close

Enter

Log in using OpenID

Eki buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz

embedDownload
GÜMRÜK SİRKÜLERİ
Sayı: 2014/119
Tarih: 16/12/2014
Ref : 6/119
Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ’NDE (İHRACAT: 2006/12)
DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
16/12/2014 tarihli ve 29207 sayılı Resmi Gazete’de (İhracat: 2006/12 Sayılı)
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/9)
yayımlanmıştır.
Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tebliğ, 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’de değişiklik yapmıştır.
Yapılan değişiklikler kıyaslamalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Değişiklik Yapılan
Madde
3/1-pp (Ekleme)
37/1-a
38/11 Hariç
Tebliğ’in Tamamı
38/11 Hariç
Tebliğ’in Tamamı
38/11 Hariç
Tebliğ’in Tamamı
Değişiklik Öncesi
-
a) Dahilde işleme izin belgesi ihracat
taahhüdünü kapatmak için en geç belge
süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde,
elektronik ortamda ve aynı zamanda ek-3’te
belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte belge
sahibi firmanın üyesi bulunduğu ihracatçı
birlikleri genel sekreterliğine (belge sahibi
firmanın birden fazla ihracatçı birlikleri genel
sekreterliğine üyeliğinin söz konusu olması
durumunda ise, ek-10’da yer alan ve her bir
ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin
taahhüt kapatma işlemi açısından yetkili
olduğu belirtilen sektörler dikkate alınarak
belge sahibi firmanın elektronik ortamda
tercih ettiği ihracatçı birlikleri genel
sekreterliğine),
ihracatçı birliği genel sekreterliğince
Değişiklik Sonrası
pp) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra
Teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü,
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu
Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü,
Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz
Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge
Müdürlüğü,
Güneydoğu
Anadolu
Bölge
Müdürlüğü’nü,
a) Dahilde işleme izin belgesi ihracat
taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi
sonundan itibaren üç ay içerisinde, elektronik
ortamda ve aynı zamanda Ek-3’te belirtilen bilgi ve
belgelerle birlikte Bakanlıkça (İhracat Genel
Müdürlüğü) belirlenen ilgili bölge müdürlüğüne,
bölge müdürlüğünce
ihracatçı birlikleri genel sekreterliği
bölge müdürlüğü
ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine
bölge müdürlüğüne
38/11 Hariç
Tebliğ’in Tamamı
ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince
bölge müdürlüğünce
38/11 Hariç
Tebliğ’in Tamamı
38/11 Hariç
Tebliğ’in Tamamı
ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden
bölge müdürlüğünden
ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin
bölge müdürlüğünün
38/11 Hariç
Tebliğ’in Tamamı
ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri
bölge müdürlükleri
38/11 Hariç
Tebliğ’in Tamamı
38/11 Hariç
Tebliğ’in Tamamı
38/11 Hariç
Tebliğ’in Tamamı
ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine
bölge müdürlüklerine
ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince
bölge müdürlüklerince
ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin
bölge müdürlüklerinin
Ek 10
Tebliğ’in 10 numaralı eki yürürlükten kaldırılmıştır.
Yapılan değişikliklerle, ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin konuya ilişkin
görev ve yetkileri 01/01/2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı’nda yer alan bölge
müdürlüklerine geçecektir.
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Ek 1: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (İhracat: 2014/9)
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanımıza yazabilirsiniz.
Cahit YERCİ
Yeminli Mali Müşavir
Kaliteden Sorumlu Ortak
[email protected]
2
Ek 1:
Ekonomi Bakanlığından:
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(İHRACAT: 2014/9)
MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği
(İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“pp) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı
Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge
Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge
Müdürlüğünü,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren üç ay
içerisinde, elektronik ortamda ve aynı zamanda Ek-3’te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlıkça (İhracat Genel
Müdürlüğü) belirlenen ilgili bölge müdürlüğüne,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğde (38 inci maddenin on birinci fıkrası hariç) yer alan;
a) “ihracatçı birliği genel sekreterliğince” ibaresi “bölge müdürlüğünce” şeklinde,
b) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliği” ibareleri “bölge müdürlüğü” şeklinde,
c) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine” ibareleri “bölge müdürlüğüne” şeklinde,
ç) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince” ibareleri “bölge müdürlüğünce” şeklinde,
d) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden” ibareleri “bölge müdürlüğünden” şeklinde,
e) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin” ibareleri “bölge müdürlüğünün” şeklinde,
f) “ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri” ibareleri “bölge müdürlükleri” şeklinde,
g) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine” ibaresi “bölge müdürlüklerine” şeklinde,
ğ) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince” ibareleri “bölge müdürlüklerince” şeklinde,
h) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin” ibaresi “bölge müdürlüklerinin” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-10’u yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
12345678910-
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
20/12/2006
26382
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
25/7/2007
26593
30/5/2008
26891
14/8/2008
26967
24/12/2008
27090
1/7/2009
27275
6/8/2009
27311
18/9/2009
27353
2/4/2010
27540
25/6/2010
27622
15/10/2010
27730
3
1112131415161718-
10/11/2010
12/3/2011
17/5/2011
10/12/2011
29/12/2011
7/1/2013
9/10/2013
1/10/2014
27755
27872
27937
28138
28157
28521
28790
29136
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
360 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content