013
21-22.12.2013
23.12.2013
24.12.2013
25.12.2013
26.12.2013
27.12.2013
28-29.12.2013
30.12.2013
ABD DOLARI
Alış
Satış
2.0174
2.0211
2.0282
2.0319
2.0359
2.0395
2.0455
2.0492
2.0482
2.0519
2.0394
2.0431
2.0313
2.0349
2.0265
2.0301
2.0294
2.0330
2.0370
2.0407
2.0404
2.0441
2.0337
2.0373
2.0372
2.0409
2.0423
2.0459
2.0608
2.0645
2.0890
2.0928
2.0877
2.0914
2.0812
2.0849
2.0710
2.0748
2.0957
2.0994
2.1604
2.1642
Alış
2.7454
2.7495
2.7629
2.7790
2.7846
2.7866
2.7864
2.7860
2.7932
2.8064
2.8031
2.8016
2.8042
2.8086
2.8188
2.8505
2.8573
2.8466
2.8353
2.8693
2.9844
EURO
EURO
Satış
2.7249
2.7177
2.7303
2.7352
2.7423
2.7433
2.7246
2.7311
2.7511
2.7589
2.7535
2.7460
2.7342
2.7291
2.7239
2.7172
2.7304
2.7043
2.7242
2.7448
2.7473
Satış
2.7504
2.7545
2.7679
2.7840
2.7896
2.7916
2.7914
2.7910
2.7982
2.8115
2.8082
2.8066
2.8093
2.8136
2.8239
2.8557
2.8625
2.8517
2.8404
2.8745
2.9897
$-€
KASIM
Tarih
01.11.2013
02-03.11.2013
04.11.2013
05.11.2013
06.11.2013
07.11.2013
08.11.2013
09-10.11.2013
11.11.2013
12.11.2013
13.11.2013
14.11.2013
15.11.2013
16-17.11.2013
18.11.2013
19.11.2013
20.11.2013
21.11.2013
22.11.2013
23-24.11.2013
25.11.2013
26.11.2013
27.11.2013
28.11.2013
29.11.2013
30.11.2013
2014 Yılı El Kitapçığı
114
$-€
Borsa Rayici Olmayan Yabancı
Paraların 2013 Yılı Değerlemeleri
İçin Tespit Edilen Kurlar
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
DÖVİZLER
1 ABD Doları
1 Arjantin Pesosu
1 Arnavutluk Leki
1 Avustralya Doları
1 Azerbaycan Yeni Manatı
1 B.A.E. Dirhemi
1 Bahama Doları
1 Bahreyn Dinarı
1 Bangladeş Takası
1 Barbados Doları
1 Belarus Rublesi
1 Bolivya Boliviyanosu
1 Bosna Hersek Markı
1 Botsvana Pulası
1 Brezilya Reali
1 Bulgar Levası
1 Burundi Frangı
1 Cezayir Dinarı
1 Çek Korunası
1 Çin Yuanı
1 Danimarka Kronu
1 Dominik Pesosu
1 Endonezya Rupisi
1 Etiyopya Birri
1 Fas Dirhemi
1 Filipin Pesosu
1 Gana Yeni Sedisi
1 Guatemala Quetzali
1 Guyana Doları
1 Güney Afrika Randı
1 Güney Kore Wonu
1 Güney Sudan Lirası
1 Gürcistan Larisi
1 Haiti Gourdesi
1 Hırvatistan Kunası
1 Hindistan Rupisi
1 Honduras Lempirası
KUR (TL)
2,1343
0,32913
0,02099
1,8886
2,7270
0,58161
2,1362
5,6658
0,02749
1,0681
0,00022
0,30915
1,5073
0,24406
0,91351
1,4929
0,00138
0,02735
0,10732
0,35011
0,39303
0,05020
0,00017
0,11205
0,26194
0,04811
0,90326
0,27263
0,01037
0,20421
0,00202
0,61034
1,2313
0,04893
0,38606
0,03452
0,10534
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
1 Hong Kong Doları
1 Irak Dinarı
1 İngiliz Sterlini
100 İran Riyali
1 İsveç Kronu
1 İsviçre Frangı
1 İzlanda Kronu
100 Japon Yeni
1 Kanada Doları
1 Katar Riyali
1 Kazakistan Tengesi
1 Kolombiya Pesosu
1 Kosta Rika Kolonu
1 Kuveyt Dinarı
1 Laos Yeni Kipi
1 Latviya Latsı
1 Lesotho Lotisi
1 Liberya Doları
1 Libya Dinarı
1 Litvanya Litası
1 Lübnan Lirası
1 Macar Forinti
1 Makedonya Dinarı
1 Malezya Ringgiti
1 Meksika Pesosu
1 Mısır Lirası
1 Moldova Leyi
1 Nepal Rupisi
1 Nijerya Nayrası
1 Nikaragua Kordobası
1 Norveç Kronu
1 Özbekistan Somu
1 Pakistan Rupisi
1 Panama Balboası
1 Paraguay Guaranisi
1 Peru Yeni Solu
1 Polonya Zlotisi
1 Rumen Leyi
1 Rus Rublesi
1 Sırbistan Dinarı
1 Singapur Doları
1 Somali Şilini
1 Srilanka Rupisi
115
0,27546
0,00184
3,5114
0,00857
0,32779
2,3899
0,01853
2,0231
1,9898
0,58665
0,01387
0,00111
0,00427
7,5182
0,00027
4,1911
0,20421
0,02670
1,7321
0,85279
0,00142
0,00992
0,04778
0,64841
0,16334
0,30787
0,16358
0,02156
0,01326
0,08427
0,34759
0,00095
0,02010
2,1362
0,00047
0,76394
0,70972
0,65397
0,06478
0,02571
1,6846
0,00192
0,01633
$-€
2014 Yılı El Kitapçığı
2014 Yılı El Kitapçığı
$-€
116
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
1 Sudan Lirası
1 Suriye Lirası
1 Suudi Arabistan Riyali
1 Şili Pesosu
1 Tayland Bahtı
1 Tayvan Doları
1 Tunus Dinarı
1 Türkmenistan Manatı
1 Ukrayna Hryvnası
1 Umman Riyali
1 Uruguay Pesosu
1 Ürdün Dinarı
1 Venezuela Bolivarı
1 Yemen Riyali
1 Yeni İsrail Şekeli
1 Yeni Zelanda Doları
1 Zambiya Kvaçası
1 Euro
0,37477
0,01507
0,56906
0,00408
0,06511
0,07116
1,2996
0,74954
0,25925
5,5486
0,10091
3,0176
0,33951
0,00994
0,61433
1,7464
0,38699
2,9365
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
EFEKTİFLER
1 ABD Doları
1 Avustralya Doları
1 Danimarka Kronu
1 İngiliz Sterlini
1 İsveç Kronu
1 İsviçre Frangı
100 Japon Yeni
1 Kanada Doları
1 Kuveyt Dinarı
1 Norveç Kronu
1 Suudi Arabistan Riyali
1 Euro
KUR (YTL)*
2,1328
1,8799
0,39275
3,5089
0,32756
2,3863
2,0156
1,9824
7,4054
0,34735
0,56479
2,9344
Yıllar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Maliye Bakanlığı’nca Değerlemeye Esas Alınmak Üzere
Tespit Edilen Döviz Kurları
1 USD
1 EURO
Döviz
Efektif
Döviz
Efektif
1.5123
1.5112
2.1408
2.1393
1.5057
1.5046
2.1603
2.1588
1.5460
1.5449
2.0491
2.0477
1,8889
1,8876
2,4438
2,4421
1,7826
1,7814
2,3517
2,3501
2,1343
2,1328
2,9365
2,9344
2014 Yılı El Kitapçığı
117
Pt. Sa.
6
13
20
27
7
14
21
28
Pt. Sa.
3
10
17
24/31
4
11
18
25
Pt. Sa.
5
12
19
26
6
13
20
27
OCAK
Ça.
1
8
15
22
29
Pe.
2
9
16
23
30
Pa.
5
12
19
26
Pt.
Sa.
Ça.
Pe. Cu.
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
Ça. Pe. Cu. Ct.
1
5
6
7
8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
Pa.
2
9
16
23
30
Pt.
7
14
21
28
Sa.
1
8
15
22
29
Ça.
2
9
16
23
30
Ct.
3
10
17
24
31
Pa.
4
11
18
25
Pt.
Sa.
Ça.
2
9
16
23/30
3
10
17
24
4
11
18
25
Ct.
5
12
19
26
Pa.
6
13
20
27
Pt.
Sa.
Ça.
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
Ct.
6
13
20
27
Pa.
7
14
21
28
Pt.
Sa.
6
13
20
27
7
14
21
28
Ça.
1
8
15
22
29
Ça. Pe. Cu. Ct.
1
5
6
7
8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
Pa.
2
9
16
23
30
Pt.
1
8
15
22
29
Sa.
2
9
16
23
30
Ça.
3
10
17
24
31
MART
MAYIS
Ça. Pe.
1
7
8
14 15
21 22
28 29
Pt.
1
8
15
22
29
Ça.
3
10
17
24
3
10
17
24
4
11
18
25
Cu.
2
9
16
23
30
TEMMUZ
Ça.
2
9
16
23
30
Pt. Sa.
ŞUBAT
Ct.
4
11
18
25
Pt. Sa.
1
7 8
14 15
21 22
28 29
Sa.
2
9
16
23
30
Cu.
3
10
17
24
31
Pe.
3
10
17
24
31
Cu.
4
11
18
25
EYLÜL
Pe.
4
11
18
25
Cu.
5
12
19
26
KASIM
Ct.
1
8
15
22
Pa.
2
9
16
23
Ct.
5
12
19
26
Pa.
6
13
20
27
Pe. Cu.
Ct.
5
12
19
26
7
14
21
28
Pa.
1
8
15
22
29
Ct.
2
9
16
23
30
Pa.
3
10
17
24
31
Ct.
4
11
18
25
Pa.
5
12
19
26
Ct.
6
13
20
27
Pa.
7
14
21
28
7
14
21
28
NİSAN
Pe. Cu.
3
4
10 11
17 18
24 25
HAZİRAN
6
13
20
27
AĞUSTOS
Pe. Cu.
1
7
8
14 15
21 22
28 29
EKİM
Pe. Cu.
2
3
9
10
16 17
23 24
30 31
ARALIK
Pe. Cu.
4
5
11 12
18 19
25 26
2014
2014 YILI TAKVİMİ
2014 Yılı El Kitapçığı
118
2015 YILI TAKVİMİ
Pt. Sa.
5
12
19
26
6
13
20
27
Pt. Sa.
2
3
9 10
16 17
23/30 24/31
Pt. Sa.
2015
4
11
18
25
5
12
19
26
Pt. Sa.
6
13
20
27
7
14
21
28
OCAK
Ça. Pe.
1
7
8
14 15
21 22
28 29
Cu.
2
9
16
23
30
ŞUBAT
Ct.
3
10
17
24
31
Pa.
4
11
18
25
Pt.
Sa.
Ça.
Pe. Cu.
Ct.
2
9
16
23
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
Pa.
1
8
15
22
29
Ça. Pe. Cu. Ct.
Pt.
Sa.
6
13
20
27
7
14
21
28
Ça.
1
8
15
22
29
Pe. Cu.
2
3
9
10
16 17
23 24
30
Ct.
4
11
18
25
Pa.
5
12
19
26
Ct.
6
13
20
27
Pa.
7
14
21
28
Ct.
1
8
15
22
29
Pa.
2
9
16
23
30
Ct.
3
10
17
24
31
Pa.
4
11
18
25
Ct.
5
12
19
26
Pa.
6
13
20
27
MART
6
13
20
27
7
14
21
28
Ça. Pe. Cu.
1
6
7
8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
Ct.
2
9
16
23
30
Pa.
3
10
17
24
31
Pt.
1
8
15
22
29
Sa.
2
9
16
23
30
Ça.
3
10
17
24
Ct.
4
11
18
25
Pa.
5
12
19
26
Pt.
Sa.
Ça.
Pe. Cu.
3
10
17
24/31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
4
11
18
25
5
12
19
26
MAYIS
TEMMUZ
Ça.
1
8
15
22
29
Pe.
2
9
16
23
30
Cu.
3
10
17
24
31
EYLÜL
Pe.
3
10
17
24
Cu.
4
11
18
25
HAZİRAN
Ça.
2
9
16
23
30
Ct.
5
12
19
26
Pa.
6
13
20
27
Pt.
Sa.
Ça.
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
Pt. Sa.
Ça. Pe. Cu. Ct.
Pa.
1
8
15
22
29
Pt.
Sa.
1
8
15
22
29
Ça.
2
9
16
23
30
KASIM
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
7
14
21
28
Pe. Cu.
4
5
11 12
18 19
25 26
AĞUSTOS
Pt. Sa.
1
7
8
14 15
21 22
28 29
2
3
9 10
16 17
23/30 24
NİSAN
Pa.
1
8
15
22
29
7
14
21
28
EKİM
Pe. Cu.
1
2
8
9
15 16
22 23
29 30
ARALIK
Pe. Cu.
3
4
10 11
17 18
24 25
31
2014 Yılı El Kitapçığı
119
NOT
ÖNEMLİ NOTLAR
120
2014 Yılı El Kitapçığı
NOT
ÖNEMLİ NOTLAR
2014 Yılı El Kitapçığı
121
NOT
ÖNEMLİ NOTLAR
122
2014 Yılı El Kitapçığı
NOT
ÖNEMLİ NOTLAR
2014 Yılı El Kitapçığı
123
NOT
ÖNEMLİ NOTLAR
124
2014 Yılı El Kitapçığı
NOT
ÖNEMLİ NOTLAR
2014 Yılı El Kitapçığı
125
NOT
ÖNEMLİ NOTLAR
2014 Yılı El Kitapçığı
126
TELEFON REHBERİ
TEL.
Ad, Soyad (Unvan)
Telefon No
2014 Yılı El Kitapçığı
127
TELEFON REHBERİ
Telefon No
TEL.
Ad, Soyad (Unvan)
TEL.
128
2014 Yılı El Kitapçığı
ÖNEMLİ BAZI TELEFON NUMARALARI
Tel: (0312) 232 50 60 (10 hat)
TÜRMOB:
Fax: (0312) 232 50 73 – 74
Web: http://www.turmob.org.tr
Tel: (0312) 475 53 00
Tel: 444 60 60 (Staj ve Sınav İşlemleri için)
TESMER:
Fax: (0312) 475 53 13 (Yönetim Katı)
Fax: (0312) 475 53 14 (Öğrenci İşleri)
Web: http://www.tesmer.org.tr
Tel: 444 16 44
Fax: 451 19 19
Bursa SMMMO:
Web: http://www.bursa-smmmo.org.tr
Tel: 711 50 07
Bursa SMMMO İnegöl Temsilciliği
Fax: 711 50 09
Bursa YMMO:
Tel: 452 34 60
Fax: 452 34 10
MALİYE TEŞKİLATI
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı
Tel: 221 10 48 221 97 09
Çekirge Vergi Dairesi
Tel: 249 67 00 (23 hat)
Yeşil Vergi Dairesi
Tel: 249 67 00 (23 hat)
Nilüfer Vergi Dairesi
Tel: 249 67 00 (23 hat)
Gökdere Vergi Dairesi
Tel: 271 51 55 – 61’e kadar
Osmangazi Vergi Dairesi
Tel: 271 51 55 – 61’e kadar
Uludağ Vergi Dairesi
Tel: 271 51 55 – 61’e kadar
Yıldırım Vergi Dairesi
Tel: 271 51 55 – 61’e kadar
Setbaşı Vergi Dairesi
Tel: 220 20 30 – 31
Gemlik Vergi Dairesi
Tel: 513 10 92
İnegöl Vergi Dairesi
Tel: 715 18 29
İznik Vergi Dairesi
Tel: 757 19 59
Karacabey Vergi Dairesi
Tel: 676 17 82
M. Kemalpaşa Vergi Dairesi
Tel: 613 18 82
Mudanya Vergi Dairesi
Tel: 544 13 08
Orhangazi Vergi Dairesi
Tel: 573 18 27
Yenişehir Vergi Dairesi
Tel: 773 00 95
Bursa Defterdarlığı
Tel: 250 88 20 - 21
Vergi Denetim Kurulu – Bursa GB
Tel: 249 67 00 (8 hat)
Bursa Vergi Mahkemesi
Tel: 271 56 06
Bursa Bölge İdare Mahk.
Tel: 271 56 06
Bursa Barosu
Tel: 272 11 94
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TEŞKİLATI
SGK (SSK) Bölge Müdürlüğü
Tel: 600 10 00
SGK (Bağ-Kur) Bölge Müdürlüğü
Tel: 600 10 00
SGK (Emekli Sandığı) Bölge Müd.
Tel: 600 10 00
SGK Denetmenleri Birimi
Tel: 600 10 00
Çalışma ve İş Kurumu Bursa Bölge
Tel: 225 15 15
Müdürlüğü
225 17 45
İş Teftiş Grup Başkanlığı
Tel: 223 81 12
Bursa Esnaf ve San. Odaları Birliği
Tel: 362 39 80
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
Tel: 243 15 00 (30 hat)
2014 Yılı El Kitapçığı
Tel: 241 81 26
Tel: 219 10 00
Tel: 294 00 00
Tel: 294 10 00
Tel: 296 05 00
Tel: 273 50 00 (4 hat)
Tel: 220 27 28
Tel: 360 16 46
Tel: 249 32 02
Tel: 841 20 01
Tel: 513 50 00
Tel: 371 10 06
Tel: 881 24 50
Tel: 715 10 01
Tel: 372 46 56
Tel: 861 20 05
Tel: 676 10 95
Tel: 544 10 01
Tel: 613 10 10
Tel: 817 13 00
Tel: 573 17 27
Tel: 773 00 12
Tel: 757 10 01
Tel: 270 24 44
Tel: 444 16 01
Tel: 363 55 00
Tel: 444 16 03
Tel: 841 20 69
Tel: 513 45 20
Tel: 371 50 00
Tel: 881 22 22
Tel: 715 13 95
Tel: 372 16 44
Tel: 861 20 52
Tel: 676 86 31
Tel: 544 78 00
Tel: 613 12 18
Tel: 817 10 05
Tel: 573 38 00
Tel: 773 00 16
Tel: 757 10 10
Tel: 525 00 01
Tel: 280 28 00
Tel: 295 00 00
Tel: 368 34 50
Tel: 239 36 36
Tel: 366 43 43
Tel: 221 15 08
TEL.
Bursa Gümrük Başmüdürlüğü
Uludağ İhracatçılar Birliği
Uludağ Üniversitesi Rektörlük
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F.
U.Ü. Bursa Sosyal Bilimler MYO
VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLAR
Bursa Valiliği
Osmangazi Kaymakamlığı
Yıldırım Kaymakamlığı
Nilüfer Kaymakamlığı
B. Orhan Kaymakamlığı
Gemlik Kaymakamlığı
Gürsu Kaymakamlığı
Harmancık Kaymakamlığı
İnegöl Kaymakamlığı
Kestel Kaymakamlığı
Keles Kaymakamlığı
Karacabey Kaymakamlığı
Mudanya Kaymakamlığı
M. Kemalpaşa Kaymakamlığı
Orhaneli Kaymakamlığı
Orhangazi Kaymakamlığı
Yenişehir Kaymakamlığı
İznik Kaymakamlığı
BELEDİYELER
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Osmangazi Belediyesi
Yıldırım Belediyesi
Nilüfer Belediyesi
B. Orhan Belediyesi
Gemlik Belediyesi
Gürsu Belediyesi
Harmancık Belediyesi
İnegöl Belediyesi
Kestel Belediyesi
Keles Belediyesi
Karacabey Belediyesi
Mudanya Belediyesi
M.Kemalpaşa Belediyesi
Orhaneli Belediyesi
Orhangazi Belediyesi
Yenişehir Belediyesi
İznik Belediyesi
Umurbey Belediyesi
Bursa Devlet Hastanesi Santral
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Çekirge Devlet Hastanesi Santral
Şevket Yılmaz Hastanesi Santral
Kızılay Kan Merkezi
129
130
2014 Yılı El Kitapçığı
TEL.
ÖNEMLİ TELEFON NUMARALARI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
2 681 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content