close

Enter

Log in using OpenID

Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) 2. Uluslararası

embedDownload
Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD)
2. Uluslararası Fotoğraf YarıĢması
KATILIM ġARTLARI:
YarıĢma, Organizasyon Komitesi, Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi dıĢında, dünyanın her
yanından tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır. Katılımcılar gönderdikleri fotoğrafların
telif haklarına sahip olmalıdırlar. Fotoğraflarını göndermekle bu haklarını teyit etmiĢ sayılırlar.
YarıĢmaya katılan yarıĢmacılar, ödül ve sergileme alan fotoğraflarının Adana Fotoğraf
Amatörleri Derneği (AFAD) tarafından sergi ve kataloglarda kullanılmasını kabul ederler.
YarıĢmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiĢ gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değiĢiklikleri
yapan kiĢilerin TFSF onaylı yarıĢmalara katılımı TFSF YarıĢma Ġlkeleri gereğince 1 (bir) yıl
süreyle kısıtlanacak ve tekrarı halinde yarıĢmacı TFSF onaylı yarıĢmalardan süresiz olarak men
edilecektir, bu durum FIAP’a da bildirilecektir. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle
verilmiĢ kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarıĢmaya katılamayacaklardır.
Katılımcılar yarıĢma sonuçlarından e-posta yoluyla haberdar edilecektir.
BÖLÜMLER:
1- Siyah-Beyaz (Serbest) / Black & White (Free)> BF
2- Renkli (Serbest) / Color (Free) > CF
3- Sokak / Street > S
4- Deneysel / Experimental > E
Tanımlar:
Monokrom: Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalıĢma çeĢitli gri
tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmıĢ siyah beyaz tonlarda bir çalısma da
monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalıĢma FIAP yarıĢma kataloğu
için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalıĢma kısmi
tonlamalarla, ya da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değiĢikliğe uğratılmıĢ ise renkli bir
çalıĢma olur ve renkli kategorisine dahil edilir.
Sokak: Kamuya açık alanda çekilen ve çekildiği yerdeki yaĢamı belgeleyen çağdaĢ bir fotoğraf
dalıdır. Sokak ve hatta kent ortamlarının varlığını gerektirmez. Kırpma ve/veya ıĢık ayarları ile
oynama dıĢında baĢka bir müdahale kabul edilmeyecektir. Eserde yapılan bütün ayarlamalar
fotoğrafın doğallığını bozmamalıdır.
FOTOĞRAFLARIN GÖNDERĠLMESĠ:
Her bölüm için en fazla 4 (dört) adet fotoğraf gönderilmelidir. YarıĢmaya gönderilecek fotoğraflar
JPEG formatında, uzun kenarı en az 1920 piksel ve boyutu Max. 2 Mb olacak Ģekilde internet
sitesine yüklenecektir.
YarıĢmaya sadecewww.afadsalon.com / www.afad.org.tr adresinden ONLINE olarak yüklenen
eserler kabul edilecektir. Baskı, CD veya mail ile katılım kabul edilmeyecektir.
DOSYA ĠSĠMLENDĠRĠLMESĠ:
Bütün eserlerin bir ismi olmalıdır ve katılımcılar eserlerinisadeceĠngilizcekarakterlerden (a-z)
oluĢacakĢekildeisimlendirmeyapmalıdırlar.
KATILIM FORMU:
KatılımFormuelektronikolarakdoldurulmalıdır.
veyabaskıyoluylayapılacakkatılımlarkabuledilmeyecektir.
E-posta,
CD
KATILIM ÜCRETĠ:
Türkiye’den katılımlarda; tüm bölümler için 50 TL,
Diğer ülkeler için; tüm bölümler için 25 Euro / 35 USD’dir.
Katılım ücreti, www.afadsalon.com / www.afad.org.tr sitesinden eserlerin yüklenmesinin
ardından yine aynı siteden PAYPAL'e yönlendirilerek PayPalile ödenir. Katılım ücretleri PayPal
yoluyla gönderilirken katılımcıların ad ve soyadlarını belirtmelerinde fayda vardır. Gönderilen
fotoğraflar ile PayPal gönderimlerinin birbiri ile uyumsuzluğu halinde fotoğraflar
değerlendirilmeye
alınmayabilir.
Katılım
ücreti
gönderilmeyen
fotoğraflar
değerlendirilmeyecektir.
SEÇĠCĠ KURULLAR:
Siyah-Beyaz ve Sokak Seçici Kurulu:
Renkli ve Deneysel Seçici Kurulu:
Ali ÖZ
Sabit KALFAGĠL
Murat ÜNAL (EFIAP-b)
Beyhan ÖZDEMĠR
Ercan ALTUN (AFIAP)
Halil Ġbrahim TUTAK
Ġsa ÇELĠK (AFIAP)
Murat TAHĠROĞLU (EFIAP)
Ali SAMEI (EFIAP, ESFIAP)
Zafer KOÇ (EFIAP)
Sanal ortamda juri değerlendirmesi yapılmayacaktır.
En az 3 jüri üyesinin hazır bulunması halinde jüri toplantısı gerçekleĢir.
TFSF Temsilcisi:Ġmren Doğan PINAR
(cep tel: 0532 526 0846 – e-posta: [email protected])
ÖDÜLLER:
Her bölüm için;
FIAP Altın Madalya
FIAP Gümüş Madalya
FIAP Bronz Madalya
6 adet FIAP Mansiyon,
AFAD Mehmet Baltacı Özel Ödülü (Sadece bir bölümde verilecektir),
TFSF Özel Ödülü (Sadece bir bölümde verilecektir),
Sergileme (Her kategoride katılımcı sayısına göre en az %8, en fazla %25 sergileme
uygulanacaktır),
FIAP En Ġyi Fotoğrafçı Ödülü (Tüm kategorilerde toplamda en fazla sergileme alan fotoğrafçıya
verilecektir).
DĠJĠTAL KATALOG:
YarıĢmada ödül ve sergileme alan fotoğrafları içeren bir dijital katalog http://www.afadsalon.com
vehttp://www.afad.org.tr web sitesinde galeri biçiminde yayınlanacak ve her katılımcıya CD
formatında dijital katalog posta ile gönderilecektir.
Ayrıca ödül alan eserler TFSF’ninhttp://www.tfsf.org.tr web sayfasında yayınlanacak ve TFSF
yayını Almanak 2014’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
YARIġMA TAKVĠMĠ:
Son Katılım Tarihi
: 10 Aralık 2014 saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplanma
: 13-14 Aralık 2014
Sonuç Bildirimi
: 22 Aralık 2014
Halka Açık Gösteri
: 24-31 Ocak 2015
Dijital Katalog Gönderimi
: ġubat 2015
YARIġMA KOMĠTESĠ:
Selman Vefa YILDIRIM (Salon BaĢkanı)
Alperen AKHARMAN (Üye)
Raziye Köksal KARTAL (Üye)
Web
: http://www.afadsalon.com ,http://www.afad.org.tr
e-mail : [email protected]
YarıĢmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of
Turkey (PAFT) tarafından TFSF/PAFT 2014/045 ve FIAP tarafından 2014/ 345
numaraileonaylanmıĢtır.
YarıĢma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi hazır bulunacaktır.
(FIAP 2014/345)
(TFSF/PAFT 2014/045)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
457 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content