close

Enter

Log in using OpenID

2014-3 Aylık Ara Dönem Yasal Faaliyet Raporu

embedDownload
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sayfa No: 1
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
a) Raporun Dönemi
: 01.01.2014-31.03.2014
b) Ortaklığın Unvanı
: PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çıkarılmış Sermayesi
: 12.789.345,27 TL.
Kayıtlı Sermayesi
: 50.000.000,00 TL
c) Yönetim Kurulu Üyeleri:
Adı Soyadı
EMİNE FEYHAN YAŞAR
İDİL YİĞİTBAŞI
TURHAN TALU
ATİLA SEZGİN
YILMAZ GÖKOĞLU
MEHMET AKTAŞ
ZEKİ ILGAZ
Unvanı
BAŞKAN
BAŞKAN VEKİLİ
ÜYE (BAĞIMSIZ)
ÜYE (BAĞIMSIZ)
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Görev Süreleri
27.03.2014 – 1 YIL
27.03.2014 – 1 YIL
27.03.2014 – 1 YIL
27.03.2014 – 1 YIL
27.03.2014 – 1 YIL
27.03.2014 – 1 YIL
27.03.2014 – 1 YIL
Yetki Sınırları
Gerek Yönetim Kurulu Başkanı ve gerekse Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret
Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Esas Sözleşmemizin 12. ve 13. maddelerinde belirlenen
yetkileri haizdirler.
Denetimden Sorumlu Komite:
Denetimden Sorumlu Komite üyelerimiz Sn. Atila SEZGİN ve Sn. Turhan TALU’dur.
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerimiz Sn. Atila SEZGİN, Sn. Turhan TALU, ve Sn. Zeki
ILGAZ’dır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerimiz Sn. Turhan TALU, Sn. Atila SEZGİN ve Sn.
Zeki ILGAZ’dır.
d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:
Şirketimizin 2014 yılı ilk üç aylık dönemi içinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.
e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:
Şirketimizin 31.03.2014 tarihi itibariyle çıkarılmış sermayesi 12.789.345,27 TL olup beheri
1 Kuruş nominal değerde 1.278.934.527 adet hamiline paya bölünmüştür.
f) Yatırımlar :
01.01.2014-31.03.2014 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;
Arazi, Yeraltı, Yerüstü Düzenleri ve Binalar 72.670 TL., Makine ve Tesisler 163.542
TL., Demirbaşlar 561.450 TL. olmak üzere toplam 797.662 TL.’dır.
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sayfa No: 2
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
g) Şirketin 2014 Yılının İlk Üç Ayındaki Faaliyetleri :
Pınar Su 2014 yılının ilk üç aylık döneminde hedefleri doğrultusunda bir mali performans
sergilerken ciro bazında büyümesini sürdürmüştür. 2014 yılı ilk üç aylık sonuçlarına göre,
Şirketimizin net satış gelirleri 2013 yılının aynı dönemine göre % 20 artarak 29 milyon TL
olarak gerçekleşmiştir.
h) Üretim :
ÜRETİMLER (TON)
PET ŞİŞE
CAM ŞİŞE
19 LT. PC DAMACANA
TOPLAM
i)
31.03.2013
62.110
771
47.219
111.623
110.100
Satışlar :
SATIŞLAR (TON)
PET ŞİŞE
CAM ŞİŞE
19 LT. PC DAMACANA
TOPLAM
Şirketimiz 2014 yılının ilk üç
gerçekleştirmiştir.
j)
31.03.2014
64.982
1.006
45.635
31.03.2014
69.377
883
45.795
31.03.2013
56.341
757
47.159
116.055
104.257
aylık döneminde
yurtdışına 1.392.850 USD.’lık ihracat
Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :
Şirketin 31 Mart 2014 tarihinde sona eren yıla ilişkin mali tabloları SPK tarafından
yayımlanan Seri II, No:14.1 “Sermaye Piyasası’nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği” tebliğine uygun olarak hazırlanmış ve faaliyet raporunun içinde yer almıştır.
Mali duruma ait son iki yılın başlıca rasyoları ise şöyledir;
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)
Toplam Borçlar / Öz Sermaye (%)
Cari Aktifler / Cari Pasifler
Brüt Kar Marjı (%)
2014
51,34
105,51
0,81
39,42
2013
36,19
56,70
1,05
43,46
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sayfa No: 3
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
k) Ortaklığın Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:
İşletmenin finansman kaynakları Şirket’in özsermayesi ve kullandığı kredilerinden
oluşmaktadır. Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz
kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz
kalmaktadır. Şirket’in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine
odaklanmakta olup, Şirket’in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en
aza indirgenmesini amaçlamıştır.
l)
Personel:
2013 yılı sonunda ortalama 430 kişi olan personel sayısı, 2014 yılının ilk üç aylık
döneminde 428 kişi olarak gerçekleşmiştir.
m) Üst Yönetim:
Hüseyin Karamehmetoğlu
Gökhan Serdar
Emin Ağa Türkmen
Genel Müdür
Mali İşler ve Finans Direktörü
Satış Direktörü
n) Bağışlar :
Şirketimizin 2014 yılının ilk üç aylık dönemi içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı
bağışlar toplamı 15.100 TL.dır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
203 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content