close

Enter

Log in using OpenID

3 O . Y U f i f i #

embedDownload
3 O .Y U
SAYI:2014/ 143
01/ 10/ 2014
Sayın Hüseyin SÖZLÜ
Belediye Başkanı
ADANA
İlgi: 91. Yıl Cumhuriyet Koroları Konseri hk.da
2 0 0 8 y ılın d a n bu y a n a C u m h u riy e t B a y ra m ı k u tla m a la rı k a p s a m ın d a ge rçe k le ş tirm iş
o ld u ğ u m u z C u m h u riy e t K o ro su K o n s e rle rin in (*) 7 ,si,
26 E k im 2 0 1 4 P a z a r gü n ü , saat
12 :0 0 'd en itib a ren , A n k a r a A n ıtp a r k ’ta d ü zen len e cek tir.
Y in e p ro fe s y o n e l v e a m a tö r k o ro la rın , o k u lla rın , sivil to p lu m k u ru lu ş la rın ın ve
h a lk ın k a tılım ı ile d ü z e n le n e c e k 6 0 (a ltm ış) d a k ik a lık “ 91. Y ıl C u m h u riy e t K oroları
K o n s eri” n d e B e le d iy e n iz K ü ltü r v e S osyal İşler D a ire B a şk a n lığı b ü n y e s in d e y e r alan
k oro la rın , b a n d o la rın , s îz le rin , B e le d iy e n iz ç a lış a n la rın ın v e y a k ın la rın ın d a y e r a lm a sın ı
b ek liyo ru z. K o n s erin d u y u ru lm a s ı için B e le d iy e n iz e a it b illb o a rd ve a y a k lı p a n o la rın
b irlik te b e lir le y e c e ğ im iz ta rih le rd e K o n s er a fiş le rin e - a fiş le rin b e le d iy e n iz ta ra fın d a n
b a s ıla ra k - ta h sisi ve B e le d iy e n iz w e b sa yfa sın d a k o n s erin d u y u ru lm a s ı k o n u la n n d a da
k a tk ıla rın ıza ih tiy a ç b u lu n m a k ta d ır.
K o n u y u ilg ile r in iz e s a y g ıla rım ız la a r z ederiz.
A.
?
'İ fi,
fi yi f i #
TAMER LEVENT
91. YIL CUMHURİYET KOROSU DÜZENLEME KURULU a.
TOBAV GENEL BAŞKANI
(*) Cumhuriyet Korosu Konseri 2008 yılından bu yana "Cumhuriyetin Temeli Kültürdür"
temasından yola çıkarak TOBAV Koordinasyonunda, Alegria Korosu, Kavaklıderem Demeği,
Müzik Eğitimcileri Dem eği (MÜZED) ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliği ile düzenlenen,
profesyonel ve amatör koroların, okulların, sivil toplum kuruluşlarının ve halkın katılımı ile Cumhuriyet
haftasında gerçekleştirilen konserlerdir Konserlerde katılımcıların tamamı izleyici olmanın ötesinde bu
büyük koronun üyesi olarak yer almakta ve repertuar türkülerden, marşlardan oluşmaktadır.
Ek: 91. Y d Cumhuriyet Korosu Duyurusu
İLETİŞİM
ADRES
: TOBAV GENEL MERKEZ
: ESAT CAD.66/5
KÜÇÜKESAT/ANKARA
TEL
FAKS
E-POSTA
(312) 427 85 88
(312) 427 89 09
[email protected] ail.com
SAYI :2014/136
22.09.2014
M erh a b a ,
2 0 0 8 y ılın d a n bu y a n a C u m h u riy e t B a yra m ı k u tla m a la rı k a p s a m ın d a g e rç e k le ş tirm iş
o ld u ğ u m u z C u m h u riy e t K orosu K o n s e rle rin in (*) 7 .sin i, 26 E k im 2 0 1 4 P a z a r gü n ü , sa a t
1 2:00'd en itib a re n , A n k a r a A n ıtp a r k 'ta d ü zen liyo ru z.
K o ro d e rn e k le ri, o k u lla r v e sivil to p lu m k u ru lu ş la rın ın k a tılım ı ile g e rç e k le ş tirile c e k
60 (a ltm ış)
d a k ik a lık “ 91. Y ıl
C u m h u riy e t
K o ro su
K o n s e ri”
ne k a tılm a k v e siz
de C U M H U R İY E T İN T E M E L İ
K Ü L T Ü R D Ü R d e m e k is tiy o rs a n ız e k te k i b a şvu ru form u n u
d o ld u ra ra k faks v e y a e -p o s ta ile 10 E k im 2 0 1 4 ta rih in e k a d a r b iz le re u la ştıra b ilirsin iz.
S a y g ıla rım ızla .
.w
iiiAIı/vu,
TAMER LEVENT
91. YIL CUMHURİYET KOROSU DÜZENLEME KURULU a.
TOBAV GENEL BAŞKANI
(*) Cumhuriyet Korosu Konseri 2008 yılından bu yana "Cumhuriyetin Temeli Kültürdür"
temasından yola çıkarak TOBAV Koordinasyonunda, Alegría Korosu, Kavaklıderem Demeği,
Müzik Eğitimcileri Dem eği (MÖZED) ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliği ile düzenlenen,
profesyonel ve amatör koroların, okulların, sivil toplum kuruluşlarının ve halkın katılımı ile Cumhuriyet
haftasında gerçekleştirilen konserlerdir. Konserlerde katılımcıların tamamı izleyici olmanın ötesinde bu
büyük koronun üyesi olarak yer almakta ve repertuar türkülerden, marşlardan oluşmaktadır.
Ek:
1. 91. Yıl Cum huriyet Korosu Başvuru Formu
2. 91. Yıl Cum huriyet Korosu Repertuarı
İLETİŞİM
ADRES
: TO BAV GENEL MERKEZ
: ESAT CAD. 66/5
KÜÇÜKESAT/ANKARA
TEL
FAKS
E-POSTA
(312) 427 85 88
(312) 427 89 09
toba vctkkorosufaıgm a il.com
0 1 . 1 0 . 201İ* 16-.U5
K İMOEN: Fax
KİME: 90322li5i»3787
SflVFfl: 003 / 005
TOBAV
ESAT CAD. CAD. 66/5
KÜÇÜKESAT, ANKARA
Tel : 00 90 312 427 85 88
faks : 00 90 312 427 89 09
e-posta : tobavctkkorosuCagmail. com
tobav(atobavnet. org
http://www. tobavnet. org
“C U M H U R İY E T İN T E M E Lİ K Ü L T Ü R D Ü R ”
91. Y IL C U M H U R İY E T K O R O S U K O N S E R İ B A Ş V U R U F O R M U
ŞEHİR
:
KORONUN ADI
:
KORONUN ADRESİ
:
KORO ŞEFİNİN ADI
:
TELEFON NUMARASI
CEP TELEFONU
0-
FAKS NUMARASI
:
E-POSTA
:
KORO SORUMLUSUNUN ADI
:
TELEFON NUMARASI
:
CEP TELEFONU
:
FAKS NUMARASI
:
E-POSTA
KATILIMCI SAYISI
KATILIMCILARIN İSİMLERİ
±
İSTİKLÂL MARŞI
G EN ÇLİK M ARŞI
3
ÎLERÎ
4
Y Ö R Ü K ALİ
5
j ATA'M
O
CU M HU RİYET
VATAN MARŞI
Söz: Mehmet Âkif Ersoy
Müzik: Osman Zeki Üngör
Söz: Ali Ulvi Elöve
Müzik: Felix Korling (İsveç)
Uyarlama: Selim Sırrı Tarcan
Söz: Celam Emrem
Müzik: Faik Canselen
Yöresi: Aydın
Söz ve Müzik: Ziya Aydıntan
Söz ve müzik: Zati Arca
7
(Mülkiye Marşı)
Söz: Cemal Edhem (Yeşil)
Müzik: Musa Süreyya
8
A R ZU ED ERD İN İZ
Söz ve Müzik: Âşık Flüseyin Çırakm an
BAYRAĞIM
1(J ATA'M IZ (İZİN DEYİZ)
1± DUM LUPINAR
12
SİLİFKE'N İN YOĞURDU
1 3 ATATÜRKÇÜ YÜ Z
SA KA R Y A M ARŞI
15
Söz ve Müzik: Faik Canselen
Söz ve Müzik: Ziya Aydıntan
Yöresi: Silifke
Söz ve müzik: Cenan Akın
Söz:
Müzik: Ahmet Cem alettin Cinkılıç
KARAD EN İZ TÜRKÜSÜ
(Dağlar gibi dalgaları...)
1 6 BİZ ATATÜ RK G EN ÇLERİYİZ
1 7 A N K A R A TÜRKÜSÜ
lo
Söz ve Müzik: Ziya Aydıntan
İZM İR MARŞI
Yöresi: Karadeniz
Söz ve Müzik: Muammer Sun
Yöresi: Ankara
Söz: Anonim
Müzik: İzzet Flümayi Elçioğlu
Y IL M A R S I
9
Söz: Be^ et Kemal Çağlar, Faruk Nafiz Çamlıbel,
Müzik: Cemal Reşit Rey
91. YIL CUMHURİYET KOROSU REPERTUVARI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
147 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content