close

Enter

Log in using OpenID

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT BÖBREK HASARI Yönlendirici: Prof

embedDownload
T.C.
ARDAIIAN VALiLIGI
Merkez llge Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlik Baqkanhfr
iHALE ILAM
ve GDle
iller Bankasr Projesi kapsamrnda llimiz erdahan Merkez, Hanak,Darnal,Posof,Qrldr
lgme suyu ve
ilge Koylerine yaprlacak olan lqme suyu ishale Hatlan,Hayvan lgme Suyu, Yayla
lhale
Terfr Hattr,sebeke De!.igimi, Kaptaj yenileme,K rruma ve .ishale Hattr yaprm igleri' KHGB
ydnetmelifiinin l7la vc ] 8. noi maddeleri uyannca " Aqrk ihale" usultl ile ihale edilecektir'
f.
iduenin
Adresi :
a)
Ardatrarr
Valili$i Toplantr Salonu
b ) Telefon - Faks Numarast : (0478) 211 26 66
-
(0478) 211 58 20
Elektronik Posta Adresi (versa) : '
2, ihale konusu yaprm iginln
ve Gdte llge
a ) Nitelifii' Tiirii ve Miktarl : ilimiz Ardahan Merkea Hanak,Damat'Posof'Qrldr
Sulu
ve Terfi
K'tivi.rlrl y"ap,lacat< olan lgme Suyu Ishale Hatlarr,Hayvan lgme Suyu' Yayla lgme
yaprm Iqi
Hattr,sebeke Deli;irni, Kaptaj yeniteme'Koruma ve ishalo Hanr
: ilimiz Ardahan Merkez, Hanak,Damal'Posof,Qtldrr ve GUle IIge
b ) Yaprlacrfr Yer
c)
Kdyleri
iqe Baglama
Tarihi
5 gun iginde, yuklenici
:
eden
S<izleqmenin yaprlarak, teknik eleman tarafrndan yer teslimini takip
i;e ba$lamak zorundadu.
d ) Gdrevlendirilen teknik personel tarafindan yer toslimi yaprlmadan ige baglanmayacaktrr.
e) Iqin Siiresi : Yer tesliminden itibaren 60 (clli) gtndiir'
3. Ihalenin
lhete Yetkisi :
Merkez Ilge Kriylere Hianet Goflirme Birlik BaSkanh[r Encitmeni thale Komisyonu olarak
Yetkilidir.
b ) Yaprhcafr Yer : Ardahan Valilipi Toplaau Salonu
c ) Tatihi - Seiti : 271fin074 tarih ve saat 10:00
d) Teklif Zarlla rt saat: En geq 09:30 de idareye teslim edilecektir.
4. Ihaleye katrtEbilme gartlarr ve istenilen belgeler ile yeterlik de[erlendirmeeinde uygulanatek
a1
kriterler:
4.1. lhaleye kshlma gaftIart ve lstetrilen belgeler:
+.1,1. MevzuaU geregi kalrtl, olduflu 2014 yrh Ticaret vdveya Sanayi Odasr Belgesi ya da Esnaf ve
Sanatkarlar Odasr Belgesi,
4.1.1.1. Gergek kigi olmasr halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin iginde buhurduf,u 1'rlda aluut-tg,
ilgisine g6re Ticaret ve/veya Sanayi Odasrna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasrna kayrth
olduf, uru gtisterir bel ge.
4,1.f.2, Tiizel kigi olmasr halinde, ilgili mevzuatr gerepi kayrth bulundufu Ticaret ve/veya Sanayi
Oriasrndan, ilk ilaa veya ihate tarihinin iginde bulundu$u yrlda ahnmrg, tuzel kigilipin odaya kayrth
olduEunu gdsterir belge.
+.1,2. Tetiif vermeye yetkili olduflunu gdsteren Imza Beyannamesi veya Imza Sirkiileri.
4.1,2,1. Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4,1,2.2. Tnzel kigi olmasr halinde, ilgisine gdre tiiuol kiqili$in onaklan, tlyeleri veya kumculan ile
tflzel kigili[in y,dnetimindeki gdr€vlileri betirten son dunrmu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesl, bu
bilgilorin tamamrnln bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin ttimiinu
gtislermek iizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gosteren belgeler ile tiizel kiSilifiin
noter tasdikli imza sirkiileri.
4.1,3. gekli ve igerifii ldari $arrnamede belirlenen teklif ruoktubu,
ZA VIAVS
NVI]VqUV' OI,{IUSISI IZVA
rrr9ElTZ81hE
9B:EI
'IBZlBT,/9I
gici t€rninal'
inin ll.ma.ddesi (a), O), (c), (c), (d), (e), (D' (e)
dair taahhiltnBme'
4.2. Mesleki ve Teknik yetorlifie iligkin belgeler
4.2,1. lq deneyim belgeleri:
ytrn
gergekl
bedelinin en az Vo Sy,ioranrnda
idarece kusursuz kabul edilen ihale kon
amu veya ozel sekturde sddeqme
nrnda denetledi[i veyahut ydnettifi
ilgili deneyimini gusteren ve teklif
isteklinin, son on beq yrl iginde
edilenbedelin%50oranrndanazolmamakuzerelekxizlegmeyeiligkinigdeneyimbelgesi'
4.2.2,
Teknik personel taahhiltnamesi
l-
;
Ingaat Muhendisi
$anliye $efi
doir taahhtltname verilecektir'
Yukanda beliftilen teknik personelin bulundurulrce$na
Sdzle$me sa{haslnda noter onaylt trahhlltname verilecektir'
4,2.3. I\{akine ve
CNSI
Paletli Kanal
difer ekipmana iligkin belgelcr:
ADEDI
KazrYrcr
ILAPASITESI
1 adet
lstekli yapr araglan
Istekli yapr araglanm kendi mah olmak ya da kiralamak suretiyle temin edebilir'
igin Yapr Araglan Taahhi,lrnamesi verecektir,
benzer
4.3. Bu ihalede benzer ig olarak, Yaprm igi ihalesinde i9 deneyim belgeleri delerlendirilirken
i$i olaCakttr.
ig olarak igme suyu yaprmr lgme Suyu Kanal yapmt ve igme suyu depo onanm
rt.4 Teklif edilen bedelin % lo'undan az olmamak tlzere, istekli tarafindan belirlenecek tutarda
kedisini ya
bankalar nezdinde ki kullanrlmamrg nakit laedisini veya kullamlmaml$ Ieminat mektubu
belgelor,
da serbest mevduatrm gdsterir yerli veya yabancr bankalardan ahnaoak
5, lhaleye sadece
yerli istekliler katllabilecekir.
6. Teklifler ihalede belirtilen saate kadar srra numarah ahndrlar kargrh$nda komisyon ba$kanltErna
teslim edilir. Bu saatten sonra vErilen teklifler kabul edilmez ve aqrlmaksrzrn iade edilir. Alndr
nurnarasl zarfin itzerine yazrlu teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tUzel kiqilerde temsilen
ile veya iadeli taahhtitlil teklif
S,erkili kigiler tarafindan komisyon bagkantrgna verilir.
verilemez. Ve bu qekilde g6nderilen teklifler de[erlendirmeye a]rnmaz'
Posta
7. istekliter rckliflerini, her bir i9 kaleminin miktan ile bu iq kalcmleri igin teklif edilen birim
fiyarlann garprmr sonuau bulunan toplam bedel uzrrinden vereoektir. Ihale sonucu, tlzerine ihale
E6 VIAVS
NVHVqEV
'ONIUSISI IZVA
,59E1TZ8TFB
9A|Sr
nraz /@r
/9t
garptmt
kalemleri igin teklif edilen birim fiyatlann
yapllaistekliyle her i9 kaleminin miktarr ile i9
teklifbirim fiyat sdzleqme imzalaracaktrr'
sonucu bulunau toplam bedel itzerinden
kabul edilecektir.)
l0.Verilentek]ifleringegolliksiiresi,ihgletadhindenitibarenenaz30(otuz)tflkvimgtlno
olmahdrr.
11 KonsorsiYum olarak
TL
dtffme Btulik Ba$kanhlr gdriltcbilir ve 500'00
teklif verecek olanlann' ihale dokiirrlarunt satul
Mer
kargrh$ aynL adresten
12. Ihale dokiimam
almalart zorunludur.
l3-Birli$miz i'haleyi yaprp yapmamakta
14. Yaprlacak ihale 4734 sayrh
Kamu
K0ylere llizrne
Sdzlegmeleri
Ancak 5355
uslarda 4734
Sayrh Devlet
kaaununa tabi defildir.
sayh kanunun ek-2 madalesi uyannca yasak
sayrh Kamu lhale Kanunu ile +iis Soy't' I(u*u
Ihalo Kanunrrnda belirtiler hiikiimler uygularur'
fiiI
I
ILANEN DUYURLILUR
Merkez IIge KIIGB BaSkanhPt
i'B vlAVS
NVHVOdV.
OI^IIUfISIIZVA
r 69E T rZ81t
A
98
:9I t I6E,/81/9I
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
267 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content