close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Ambulans Ücret Tespit Komisyon Kararı

embedDownload
T.C.
lsrANBUl valllidi
ll saghkMudilrtugu
( 1
6zet AMBULANS
IgmruElERIucnEr rEspir rouisyoN KARART
KararTarihi
:27.01.2014
Karar No
: 06
Yeni Karar Tarihi : 01.07.2014
07.12,2006tarih ve 26369 sayrh Resmi Gazete'deyayrmlanarakyiirurltt[e giren Ambulanslarve Acil
Sa$ltk Araglan ile Ambulans Hizmetleri Y0netmeli[i 'nin 2S.maddesigeref,ince,karar tarihinden itibaren
uygulanacakambulanshizmeti ilcretlerinin tespiti igin komisyon27.0l.2014 tarihinde saat l0:00'da ll Salhk
Mudur Yardtmcrsr Dog. Dr. Dofag Niyazi OZUggllK bagkanhlrnda agafrda imzalarr bulunan uyelirin
katrhmrylatoplanmrgtr.
l) $ehir igi HastaNakil Ambulansttcreti;agrhp105,00TL + her km igin 4,15 TL olmasrna,
2) $ehir igi Acil YardrmAmbulansttcreti;agrhg120,00TL + her km igin 4,80 TL olmasma,
4)
l)
$ehir drgrHastaNakil Ambulans0creti; agrhg105,00TL + her km igin2,70 TL olmasrna,
$ehir drgrAcil Yardrm Ambulans0creti;agrhg120,00TL + her km igin 3,30 TL olmasrna,
Otoban ve kdprtl ucretiniii ambulansigletmesitardiindail liar-$rifnmasrna"
HastaNakil Ambulansrbeklemetlcretinin,ilk 30 dakikasr0cretsiz,0zeri her saatigin 45,00TL olmasma,
Acil Yardrm Ambulansrbekleme0cretinin,ilk 30 dakikasrUcretsiz,0zeri her saatigin 67,00TL olmasrna,
Yukanda belirlenen 0cretler sadecegidig olup, hastanrngeri getirilmesi halinde d0nilg ilcreti olarak gidig
Ucretininyansrnmahnmasrna,
I l) Bu Ucretlerhastantnbulundulu yerden ahnrp gideceli yere kadar indirilip bindirilmesi dAhil ocretlerolup,
trbbi mtldahalelerharig ayrrcaUcrettalep edilmemesine,
12) Hastanrn durumuna gore yaprlan m0dahale srasrnda kullanlan ilag ve sarf malzemelerinin
fiyatlandrnlmasurdaytlrtlrlukte olan Sathkta Uygulama Tebliti'nin (Tedavi Yardrmr) ilgili kaleminde
belirtilen 0cretlerinesasalnmaslna,
13) Hastanrn durumuna g0re verilen hekimlik hizmetinin fiyatlandrnlmasrndataban olarak yttr0rlukte olan
Safltkta Uygulama Tebli$i'nin (Tedavi Yardrmr) ilgili kaleminin; tavan olarak ise Ttlrk Tabipler Birligi
(TTB)'nin belirlemigoldutu asgari0crettarifesininen gok %10 fazlasrnrnesasalmrnaslna,
14) Yaptlacakorganizasyonlarda,
her saatigin 150,70TL ttcretahnmasrna,
l5) tJcretlerinl(bir) yrl gegmedenarftrrlamayacagrna,
ancaktoptanegyafiyatr endeksiartrglannmyozs'iatmasr
gegmesi
halinde 0cret saptanmasmdan
sonraen az 6 ay
koguluylabu stlre beklenmedenartrrlma isteminde
bulunulabilecetine(Madde
28),
l6) Kuruluglartarafrndanbu fiyat tarifesininambulansigletmelerindeve ambulanslarda
herkesing0rebilecegibir
yere asrlmaslna,
l7) Hava ve Deniz Ambulans tlcreti olarak Safhk Bakanhf,rtarafindanolugturulankomisyoncaahnankararda
belirtilen Ocretlerinesasalurmasrna,
l8) Yukandaki fiyatlann KDV dahil fiyatlar olmasrna,
7)
8)
9)
l0)
Ozel Ambulans iEletmeleri Ucret Tespit Komisyonu tarafrndanoy birligi ile karar verilmigtir. Ancak
l4.Madde, Sa$hk Bakanlrtr Acil Sathk HizmetleriGenel M0dtirlilgtl' ntln 03.06.2014tarih ve 940 sayrh
yazian do$ultusunda01.07.2014tarihindeyenidendtlzenlenerekimza altrnaahnmrgtr.
tl EmniyetMtld0rlupu
uyt
ErdolanYURDAKUL
Uan. Dr.CaferK
Ticaretll Mudurlugu.
.
OzelBatrBatracH
ATT. SelayQETNDAG
Ozel S.O.S.lnternationalAmbulansServisiA.
e/
LU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
263 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content