close

Enter

Log in using OpenID

ottoxwtnnt - ogrenciisleri

embedDownload
lrilli
T.C.
nGiriu
BAKANLIGI
JW ROBERT COLLEGE AKADEMI
ottoxwtnnt
SAYI
23.09.20r4
:0117/5758
Kampanyasr
KONU : Elitim
T.C.
ANKARA UNIVNNSITNSi
TIP FAKULTESi DEKANLIGINA
DeIerli iiniversite Qahganlarr;
Jw
ROBERT COLLEGE AKADEMi
Bagkent Ankara'da hizmete baglamryttr.
DiL OKULLARI, istanbul'dan sonra
Agrllgrmua iizel siz deperfi i)niversite ga1ganlal ve birinci derece yalanlarl
kampanyamzdan faydalanabilirler.
ingilizce, Arapga, Rusga, ispanyolca, Franszca efiitimlerimiz kurum
gahqanlannza 6zel Yo 80 indirimlidir.
Kampanya Kontenjanlarrmu kurumunuza 6zel 200 kigi ile smtrltdlr.
Bilgilerinizi ve kampanyamrzrn personelinize ve iilrencilerinize duyurulmast
hususunda gerelini saygrlarrmla aIz ederim.
Abdullah
6lcuznf
Not: ilkokul ve Ortaokul ii[rencileri igin Tiirkge, Matematik, Fen Elitimlerimiz
kampanya kapsamrnda indirimlidir.
izmir-l. Cadde Ihlamur Sokak Tiryaki ig Merkezi. No:S Kat : 5 Krzrlay/ANKARA
Tel: 0312 -419 32 82--419 32 80 www.jwrobertcollege.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
26 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content