close

Enter

Log in using OpenID

6. Sınıf

embedDownload
6. Sınıf
Adı Soyadı
:................................................
Sınıfı:................................................
Sınava Girdiği Sınıf :................................................
TÜRKÇE
1.
Da­ha saç­la­rım iki örük­lü gez­di­ğim yıl­lar­dı.
An­nem her sa­bah saç­la­rı­mı örer­di. Ko­şa­rak
oku­la git­ti­ğim bu iki örük­lü yıl­lar ça­bu­cak
geç­ti. Şim­di kah­val­tı­mı ken­dim ha­zır­lı­yo­rum,
saç­la­rı­mı ör­mü­yo­rum ama o iki örük­lü yıl­la­rı
hâ­lâ öz­lü­yo­rum.
Al­tı çi­zi­li söz­cük gru­bu­nun an­lamı, aşa­ğı­
da­ki­ler­den han­gi­si ola­bi­lir?
A) Oyun yıl­la­rı
B) Ai­le yıl­la­rı
3.
İn­san­lar, çev­re­le­rin­de çok­ça bu­lu­nan ürün­
ler­den uzun sü­re sak­la­na­bi­le­cek yi­ye­cek­ler
üre­t­­miş­ler­dir. Tar­ha­na, bu du­ru­ma gü­zel bir
ör­nek­tir. Do­ma­te­sin, buğ­da­yın bol­ca bu­lun­
du­ğu yer­ler­de in­san­lar yıl bo­yun­ca kul­la­na­bil­
mek için tar­ha­na ya­par, ku­ru­tur, sak­lar­lar­mış.
Ana­do­lu’da da bu­na ben­zer bir­çok ör­ne­ğe
rast­la­mak ola­nak­lı­dır: Pas­tır­ma, seb­ze kon­
ser­ve­le­ri, çe­şit­li ta­hıl ku­ru­la­rı vb.
Bu pa­rag­ra­fın ana fik­ri aşa­ğı­da­ki­ler­den
han­gi­si­dir?
C) Ço­cuk­luk yıl­la­rı
A) Ana­do­lu in­san­la­rı çok be­ce­rik­li­dir ve al­çak­
gö­nül­lü­dür.
D) Köy yıl­la­rı
B) Tar­ha­na ve çor­ba ya­pı­mı es­ki in­san­lar için
önem­li­dir.
C) Yi­ye­cek­ler ve içe­cek­ler her dö­nem­de var
ol­muş­tur. D) Ko­şul­lar yi­ye­cek ya­pı­mı­nı ve se­çi­mi­ni et­ki­
le­mek­te­dir.
4.
İn­san­lar, ik­lim­le­rin sı­cak­lık özel­li­ği­ne gö­re
fark­lı gi­yin­me bi­çim­le­ri­ni de­ne­miş­ler­dir. Ik­li­
min so­ğuk özel­lik­li ol­du­ğu yer­ler­de hay­van
post­la­rı­nı giy­si ola­rak kul­lan­mış­lar­dır. Sı­cak
yer­ler­de ya­şa­yan­lar ise pa­muk ip­li­ğin­den
do­ku­nan giy­si­le­ri kul­lan­ma­yı ter­cih et­miş­ler­
dir. Bu­na ben­zer du­rum­lar in­san - ik­lim iliş­ki­
si­ni or­ta­ya ko­yan önem­li ör­nek­ler­dir.
Bu met­nin ko­nu­su oluş­tu­ran öge­ler­den bir
kü­me oluş­tu­ru­lur­sa aşa­ğı­da­ki­ler­den han­
gi­si kü­me dı­şın­da ka­lır­dı?
2. 1- Elini çok derin kesmiş.
2- Onunla bütün ilişkisini kesti.
3- Eşkıyalar arabanın önünü kesmiş.
4- Yaptıkları setle suyun önünü kestiler.
“Kesmek” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde
kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
www.cinarkoleji.com.tr
C) 3
D) 4
1
A)
B)
C)
D)
6. SINIF
8.
Es­ki dö­nem­ler­den kal­ma ba­tık ti­ca­ret ge­mi­
le­ri bi­ze bir­çok ipu­cu su­nar. Bu ipuç­la­rı­nın
en önem­li­le­ri o dö­nem­de in­san­la­rın han­gi
mal­la­rın ti­ca­re­ti­ni yap­tık­la­rıy­la il­gi­li olan­la­rı­dır:
Zey­tin­yağ­la­rı, ko­ku­lar, ku­maş­lar vs. Ör­ne­ğin,
ar­ke­olog­lar, o dö­nem­de­ki ti­ca­re­tin ni­te­li­ği ve
ni­ce­li­ği ile il­gi­li be­lir­le­me­le­ri­ne bu mal­lar­dan
el­de edi­len bil­gi­ler­le ula­şa­bil­mek­te­dir­ler.
Aşa­ğı­da­ki ki­şi­ler­den han­gi­si­nin sor­du­ğu
so­ru­nun ya­nı­tı me­tin­de yok­tur?
5. Aşağıdaki cüm­le­le­rin han­gi­sin­de za­man,
şa­hıs ve olay öge­le­rinin hep­si­ne yer ve­ril­
miş­tir?
A) Pe­çe­te ko­lek­si­yo­nu ya­pan bir kız­dı.
B)Onur kü­çük­lü­ğün­de şi­ir yaz­ma­ya baş­la­
mış­tı.
C) Ev­de­ki avi­ze­le­rin hep­si­ni sil­di.
D) Geç kal­dı­ğı için çok üz­gün­dü.
A)
B)
C)
D)
Kaç yıl önceki insanlar?
Hangi ipuçları?
Bu ipuçları kime yardım eder?
Hangi nitelikteki ticaret gemileri?
6. Günlerce çalışmıştı, her gün eve yorgun argın
döner ve bir köşede uyuyup kalırdı. En çok
zorlandığı şey susuzluktu. Çünkü güneşin
bağrında tarlada mevsimlik işçi olarak çalış­
mıştı. Şimdi ise dışarıda soğuğa rağmen sıca­
cık evinde çayını yudumluyor ve çocuklarıyla
oynuyordu.
Bu paragrafta anlatılanı karşılayan ata­
sözü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
B)Damlaya damlaya göl olur.
C)Son gülen iyi güler.
D)Gülme komşuna, gelir başına.
7.
Re­sim bir sa­nat da­lı­dır. Res­sam­lar re­sim yap­
ma­yı seç­miş in­san­lar­dır. Res­sam­lar re­sim­le­ri­
ni sadece ya­ra­tı­cı­lık­la­rıy­la or­ta­ya çı­ka­rır­lar. Bir
res­sam an­cak ya­ra­tı­cı­lı­ğıy­la övü­ne­bi­lir.
9.
Ben en çok ah­şap ma­sa­la­rı se­ve­rim. Üze­
rin­de çi­zik­ler olan, geç­mi­şin iz­le­ri­ni ta­şı­yan
ah­şap ma­sa­lar... On­lar, ye­nen ye­mek­le­rin,
ma­sa ba­şın­da ya­pı­lan söy­le­şi­le­rin, ya­pı­lan
ödev­le­rin, ya­zı­lan şi­ir­le­rin bi­rin­cil ta­nık­la­rı­dır­.
Bu me­tin­de aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si ile
il­gi­li bil­gi ve­ril­me­miş­tir?
A) Ya­za­rın be­ğe­ni­si
Bu me­tin­de kaç ta­ne nesnel yar­gı­lı cüm­le
var­dır?
B) Ma­sa­nın ni­cel bil­gi­le­ri
A) 1
D) Ma­sa­nın çağ­rış­tır­dık­la­rı
B) 2
C) 3
C) Ne­den ahşap masaları sev­di­ği
D) 4
2
www.cinarkoleji.com.tr
10. İn­san­la­rın mut­lu­luk ta­nım­la­rı bir­bi­rin­den çok
fark­lı. Ben­ce bu fark, in­san­la­rın bil­gi bi­ri­kim­
le­rin­de­ki, ya­şa­ma ba­kış­la­rın­da­ki ve ha­yat­tan
bek­len­ti­le­rin­de­ki fark­lı­lık­lar­dan kay­nak­la­nı­yor.
Ba­zen in­san­lar “sa­tın ala­bil­me­yi” mut­lu­luk­la
eş tu­tu­yor. An­cak ben­ce bu art­tık­ça in­san
ger­çek mut­lu­lu­ğu tat­mak­tan uzak­la­şı­yor.
12. Caddelere şimşek gibi fırlıyorsak,
Aşa­ğı­da­ki­le­rden han­gi­si bu par­ça­nın baş­lı­
ğı ola­rak se­çi­le­bi­lir?
Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından
hangisi yoktur?
A) Mut­lu­lu­ğun De­ğe­ri
A) Ünlü Daralması
B) Mut­lu In­san­lar
B) Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi)
C) Mut­lu­luk ve Sev­gi
C)Ulama
D) Mut­luluğun Formülü
D) Ünsüz Yumuşaması
Haşarılıktan değil, yaramazlıktan değil
Bizim olması gereken yerler bize yasak
Büyükler söz anlamaz, büyükler bencil
13.
“Yardım, kendi gücünü ve
imkânlarını başka birinin iyiliği
için kullanmak demektir.
Kendinden fedakârlık yaparak
onu başkasına vermektir.”
11. İn­san vü­cu­du­nun sağ­lık­lı iş­le­ye­bil­me­si için
seb­ze ve mey­ve tü­ke­til­me­si çok önem­li­dir.
Bu­na ek ola­rak spor yap­mak da is­ke­le­ti­mi­zin
ve kas­la­rı­mı­zın sağ­lı­ğı­nı des­tek­le­mek­te­dir.
As­lın­da bu ba­sit önem­ler­le vü­cu­du­mu­zun
sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak için önem­li bir adım at­mış
olu­ruz.
Yukarıdaki cümlelerde kaç sözcükte ünsüz
yumuşaması vardır?
Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si bu met­nin alt
başlıklarından biri ola­maz?
A)
B)
Meyve ve sebzeler
C)
Iskeletimizin Sağlığı
A)
1
B)
2
C)
3
D)
4
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım
yanlışı yoktur?
D)
A) Sınıfta Ahmet te şiir yazdı.
Spor Yapıyorum
B) Sınıfta Ahmet de şiir yazdı.
Su Içiyorum
C) Sınıfta Ahmet de şiir yazdı.
D) Sınıfta Ahmet’te şiir yazdı.
www.cinarkoleji.com.tr
3
6. SINIF
15.
18.
1
hava - ışık - tren - renk
2
yalnızlık - üzüntü - his - ruh
3
barış - başarı - koku - gürültü
4
iyilik - mutluluk - hızlı - araba
B) 2
C) 3
kapı
_
Yukarıdaki
ile belirtilen kutucuklara
hangi ekler getirilirse bir tamlama ortaya
çıkar?
A) -ın ,
B) -ı ,
C) -ları ,
D) -ın ,
Buna göre Nasrettin Hoca kaç numaralı
yoldan gitmelidir?
A) 1
_
_
Nasrettin Hocanın eşeğine ulaşması için
yalnızca soyut anlamlı sözcüklerin olduğu
yolu kullanması gerekiyor.
Sınıf
-a
-da
-sı
-sı
D) 4
19.
“Mutlu, mesut olurlar,
Çocuklar bu günde.
Balonlar, bayraklar,
Hepsinin elinde”
Yukarıdaki dörtlükte yer alan isim tamla­
masının türü aşağıdakilerden hangisidir?
16. “Türk­çe­de so­ru kökü önem­li­dir.”
A) Belirtili isim tamlaması
Bu cüm­le­de isim kök­lü ve fi­il kök­lü olan
söz­cük­le­rin sa­yı­sı­nın far­kı kaç­tır?
B) Belirtisiz isim tamlaması
A) 0
3
D) Zincirleme isim tamlaması
Yu­ka­rı­da­ki ki­tap­la­rdan ka­çı­nın adın­da
ya­pım eki var­dır?
A) 2
B) 3
C) 4
C) Takısız isim tamlaması
D)
20. –ci eki, eklendiği sözcüğe bir nesneyle,
varlıkla uğraşan, onu yapan veya satan
an­lamını katar.
C) 2
B) 1
17.
Bu açıklama aşağıdakilerden hangisi için
doğru değildir?
A)işçi
C)ekmekçi B)denizci
D)izci
D) 5
4
www.cinarkoleji.com.tr
3.
1.
ê ¢
A) 2
5
1,5km
Ev
3ê ve 4¢ iki basamaklı asal sayılardır.
Buna göre ê ve ¢ yerine aşağda verilen
rakamlardan hangisi gelebilir?
Okul
Tunç’un evi ile okulu arasındaki mesafe 1,5 km
dir. Tunç’un adımları 40 cm olduğuna göre,
B) 5
7
C) 7
1
D) 98
Tunç evden okula kaç adımda gider?
A) 3750
B) 3500
C) 3250
D) 3000
2.
s(A\B)=0
s(A)=5
s(A∩B)=3
s(B\A)=2
s(B)=2
s(B∩A)=2
s(Aı)=2
s(Bı)=3
s(A∪B)=9
4.
2 x
Ay­çin’in bo­ya­dı­ğı tab­lo aşa­ğı­da­ki­ler­den
han­gi­si ola­bi­lir?
A) C) www.cinarkoleji.com.tr
Sev­can, 294 sa­yı­sı­nı 2
sa­yı­nın çar­pı­mı ola­rak
çar­pan ağa­cı­na ya­zı­
yor.
294
Ay­çin, E = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, A={1, 2, 3, 4, 5},
B={4, 5, 6, 7} kü­me­le­ri için tab­lo­da ve­ri­len
eşit­lik­ler­den doğ­ru olan­la­rı­nı bo­ya­mış.
2
B) 2
x
x
3 x
3
x
x
Sev­can’ın ku­tu­cuk­la­
ra yaz­dı­ğı sa­yı­lar için
aşa­ğı­da­ki­ler­den han­
gi­si yan­lış­tır?
A) 294’ün 4 farklı asal çarpanı vardır.
B) 294’ün asal çarpanlarından biri 7’dir.
C)294 sayısı, 49 sayısının tam katıdır.
D)147, kutucuklara yazdığı sayılardan biridir.
D) 5
6. SINIF
5.
2 ile tam
bölünür.
3 ile tam
bölünür.
7. Han­gi se­çe­nek­te­ki öğ­ren­ci­nin yap­tı­ğı sı­ra­
la­ma ha­ta­lı­dır?
5 ile tam
bölünür.
108
225
A)
B)
C)
D)
138
Az­
ra, sa­
yı­
la­
rın 2, 3 ve 5 ile tam bö­
lü­
nüp
bö­lün­me­di­ği­ni in­ce­le­yip tam bö­lü­ne­bil­di­ğin­
de “ü” sem­bo­lü ile işa­ret­le­me ya­pı­yor.
Az­ra doğ­ru işa­ret­le­me yap­tı­ğı­na gö­re, tab­lo­
su­nu aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si gi­bi işa­ret­le­
miş­tir?
A) ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
C)
ü
ü
ü
B) ü
ü
D) ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
8.
2
3
6.
48 kg ve 36 kg’lık tor­ba­lar­da bul­gur var­dır.
I Eşit mik­tar­da ve hiç art­ma­ya­cak şe­kil­de en
az tor­ba kul­la­nı­la­rak pay­laş­tı­rı­la­cak bul­gur­lar
için en az kaç tor­ba ge­rek­li­dir?
K is­tas­yo­nun­dan A ken­ti­ne her 25 da­ki­ka­da
bir kır­mı­zı, B ken­ti­ne her 37 da­ki­ka­da bir ma­vi
tren ha­re­ket et­mek­te­dir. Kır­mı­zı ve ma­vi tren­
II
le­rin K is­tas­yo­nun­dan ilk kez bir­lik­te ha­re­ket
et­me­le­rin­den en az kaç da­ki­ka son­ra tek­rar
K is­tas­yo­nun­dan yi­ne bir­lik­te ha­re­ket eder­ler?
1
6
+
+
=
=
–
=
I. problemin çözümünde ......, II. prob­
lemin çözümünde ...... kullandım.
Tayfun’un cümlesindeki noktalı yerlere
sırasıyla hangi seçenektekiler yazılmalıdır?
A) EBOB, EBOB
C)EKOK, EKOK
1
2
İşlem şemasında en alttaki altıgene yazılması
gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir?
B) EBOB, EKOK
D)EKOK, EBOB
6
www.cinarkoleji.com.tr
9.
12.
1
ölçekli planı yapılacaktır.
200
Bir evin
Numaralandırılmış ifadeler, hangileri ile
eşleştirilirse doğru tamamlanmış olur?
A) I
B) I
C)I
D)I
=
=
=
=
b,
a,
b,
c,
II = a,
II = c,
II = c,
II = b,
III = c
III = b
III = a
III = a
6 m genişliğindeki bir odanın plandaki
genişliği kaç cm dir?
A) 2
10.
B) 3
C) 4
D) 5
13. 2,163 < 2,1□5 ifadesinde □ yerine gelebi­
lecek rakamların toplamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
24
C)
27
D)
29
30
11. Bir sınıftaki erkek öğrenci sayısı kız öğrenci
1
sayısının
inin 3 fazlası kadardır.
4
Bu sınıfta 12 erkek öğrenci olduğuna
göre, kız öğrencilerin sayısını veren denk­
1
1
) + ( 9 x 1000 )
100
şeklinde çözümlenmiş olarak verilen ondalık kesir
lem aşağıdakilerden hangisidir?
x +3 = 12
4
A) 4x+12 = x
B)
C) 4x-3 = x
D) 4x-12 = x
www.cinarkoleji.com.tr
14. ( 6 x 1000 ) + ( 5 x 10 ) + ( 3 x
sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 6050,39 B) 605,039 C) 605,0309 D) 6050,039
7
6. SINIF
15. I. 0,12 + 0,86 – 0,3 =
18.
II. 0,56 + 0,44 – 0,03 =
III. 0,21 + 0,93 – 0,14 =
Yu­ka­rı­da­ki iş­lem­ler­den han­gi­si ya da han­
gi­le­ri­nin so­nu­cu tam sa­yı­dır?
A) Yal­nız III
B) I ve II
C)II ve III
D) Yal­nız II
16. Öğretmen,
Yu­ka­rı­da­ki sa­yı örün­tü­sü­nün ku­ra­lı­nın ifa­
de edi­li­şi aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si­dir?
A) 2n
B) 2.2n
D) 2n
C) 2.2n
1
’lük kısmı yazılı olan yazı tahta4
sının geriye kalan bölümünü 4 öğrenciye soru
çözmeleri için tebeşirle 4 eşit parçaya ayırıyor.
19. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin
5
ölçüsünün
’sine eşittir. Bu iki açının ara­
7
sındaki fark kaç derecedir?
ekauikelmalmuiekalieklmaukeimkaulkeiu.keimkualmklimeakulmieluniekalmekuilmaklmiuekalmuilmeaklmuieklkalmuieamkuilmeaklmuiekalmkalmai
ekauikelmalmuiekalieklmaukeimkaulkeiu.keimkualmklimeakulmieluniekalmekuilmaklmiuekalmuilmeaklmuieklkalmuieamkuilmeaklmuiekalmkalmai
ekauikelmalmuiekalieklmaukeimkaulkeiu.keimkualmklimeakulmieluniekalmekuilmaklmiuekalmuilmeaklmuieklkalmuieamkuilmeaklmuiekalmkalmai
ekauikelmalmuiekalieklmaukeimkaulkeiu.keimkualmklimeakulmieluniekalmekuilmaklmiuekalmuilmeaklmuieklkalmuieamkuilmeaklmuiekalmkalmai
ekauikelmalmuiekalieklmaukeimkaulkeiu.keimkualmklimeakulmieluniekalmekuilmaklmiuekalmuilmeaklmuieklkalmuieamkuilmeaklmuiekalmkalmai
ekauikelmalmuiekalieklmaukeimkaulkeiu.keimkualmklimeakulmieluniekalmekuilmaklmiuekalmuilmeaklmuieklkalmuieamkuilmeaklmuiekalmkalmai
ekauikelmalmuiekalieklmaukeimkaulkeiu.keimkualmklimeakulmieluniekalmekuilmaklmiuekalmuilmeaklmuieklkalmuieamkuilmeaklmuiekalmkalmai
ekauikelmalmuiekalieklmaukeimkaulkeiu.keimkualmklimeakulmieluniekalmekuilmaklmiuekalmuilmeaklmuieklkalmuieamkuilmeaklmuiekalmkalmai
ekauikelmalmuiekalieklmaukeimkaulkeiu.keimkualmklimeakulmieluniekalmekuilmaklmiuekalmuilmeaklmuieklkalmuieamkuilmeaklmuiekalmkalmai
ekauikelmalmuiekalieklmaukeimkaulkeiu.keimkualmklimeakulmieluniekalmekuilmaklmiuekalmuilmeaklmuieklkalmuieamkuilmeaklmuiekalmkalmai
ekauikelmalmuiekalieklmaukeimkaulkeiu.keimkualmklimeakulmieluniekalmekuilmaklmiuekalmuilmeaklmuieklkalmuieamkuilmeaklmuiekalmkalmai
ekauikelmalmuiekalieklmaukeimkaulkeiu.keimkualmklimeakulmieluniekalmekuilmaklmiuekalmuilmeaklmuieklkalmuieamkuilmeaklmuiekalmkalmai
ekauikelmalmuiekalieklmaukeimkaulkeiu.keimkualmklimeakulmieluniekalmekuilmaklmiuekalmuilmeaklmuieklkalmuieamkuilmeaklmuiekalmkalmai
ekauikelmalmuiekalieklmaukeimkaulkeiu.keimkualmklimeakulmieluniekalmekuilmaklmiuekalmuilmeaklmuieklkalmuieamkuilmeaklmuiekalmkalmai
ekauikelmalmuiekalieklmaukeimkaulkeiu.keimkualmklimeakulmieluniekalmekuilmaklmiuekalmuilmeaklmuieklkalmuieamkuilmeaklmuiekalmkalmai
A)
B)
15
1
4
3
4
Her öğrenci için tahtanın tamamının kaçta
kaçı ayrılmıştır?
A) 1
17.
1
4
B)
C) 1
16
D) C)
3
16
Bir züccaciyeci 200 adet cam
bardağın %10’unu taşınırken,
kalanının %10’unu ise yerleş­
tirirken düşürüp kırmıştır.
B) 114
C) 81
D)
30
40
20. Fi­ya­tı a li­ra olan göm­lek­ler­den 5 ta­ne olan
Os­man’ın 12 li­ra­sı ar­tı­yor. Os­man’ın 52 li­ra­
sı ol­du­ğu­na gö­re bir göm­le­ğin fi­ya­tı­nı ve­ren
denk­lem aşağıdakilerden han­gi­si­dir?
52
52 + 12
– 12
A) a = B) a =
5
5
Züccaciyeci kalan bardakların %50 sini sattığına
göre, kaç adet bardak satmıştır?
A) 162
20
D) 78
C) a = 8
52 – 12
5
D) a =
52
5
+ 12
www.cinarkoleji.com.tr
FEN VE TEKNOLOJİ
1.
5N
P
5N
10N
I
P
5N
5N
II
P
2N
3.
3N
III
In­sa­nın hüc­rey­le baş­la­dı­ğı ya­şam
yo­l­cu­lu­ğun­da, an­ne kar­nın­da ge­çir­
di­ği dev­re­le­ri sı­ra­la­ya­bi­lir mi­si­niz?
Öğretmenin sorusuna aşağıdakilerden
hangisi en uygun yanıt olur?
Özdeş P cismine şekilde gösterilen yönlerde ve
büyüklüklerde kuvvetler uygulanıyor.
A) Sperm
Yumurta
Buna göre hangi düzeneklerde P cismi den­
gelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır?
B) Sperm
Yumurta
A) Yalnız I
C) II - III
B) I - II
D) I - II - III
C) Sperm
Yumurta
D) Sperm
Yumurta
4.
DİŞİ ÜREME SİSTEMİ
2.
Yumurta
kanalı
s
________
A) Döl yatağı
B) Yumurtalık
C)Yumurtalık
D)Yumurtalık
Idrar kanalı
Salgı bezleri
Idrar kanalı
Döl yatağı
www.cinarkoleji.com.tr
Bebek
Embriyo
Hücre
Zigot
Embriyo
Zigot
Embriyo
Fetüs
Fetüs
Zigot
Embriyo
Yanda tanecik yapısı sembolize edi­
len madde ile ilgili olarak öğrenci­
ler aşağıdaki yorumları yapmıştır.
(Mavi ile yeşil tanecikler arasında
boşluk yok. Kimyasal bağ var)
Hangi öğrencinin verilen madde ile ilgili ola­
rak söylediği yanlıştır?
Vajina
A)
İnsanda dişi üreme sistemini oluşturan
kısımları gösteren şemada n ve s sem­
bollerinin yerine aşağıdaki seç­e­nek­ler­den
hangisi getirilmelidir?
n
________
Zigot
Aynı cins
moleküllerden oluşur.
B)
Bileşiktir.
Gökhan
Zuhal
C) D)
Aynı cins
atomlardan
oluşur.
Saf maddedir
Gül
9
Tunç
6. SINIF
5. Ergenlik dönemindeki Emre, bu dönem­
de karşılaştığı sorunlara çözüm olarak;
I. Ergenlik dönemi ile ilgili konuların
paylaşıldığı organizasyonlara katılmak
II.Içine kapanarak sorunlarının geçmesini
beklemek
III. Bir uzmanla görüşerek tavsiyeler almak
yukarıdakilerden hangilerini yaparsa
doğru olur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
C)
Rüzgâr
B)
D)
Su
Bacak kemikleri
Kafatası
Ali
Derya
Veli
Ali, Veli ve Derya yukarıda bazı kemikleri belirt­
miştir.
Verilen kemikler arasındaki eklemlerin hare­
ket kabiliyetine göre sıralanışı aşağıdakiler­
den hangisinde doğru verilmiştir?
A)Kafatası kemikleri > omurga > bacak
kemikleri
B)Omurga > bacak kemikleri > kafatası
kemikleri
C)Bacak kemikleri > omurga > kafatası
kemikleri
D)Bacak kemikleri > omurga = kafatası
kemikleri
6. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin
söylediği, çiçekli bir bitkide tozlaşmayı
sağlayan etkenlerden biri değildir?
A)
Omurga
8.
Böcekler
Sıcaklık
7.
Kuş
Yunus
At
Kedi
Kübra öğretmen yukarıda verilen 4 canlı­
nın üreme özelliklerini öğrencilere soruyor.
Öğrenciler aşağıdaki cevapları veriyor..
Hangi öğrencinin verdiği bilgi yalnız kuşlar
için doğrudur?
A)
Nejat
9.
Embriyonun gelişimi ana
canlının vücudunun dışında
gerçekleşir.
Çi­çe­ğin nu­ma­ra­lan­dı­rıl­mış kı­sım­la­rıy­la
il­gi­li ola­rak aşa­ğı­da­ki öğ­ren­ci­le­rin ver­
di­ği bil­gi­ler­den han­gi­si yan­lış­tır?
A)
B)
İç döllenme gözlenir.
Ferhunde
I numaralı kısım; canlı renkleri­
yle böcekleri çiçeğe çekerek
tozlaşmaya yardımcı olur.
B)
II nu­ma­ra­lı kı­sım; çi­çek to­mur­cuk
hâlin­de iken to­mur­cu­ğu ko­rur.
C)
III numaralı kısım; polen üretir.
D)
IV numaralı kısım; erkek üreme
organıdır.
C)
Yavru bakımı gözlenir.
Erhan
D)
Az sayıda yumurta üretir.
Nihal
10
www.cinarkoleji.com.tr
10. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan, çok küçük
ve çekirdeksiz hücrelere .......................
adı verilir.
12.Soluk alma ve soluk verme sırasında
gerçekleşen olaylarla ilgili olarak aşağı­
dakilerden hangisi yanlıştır?
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)Soluk verme sırasında diyafram kası
kubbeleşir.
B)Soluk alma sırasında göğüs boşluğu
genişler
C)Soluk verme sırasında göğüs boşluğu­
nun hacmi daralır.
D) Soluk alma sırasında diyafram kası gev­
şer düzleşir.
A) Kan pulcukları
B)Alyuvar
C)Kan plazması
D)Akyuvar
13. 300 metrelik mesafeyi Okan 50 s, Yusuf
60 s ve Deniz 100 s’de koşmaktadır.
11.
Üretimde kimyasal madde kullanıl­
madan, üretimden tüketime kadar,
her aşaması kontrollü olan tarımsal
üretime, organik tarım denir.
Buna göre Okan, Yusuf ve Deniz’in
sürati kaçar m/s’dir?
Organik tarımın amacı aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
A) Toprağın verimliliğini korumak
B) Insan sağlığını korumak
C)Hormonlu ürünler elde etmek
D)Kaliteli gıdalar üretebilmek
www.cinarkoleji.com.tr
A)
B)
C)
D)
11
Okan
Yusuf
Deniz
_______
_______
_______
5
6
3
6
6
3
6
5
3
5
5
3
6. SINIF
14.
16.
Yol (m)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
X
L
Y
P
M
N
10
20
30
40
50
60
Zaman
(s)
Aynı anda aynı noktadan harekete
başlayan X – Y ha­re­ket­li­le­ri­ne ait yol za­man gra­fi­ği yukarıda ve­ril­miş­tir.
K, L, M, N ve P cisimlerine uygulanan kuv­
vetler oklarla gösterilmiştir. Buna göre;
K ve N cisimlerine uygulanan kuv­
vetler aynı yönlüdür.
Bu­na gö­re aşa­ğı­da­ki bil­gi­ler­den han­gi­si
yan­lış­tır?
Ayhan
L ve M cisimlerine uygulanan
kuvvetler zıt yönlüdür.
A) X ha­re­ket­li­si 20. sa­ni­ye­nin so­nun­da
baş­lan­gıç nok­ta­sı­na 80 m uzak­lık­ta­dır.
B) Y ha­reket­li­si 30. sa­ni­ye­nin so­nun­da
baş­lan­gıç nok­ta­sı­na 30 m uzak­lık­ta­dır.
C) 60. sa­ni­ye­nin so­nun­da X ha­ra­ket­li­si, Y
hareketlisinin 20 metre önündedir.
D)X hareketlisinin sürati, Y hareketlisinin
süratinden büyüktür.
Melike
P ve L cisimlerine uygulanan kuv­
vetler aynı yönlüdür.
Hasan
yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin
söylediği ifadeler doğrudur?
A) Ayhan ve Melike
B) Ayhan ve Hasan
C) Melike ve Hasan
D) Ayhan, Melike ve Hasan
15.
K
0N
2N
4N
6N
8N
10 N
12 N
14 N
16 N
18 N
20 N
0N
0N
10 N
20 N
20 N
40 N
30 N
60 N
40 N
80 N
50 N
100 N
0N
1N
2N
3N
4N
5N
6N
7N
8N
9N
10 N
17. I.Hücreye şekil verir, madde alışverişini sağ­
lar.
Şekillerde dinamometrelere asılmış cisimler
bulunmaktadır. Buna göre hangi cismin asılı
X dinamometre
Y
Z
Tdaha
olduğu
diğerlerinden
büyük kuvvet değerini ölçer?
A) T
B) Z
C) Y
II. Hücrenin yönetim merkezidir.
III.Yaşamsal olayları gerçekleştiren organel­
lerin bulunduğu ortamdır.
Yukarıda görevleri verilen hücrenin temel
kısımları, aşağıdaki seçeneklerden hangi­
sinde doğru olarak sıralanmıştır?
I
A) Hücre duvarı
B) Sitoplazma
C) Hücre zarı
D) Sitoplazma
D) X
12
II III
Çekirdek
Sitoplazma
Çekirdek
Hücre duvarı
Çekirdek
Sitoplazma
Çekirdek
Hücre zarı
www.cinarkoleji.com.tr
18.
Şekil I
Şekil II
20. X: Büyüme ve gelişmesi larva ve ergin
dönem olarak ikiye ayrılır. Larva döneminden
ergin döneme geçerken başkalaşım geçirir.
Yumurta ve spermlerin döllenme ortamı sudur.
Şekil III
Masanın
üstünde
duran mum
Kaydıraktan
kayan
çocuk
Kalkış
yapan
uçak
Hangi şekillerde dengelenmemiş kuvvetler
etkisinde olan varlıklar verilmiştir?
A) II ve III B) I ve III
C) I ve II
D) I, II ve III
Bu üreme özelliklerini gösteren x canlısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuş
B) Kurbağa
C) Balık
D) İnsan
19.
* Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir.
* Değişmeyen madde miktarıdır.
* Dinamometreyle ölçülür.
* Yönü ve doğrultusu vardır.
Yukarıda ağırlıkla ilgili verilen bilgilerden kaç
tanesi doğrudur?
A) 1
B) 3
www.cinarkoleji.com.tr
C) 2
D) 4
13
6. SINIF
SOS­YAL BİL­Gİ­LER
1.
Aşa­ğı­da­ki öğ­ren­ci­ler­den han­gi­sinin konuş­
masında bir haktan söz edilmektedir?
A)
3. Ha­ri­ta­lar­da­ki öl­çe­ğin pay­da­sı bü­yü­dük­çe ha­ri­
ta­da­ki ger­çek uzun­luk­lar da­ha faz­la kü­çül­müş
olur. Ölçek küçülür. Ölçek küçüldükçe haritanın
gösterdiği ayrıntılar azalır.
Derslerime günü güne çalışırım.
B)
C)
D)
Sofrayı kurarken anneme yardım
ederim.
Bu­na gö­re aşa­ğı­da­ki öl­çek­ler­den han­gi­
siy­le çi­zil­miş Tür­ki­ye ha­ri­ta­sın­da ay­rın­tı en
az­dır?
A) 1/1.000.000 B) 1/5.000.000 C) 1/10.000
D) 1/5.000
Sa­bah­la­rı ya­ta­ğı­mı dü­zel­ti­rim. Oku­
la za­ma­nında ge­li­rim.
Derslerimi bitirdikten sonra bilgisa­
yarda oyun oynarım.
4. Aynı büyüklükteki dört ayrı kâğıda kâğıtlarda
boşluk kalmadan aşağıda verilen yerlerin hari­
taları çizilmiştir.
Hangi haritada yer şekilleri daha ayrıntılıdır?
A) Marmara Bölgesi
C) Avrupa
5.
2.
I. I s­tan­bul ve
Ça­nak­ka­le gi­bi
iki önem­li bo­ğa­
za sa­hi­bim.
B) Türkiye
D) Dünya
II. T
op­rak­la­rım üze­
rin­de ba­tı­dan
do­ğu­ya doğ­ru
yük­sel­ti ar­tar.
Sosyal Bilgiler dersi, Türkiye
Cumhuriyetinin etkin bir vatandaşı
olarak gelişmemizi sağlar.
Sos­yal Bil­gi­ler öğ­ret­me­ni yu­ka­rı­da­ki ifa­
de­si­ne aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si­ni ör­nek
ola­rak gös­ter­miş ola­maz?
III. E
n güney uç noktamın
ekvatora kuş uçuşu
uzak­lığı 3996 km’dir.
A) De­ney ve göz­lem­ler­le bi­lim­sel ça­lış­ma­lar
ya­pa­rız.
B) Tür­ki­ye Cum­hu­ir­ye­ti’­nin sos­yal, kül­tü­rel ve
eko­no­mik alanlardaki kalkınmasını öğreniriz.
Yu­ka­rı­da Tür­ki­ye ile il­gi­li olarak verilen bil­gi­
ler­den han­gi­si ya da han­gi­le­ri özel ko­nu­mu ile
il­gi­li­dir?
C) Va­ta­nı­mı­zı mil­le­ti­mi­zi se­ver, haklarımızı ve
bunları kullanmayı öğreniriz.
D) So­ru­mu­luk­la­rı­mı­zı ye­ri­ne getirecek ulu­sal
bi­lin­ce sa­hip bir va­tan­daş ola­rak ye­ti­şi­riz.
14
A) Yal­nız I B) I ve II
C) II ve III
D) Yal­nız III
www.cinarkoleji.com.tr
6.
8.
2
3
1
4
Yukarıdaki haritada belirtilen yörelerden
hangisinde;
I. En yağışlı mevsim ilkbahardır.
II. Yazlar sıcak ve kuraktır.
III. Kış mevisimde kar yağışı görülür.
IV. Doğal bitki örtüsü bozkırdır.
verilenlerden hepsi görülür?
Sadece yukarıda verilen haritadan yararla­
narak aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?
A) Ülkelerin başkentlerinin adlarına
B)Kıtaların kuzey yarım kürede daha çok yer
kapladığına
A) 1
C)Afrika kıtasının hem Kuzey Yarımkürede
hem de Güney Yarımkürede topraklarının
olduğuna
B) 2
C) 3
D) 4
D)Avusturalya kıtasının Güney Yarımkürede
olduğuna
7.
Ben sel­le­rin ül­ke­si Bang­la­deş’te ya­şı­
yo­rum ba­har ve özel­lik­le yaz ay­la­rın­da
ya­ğış­la­rın art­ma­sı ne­de­niy­le sık sık
taş­kın­lar olur. Za­man za­man şid­det­li
ya­ğış­lar ne­de­niy­le ne­hir­ler et­ra­fın­da­ki
yer­le­şim yer­le­ri­ni su­lar al­tın­da bı­ra­ka­
rak on­lar­ca in­sa­nın öl­me­si­ne ve bin­
ler­ce in­sa­nın ev­siz kal­ma­sı­na ne­den
olur. Bu­ra­da yıl bo­yun­ca ha­va sı­cak­
lı­ğı 20oC ile 35oC ci­va­rın­da ol­du­ğu
için in­san­lar ısın­ma için ya­kı­ta ih­ti­yaç
duy­maz­lar.
45° Doğu
26° Doğu
42°
Kuzey
9.
38°
Kuzey
36°
Kuzey
Yu­ka­rı­da ver­ilen bil­gi­le­re gö­re Bang­la­
deş’le il­gi­li ola­rak aşa­ğı­da­ki yo­rum­lar­dan
han­gi­si­ni söy­le­ye­me­yiz?
A) Bang­la­deş’te yaz ay­la­rın­da sel­le­rin ol­du­
ğu­nu
B) Bang­la­deş’te ne­hir­le­rin taş­ma­sı­na ya­ğış­la­
rın ne­den ol­du­ğu­nu
C) Bang­la­deş’te ya­şa­yan in­san­la­rın ev­le­rin­de
so­ba, ısı­tı­cı, ka­lo­ri­fer gi­bi ısı­tı­cı­la­rın bu­lun­
ma­dı­ğı­na
Ali kış mevsiminde üzerinde bulunduğu para­
lel dairesi boyunca ok yönünde ilerlediğinde
sıcaklık değerlerinin azaldığını görmüştür.
Buna göre sıcaklık değerlerinin düşmesinde;
I. Ekvatordan uzaklaşma
II. Denizden uzaklaşma
III. Yükseltinin artması
hangilerinin etkili olduğunu söyleyemeyiz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)II ve III
D) I, II ve III
D) Bangladeş’te yaşayan inanların av­cı­lık­la
ge­çin­dik­le­ri­ne
www.cinarkoleji.com.tr
15
6. SINIF
10.
12. “Ata­la­rı­mız­dan işit­tik; Er­ge­ne­kon dı­şın­da
ge­niş ül­ke­ler, gü­zel yurt­lar var­mış. Bi­zim yur­
du­muz da es­ki­den o yer­ler­de imiş. Dağ­la­rın
ara­sı­nı araş­tı­rıp yol bu­la­lım. Gö­çüp Er­ge­ne­
kon’dan çı­ka­lım. Er­ge­ne­kon dı­şın­da kim bi­ze
dost olur­
sa biz de onun­
la dost ola­
lım, kim
bi­ze düş­man olur­sa biz de onun­la düş­man
ola­lım.” de­di­ler.
Çocuklar tarih öncesi çağlarda bir yerin
yerleşim yeri olarak belirlenmesinde
neler etkili olmuştur?
Öğretmenin sormuş olduğu soruya
aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış
yanıt vermiştir?
A)
B)
C)
D)
Türk­ler, ku­rul­ta­yın bu ka­ra­rı üze­ri­ne, Er­ge­ne­
kon’dan çık­mak için yol ara­dı­lar; bu­la­ma­dı­lar.
O za­man bir de­mir­ci de­di ki: “Bu dağ­da bir
de­mir ma­de­ni var. Ya­lın kat de­mi­re ben­zer.
De­mi­ri­ni erit­sek, bel­ki dağ bi­ze ge­çit ve­rir.”
Gi­dip de­mir ma­de­ni­ni gör­dü­ler. Da­ğın ge­niş
ye­
ri­
ne bir kat odun, bir kat de­
mir diz­
di­
ler.
Da­ğın al­tı­nı, üs­tü­nü, ya­nı­nı odun - kö­mür­
le dol­dur­du­lar.Yet­miş de­ri­den yet­miş bü­yük
kö­rük ya­pıp, yet­miş ye­re koy­du­lar. Odun
kö­mü­rü ateş­le­yip kö­rük­le­di­ler. Tan­rı’nın yar­dı­
mıy­la dağ kız­dı, eri­di, akı­ver­di. Bir yük­le de­ve
çı­ka­cak den­li yol ol­du..........
Yu­ka­rı­da Er­ge­ne­kon des­ta­nın­dan bir bö­lüm
ve­ril­miş­tir.
Bu bö­lüm­de an­la­tı­lan­la­ra gö­re Türk­ler­le
il­gi­li ola­rak aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si­ni söy­
le­ye­bi­li­riz?
Endüstri faaliyetlerinin olması
Verimli toprakların olması
Su kaynaklarına yakınlık
Uygun iklim koşullarının olması
A) Türk­le­rin ma­den işlemeyi bildiklerini
B) Türk­le­rin as­ke­ri özel­lik­le­ri­ni yi­tir­di­ği­ni
C) Türk­le­rin da­ha çok ta­rım­la uğ­raş­tı­ğı­nı
D) Ara­la­rın­da mü­ca­de­le­le­rin ol­du­ğu­nu
11.
Ül­kem Urar­tu’da ta­rı­mı ge­liş­tir­mek için
çok sa­yı­da su­la­ma ka­na­lı in­şa edil­miş­
tir. Ay­rı­ca ül­kem­de­ki in­san­lar al­tın ve
tunç­tan eş­ya­lar ya­pıp sa­ta­rak ge­çim­le­
ri­ni sağ­la­ma­ya ça­lış­mış­lar­dır.
Urartulu gencin verdiği bilgilere dayanarak
Urartuluların aşağıda verilen ekonomik faa­
liyetlerden hangisini yaptığını söyleyemey­
iz?
A)Ticaret
C)Madencilik
B)Tarım
D)Balıkçılık
16
www.cinarkoleji.com.tr
13. Bir böl­ge­nin yer­yü­zü şe­kil­le­ri, ik­lim özel­lik­le­ri
ve do­ğal bit­ki ör­tü­sü o yö­re­de­ki in­san­la­rın
eko­no­mik fa­ali­yet­le­ri­ni yön­len­di­rir.
A) Hz. Isa - Hz. Mu­sa
Bu­na gö­re;
B) Hz. Adem - Hz. Mu­ham­med
16. Aşa­ğıda­ki­ler­den han­gi­sin­de ilk ve son
pey­gam­ber­le­rin isim­le­ri doğ­ru ve­ril­miştir?
Orta Asya
Karasal iklim
Bozkır bitki örtüsü
C) Hz. Da­vud - Hz. Nuh
D) Hz. Eyüp - Hz. Idris
I. Durum
17. Hz. Mu­sa’nın, Al­lah’ın iz­niy­le Kı­zı­lde­niz’de
yol aç­ma­sı, Nem­rut ta­ra­fın­dan ate­şe atı­lan
Hz. Ib­ra­him’in yan­ma­ma­sı bu pey­gam­ber­le­re
ve­ri­len mu­ci­ze­ler­dir.
?
14.
II. Durum
Pey­gam­ber­le­re ve­ri­len mu­ci­ze­ler­le il­gi­li
ola­rak aşa­ğı­da ve­ri­len­ler­den han­gi­si yan­
lış­tır?
yu­ka­rı­da ve­ri­len di­yag­ra­ma aşa­ğı­da­ki se­çe­
nek­ler­den han­gi­si­ni ge­ti­re­bi­li­riz?
A) Pey­gam­ber­ler dı­şın­da da mu­ci­ze sa­hi­bi
olan ki­şi­ler var­dır.
A)
B)
C)
D)
B) Pey­gam­ber­ler, Al­lah’ın iz­ni ol­ma­dan muci­
ze ger­çek­leş­ti­re­mez­ler.
Çin­li­ler­le mü­ca­de­le
Tek tan­rı­lı inanç
Taht mü­ca­de­le­le­ri
Gö­çe­be ha­yat ve hay­van­cı­lık
C) Mu­ci­ze, in­sa­nı aciz ve hay­ret­te bı­ra­kan
olay­lar­dır.
D) Al­lah, gön­der­di­ği el­çi­le­ri­ni pey­gam­ber­likle­ri­ni is­pat et­mek ama­cıy­la on­la­rı mu­ci­ze­
ler­le des­tek­le­miş­tir.
Orta Asya Türkleri, ölülerini kurgan adı
verilen mezarlara gömerlerdi. Ölen
kişiyle birlikte özel eşyaları da mezara
konulurdu.
18. Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­sin­de vah­yin gön­
de­ri­liş ama­cı kap­sam­lı ola­rak ve­ril­miş­tir?
A) Pey­gam­ber­le­re ta­ri­hi hak­kın­da bil­gi vermek için
Öğretmenin vermiş olduğu bilgiye göre
aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?
B) Na­maz kıl­ma­yı öğ­ret­mek için
A) Ahiret inancına sahip olduklarına
C) İn­san­la­ra dün­ya­da ve ahi­ret­te mut­luluk
yolunu göstermek için
B) Yuğ denilen cenaze töreni düzenlediklerine
C)Göktanrı inancına sahip olduklarına
D) Me­lek­le­ri ta­nıt­mak için
D) Göçebe hayatı terk ettiklerine
19. Aşağıdakilerden hangisi namaz kılarken
yapılan davranışlardan biri değildir?
15.
A) Tekbir getirmek
Günümüz Türk Ordusu
İlk Türk Orduları
B) Başka şeylerle ilgilenmek
C) Selam vermek
Kimden güç aldığı
D) Ayakta durmak
20. Aşağıdakilerden hangisi namazın faydalarından biri olamaz?
?
Yukarıda verilen diyagramda “?” işareti
yerine aşağıdaki seçeneklerden hangisini
getirirsek doğru olur?
A) Temizlik alışkanlığı kazandırır.
B) Zamanı iyi kullanmamızı sağlar.
A)
MillettenB) Dost ülkelerden
C)Duygu dünyamızı genişletir.
C)Komutandan
D)Açlığa karşı direncimizi artırır.
www.cinarkoleji.com.tr
D) Düşmanlardan
17
6. SINIF
İNGİLİZCE
1.
3.“The man looks angry.”
Today is my grandmother’s
birthday.
Ko­nuş­ma ba­lo­nun­da­ki cüm­le­de sö­zü edi­
len ki­şi han­gi se­çe­nek­te res­me­dil­miş­tir?
A)
B)
C)
D)
Cümle hangi seçenekteki resim için
uygun bir tanımlamadır?
A)B)
C)
D)
4.
I don’t like winter
........................... I like making
snow man.
2. My father works at a hospital. He is
..............
.
A) a teacher
B) a doctor
C) a singer
D) an actor
18
Cümleyi doğru tamamlayan bağlaç hangi
seçenekte verilmiştir?
A)but
B)or
C)and
D)because
www.cinarkoleji.com.tr
7.
I lo­ok af­ter ill pe­op­le at a hos­pi­tal.
Ifa­de han­gi se­çe­nek­te­ki mes­le­ğe uy­gun­
dur?
A)B)
5.
I’m very thirsty mum.
................................................ ?
Resimdeki duruma göre konuşma balonu
için uygun soru cümlesi hangi seçenekte
verilmiştir?
C)
A)5 Can you open the door
D)
B)5 Can you make a sandwich
C)5Can I have some water
D)5Can you cook
8. Blindman’s Buff
6.
Can I have the menu, please?
Cümle hangi seçenekteki resme ait ola­
bilir?
A)5 B)
Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeyi anlatan
resimdir?
C)5D)
www.cinarkoleji.com.tr
19
6. SINIF
9.
10.
I am a bird and I am red and blue. But I am
different because I can talk.
Yukarıdaki paragrafta tanıtılan hayvan aşağı­
dakilerden hangisidir?
A)
Resme göre diyaloğu tamamlayınız.
B)
James: What’s the matter with Jennifer ?
Joe: She has got a(n) ________________
A) sorethroat
B)earache
C)
C)stomachache
D)
D)hightemperature
20
www.cinarkoleji.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
3 102 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content