close

Enter

Log in using OpenID

20000 ADET TEK KİŞİLİK ELYAF YORGAN ALIMI JANDARMA TED

embedDownload
20000 ADET TE K KİŞİLİK ELYAF YORGAN ALIMI
JANDARM A TED.M RKZJHJĞHBORHOVAflZM İRlIClSLERj BAKAM LIĞI JAFPARM A G B f f L KOMUTANLIĞI
20.0D0 A D E T T E K K İŞ İL İK E L Y A F Y O R G A M alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 ırıcu maddesine gore a ç k hata usulü He ftate
edilecektir. İbateye iişkfn aynntıh bilgiler aşağıda yer atmaktadır
[hala Kayıt Numarası
1-idarenin
*> Adresi
: 2014/65530
JANDARMA TED.MRK.KUĞI KEMALPAŞA MAHALLESİ KEMALPAŞA CADDESİ NO-96
BORNOVA 35040 HACILARKIRIBORNOVA/İZMİR
b) Telefon va faks numarası
; 2324794505 - 2324793100
c) Bektıonik Posta A*esi
: ¡hkoml [email protected] ir
ç) İhale dokümanının görülebleceği internet’ httpsvVekap.kİfcgov.tıiEKAP/
adresi (vaısa)
2-İhale konusu mafrn
a) Niteliği türü ve madan
: 20.000 A D ET TE K K İŞİLK ELYAF YORGAN
b ) Tesfcn yeri
: JANDARMA DEPO KOMUTANLIĞI / BORNOVA i IZMİR
Ayrıntılı bilgiye EKAPTa yer alan îıa ie dokümanı içinde bulunan idaıi şartnameden ulaşılabilr
C) Teslim tarihi
TAAHHÜT KONUSU 20.000 A D ET ELYAF YORGAN SÖ ZLEŞIŞN İN MZALAN MASINI
TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN, 76 (YETIBŞBEŞ} TAKVİM GUNU IÇERİSM JE DEFATEN
TESLta EDİLECEKTİR.
3- ibatenin
b> Yapılacağı yer
; J.TED.MRK.K.UĞI BORNOVA4ZMİR
b) Tarihi ve saati
: 17.07.2014-10:00.
4. İltfeye katdabâJme şartlan ve istenflen belgeler ile yeterlik dağfirtendlrmfisinda uygulanacak kriterler
4.1. İhaleye katılma şartlan ve İstenien belgelen
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı okluğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da itgiü Esnaf ve Sanatfcartar Odası belgesi;
4.1.1.1. G erçek kişi olması halinde. İh lan veya ihate t a r fin iı içinde buhnduğu yılda kınm ış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya
da ilgiB Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtl olduğunu gösterir betge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması haJnde, ilgli mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasndan ilk itan veya irde tarihilin içinde
bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişliğin odaya kayıUı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teldif verm&ye yeflc® olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri .
4.1.2.1. Gerçek kişi ofrnası halrıde. noter tasdiki inza beyannamesi,
4.1.2^. Tüzel kçi ofcnası hainde, ifgisine göre tüzel IdşiBğn ortaklan, Oyalan veya kurucuları İs tüzel ktşiiğin yönetimindeki görevöteri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgiletti tamamının bir Ticaret Stcl Gazetesinde bulunmaması hainde, bu bigiierin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu husustan gösteren belgeler ie tüzel Idşaiğrı noter tasdikli imza sirküleri
4.1.3. Şeldi ve içeriği İdari Şartnamede belirtenin teldi mektubu.
4.1.4. ŞeMi ve içeriği idari Şartnamede beErtenen geçici teminat
4.1,5 İhaJe konusu alımın tanamı veya br kışını a l yüEdenictlere yaptınİOTiaz.
4.2 Ekonomik ve mali yeterliğe Şişkon belgeler ve txı belgelem taşıması gereken kriterler
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterfğe İSştdn kriter beEıtiknemçfr
4.3 Mesleki ve Teknik yeterliğe fiş kin belgeler ve bu belgelerin taşması gereken kriterler:
Idaıe tarafından mesleki ve teknk yeterliğe iş k il kriter belitimefruştir.,
¿.Ekonomik açıdan en avantajb tekfif sadece fiyat esasma göre beErlenecekttr
$. İhaleye sadece yedi istekliler kabiabitecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve sabn aJınması:
7.1. İhate dokümanı, idareniı adresinde gorûtetoâlır ve 6 TR Y (Türk Lirası) karadığı ¿Tedarik Merkezî KomıtenljŞ BomovaAzmir adresinden
satan alınablir.
7.2. İhaleye tekit verecek olanların ihale dokunanını satın almatan veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
■BJekifle^tate tarih ue saatİB&Jtadar İZMİR J. TEDARİK-M ERKEZLKUĞU-M UTJ İHALE KOMİSYON-BAŞKAM \Ğt (İDAffF OflREMLtSİME
TESLİM EDİLECEKTİR) atfresrte elden tesim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da ganderneaıı
0. İsteMler tekliflerini. mal kalem-kâiemleri iğin tefti? birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, fhate sonucu, üzerine hale yapılan İstekliyle her bir
mal Kalemi mktan 9e bu mat katemteri için teklif atften D ün fiyattarcn çarpımı sonucu bulunan toptam bedel üzerinden birim uyar sözceşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin iamamı için teklif verilecektir
10. Istekller teklif ettiEderi bedelin %3’feıden as olmamak Özere kendi beirJeyecekCeri tutarda geçici teminat verecekferdir
11. Verifen teEdiflerâı geçerlik sûresi, hale tartûnden rti>aren 180 (Y4JZSEKSEN) takvim günüdür
12. Konsorsiyum olarak hareye tekfif verilemez
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
40 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content