close

Enter

Log in using OpenID

Beko 100 TR yazar kasa kullanım klavuzu için tıklayınız

embedDownload
“De¤erli Müflterimiz,
Modern tesislerde, Beko’nun toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en
iyi verimi sunmas›n› istiyoruz. Bunun için, bu k›lavuzun tamam›n› ürününüzü kullanmadan önce dikkatle
okuman›z› ve bir baflvuru kayna¤› olarak saklaman›z› rica ederiz.”
© Beko Elektronik A.fi. 2004
www.beko.com.tr
“Her hakk› mahfuzdur. Bu k›lavuz, 4110 say›l› yasa ile de¤iflik 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas› uyar›nca, kullan›lmadan önce hak sahibinden 52. maddeye uygun yaz›l› izin al›nmad›kça, hiçbir flekil ve yöntemle
ifllenmek, ço¤alt›lmak, ço¤alt›lm›fl nüshalar› yay›nlamak, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da baflka teknik ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullan›lamaz.”
¾d¾1'(.¾/(5
*LULÀ
%|OP<D]DUNDVDQ¿]¿NXOODQPDGDQ|QFHGLNNDWHGLOPHVLJHUHNHQ
QRNWDODUYHJYHQOLNX\DU¿ODU¿
<D]DUNDVDQ¿QJQONNXOODQ¿P¿
%|OP<D]DUNDVDQ¿]¿QWHNQLN|]HOOLNOHUL
%|OP*HQHOJ|UQP
$QDKWDUNRQXPODU¿
7XÀWDN¿P¿
<D]¿F¿
)LÀUXORQXQWDN¿OPDV¿
(OHNWURQLN.D\¾WhQLWHVLQLQ'H¼LÀWLULOPHVL %|OP3URJUDPODPD
3URJUDP0HQOHUL 6DDWYHWDULKLQHNUDQGDJ|UOPHVL
.DUDNWHUSURJUDP¿
¾ÀOHWPHDG¿YHDGUHVLQLQSURJUDPODQPDV¿ 9HUJLWDEORVXQXQSURJUDPODQPDV¿ .¿V¿PSURJUDP¿
%|OP6DW¿ÀLÀOHPOHUL
7HNUDUO¿VDW¿À
dDUSPDQRNWDWXÀXLOH
3DUDVWLÀOHPL
6RQNDOHPLQLSWDOL gQFHNLNDOHPOHULQLSWDOL
gGHPH¿HNLOOHUL
%|OP=5DSRUODU¿
=UDSRUXJQONVDW¿ÀUDSRUX
==UDSRUXSHUL\RGLNVDW¿ÀUDSRUX
%|OP¾OHULSURJUDPODPDYHNXOODQPDWHNQLNOHUL
YHDUWW¿U¿PYHLQGLULPRUDQODU¿Q¿QSURJUDPODQPDV¿ WXÀXQXQVDW¿ÀWDNXOODQ¿OPDV¿ 3/8SURJUDP¿ %DUNRG2NX\XFX ;3/83URJUDP5DSRUX
3/8·ODU¿QVDW¿ÀODUGDNXOODQ¿OPDV¿ dDUSPD )LÀ/LPLWL3URJUDP¾ 5HVLP )LÀOHULQ$OW¾QD5HVLP%DV¾OPDV¾
3URJUDPODQP¾À2ODQ5HVPLQ½SWDO(GLOPHVL )LÀOHULQ$OW¾QD5HVLP%DV¾OPDV¾YH6DW¾UO¾N0HVDM<D]¾OPDV¾ )LÀOHULQhVWQH5HVLP%DV¾OPDV¾ )LÀOHULQhVWQH5HVLP%DV¾OPDV¾YH6DW¾UO¾N0HVDM<D]¾OPDV¾ %|OP5DSRUODU
;3/8VDW¿ÀUDSRUX =3/8VDW¿ÀUDSRUX ¾NL3/8DUDV¿QGD;3/8VDW¿ÀUDSRUX ¾NL3/8DUDV¿QGD=3/8VDW¿ÀUDSRUX ;VDDWOLNVDW¿ÀUDSRUX =VDDWOLNVDW¿ÀUDSRUX ;UDSRUX;JQONVDW¿ÀUDSRUX ;;UDSRUX;;SHUL\RGLNVDW¿ÀUDSRUX 0DOLKDI¿]DUDSRUODU¿ (OHNWURQLN.D\¾WhQLWHVL'|NP %|OP<HWNLOL6HUYLVoD½¿UPDGDQ|QFH\DS¿OPDV¿JHUHNHQOHU %|OP%HNR7NHWLFL+L]PHWOHUL *LULÜ
*LULõ
%(.275$75PRGHO\D]DUNDVDP¿]¿VHoWL½LQL]LoLQ
7HÀHNNU(GHUL]
&LKD]¿Q¿]HQVRQWHNQRORML\LWHPVLOHWPHNWHGLU%XFLKD]DUDG¿½¿Q¿]WP
|]HOOLNOHUHVDKLSROPDNODELUOLNWHNHQGLHQGVWULVLQGHHQ\NVHN
VWDQGDUWODUDVDKLSRODQ%(.2(OHNWURQLN$¿WDUDI¿QGDQUHWLOPHNWHGLU
<¿OODUER\XQFDVL]HUDKDWYHJYHQLOLUELUNXOODQ¿PVD½OD\DFDNRODQEX
FLKD]¿VXQPDNWDQJXUXUGX\PDNWD\¿]
gQHPOL1RW
<D]DUNDVDQ¿]¿VDW¿QDOG¿½¿Q¿]GDGLUHNWRODUDNNXOODQPDQ¿]
PPNQGH½LOGLU.XOODQ¿P|QFHVLILUPDELOJLOHULQLQYH
SURJUDPODU¿Q\DS¿ODELOPHVLLoLQHQ\DN¿Q%(.2(OHNWURQLN
6HUYLVL
QLoD½¿U¿Q¿]
<D]DUNDVDQ¿]GD(OHNWURQLN.D\¿WhQLWHVLNXOODQ¿OPDNWDG¿U
%XQHGHQOHPDOLUXORNXOODQ¿P¿QDJHUHN\RNWXU%LUDGHW
(OHNWURQLN.D\¿WhQLWHVLVDW¿UYHUL\LND\GHGHELOPHNWHGLU
<D]DUNDVDQ¿QJQONNXOODQ¿P¿
%|OP<D]DUNDVDQ¾]¾NXOODQPDGDQ|QFH
GLNNDWHGLOPHVLJHUHNHQQRNWDODUYHJYHQOLN
X\DU¾ODU¾
<D]DUNDVDQ¾QJQONNXOODQ¾P¾
½À \HULQL]LDoW¾¼¾Q¾]GD
‡<D]DUNDVDQ¿]¿QHOHNWULNNDEORVXQXQ
SUL]HWDNÖOÖROGX½XQGDQHPLQROXQX]
‡<D]DUNDVDQ¿]GD\HWHULQFHND½¿W
ROXSROPDG¿½¿Q¿NRQWUROHGLQL]
6K
‡%LU|QFHNLDNÀDP=5$3258
DO¿Q¿SDO¿QPDG¿½¿Q¿NRQWUROHGLQL]
6K
‡6DDWYH7DULKLNRQWUROHGLQL]
6K
½ À\ H U L Q L ] D o ¾ N N H Q ‡ )LÀ NHVHELOLUVLQL] 6K ‡;UDSRUODU¿DODELOLUVLQL]6K
½À \HULQL]LNDSDW¾UNHQ
‡=5DSRUX*QON6DW¿À5DSRUX
DO¿Q¿]6K
‡+¿UV¿]O¿½DNDUÀ¿oHNPHFHGHNL
SDUD\¿DO¿Q¿]YHoHNPHFH\LDo¿N
E¿UDN¿Q¿]
‡ <D]DUNDVDQ¿]DVXYH\DEHQ]HULV¿Y¿PDGGHOHU
G|NPH\LQL]V¿oUDWPD\¿Q¿]%HQ]HUV¿Y¿ODU¿LoHUHQ
YD]REDUGDNJLELJHUHoOHULFLKD]]HULQHYH\D\DQ¿QD
NR\PD\¿Q¿]<D]DUNDVDQ¿]¿\D½PXUGDYHQHPOL
\HUOHUGHE¿UDNPD\¿Q¿]'LUHNWJQHÀDODQYH\D
¿V¿W¿F¿ODUD\DN¿QRODQ\HUOHUH\HUOHÀWLUPH\LQL]
‡ &LKD]¿Q¿]¿WHPL]OHPHGHQ|QFHSUL]GHQo¿NDU¿Q¿]
*|UQHQSDUoDODU¿Q¿\XPXÀDNYHKDILI¿VODNELUEH]OH
VLOLQL]%HQ]LQWLQHUJLELXoXFXPDGGHOHUNXOODQPD\¿Q¿]
‡ <D]DUNDVDQ¿]¿QLoHULVLQHPDGHQLSDUDDWDoL½QHYH
]¿PEDWHOLJLELPHWDOKHUKDQJLELUPDGGHGÀUPH\LQL]
(½HUE|\OHELUPDGGHGÀHUVH\D]DUNDVDQ¿]¿ILÀWHQ
oHNHUHN\HWNLOLVHUYLVHOHPDQ¿oD½¿U¿Q¿]
‡ &LKD]¿Q¿]¿QQRUPDOÀHEHNHJHULOLPLRODQ9
WD
oDO¿ÀPDV¿QDGLNNDWHGLQL]
‡ &LKD]¿Q¿]¿QJYHQOLoDO¿ÀPDV¿LoLQ7235$./,35¾=
NXOODQ¿Q¿]
‡ ¿HEHNHILÀLQLFLKD]¿Q¿]D\DN¿QYHNROD\O¿NODHULÀHELOHFHN
ELUSUL]HWDN¿Q¿]
‡ ¿HEHNHNRUGRQXVWQHEDV¿OPD\DFDNELUÀHNLOGH
\D]DUNDVD\DED½ODQPDO¿G¿UYH]HULQHKHUKDQJLELU
FLVLPNRQXOPDPDO¿G¿U¿HEHNHNRUGRQXX\JXQROPD\DQ
X]DWPDNDEORODU¿YHHOHNWULNWHVLVDW¿LOHNXOODQ¿OPDPDO¿G¿U
‡ ,VODNHOOHFLKD]¿NXOODQPD\¿Q¿]
(OHNWURQLN\D]DUNDVDQ¿QKHUQH
VXUHWWHROXUVDROVXQ\HWNLOLVHUYLV
HOHPDQODU¿G¿À¿QGDKHUKDQJLELUL
WDUDI¿QGDQPKUQQDo¿OPDV¿YH
WDPLUEHQ]HULLÀOHPOHU\DS¿OPDV¿LOJLOL
NDQXQKNPOHULQFH\DVDNODQP¿ÀW¿U
%XQHGHQOHFLKD]¿Q¿]¿QNXOODQ¿P¿YH
SURJUDPODQPDV¿V¿UDV¿QGDELU
VRUXQODNDUÀ¿ODÀ¿UVDQ¿]HQ\DN¿Q
%(.2<HWNLOL6HUYLVL
QHGDQ¿À¿Q¿]
6DW¿ÀILÀOHUL]HULQGHNLELOJLOHUGLUHNJQHÀ
¿À¿½¿QGDQHPOLYHV¿FDNRUWDPODUGDVRODELOLU
%XQHGHQOHPÀWHULOHULQL]LVDW¿ÀILÀOHULQL
NDSDO¿]DUILoLQGHQHPOLYHV¿FDNRUWDPODUGDQ
X]DNWDPXKDID]DHWPHOHULNRQXVXQGD
X\DU¿Q¿]
<D]DUNDVDQ¿QJQONNXOODQ¿P¿
'½..$7
<D]DUNDVDQ¿]¿QWHNQLN|]HOOLNOHUL
%|OP<D]DUNDVDQ¾]¾QWHNQLN|]HOOLNOHUL
0ÀWHUL(NUDQÖ
KDQHOL/&'WLSLHNUDQ
.XOODQÖFÖ(NUDQÖ
KDQHOLDUNDGDQD\GÖWODWPDOÖ/&'WLSLHNUDQ
<$=,&,
7HNLVWDV\RQOXWHUPDO\D]¿F¿
7U
KDQHDOIDQXPHULNVLVWHP
<D]PDK¿]¿
PPVQ
.D½¿WUXOR
PP[PP2WHUPDOUXORND½¿G¿
*oND\QD½¿
$&9
*oDGDSW|U
9$
*oKDUFDPDV¿
P:EHNOHPHGH:PD[
dDO¿ÀPDV¿FDNO¿½¿
ƒ&ƒ&
dDO¿ÀPDRUWDP¿QHPL
%R\XWODU
PP<[PP*[PP'oHNPHFHGDKLO
$½¿UO¿N
75NJoHNPHFHGDKLO
$75NJoHNPHFHGDKLO
.¿V¿PVD\¿V¿
DGHW
3/8VD\¿V¿
DGHW
.,6,03/8)L\DWOLPLWL
KDQH
)LÀOLPLWL
<7/
0DOLKDI¿]D
JQ
3LO
9P$KEDWDU\D$75PRGHOLLoLQ
%|OP*HQHO*|UQP
0ÀWHUL J|VWHUJHVL
<D]¿F¿NDSD½¿
*(1(/
.DVL\HU J|VWHUJHVL
7XÀWDN¿P¿
dHNPHFH
dHNPHFH NLOLGL
6DKWHSDUDWDQÖPDÖÀÖ¼Ö
dHNPHFH$o¾OPDG¾¼¾QGD
(OHNWULNROPDG¿½¿QGD\DGDFLKD]DU¿]DO¿
ROGX½XQGDoHNPHFHRWRPDWLNRODUDNDo¿ODPD]
%XGXUXPGDoHNPHFHQLQDUNDV¿QGDNLNROXRN
\|QQGHoHNHUHNoHNPHFH\LDoDELOLUVLQL]
$1$+7$5.2180/$5,
&LKD]ÖQGDIDUNOÖ$QDKWDU.RQXPXYDUGÖU
+HUELU$QDKWDU.RQXPXNRQXPQXPDUDVÖQÖWDNLEHQ´$1$+7$5µWXÀXQDEDVÖODUDNVHoLOLU
.$3$/,
$1$+7$5WXÀXQDGLUHNWRODUDNEDV¿OG¿½¿QGDFLKD]¿Q¿]NDSDO¿NRQXPDJHoHU
(NUDQGDPHVDM¿o¿NDU
.$3$/,
*(1(/
%HOOHNWHELOJLOHUNRUXQXU dHNPHFHHOOHDo¿ODELOLU &LKD]¿Q¿]¿DoPDNLoLQWHNUDU$1$+7$5WXÀXQDEDV¿Q¿]
6$7,Ý
6$7,Ý
(NUDQGDPHVDM¿o¿NDU
6DW¿ÀLÀOHPOHUL\DS¿O¿U %XNRQXPGD\DS¿ODQKHUWUOVDW¿ÀLÀOHPL0DOL+DI¿]D\DND\GHGLOLU
;.21808
(NUDQGDPHVDMo¿NDU
;.21808
%XNRQXPGDVDW¿ÀLOHLOJLOLUDSRUODUDO¿QDELOLU
=.218086,),5/$0$.21808
=.21808
(NUDQGDPHVDM¿o¿NDU
%XNRQXPGDDO¿QDQUDSRUODUODFLKD]¿QJQVRQXV¿I¿UODPDV¿\DS¿O¿UYHELOJLOHU0DOL+DI¿]D\D\D]¿O¿U
352*5$0
(NUDQGDPHVDM¿o¿NDU
352*5$0
%XNRQXPGDFLKD]¿QKHUWUOSURJUDP¿\DS¿O¿U
(.h0(1h
(NUDQGDPHVDM¿o¿NDU
(.h0(1h
%XNRQXPGD(.h·\HND\GHGLOPLÀELOJLOHULYH(.hGHWD\UDSRUXQX\D]G¾UDELOPLÀWLU
0$/½+$),=$.21808
(NUDQGDPHVDM¿o¿NDU
0$/½+$),=$0(1h
%XNRQXPGD0DOL+DIÖ]DUDSRUODUÖQÖ\D]GÖUDELOLUVLQL]
*(1(/
78Ý7$.,0,
.ÖVÖPWXÀODU
6D\¿VDOWXÀODU
;
dRNOXVDW¿ÀODUGDNXOODQ¿O¿U
)L\DWWXWDUPLNWDUJLELVD\¿VDO
GH½HUOHULJLUPHNLoLQNXOODQ¿O¿U
d¾)76,),5
.$¼,7
%LUEDV¿ÀWDLNLV¿I¿U\D]PDNLoLQ
NXOODQ¿O¿U
&
d$530$
.$¼,7
.D½¿WVUPHWXÀX
$1$+7$578Ý8
6¾/0(
$75PRGHOLQGHEXWXÀDX]XQ
VUHEDVÖOGÖ¼ÖQGDFLKD]NDSDQDFDNWÖU
NDSDOÖNRQXPGD\NHQX]XQVUH
EDVÖOGÖ¼ÖQGDDoÖODFDNWÖU<DOQ¿ÀJLULOHQ
GH½HUOHULQVLOLQPHVLQHKDWDX\DU¿
VLQ\DOLQLQGXUGXUXOPDV¿QD\DUDU
IDUNO¿DQDKWDUNRQXPXQXVHoPHN
LoLQNXOODQ¿O¿U
7$5¾+
6$$7
6DW¿ÀG¿À¿RODUDNEDV¿OG¿½¿QGD
HNUDQGDWDULKYHVDDWLJ|VWHULU
21'$/,.+$1(78Ý8
3/8
2QGDO¿NGH½HUOHULYH\]GH
RUDQODU¿Q¿JLUPHNLoLQNXOODQ¿O¿U
7$5¾+6$$7
352*5$0/$10,Ý
6$7,Ý.$/(0¾
3/8QXPDUDV¿Q¿JLUPHNLoLQNXOODQ¿O¿U
*(1(/
d(.0(&(
d(.0(&($d0$78Ý8
6DW¿ÀG¿À¿oHNPHFH\LDoPDN
LoLQNXOODQ¿O¿U
.
.
.
.
.UHGLNDUW¿YH\D.XSRQLOH|GHPH\DS¿OPDV¿GXUXPXQGD
NXOODQ¿O¿U
.,6,078Ý/$5,
621
.5('¾.UHGLOLYHUHVL\HVDW¿ÀODUGDNXOODQ¿O¿U
621 3URJUDPODPDNRQXPXQGDSURJUDP¿
ND\GHWPHN\DGDELU|QFHNLPHQ\HJHoPHN
LoLQNXOODQ¿O¿U
¾37$/78Ý8
6(d¾0
$5$723/$0 6DW¿ÀLÀOHPOHULDUDV¿QGDRDQDNDGDU
NLWRSODPODU¿J|UPHNLoLQNXOODQ¿O¿U
6(d¾0
3URJUDPVHoHQHNOHULDUDV¿QGDJHoLÀ
\DSPDNLoLQNXOODQ¿O¿U
)¾Ý¾37$/
1$.¾721$<
1$.¾7
%LUILÀLQWDPDP¿Q¿QLSWDOLQGHNXOODQ¿O¿U
+$7$
'h=(/7
$5$723/$06(d¾0
$5$723/$0
.¿V¿PYH3/8WXÀODU¿QDEDV¿ODUDN\DS¿ODQ
HQVRQYH\D|QFHNLVDW¿ÀODU¿QLSWDOLQGH
NXOODQ¿O¿U
)¾À
¾37$/
.5('¾621
.5('¾
6DW¿ÀGH½HUOHULQLQLOJLOLN¿V¿PD
ND\GHGLOPHVLLoLQNXOODQ¿O¿U
¾37$/
.5('¾.$57,.8321
..$57,
.8321
21$<
1$.¾7 6DW¿ÀVRQXQGD|GHPHQLQQDNLWRODUDN\DS¿OPDV¿
GXUXPXQGDNXOODQ¿O¿U
21$< 3URJUDPNRQXPXQGDPHQOHUHJLUPHN\DGD
JLULOHQGH½HUOHULND\GHWPHNLoLQNXOODQ¿O¿U
+$7$'h=(/7
(QVRQ\DS¿ODQVDW¿ÀODU¿QLQGLULPYH
DUWW¿U¿PODU¿QLSWDOLQGHNXOODQ¿O¿UODU
)21.6L<2178¿8
7XÀWDNÖPց]HULQGHNLVDUÖUHQNOLIRQNVL\RQODUÖNXOODQPDNLoLQ
|QFHWXÀXQDVRQUDNXOODQPDNLVWHGL¼LQL]WXÀDEDVÖQÖ]
à1'à5à0$57,5,078Ý8
6DW¿ÀIL\DWODU¿QGDQYH\DDUDWRSODP
]HULQGHQ\]GHRODUDNDUWW¿U¿PYH\DLQGLULP
\DSPDN LoLQNXOODQ¿O¿U*DUVRQL\H6HUYLVJLEL
3$5$
.21752/
3$5$.21752/78Ý8
0ÀWHULGHQDOGÖ¼ÖQÖ]SDUD\ÖEXWXÀXNXOODQDUDN
NRQWUROHGHELOLUVLQL]&LKD]6$7,¿NRQXPXQGD
LNHQEX WXÀDEDVÖQÖ]YHSDUD\Ö\D]DUNDVDQÖQ|Q
WDUDIÖQGDNLE|OJH\HWXWXQX]
127%X\|QWHPLOHSDUDQÖQVDGHFHEHOOLDoÖODUGDQ
VDKWHROXSROPDGÖ¼ÖNRQWURO\DSÖODELOLUSDUD
NRQWUROVD¼ODPD]
<$=,&,
<D]ÖFÖDoPDNDSD¼Ö
.D¼ÖWVUFVLOLQGLU
<D]ÖFÖDoPDNROX
*(1(/
.D¼ÖWUXOR\XYDVÖ
<D]DUNDVDQ¿]GDWHNLVWDV\RQOXNROD\\NOHPHOLWHUPDO\D]¿F¿EXOXQPDNWDG¿U%XQHGHQOHEDVN¿\DSPDN
LoLQNDUWXÀ YH\D\D]¿F¿ÀHULGHJHUHN\RNWXU
.D½¿W6¿N¿ÜW¿½¿QGD
<D]ÖFÖDoPDNROXQDEDVWÖ¼ÖQÖ]GD\D]ÖFÖNDSD¼ÖDoÖODFDNWÖU
.D¼ÖGÖPHUNH]OH\LS\D]ÖFÖNDSD¼ÖEDVWÖUDUDNNDSDWÖQÖ]
8\DU¿ODU
<D]ÖFÖNDSD¼ÖNDSDOÖNRQXPGDLNHQND¼ÖGÖoHNHUHNoÖNDUPD\DoDOÖÀPD\ÖQÖ]%XGXUXPGD
\D]¿F¿\DYH\D]¿F¿NDID\D]DUDUYHUHELOLUVLQL]
.D½¿WUXORELWPHN]HUH\NHQND½¿G¿QNHQDUODU¿QGDN¿UP¿]¿ÀHULWo¿NDU%XGXUXPGD\HQLUXOR
WDN¿OPDV¿JHUHNLU
.D¼ÖWELWWL¼LQGHHNUDQGD
PHVDMÖoÖNDU
.$Þ,7%L77L
7(50$/.$¼,7
.D½¿W*HQLÀOL½LPP
5XOR'¿ÀdDS¿ PP(Q)D]OD
7LS
7HUPDOUXORND½¿G¿
.DOLWH
76(RQD\O¿WHUPDOUXORND½¿G¿
‡ 7HUPDOUXORND½¿G¿Q¿NXOODQDFD½¿Q¿]]DPDQSDNHWLQGHQo¿NDU¿Q¿]
‡ 7HUPDOND½¿G¿V¿FDNUXWXEHWOLNLUOLRUWDPODUGDEXOXQGXUPD\¿Q
'LUHNWJQHÀ¿À¿½¿QGDQX]DNWXWXQX]
‡ $ÀD½¿GDNLÀDUWODUGDWHUPDOND½¿W]HULQGHNL\D]¿ODUER]XODELOLU
²<NVHNV¿FDNO¿NYHQHPGH
²'LUHNWJQHÀ¿À¿½¿DOW¿QGD
²6LOJLYH\D\DS¿ÀNDQELUPDGGHLOHWHPDVGXUXPXQGD
‡ .D½¿WUXORQXQXoN¿VP¿WXWNDOYH\DEDQWLOHUXOR\DVDELWOHQPLÀRODELOLU7XWNDOO¿YH\DEDQWO¿N¿V¿P
\D]¿F¿Q¿]D]DUDUYHUHELOLU%XQHGHQOH\HQLUXORWDNDUNHQXoN¿V¿PGDQFPNDGDUNHVLQL]
)L¿58/2681817$.,/0$6,
$QDKWDUNRQXPXQX
´6$7,¿µGXUXPXQDJHWLULQL]
*(1(/
<D]ÖFÖDoPDNROXQDEDVDUDN
\D]ÖFÖNDSD¼ÖDoÖQÖ]
.D½¿G¿QXFXQXG]ROPDV¿
LoLQPDNDVODNHVLQL]
'2¼58
.D½¿G¿QXoN¿VP¿DOWWDNDOPDN
]HUHUXOR\XUHVLPGH
J|VWHULOGL½LJLELVD½GDNL
ND¼ÖWUXOR\XYDVÖQD
\HUOHÀWLULQL]
<$1/,¿
<D]¿F¿\D
GR½UX
'2¼58
<D]ÖFÖ.DSD¼ÖQÖQUHVLPGH
J|VWHULOGL¼LJLELNDSDWÖQÖ]
)LÀND¼ÖGÖQÖQID]ODVÖQÖ\ÖUWDUDNDOÖQÖ]
´&µWXÀXQDEDVDUDN´.$»,7%½77½µ
PHVDMÖQÖNDOGÖUÖQÖ]
<D]¿F¿\D
GR½UX
<$1/,¿
(/(.7521½..$<,7h1½7(6½1½1'(»½¿7½5½/0(6½
<D]DUNDVDQÖ]GD\DSWÖ¼ÖQÖ]LÀOHPOHULQLNLQFLELUNRS\DVÖQÖKDIÖ]DVÖQGDVDNOD\DQ(OHNWURQLN.D\ÖWhQLWHVLEXOXQPDNWDGÖU
.XOODQGÖ¼ÖQÖ](OHNWURQLN.D\ÖWhQLWHVLWRSODPDGHWVDWÖUÖKDIÖ]DVÖQGDWXWDELOPHNWHGLU
(OHNWURQLN.D\ÖWhQLWHVLKDIÖ]DVÖQÖQGROPDVÖQDVDWÖUNDOGÖ¼ÖQGD\D]DUNDVDELUX\DUÖYHUHFHNWLU
(.h+$),=$6,$=
%XX\DUÖKDIÖ]DQÖQNÖVD]DPDQGDGRODFD¼ÖQÖYH\HQLELU(OHNWURQLN.D\ÖWhQLWHVL(.hWHPLQHWPHQL]JHUHNWL¼LQLELOGLULU
(.h¶OHUL%HNR(OHNWURQLN<HWNLOLVHUYLVOHULQGHQWHPLQHGHELOLUVLQL]
(OHNWURQLN.D\¾WhQLWHVLKDI¾]DV¾Q¾QGROPDV¾QDVDW¾UNDOG¾¼¾QGD\D]DUNDVDVL]LX\DUDFDNW¾U
(.h'2/'8
*(1(/
%XGXUXPGDDÀD¼ÖGDNLLÀOHPOHUL\DSÖQÖ]
=UDSRUXDOÖQÖ]6K
<D]DUNDVDQÖQHOHNWULNNDEORVXQXSUL]GHQoÖNDUÖQÖ]
$75PRGHOLLoLQ´&µWXÀXQDELUVUHEDVÖOÖWXWDUDN
\D]DUNDVD\ÖNDSDWÖQÖ]
<D]DUNDVDQÖ]ÖQDOWWDUDIÖQGDEXOXQDQNDSD¼ÖDoÖQÖ]
(VNL(.h·\\HULQGHQoÖNDUÖQÖ]
<HQL(.h·\\HULQHWDNÖQÖ]
(/(.7521½..$<,7h1½7(6½1½1'(»½¿7½5½/0(6½
<D]DUNDVDQÖ]ÖQDOWWDUDIÖQGDEXOXQDQNDSD¼ÖNDSDWÖQÖ]
*(1(/
(VNL(.h]HULQH(.hQXPDUDVÖQÖ\D]ÖQÖ]ND\EHWPH\HFH¼LQL]ELU\HUGHVDNOD\ÖQÖ]
<D]DUNDVDHOHNWULNNDEORVXQXSUL]HWDNÖQÖ]$75PRGHOLLoLQ´&µWXÀXQDELUVUHEDVDUDN\D]DUNDVD\ÖDoÖQÖ]
<D]DUNDVDHNUDQÖQGD¶(.h%2¿·\D]DFDNWÖU%XGXUXPGD\HQLWDNWÖ¼ÖQÖ](.h·\DNWLIKDOHJHWLUPHQL]JHUHNLU
%XQXQLoLQ\DSÖOPDVÖJHUHNHQLÀOHPOHUDÀD¼ÖGDEHOLUWLOPHNWHGLU
78¿/$5
(.5$1
352*5$0
1$.L7
21$<
<(1½(.h$.7½)"
1$.L7
21$<
352*5$0
<XNDUÖGDNLLÀOHPOHULWDPDPODGÖ¼ÖQÖ]GD(.hDNWLIKDOHJHOHFHNWLU
6$7,¿
6DWÖÀNRQXPXQDJHoWL¼LQL]GHVDW¾À\DSPD\DEDÀOD\DELOLUVLQL]
(¼HUGROPXÀRODQ(.hWDN¾O¾LNHQ=UDSRUXDOPD]VDQ¾]\HQLWDNW¾¼¾Q¾](.hoDO¾ÀPD\DFDNW¾U
%|OP3URJUDPODPD
<D]DUNDVDNXOODQ¿OPDGDQ|QFH´6DDWµ´9HUJL2UDQODU¿µ´¾ÜOHWPH$GUHVLµYH´.¿V¿PODUD9HUJL
2UDQODU¿µSURJUDPODQPDO¿G¿U
<D]DUNDVDQ¿]¿Q SURJUDPODU¿ ´352*5$0µ DQDKWDU NRQXPXQGD \DS¿O¿U 6K
7XÀODU¿QDEDVDUDN´352*5$0µDQDKWDUNRQXPXQDJHoLOLU
352*5$0
(NUDQGDPHVDM¿o¿NDU
3URJUDP \DS¿O¿UNHQ 621 .5('¾ 6(d¾0 $5$ 723/$0 21$< 1$.¾7 WXÀODU¿ NXOODQ¿O¿U
21$<1$.¾7
3URJUDPPHQOHULQHJLUPHNLoLQNXOODQ¿O¿U
621.5('¾
3URJUDP¿ ND\GHWPHN YH VHoLOHQ PHQGHQ o¿NPDN LoLQ NXOODQ¿O¿U
352*5$00(1h/(5¾
3URJUDPPHQOLVWHVLDÀD½¿GDYHULOGL½LJLELGLU3URJUDPPHQOHUL´6(d¾0WXÀXQDDUWDUGDEDVDUDNµ
VHoLOHELOLU
0(1h
12
0(1h
.,6,0
3/8
35*3/8
.'9
35*.'9
%$¿/,.
²
35*²,1',5,0
35*$577,5,0
'¾¼(5
35*'¾¼(5
7$5¾+
35*7$5¾+
6$$7
35*6$$7
5(6¾0
35*5(6¾0
(.5$1
35*.,6,0
35*%$Ý/,.
3URJUDPODPD
6(d¾0$5$723/$0 3URJUDPPHQOHULQLVHoPHNLoLQNXOODQ¿O¿U
6$$7YH7$5¾+¾1(.5$1'$*g5h/0(6¾
&LKD]¿Q¿]VDW¿À\DS¿OPDG¿½¿GXUXPGDHNUDQGDVDDWLJ|VWHULU
7DULKLQ(NUDQGD*|UOPHVL
&LKD]¿Q¿]¿QDQDKWDUNRQXPX6$7,ÀGXUXPXQGDLNHQ7$5¾+6$$7WXÀXQDEDV¿ODUDNHNUDQGD7$5¾+
J|UOHELOLU
$QDKWDUNRQXPX6$7,À
78À
(.5$1
6$$7
6$$7
3URJUDPODPD
7$5¾+
6$$7
7$5½+
7$5¾+
(.L0
‡ %HOOLELUVUHVRQUDFLKD]¿Q¿]RWRPDWLNRODUDNHNUDQGDVDDWLJ|VWHULU
‡ 7$5¾+6$$7WXÀXQDKHUEDV¿ÀWDHNUDQGDDUNDDUND\D7DULKYH6DDWJ|VWHULOLU
7DULKLQ3URJUDPODQPDV¿
‡ 7DULKSURJUDP¿DQDKWDUNRQXPX352*5$06KGXUXPXQGD\NHQ\DS¿O¿U
‡ 7DULK**$$<<IRUPDW¿QGDSURJUDPODQ¿U
* *Q$ $\< <¿O
‡ 6RQ=UDSRUXQGDQ|QFHNLWDULKOHUJLULOHPH]
‡ 7DULKJLUHUNHQoRNGLNNDWOLROXQX]¾OHULELUWDULKJLUGLNWHQVRQUDWDULK
SURJUDPODG¿NWDQVRQUDVDW¿À\DSPDQ¿]GXUXPXQGDHVNLWDULKL\HQLGHQ
SURJUDPODPDQ¿]PPNQGH½LOGLU
‡ 7DULKSURJUDPODQPDGDQ|QFH=UDSRUX6KDO¿QPDO¿G¿U
gUQHN 7DULKLQ.DVÖPRODUDNJLULOPHVL
‡=UDSRUXDO¿Q¿]6K
$QDKWDUNRQXPX352*5$0
78À/$5
(NUDQGD´7$5¾+µPHVDM¿J|UHQHNDGDU
$5$723/$0
6(d¾0
WXÀXQDDUGDUGDEDV¿Q¿]
1$.¾7
21$<
1$.¾7
21$<
1$.¾7
21$<
.5('¾
621
(.5$1
35*7$5L+
7$5L+
$d,./$0$
ÀLPGLNLWDULK
*LULOHQWDULKLRQD\ODPDQ¿]
LVWHQLU+DWD\DSW¿\VDQ¿]´&µ
WXÀXQDEDVDUDNSURJUDP¿LSWDO
HGHUHNo¿NDELOLUVLQL]
"
&LKD]¿Q¿]SURJUDPUDSRUXo¿NDU¿U
35*7$5L+
352*5$0
6$7,¿
5DSRUVRQODQG¿U¿O¿U
$QDKWDUNRQXPX6$7,À
6DDWLQ3URJUDPODQPDV¿
‡ 6DDWSURJUDP¿DQDKWDUNRQXPX352*5$06KGXUXPXQGD\NHQ\DS¿O¿U
‡ 6DDWVDDWVLVWHPLQHJ|UHKDQHRODUDNSURJUDPODQ¿U
gUQHN 6DEDKVDDW
$NÀDPVDDWRODUDNSURJUDPODQ¿U
‡ 6DDWLHQID]ODVDDWLOHULYH\DVDDWJHULDODUDNSURJUDPOD\DELOLUVLQL]
‡ 6DDWSURJUDPODQPDGDQ|QFH=5DSRUX6KDO¿QPDO¿G¿U
gUQHN 6DDWLQRODUDNSURJUDPODQPDV¿
‡=5DSRUXDO¿Q¿]6K
78¿/$5
(.5$1
$d,./$0$
(NUDQGD´6$$7µPHVDM¿J|UHQHNDGDU
$5$723/$0
6(d¾0
WXÀXQDDUGDUGDEDV¿Q¿]
1$.¾7
21$<
1$.¾7
21$<
35*6$$7
6$$7
35*6$$7
ÀLPGLNLVDDW
&LKD]¿Q¿]SURJUDPUDSRUXo¿NDU¿U
21$<
.5('¾
621
352*5$0
6$7,¿
5DSRUVRQODQG¿U¿O¿U
$QDKWDUNRQXPX6$7,À
3URJUDPODPD
$QDKWDUNRQXPX352*5$0
.$5$.7(5352*5$0,
¾ÀOHWPH$G¿$GUHVL.¿V¿PYH3/8LVLPOHUL352*5$0NRQXPXQGDSURJUDPODQ¿U
‡.DUDNWHUOHULNLKDQHOLVD\¿ODUODNRGODQ¿UgUQH½LQ$KDUILYH\DLÀDUHWLJLEL
‡%RÀOXNE¿UDNPDNLoLQJLULOLU
‡*HQLÀNDUDNWHU\D]PDNLoLQNDUDNWHUNRGXQGDQ|QFH\D]¿O¿U
‡<DQO¿À\D]¿ODQVRQNRGXVLOPHNLoLQWXÀXQDEDV¿O¿U
.$5$.7(5.2'/$5,7$%/268
3URJUDPODPD
%2¿/8. +
;
,
<
!
¾
=
´
-
?
.
/
B
0
"
>
1
@
2
·
g
3
$
4
%
5
&
6
#
d
¿
'
7
(
)
*
¼
8
h
9
:
*(1¾¿
.$5$.7(5
¾Ý/(70($',YH$'5(6¾1¾1352*5$0/$10$6,
‡¾ÀOHWPH$G¿YH$GUHVLKHUVDW¿UGDHQID]ODNDUDNWHUROPDN]HUHVDW¿URODUDNSURJUDPODQDELOLU
‡%DÀO¿½¿VDW¿URODUDNJLUPHNLVWHUVHQL]VDW¿UD´µERÀOXNJLULQL]
‡*HQLÀNDUDNWHU\D]PDNLoLQNDUDNWHUNRGXQGDQ|QFH\D]¿O¿U
‡%RÀOXNE¿UDNPDNLoLQJLULOLU
‡<DQO¿À\D]¿ODQVRQNRGXVLOPHNLoLQWXÀXQDEDV¿O¿U
‡+HUVDW¿U¿QVRQXQGD1$.¾7WXÀXQDEDV¿Q¿]
‡3URJUDP¿VRQODQG¿UPDNLoLQ.5('¾WXÀXQDNH]EDV¿Q¿]
gUQHN$ÀD½¿GDNLPHVDM¿Q%$À/,.RODUDNSURJUDPODQPDV¿
3URJUDPODPD
%¾=¾0
6h3(50$5.(7
<2/62.$.
%h<h.d(.0(&(
¾67$1%8/
7(/
$QDKWDUNRQXPX352*5$0
(.5$1
(NUDQGD´%$À/,.µPHVDM¿J|UHQHNDGDU
$5$723/$0
$d,./$0$
%$À/,.
SURJUDP¿QD
JLULOLU
35*%$¿/,.
WXÀXQDDUGDUGDEDV¿Q¿]
6(d¾0
6$7,5,1352*5$0/$10$6,
%¾=¾0NHOLPHVLJHQLÀNDUDNWHUOHUOH\D]¿ODFDNW¿U
78¿/$5
(.5$1
1$.¾7
21$<
%
$d,./$0$
VDW¿U¿QJLULOPHVL
LVWHQLU
¾
=
¾
0
6$7,5,1352*5$0/$10$6,
78¿/$5
(.5$1
1$.¾7
21$<
6
h
3
(
0
VDW¿U¿QJLULOPHVL
LVWHQLU
5
$d,./$0$
$
5
.
(
7
3URJUDPODPD
6$7,5,1352*5$0/$10$6,
78¿/$5
(.5$1
1$.¾7
21$<
<
2
$d,./$0$
/
6
VDW¿U¿QJLULOPHVL
LVWHQLU
2
.
$
.
6$7,5,1352*5$0/$10$6,
78¿/$5
(.5$1
1$.¾7
21$<
%
h
<
h
VDW¿U¿QJLULOPHVL
LVWHQLU
$d,./$0$
.
d
(
.
0
(
&
(
6$7,5,1352*5$0/$10$6,
78¿/$5
(.5$1
1$.¾7
21$<
¾
6
7
$d,./$0$
VDW¿U¿QJLULOPHVL
LVWHQLU
$
1
%
8
3URJUDPODPD
/
6$7,5,1352*5$0/$10$6,
78¿/$5
(.5$1
1$.¾7
21$<
7
/
VDW¿U¿QJLULOPHVL
LVWHQLU
(
$d,./$0$
²
²
6$7,5,1352*5$0/$10$6,
VDW¿UDNDUDNWHUJLUPHPHNYHEDÀO¿½¿VDW¿URODUDNSURJUDPODPDNLVWL\RUVDQ¿]
VDW¿UD´µ%RÀOXNJLULQL]
78¿/$5
(.5$1
1$.¾7
21$<
3URJUDPODPD
$d,./$0$
VDW¿U¿QJLULOPHVL
LVWHQLU
1$.¾7
21$<
3URJUDP¿VRQODQG¿UPDNLoLQ.5('¾WXÀXQDNH]EDV¿Q¿]
78¿/$5
$d,./$0$
.5('¾
621
.5('¾
621
3URJUDPVRQODQG¿U¿O¿U
YH\DQGDNLUDSRUo¿NDU¿O¿U
78¿/$5
(.5$1
6$7,¿
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
9(5*¾7$%/268181352*5$0/$10$6,
‡<D]DUNDVDNXOODQ¿OPD\DEDÀODQPDGDQ|QFH
YHUJLRUDQODU¿YHUJLWDEORVXQD
SURJUDPODQPDO¿G¿U$NVLKDOGHLÀOHP
\DS¿ODPD]
‡<D]DUNDVDQ¿QLÀOHP\DSDELOPHVLLoLQHQD]ELU
YHUJLRUDQ¿SURJUDPODQPDO¿G¿U
‡9HUJLRUDQODU¿WDEORVXSURJUDPODQG¿NWDQVRQUD
RWRPDWLNRODUDNWPN¿V¿PODUD´.'9µ
ED½ODQ¿U+HUELUN¿V¿PDIDUNO¿ELU.'9
SURJUDPODQPDV¿6K·GHDo¿NODQP¿ÀW¿U
‡IDUNO¿YHUJLRUDQ¿YHUJLWDEORVXQDSURJUDPODQDELOLU
hI|Ӑ›Ý¯ÓQ«¢QÓ{ݾӯÓQ¦¢Q«¦QsQ«
²«i|ÝOÝ?Q¾¯ÓèÝÀ@˜ÃÝáŽÁ
À'ë«¢ë¡Ý@Qß{ÀÝ?Q¾¯ÓèÁÝî|
OOÝ?Q¾¯ÓèÝÀ@˜ÃÝá‹Á
À=|ӛñ¯s›¡Ý@Qß{ÀÝ?Q¾¯ÓèÁÝQ¢{«¦Q¢{s{ÓÃ
hOÝÀ@˜ÃÝáŽÁÝî|ÝOOÝÀ@˜ÃÝá‹ÁÝÓQ¾¯Ó¢QÓ{
Q¢{«¦QõÖQÝ|¡ÓQ«sQÝÝÝÍ/IÎݦ|ÖQ {
²Ó뢦|õÃ
‡9HUJLWDEORVXQDIDUNO¿.'9RUDQ¿SURJUDPOD\DELOLUVLQL]%XQXQODELUOLNWHYHUJLWDEORVXQDD\Q¿RUDQELUGHQ
ID]ODSURJUDPODQDPD]<DQL.'9RUDQ¿KHP.'9·HKHPGH.'9·HSURJUDPODQDPD].'9·H
SURJUDPODQG¿NWDQVRQUD.'9·HGHSURJUDPODQPDNLVWHQGL½LQGHFLKD]¿Q¿]KDWDPHVDM¿YHULU
$QDKWDUNRQXPX352*5$0
78¿/$5
(.5$1
$d,./$0$
(NUDQGD´.'9µPHVDM¿J|UHQHNDGDU
$5$723/$0
6(d¾0
WXÀXQDDUGDUGDEDV¿Q¿]
1$.¾7
21$<
1$.¾7
1$.¾7
1$.¾7
1$.¾7
1$.¾7
1$.¾7
1$.¾7
1$.¾7
21$<
21$<
21$<
21$<
21$<
21$<
21$<
21$<
.5('¾
621
.5('¾
621
.'9SURJUDP¿QDJLULOLU
35*.'9
25$1
=6KYH==6K
UDSRUODU¿DO¿QPD]VDHNUDQGD
´.'9µPHVDM¿J|UOPH]
""
25$1
25$1
25$1
25$1
25$1
25$1
25$1
25$1
3URJUDPUDSRUXo¿NDU¿O¿U
35*.'9
352*5$0
6$7,¿
$1$+7$5
3URJUDPUDSRUX
VRQODQG¿U¿O¿U
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
3URJUDPODPD
gUQHN$ÀD½¿GDNLYHUJLRUDQODU¿Q¿QYHUJLWDEORVXQDSURJUDPODQPDV¿
.'9.'9.'9.'9
.'9.'9.'9.'9
.,6,0352*5$0,
‡
<D]DUNDVDQ¿]GDDGHW.,6,0EXOXQPDNWDG¿U
‡
.,6,0SURJUDPODU¿DÀD½¿GDNLJLEL\DS¿O¿U
$QDKWDUNRQXPX352*5$0
78¿/$5
(.5$1
(NUDQGD´.,6,0µPHVDM¿J|UHQHNDGDU
$5$723/$0
6(d¾0
WXÀXQDDUGDUGDEDV¿Q¿]
1$.¾7
3URJUDPODPD
21$<
1
1$.¾7
...
1$.¾7
21$<
))))))))))
/
21$<
1$.¾7
$1$+7$5
21$<
1$.¾7
21$<
35*.,6,0
$d,./$0$
.,6,0SURJUDP¿QDJLULOLU
.,6,012
1 .¿V¿PQXPDUDV¿JLULOLU
1 )L<$7
/L0L7
.'9
... NDUDNWHUOLN.,6,0DG¿JLULOLU
)))))))))) )L\DWJLULOLU
(QID]ODKDQH´µ
/ .¿V¿PVDW¿À¿LoLQVWOLPLWJLULOLU/ /LPLWLHQ\NVHNGH½HURODQ/ RODUDN
E¿UDNPDQ¿]¿WDYVL\HHGHUL]
gUQHN / LVHEXN¿V¿PGDQ<7/·GHQ
ID]ODVDW¿À\DS¿ODPD]
.
1$.¾7
21$<
1$.¾7
21$<
%X.¿V¿P·DDWDQDFDN.'9RUDQ¿Q¿QED½O¿ROGX½X
.'9QXPDUDV¿6K´9HUJL7DEORVXQXQ
3URJUDPODQPDV¿µE|OPQHEDN¿Q¿]JLULOLU
7(.6$7,¿
$5$723/$0WXÀXQDKHUEDV¿OG¿½¿QGDHNUDQ¿Q
VD½¿QGD((YHWYH++D\¿UKDUIOHULo¿NDU
7HN6DW¿À +RODUDNE¿UDNPDQ¿]¿WDYVL\HHGHUL]
((YHW ¾ONVDW¿ÀEX.¿V¿PGDQ\DS¿O¿UVDILÀ
RWRPDWLNRODUDNNDSDW¿O¿U
++D\¿U 1RUPDOVDW¿À\DS¿O¿U
3URJUDP¿VRQODQG¿UPDNLoLQDÀD½¿GDNLLÀOHPOHUL\DS¿Q¿]
.5('¾
621
.5('¾
621
.5('¾
$1$+7$5
621
3URJUDPUDSRUXo¿NDU¿O¿U
.,6,012
35*.,6,0
352*5$0
6$7,¿
$QDKWDUNRQXPX6$7,À
gUQHN.,6,0·HDÀD½¿GDNLELOJLOHULQSURJUDPODQPDV¿
.¿V¿PQR .¿V¿PDG¿ 0*,'$
.'9
$QDKWDUNRQXPX352*5$0
78¿/$5
(.5$1
(NUDQGD´.,6,0µPHVDM¿J|UHQHNDGDU
$5$723/$0
6(d¾0
35*.,6,0
WXÀXQDDUGDUGDEDV¿Q¿]
1$.¾7
0
1$.¾7
21$<
*
,
'
1$.¾7
21$<
1$.¾7
21$<
1$.¾7
21$<
.,6,0SURJUDP¿QDJLULOLU
.,6,012
21$<
$d,./$0$
1$.¾7
21$<
1$.¾7
21$<
.¿V¿PQXPDUDV¿JLULOLU
$
)L<$7
/L0L7
.'9
7(.6$7,¿+
.DUDNWHUNRGODU¿LoLQ6K·DEDN¿Q¿]
.'9 6K·HEDN¿Q¿]
½6½00*,'$
3URJUDP¿VRQODQG¿UPDNLoLQDÀD½¿GDNLLÀOHPOHUL\DS¿Q¿]
.5('¾
621
.5('¾
621
.5('¾
621
3URJUDPUDSRUX
o¿NDU¿O¿U
.,6,012
35*.,6,0
352*5$0
6$7,¿
3URJUDP
VRQODQG¿U¿O¿U
$QDKWDUNRQXPX6$7,À
gUQHN6DW¿À.,6,0·GHQ<7/·OLNVDW¿À\DS¿OPDV¿
$QDKWDUNRQXPX6$7,À
.,6,0
1$.¾7
21$<
3URJUDPODPD
.'9QR
gUQHN.,6,0·\HDÀD½¿GDNLELOJLOHULQSURJUDPODQPDV¿
.¿V¿PQR .¿V¿PDG¿ 7(.(/
)L\DW
/LPLW
.'9QR
.'9
7HNVDW¿" ((YHW
$QDKWDUNRQXPX352*5$0
78¿/$5
(.5$1
(NUDQGD´.,6,0µPHVDM¿J|UHQHNDGDU
$5$723/$0
3URJUDPODPD
6(d¾0
1$.¾7
7
(
1$.¾7
(
/
1$.¾7
21$<
.¿V¿PQXPDUDV¿JLULOLU
21$<
.
.,6,0SURJUDP¿QDJLULOLU
.,6,0
21$<
.,6,012
WXÀXQDDUGDUGDEDV¿Q¿]
$d,./$0$
)L<$7
.DUDNWHUNRGODU¿LoLQ6K·DEDN¿Q¿]
1$.¾7
$1$+7$5
21$<
/L0L7
.¿V¿P)L\DW¿ 1$.¾7
.'9
/ .¿V¿PVDW¿À¿LoLQVWOLPLW
/ LVHEXN¿V¿PGDQ<7/·GHQ
ID]ODVDW¿À\DS¿ODPD]
1$.¾7
21$<
21$<
$5$723/$0
6(d¾0
1$.¾7
21$<
7(.6$7,¿+
.'9 6K·HEDN¿Q¿]
7(.6$7,¿(
((YHW ¾ONVDW¿ÀEX.¿V¿PGDQ\DS¿O¿UVD
ILÀRWRPDWLNRODUDNNDSDW¿O¿U
½6½07(.(/
3URJUDP¿VRQODQG¿UPDNLoLQDÀD½¿GDNLLÀOHPOHUL\DS¿Q¿]
.5('¾
621
.5('¾
621
.5('¾
621
3URJUDPUDSRUX
o¿NDU¿O¿U
.,6,012
35*.,6,0
352*5$0
6$7,¿
3URJUDP
VRQODQG¿U¿O¿U
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
gUQHN6DW¿À.,6,0·GHQSURJUDPODQP¿ÀIL\DWLOHVDW¿À
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
.,6,0
‡
7(.6$7,¿ (VHoLOPLÀROGX½XQGDQILÀGR½UXGDQNDSDW¿O¿U
gUQHN6DW¿À.,6,0·GHQ<7/·OLNVDW¿À\DS¿OPDV¿
‡
+<$1/,¿*½5½¿
.,6,0
/ .¿V¿PVDW¿À¿LoLQVWOLPLWVHoLOPLÀROGX½XQGDQ<7/·GHQ
E\NVDW¿À\DS¿OPDV¿QDL]LQYHULOPH]&LKD]¿Q¿]´+<$1/,¿*½5½¿µLOHX\DU¿U
·GDQNoNELUGH½HUJLUHUHNVDW¿À\DS¿Q¿]
gUQHN6DW¿À .,6,0·GHQ<7/·OLNYH
.,6,0·GHQ<7/·OLNVDW¿À\DS¿OPDV¿
‡
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
.,6,0
.,6,0
1$.¾7
21$<
3URJUDPODPD
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
%|OP6DW¾õLõOHPOHUL
6DW¿À\DS¿O¿UNHQ$QDKWDUNRQXPX6$7,¿GXUXPXQGDROPDO¿G¿U
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
d(.0(&(1¾1$d,/0$6,
6DW¿À LÀ OHPOHUL
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
6DW¿ÀG¿À¿QGDoHNPHFHQLQDo¿OPDV¿LoLQDÀD½¿GDNLLÀOHP\DS¿O¿U
d(.0(&(
WXÀXQDEDV¿Q¿]
7(..$/(00$/6$7,¿,
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
gUQHN.,6,0
GHQ<7/
O¿NVDW¿À\DS¿OPDV¿
‡
.,6,0
1$.¾7
21$<
7(.5$5/,6$7,Ý
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
gUQHN<7/
OLNELUPDOGDQDGHWVDW¿OPDV¿
%LULP)L\DW
hUQ
gGHPH
0LNWDU
.¿V¿P
1$.¾7
‡
.,6,0
6DW¿Ü LÜ OHPOHUL
.,6,0
.,6,0
1$.¾7
21$<
d$530$
$\Q¿UQGHQoDUSPD\DSDUDNELUGHQID]ODVDW¿À\DS¿OPDV¿
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
gUQHN<NU
OLNELUUQGHQDGHWVDW¿OPDV¿
%LULP)L\DW
hUQ
gGHPH
0LNWDU
.¿V¿P
1$.¾7
;
‡
.,6,0
1$.¾7
21$<
d$530$12.7$78Ý8¾/(
1RNWDWX¿XLOHPLNWDU¿QNVUDW¿JLULOHELOLU1RNWDWX¿XQGDQVRQUDLNLUDNDPJLULOHELOLU
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
gUQHN.LORJUDP¿<7/RODQSH\QLUGHQJUVDW¿OPDV¿
%LULP)L\DW¿
0LNWDU
.¿V¿P
gGHPH
1$.¾7
6DW¿Ü LÜ OHPOHUL
hUQ
‡
;
.,6,0
1$.¾7
21$<
3$5$h67h¾Ý/(0¾
<DS¿ODQVDW¿¿ODUGDP¿WHULQLQYHUGL½LSDUDoR½XQOXNODWXWDUGDQID]ODEWQSDUDG¿U%XGXUXPGDSDUDVWQQ
YHULOPHVLJHUHNLU0¿WHULQLQYHUGL½LSDUDVD\¿WX¿ODU¿LOHJLULOGLNWHQVRQUD1$.¾7WX¿XQDEDV¿O¿UVD<D]DUNDVD
RWRPDWLNRODUDNSDUDVWQKHVDSODU
gUQHN0¿WHULQLQ<NU
OLNELUVDW¿¿LoLQ<7/|GHPHVL
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
%LULP)L\DW¿
0LNWDU
.¿V¿P
gGHPH
1$.¾7
6DW¿Ü LÜ OHPOHUL
hUQ
‡
.,6,0
1$.¾7
21$<
621.$/(0¾1¾37$/¾
.¿V¿P3/8$UWW¿U¿PYH¾QGLULPWXÀODU¿QDEDV¿ODUDN\DS¿OP¿ÀRODQKDWDO¿VRQND\¿WODUDÀD½¿GDNLJLELLSWDO
HGLOHELOLU
gUQHN.,6,0
GHQ\DQO¿ÀO¿NOD\DS¿ODQ<7/
OLNVDW¿À¿Q¾37$/HGLOPHVLYHGR½UXGH½HURODQ
<7/
Q¿QJLULOPHVL
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
‡
.,6,0
‡
.,6,0
6DW¿Ü LÜ OHPOHUL
+$7$
'h=(/7
‡
.,6,0
1$.¾7
21$<
<$1/,¿
*¾5¾¿
g1&(.¾.$/(0/(5¾1¾37$/¾
6DW¿ÀODUV¿UDV¿QGDKDWD\DS¿OG¿½¿VRQUDGDQIDUNHGLOGL½LQGHYH\DPÀWHULLDGH\DSPDNLVWHGL½LQGHH½HU
|GHPHWXÀODU¿QD1$.¾7.8321..$57,.5('¾EDV¿ODUDNLÀOHPVRQODQG¿U¿OPDP¿ÀVD¾37$/WXÀX
LOHG]HOWPH\DSPDNPPNQGU
gUQHN.,6,0
GHQ\DQO¿ÀO¿NOD\DS¿ODQ<7/
OLNVDW¿À¿QLSWDOL
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
‡
.,6,0
‡
.,6,0
‡
.,6,0
<$1/,¿
*¾5¾¿
‡
.,6,0
1$.¾7
21$<
)¾¿¾37$/¾
%LUILÀGHNLVDW¿ÀODU¿QWDPDP¿´)¾¿¾37$/µWXÀXNXOODQ¿ODUDNLSWDOHGLOHELOLU
gUQHN <7/·OLN.,6,0<7/·OLN.,6,0VDW¿À¿Q¿QROGX½XELUILÀLQ
WDPDP¿Q¿QLSWDOHGLOPHVL
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
.,6,0
.,6,0
)¾À
¾37$/
1$.¾7
21$<
6DW¿ÝLÝ OHPOHUL
¾37$/
g'(0(Ý(.¾//(5¾
<D]DUNDVDQ¿]IDUNO¿|GHPHÀHNOLQLNDEXOHWPHNWHGLU+HUELU|GHPHÀHNOLLOH\DS¿ODQVDW¿ÀPLNWDU¿
=5DSRUXQGD6KJ|UOHELOLU
1$.¾7
.8321
..$57,
.5('¾
‡
6DW¿À VRQXQGD 1$.¾7 SDUD LOH |GHPH \DS¿OPDV¿ GXUXPXQGD NXOODQ¿O¿U
gGHPHQLQ .8321 <HPHN NXSRQX YV LOH \DS¿OPDV¿ GXUXPXQGD NXOODQ¿O¿U
gGHPHQLQ.5('¾.$57,LOH\DS¿OPDV¿GXUXPXQGDNXOODQ¿O¿U
.UHGLOLYHUHVL\HVDW¿ÀODUGDNXOODQ¿O¿U
.8321LOH\DS¿ODQVDW¿ÀODUGDPÀWHULQLQYHUGL½L.8321PLNWDU¿JLULOPHOLGLU
gUQHN <7/·OLNELUVDW¿À¿Q<7/·OLN.8321LOH|GHQPHVL
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
‡
.,6,0
..$57,
.8321
6DW¿Ü LÜ OHPOHUL
.$50$g'(0(
6DW¿ÀVRQXQGDoHÀLWOL|GHPHÀHNLOOHULLOHNDUPDRODUDN|GHPH\DS¿ODELOLU
gUQHN <7/
OLNELUVDW¿À¿Q<7/
VLQL1$.¾7<7/
VLQLQ.5('¾.$57,
YH<7/
VLQLQGH.8321LOH|GHQPHVL
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
.,6,0
1$.¾7
..$57,
.8321
21$<
..$57,
.8321
%|OP=5DSRUODU¾
=5$3258*h1/h.6$7,Ý5$3258
‡0DOL<D]DUNDVDNDQXQXQDJ|UHKHULÜJQ
VRQXQGD=5DSRUXDO¿QPDO¿G¿U
‡¾OJLOL<D]DUNDVD.DQXQXQDJ|UH=5DSRUODU¿LÀOHWPH
VDKLELWDUDI¿QGDQPXKDID]DHGLOPHOLGLU
‡=5DSRUXDO¿QG¿½¿QGDJQON7RSODP6DW¿ÀYH.'9
WXWDUODU¿0DOL+DI¿]D\DDW¿ODUDNND\GHGLOLU
‡=5DSRUXDO¿QG¿NWDQVRQUDFLKD]¿QJQONKDI¿]DV¿
ELUVRQUDNLJQLoLQV¿I¿UODQ¿U
=5$3258181$/,10$6,
$QDKWDUNRQXPX=
1$.¾7
5DSRUODU
21$<
==5$32583(5¾<2'¾.6$7,Ý5$3258
‡%XUDSRUSHUL\RGLNELUUDSRUGXUYHSHUL\RGLNVDW¿À
ELOJLOHULQLLoHULU
‡3HUL\RGNXOODQ¿F¿WDUDI¿QGDQWDQ¿PODQDELOLU<DQL
H½HUEXUDSRUXKHUKDIWDVRQX\DGDD\VRQX
DO¿UVDQ¿]RKDIWDLoLQGH\DGDD\LoLQGH\DS¿OP¿À
VDW¿ÀELOJLOHULQL==5DSRUXQGDJ|UUVQ]
‡==5DSRUXDO¿QG¿½¿QGD3HUL\RGLN6DW¿ÀODUKDI¿]DV¿
V¿I¿UODQ¿U
‡%XUDSRUGDELU|QFHNL==UDSRUXQGDQVRQUD
DOÖQDQ=UDSRUODUÖQÖQWRSODPODUÖQÖJ|UUVQ]
‡==UDSRUXQXHWNLQNXOODQDELOPHQL]LoLQ=UDSRUX
DOGÖNWDQVRQUD==UDSRUXDOÖQÖ]
==5$3258181$/,10$6,
$QDKWDUNRQXPX=
78¿/$5
(.5$1
$5$723/$0
=3(5,2'5$325
6(d¾0
1$.¾7
5DSRUODU
21$<
%|OP½OHULSURJUDPODPDYHNXOODQPD
WHNQLNOHUL
9(²$577,5,09(¾1'¾5¾025$1/$5,1,1
352*5$0/$10$6,
‡
·GHQ·DNDGDUSURJUDP\DS¿ODELOLU
352*5$0,<$3,/0$6,
gUQHN SURJUDPODQPDV¿
78¿/$5
(.5$1
$d,./$0$
35*$577,5,0
SURJUDP¿QD
JLULOLU
(NUDQGD35*$577,5,0PHVDM¿J|UHQHNDGDU
$5$723/$0
6(d¾0
WXÀXQDDUGDUGDEDV¿Q¿]
1$.¾7
21$<
1$.¾7
21$<
.5('¾
621
2UDQ
2UDQ
35*$577,5,0
3URJUDPUDSRUX
o¿NDU¿O¿U
352*5$0
3URJUDPUDSRUX
VRQODQG¿U¿O¿U
.5('¾
621
6$7,¿
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
²352*5$0,<$3,/0$6,
gUQHN² SURJUDPODQPDV¿
$QDKWDUNRQXPX352*5$0
78¿/$5
(.5$1
$d,./$0$
35*,1',5,0
²SURJUDP¿QD
JLULOLU
(NUDQGD35*,1',5,0PHVDM¿J|UHQHNDGDU
$5$723/$0
6(d¾0
WXÀXQDDUGDUGDEDV¿Q¿]
1$.¾7
21$<
‡
1$.¾7
21$<
.5('¾
621
.5('¾
621
2UDQ
2UDQ
35*,1',5,0
352*5$0
6$7,¿
3URJUDPUDSRUX
o¿NDU¿O¿U
3URJUDPUDSRUX
VRQODQG¿U¿O¿U
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
¾OHUL3URJUDPODPDYH.XOODQPD7HNQLNOHUL
$QDKWDUNRQXPX352*5$0
²78Ý81816$7,Ý7$.8//$1,/0$6,
‡$UWW¿U¿PYHLQGLULPRUDQODU¿WXÀXQDEDV¿ODUDNX\JXODQ¿U
‡7XÀWDN¿P¿QGDQVDW¿ÀV¿UDV¿QGDJLULOHQDUWW¿U¿PLQGLULPRUDQODU¿SURJUDPODQP¿ÀDUW¿U¿PLQGLULPRUDQODU¿QD
J|UH|QFHOL½HVDKLSWLU
3URJUDPODQP¿Ü2UDQODUOD6DW¿Ü
gUQHN.,6,0VDW¿À¿]HULQGHQDUWW¿U¿P
hUQ
$UWW¿U¿P
gGHPH
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
%LULP)L\DW
0LNWDU
.¿V¿P
1$.¾7
‡
.,6,0
1$.¾7
¾OHUL3URJUDPODPDYH.XOODQPD7HNQLNOHUL
21$<
gUQHN$5$723/$0]HULQGHQSURJUDPODQP¿ÀGH½HURODQNDGDULQGLULP
hUQ
hUQ
¾QGLULP
gGHPH
%LULP)L\DW
0LNWDU
.¿V¿P
%LULP)L\DW
0LNWDU
.¿V¿P
1DNLW
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
.,6,0
.,6,0
$5$723/$0
6(d¾0
1$.¾7
21$<
¾VWHQLOHQ%LU2UDQ¿Q.XOODQ¿OPDV¿
gUQHN.¿V¿PVDW¿À¿]HULQGHQDUWW¿U¿P
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
%LULP)L\DW
0LNWDU
.¿V¿P
hUQ
$UWW¿U¿P
gGHPH
1DNLW
‡
.,6,0
1$.¾7
gUQHN.¿V¿PVDW¿À¿]HULQGHQLQGLULP
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
%LULP)L\DW
0LNWDU
.¿V¿P
hUQ
¾QGLULP
gGHPH
1DNLW
‡
.,6,0
1$.¾7
21$<
¾OHUL3URJUDPODPDYH.XOODQPD7HNQLNOHUL
21$<
3/8352*5$0,
‡
‡
‡
<D]DUNDVDQ¿]GDDGHW3/8EXOXQPDNWDG¿U
3/8SURJUDPÖ\DSPDGDQ|QFH=UDSRUX==UDSRUXYH=3/8UDSRUXROPDOÖGÖU
3/8SURJUDPODU¿DÀD½¿GDNLJLEL\DS¿O¿U
$QDKWDUNRQXPX352*5$0
78¿/$5
(.5$1
$d,./$0$
(NUDQGD´3/8µPHVDM¿J|UHQHNDGDU
$5$723/$0
6(d¾0
WXÀXQDDUGDUGDEDV¿Q¿]
1$.¾7
¾OHUL3URJUDPODPDYH.XOODQPD7HNQLNOHUL
21$<
1
1$.¾7
...
1$.¾7
))))))))))
1$.¾7
/
1$.¾7
21$<
21$<
21$<
21$<
35*3/8
3/8SURJUDP¿QDJLULOLU
3/812"
½6½03/8
)L<$7
.,6,012
1 3/8QXPDUDV¿JLULOLU
1 ... NDUDNWHUOLN3/8DG¿
JLULOLU
)))))))))) )L\DWJLULOLU
(QID]ODKDQH´µ
%X3/8·QXQED½ODQDFD½¿.,6,0
QXPDUDV¿JLULOLU/ ²6K
78¿/$5
(.5$1
$d,./$0$
1$.¾7
3/8.2'
%DUNRGHWLNHWLQGHNLQXPDUD\ÖJLULQL]YH\D
HWLNHWLEDUNRGRNX\XFXLOHRNXWXQX]
21$<
3URJUDP¿VRQODQG¿UPDNLoLQDÀD½¿GDNLLÀOHPOHUL\DS¿Q¿]
.5('¾
621
3/812
3URJUDPUDSRUXo¿NDU¿O¿U
.5('¾
621
.5('¾
621
35*3/8
352*5$0
6$7,¿
3URJUDPUDSRUXVRQODQG¿U¿O¿U
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
gUQHN3/8·HDÀD½¿GDNLELOJLOHULQSURJUDPODQPDV¿
3/8QR
3/8DG¿
(.0(.
)L\DW
.¿V¿PQR .'9
$QDKWDUNRQXPX352*5$0
78¿/$5
(.5$1
(NUDQGD´3/8µPHVDM¿J|UHQHNDGDU
6(d¾0
WXÀXQDDUGDUGDEDV¿Q¿]
1$.¾7
21$<
(
.
1$.¾7
21$<
0
(
21$<
1$.¾7
21$<
1$.¾7
21$<
3/812
½6½03/8
3/8SURJUDP¿QDJLULOLU
3/8QXPDUDV¿JLULOLU
.
1$.¾7
35*3/8
1$.¾7
21$<
)L<$7
.DUDNWHUNRGODU¿LoLQ6K·DEDN¿Q¿]
.,6,012
3/8)L\DW¿ 3/8.2'
%DUNRGRNX\XFXNXOODQÖ\RUVDQÖ]
EDUNRGXRNXWXQX]
.,6,0QR 3URJUDP¿VRQODQG¿UPDNLoLQDÀD½¿GDNLLÀOHPOHUL\DS¿Q¿]
.5('¾
621
.5('¾
621
.5('¾
621
3/812
3/8
352*5$0
6$7,¿
3URJUDPUDSRUXo¿NDU¿O¿U
3URJUDPUDSRUXVRQODQG¿U¿O¿U
$QDKWDUNRQXPX
6$7,¿
¾OHUL3URJUDPODPDYH.XOODQPD7HNQLNOHUL
$5$723/$0
$d,./$0$
%$5.2'2.8<8&8
‡ <D]DUNDVDQÖ]GDEDUNRGRNX\XFXNXOODQDELOLUVLQL]
‡
.XOODQDFD¼ÖQÖ]EDUNRGRNX\XFXKDULFLELUDGDSW|UHVDKLSROPDOÖGÖU
‡
$ÀD¼ÖGDNLWLSOHUGHNLEDUNRGODUÖEDUNRGRNX\XFXLOHRNX\DELOLUVLQL]
‡
($1
‡
($1
‡
83&$
‡
KDQH\HNDGDU
‡ %DUNRGRNX\XFX\XNXOODQPDGDQ|QFH3/8WDQÖPÖ\DSÖOPDOÖGÖU3/8WDQÖPÖ\DSÖOPDVÖ
VÖUDVÖQGD´3/8.2'µHNUDQÖQGDEDUNRGXRNXWDUDNSURJUDPODPD\DSDELOLUVLQL]
‡
3URJUDPODPDGDQVRQUD6$7,¿NRQXPXQGDEDUNRGRNXWXFX\XNXOODQDUDNVDWÖÀ\DSDELOLUVLQL]
;3/8352*5$05$3258
‡ %XUDSRUGDSURJUDPODQP¿ÀRODQ3/8·ODUJ|UOHELOLUYHNRQWUROHGLOHELOLU
‡
<D]DUNDVDQ¿]X]XQELUUDSRUo¿NDU¿\RUVD´&µWXÀXQDEDVDUDNUDSRUXVRQODQG¿UDELOLUVLQL]
¾OHUL3URJUDPODPDYH.XOODQPD7HNQLNOHUL
gUQHN3/8²YH3/8²DUDV¿QGD;3/83URJUDP5DSRUXQXQDO¿QPDV¿
$QDKWDUNRQXPX;
78¿/$5
$5$723/$0
6(d¾0
1$.¾7
21$<
1$.¾7
1$.¾7
21$<
(.5$1
;3/8352*5$0
½/.3/8"
6213/8"
21$<
3/8
/$5,16$7,Ý/$5'$.8//$1,/0$6,
3/86DW¿Ü¿
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
gGHPH
3/8
1$.¾7
21$<
3/8·ODUGDQWHNUDUO¿VDW¿Ü
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
%LULP)L\DW
0LNWDU
3/8
.UHGL
hUQ
gGHPH
3/8
3/8
3/8
.5('¾
621
¾OHUL3URJUDPODPDYH.XOODQPD7HNQLNOHUL
%LULP)L\DW
0LNWDU
3/8
1DNLW
hUQ
d$530$
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
%LULP)L\DW
0LNWDU
3/8
1DNLW
hUQ
gGHPH
;
3/8
1$.¾7
21$<
¾OHUL3URJUDPODPDYH.XOODQPD7HNQLNOHUL
)¾¿/¾0¾7¾352*5$0,
‡<D]DUNDVDQ¿]GDILÀOLPLWLWDQ¿PODPDNPPNQGU
%XOLPLWWHQGDKDID]ODVDW¿À\DS¿OG¿½¿QGDIDWXUD
G]HQOHPH]RUXQOXOX½XYDUG¿U$ÀD½¿GDWDQ¿PODQDQ
|]HOOLNNXOODQ¿ODUDNILÀOLPLWLSURJUDPODQDELOLUYH
0DOL\H%DNDQO¿½¿
Q¿QWDQ¿PODG¿½¿ILÀOLPLWLQGHQGDKD
ID]ODVDW¿À\DS¿OPDV¿HQJHOOHQHELOLU
‡0DOL\H%DNDQO¿½¿<D]DUNDVDODUGDQNHVLOHELOHFHN
ILÀOHULoLQEHOOLELUOLPLWWDQ¿PODPDNWDG¿U)LÀOLPLWL
HQIODV\RQDJ|UHoHÀLWOLG|QHPOHUGHGH½LÀWLULOPHNWHGLU
$QDKWDUNRQXPX352*5$0
78¿/$5
(.5$1
(NUDQGD´'¾¼(5µPHVDM¿J|UHQHNDGDU
$5$723/$0
6(d¾0
WXÀXQDDUGDUGDEDV¿Q¿]
1$.¾7
21$<
))))))))))
1$.¾7
21$<
.5('¾
621
35*'L»(5
$d,./$0$
)½¿/L0L7
35*'L»(5
352*5$0
6$7,¿
)¾Ý/¾0¾7¾SURJUDP¿QDJLULOLU
)LÀOLPLWLJLULOLU
)LÀOLPLWL VHoLOGL½LQGHOLPLWLSWDOHGLOLU
3URJUDPUDSRUXVRQODQG¿U¿O¿U
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
gUQHN)LÀOLPLWLQLQ<7/RODUDNSURJUDPODQPDV¿
$QDKWDUNRQXPX352*5$0
78¿/$5
(.5$1
(NUDQGD´'¾¼(5µPHVDM¿J|UHQHNDGDU
6(d¾0
35*'L»(5
WXÀXQDDUGDUGDEDV¿Q¿]
1$.¾7
)¾À/¾0¾7¾SURJUDP¿QDJLULOLU
)LÀOLPLWLJLULOLU
),6/L0L7
21$<
1$.¾7
35*'L»(5
21$<
.5('¾
352*5$0
621
6$7,¿
3URJUDPUDSRUXVRQODQG¿U¿O¿U
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
gUQHN6DW¿À.¿V¿P·GHQ<7/·OLNVDW¿À\DS¿OPDV¿
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
‡
.,6,0
+<$1/,¿½¿/(0
<7/RODQ)LÀ/LPLWLQGHQGDKDID]ODVDW¿À\DS¿OPDNLVWHQGL½LQGHQFLKD]¿Q¿]
´+<$1/,¿½¿/(0µLOHX\DU¿U
·GHQNoNELUGH½HUJLUHUHNVDW¿À\DS¿Q¿]
¾OHUL3URJUDPODPDYH.XOODQPD7HNQLNOHUL
$5$723/$0
$d,./$0$
5(6¾0
<D]DUNDVDILÀOHULQLQDOW¿QDYH\DVWQHDÀD½¿GDNLUHVLPOHULEDVW¿UPDNPPNQGU
¾OHUL3URJUDPODPDYH.XOODQPD7HNQLNOHUL
$\U¿FDUHVLPOHULQDOW¿QDYH\DVDW¿UO¿NPHVDMODU\D]¿ODELOLU
5HVLPQR
5HVLPQR
5HVLPQR
5HVLPQR
5HVLPQR
5HVLPQR
5HVLPQR
5HVLPQR
5HVLPQR
5HVLPQR
5HVLPQR
5HVLPQR
5HVLPQR
5HVLPQR
5HVLPQR
5HVLPQR
5HVLPQR
5HVLPQR
5HVLPQR
5HVLPQR
5HVLPQR
5HVLPEDV¿OPD]
)LÀ]HULQGHUHVLP\HUL
NDGDUERÀOXNE¿UDN¿O¿U
)¾Ý/(5¾1$/7,1$5(6¾0%$6,/0$6,
‡
5HVLPQRV¿I¿UVHoLOGL½LQGHSURJUDPODQP¿ÀRODQUHVLPLSWDOHGLOLUYHUHVLPEDV¿OPD]
gUQHN)LÀOHULQDOW¿QDQROX'21'850$UHVPLQLQEDV¿OPDV¿
$QDKWDUNRQXPX352*5$0
78¿/$5
(.5$1
(NUDQGD´5(6¾0µPHVDM¿J|UHQHNDGDU
$5$723/$0
6(d¾0
WXÀXQDDUGDUGDEDV¿Q¿]
1$.¾7
21$<
1$.¾7
21$<
1$.¾7
21$<
$d,./$0$
35*5(6L0
$/75(6L0
5(6L012
352*127
+
5(6¾0SURJUDP¿QDJLULOLU
6K·GHNLLOJLOL
UHVLPQXPDUDV¿
JLULOLU
5HVLPQR 'RQGXUPD
21$<
.5('¾
621
$/75(6L0
35*5(6L0
.5('¾
621
3URJUDP
UDSRUXo¿NDU¿O¿U
352*5$0
3URJUDPUDSRUX
VRQODQG¿U¿O¿U
6$7,¿
$QDKWDU
NRQXPX6$7,¿
$1$+7$5
gUQHN6DW¿À.¿V¿P·GHQ<7/·OLNVDW¿À\DS¿OPDV¿
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
.,6,0
1$.¾7
21$<
¾OHUL3URJUDPODPDYH.XOODQPD7HNQLNOHUL
1$.¾7
352*5$0/$10,Ý2/$15(60¾1¾37$/('¾/0(6¾
gUQHN'RQGXUPDUHVPLQLQLSWDOHGLOPHVL
$QDKWDUNRQXPX352*5$0
78¿/$5
(.5$1
$d,./$0$
(NUDQGD´5(6¾0µPHVDM¿J|UHQHNDGDU
$5$723/$0
6(d¾0
1$.¾7
1$.¾7
5(6L012
21$<
1$.¾7
$/75(6L0
21$<
.5('¾
621
5HVPLLSWDOHWPHNLoLQJLULOLU
3URJUDPUDSRUXo¿NDU¿O¿U
35*5(6L0
.5('¾
352*5$0
621
¾OHUL3URJUDPODPDYH.XOODQPD7HNQLNOHUL
$/75(6L0
21$<
5(6¾0SURJUDP¿QDJLULOLU
35*5(6L0
WX¿XQDDUGDUGDEDV¿Q¿]
6$7,¿
3URJUDPUDSRUXVRQODQG¿U¿O¿U
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
%XGXUXPGDVDW¿À\DS¿O¿UVDILÀLQDOW¿QDUHVLPEDV¿OPD]
gUQHN6DW¿À.¿V¿P·GHQ<7/·OLNVDW¿À\DS¿OPDV¿
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
.,6,0
1$.¾7
21$<
)¾Ý/(5¾1$/7,1$5(6¾0%$6,/0$6,YH6$7,5/,.0(6$-<$=,/0$6,
5HVLPOHULQDOW¿QDVDW¿UO¿NELUPHVDM\D]G¿U¿ODELOLU
+HUVDW¿UDHQID]ODNDUDNWHU\D]G¿U¿ODELOLU
.DUDNWHUNRGODU¿LoLQ6K·HEDN¿Q¿]
5HVLPQRV¿I¿UVHoLOGL½LQGHSURJUDPODQP¿ÀRODQUHVLPYHPHVDMLSWDOHGLOLU
gUQHN'RQGXUPDUHVPLQLQDOW¿QDDÀD½¿GDNL
PHVDM¿Q\D]¿OPDV¿
%¾=¾0'21'850$
08=/8
d¾/(./¾
.$981/8
$QDKWDUNRQXPX352*5$0
78¿/$5
(.5$1
(NUDQGD´5(6¾0µPHVDM¿J|UHQHNDGDU
$5$723/$0
6(d¾0
1$.¾7
$/75(6L0
1$.¾7
5(6L012
1$.¾7
352*127
$5$723/$0
352*127
21$<
21$<
21$<
6(d¾0
1$.¾7
<(1,127
1$.¾7
6
21$<
21$<
%
¾
=
¾
0
1$.¾7
0
8
=
/
¾
/
(
.
$
9
8
2
1
'
8
VDW¿UJLULOLU
¾
1
VDW¿UJLULOLU
VDW¿UJLULOLU
6
21$<
.
/
1$.¾7
6
21$<
d
1$.¾7
((YHW 0HVDMSURJUDP¿LoLQ$5$723/$0WXÀXQDEDV¿O¿U
8
5HVLPQR 'RQGXUPD
6
21$<
6K·GHNLLOJLOLUHVLPQXPDUDV¿JLULOLU
'
5(6¾0SURJUDP¿QDJLULOLU
35*5(6L0
WXÀXQDDUGDUGDEDV¿Q¿]
$d,./$0$
/
8
VDW¿UJLULOLU
1$.¾7
21$<
.5('¾
$/75(6L0
.5('¾
5(6L0
621
621
.5('¾
621
3URJUDPUDSRUXo¿NDU¿O¿U
352*5$0
6$7,¿
3URJUDPUDSRUXVRQODQG¿U¿O¿U
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
5
0
$
¾OHUL3URJUDPODPDYH.XOODQPD7HNQLNOHUL
‡
‡
‡
‡
gUQHN6DW¿À.¿V¿P·GHQ<7/·OLNVDW¿À\DS¿OPDV¿
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
.,6,0
1$.¾7
21$<
)¾¿/(5¾1h67h1(5(6¾0%$6,/0$6,
‡
5HVLPQRV¿I¿UVHoLOGL½LQGHSURJUDPODQP¿ÀRODQUHVLPLSWDOHGLOLUYHUHVLPEDV¿OPD]
gUQHN)LÀOHULQVWQHQROX(.0(.UHVPLQLQEDV¿OPDV¿
$QDKWDUNRQXPX352*5$0
78¿/$5
(.5$1
(NUDQGD´5(6¾0µPHVDM¿J|UHQHNDGDU
$5$723/$0
¾OHUL3URJUDPODPDYH.XOODQPD7HNQLNOHUL
6(d¾0
WXÀXQDDUGDUGDEDV¿Q¿]
1$.¾7
21$<
$5$723/$0
6(d¾0
1$.¾7
21$<
1$.¾7
21$<
35*5(6L0
$d,./$0$
5(6¾0SURJUDP¿QDJLULOLU
$/75(6L0
h675(6L0
5(6L012
6K·GHNLLOJLOL
UHVLPQXPDUDV¿
JLULOLU
352*127
5HVLPQR (NPHN
1$.¾7
21$<
.5('¾
621
.5('¾
621
3URJUDPUDSRUX
o¿NDU¿O¿U
h675(6L0
35*5(6L0
352*5$0
6$7,¿
3URJUDPUDSRUX
VRQODQG¿U¿O¿U
$QDKWDUNRQXPX
6$7,¿
gUQHN6DW¿À.¿V¿P·GHQ<7/·OLNVDW¿À\DS¿OPDV¿
$QDKWDUNRQXPX6$7,¿
.,6,0
1$.¾7
)¾¿/(5¾1h67h1(5(6¾0%$6,/0$6,YH6$7,5/,.0(6$-<$=,/0$6,
‡ 5HVLPOHULQVWQHVDW¿UO¿NELUPHVDM\D]G¿U¿ODELOLU0HVDMSURJUDP¿6K·GHDo¿NODQG¿½¿JLEL\DS¿O¿U
¾OHUL3URJUDPODPDYH.XOODQPD7HNQLNOHUL
21$<
Ãݲ¢ë¦Ü?Q¾¯Ó¢QÓo
;5$325/$5,%¾/*¾5$325/$5,
‡%XUDSRUODULVWHQGL½L]DPDQDO¿QDELOLU%XUDSRUODU
ELOJLUDSRUODU¿ROXSLOJLOLKDI¿]DDODQODU¿Q¿V¿I¿UODPD]ODU
‡%LOJLUDSRUODU¿;5DSRUODU¿RODUDNDGODQG¿U¿O¿U
‡3HUL\RGLN%LOJL5DSRUODU¿;;5DSRUODU¿RODUDN
DGODQG¿U¿O¿U
=5$325/$5,6,),5/$0$5$325/$5,
‡ =5DSRUODU¿DO¿QG¿NWDQVRQUD<D]DUNDVDLOJLOLKDI¿]D
DODQ¿Q¿V¿I¿UODU
‡ *QONELOJLOHULD\¿UWHWPHNLoLQ=5DSRUODU¿Q¿KHU
LÀJQVRQXQGDDO¿Q¿]
;3/86$7,¿5$3258
‡ %XUDSRUGD3/8·ODUGDQ\DS¿ODQVDW¿ÀODUJ|UOU
‡
%XUDSRUDÀD½¿GDNLGXUXPODUGDV¿I¿UODQ¿U
D =3/86DW¿À5DSRUXDO¿QG¿½¿QGD
E ¾NL3/8DUDV¿QGD=3/86DW¿À5DSRUXDO¿QDQ3/8·ODU¿QVDW¿ÀODU¿V¿I¿UODQ¿UDO¿QG¿½¿QGD
‡
%XUDSRUGDVRQDO¿QDQ´=3/86DW¿À5DSRUXQGDQµVRQUDNL3/8VDW¿ÀODU¿J|UOU
‡
<D]DUNDVDQ¿]X]XQELUUDSRUo¿NDU¿\RUVD´&µWXÀXQDEDVDUDNUDSRUXVRQODQG¿UDELOLUVLQL]
5DSRUODU
78¿/$5
$5$723/$0
6(d¾0
$QDKWDUNRQXPX;
(.5$1
;3/85$3258
1$.¾7
21$<
=3/86$7,¿5$3258
‡ %XUDSRUGD3/8·ODUGDQ\DS¿ODQVDW¿ÀODUJ|UOU
‡
%XUDSRUDO¿QG¿½¿QGD3/8VDW¿ÜODU¿KDI¿]DGDQVLOLQLU
‡
%XUDSRUDÀD½¿GDNLGXUXPODUGDV¿I¿UODQ¿U
D =3/86DW¿À5DSRUXDO¿QG¿½¿QGD
E ¾NL3/8DUDV¿QGD=3/86DW¿À5DSRUX
DO¿QDQ3/8·ODU¿QVDW¿ÀODU¿V¿I¿UODQ¿UDO¿QG¿½¿QGD
‡
%XUDSRUGDVRQDO¿QDQ´=3/86DW¿À5DSRUXQGDQµ
VRQUDNL3/8VDW¿ÀODU¿J|UOU
‡
<D]DUNDVDQ¿]X]XQELUUDSRUo¿NDU¿\RUVD´&µWXÀXQD
EDVDUDNUDSRUXVRQODQG¿UDELOLUVLQL]
$QDKWDUNRQXPX=
78¿/$5
$5$723/$0
6(d¾0
(.5$1
=3/85$3258
1$.¾7
21$<
¾.¾3/8$5$6,1'$;3/86$7,¿5$3258
‡
%XUDSRUDÀD½¿GDNLGXUXPODUGDV¿I¿UODQ¿U
D =3/86DW¿À5DSRUXDO¿QG¿½¿QGD
E ¾NL3/8DUDV¿QGD=3/86DW¿À5DSRUX
DO¿QDQ3/8·ODU¿QVDW¿ÀODU¿V¿I¿UODQ¿UDO¿QG¿½¿QGD
‡
%XUDSRUGDVRQDO¿QDQ´=3/86DW¿À5DSRUXQGDQµVRQUDNL3/8VDW¿ÀODU¿J|UOU
‡
<D]DUNDVDQ¿]X]XQELUUDSRUo¿NDU¿\RUVD´&µWXÀXQDEDVDUDNUDSRUXVRQODQG¿UDELOLUVLQL]
gUQHN3/8²YH3/8²DUDV¿QGD;3/8VDW¿ÀUDSRUXQXQDO¿QPDV¿
$QDKWDUNRQXPX;
78¿/$5
$5$723/$0
6(d¾0
1$.¾7
21$<
1$.¾7
1$.¾7
21$<
21$<
(.5$1
;3/86(d
L/.3/8"
621
;.21808
5DSRUODU
‡ %XUDSRUGDVHoLOHQDUDO¿NWDNL3/8·ODU¿QVDW¿ÀODU¿J|UOU
¾.¾3/8$5$6,1'$=3/86$7,¿5$3258
‡ %XUDSRUGDVHoLOHQDUDO¿NWDNL3/8·ODU¿QVDW¿ÀODU¿J|UOU
‡ %XUDSRUDO¿QG¿½¿QGDVHoLOHQ3/8VDW¿ÀODU¿KDI¿]DGDQVLOLQLU
‡ %XUDSRUDÀD½¿GDNLGXUXPODUGDV¿I¿UODQ¿U
D =3/86DW¿À5DSRUXDO¿QG¿½¿QGD
E ¾NL3/8DUDV¿QGD=3/86DW¿À5DSRUX
DO¿QDQ3/8·ODU¿QVDW¿ÀODU¿V¿I¿UODQ¿UDO¿QG¿½¿QGD
‡
%XUDSRUGDVRQDO¿QDQ´=3/86DW¿À5DSRUXQGDQµVRQUDNL3/8VDW¿ÀODU¿J|UOU
‡
<D]DUNDVDQ¿]X]XQELUUDSRUo¿NDU¿\RUVD´&µWXÀXQDEDVDUDNUDSRUXVRQODQG¿UDELOLUVLQL]
gUQHN3/8²YH3/8²DUDV¿QGD=3/8VDW¿ÀUDSRUXQXQDO¿QPDV¿
$QDKWDUNRQXPX=
78¿/$5
$5$723/$0
6(d¾0
1$.¾7
21$<
1$.¾7
1$.¾7
21$<
21$<
(.5$1
=3/86(d
L/.3/8"
6213/8"
=.21808
5DSRUODU
;6$$7/¾.6$7,¿5$3258
‡ %XUDSRUGDKHUELUVDDWWHJHOHQPÀWHULVD\¿V¿YHWRSODPVDW¿ÀWXWDU¿J|UOU
‡
%XUDSRUJQLoLQGHLVWHQLOGL½L]DPDQDO¿QDELOLU%LOJLOHUV¿I¿UODQPD]
‡
%XUDSRUGDVRQDO¿QDQ´=3/86DW¿À5DSRUXQGDQµVRQUDNLVDW¿ÀODUJ|UOU
$QDKWDUNRQXPX;
78¿/$5
$5$723/$0
6(d¾0
(.5$1
6$$7/L.5$325
;
1$.¾7
21$<
=6$$7/¾.6$7,Ý5$3258
‡ %XUDSRUGDKHUELUVDDWWHJHOHQPÀWHULVD\¿V¿YHWRSODPVDW¿ÀWXWDU¿J|UOU
‡
%XUDSRUGDVRQDO¿QDQ´=6DDWOLN6DW¿À5DSRUXQGDQµVRQUDNLVDW¿ÀODUJ|UOU
‡
6DDWOLNVDW¿ÀELOJLOHULQLJQED]¿QGDWDNLSHWPHNLVWL\RUVDQ¿]KHUJQVRQXQGD
EXUDSRUXDOPDQ¿]JHUHNLU
‡
%XUDSRUDO¿QG¿½¿QGD6DDWOLN6DW¿ÀODUKDI¿]DV¿V¿I¿UODQ¿U
$QDKWDUNRQXPX=
78¿/$5
$5$723/$0
6(d¾0
(.5$1
=6$$7/L.5$325
1$.¾7
21$<
;5$3258;*QON6DW¿À5DSRUX
‡
%XUDSRUJQLoLQGHJQONVDW¿ÀELOJLOHULQL
WDNLSHWPHNDPDF¿LOHLVWHQGL½L]DPDQDO¿QDELOLU
‡
%XUDSRUDO¿QG¿½¿QGDLOJLOLKDI¿]DDODQ¿VLOLQPH]
‡
;5DSRUXQGDHQVRQDO¿QDQ=5DSRUXQGDQRDQD
NDGDU\DS¿OP¿ÀRODQVDW¿ÀODU¿QGHWD\ODU¿J|UOU
$QDKWDUNRQXPX;
78¿/$5
$5$723/$0
6(d¾0
(.5$1
;*h1/h.5$325
1$.¾7
21$<
5DSRUODU
=5$3258=*QON6DW¿À5DSRUXLoLQ6K·\DEDN¿Q¿]
;;5$3258;;3HUL\RGLN6DW¿Ü5DSRUX
‡;;5DSRUXDO¿QG¿½¿QGDLOJLOLKDI¿]DDODQ¿VLOLQPH]
‡3HUL\RGNXOODQ¿F¿WDUDI¿QGDQWDQ¿PODQDELOLU<DQL
H½HU==UDSRUXQXKHUKDIWDVRQX\DGD$\VRQX
DO¿UVDQ¿]RKDIWDLoLQGH\DGDRD\LoLQGH\DS¿OP¿À
VDW¿ÀELOJLOHULQL;;UDSRUXQGDJ|UUVQ]
‡==5DSRUXDO¿QG¿½¿QGD3HUL\RGLN6DW¿ÀODUKDI¿]DV¿
V¿I¿UODQ¿U
‡%XUDSRUGDELU|QFHNL==UDSRUXQGDQVRQUDDOÖQDQ
=UDSRUODUÖWRSODPÖQÖJ|UUVQ]
‡==5$3258==3HUL\RGLN6DW¿À5DSRUXLoLQ
6K·\HEDN¿Q¿]
;;5$3258
78¿/$5
$5$723/$0
6(d¾0
$QDKWDUNRQXPX;
(.5$1
;3(5,2'5$325
1$.¾7
5DSRUODU
21$<
0$/¾+$),=$5$325/$5,
‡=5DSRUX6KDO¿QG¿½¿QGD<D]DUNDVD*QON
6DW¿ÀODUKDI¿]DV¿Q¿V¿I¿UODUYH=5DSRUX1XPDUDV¿Q¿
7DULKLQL*QON6DW¿ÀYH.'9WRSODPODU¿Q¿
0DOL+DI¿]D\DDNWDU¿U
‡*QON6DW¿ÀYH.'9WRSODPODU¿Q¿NRQWUROHWPHN
DPDF¿\OD0DOL%HOOHN5DSRUODU¿DO¿QDELOLU
¾ONYH6RQ=5DSRUODU¿LoLQ0DOL%HOOHN5DSRUX
$QDKWDUNRQXPX 0DOL+DIÖ]D
$5$723/$0
6(dL0
$5$723/$0
6(dL0
1$.L7
21$<
5DSRUODU
$5$723/$0
6(dL0
====621
====621
====621
¾.¾=180$5$6,$5$6,1'$0$/¾%(//(.5$3258
gUQHN
¾ON=12
¾NLQFL=12
$QDKWDUNRQXPX 0DOL+DIÖ]D
78¿/$5
$5$723/$0
1$.¾7
6(dL0
21$<
1$.¾7
1$.¾7
21$<
5DSRUODU
21$<
(.5$1
L/.=12
621=12
¾.¾7$5¾+$5$6,1'$0$/¾%(//(.5$3258
gUQHN
%LULQFL7DULK
¾NLQFL7DULK
$QDKWDUNRQXPX 0DOL+DIÖ]D
78¿/$5
$5$723/$0
$5$723/$0
1$.¾7
6(dL0
6(dL0
21$<
1$.¾7
1$.¾7
21$<
(.5$1
L/.
621
5DSRUODU
21$<
(/(.7521½..$<,7h1½7(6½'g.h0h
(OHNWURQLN.D\¾WhQLWHVL\DSW¾¼¾Q¾]LÀOHPOHULQLNLQFLNRS\DV¾Q¾KDI¾]DV¾QGDWXWPDNWDG¾U½VWHGL¼LQL]]DPDQ
KDI¾]DGDND\¾WO¾ILÀYHUDSRUODU¾EHOLUOLDUDO¾NODUDJ|UH\D]G¾UDELOLUVLQL]$\U¾FD(NKDI¾]DV¾QGDND\¾WO¾
ELOJLOHULQKDQJLDUDO¾NODUGDEXOXQGX¼XQX(.h'(7$<5$3258LOHJ|UHELOLUVLQL]
(.h'(7$<5$3258
78¿/$5
(.h0(1h
$5$723/$0
6(d¾0
1$.½7
21$<
3URJUDPODPD
(.5$1
(.h'(7$<5$3258
(.h0(1h
6$7,¿
=129()½¿12$5$/,»,1$*g5((.h'g.h0h
%HOLUOLELU=QXPDUDV¾YHILÀQXPDUDV¾QGDQEDÀOD\¾SEHOLUOLELU=QXPDUDV¾YH)LÀQXPDUDV¾QDNDGDU
RODQILÀYHUDSRUODU¾EXPHQLOH\D]G¾UDELOLUVLQL]
gUQHN QXPDUDO¾=QXPDUDV¾QDDLWQR¶OXILÀLOHQXPDUDO¾=QXPDUDV¾QDDLWQR¶OXILÀDUDV¾QGDNL
ILÀYHUDSRUODU¾Q\D]G¾U¾OPDV¾
½ON=1R ½ON)LÀ1R 6RQ=QR 6RQ)LÀQR $ÀD¼¾GDNLLÀOHPOHUL\DS¾Q¾]
78¿/$5
(.5$1
(.h0(1h
$5$723/$0
(.h'(7$<5$3258
6(d¾0
$5$723/$0
(.h=12)½¿12
6(d¾0
1$.½7
1$.½7
1$.½7
1$.½7
½/.)½¿12"
21$<
621=12"
21$<
621)½¿12"
21$<
1$.½7
(.h0(1h
21$<
6$7,¿
7$5½+6$$7$5$/,»,1$*g5((.h'g.h0h
%HOLUOLELUWDULKYHVDDWWHQEDÀOD\¾SEHOLUOLWDULKYHVDDWHNDGDURODQILÀYHUDSRUODU¾EX
PHQLOH\D]G¾UDELOLUVLQL]
gUQHNVDDWLOHVDDWDUDV¾QGDNLILÀYHUDSRUODU¾Q\D]G¾U¾OPDV¾
½ON7DULK ½ON6DDW 6RQ7DULK 6RQ6DDW 3URJUDPODPD
½/.=12"
21$<
$ÀD¼¾GDNLLÀOHPOHUL\DS¾Q¾]
(.5$1
78¿/$5
(.h0(1h
$5$723/$0
(.h'(7$<5$3258
$5$723/$0
(.h=12)½¿12
$5$723/$0
(.h7$5½+6$$7
6(d¾0
6(d¾0
3URJUDPODPD
6(d¾0
1$.½7
½/.7$5½+"
21$<
1$.½7
21$<
1$.½7
21$<
6217$5½+"
½/.6$$7"
1$.½7
21$<
6216$$7"
1$.½7
21$<
(.h0(1h
6$7,¿
<$=$5.$6$d$/,¿0$',¼,1'$
+HUKDQJLELUDU¿]D\ODNDUÀ¿ODÀW¿½¿Q¿]GDDÀD½¿GDNLÀHPD\¿WDNLSHGHUHNVRUXQXJLGHUPH\HoDO¿À¿Q¿]$NVL
WDNGLUGH<HWNLOL6HUYLVHEDÀYXUXQX]
%DÀOD
+D\¿U
(OHNWULNILÀLQLSUL]HWDNÖQÖ]
(OHNWULN)LÀL7DN¿O¿P¿"
(YHW
(OHNWULNYDUP¿"
+D\¿U
$QDKWDUNRQXPXQX.$3$/,
GDQIDUNO¿ELUSR]LV\RQDDO¿Q
(YHW
+D\¿U
(NUDQGD5DNDP9DUP¿"
3UL]GH(OHNWULN9DUP¿"
(YHW
+D\¿U
%DÀNDELUSUL]NXOODQ¿Q
(YHW
%(.2<HWNLOL6HUYLVLQH
EDÀYXUXQ
7XÀODUoDO¿À¿\RUPX"
$QDKWDUNRQXPX
'R½UXPX6K"
+D\¿U
+D\¿U
'R½UXNRQXPDDO¿Q
(YHW
(YHW
<HWNLOL6HUYLVdD½¿UPDGDQgQFH
<DS¿OPDV¿*HUHNHQOHU
%(.2<HWNLOL6HUYLVLQH
EDÀYXUXQ
.D½¿Wo¿N¿\RUPX"
+D\¿U
.D½¿WGR½UXRODUDNNRQXOPXÀPX"
(YHW
+D\¿U
.D½¿WNR\XQ
(YHW
%(.2<HWNLOL6HUYLVLQH
EDÀYXUXQ
<D]¿F¿GDNLNDUDNWHUOHUVLOLN
+D\¿U
(YHW
¿HEHNHJHULOLPLGÀN
dRNHQGHUELUGXUXPROVDGDFLKD]¿Q¿]NHQGLNHQGLQHNDSDQ¿UVDHOHNWULNILÀLQLo¿NDU¿SWHNUDUWDN¿Q¿]
&LKD]¿Q¿]\LQHGHoDO¿ÀP¿\RUVD<HWNLOL6HUYLVLQL]HEDÀYXUXQ
%|OP%HNR7NHWLFL+L]PHWOHUL
%HNRdD½U¿0HUNH]LKDIWDQ¿QJQVDDWOHULDUDV¿QGD
OWHOHIRQQXPDUDV¿LOHFDQO¿RODUDN
KL]PHWYHUPHNWHGLU
'R½UXGDQ EX QXPDUD\¿ oHYLUHUHN %HNR dD½U¿ 0HUNH]LQH EDÀYXUDELOLU YH DU]X HWWL½LQL] KL]PHWL WDOHS
HGHELOLUVLQL]
%HNRdD½U¿0HUNH]L
6DELWWHOHIRQODUGDQDODQNRGXoHYLUPHGHQ
(PDLOHOHNWURQLNVHUYLV#EHNRFRPWU
6DELWWHOHIRQODUGDQ\DS¿ODQDUDPDODUGDVHKLULoLDUDPDWDULIHVL]HULQGHQFHSWHOHIRQXLOH\DS¿ODQDUDPDODUGDLVH*60*60WDULIHVL
]HULQGHQFUHWOHQGLUPH\DS¿OPDNWDG¿U
<D]¿O¿EDÀYXUXODULoLQDGUHVLPL]
%HNR dD½U¿ 0HUNH]L %HNR (OHNWURQLN $¿ %H\OLNG] PHYNLL ( .DUD\ROX VW %\NoHNPHFH¾67$1%8/
%(.27NHWLFL+L]PHWOHUL
$ÀD½¿GDNL|QHULOHUHX\PDQ¿]¿ULFDHGHUL]
hUQQ]DOG¿½¿Q¿]GD*DUDQWL%HOJHVLQL<HWNLOL6DW¿F¿Q¿]DRQD\ODWW¿U¿Q¿]
hUQQ]NXOODQPDN¿ODYX]XHVDVODU¿QDJ|UHNXOODQ¿Q¿]
hUQQ]OHLOJLOLKL]PHWWDOHELQL]ROGX½XQGD\XNDU¿GDNLWHOHIRQQXPDUDV¿QGDQ+L]PHW0HUNH]LPL]H
EDÀYXUXQX]
+L]PHWLoLQJHOHQWHNQLV\HQHWHNQLV\HQNLPOLNNDUW¿Q¿VRUXQX]
¾ÀLQL]ELWWL½LQGHVHUYLVWHNQLV\HQLQGHQ+¾=0(7)¾¿¾LVWHPH\LXQXWPD\¿Q¿]$ODFD½¿Q¿]+L]PHWILÀLLOHULGH
UQQ]GH PH\GDQD JHOHELOHFHN KHUKDQJL ELU VRUXQGD VL]H \DUDU VD½OD\DFDNW¿U
hUQQIRQNVL\RQXQX\HULQHJHWLUHELOPHVLLoLQJHUHNOL\HGHNSDUoDEXOXQGXUPDVUHVL\¿OG¿U
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
4 036 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content