close

Enter

Log in using OpenID

2014-10 Yurtdışında Çalıştırılan Personelin

embedDownload
Sirküler Tarihi
Sirküler No
KONU
: 11.12.2014
: 2014-10
: Yurtdışında Çalıştırılan İşçilerin Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Hk.
Türk işverenlerin yurtdışında faaliyetleri 2 şekilde olabilmektedir. 1-Yurtdışında şube kuruluşu şeklinde,
2-İrtibat bürosu şeklindedir.
Şube veya irtibat bürolarında çalıştırılan kişilere yapılan ücret ödemelerinin vergisel boyutu şube veya
irtibat bürosu olmasına ve ikili anlaşmalara göre farklılık arz etmekte olup aşağıdaki gibidir;
Şube olması durumunda;
Eğer yurt dışındaki işyerinin kendi hasılatı varsa (işe ilişkin hasılat Türkiye’den fatura edilmiyor ve bu
işe ilişkin gider ve maliyetler Türkiye’de kayda alınmıyorsa), bu işyeri ilgili ülke kanunlarına göre bir
şirket şeklinde kurulmuş ise, yurt dışındaki bu işyeri tarafından yapılan ücret ödemeleri üzerinden Türk
mevzuatına göre stopaj yapılması söz konusu olmaz.
İrtibat bürosu olması durumunda;
Eğer yurt dışındaki işyerinin kendi hasılatı yoksa, yani bu işyerine ilişkin hasılat Türkiye’de gelir yazılıyor
ve masraflar Türkiye’den karşılanıp Türkiye’de gider kaydedilmekte ise, uyruğuna ve ikamet yerine
bakılmaksızın bu ofiste çalışanlara yapılan ücret ödemeleri üzerinden 193 Sayılı GVK uyarınca gelir
vergisi stopajına tabi olması gerekmektedir.
Ancak;
193 Sayılı GVK’nın 3. maddesinde; “….bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları
dolayısıyla Gelir Vergisi’ne veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkur kazanç ve iratları
üzerinden ayrıca vergilendirilmezler” hükmü uyarınca söz konusu ücret ödemeleri yabancı ülke vergi
kanunlarına göre gelir vergisi veya benzeri bir vergiye tabi tutulmakta ise, 193 Sayılı GVK’nın 3.
maddesi gereği Türkiye’de GV stopajı yapılmayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.
Anılan madde Türkiye’de ki vergilendirmeden bahsetse de yurtdışında ki işyerinde çalışan ve ücret
geliri olan yabancı uyruklu kişi içinde uygulanabileceği kanaatindeyiz. Yani yabancı uyruklu bir gerçek
kişinin yurt dışındaki bir işyerinde çalışması karşılığında Türk işverenden aldığı bu ücret için Türkiye’de
GV stopajı yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak söz konusu ücret ödemeleri üzerinden yabancı
ülke vergi kanunlarına göre gelir vergisi veya benzeri bir vergiye tabi tutulduğunu ispat eden
beyanname ve ödeme belgelerinin tevsik edici vesika olarak saklanması gerekir.
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ( ÇVÖA) açısından;
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları bilindiği gibi hükümranlık hakkına bağlıdır. Genel olarak bu
anlaşmalarda vergiyi kimin keseceği hükme bağlanır. Örneğin;
Türkiye mukimi bir işçi ücreti, işyerinin bulunduğu ülkede vergilendirilir. (Genelde ÇVÖA’ nın 15.
Maddesinde bağımlı faaliyetler başlığı altında bu husus açıklanır.) Dolayısıyla söz konusu ücret için
Türkiye’de stopaj yapılmaz. Yabancı ülkede çalışan Türkiye mukiminden dahi stopaj kesilmeyeceği
belirtilmiş iken; Türk işveren adına yurtdışında çalışan yabancı uyruklu kişilere yapılan ödemelerden
gelir vergisi stopajı yapılmasına gerek yoktur.
Ayrıca hükümranlık ilkesi gereğince genel olarak yabancı bir ülkede çalışan ücretlinin ücretinden
yapılacak kesintinin hesabında 183 gün ilgili ülkede kalması esastır. Çalıştırılacak kişi yurtdışında
bulunacağından bahse konu süre ilgili ülkede geçecek olup; ödenecek ücretten kesinti yapılmasına
gerek olmadığı kanaatindeyiz.
Sonuç olarak;
Yurtdışında şube veya irtibat bürosu açmak sureti ile çalışma yapılabilir.
Şube açmanız ve bu şubede gelir elde edilmesi durumunda( fatura kesilmesi vs) hesapları ayrıca takip
edileceğinden, yapılan masrafların veya ücret ödemelerinin direkt olarak Türkiye'deki şirketinizde
kayıtlarına gider yazılamaz. Şube kar veya zararları kurumlar vergisi beyannamesinde kurumlar vergisi
kanunda belirtilen istisna koşullarını sağlaması koşulu ile istisna edilmiştir.
İrtibat bürosu olması durumunda ise, büro masrafları ile çalışan kişiye yapacağınız ödemeleri
şirketinizde gider olarak yazabilirsiniz.
İster şube açarak isterse irtibat bürosu aracılığı ile olsun yabancı uyruklu kişilere yapacağınız
ödemlerden stopaj kesintisi yapılmasına gerek olmadığı kanaatindeyiz.
Bunun yanında; yabancı uyruklu kişi 183 günden fazla diğer ülkede bulunacağından vergilendirme
yetkisi diğer devlette olacaktır.
Yapacağınız işlemin eleştiriye sebep olmaması için ücretlinin ilgili ülkede vergi ödediğine ilişkin ispat
edici belgeyi edinmeniz ve saklamanızda fayda vardır.
Bilgi edinilmesine
Saygılarımızla
Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
353 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content