close

Enter

Log in using OpenID

...oei"ti-

embedDownload
)J^,
't,
lrilli
qy,
T.C.
r{, er. ?c/6'
n6lriu slKANr,rdr
Rehberlik ve Denetlm Bapknnhg
(ldeme ve Delerlendirme Dalre Balkanh&)
Sap
: 63055260n 8.99n994524
Konu: Denetim ve planlama Modiilii
Mevcut Denetim Verileri Girigi
r8/03t20t5
DAGITIM YERLERiNE
/\
. - , Bagkanlllrmrzca denetim sonucunda erde
edilen verilerin izlenmesi ve
...oei"tideferlendirilnesihazrrlanrnakta
otun
ue planlama,, modiilii
1-acryla
tamamlanmcaya kadar, okul ve kururir denetimleri
sonucunda ct"enteiecJ orari-glnrr
denetim raporlanmn
hazrlanmasna devam edilecektir.
18/03/2015 tarihinden itibaren mevcut .fretim ylrr
sonuna kadar denetlenecek olan
#=*
dotrultusunda veri giriginin yaprlmasrntn
sagtan-asri"r".*a" gerelini rica ederim.
AfifALA
Bakan a.
Rehberlik ve Denetim Bagkanr
^
Ek: Yazr(l sayfa)
Datrnm:
Gereli;
B Plam
M.E.B. Rehbcrtit vc Deoaim Baskralh
No.9E 06648 s"I-|,U";TANKARA
13Fk
9to:
treIlloall Ag: www.oeb.gov.tr
o:po8ta: [email protected]€b.gov.tr
Bu cv.ak g0wnli
etlkronit irza lo l.zaf
Tel:(o 312) 4252757
Fsks; (0 3t2) 419t324
:{
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
31 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content