close

Enter

Log in using OpenID

4. Sınıf

embedDownload
4. Sınıf
Adı Soyadı
:................................................
Sınıfı:................................................
Sınava Girdiği Sınıf :................................................
TÜRKÇE
1.
Seni düşündüğüm
için oraya gitmeni
istemedim.
3. Çan­tam­da oku­ma­yı bek­le­yen bir öy­kü
ki­ta­bı var. Ay­ten, ki­ta­bı­nı ve­rir­ken “Ça­buk
oku ha!” de­di. Son­ra baş­ka­sıy­la de­ği­şe­
cek­miş. As­lın­da çok­tan oku­ma­ya baş­la­
ya­cak­tım ama kış gü­nü so­ba yü­zün­den
ai­le bi­rey­le­ri ay­nı oda­ya tı­kı­lın­ca öz­gür
ola­mı­yo­rum.
Beni düşünmekle ne
demek istiyorsun?
Yani .....
Noktalı yere hangisi getirilirse “düşün­
mek” sözcüğünün konuşmadaki anla­
mı açıklanmış olur?
Bu pa­rag­raf­la il­gi­li aşa­ğı­da­ki yar­gı­lar­
dan hangi­
si­
nin doğruluğundan emin
olu­na­maz?
A) An­la­tı­cı, bir kız ço­cu­ğu­dur.
B) Ev­de sa­de­ce bir oda­da so­ba ya­kıl­
mak­ta­dır.
C) Ço­cuk, yal­nız bir or­tam­da ki­tap oku­
mak­tan hoş­la­nı­yor.
D) Yaz gü­nü ol­say­dı ço­cuk ki­ta­bı oku­ma­
ya baş­la­mış olur­du.
A)aklımdan hiç çıkmıyorsun.
B)karar vermeye çalıştım.
C)senin iyiliğini istedim.
D)kendimi senden çok düşündüm.
2. Ci­ci­li bi­ci­li uzun bir ku­tu için­dey­di çi­ko­
la­ta­la­rım. Dün ner­dey­se hep­si­ni bi­ti­re­
cek­tim. An­nem il­le de bi­ra­zı­nı bir son­ra­ki
gü­ne sak­la­ma­mı söy­le­di. Yok­sa çi­ko­la­ta­
la­rı­ma göz mü koy­muş­tu!
Aşa­ğı­da­ki çi­ko­la­ta pa­ket­le­ri­nin han­gi­sin­
de­ki so­ru­nun ya­nı­tı bu pa­rag­raf­ta yok­tur?
A)
Nasıl çikolatalar?
4.
B)
Kim çikolataların hepsinin
ye­nilmesini istemedi?
C)
A)Wright (Rayt) Kar­deş­ler ilk uça­ğı yap­
mış­lar­dır.
B) Uçak ve he­li­kop­ter­den baş­ka ha­va
ta­şıt­la­rı da var­dır.
C) Uçak, he­li­kop­ter­den da­ha faz­la yol­cu
ta­şır.
D)Helikopterden yangın söndürmede de
yararlanılır.
Ço­cuk ne za­man çi­ko­la­ta­la­rı­
nın hep­si­ni ye­mek is­te­di?
D)
Ço­cuk çi­ko­la­ta­la­rı­nın ne ka­da­rı­
nı sak­la­dı?
www.cinarkoleji.com.tr
Verilen re­sim­ler­le il­gi­li ya­zı­lan aşa­ğı­
da­ki cüm­le­le­rin han­gi­sin­de bir kar­şı­
laş­tır­ma ya­pıl­mış­tır?
1
4. SINIF
5. Si­zi bil­mem ama ben ge­nel­lik­le yal­nız
kal­ma­yı çok se­ve­rim. Ne­den mi? Çün­kü
tek ba­şı­ma ya­pa­cak çok şey bu­lu­rum. Bu
yap­tık­la­rım da bir baş­ka­sıy­la ya­pı­la­bi­le­
cek şey­ler de­ğil­dir. Ör­ne­ğin, ki­tap oku­
mak ve öy­kü yaz­mak...
8.
Bu pa­rag­ra­fın ya­za­rı için aşa­ğı­da­ki­ler­
den han­gi­si söy­le­ne­mez?
A) Yal­nız­lık­tan hoş­la­nı­yor.
B) In­san­lar­la an­laş­mak­ta zor­la­nı­yor.
C) Ki­tap ve ka­lem­ler­le dost.
D) Çe­şit­li uğ­raşı­la­rı var.
İçime işleyen bu dondurucu soğuk
Hep böyle sürmeyecek
Yaz gelecek...
En sıcak sesiyle ezgisini söyleyince
Deniz uslanıverecek...
Bu dalgalar böyle coşup taşmayacak o
zaman
Sıra bana gelecek...
Yu­ka­rı­da­ki şii­rin ana duy­gu­su han­gi
se­çe­nek­te ve­ri­len­dir?
A) Ya­za öz­lem
B) Mü­zik sev­gi­si
C) Sa­kin ya­şam is­te­ği
D) De­niz sev­gi­si
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim
yoktur?
A) Zeynep, bu olanlardan sonra Ayşe’ye
yüz çevirdi.
B) Ahmet’in korkudan yüzü sarardı.
C) Ali babasının gülerek bakmasından
yüz buldu.
D) Arkadaşıyla, oynadıkları oyundan
dolayı yüz göz oldular.
7. Bir kral, adam­la­rı­nı çok bü­yük bir ka­pı­nın
ya­nı­na ge­ti­re­rek on­la­ra “Iş­te kral­lı­ğım­da­ki
en bü­yük ve en ağır ka­pı­yı gö­rü­yor­su­nuz.
Siz akıl­lı in­san­lar­sı­nız, bu ka­pı­yı aç­ma­nın
yo­lu­nu bu­lun!” de­miş. Kra­lın adam­la­rı ka­pı­
nın ya­nı­na ge­lip ka­pı­yı in­ce­le­miş­ler. Ka­pı­yı
aça­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­miş­ler. Sa­de­ce bir
ve­zir ka­pı­ya do­kun­muş, aç­mak için çe­şit­li
yol­lar de­ne­miş, son­ra var gü­cüy­le ka­pı­ya
yük­len­miş ve ağır ka­pı açıl­mış.
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi gerçek
anlamdadır?
Bu met­nin ana fik­ri aşa­ğı­da­ki­ler­den
han­gi­si­dir?
A) Kartopu oynarken gördüğüm eski
arkadaşım bana soğuk davrandı
A) Her­kes en iyi bil­di­ği işi yap­ma­lı­dır.
B) Kral­lar ça­lış­tır­dık­la­rı in­san­la­rı her za­man
de­ner­ler.
C) Baş­ka­la­rı­nın gö­zü­ne gir­mek için çok
ça­lı­şıl­ma­lı­dır.
D) An­cak de­ne­me­yi gö­ze alan­lar ba­şa­rı­ya
ula­şa­bi­lir­ler.
B) Denize bakarak daldı gitti.
C) Acıdan gözleri yaşardı.
D) İşi yoluna koyduk.
2
www.cinarkoleji.com.tr
10. Di­kiş ip­li­ğin­den bir­kaç met­re bo­yun­da
bir par­ça ko­pa­rın. Pi­pe­ti bu ipe bağ­la­yın.
Pi­pet ip­li­ğin üs­tün­de ko­lay­ca kay­ma­lı.
Ger­gin du­ra­cak bi­çim­de ipliğin uç­la­rı­nı
iki san­dal­ye­ye bağ­la­yın. Ba­lo­nu şi­şi­rin ve
ağ­zı­na bir man­dal ta­kın. Ba­lo­nu pi­pe­te
tut­tu­run. Bu­nun için ya­pış­kan bant kul­
la­na­bi­lir­si­niz. Iş­te si­ze bir ro­ket. 10’dan
ge­ri­ye doğ­ru sa­yın, 1 de­yin­ce man­da­lı
çı­ka­rın. Ro­ke­ti­niz hız­la yu­ka­rı doğ­ru fır­la­
ya­cak­tır.
12.
Kapıyı açar
mısın?
Ege, yu­ka­rı­da­ki yö­ner­ge­le­ri uy­gu­la­
ya­rak ba­lon­dan bir ro­ket ya­pa­cak­tır.
Bu­nun için aşa­ğı­da­ki mal­ze­me­ler­den
han­gi­si­ne ge­rek­si­ni­mi yok­tur?
A)
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu
cümledekiyle aynı anlamda değildir?
A)Rica etsem kapıyı açar mısın?
B)Zahmet olmazsa kapıyı açar mısın?
C)Müsaade etsem kapıyı açar mısınız?
D)Lütfen kapıyı açar mısın?
B)
13. Aşa­ğı­da­ki kı­salt­ma­la­rın han­gi­sin­de
nok­ta kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır?
A)
B)
2 kg.’ı 3 TL
C)
D)
C)
D)
Sevgi Apt.
11. Söz­lük­ten se­çi­len aşa­ğı­da­ki söz­cük­ler­
den han­gi­si eş ses­li de­ğil­dir?
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışlığı yapılmıştır?
A)beş:
Dörtten bir sonra gelen sayının
adı.
B)ben: Te­kil bi­rin­ci ki­şi­yi gös­te­ren adıl.
C)bel: Top­ra­ğı kaz­ma­ya ya­ra­yan alet.
D)bez: Için­den ge­çen kan­dan ya da
öz­su­dan ki­mi mad­de­le­ri ayı­ra­rak
sal­gı oluş­tu­ran or­gan.
www.cinarkoleji.com.tr
Yeşildere
Cad.
A)
Anladım ki beni buraya boşuna
çağırmamış.
B)Dinle de sana niye kızdığımı öğren.
C)Cetvelini okul da unutmuş olmalısın.
D)Akşamki yemeğin tadı hâlâ damağımda.
3
4. SINIF
15. Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı
değildir?
17.İyi bir ya­zı yaz­mak için iyi bir okur ol­mak
ge­re­kir. Kim an­la­ya­rak oku­yor, oku­duk­la­
rı­nı yo­rum­lu­yor­sa o bu­nu yap­ma­yan­la­ra
gö­re da­ha iyi yaz­ma şan­sı­na sa­hip­tir.
A) Arkadaşımın davetine gitsem mi git­
mesem mi bilemedim.
B) Dün akşam aşağı yukarı 60 soru çöz­
düm.
C)
Bu ya­zı aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­siy­le
de­vam eder­se ya­zı­nın an­lam bü­tün­lü­
ğü sağ­lan­mış olur?
Son günlerde şişmanladığından
zayıflamak için yediklerine dikkat
etmeye başladı.
A) Bu yüz­den oku­ma, yaz­ma­nın ilk ko­şu­
lu­dur, de­ni­le­bi­lir.
B) Yaz­ma ku­ral­la­rı­nı bil­mek, yaz­mada en
önem­li nok­ta­dır.
C) Yaz­ma, sa­de­ce ya­za­rak öğ­re­ni­lir,
bu­nu unut­ma­ya­lım.
D) Kim iyi yaz­mak is­ter­se yaz­dık­la­rı­nı
baş­ka­la­rı­na okut­ma­lı­dır.
D) Arkadaşımın kalın dilimli pastasını kes­
erek iki tane ince dilimli pasta elde
ettik.
16. Aşa­ğı­da­ki­le­rin han­gi­sin­de cüm­le­le­rin
an­lam­lı ol­ma­sı için re­sim­de gös­te­ri­len
var­lı­ğın adı­na di­ğer­le­rin­den da­ha fark­lı
bir du­rum eki ge­ti­ril­me­li­dir?
A)
çay dö­kül­müş.
18.
B)
uy­gun bir göm­lek
bu­la­ma­dık.
barışın
adaletin
?
C)
tiyatronun
bir de ke­mer ala­lım.
simgesidir.
zamanın
simgesidir.
aşkın
D)
Bu­na gö­re “?” konulan ye­re aşa­
ğı­da­ki­
barışın
ler­den han­gi­si gel­me­li­dir?
bir leke var.
A)
B)
aşkın
C)
4
D)
www.cinarkoleji.com.tr
20.
19.
Bu ka­ri­ka­türde­ an­la­tı­lmak istenen aşa­
ğı­da­ki­ler­den han­gi­si­dir?
A) Ye­tiş­kin­ler ko­nuş­ma­yı çok se­ver­ler.
B) Ba­zen ay­nı şey­le­ri fark­lı bi­çim­de söy­le­
riz.
C) Tar­tış­ma­lar­da ge­rek­siz söz­cük kul­la­
nıl­ma­ma­lı­dır.
D) An­laş­mak için ay­nı söz­cük­ler kul­la­nıl­
ma­lı­dır.
www.cinarkoleji.com.tr
Aşağıdakilerden hangisi bu resmi
betim­le­yen bir paragrafta yer alamaz?
A) Sımsıcaktı, sapsarıydı kumsal...
B) Güneşin rengi kıskanılabilirdi.
C)
Kaptan gemisini kıyıya yanaştırmak
üze­reydi.
D) Hayvanlar da kumsalın konuklarıydı.
5
4. SINIF
MA­TE­MA­TİK
1.
4.
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6 yüz binlik + 3 yüzlük + 2 birlik
A) 19
Tah­ta­da çö­züm­len­miş ola­rak ve­ri­len sa­yı
han­gi se­çe­nek­te doğ­ru ve­ril­miş­tir?
A) 632 000
B) 603 002
C) 600 032
D) 600 302
Yukarıdaki kırık cetvelle ölçülen kale­
min uzunluğu kaç santimet­redir?
B) 17
C) 15
D) 13
2.
3, 8, 4, 5, 6 rakamlarını birer kez kul­
lanarak oluşturulacak beş basamaklı
en büyük çift sayı hangisidir?
Öğ­ret­me­nin tah­ta­ya yaz­mış ol­du­ğu so­ru­yu
han­gi öğ­ren­ci doğ­ru ya­nıt­la­mış­tır?
A) 86534
B)
Mert
5. 2 km 510 met­
re uzun­
lu­
ğun­
da­
ki bir yol
üç gün­de as­falt­lan­mış­tır. Bi­rin­ci gün 816
met­re­si ikin­ci gün bi­rin­ci gün­den 316
met­re da­ha faz­la­sı as­falt­lan­mış­tır.
85436
Bilge
C) 85634
Yasemin
B)
C)
A) 562
C) 1378
Betül
3. Hangi öğrencinin
yanlıştır?
A)
85634
D)
söylediği
Bu­na gö­re üçün­cü gün kaç met­re yol
as­falt­lan­mış­tır?
B) 1132
D) 1968
eşitlik
57 mm = 5 cm 7 mm
6. Ali Bey fi­ya­tı 1284 TL olan ma­sa ile fi­ya­
tı ma­sa­nın fi­ya­tın­dan 744 TL da­ha faz­la
olan kol­tuk ta­kı­mı al­dı.
4582 m = 4 km 582 m
187 cm = 18 m 7 cm
Bu­na gö­re Ali Bey ma­sa ile kol­tuk ta­kı­
mı­na top­lam kaç TL ver­miş­tir?
A) 2028
D)
C) 3312
8 cm 3 mm = 83 mm
6
B) 2772
D) 3572
www.cinarkoleji.com.tr
10. Bir kamyonet bir seferde, her kasasında
24 tane meyve suyu şişesi olan 114 tane
kasa taşıyabiliyor.
7. Onur’un ce­
bin­
de 1376 TL’si var­
dır.
Onur ce­bin­de­ki pa­ra ile aşa­ğı­da fi­yat­
la­rı ve­ri­len buz­do­lap­la­rın­dan han­gi­si­ni
alır­sa ce­bin­de 118 TL pa­ra­sı ka­lır?
A) B)
1258 TL
Kamyonet tek seferde kaç şişe meyve
suyu taşımıştır?
A) 2544
B) 2616
C) 2736
D) 2784
1242 TL
11.
C)
D)
1238 TL
1262 TL
8.
Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si yukarıdaki
dik­dört­gen, ka­re ve­ üç­gen­le­rin ke­nar­
la­rın­dan bi­ri de­ğil­dir?
Büyük Ağrı Dağı’nın yüksekliği
5137 m’dir.
Kaçkar Dağı, Büyük Ağrı
Dağı’ndan 1205 m alçaktır.
A) [AB]
B) [BD]
C) [AC]
D) [FC]
Süphan Dağı, Kaçkar Dağı’ndan
126 m yüksektir.
B) 4096
C) 4058
D) 3971
Bu­na gö­re üçün­cü tak­sit­te kaç TL öde­
miş­tir?
A) 2123
B) 2279
C) 1816
D) 1198
www.cinarkoleji.com.tr
Yu­ka­rı­da­ki üç­gen­ler ke­nar uzun­luk­la­rı­na
gö­re sı­nıf­lan­dı­rı­la­cak­tır.
Bu­na gö­re han­gi­le­ri­ ay­nı ad ile sı­nıf­lan­
dı­rılır?
A) I ve III
C) III ve IV
7
9. Bir tüc­car 3516 TL’lik bir ma­lın pa­ra­sı­nı üç
tak­sit­te ödü­yor. Bi­rin­ci tak­sit­te 1237 TL,
ikin­ci tak­sit­te bi­rin­ci tak­sit­ten 156 TL ek­si­
ği­ni ödü­yor.
A) 4158
12.
Yu­ka­rı­da­ki öğ­ren­ci­le­rin ver­di­ği bil­gi­
le­re gö­re Süp­han Da­ğı’nın yük­sek­li­ği
kaç met­re­dir?
B) II ve IV
D) I ve IV
4. SINIF
13. Aşa­ğı­da öl­çü­le­ri ve­ri­len üç­gen­ler­den
han­gi­si dar açı­lı üç­gen sı­nıf­la­ma­sı­na
gir­mez?
A)
15. Eren’in kilosunun 1/3’ü 6 kg’dır.
Yusuf’un kilosunun 1/2’si Eren’in kilo­
suna eşittir. Eren ve Yusuf’un kiloları
B)
toplamı kaç kg’dır?
C)
D)
A) 18
B) 27
C) 36
D) 54
o
75
14. Bir okul gezisi için öğrencilere Şanlıurfa,
Bursa ve Konya illerinden hangi illere
gitmek istedikleri soruldu. Öğrencilerden
6/28’i Bursa, 1/4’ü Şanlıurfa’ya, 2/14’ü
Konya’ya gitmek istemiş.
16. 140 sayısına yuvarlanan en küçük
sayı ile 90’a yuvarlanan en büyük sayı
arasındaki fark kaçtır?
Buna göre öğrencilerin en az gitmek
istedikleri ilden en fazla gitmek iste­
dikleri iller hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
A) Şanlıurfa-Konya-Bursa
B) Konya-Bursa-Şanlıurfa
C) Şanlıurfa-Bursa-Konya
A) 85
B) 50 C) 41
D) 145
D)Bursa-Konya-Şanlıurfa
8
www.cinarkoleji.com.tr
17.
18. Gra­fik: Ay­la­ra Gö­re Ko­nak­la­yan Tu­rist Sa­yı­sı
Yan­da, Ha­san Amca’nın
mey­ve bah­çe­sin­de bu­lu­
nan ağaç çe­şit­le­ri­ne ait
çe­te­le tab­lo­su ve­ril­miş­tir.
Kiþi Sayýsý
Çe­te­le tab­lo­sun­dan fay­da­la­nı­la­rak oluş­tu­
ru­la­cak olan sü­tun gra­fi­ği han­gi se­çe­nek­te
doğ­ru ve­ril­miş­tir?
A)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Ocak Þubat Mart Nisan
Aylar
Yu­ka­rı­da­ki sü­tun gra­fi­ğin­de ay­la­ra gö­re bir
otel­de ko­nak­la­yan tu­rist sa­yı­la­rı ve­ril­miş­tir.
Gra­fi­ğe gö­re ocak ve mart ay­la­rın­da
ko­nak­la­yan tu­rist sa­yı­sı şu­bat ayın­da
ko­nak­la­yan tu­rist sa­yı­sın­dan kaç ki­şi
faz­la­dır?
B)
A)300
B) 250
C)150
D)100
19.
C)
Yu­ka­rı­da­ki aba­kü­sün gös­ter­di­ği sa­yı­
nın ya­zı­lı­şı han­gi se­çe­nek­te doğ­ru
ve­ril­miş­tir?
B) 201 320
C) 20 232
D) 200 123
20. İş zi­ya­re­ti için Is­tan­bul’dan An­ka­ra’ya
gi­den Ha­kan Bey 27 Ka­sım gü­nü ote­le
gi­riş yap­mış­tır.
D)
www.cinarkoleji.com.tr
A) 220 220
9
Otel­de iki haf­ta ko­nak­la­yan Ha­kan Bey,
otel­den han­gi gü­nün sa­ba­hı ay­rıl­mış­
tır?
A) 18 Ara­lık
B) 16 Ara­lık
C)11 Ara­lık
D) 8 Ara­lık
4. SINIF
FEN VE TEK­NO­LO­Jİ 4. Aşa­ğı­da­ki öğ­ren­ci­ler­den han­gi­si ka­nın
vü­cut­ta do­la­şı­mın­da doğ­ru­dan et­ki­li
ya­pı ve or­gan­la­rı söy­le­miş­tir?
1.
İs­ke­le­tin 1 nu­ma­ra ile
gös­te­ri­len te­mel kıs­mı­
nın is­mi han­gi se­çe­nek­te
doğ­ru ve­ril­miş­tir?
1
A)
Kemikler ve akciğerler
B)
Kıkırdak ve damarlar
C)
A) Omur­ga
B) Gö­ğüs ka­fe­si
C) Kafatası
D) Kol­lar ve ba­cak­lar
D)
Kalp ve damarlar
2. Aşa­ğı­da­ki re­sim­ler­de gös­te­ri­len dav­ra­
nış­lar­dan han­gi­si is­ke­let ve kas sağ­lı­ğı
için za­rar­lı­dır?
A) Soluk borusu ve gırtlak
5. Eg­zer­siz yap­mak­ta olan sağ­lık­lı bir ki­şi
ile il­gi­li ola­rak aşa­ğı­da­ki ifa­de­ler­den
han­gi­si yan­lış­tır?
B)
A) So­luk alıp ver­me sık­lı­ğı aza­lır.
B) Kal­bi da­ha çok kan pom­pa­lar.
C) Kan­da­ki kar­bon­di­ok­sit mik­ta­rı yük­se­lir.
C)
D) Vü­cu­du­nun ok­si­jen ih­ti­ya­cı ar­tar.
D)
6.
Sert plas­tik­ten ya­pı­lan ça­tal
ve ka­şık kı­rıl­gan mad­de­dir.
3.
Na­zan
So­luk ala­rak vü­cu­du­muz için gerekli
olan ..............I................ dış or­
tam­
dan alır,
so­luk ve­re­rek vü­cu­du­muz için za­rar­lı
olan ............... II............... dış or­ta­ma ve­ri­riz.
Çe­lik çi­vi sert
mad­de­dir.
Tah­ta­da­ki I ve II nu­ma­ra­lı yer­le­re han­gi
se­çe­nek­te ve­ri­len söz­cük­ler ya­zıl­ma­lı­dır?
Bü­lent
Uğur
El­mas ve gü­müş
par­lak mad­de­ler­
dir.
Yu­ka­rı­da­ki öğ­ren­ci­ler­den han­gi­le­ri mad­
de­le­ri doğ­ru ni­te­le­miş­tir?
I
II
A) kar­bon­di­ok­si­di
azo­tu
A) Bü­lent ve Na­zan
B) ok­si­je­ni
kar­bon­di­ok­si­di
B)Bü­lent ve Uğur
C) su bu­ha­rı­nı
ok­si­je­ni
C)Na­zan ve Uğur
D) ok­si­je­ni
azo­tu
D) Bü­lent, Na­zan ve Uğur
10
www.cinarkoleji.com.tr
7.
10.
1) Toz şe­ker
3) Un
2) Def­ter
4) Tor­na­vi­da
Yu­ka­rı­da­ki tab­lo­da ve­ri­len mad­de­ler­
den han­gi­le­ri mal­ze­me­dir?
A)1 ve 2
B) 2 ve 3
C)1 ve 3
D) 3 ve 4
Yan­da­ki filede bu­lu­nan el­ma­
lar eşit kol­lu te­ra­zi ile tar­tıl­dı­
ğın­da 2,5 kg gel­miş­tir. Bu­na
gö­re el­ma­la­rın küt­le­si kaç
gram­dır?
A) 1500
B) 2000
C) 2500
D) 3000
11.
1. Rüzgar
4. Ötmekte olan
kanarya
8. t Bu­lun­duk­la­rı ka­bın şek­li­ni alır­lar.
2. Keman
5. Deniz dalgası
l Be­lir­li bir şe­kil­le­ri var­dır.
3. Ağlayan çocuk
6. Televizyon
n Bu­lun­duk­la­rı or­tam­da ya­yı­lır­lar.
Yu­ka­rı­da­ki özel­lik­ler­den han­gi­si ya da
han­gi­le­ri sa­de­ce ka­tı mad­de­le­re ait­tir?
A) Yal­nız t
Yukarıdaki kaynaklardan kaç tanesi doğal
ses kaynağıdır?
B) Yal­nız l
A)4
C) Yal­nız nD) l ve n
B) 3
C)2
D)1
12.
9. Aşağıdaki taşıtlardan hangisi hava diren­
cinden en fazla etkilenecek şekilde yapılır?
I. Paraşüt
II. Kamyon
III. Uçak
IV. Yelkenli
A) Yalnız I
B) I-III
C) II-III
D) I-IV
www.cinarkoleji.com.tr
11
Boş olan kap­ta K ve L ka­tı ci­sim­le­ri var­
ken ka­
ba 1500 mL su dö­
kül­
dü­
ğün­
de
kap­ta­ki sı­vı se­vi­ye­si 3000 mL se­vi­ye­si­ne
çı­kı­yor.
Kap­tan L cis­mi alın­dı­ğın­da ise sı­vı se­vi­
ye­si 2500 mL çiz­gi­si­ne ini­yor.
Bu­na gö­re K cis­mi­nin hac­mi kaç mi­li­lit­
redir?
A) 500
B) 1000
C) 1500
D) 2000
4. SINIF
13.
15.
1. Ağaç
2. Bar­dak
3. Ku­maş
4. Saksı çiçeği
Mad­de­le­rin ısın­ma­sı ve so­ğu­ma­sı
ısı alış­ve­ri­şi ile ger­çek­le­şir.
Se­na
So­ğu­yan bir mad­de­nin küt­le­si aza­
lır.
Ka­ğan
Isı bir mad­de de­ğil­dir.
14.
Tah­ta­da­ki mad­de­ler­den han­gi­le­ri iş­len­
miş mad­de­dir?
A) 1 ve 3
B) 2 ve 3
C) 1 ve 4 D) 2 ve 4
Yu­ka­rı­da­ki öğ­ren­ci­ler­den han­gi­le­ri­nin
söy­le­di­ği ifa­de­ler doğ­ru­dur?
A) Se­na ve Ka­ğan
B) Se­na ve Elif
C)Ka­ğan ve Elif
D) Se­na, Ka­ğan ve Elif
Meral: “Dünyanın katmanları: Hava küre,
Su küre, Taşküre, Ateş küre ve Ağır
küredir.”
Bilal: “Taş küre, toprak ve kayaçlardan
oluşmuştur.”
16.
Hilal: “Kayaçların içinde mineraller bulun­
mamaktadır. “
Zuhal: “Ekonomik değeri olmayan, insan­
lar tarafında kullanılan kayaçlara ve
minerallere maden denir.”
Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin ya
da hangilerinin verdiği bilgide yanlışlık
vardır?
A) Meral - Hilal
C) Hilal - Zuhal
Elif
B) Bilal - Zuhal
D)Yalnız Zuhal
12
Eri­me
Bo­zun­ma
1) Buz
4) Pi­rinç
2) Tuz
5) Şe­ker
3) Mum
6) Mar­ga­rin
Yu­ka­rı­da­ki tab­lo, be­lir­ti­len mad­de­le­rin ısı­
tıl­dı­ğın­da bu mad­de­ler­de mey­da­na ge­le­
cek olan de­ği­şim­le­re gö­re ha­zır­lan­mış­tır.
Tab­lo­nun doğ­ru ola­bil­me­si için kaç
nu­ma­ra­lı mad­de­le­rin yer­le­ri de­ğiş­ti­ril­
me­li­dir?
A) 1 ve 5
B) 2 ve 4
C)2 ve 6
D) 3 ve 6
www.cinarkoleji.com.tr
17. Aşa­ğı­da­ki öğ­ren­ci­ler­den han­gi­si saf
mad­de­ye ör­nek ver­miş­tir?
A)
Çorba
B)
Şeker
C)
Limonata
D)
Beton
19. Aşa­ğı­da­ki öğ­ren­ci­ler­den han­gi­si­nin
söy­le­di­ği iki mad­de ­de mık­na­tıs ta­ra­
fın­dan çe­ki­lir?
A)
B)
C)
D)
18.
Taş parçası ve demir bilye
Tah­ta par­ça­sı ve plas­tik cet­
vel
Çe­lik par­ça­sı ve por­se­len fin­can
20. 4. Sınıf Öğretmeni Arzu Hanım Fen Bilgisi
yazılı sınavında öğrencilerinden, 5 adet
doğal ışık kaynağı yazmalarını istemiştir.
Öğrencilerinden biri sorunun cevabı ola­
rak aşağıdakileri yazmıştır:
Öğrencinin yazdığı örneklerden kaç
tanesi doğal ışık kaynağıdır?
Bir top­lu­mu çağ­daş ya­pan özel­lik­
le­rin ba­şın­da, bi­li­me inan­mak ve
ona bağ­lan­mak ge­lir. Bi­lim­sel ger­
çek­le­re inan­ma­yan, bi­li­min gös­ter­
di­ği yol­da iler­le­me­yen top­lum­la­ra
çağ­daş de­ni­le­mez. Çağ­daş top­
lu­mu oluş­tu­ran in­san­lar, öz­gür­ce
dü­şü­ne­bi­lir­ler. Bir dü­şün­ce­ye kö­rü
kö­rü­ne sap­la­nıp kal­maz­lar. Da­ha
doğ­ru­su bi­li­mi ken­di­le­ri­ne kı­la­vuz
alır­lar.
Güneş
Sokak lambası
Ata­türk’ün aşa­ğı­da­ki söz­le­rin­den han­
gi­si yu­ka­rı­da an­la­tı­lan­lar­la iliş­ki­li­dir?
A) “Bi­le­lim ki millî ben­li­ği­ni bil­me­yen mil­
let­ler baş­ka mil­let­le­re yem olur­lar.”
B) “Me­de­ni ol­ma­yan in­san­lar, me­de­
ni olan­la­rın ayak­la­rı al­tın­da kal­ma­ya
mahkûmdur.”
C) “Ha­yat­ta en ha­ki­ki mür­şit ilim­dir, fen­
dir. Ilim ve fe­nin dı­şın­da mür­şit ara­
mak gaf­let­tir, da­la­let­tir.”
D) “Sa­nat­sız ka­lan bir mil­le­tin ha­yat
da­mar­la­rın­dan bi­ri kop­muş de­mek­tir.”
www.cinarkoleji.com.tr
Çelik ataş ve demir çivi
El feneri
Ay
Ateş böceği
A)6
13
B) 4
C)3
D) 2
4. SINIF
SOS­YAL BİL­Gİ­LER
1.
3. Ay­şe, nü­fus cüz­da­nı­nı ba­ba­sı­nın nü­fus
cüz­da­nı ile kar­şı­laş­tı­rı­yor.
Sos­yal bil­gi­ler der­si­ni çok
se­vi­yo­rum.
Ümit
Ba­şa­rı­lı ol­mak için çok ça­lış­
ma­lı­yız.
A)
Gül­çin
B)
Ma­te­ma­tik der­sin­den dü­şük
not al­dı­ğım için çok üz­gü­nüm.
Ta­ner
Bu­na gö­re nü­fus cüz­da­nın­da­ki bil­gi­
ler­den han­gi­si­ne ve­re­ce­ği ya­nıt ay­nı
ola­bi­lir?
C) D) Yu­ka­rı­da­ki öğ­ren­ci­ler­den han­gi­le­ri
duy­gu­la­rı­nı ifa­de et­miş­tir?
A)Ümit ve Gül­çin
B) Gül­çin ve Ta­ner
C)Ümit ve Ta­ner
D)Ümit, Gül­çin ve Ta­ner
Doğum Tarihi
T.C. Kimlik Numarası
Soyadı
Nüfus cüzdanının rengi
2. Aşa­ğı­da­ki öğ­ren­ci­ler­den han­gi­si­nin
dav­ra­nı­şı doğ­ru­dur?
A)
B)
Bir ko­nu­da ben­den fark­lı
dü­şün­ce­le­ri olan aka­daş­la­rı­
mı da say­gıy­la din­le­rim.
4. Aşa­ğı­da­ki du­rum­lar­dan han­gi­si nü­fus
cüz­da­nı dü­zen­le­me ne­den­le­rin­den ola­
maz?
Be­nim gi­bi dü­şün­me­yen ki­şi­
ler­le as­la ko­nuş­mam.
A)
B) Yenileme ve
Doğum
değiştirme
C)
Bir ko­nu­da be­nim gi­bi dü­şün­
me­yen ar­ka­daş­la­rı­ma gö­rüş­
le­ri­mi zor­la da ol­sa ka­bul et­ti­
ri­rim.
C)
D)
Dü­şün­ce­le­ri­mi ka­bul et­me­
yen ki­şi­ler­le ar­ka­daş­lı­ğı­mı
ke­se­rim.
14
D)
Kayıp
Başka şehre
taşınma
www.cinarkoleji.com.tr
5. Aşa­ğı­da­ki­le­rin han­gi­si millî kül­tü­rü­mü­
zü an­la­tan bir re­sim ola­maz?
A)
B)
7.
Köy dü­ğün­le­ri
Bov­ling oyu­nu
C) Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk Kur­tu­luş
Sa­va­şı sı­ra­sın­da han­gi sa­vaş­ta
ko­mu­tan ola­rak or­du­yu yö­net­
miş­tir?
Öğ­ret­me­nin so­ru­su­nu han­gi öğ­ren­ci
doğ­ru ya­nıt­la­mış­tır?
D)
El tez­ga­hın­da
ha­lı do­ku­ma
A)
Halk oyun­la­rı
Ça­nak­ka­le Sa­va­şı
B)
I. Inö­nü Sa­va­şı
C)
Trab­lus­garp Sa­va­şı
D)
Sa­kar­ya Mey­dan Sa­va­şı
8.
Bü­yük ön­der Mus­ta­fa Ke­mal, zih­nin­
de oluş­tur­du­ğu dü­şün­ce­le­ri­ni Kur­tu­
luş Sa­va­şı sı­ra­sın­da ve son­ra­sın­da
uy­gu­la­mış­tır.
Mus­ta­fa Ke­mal’in Kur­tu­luş Sa­va­şı
son­ra­sın­da ger­çek­leş­tir­di­ği dü­şünce­le­ri­ne bir ör­nek ve­ri­niz.
6. Aşa­ğı­da­ki öğ­ren­ci­ler­den han­gi­si­nin
söy­le­dik­le­ri doğ­ru­dur?
A)
B)
C)
D)
Kül­tür öge­le­ri­miz ta­ma­men
unu­tul­muş­tur.
Öğ­ret­me­nin is­te­ği­ni han­gi öğ­ren­ci ger­
çek­leş­tir­miş­tir?
Kül­tür öge­le­ri­mi­zin ba­zı­la­
rı de­ği­şe­rek, ba­zı­la­rı ay­nen
gü­nü­mü­ze ka­dar ulaş­mış­tır.
A)
İlk TBMM’yi aç­mış­tır.
Kül­tü­rü­mü­ze ait hiç­bi­r öge­
de­ğiş­me­den gü­nümü­ze
ka­dar ulaş­mış­tır.
B)
Kül­tü­rel öge­le­ri­miz sa­de­ce
köy­ler­de ya­şa­tıl­mak­ta­dır.
C)
D)
www.cinarkoleji.com.tr
Si­vas ve Er­zu­rum kon­gre­le­ri­ni
dü­zen­le­miş­tir.
15
Dev­le­tin yö­ne­tim bi­çi­mi­nin cum­
hu­ri­yet ol­ma­sı­nı sağ­la­mış ve
cum­hu­ri­ye­ti ilan et­miş­tir.
Bü­yük Taa­ruz ve Baş­ku­man­dan­lık
Mey­dan Mu­ha­re­be­si’ni yö­net­miş­tir.
4. SINIF
11.
1. Me­tin, evin­den çı­kıp ön­ce oku­la gi­di­
yor.
2. Okul dö­nü­şü kü­tüp­ha­ne­ye uğ­ru­yor.
3. Evi­ne dö­nü­yor.
An­la­tı­ma gö­re Me­tin sı­ra­sıy­la han­gi
yön­ler­de ha­re­ket et­miş­tir?
A)
B)
C)
D)
9.

1 2
3
Do­ğu
Ku­zey
Do­ğu
Gü­ney
Gü­ney
Gü­ney
Ba­tı
Ku­zey
Do­ğu
Ba­tı
Do­ğu
Ba­tı

Yu­ka­rı­da­ki kro­ki­ye gö­re ban­ka­nın ye­ri­
aşa­ğı­da­ki seçeneklerden han­gi­sinde
doğ­ru ta­rif edilmiştir?
A)
Cum­hu­ri­yet Cad­de­si ile Öz­lem
So­ka­ğı’nın ke­siş­ti­ği köşededir.
B)
Ata­türk Cad­de­si ile Öz­lem
So­ka­ğı’nın ke­siş­ti­ği kö­şe­de­dir.
C)
Va­tan Cad­de­si ile Cum­hu­ri­yet
Cad­de­si’nin ke­siş­ti­ği kö­şe­de­dir.
D)
Va­tan Cad­de­si ile Ata­türk Cad­
de­si’nin ke­siş­ti­ği kö­şe­de­dir.
10. Aşa­ğı­da ve­ri­len­le­rin han­gi­sin­den
ya­rar­la­na­rak yön be­lir­le­ne­mez?
A)
B)
C) D) Pusuladan yararlanarak
12. Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si iyi ah­lak­lı bir
ki­şi için söy­le­ne­mez?
Güneş’ten yararlanarak
A)
B)
C)
D)
Kutup Yıldızı’ndan yararlanarak
Yer­le­re çöp at­maz.
Sö­zün­de dur­maz.
Hır­sız­lık yap­maz.
Ar­ka­daş­la­rı­nı al­dat­maz.
Ay’dan yararlanarak
16
www.cinarkoleji.com.tr
13. Aşağıdaki olayları kronolojik şekilde
sıraladığımızda ikinci sıraya hangisi
yazılmalıdır?
15.Ali, ailesiyle birlikte memleketine gider­
ken, çevresinde bir ırmağın kayalıkları
aşındırarak aktığını gördü. Irmak, her iki
tarafında yüksek kayalar oluşmuş derin
bir yarık içinde akıyordu. Ali ilk defa böyle
bir şeyle karşılaşmış ve merak etmiştir.
A) Okula başlama tarihimiz
B) Beşinci sınıfa başladığımız tarih
C) Yürümeye başladığımız tarih
D) Doğum tarihimiz
Ali’nin gördüğü bu doğal çevrenin adı
nedir?
A) Vadi
C) Yayla
B) Plato
D) Ova
14. Aşağıdakilerden hangisi deprem önce­
sinde yapılması gereken davranışlar­
dan biri değildir?
16. Suna ve kardeşi Kemal kendilerine
Tablet bilgisayar almak için bazı harca­
malarını azaltıp, tasarruf etmeye karar
vermiştir.
Buna göre Suna ile kardeşi Kemal’in
aşağıdaki harcamalardan öncelikle
hangisinden tasarruf etmeleri beklene­
bilir?
A) Kırtasiye harcamalarından
B) Giyim harcamalarından
C) Yiyecek harcamalarından
D) Gezi harcamalarından
A) Deprem sırasında devrilebilecek eşya
ları sabitlemek.
B) Deprem çantası hazırlamak, kolay ulaşabilecek bir yere koymak.
C) Paniklemeden, güvenli çıkış yolundan binayı terk etmek.
D) Binaları depreme dayanıklı hale getirmek.
www.cinarkoleji.com.tr
17
4. SINIF
19. Teknolojik ürünlerin sınıflandırılması kul­
lanım alanlarına göre değişiklik gösterir.
Buna göre steteskop, ateş ölçer, tan­
siyon ölçer…gibi teknolojik ürünlerin
kullanım alanı aşağıdakilerden hangisi­
dir?
17. Aşağıdakilerden hangisi hava olayları­
nı inceleyen ve bilgi veren kurumdur?
A) Türk Hava Kurumu B) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
C) Devlet Planlama Teşkilatı
D) Devlet Su İşleri
A) Eğitim B) Sağlık
C) Ulaşım D) İletişim
18. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketi­
cinin yapması gereken davranışlardan
biridir?
20. Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanın­
daki kuruluşlardan biri değildir?
A) Arkadaşlarının aldıkları ürünleri tercih eder.
B) Reklamların etkisinde alışveriş yapar.
C) Alışverişten önce fiyat araştırması
yapar.
D) Ambalajın görselliğine önem verir.
18
A) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu
B) Yeşilay
C) Türk Kalp Vakfı
D) LÖSEV
www.cinarkoleji.com.tr
www.cinarkoleji.com.tr
19
4. SINIF
20
www.cinarkoleji.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
2 851 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content