close

Enter

Log in using OpenID

a liqr b 5 c 0z

embedDownload
a) Kateter 3 cm uzunlu$undq olmalrdrr, Seldinger teknik 4F, 1,3 mm gaptnda olmaltdtr"
b) Kateter kullantmt strastnda kink yapmamaltdtr'
c) Uygun uzunlul< ve gaptnda guide olmaltdtr'
d) Steril olmaltdlr"
ARTERIYEL KANUL 4F 6CM
a) Kateter poliUretandan Uretilmig, vUcut rsrsrnda yumugayan, travmaya yol agmayan, distal ucu daha yumugar
bir materryelden Uretilmlg olmaltdtr.
J tipi guide wire ve ktltft, bir adet seldinger iUne' 1 adet
b) Kateter seti iginde 1 adet
bisttiri,
dil
no
1
adet
11
cc
enjel<tor,
5
iginde veya ayrr olarak) olmaltdtr.
c) Bir abe,t driz ilneli ipek 3.0 rrilin
d) Kateter 13t2 cm boyunda ve tek lil
e) tek tek steril pal<etlerde kullahtma uygun olmaltdtr.
fl'ambalairnda son kullanma tarlihi ve rre ile steril edildigi belirtilmelidir
UrUnUn Uzerinde ve/veva ambalajl 0zerinde cg !931e!i EulunacaKtlr'
Uzerinde
60
SANTML VENOZ KATATER
1 YOLLU 5 F
yumugak
a) Kateter poliilretandan Uretilnrjig, vticut rsrnda yumugayanr travmaya yol agmayan, distal ucu daha
olmaltdtr.
bir materyelden Uretilmlg
b) Katetei seti 1 adet irzerinde om igaretleri olan J tipi guido wire ve krlrft, bir adet seldinger i!ne, 1 adet
5 cc enje
Bir a"dr
Kateter
e) tek tek
0 arnbala,
dikigi (set igincie veya ayrt olarak) olmaltdtr,
ltdlr,
malldlr,
eril edildi$i belirtilmelidir.
c)
d)
SANTMLVENOZ KATATER
uzerinde
a
b
5
c
SANTML VENOZ KATATER
2 YOLLU 5 F
SANTRAL VENOZ KATATER
liqr
ti 1
,1
0z
vgr:ut rsrnda yumugayan, travmaya yol agmayan, distal ucu daha yumugaK
igaretleri olan J tipi guide wire ve krlrft, bir adet seldinger i$ne, 1 adet
dilatatOr'
60 mm cilt dikigi (set iginde veya ayrr olarak) olmaltdtr'
d) Katater 8*2 crn boyuncla ve 2 lUmenli olmaltdtr.
e) tek tek steril paketlerde kullantma uygun olmaltdtr.
f)'ambalajrnda son kullanma tqrihive ne ile steril edildl$i belirtilmelidir,
o) Ur0ntrrr Uzerincle ve/veya ambalajl 0zerinde CE igareti bulunacakttr
yumugak
a) Kateter poliltretandan ijretilmig, vUcut rsrnda yumugayan, travmaya yol agmayan, distal ucu daha
bir materyelden tiretilmig olmalldlr.
b) Katr:ter seti 1 adet Uz-erinde cm igaretleri olan J tipi guidtl wire ve krltfr, bir adet seldlnger igne' 1 adet
5 cc errjektor, 1 adet 11 no bisfUri, dilatat6r'
c) t ad6t ipek 3.0 min 60 mm, 1 adet dijz igne ipek dikig (set iginde veya ayrrca) olmaltdtr'
d) Kataterr 812 cnl boyunda ve 3 ltimenli olmaltdtr'
e) tek tell steril paketlerde kullTntma uygun olmaltdtr.
f) ambalajrnda son kullanma tarihi ve ne ile steril edildi$i belirtilmelidir'
dt UrUnUn ()zerinde ve/veva arnbalajr Uzerinde QEjle-[9ji-pu.] nale
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
112 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content