close

Enter

Log in using OpenID

ANADoLU Uxivnnsirpsi nprrOnruGu

embedDownload
T.C.
ANADoLU Uxivnnsirpsi
Sayr
Konu
nprrOnruGu
Personel Dairesi Baqkanhpr
1o2-L
:56922573-900:OYP Yazrqmalar Hk.
Tarih:\3#o212015
Ogretim Uyesi Yetiqtirme Programr (OYP) kapsamrnda254T sayrh Kanunun 33. ve 35.
maddeleri uyarmca Universitemize atananAraqtrrma Gdrevlileri ile ilgiti yaprlacak olan her ttirlii
yazl$mamn, birimlerince Oyp Kurum Koordinatdrltiliine gdnderilmesi gerekmektedir.
Oyp furum Koordinat<irlti[iince gerekli iglem veya gdriigler belirlendikten sonra ilgili
Araqtrrma Gdrevlisinin yazrsr Personel Dairesi Baqkanh[rna grinderilecektir.
Bilgilerinizi, yazrgmalann bu gergevede yiiriitiilmesi konusunda gerelini rica ederim.
DAGITIM:
-Tiim Birimler
Anadolu Universitesi Personel Dairesi Baqkanhlr Yunusemre Kampiisii 26470 ESKI$EHIR
Tel: +90.222.335 05 80/1059 Faks: +90.222.335 36 16
e-posta: [email protected] Elektronik AS: http ://www.anadolu.edu.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
359 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content