close

Enter

Log in using OpenID

6111 SAYILI AF YASASI - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

embedDownload
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
6569 SAYILI YASA UYGULAMA ESASLARI
1 . Başvuru Tarihleri
1.1. 2014-2015 Bahar Yarıyılında öğrenime başlamak isteyenler için
Son Başvuru Tarihi : 23 Ocak 2015
2015-2016 Güz Yarıyılında öğrenime başlamak isteyenler için
Son Başvuru Tarihi : 27 Nisan 2015
1.2. Askerlik görevini yapmakta olanlar terhis tarihinden itibaren 2 ay içinde başvururlar.
1.3. Başvurular ilişik kesilen ilgili birime yapılır.
2. Yasasının Kapsamı
2.1.26.11.2014 tarihinden önce Terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple
olursa olsun;
2.1.1. Önlisans/lisans/lisansüstü programlardan ilişiği kesilenler,
2.1.2. Tıpta Uzmanlık/ Lisansüstü Bilimsel Hazırlık/Yabancı Dil Hazırlık/DGS
İntibak Programı/ Lisans Tamamlama Programından ilişiği kesilenler,
2.2. Uludağ Üniversitesini kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar,
2.3. Yurt dışındaki üniversitelerden UÜ’ye yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri
iptal edilenler,
2.4.Lisans eğitimini yarıda bırakarak Önlisans diploması alanlar,
2.5.Kapanan bölüm/programlardan kaydı silinenler,
2.6.Öğrenimine devam eden ancak azami öğrenim süresini doldurması sebebiyle ilişiği
kesilenler.
3. 6569 Sayılı Kanunun Sağladığı Haklardan Yararlandırma
3.1.İntibakı yapılacak öğrencilerin başvuru tarihlerine göre 2014-2015 Eğitim-Öğretim
yılı Bahar / 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında öğretime başlatılması.
4. Öğrencilik Statüsünün Kazandırılması
4.1.Öğrencilik statüsü verilen tüm öğrenciler katkı payları/öğrenim ücretlerini
yatırdıktan sonra eğitime başlatılır,
4.2. Lisans/Önlisans öğrenimini tamamlamadan ilişiği kesilenlerin, Lise diplomalarının
aslını ilişiği kesildiği birime teslim ettiği takdirde intibakları yapılır,
4.3.Lisans öğrenimini tamamlamadan önlisans diploması alanların, önlisans
diplomasının aslını ilişiğinin kesildiği birime teslim ettiği takdirde lisans eğitimine
intibakları yapılır,
4.4.Lisansüstü programlara başvuranlardan daha önceki yıllarda kayıt yaptırmış fakat
yabancı dil sınavından başarılı olduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmediği için kayıtları
silinenlerin “geçerlilik süresi içerisinde” olan yabancı dil belgesini 09 Şubat 2015
tarihine kadar getirenler 2014-2015 Bahar/ 04 Eylül 2015 tarihine kadar getirenler
2015-2016 Güz Yarıyılına kayıtları yapılır,
4.5.Kanun kapsamında azami öğrenim sürelerini dolduran öğrenciler aşağıda belirtilen
öğrencilik haklarından yararlanmazlar
- Öğrenci değişim programları,
- Askerlik tecili(1111 sayılı kanun uyarınca tecil işlemleri yapılır),
- Sağlık hizmetleri,
- Burs ve benzeri hizmetler,
- Yatay geçiş,
2.6. Af kanunu kapsamındaki öğrencilerin kesin kayıt işlemleri ilgili yarıyılın kayıt yenileme
tarihleri arasında ders seçme ve katkı payı/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra kesinleşecektir.
5. Af Kanununun Uygulanması
5.1. Öğrencilik statüsü verilen tüm öğrencilerin ilgili bölüm/programa intibakları
yapılır,
5.2.Müfredat değişikliği muafiyet/muadelet işlemleri ilgili yönetim kurullarınca yapılır,
5.3. Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin kredilerinin
intibakının sağlanması; ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden
kazanılmış yeterliklerin tanınması; farklı diploma programlarından, yandal/çift
anadal programlarından bazı derslerin alınmasına ilişkin hususlar ilgili birimlerin
Yönetim Kurulları tarafından belirlenir,
5.4. Daha önce kayıtlı olduğu programdaki toplam kredi yükünü ve mezuniyet için
gerekli şartları yerine getiren öğrencilerin mezuniyetleri sağlanır,
5.5.Öğrenciye daha önce UÜ’de geçirdiği süre dahil edilerek belirlenen Öğrenci
Numarası verilerek Öğrenci Otomasyon sistemine dahil edilir,
5.6.Lisans eğitimi sırasında ilişiği kesilenlerden veya mezun olanlardan pedagojik
formasyon derslerinden başarısız olan veya hiç alamayanların bu dersleri
değerlendirmeye alınmaz,
5.7.Af kanunu kapsamında intibakı yapılan öğrencilere yürürlükteki Kanun/Yönetmelik
ve Yönerge hükümleri uygulanır,
6. Kapanan Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları:
6.1.Kuruluş tarihinden itibaren eski kurumlardan kayıtları silinenlerin aşağıda belirtilen
şekilde işlemleri yürütülür;
6.1.1. Bursa Yüksek Öğretmen Okulu, Bursa Yabancı Diller Yüksek Okulu, Bursa
Eğitim Enstitüsü, Bursa Eğitim Yüksekokulu öğrencilerine ilişkin işlemlerin
Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunca,
6.1.2. Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Bursa İktisadi ve
Ticari İlimler Akademisi ile Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulu
İşletme Bölümü öğrencilerine ilişkin işlemlerin, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Yönetim Kurulunca,
6.1.3. Bursa Yüksek İslam Enstitüsü ile İlahiyat Meslek Yüksekokulu öğrencilerine
ilişkin işlemlerin İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunca,
6.1.4. Bursa Üniversitesi Makine Fakültesi ve Elektrik Fakültesi öğrencilerine ilişkin
işlemlerin Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunca,
6.1.5. Bursa Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ilişkin işlemlerin; Teknik Programlar
öğrencisi ise Teknik Bilimler MYO, Sosyal Programlar öğrencisi ise Sosyal
Bilimler MYO Yönetim Kurullarınca,
6.1.6. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerine ilişkin işlemlerin; Mühendislik
programları öğrencisi ise Mühendislik Fakültesi, Mimarlık öğrencisi ise
Mimarlık Fakültesi yönetim Kurullarınca,
6.1.7. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencilerine ilişkin işlemlerin Spor
Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurullarınca,
6.2. Yukarıda belirtilenlerin dışındaki Bölüm/Programlardan kayıtları silinenlerin en
yakın bölüm/programlara intibakları yapılır. Yakın programın olmaması halinde
öğrencilerden bölüm/programın bulunduğu üniversitelere geçebilmesine ilişkin 3
tercih alınarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazılır.
7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararı’nın
7.1. “A – 2547 Sayılı Kanun Geçici Madde 58 (6111 S.K./173.MD) başlığı A – c) Diğer
Hususlar bölümünün 15.maddesinin
(b) bendinde belirtilen yatay geçiş
kontenjanlarının;
“geçmek istenen sınıfın öğrenci mevcudu 50’ye kadar olanlarda 2,
51-100’e kadar olanlarda 3,
101-150’ye kadar olanlarda 4,
151 ve üstü olanlarda 5 olarak belirlenmesi,
5.2. Başvurular en yüksek taban puandan başlanarak kontenjan dahilinde sıralanır.
5.3. Başvuru ve kabul işlemleri ilgili birimlerin yönetim kurullarının yetkisindedir. 23
Ocak 2015 tarihinden sonra yapılan başvurular bir sonraki yarıyıl için değerlendirilir.
8. Yukarıda belirtilen hükümlere ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan aksi bir
karar bildirildiği takdirde gerekli düzenleme Üniversite Senatosu tarafından yapılacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
151 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content