close

Enter

Log in using OpenID

9 Aylık Ara Dönem Yasal Faaliyet Raporu

embedDownload
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sayfa No: 1
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
a) Raporun Dönemi
: 01.01.2014-30.09.2014
b) Ortaklığın Unvanı
: PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çıkarılmış Sermayesi
: 12.789.345,27 TL.
Kayıtlı Sermayesi
: 50.000.000,00 TL
c) Yönetim Kurulu Üyeleri:
Adı Soyadı
EMİNE FEYHAN YAŞAR
İDİL YİĞİTBAŞI
TURHAN TALU
ATİLA SEZGİN
YILMAZ GÖKOĞLU
MEHMET AKTAŞ
ZEKİ ILGAZ
Unvanı
BAŞKAN
BAŞKAN VEKİLİ
ÜYE (BAĞIMSIZ)
ÜYE (BAĞIMSIZ)
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Görev Süreleri
27.03.2014 – 1 YIL
27.03.2014 – 1 YIL
27.03.2014 – 1 YIL
27.03.2014 – 1 YIL
27.03.2014 – 1 YIL
27.03.2014 – 1 YIL
27.03.2014 – 1 YIL
Yetki Sınırları
Gerek Yönetim Kurulu Başkanı ve gerekse Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret
Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Esas Sözleşmemizin 12. ve 13. maddelerinde belirlenen
yetkileri haizdirler.
Denetimden Sorumlu Komite:
Denetimden Sorumlu Komite üyelerimiz Sn. Atila SEZGİN ve Sn. Turhan TALU’dur.
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerimiz Sn. Atila SEZGİN, Sn. Turhan TALU, Sn. Zeki
ILGAZ ve Onur ÖZTÜRK’tür.
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerimiz Sn. Turhan TALU, Sn. Atila SEZGİN ve Sn.
Zeki ILGAZ’dır.
d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:
Şirketimizin 2014 yılı ilk dokuz aylık dönemi içinde esas sözleşme değişikliği
yapılmamıştır.
e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:
Şirketimizin 30.09.2014 tarihi itibariyle çıkarılmış sermayesi 12.789.345,27 TL olup beheri
1 Kuruş nominal değerde 1.278.934.527 adet hamiline paya bölünmüştür.
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sayfa No: 2
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
f) Yatırımlar :
01.01.2014-30.09.2014 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;
Arazi, Yeraltı, Yerüstü Düzenleri ve Binalar 1.822.670 TL., Makine ve Tesisler
1.106.233 TL., Demirbaşlar 2.537.796 TL. olmak üzere toplam 5.466.699 TL.’dır.
g) Şirketin 2014 Yılının İlk Dokuz Aylık Faaliyetleri :
Pınar Su 2014 yılının ilk dokuz aylık döneminde hedefleri doğrultusunda bir mali
performans sergilerken ciro bazında büyümesini sürdürmüştür. 2014 yılı ilk dokuz aylık
sonuçlarına göre, Şirketimizin net satış gelirleri 2013 yılının aynı dönemine göre % 16,1
artarak 107 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
h) Üretim :
ÜRETİMLER (TON)
PET ŞİŞE
CAM ŞİŞE
19 LT. PC DAMACANA
TOPLAM
i)
30.09.2014
250.361
3.818
155.935
30.09.2013
216.309
3.314
162.889
410.114
382.512
Satışlar :
SATIŞLAR (TON)
PET ŞİŞE
CAM ŞİŞE
19 LT. PC DAMACANA
TOPLAM
30.09.2014
249.325
7.979
155.967
30.09.2013
220.868
3.440
162.893
413.271
387.201
Şirketimiz 2014 yılının ilk dokuz aylık döneminde yurtdışına 4.687.146 USD.’lık ihracat
gerçekleştirmiştir.
j)
Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :
Şirketin 30 Eylül 2014 tarihli mali tabloları SPK tarafından yayımlanan Seri II, No:14.1
“Sermaye Piyasası’nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” tebliğine uygun
olarak hazırlanmış ve faaliyet raporunun içinde yer almıştır.
Mali duruma ait son iki yılın başlıca rasyoları ise şöyledir;
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)
Toplam Borçlar / Öz Sermaye (%)
Cari Aktifler / Cari Pasifler
Brüt Kar Marjı (%)
2014
54,99
122,19
0,93
43,69
2013
43,86
78,12
0,81
43,14
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sayfa No: 3
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
k) Ortaklığın Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:
İşletmenin finansman kaynakları Şirket’in özsermayesi ve kullandığı kredilerinden
oluşmaktadır. Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz
kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz
kalmaktadır. Şirket’in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine
odaklanmakta olup, Şirket’in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en
aza indirgenmesini amaçlamıştır.
l)
Personel:
2013 yılı sonunda ortalama 430 kişi olan personel sayısı, 2014 yılının ilk dokuz aylık
döneminde 469 kişi olarak gerçekleşmiştir.
m) Üst Yönetim:
Hüseyin Karamehmetoğlu
Emin Ağa Türkmen
Onur Öztürk
Genel Müdür
Satış Direktörü
Mali İşler ve Finans Müdürü
n) Bağışlar :
Şirketimizin 2014 yılının ilk dokuz aylık dönemi içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı
bağışlar toplamı 55.345 TL.dır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
202 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content