=:-J

2014-2015 EGiTiM-OGRETiM YIU ~ARKOY ANAOOLU LisESi 1.00NEM 2.ve 3. YAZIU SINAVTAKViMi
SINIFLAR
SINAV TARiHi
9-A
18 Ara"k 2014
Per~embe
25 Ara"k 2014
Per~embe
9-C
9-8
10-A
10-8
10-C
Turk Edeb.
Turk Edeb.
Turk Edeb.
ll-A
11-B
11-C
11-0
Sosyoloji
Astronomi
30 Arahk 2014 Sail
Astronomi
Giri~im .
Giri~im .
Fizik
Fi zik
Astronomi
Giri~im.
Fizik
Proje Haz.
Proje Haz.
Proje Haz.
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Fizik
Fizik
Fizik
2.Yab. Dil
2.Yab. Dil
12-8
12-C
Kimya
S.Cografya
S.Cografya
Trafik
Trafik
Trafik
DilveAnl.
DilveAnl.
Sosyoloji
26 Arahk 2014 Cuma
29 Ara"k 2014 Pazartesi
12-A
2.Yab. Dil
2.Yab. Dil
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Geometri
Geometri
DilveAnl .
Geometri
Geometri
Se~.Tarih
Se~ . Tarih
Din K.ve Ah.B. Din K.ve Ah.B. Din K.ve Ah.B.
31 Ara"k 2014 ~ar~amba
I
-"-­
1 OCAK 2015 TATiL
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
I
05 Ocak 2015 Pazartesi Din K.ve Ah.B. Din K.ve Ah .B. Din K.ve Ah .B. Din K.ve Ah.B. Din K.ve Ah.B. Din K.ve Ah.B. Fizik
06 Ocak 2015 Sail
Fizik
Matematik
Matematik
Bigiveilet .T
Bigiveilet.T
Bigiveilet. T
inkilap T.
inkilap T.
inkilap T.
inkilap T.
2.Yab. Dil
2.Yab. Dil
2.Yab. Dil
ingilizce
ingilizce
ingilizce
ingilizce
ingilizce
ingiliZl:e
ingilizce
ingilizce
in gili zce
in gi lizce
ingilizce
ingilizce
ingilizce
Kimya
,S.Cografya
S,Cografya
r;:ag.Tarih
r;:ag.Tarih
Matematik
Matematik
T.Edeb.
T.Edeb.
Biyoloji
IBiyOIOji
Biyoloji
Matematik
Matematik
Matematik
Kimya
Sagilk
Sagilk
Sagilk
Cografya
Cografya
Cografya
Din K.ve Ah.B. Din K.ve Ah.B. IDin K.ve Ah.B. Din K.ve Ah .B.
Turk Edeb.
Turk Edeb.
Turk Edeb.
ingilizEdb.
ingili zEdb.
ingilizEdb.
DilveAnl.
~ar~amba , Cografy a
Cografya
Cografya
Diksiyon
Diksiyon
Diksiyon
2.Yab. Dil
2.Yab. Dil
2.Yab. Dil
T.Edeb.
T.Edeb.
T.Edeb.
IT.Edeb.
DilveAnl.
Di lveAnl.
DilveAnl.
DilveAnl.
DilveAnl.
DilveAnl.
,
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Felsefe
2.Yab. Dil
2.Yab. Dil
2.Yab. Dil
IDilveAnl.
I
07 Ocak 2015
08 Ocak 2015
Fizik
M atematik
per~embel
I
09 Ocak 2015 Cuma
I
T.Edeb.
DilveAnl.
Matematik
I Se~T. Edeb.
Se~T.Edeb.
Se~T. Ed eb.
T.Edeb.
,T.Edeb.
T.Edeb.
..
I
I
Felsefe
Felse fe
:Felsefe
Geometri
Mantlk
Mantlk
Geometri
Geometri
Se~DilveA.
Se~DilveA.
I
I
Tem el Dini Bil. Temel Dini Bil. Temel Dini Bil.
IDilveAnl.
Matematik
Matematik
Demokrasi
Demokra si
Matematik
Matematik
,
Okul
OKKAYk
Muduru
=:-J­
....