close

Enter

Log in using OpenID

Ders Programı

embedDownload
ADAY MEMURLARlN TEMEL EGlTIM PROGRAMI
Kursun Yeri
:TEVFiK SIRRI GOR ANADOLU LiSESi
Kursun Ba ~ I. Ve Biti~ 1 :22/11 /2014-14/ 1212014
Kursun Siiresi
:8 G On / 60 Saat
GUN
I
I.GON I
TA RiJI
I
22.11.20 14 I
Cumartesi I
-
2.GON
3.GON
4.GON
23 . 11.20 14
Pazar
29. 11.20 14
Cumartesi
30.1 1. 20 14
Pazar
SAAT
KONU
08.30-10.00
2 Saat
10.10-11.40
2 Saat
11.50- 12:30
I Saat
HALKLA 1Ll$KiLER
EGiTiM GOREvLis i
.
Mustafa DURAN
I
IMZA
(Halkla ll i ~kiler SUrecinin A~ am a l an)
HALKLA ILlSKlLER
(Halkla l l i~kilerde Yap11anma-Kullarnlan Ara~ar)
HALKLA IL1$KILER
(meslek Kurallan ve YOnetimin Halk taraf1ndan
" 10- 1 ~ ()()
2 Saat
15.10-15 .50
1 Saat
08.30-10.00
2 Saat
10. 10-11.40
2 Saat
11.50-12:30
1 Saat
13.30-15.00
2 Saat
15.10-15.50
1 Saat
08.30-10.00
2 Saat
10.10-11.40
2 Saat
11.50- 12:30
1 Saat
13.30-15.00
2 Saat
15. 10- 15.50
I Saat
08.30-10.00
2 Saat
10. 10- 11.40
2 Saat
11.50-1 2:30
1 Saat
13.30-1 5.00
2 Saat
15.10-1 5.50
1 Saat
I
I
d~er1enclirilmesi)
YAZl$MA - DOSYALAMA USULLERi
(Resm1 Yaz1lann
Uorden11~
ve
AUOl~lannaa TdpllcK..c:H\. 1~1c111101 - '"'"""'·'' ............ 'lll .. . ,
I
AZIZUt:MIK
I
!
11
YAZISMA - DOSYALAMA USULLERi
(Amay-Yazo h lieti~im <;:e~itleri)
GiZLiLlK VE GiZLILiGiN ONEMi
I
(Gizlilik Oereceli Yaz1 , OokUman ve malzemeler-Gizlilk Dereceli Evraklarda Yap1lacak l~lemler ve Uygulanacak Esaslar,Gizlilik ve Gizlili9i gerektiren
v .. 11 ..... 1.... TPrimlPr vP
........ 1a.. TPrlhirlPri\
~ :-
HALKLA IL1$KlLER
Adem $1M$EK
(Halkla lli~kiler Kavram1)
HALKLA IL1$KlLER
(Hatkla lli~kilerin Nitelikleri ve Teknikleri)
YAZl$MA - DOSYALAMA USULLERi
(Evrak dosyalama ve Ar}ivleme)
AzizDEM IR
YAZ1$MA - DOSYALAMA USULLERi
(Resmi Yaz1lann B61Umleri ve Kurallan)
ATATURK ILKELERi~NKILAP TARiHI
(Osmanl1 lmparatOf1uQuna Genel Bak•!i)
ATATURK iLKELERi~ N KILAP TARiH I
(M illi MUcadele -Kurtulu!i sava!it)
A TA TURK ILKE LERi~NKILAP TARIHI
Hakkr YAV UZ
(Ataturkciilugun Tam mo)
ATA TURK iLKELERi~NKILAP TARiHI
(AtatUrk.~ OU~Unce
Sistemi-Ekonomik,Sosyal,KUlturel ve EQitim Yenilikleri)
ATATURK iLKELERi~NKILAP TARiHI
(Ataturk likeleri)
TURKIYE CUMHURiYETI ANAYASASI
(Genel Esaslar-Temel Hak ve Odevler)
Zeynel KORKMAZ
TORKlYE CUMHURiYETI ANAYASASI
(Cumhuriyetin Temel oraanlan-Yasama YUrUtme Yara1)
TURKCE otLBiLGiSi
(Kuc;Uk Buvuk Harfler-Birlesik Kelimeler-Nokta lama lsaretleri)
TURKCE otLBILGlsl
(Alrntr Kelimeler ile Yabancr Ozel Adlann Yazrlrsr)
TURKCE otLBiLGISI
(Noktalama lsaretleri-lmla Kurallan ve Uyoulanmasr)
OmitSEZER
06. 12.2014 I
5.GON I
Cumartesi l
GfTN 1 07. 12.2014
I
08.30-10.00
2 Saal
10. 10-11.40
2 Saal
11.50-12:30
I Saal
13.30-15 .00
2 Saal
15. 10-15.50
I Saal
08.30-10.00
2 Saal
10.10-11.40
....
' - I ............
ATAT0RK ILKELERi-iNKILAP TARiHi
(AtatUr1<.4Y0 DO~Once Sistemi)
Hakk1 YAVUZ
ATATORK iLKELERi-iNKILAP TARiHI
fAtatUr1(C0 DOsUnce Sistemi- Kamu YOnetimi Sistemi YOnetimine
Getirdi~i
(TUrkiye'nin jeopolitik konumu ve jeostratejik konumundan kaynakJanan tehditler)
MILLI GOVENLIK BILGISI
(TOr1dye'ye yOnelik I~ ve 01~ Tehditler I~ ve Ot~ tehditlere Ka~1 Ahnabilecek Onlemler)
7.GON
8.GON
13.12.2014
Cumartesi
14. 12.2014
Pazar
I
MusaMALKOC
MILLI GOVENLIK BiLGisl
(Sivil Savunma)
OEVLET TE:>KiLATI
(Oevletin
~ekli
ve Organlan-Yasama-YOrOtme-Yarg1)
DEVLET TE:>KiLATl
fMf"rl<e7i Y6netim-Yerel Y6netimler)
l """'
11.50- 12:30
I Saal
13.30-15.00
2 Saal
15.10-15.50
I Saal
08.30-10.00
2 Saal
10.10-11.40
2 Saal
11.50-12:30
I Saal
13.30-1 5.00
2 Saal
15.10-15.50
I Saal
08.30-10.00
2 Saal
13.00-15.00
2 Saal
YOnetmelikler)
MiLLi GOVENLiK BiLGiSI
DEVLET MALIN! KORUMA VE TA SARRUF TEDBIRLERl
(Oevlet Mah m koruma ve Tasarruf llkeleri)
I
I
I
MusaMALKOC
DEVLET MALIN! KORUMA VE TASARRUF TEDBiRLERi
(Tasarruf T edbir1eri)
DEVLET MALIN! KORUMA VE TASARRUF TEDBiRLERl
(Oevlet Mahn1 koruma ve Tasarruf llkeleri)
OEVLET MEMURLARl KANUNU
(Genel Hak,Sosyal ve Mali HakJar)
DEVLET MEMURLARl KANUNU
(Atama ve Yer
DeQi~tirme-MOracaat
ve
~ikayetler)
DEVLET MEMURLARl KANUNU
Mustafa DURAN
(Takdimame ve OdOllendirme)
DEVLET MEMURLARl KANUNU
<Amir ve Memur lliskiler-Beseri lliskilerl
DEVLET MEMURLARl KANUNU
(GOrev ve Sorumluluklar)
DEVLET MEMURLARl KANUNU
(Atama ve Yer
De~i~tirme-MUracaat
ve
Mustafa DURAN
~ikayetler)
SINAV
./I
\..
I
il,C ~ ~
,'
AL
Mis
\
-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
333 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content