close

Enter

Log in using OpenID

Şirketlerin ve iş arayanların sosyal medyayı iş pazarında

embedDownload
Şirketlerin ve iş arayanların
sosyal medyayı iş pazarında nasıl
kullandığını keşfedin.
RAPOR 2014
Türkiye
1
İş Pazarı Bünyesinde Arz ve Talebin
Eşleşmesinde Sosyal Medya Kullanımı
İş Arayanların Türkiye’deki Algısı
İşe almak her geçen gün daha sosyal bir
olgu haline gelmeye başladı ve Adecco
bunun nasıl işlediğini merak ediyor.
17.272 katılımcı aday ve 1.502 insan
kaynakları müdürü üzerinde 18 Mart ve
2 Haziran 2014 tarihleri arasında
yürütülen bir araştırmada iş
arayanlardan 369 (178’i tam cevap,
191’I kısmi cevaplardan oluşan1)adet
cevap toplanmıştır. Bu araştırmada
amaç kişilerin sosyal medya üzerinden
nasıl iş aradıklarını, hangi araçları
kullandıklarını ve kendilerini online
(çevrimiçi) nasıl ifade ettiklerini
görmektir.
Örneğin çoğunluğunu (%64), üniversite
mezunu (%89), 1981 (%54) yılından
sonra doğmuş erkekler oluşturmaktadır.
Hâlihazırda çalışanlar (%61) genellikle
yönetici pozisyonundan (%67) başka
pozisyonlarda çalışmaktadırlar.
Bu raporda dört konu üzerinde
durulmuştur: iş aramak için sosyal
medya kullanımı, sosyal medyanın arz
ve talep uyumundaki etkinliği, web
itibarı ve iş arama üzerindeki etkileri ve
bireysel adayların sosyal sermayesi.
Aday araması yaparken Web 2.0’I nasıl
keşfettiklerini anlamak için bu verileri
incelemek, Doğu Avrupa/ Ortadoğu ve
Kuzey Afrika Bölgesinden (EE&MENA)
alınan İşe Alımcıların anket sonuçlarını
takip etmek oldukça ilginç. Rapor
katılımcılar tarafından verilen
cevapların detaylarını içeren istatistiksel
bir ek ile sonuçlandırılmıştır.
1
Tablolarda ve grafiklerde verilen toplam değerler
ayrıca sosyo-demografik profilleriyle ilgili bilgi
sağlamayan kısmı yanıtları da içermektedir. Bu
sebeple sosyo-demografik profillere uymayan
değerler yansıtabilirler.
1
1. İş Aramak için Sosyal Medya Kullanımı
Veriler iş arayanların %64’ünün sosyal medyayı iş arama amacıyla kullandığını göstermektedir. LinkedIn, profesyonel iş arama
faaliyetleri için en çok (%53) kullanılan sosyal ağ sitesidir (grafik. 1).
Grafik 1 –Genel ve iş aramak için kullanılan sosyal mecralar.
% Değer. Türkiye, 2014.
Not: (1) General kullanım iş arama amacıyla kullanımı da içermektedir. (2) Dikkate alınan sosyal medya platformlarından en
az birini kullanan katılımcıların yüzde oranı Toplam Sosyal Medya kullanımıdır(Total Social Media).
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
95
80
73
64
64
53
56
37
21
19
02
08
06
General Use
09 01
13 01
01
04 01
15
08
Use for job search
2
Türkiye’de, kadınlar ve erkeklerde hem genel hem de iş arama amacıyla sosyal medya kullanım oranları benzerlik gösterse de
kadınlar az bir farkla da olsa sosyal medya kullanımına erkeklerden daha yatkındırlar (%99 vs %97 ve %74 vs 70). Adaylardan
1965 ve1980 (%99) yılları arasında doğanlar bu araçları en çok kullanan grubu oluşturmaktadır. Nispeten genç iş arayanların
(33 yaş altı) %97’si en azından bir sosyal ağı iş bulma amacıyla düzenli olarak kullanmaktadır. Eğitim seviyesi önemli bir
etkendir zira orta dereceli okul mezunu olanların arasında iş bulma amacıyla sosyal medya kullanımı yüksek eğitim
seviyelerine ulaşma ile önemli ölçüde artmaktadır. Fakat genel kullanım söz konusu olduğunda mezuniyet seviyelerinin
ötesinde eğitim seviyeleri önemini yitirmektedir (Tablo 1).
Tablo 1 - Sosyo-demografik profiller bakımından genel ve iş aramak için kullanılan sosyal medya
% Değer. Türkiye, 2014.
Not: 1946 yılından önce doğan ve eğitim seviyesi "liseden az" ya da "lise" olan iş arayanların analizi çıkarılmak durumunda
kalınmıştır. Çünkü örnek alanı kısıtlıdır.
Genel Kullanım
İş aramak için kullanım
Kadın
98,5
73,8
Erkek
Doğum Yılı
96,5
70,2
1946-1964
93,8
62,5
1965-1980
98,5
76,1
1981 Sonrası
Eğitim seviyesi (en son gidilen okul)
96,9
69,8
Üniversite
97,0
68,4
Yüksek Lisans veya Doktora
97,1
79,4
Toplam
95,1
64,0
Cinsiyet
İş bulma amacıyla sosyal medya kullanım oranı işsiz olan ve iş arayan katılımcılar arasında daha yaygındır. Bu kullanım ilk işini
arayanlar ya da hâlihazırda çalışanlarda daha seyrek görülmektedir. (Grafik. 2).
Grafik. 2 – İstihdam durumu bakımından iş aramak için sosyal medya kullanımı
% Değer. Türkiye, 2014.
100
80
64,0
81,0
60
65,7
66,7
40
20
0
Employed
Unemployed and
looking for work
By employment status
Looking for my 1° job
Total
3
Online olarak iş aramak için yapılan, adaylarca en çok kullanılan farklı aktiviteler arasında iş ilanları üzerinden aramak (%85),
başvuru yapılması (%79) ve potansiyel işverenlerin online sayfalarının araştırılması (%72). CVlerin dağıtılması nispeten daha
azdır (%66) fakat Türk iş arayanların sosyal medyayı hala daha ‘profesyonel’ temelde kullandıkları sonucuna varabiliriz (tablo
2).
Tablo 2 - Belirli İş Arama Faaliyetleri için Sosyal Medya Kullanımı.
Derece
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
% Değer. Türkiye, 2014.
Not: Çoktan seçmeli soru.
İş arama faaliyetleri:
İş arama
Başvuru yapma
Potansiyel işverenlerin online sayfalarının
araştırılması
Profesyonel ağ
Potansiyel işverenle ilgili neler söylendiğini kontrol
etme
CV yayma
Kişisel Markalaşma
% Değer
85,3
78,7
72,0
68,4
65,7
65,5
51,4
İş bulmak için sosyal medyanın kullanılması ayrıca adayın IT (bilişim) yetenekleri ile de ilgilidir. “Yeteneklerin öz
değerlendirmesi” konusunda ise adaylar diğerleriyle bağlantı kurma (0,53) ve iletişim (0,53) konusunda kendilerini daha
yetenekli bulmakta fakat sosyal medya kullanarak diğerlerinin hayatları üzerinde olumlu etkiler oluşturmaya daha az önem
veriyorlar (0,27) (tablo. 3).
Tablo. 3 - Sosyal Medyada Uzmanlık Endeksi.
% Değer. Türkiye, 2014.
Not: -1’den (kendine güven az) 1’e (kendine güven çok) endeks değeri, değer 0 nötr pozisyon
Derece Sosyal Medya üzerindeki uzmanlıkla ilgili görevler
Endeks
1°
Sosyal medyayı diğerleriyle etkili iletişim kurma yolu olarak kullanabiliyorum
0,53
2°
Sosyal medyayı kullanarak çok etkili iletişim kurabiliyorum
0,53
3°
Diğer insanların sosyal medya içeriklerini okuyarak önemli ve ilginç bilgilere ulaşabiliyorum
0,52
4°
Sosyal medyada paylaşımlar yaparak diğer insanlara önemli ve ilginç bilgiler sunuyorum
0,42
5°
Sosyal medya kullanma konusunda çok etkinim
0,35
6°
Sosyal medya aracılığıyla diğer insanların hayatları üzerinde olumlu etkiler yaratabilirim
0,27
4
2. Sosyal Medyanın Arz ve Talep Uyumundaki Etkinliği
Raporlaması yapılan iş arayan kişilerin %65’i sosyal medyayı CV’lerini yaymak için kullanırken, %53’üyle en az bir kere işe
alacak kişi tarafından iletişime geçilmektedir ve %17’si de sonunda iş teklifi almaktadır. Erkekler sosyal medyada kadınlardan
daha aktif (%72 vs %65) ve işe alacak olan kişiler erkeklerle daha fazla iletişme geçmektedir (%55 vs %52). Fakat adayın iş
teklifi alma oranları kadınlarda nispeten daha yüksektir (%20 vs %16). Sosyal medyanın CV yaymak için kullanımı 34-49 yaş
aralığında daha yaygındır (%74). İş adaylar sosyal medyada daha aktif olup (%83) ve işverenler tarafından daha çok
aranmaktadırlar (%59). Fakat bu adayların iş teklifi alma oranları halihazırda çalışan adaylarınkiyle eşittir (%18) (tablo 4).
Tablo 4 - Sosyo-demografik Özellikler ile İş sahibi olmak için Adımlar.
% Değer. Türkiye, 2014.
Not: 1946 yılından önce doğan ve eğitim seviyesi "liseden az" ya da "lise" olan iş arayanların analizi çıkarılmak durumunda
kalınmıştır. Çünkü örnek alanı kısıtlıdır.
CV Yayma
İşe alacak kişi tarafından
iletişime geçilmiş
İşi alma
Kadın
65,1
52,3
19,6
Erkek
72,3
55,3
16,3
1946-1964
60,0
43,8
18,8
1965-1980
74,2
62,7
18,8
1981 sonrası
68,1
50,0
16,3
Üniversite
67,7
50,4
17,3
Yüksek Lisans veya Doktora
81,8
73,5
20,6
61,9
82,5
65,5
55,6
58,6
53,5
18,2
18,3
16,6
Cinsiyet
Doğum Yılı
Eğitim seviyesi (en son gidilen okul)
İstihdam durumu
Çalışıyor
İşsiz ve iş arıyor
Toplam
5
İş arayanlar, şirket profillerinde gösterilen farklı unsurların arasında et etkileyici olanın iş reklamları (etkileyicilik endeksi 0,70)
olduğunu düşünmektedirler. Bu şirket tarafından paylaşılan içerikler (0,63) ve şirket ile ilgili genel bilgilerin sunulması (0,62%)
takip etmektedir. Şirketler tarafından yönetilen sosyal medya profilleri genellikle Türk iş arayanlar tarafından ilişki kurma
kanalı olmaktan çok bilgi veren panolar gibi algılanmaktadır (tablo 5).
Tablo 5 - Şirketlerin Sosyal Medya Sayfalarının Etkileyicilik Endeksi.
Türkiye, 2014. Not: -1’den (min etkileyicilik) 1’e (max etkileyicilik) endeks değeri
Derece
Şirketin Sosyal Medya Profilindeki Unsurlar
Endeks
1°
İş Paylaşımları (iş arama kabiliyeti)
0,70
2°
Şirket tarafından paylaşılan içerik
0,63
3°
Genel şirket bilgileri (örn: hakkımızda, iletişim...)
0,62
4°
Şirketin kullanıcılarla olan etkileşimi
0,62
5°
Tanıdıklar ya da kontakların şirket ile ilgili verdiği tavsiyeler
0,60
6°
Diğer kullanıcı yorumları
0,55
7°
0,54
8°
Resimler
Şirket popülerliği (beğeniler, yorumlar...)
9°
Takipçi sayısı (ör. fanlar, grup üyeleri...)
0,43
0,53
Farklı sosyal ağ siteleri arasında 0,54 etkinlik endeksiyle LinkedIn arz ve talep uyuşmasını sağlayan tek etkili platform olarak
görülmektedir (endeks -1, en düşük etkinlik ve 1 en yüksek etkinlik arasında bir değer olarak kabul edilir). “Daha etkin
olmayanlar” Facebook (-0,36) ve Twitter’dır (-0,49) (grafik. 3).
Grafik 3 - İşe alma amaçları için sosyal medyanın etkinlik endeksi.
Türkiye, 2014.
Not: 1 -‘den (azami etkinsizlik) 1’e (azami etkinlik) endeks değeri, değer 0 nötr pozisyon.
6
LinkedIn’e daha yakından bakacak olursak bu sosyal ağın 1965 ve 1980 yılları arasında doğan adaylar tarafından, erkek ve
kadın katılımcılar arasındaki ve genç (1981 sonrası doğanlar) ve daha yaşlı (1964 yılından sonra doğanlar) arasındaki tek yüzde
noktasıyla ayrılan kullanım farkı ile daha fazla tercih edildiğini görebiliriz (grafik 4).
Grafik. 4 - Cinsiyet ve Doğum Yılıyla İşe Alım Amacı için LinkedIn’in Etkinlik Endeksi.
Türkiye, 2014.
Not: (1) -1 den (azami etkinsizlik) 1’e (azami etkinlik) endeks değeri, değer 0 nötr pozisyon (2) 1946 yılından önce doğan iş
arayanların analizi çıkarılmak durumunda kalınmıştır. Çünkü örnek alanı kısıtlıdır
Sosyal medya kullanımı ve adayların eğitim seviyesi arasındaki ilişki oldukça açıktır. Sosyal medyanın algılanan
kullanabilirliğindeki artış eğitim seviyesindeki artışla doğru orantılıdır ve üniversite ve yüksek lisans mezunlarında oldukça
yüksek seyretmektedir (0,76). İşsiz olanlar (0,74) halihazırda çalışanlara (0,52) kıyasla LinkedIn’I daha faydalı görmektedirler
(grafik 5).
Grafik 5 - Eğitim Seviyesi ve Çalışma Durumu ile İşi Alım Amacı için LinkedIn’in Etkinlik Endeksi
Türkiye, 2014.
Not: (1) -1 den (azami etkinsizlik) 1’e (azami etkinlik) endeks değeri, değer 0 nötr pozisyon. (2) Eğitim seviyesi "liseden az" ya
da "lise" olan iş arayanların analizi çıkarılmak durumunda kalınmıştır. Çünkü örnek alanı kısıtlıdır.
7
3. Web İtibarı ve Bunun İş Aramaya Etkisi
Adaylar online olarak profesyonel bir imaj oluşturmak için Facebook kullanmaya eğilimlidirler (0,50), fakat genellikle bilgilerin
çoğunlukla arkadaşları tarafından görüldüğünü düşünmektedirler (0,36). Bu da Facebook’un genellikle profesyonel ilişkilerden
çok arkadaşlığa yönelik bir sosyal paylaşım platformu olduğu fikrini doğrulamaktadır.
Tablo. 6 - Üyenin Facebook’taki Özel ve Profesyonel İmajı ile ilgili Belirli Argümanlarla Katılma Endeksi
Türkiye, 2014.
Not: -1 (azami katılmama) 1’e (azami katılma) endeks değeri, değer 0 nötr pozisyon..
Derece
Gizlilik hakkında belirtilenler
Endeks
1°
2°
3°
4°
5°
Online olarak profesyonel bir imaj sürdürmek önemlidir
Profilimin yalnızca arkadaşlarım tarafından görüldüğünü
düşünüyorum
Online imajım geleceğim için önemlidir
Profilimde profesyonel bir imaj çizmek için çaba harcıyorum
Sayfama yalnızca arkadaşlarım ulaşabilir
0,50
0,36
0,35
0,23
-0,21
Türkiye’deki adayların web profillerinde bulunan unsurlar profesyonel deneyim(0,74) ve kişisel bilgilerken (0,72), kontak sayısı,
başka kişiler tarafından paylaşılan referanslar ve yorumlar nispeten daha azdır. İşe alacak olan kişilerin önem verdiği
profesyonel ödüller ve dereceler adaylar tarafından göz ardı edilmiştir (0,54) (tablo. 7).
Tablo. 7 –Sosyal Medya Profilinde Bulunan Kariyer Bilgileri: Mevcudiyet Endeksi.
Türkiye, 2014.
Not: -1’den(unsur tamamen yok) 1’e (unsur var) endeks değeri.
Derece
Sosyal Medya Profilindeki Unsurlar
Endeks
1°
Profesyonel Deneyim
0,74
2°
Kişisel Bilgiler (ör. İlişki durumu, cinsiyet...)
0,72
3°
Profilde oluşan kişilik
0,71
4°
Fotoğraflar
0,57
5°
Başkaları tarafından paylaşılan referans ve yorumlar
0,56
6°
Profesyonel ödül ve dereceler
0,54
7°
Hobiler ve kişisel ilgi alanları
0,50
8°
Kontak sayısı
0,50
9°
Paylaşılan içerikler
0,49
Adayın web itibarını kötü etkileyebilecek unsurlara gelince, hemen hemen hepsinin oldukça düşük mevcudiyet endeksi
olduğunu görebiliriz (0’ın altında). Özellikle adaylar laubali ‘selfieler’ (-0,29) ve örneğin alkol alırken çekildikleri (-0,26) gibi
tartışmaya açık (sakıncalı) bağlamlarda fotoğraf yayınlamaktan kaçınmaktadırlar. Ayrıca tartışmalı konulara yorum yapmak ya
da oldukça negatif olan Üniversite ya da çalışma alanı politikalarına (-0,49), zarar veren içerikli videolar paylaşmak gibi
aktiviteleri görüntülemeye eğilimlidirler zira işe alanların en negatif paylaşımlarda görüntüleme yaptıkları örneklerine
rastlanmıştır (tablo. 8).
Tablo. 8 – Sosyal Medya Profilinde Paylaşılan Unsurlar: Mevcudiyet Endeksi.
Türkiye, 2014.
Not: -1’den (hiç olası değil) 1’e (çok olası)endeks değeri.
Derece
Sosyal Medya Profilindeki Unsurlar
Endeks
1° (çok bulan)
Sakıncalı selfie / etiketlenmiş fotoğraf (ör. Alkol alırken)
-0,26
2°
Laubali selfieler ya da etiketli fotoğraflar (ör.
Mayolu/bikinili)
-0,29
3°
Sakıncalı konulara yorumlar (ör. illegal uyuşturucular)
-0,46
4° (Az bulunan)
Üniversite ya da iş yeri politikalarına zarar verecek olan
faaliyetlere katılımla ilgili yorumlar
-0,49
8
4. Bireysel Adayların Sosyal Sermayesi1
Çok sayıda araştırma arz ve talebin eşleşmesinde en etkili kanalın ağızdan ağza yayılma olduğunu göstermiştir. Bu sebeple,
adayların yalnızca kişisel sosyal ağlarının konfigürasyonunu araştırmak değil bunun yanında bu ilişkileri çeşitlendirmede ve
yeni bilgilere ulaşmada rol oynayan sosyal medya üzerine de çalışmak oldukça önemlidir. Bu şekilde bireyin sosyal
sermayesinin ‘refahını’ tahmin etmeye razı olan araştırmaları boyunca geniş olarak savunulan araçlardan biri olan ‘pozisyon
üreticisini’ kulanmış oluruz. Öncelikle sosyal ağlarına ait olan profesyonel figürlerin değerlendirilmesiyle yapılır. İşin ‘prestij
durumu’ ile ilgili olan orantısal ağırlık, profesyonel sınıf yapısı olarak sınıflandırıldığı gibi, her mesleğe atfedilir. Bu da sosyal
sermayede ‘refah’ durumları baz alınarak sosyal ağların zayıf (düşük sosyal sermaye), orta ya da zengin (yüksek sosyal
sermaye) olarak derecelendirilmesini sağlar.
Araştırmayı geliştirmek için kontakların offline, online ya da çoklu (her ikisi de) etkileşimler gerçekleştirdiğini sorarak
çeşitlendirdik. Bu soruyla bireylerin offline ve online sosyal sermayeleriyle ve kullandıkları kanal bazlı en sık ilişkiyle yarattıkları
refahı yeniden şekillendirdik
Adaylar offline ve online ilişki kombinasyonlarından yapılan çok güçlü entegre ağalara sahiptirler. Ayrıca online ağ offline
ağdan %8 durumda daha zayıftır (açık gri üst hücreler) ve %35 durumda daha zengindir (koyu gri hücreler) (tablo. 9).
Tablo. 9 –Adayın Online ve Offline Ağ Gücü.
% Değer. Türkiye, 2014.
Not: ağ, aday tarafından belirtilen her profesyonel figüre ISEI ağırlığı ithaf edilerek hesaplanmıştır ve sonrasında ağalar zayıf,
orta ve zengin olmak üzere kategorilere uluslar arası seviyede yanıtlayanların her birinin cevabı gözlemlenerek bölünmüştür
Offline ağ
Zayıf
Orta
Zengin
Toplam
15,6
1,1
2,2
19,0
orta
7,8
21,8
4,5
34,1
zengin
21,8
5,0
20,1
46,9
Toplam
45,3
27,9
26,8
100,0
zayıf
Online ağ
Zayıf ağı olanlar arasında sosyal medyanın iş arama amacıyla kullanılması pek yaygın değildir (hem online hem offline), ve bu
değer ağın zenginliği arttıkça artar. En zengin networkü olan adaylar genellikle sosyal medyayı iş arama aktiviteleriyle ilgili
olarak daha sık kullanırlar, işverenler bunlarla daha fazla iletişime geçerler ve iş teklifi almaya daha yatkındırlar. Bu da entegre
olan ve hem offline hem de online ağlardan faydalanan ve daha zengin networkü olan kullanıcıların iş aramasında daha etkin
olduğunu gösterir (tablo. 11).
Tablo. 10 – Offline ve Online Ağ olarak Sosyal Medya kullanımıyla ilgili göstergeler.
% Değer. Türkiye, 2014.
Sosyal Medya kullanımıyla
ilgili göstergeler
İş aramak için sosyal medya
kullanımı
CV yaymak
İşe alan tarafından iletiş
kurulmak
İşi almak
Online ağ
Offline ağ
Toplam
Zayıf
61,8
Orta
70,5
Zengin
76,2
Zayıf
64,2
Orta
76,0
Zengin
79,2
60,6
41,2
72,1
49,2
71,6
63,1
66,2
53,1
78,0
48,0
66,7
62,5
65,5
53,5
20,6
11,5
21,0
22,0
14,0
13,4
16,6
64,0
1
Konseptleri ayırabilmek için sosyal medya kelimesini sosyal platformlardan (Facebook, LinkedIn, Twitter vb.) bahsederken ve
sosyal ağları da (online ve offline) adayların ilişkilerinden bahsetmek içim kullanıyoruz.
9
İstatistiksel Ek
Tablo 1.A – Genel olarak hangi sosyal ağı kullanıyorsunuz? Bunları iş aramak için kullanıyor musunuz?
Türkiye, 2014.
Hayır
Evet
Evet, iş için
Toplam
Facebook
YouTube
26,8
54,6
18,6
100,0
35,6
62,2
2,1
100,0
LinkedIn
19,7
27,2
53,1
100,0
Twitter
44,4
47,7
7,9
100,0
Google+
44,0
38,4
17,6
100,0
Blog
78,8
15,7
5,6
100,0
Tumblr
90,7
8,3
1,0
100,0
Pinterest
87,2
11,4
1,3
100,0
Instagram
63,3
35,4
1,3
100,0
Viadeo
95,7
3,0
1,3
100,0
Xing
85,3
7,0
7,7
100,0
Tablo 2.A – Sosyal medyada ne kadar sıklıkta iş arıyorsunuz?
Türkiye, 2014.
% Değer
Her gün
Hafta birkaç defa
42,1
Haftada en az bir kere
16,7
Ayda en az bir kere
10,0
Toplam
100,0
31,1
Tablo 3.A – sosyal ağların iş aramak için kullanılması, faaliyetler?
Türkiye, 2014.
Hayır
Evet
Kişisel markalaşma
CV yayma
48,6
51,4
Toplam
100,0
34,5
65,5
100,0
Profesyonel ağ oluşturma
31,6
68,4
100,0
İş arama
14,7
85,3
100,0
Başvurma
21,3
78,7
100,0
Potansiyel işveren sayfalarını inceleme
Potansiyel işverenlerle ilgili diğerlerinin
yorumlarına bakma
28,0
72,0
100,0
34,3
65,7
100,0
10
Tablo 4.A - 1’den 5’e, bu sosyal ağlar iş aramak için ne kadar etkilidir?
Türkiye, 2014.
1
(çok etkisiz)
2
3
4
5
(çok etkili)
Facebook
YouTube
39,3
14,8
17,9
17,0
61,9
9,7
13,3
1,8
LinkedIn
6,1
3,5
10,5
Twitter
42,9
9,8
Google+
37,6
Blog
42,6
Tumblr
Bilmiyorum
Total
4,8
6,1
100,0
1,3
11,9
100,0
28,9
43,9
7,0
100,0
20,5
8,5
2,2
16,1
100,0
7,0
15,7
6,1
16,6
17,0
100,0
7,2
12,6
4,0
5,8
27,8
100,0
48,7
6,7
9,8
0,4
1,3
33,0
100,0
Pinterest
51,1
4,9
7,6
0,9
1,3
34,2
100,0
Instagram
54,7
5,3
11,1
1,8
0,9
26,2
100,0
Viadeo
50,2
2,2
9,8
1,3
0,9
35,6
100,0
Xing
45,9
4,1
11,3
7,7
2,7
28,4
100,0
Tablo 5.A - 1’den 5’e, sosyal medya profiliniz kariyerle ilgili hangi bilgileri içermektedir?
Türkiye, 2014.
2,6
3
(nötr)
4,7
15,5
5
(çok)
71,2
3,9
2,6
7,7
18,9
67,0
100,0
Fotoğraflar
5,6
3,4
14,6
24,0
52,4
100,0
Profesyonel Deneyim
4,3
0,9
7,3
17,6
70,0
100,0
Kontak sayısı
6,4
6,0
18,9
18,9
49,8
100,0
Hobiler ve kişisel ilgi alanları
5,6
6,0
18,0
23,2
47,2
100,0
Profesyonel ödül ve dereceler
6,0
4,7
18,0
17,6
53,6
100,0
Başkaları tarafından paylaşılan referans ve yorumlar
6,0
5,2
13,7
21,9
53,2
100,0
Paylaşılan içerikler
7,3
3,9
19,3
23,2
46,4
100,0
Kişisel bilgiler (ör. İlişki durumu, cinsiyet...)
Profilde oluşan kişilik
1
(içermiyor)
6,0
2
4
Toplam
100,0
Tablo 6.A - 1’den 5’e, Aşağıdaki unsurları Facebook profilinizde paylaşmaya ne kadar eğilimlisiniz?
Türkiye, 2014.
Laubali selfie ya
da etiketli foto
(örn
mayolu/bikinili)
Sakıncalı selfie Tartışmalı/sakıncalı
/ etiketli foto
konulara yorum
(ör. Alkol
(ör. illegal
alırken)
uyuşturucular)
Üniversite ya da iş
yeri politikalarına
zarar verecek olan
faaliyetlere
katılımla ilgili
yorumlar
1 (değilim)
41,0
40,5
52,5
55,8
2
15,0
13,5
13,5
12,1
3 (nötr)
16,5
16,5
14,5
14,6
4
15,5
16,5
13,0
10,6
5 (eğilimliyim)
12,0
13,0
6,5
7,0
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
11
Tablo 7.A - 1’den 7’ye, - Facebook profilinizle ilgili olarak aşağıdaki durumlara hangi ölçüde katıldığınızı gösterin.
Türkiye, 2014.
Profilimin
Profilime
yalnızca
Online olarak
Profilimde
Online imajım
yalnızca
arkadaşlarım
profesyonel bir profesyonel bir imaj
geleceğim için
arkadaşlarım
tarafından
imaj sürdürmek
çizmek için çaba
önemlidir
ulaşabilir
görüldüğünü
önemlidir
harcıyorum
düşünüyorum
1 (kesinlikle
31,5
14,0
8,0
10,6
10,1
katılmıyorum)
2
11,0
6,5
3,5
5,6
4,0
3
6,5
4,5
1,5
4,5
3,5
4 (nötr)
23,0
9,5
13,6
22,7
16,7
5
9,0
9,0
10,1
20,2
16,2
6
7 (kesinlikle
katılıyorum)
5,5
12,5
16,6
14,1
18,2
13,5
44,0
46,7
22,2
31,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Toplam
Tablo 8.A – İşe alan birisi bir sosyal medya platformundaki profiliniz üzerinden sizinle hiç iletişime geçti mi?
Türkiye, 2014.
% Değer
Hayır
Evet
46,5
Toplam
100,0
53,5
Tablo 9.A – İşi aldınız mı?
Türkiye, 2014.
Not: İstatistik yalnızca Tablo. 8A’nın ‘Evet’ cevabı için hesaplanmıştır
.
% Değer
Hayır
Evet
68,9
Toplam
100,0
31,1
Tablo 10.A – Herhangi bir iş görüşmesi sırasında Facebook ya da diğer sosyal medya platformlarınızdaki profillerinizin şifresi
istendi mi?
Türkiye, 2014.
% Değer
Hayır
Evet
99,0
Toplam
100,0
1,0
Tablo 11.A – Şifreyi söylediniz mi?
Türkiye, 2014.
Not: İstatistik yalnızca Tablo. 10A’nın ‘Evet’ cevabı için hesaplanmıştır
.
% Değer
Hayır
Evet
100,0
Toplam
100,0
0,0
12
Tablo 12.A – Sizce şirketler sosyal medyayı işe alım için kullanıyorlar mı?
Türkiye, 2014.
% Değer
Hayır
Evet
36,0
Bilmiyorum
34,5
Toplam
100,0
29,5
Tablo 13.A – 1’den 5’e, aşağıda belirtilen konular bir şirketin sosyal medya profilinizde ne kadar dikkatinizi çekiyor?
Türkiye, 2014.
1
(pek değil)
2
3
(nötr
4
5
(çok
Toplam
3,2
3,2
9,6
34,0
50,0
100,0
4,3
1,6
19,1
31,9
43,1
100,0
6,9
5,9
19,7
30,3
37,2
100,0
4,8
4,3
17,6
27,7
45,7
100,0
3,7
3,2
11,7
27,7
53,7
100,0
Genel şirket bilgisi (ör. hakkımızda,
iletişim...)
Resimler
Takipçi sayısı (ör. fanlar, grup
üyeleri...)
Şirket popülerliği (beğeniler,
yorumlar...)
Şirketin kullanıcılarla olan
etkileşimi
Şirket tarafından paylaşılan içerik
3,2
0,0
13,3
35,6
47,9
100,0
Diğer kullanıcı yorumları
3,2
3,2
18,1
31,4
44,1
100,0
İş paylaşımları (iş arama kabiliyeti)
2,7
2,1
8,0
26,6
60,6
100,0
Tanıdıklar ya da kontakların şirket
ile ilgili verdiği tavsiyeler
4,3
3,2
11,2
30,9
50,5
100,0
Tablo 14.A - 1’den 7’ye, aşağıda belirtilen görevlerin her birini yerine getirme konusunda ne kadar ciddi olduğunuzu
numaralandırınız Türkiye, 2014.
Sosyal medya
Sosyal medyada
Diğer insanların
aracılığıyla
Sosyal medyayı
paylaşımlar
sosyal medya
Sosyal medyayı
Sosyal medya
diğer insanların
diğerleriyle etkili
yaparak diğer içeriklerini okuyarak
kullanarak çok
kullanma
hayatları
iletişim kurma
konusunda çok
insanlara önemli
önemli ve ilginç
etkili iletişim
üzerinde
yolu olarak
etkinim
ve ilginç bilgiler
bilgilere
kurabiliyorum
olumlu etkiler
kullanabiliyorum
sunuyorum
ulaşabiliyorum
yaratabilirim
1 (öz güvensiz)
2
1,6
3,2
3,2
1,1
1,6
2,1
5,3
5,3
2,7
2,1
2,1
2,1
3
2,1
8,0
5,3
5,3
4,3
3,7
4 (nötr)
23,0
23,5
17,6
10,7
12,3
12,8
5
29,4
26,2
20,3
23,0
19,3
19,3
6
21,9
17,1
26,7
26,7
27,3
26,7
7 (öz çok güvenli)
16,6
16,6
24,1
31,0
33,2
33,2
Toplam
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
13
Tablo 15.A - Online ya da offline ağınız aşağıdaki mesleklerden kişileri içeriyor mu?
Türkiye, 2014.
Online
Offline
Sigortacı
Hemşire
17,3
8,4
Hem online
hem offline
17,3
45,3
Bilmiyorum ya da
hatırlamıyorum
11,7
15,6
7,8
14,0
51,4
11,2
100,0
Avukat
29,6
Muhasebeci/Mali müşavir
29,6
10,1
25,1
26,3
8,9
100,0
7,3
22,9
31,8
8,4
100,0
İnşaat çalışanı
7,8
6,1
8,9
61,5
15,6
100,0
Politikacı
31,8
6,1
30,7
22,9
8,4
100,0
Polis
10,1
6,1
12,3
57,0
14,5
100,0
Vasıfsız işçi
15,1
9,5
13,4
49,2
12,8
100,0
Şirket yöneticisi
32,4
8,4
34,1
17,9
7,3
100,0
Mühendis
34,1
7,8
36,3
15,6
6,1
100,0
Temizlikçi
12,3
8,4
8,4
54,7
16,2
100,0
Emlak/Gayri menkul çalışanı
22,9
7,3
20,7
36,9
12,3
100,0
Hayır
Toplam
100,0
Tablo 16.A - Cinsiyet.
Türkiye, 2014.
% Değer
Kadın
36,3
Erkek
63,7
Toplam
100,0
Tablo 17.A – Doğum Yılı
Türkiye, 2014.
% Değer
1946’dan önce
0,0
1946-1964
8,9
1965-1980
1981’den
sonra
Toplam
37,4
53,6
100,0
Tablo 18.A – En son gitmiş olduğunuz okul?
Türkiye, 2014.
% Value
Lisenin altı
Lise
0,0
Üniversite terk
4,5
2 ya da 3 yıllık üniversite
4 ya da 5 yıllık üniversite
62,9
Yüksek lisans ya da doktora
Toplam
6,2
7,3
19,1
100,0
14
Tablo 19.A –Çalışma alanı
Türkiye, 2014.
% Değer
Eğitim
3,4
Sanat ve beşeri bilimler
3,4
Sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon
10,3
İşletme, idare ve hukuk
38,3
Doğa bilimleri, matematik ve istatistik
2,9
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
5,1
Mühendislik, imalatçılık ve inşaat
32,0
Tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik
0,6
Sağlık ve sosyal
Hizmetler
1,1
2,9
Total
100,0
Tablo 20.A – Kaç yıllık iş tecrübeniz var?
Türkiye, 2014.
%Değer
1 yıl ve altı
14,0
2 yıl
7,3
3-5 yıl
15,7
6-10 yıl
17,4
11-20 yıl
28,7
20 yıldan fazla
16,9
Toplam
100,0
Tablo 21.A – İş (istihdam) durumu.
Türkiye, 2014.
% Value
Çalışıyor
İşsiz ve iş arıyor
İşsiz ama iş aramıyor
Geçici olarak işten çıkarılmış
İlk işini arıyor
60,7
32,6
2,8
0,6
3,4
Hiç çalışmadım ve iş aramıyorum
0,0
Toplam
100,0
15
Tablo 22.A – İş alanı.
Türkiye, 2014.
Not: İstatistik Tablo.21.A.’nın yalnızca ‘çalışıyor’ yanıtlarıyla hesaplanmıştır
% Değer
Petrol & Gaz
5,3
Kimya
3,2
Temel kaynaklar
6,4
İnşaat& Malzeme
10,6
Endüstriyel Mal & Hizmetler
11,7
Otomobil & Parçalar
10,6
Yiyecek& İçecek
5,3
Kişisel eşyalar& Ev eşyası
1,1
Sağlık
11,7
Perakende
2,1
Medya
4,3
Seyahat& Eğlence
1,1
Telekomünikasyon
7,4
Kamu hizmetleri
1,1
Bankacılık
1,1
Sigorta
1,1
Gayrimenkul
2,1
Finansal Hizmetler
6,4
Teknoloji
7,4
Toplam
100,0
Tablo 23.A – Şirket içi Pozisyonunuz nedir?
Türkiye, 2014.
Not: İstatistik Tablo.21.A.’nın yalnızca ‘çalışıyor’ yanıtlarıyla hesaplanmıştır
Yönetici değil
Orta düzey yönetici
Yönetici
Üst düzey yönetici ve üzeri
Toplam
% Value
66,7
0,0
21,3
12,0
100,0
Tablo 24.A – Hangi departmanda çalışıyorsunuz?
Türkiye, 2014.
Not: İstatistik Tablo.21.A.’nın yalnızca ‘çalışıyor’ yanıtlarıyla hesaplanmıştır
.
% Değer
Kontrol, Muhasebe & Finans
18,9
Satın alma
4,7
İmalat
13,2
Araştırma & Geliştirme
4,7
Bilgi teknolojileri
3,8
Lojistik
3,8
Satış
19,8
Marketing (pazarlama)
6,6
Kurumsal İletişim & PR (halkla
6,6
ilişkiler)
İnsan kaynakları
10,4
Kalite Yönetimi
7,5
16
Toplam
100,0
17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 980 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content