close

Enter

Log in using OpenID

04 Mart 2015 - PwC Türkiye

embedDownload
www.pwc.com.tr
Meksika ile Türkiye Arasındaki
Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşması
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Bülteni
04 Mart 2015
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları
Türkiye ile Meksika Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması’nın (“ÇVÖA ”) ve Eki Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.
I. Türkiye ile Meksika Arasında Yapılan
ÇVÖA
6594 sayılı “ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına
Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun ” 20.02.2015 tarih ve 29273 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
Ancak, söz konusu ÇVÖA hükümleri henüz
yürürlükte olmayıp, anlaşma her iki ülkenin
kendi yerel mevzuatları açısından gerekli
işlemlerin tamamlanmasını takiben yürürlüğe
girecektir.
Söz konusu ÇVÖA’nın vergilemeye ilişkin
hükümleri yürürlük tarihini izleyen Ocak ayının
birinci günü veya daha sonra başlayan
vergilendirme dönemleri için geçerli olacaktır.
Aşağıda ÇVÖA kapsamında getirilen vergi
düzenlemeleri ile ilgili özet açıklamalara yer
verilmiştir:

Temettüler
Türk vergi mevzuatı uyarınca, Türkiye’de mukim
şirket tarafından yurtdışı mukim yatırımcılara
yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja
tabidir.
Sermayedarlığın daha düşük olması halinde bu
gelirler, yerel mevzuat ile aynı oranda, %15
oranında stopaja tabi olacaktır.
Türkiye mukimi yatırımcının Meksika’dan elde
ettiği temettü gelirleri için de aynı hükümler
geçerlidir.

Faiz
Türk mukimi tarafından elde edilen: Gelirin
gerçek sahibi banka ise, stopaj oranı %10, diğer
tüm durumlarda ise stopaj oranı %15’tir.
Bununla birlikte, Türkiye hükümeti, politik alt
bölümleri veya mahalli idaresi ya da Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası’na yapılan faiz
ödemeleri ve Türk Eximbank’a, üç yıldan uzun
vadeli kullandırmış olduğu krediler için ödenen
faizler stopaja tabi değildir.
Meksika mukimi tarafından elde edilen:
Yukarıda yer alan açıklamalar ile benzer şekilde,
bankalara ödenen faizler %10, diğer faiz ödemeleri
ise %15 stopaja tabidir.
Bununla birlikte, Meksika hükümeti, politik alt
bölümleri veya mahalli idaresi veya Meksika
Merkez Bankası’na yapılan faiz ödemeleri ile Banco
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Nacional
Financiera, S.N.C. veya Banco Nacional de Obras y
Servicios Publicos S.N.C. tarafından üç yıldan uzun
vadeli kullandırılan krediler için bu kurumlara
ödenen faizler stopaja tabi değildir.
Türkiye – Meksika ÇVÖA’sı ile söz konusu oran,
Meksika mukiminin temettü gelirinin gerçek
lehdarı olması ve Türkiye’deki temettü dağıtan
şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az
%25’ini elinde tutması halinde %5’e
düşmektedir.
PwC
2
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları
Yerel mevzuatımız uyarınca;
•
Uluslararası kurumlar, bankalar, ve
benzeri finans kurumlarından(*) alınan
her türlü krediler için ödenecek faizler
üzerinden hesaplanacak stopaj %0,
•
Diğer kurum ve kuruluşlardan alınan
krediler için ödenecek faizler ise %10
oranında stopaja tabidir.

Türkiye yönünden: Yerel mevzuat uyarınca,
yurtdışına yapılan serbest meslek faaliyetleri
mahiyetindeki ödemeler %20 oranında stopaja
tabidir. Ancak, söz konusu ÇVÖA uyarınca
aşağıdaki durumların varlığı halinde söz konusu
ödemeler Türkiye’de stopaja tabi olmayacaktır:
•
Söz konusu faaliyetler Türkiye’de sabit bir
işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla
gerçekleştirilmiyorsa veya;
•
Bu faaliyetler Türkiye’de ilgili mali yıl
içinde başlayan ve sona eren bir 12 aylık
dönemde bir veya birkaç seferde toplam
183 günü aşmıyorsa.
Dolayısıyla yerel vergileme prensipleri
daha avantajlıdır.
(*) Bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye
yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu
kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren
kurumlar

Gayrimaddi Hak Bedelleri
Türkiye yönünden: Türk vergi mevzuatı
uyarınca, yurtdışında mukim kişilere yapılan
gayri maddi hak ödemeleri %20 oranında
stopaja tabidir. Ancak söz konusu oran ÇVÖA
ile birlikte %10’a düşürülmektedir.
Meksika yönünden: Yukarıdaki uygulama
paralelinde Türkiye mukimlerine yapılan
gayrimaddi hak bedeli ödemeleri üzerinden
alınacak vergi de %10’u geçmeyecektir.

Sermaye Değer Artış Kazançları
Türkiye yönünden: ÇVÖA kapsamında,
menkul varlıkların (örneğin; hisse senedi,
tahvil, bono) elden çıkarılmasından sağlanan
değer artış kazançları, bu varlıkların 1 yıldan
fazla süreyle elde tutulması halinde vergiden
istisna olacaktır.
Serbest Meslek Faaliyetleri
Meksika yönünden: Yukarıda yer alan ve
vergilendirmemeyi öngören düzenleme
Meksika’dan Türkiye’ye yapılacak ödemeler için de
geçerlidir.

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi
Metodu
ÇVÖA’da çifte vergilendirmenin ne şekilde
önleneceği hususu Türkiye ve Meksika yönünden
ayrı ayrı düzenlenmiştir.
Türkiye yönünden: Bir Türkiye mukiminin,
ÇVÖA kapsamında Meksika’da vergilendirilebilen
bir gelir elde etmesi halinde, bu gelir üzerinden
Türkiye’de alınacak vergiden, Meksika’da ödenen
vergi mahsup edilecektir. Mamafih, bu mahsup
Türkiye’de ödenen vergi miktarını geçemez.
Meksika yönünden: Yukarıda yer alan
istisna hükümleri geçerlidir.
PwC
3
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları
Meksika yönünden: Yerel hükümler saklı
kalmak üzere, Türkiye’de doğan gelir
üzerinden ödenen Türk vergisi Meksika’da
ödenecek ilgili Meksika vergisinden mahsup
edilebilecek olup, bu mahsup Meksika’da
ödenen vergiyi aşmayacaktır.
Öte yandan, sermayesinin en az yüzde 10’una
sahip olunan Türkiye mukimi bir şirketten
elde edilen temettü geliri üzerinden ödenen
Türk vergisi, Meksika’da ödenecek Meksika
yerel vergisinden mahsup edilebilecektir.

Bilgi Değişimi
ÇVÖA’da Türkiye ile Meksika vergi daireleri
arasında belirli hallerde bilgi değişiminde
bulunulacağı düzenlenmiştir. Anlaşmanın
ilgili maddesinde iki devletin elde edilen
bilgileri kimlere verebileceği ile bilgi
değişiminin sınırlarına ayrıca yer verilmiştir.
Bununla beraber, bilgi değişimine ilişkin
yükümlülükler, bilginin bir banka, diğer
finansal kurum, temsilci veya bir acente ya da
yediemin gibi hareket eden bir kişide
bulunması veya bir kişinin sermaye payları ile
ilgili olması bilgi vermeme hakkı
sağlamamaktadır.

Yürürlük
ÇVÖA taraflar kendi iç mevzuatında
öngörülen işlemlerin tamamlandığını
diplomatik yollardan diğerine bildirim
yapıldığı tarihten 30 gün sonra yürürlüğe
girecektir.
PwC
4
Ekibimiz
Bu bülten hakkında daha fazla bilgi almak için Banka ve Sermaye Piyasaları ekibimizden
aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz:
Umurcan Gago
Ortak
PwC Vergi ve Hukuk Hizmetleri
Tel: +90 (212) 326 6098
E-mail: [email protected]
Barış Yalçın
Direktör
PwC Vergi ve Hukuk Hizmetleri
Tel: +90 (212) 326 6536
E-mail: [email protected]
© 2015 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. 'PwC', PwC Türkiye veya kullanım içeriğine göre gerektiğinde, PricewaterhouseCoopers küresel şirketler ağını
veya bu ağa bağlı her biri ayrı tüzel kişilikler olan diğer üye şirketleri temsil eder. 'PwC Türkiye', Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PwC Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel
kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
71
File Size
241 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content