close

Enter

Log in using OpenID

ELKON BURS TAHSİSİ KRİTERLERİ

embedDownload
ELKON BURS TAHSİSİ KRİTERLERİ
1-GENEL ANLAYIŞ VE KURALLAR
Elkon Yönetim Kurulu’nca verilecek burslar aşağıdaki ilkelere göre düzenlenmiştir.
a) Elkon bursundan , Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki okullarda okuyan
öğrenciler faydalanabilirler.
b) Bursiyer adayı 25 yaşından büyük olmamalıdır.
c) Elkon bursiyerleri aynı zamanda başka bir özel kurum ya da kuruluştan burs
alamazlar. Elkon bursunun tahsis edilmesinden sonra bursiyerin herhangi bir
kurumdan bursu çıkması durumunda , Bursiyer bu kurumu ve burs miktarını Elkon’a
bildirmekle yükümlüdür.
d) Burs alabilmek için ;
d/a) Başvuru sahibinin velilerinin toplam aylık gelirlerinin brüt 4.500.-TL veya altında
olması şartı aranır.(Bu meblağ 2 yılda bir revize edilir.)
d/b) Aile gelir kriterine uyan öğrencinin , Türkiye genelinde sınav sıralaması /
mezuniyet notu değerlendirmeye alınır. ( 1.sınıf öğrencileri için geçerli kriter )
d/c) Hazırlık sınıfı öğrencisi ise üniversite giriş başarı sırası ve olduğu bölümde kaç kişi
olduğu ve kaçıncı sıradan girdiği belgelendirilecektir.
e) 1.sınıf ve üstü öğrencilerin not ortalamasının
2,5 ‘un üstünde olması
gerekmektedir.(transkript ile belgelenecektir)
f) Burs için başvuru zamanı Eylül ayıdır. Başvuru dönemi , üniversite giriş sınav
sonuçlarının ve okulların açılış zamanlarına göre değişebilir.
g) Ödemeler , Elkon ‘un belirlediği ödeme planına uygun olarak , bursiyerin adına açılan
bir banka hesabına , burs aldığı eğitim yılının Ekim – Haziran ayları arasında 9 ay
boyunca yatırılır.
2-BURS TAHSİS KRİTERLERİ
Kurumumuzun amacı , öğrenciyi okumakta olduğu akademik birime ilk girdiği seneden
mezun edinceye kadar desteklemektir. Bu nedenle başvurularda öncelik , o akademik birimi
yeni kazanan öğrencilerdedir. Yeni kazanan öğrenciler , okullarını kazandıkları sınav
sonucuyla ( ÖSS , DGS ) değerlendirmeye alınır.
Kontenjan kalması halinde , öğrenimine halihazırda devam eden ‘ara sınıflara ‘ burs
tahsisinde , öğrencilerin okumakta oldukları okulları kazandıkları yılın ÖSS sıralaması ile
okumuş oldukları sınıfın not çizelgesi baz alınır.
Yükseköğretim Burs Tahsisi
Üniversite
Dört yıllık üniversite eğitim bursu için 15 kişilik kontenjan ayrılmıştır.

a)
b)
c)
Üniversite bursu tahsisinde ;
Velilerin aylık toplam geliri
Yeni kazanan öğrenciler için ÖSS Türkiye sıralaması,
Ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde , hem okulu kazandıkları yılki
ÖSS Türkiye sıralamaları, hem de son eğitim yılının yılsonu not ortalaması
değerlendirmede baz alınır.

Mühendislik Fakülteleri dışındaki başvurular kabul edilmez.
3-BURSUN DEVAMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR
a) Öğrencilerin zorunlu ya da seçmeli hiçbir dersten kalmamaları , ayrıca bursların
devamı için ; lisans öğrencilerinin 4 üzerinden 2,5’ten az olmaması gerekmektedir.
b) Hazırlık okuyan öğrenciler için , puan başarısı aranmamakta , bu öğrencilerin
okumakta oldukları okulların vermiş oldukları geçer not yeterli sayılmaktadır.
c) Her yıl 1.ara ve 2.dönem sonunda evraklarını göndererek kaydını yenilemek
bursiyerlerin sorumluluğundadır. Bursa dair her türlü bilgi ilgili kurumlara, kurum dışı
müracatlarda öğrenciye e-posta yoluyla ulaştırılır, bu nedenle Elkon burs komitesine
verilen bilginin doğruluğu ve güncelliği büyük önem taşımakta olup ; zamanında
başvurusunu yenilemeyen öğrenci burs hakkını tamamen kaybeder.
d) Yaz döneminde 1 ay staj yapma zorunluluğu vardır. Bursiyere staj yaptığı dönemin
staj ücreti ödenir.
4-BURSUN İPTALİ
Bursiyerlerden ,
a) Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir üst sınıfa geçtiklerini gösterir
belgeyi kayıt yenileme süresi içinde Elkon Burs Komitesine getirmeyen,
b) Okulu bırakan ya da okulla ilişiği kesilenlerin veya Yönetim Kurulu’nun iznini almadan
öğrenim dalını veya okulunu değiştiren,
c) Elkon ‘dan burs aldığı sürece bir başka özel ya da kuruluştan burs öğrenim kredisi
alan,
d) Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli
menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili
organlarının kararı veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanları ile sabit olan ,
e) Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkum
olanların , öğretim kurumları yönetimince ’sürekli çıkarma’ cezası verilen ,
f) Her ne sebeple olursa olsun Elkon Burs Komitesi’ne yanlış beyanda bulunanların
bursları kesilir.
İstisnai durumlarda bursun devamı ya da kesilmesine Yönetim Kurulu Başkanı’nın
başkanlığında toplanacak olan Burs Komitesi karar verir. Bu komitenin kararları
kesindir. Burs komitesi , konu hakkında en yakın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Yönetim Kurulu’na bilgi verir.
Yönetim kurulu başkanının başkanlığında toplanacak olan Burs Komitesi’nce haksız
olarak alındığı anlaşılan ve kesilmesine karar verilen burs miktarının tamamının
kanuni faizi ile birlikte bursiyer tarafından Elkon ‘a geri ödemesi sağlanır.
5-BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Bursiyer , her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek
sorumluluğundadır.
b) Bursiyer , Elkon grup şirketlerinin birinde , eğitimi süresince yaz dönemlerinde 1 ay
süre ile ücret karşılığında staj yapmakla yükümlüdür.
c) Bursiyer tahsilini bitirdiğinde , durumu en geç bir ay içinde Elkon Burs Komitesi’ne
bildirmeye , diploma/mezuniyet belgesini bu komiteye ibraz etmeye mecburdur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
359 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content