close

Enter

Log in using OpenID

3. Etap Bono Ihraci Tanitim Sunumu (Genel)

embedDownload
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı
Aralık 2014
Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (3. Etap)
Talep Toplama Tarihleri : 8 - 9 - 10 Aralık 2014
Önemli Not:
Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından
kamuya açıklanan bilgiler kullanılmıştır. Bu doküman yatırımcılar açısından bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve Türkiye
Halk Bankası A.Ş. ile bonolarının satışına aracılık eden Aracı Kuruluş bu doküman baz alınarak gerçekleştirilen yatırım
kararlarından sorumlu tutulamaz. Yatırımcılar tarafından alınacak yatırım kararlarının, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
açıklanacak halka arz dokümanlarında yer alan bilgilerin incelenerek, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi
suretiyle verilmesi gerekmektedir.
Yatırımcıların bu ihraç kapsamında satın aldıkları bonoları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) tabi bir ürün olmayıp,
TMSF’nin halka arz edilen bonolar ile ilgili herhangi bir ödeme garantisi yoktur.
İhraç Bilgileri
Türkiye Halk Bankası A.Ş. bonosu halka arzının 3. etabı için
8 – 9 – 10 Aralık tarihlerinde talep topluyor (*)
•
İhraç Tutarı: 750.000.000.- TL (Fazla talep gelmesi durumunda ihraç tutarı 1.000.000.000.-TL’ye kadar artırılabilecektir.)
•
Kıymet Türü: 175 gün vadeli iskontolu bono
•
İhraç Yöntemi: Halka Arz
•
İhraç Tavanı: 3.000.000.000.-TL
•
Aracı Kurum: Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
•
Talep Toplama Tarihleri: 8 – 9 – 10 Aralık 2014
•
Vade Başlangıcı: 12 Aralık 2014
•
Vade Sonu: 5 Haziran 2015
•
İtfa Planı: Bonolar iskontolu kıymetler olup, anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde yapılacaktır.
•
Bono Ek Getirisi: Referans DİBS(ler) üzerinden hesaplanacak bileşik faiz üzerine 55 baz puan (bps) ek getiri eklenecektir.
•
Minimum Talep: Bireysel Yatırımcılar – 100 TL
•
İlk Faiz Oranının Açıklanması: 5 Aralık 2014
•
Bono Getirisinin Kesinleşme Tarihi: 10 Aralık 2014
•
Dağıtım Sonuçlarının Açıklanması: 11 Aralık 2014
•
Başvuru Yerleri – Bireysel Yatırımcılar:
Halk Yatırım’ın Genel Müdürlük, tüm şubeleri ve internet adresi (www.halkyatirim.com.tr) ile Halk Yatırım’ın acentesi olan Türkiye Halk Bankası
A.Ş.’nin tüm şubeleri ile Halkbank internet bankacılığı (www.halkbank.com.tr) ve 444 42 55 no’lu telefon aracılığı ile
•
Tahsisat Oranları: Halka arz edilecek 175 gün vadeli 750.000.000.-TL (İlave talep gelmesi durumunda satış tutarı 1.000.000.000.-TL nominal
bedele kadar çıkarılacaktır.) nominal değerli bonoların %50’lik kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, %50’si ise Yurt İçi (%45) ve Yurt Dışı (%5)
Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilecektir.
•
İşlem Görme (**): Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
(*)
İşbu ihraca ilişkin halka arz dokumanları SPK onayı ardından, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile (www.kap.gov.tr ), www.halkbank.com.tr ve
www.halkyatirim.com.tr internet sitelerinde ilan edilmiştir.
(**)
Bonoların BİAŞ’ta işlem görebilmesi BİAŞ Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır.
3
Fiyat Tespiti
• İhraç edilecek olan 175 gün vadeli bononun bileşik faiz oranının belirlenmesinde baz alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS):
13 Mayıs 2015 itfa tarihli TRT130515T11,
17 Haziran 2015 itfa tarihli TRT170615T16 ISIN kodlu kıymetlerdir.
• Söz konusu DİBS’lerin 4 – 5 Aralık 2014 tarihlerinde (1. Gözlem Periyodu) Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin
Alım Satım Pazarı’nda oluşan ve günlük bültende açıklanan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri dikkate alınarak 5 Aralık
2014 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Seçilen DİBS’ler için 1. Gözlem Periyodu
boyunca BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı yıllık bileşik faizi ve
bunların aritmetik ortalaması hesaplanacaktır.
• Anılan DİBS’lerin 8 – 9 – 10 Aralık 2014 tarihlerinde (2. Gözlem Periyodu) BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nda oluşan
işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak 10 Aralık 2014 tarihinde aynı gün valörlü
işlem saati bitimini takiben ikinci bir hesaplama yapılacaktır.
• Yapılan bu ikinci hesaplamaya göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faiz, 1. Gözlem Periyod verileri üzerinden hesaplanıp, 5
Aralık 2014 tarihinde duyurulan ve ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranının üzerinde olması durumunda söz konusu faiz
oranı bonoların nihai faiz oranının hesaplamalarında kullanılacaktır.
• Bononun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 175 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in
hesaplanan aritmetik ortalama bileşik faizleri ve 12 Aralık 2014 tarihi itibari ile vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak,
yapılacak doğrusal yakınsama(*) (enterpolasyon) yöntemi ile belirlenecektir.
• Belirlenen gösterge bileşik faiz oranına 55 baz puan ek getiri eklenecektir.
(*) Doğrusal Yakınsama (Enterpolasyon) Metodu uyarınca, iki ayrı DİBS’e ait yıllık bileşik faizlerin arasından geçen doğrunun bononun ihraç tarihi ile vadesi
arasındaki gün sayısı olan 175 güne karşılık gelen noktası olarak belirlenen referans yıllık bileşik faiz oranı hesaplanır.
4
Başvuru Şekli – Kurumsal Yatırımcılar
• Halkbank Bonosu halka arzında Kurumsal Yatırımcılar(*) sadece Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla başvuruda
bulunabileceklerdir.
• Yatırımcılar, Talep Formu’nda talep ettikleri banka bonosunu nominal (adet) olarak belirteceklerdir.
• Kurumsal Yatırımcılar’ın talepte bulunmak için talep formu doldurmaları gerekmektedir. Kurumsal Yatırımcılar talep ettikleri
iskontolu bono bedellerini talep anında ödemeyeceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar almaya hak kazandıkları iskontolu bono
bedellerini dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra 12 Aralık 2014 tarihinde saat 12.00’ye kadar ödeyeceklerdir.
• İskontolu bono bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk Halk Yatırım’a aittir. Halk Yatırım talepte bulunan Kurumsal Yatırımcı’nın
talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır.
• Dağıtım sonrasında kurumsal yatırımcıların talep ettikleri nominale karşılık gelecek bono nominali, dağıtım listesinin HALKBANK
tarafından onaylanması ardından bildirilecektir.
• Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları iskontolu bono bedellerini ödemekten
imtina edemezler.
• Minimum talep miktarı 1.000 TL nominal değerli olacaktır. Talep aralıkları ise 1 TL nominal değerde ve katları olacaktır.
• Talepte bulunacak aşağıda belirtilen belgeleri talep formlarına ekleyeceklerdir:
İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi (Alternatif
dağıtım kanallarından yapılan başvurulardan talep formu alınmayacaktır.)
• Halka arz edilecek borçlanma araçlarının bedelleri aşağıdaki özel hesaba yatırılacaktır:
Hesap Sahibi:
Türkiye Halk Bankası A.Ş. olup, hesap bilgileri aşağıdadır.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Salıpazarı Ticari Şube (454)
IBAN: TR02 0001 2009 4540 0010 0002 47
(*) Yurt içinden başvuracak kurumsal yatırımcılar, Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları,
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Aracı Kurumlar, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Portföy Yönetim Şirketleri, İpotek Finansmanı Kuruluşları, Emekli ve Yardım Sandıkları, Vakıflar ile
17.07.1964 tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan Sandıklar, Kamuya Yararlı Derneklerdir.
(*) Yurt dışından başvuracak kurumsal yatırımcılar, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’la tanımlanan dışarıda yerleşik olan, Yatırım Fonları, Emeklilik
Fonları, Yatırım Ortaklıkları, Aracı Kurumlar, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Portföy Yönetim Şirketleri, ipotek Finansmanı Kuruluşları, Emekli ve Yardım Sandıkları, Vakıflar ile
sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibari ile en az 1 milyon TL tutarında Türk ve /veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan tüzel kişilerdir. Bonolar, Türk
mevzuatı uyarınca, BİAŞ’da işlem görecek şekilde ihraç edildiğinden dolayı, yurtdışından başvuracak olan kurumsal yatırımcılar bonoları Türkiye’de satın alacaklardır.
5
Dağıtım Şekli – Kurumsal Yatırımcılar
Dağıtım Esasları
• Kurumsal Yatırımcı grubunda bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda fazla miktarda olan talep kabul
edilecektir. Her bir Kurumsal Yatırımcıya verilecek iskontolu bono miktarına HALK YATIRIM’ın önerileri de dikkate alınarak
HALKBANK tarafından karar verilecektir.
• Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden
geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu
miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.
• Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlerle dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan
iskontolu bonolar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında HALKBANK’ın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.
• HALK YATIRIM, talep toplama süresinin bitimini izleyen iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı
kesinleştirerek HALKBANK’a verecektir. HALKBANK, dağıtım listelerini kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve
onayı HALK YATIRIM’a bildirecektir. Satış sonuçları dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul’un
özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde KAP’ta açıklanacaktır.
Bonoların Teslim Zamanı ve Yeri
• Onaylanan Dağıtım Listesi’ni alan HALK YATIRIM karşılanan taleplere ilişkin iskontolu bonoların kayden teslimini MKK
düzenlemeleri çerçevesinde dağıtım listelerinin onaylanmasından sonraki iş günü (12 Aralık 2014) içerisinde yerine getirecektir.
6
Başvuru Şekli – Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
Satış Yöntemi ve Başvuru Şekli
•
Halka arzda talepte bulunacak yatırımcıların HALK YATIRIM veya HALKBANK nezdinde hesabı olması gerekmektedir.
•
Nominal (adet) üzerinden talep toplanacaktır.
•
Halka arz edilen 175 gün vadeli Halkbank bonosunun nominal değeri 1 TL’dir.
•
Minimum talep miktarı 100 TL nominal değerli olacaktır. Talep aralıkları ise 1 TL nominal değerde ve katları olacaktır.
Ödeme Şekli ve Başvuru Yerleri
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar aşağıdaki yöntemlerden birini seçerek başvuruda bulunabilirler:
Ödeme Şekli
Nakden Ödeme
Blokaj
Likit Fon Blokajı
%100
Halk Yatırım ve Halkbank’ın tüm şubeleri ile Halkbank internet bankacılığı
Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Blokajı
%100
Halk Yatırım ve Halkbank’ın tüm şubeleri ile Halkbank internet bankacılığı
TRQTHALA1417 ISIN Kodlu Bono Blokajı
%100
Halk Yatırım ve Halkbank’ın tüm şubeleri ile Halkbank internet bankacılığı
TRQTHAL31513 ISIN Kodlu Bono Blokajı
%100
Halk Yatırım ve Halkbank’ın tüm şubeleri ile Halkbank internet bankacılığı
TL DİBS Blokajı
%95
Halk Yatırım ve Halkbank’ın tüm şubeleri ile Halkbank internet bankacılığı
%90
Halkbank’ın tüm şubeleri ile Halkbank internet bankacılığı
%100
Halkbank’ın tüm şubeleri ile Halkbank internet bankacılığı
-
Döviz Blokajı
Vadeli Mevduat Blokesi
(**)
Başvuru Yerleri
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Talepte bulunacak bireysel yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri talep formlarına ekleyeceklerdir:
Gerçek Kişi Yatırımcılar (*) : Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi
(*)
Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye’de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyeti ile bir takvim yılı içerisinde
Türkiye’de devamlı 180 günden fazla oturanları (“Türk Parası Kıymetini Koruma 32 Sayılı Karar”) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının da kapsamak
üzere aşağıda tanımlanan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir. Bu kategorideki
yatırımcılar, asgari 100 TL nominal parasal tutarda talepte bulunabileceklerdir. Anonim ve limited şirketler de bu kategoriden talepte bulunacaktır.
(**)
HALKBANK uygulamasında TL vadeli mevduatları teminat göstermek suretiyle talepte bulunma, sadece bono ihraç tarihiyle (12 Aralık 2014), talebe
konu edilecek TL vadeli mevduatların vade sonunun aynı güne gelmesi durumunda mümkün olabilecektir. Bu durumda mevduatın vadeden önce bozulması ve
birikmiş faizin kaybı söz konusu olmayacaktır.
7
Dağıtım Şekli – Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
Dağıtım Esasları
• Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için dağıtım, oransal dağıtım yöntemine göre gerçekleştirilecektir.
• Bilgi eksikliği veya başka nedenlerle dağıtım dışı bırakılan yatırımcıların talepleri toplam talep tutarından çıkartılacaktır. Bu işlem
tamamlandıktan sonra bu yatırımcı grubuna yapılan tahsisat tutarının, dağıtım dışı bırakılanlardan sonra kalan toplam talep
tutarına bölünmesi ile ‘Arzın Talebi Karşılama Oranı’ bulunacaktır.
• Bulunan ‘Arzın Talebi Karşılama Oranı’ her bir yurt içi bireysel yatırımcının kişisel talebi ile çarpılacak ve 1 TL nominal katları
şeklinde dağıtılacaktır.
• Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlerle dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan
iskontolu bonolar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında HALKBANK’ın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.
Banka Bonolarının Teslim Zamanı ve Yeri
• HALK YATIRIM, talep toplama süresinin bitimini izleyen iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı
kesinleştirerek HALKBANK’a verecektir. HALKBANK, dağıtım listelerini kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve
onayı HALK YATIRIM’a bildirecektir. Satış sonuçları dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul’un
özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde KAP’ta açıklanacaktır.
• Onaylanan Dağıtım Listesi’ni alan HALK YATIRIM ise karşılanan taleplere ilişkin iskontolu banka bonolarının kayden teslimini
MKK düzenlemeleri çerçevesinde dağıtım listelerinin onaylanmasından sonraki iş günü (12 Aralık 2014) yerine getirecektir.
8
Vergilendirme Esasları (Tüzel Kişiler)
Tam Mükellefiyete Tabi Tüzel Kişilerden,
• 01.01.2006 tarihinden sonra Türkiye‘de ihraç edilen ve SPK kaydına alınmış ve/veya Türkiye’de kurulu menkul kıymet ve vadeli işlem ve
opsiyon borsalarında işlem gören Özel Sektör Tahvil ve Bonolarından elde edilen faiz gelirleri için, GVK Geçici 67. madde uyarınca tahsile
aracılık eden bankalar, aracı kurumlar ile saklamacı kuruluşlarca, Tam Mükellefiyete Tabi Tüzel Kişinin veya Kurumun hukuki yapısına göre
değişen oranlarda stopaj yapılmaktadır.
−
Kurumlar Vergisi Mükellefi Sermaye Şirketlerinin,
−
SPKn’a göre kurulan Yatırım Ortaklıklarının,
−
SPKn’a göre kurulan Yatırım Fonlarının gelirleri %0 (yüzdesıfır), diğer tam mükellefiyete tabi tüzel kişilerin gelirleri ise %10
(yüzdeon) oranında stopaja tabi tutulur.
BSMV Açısından BSMV Mükelleflerinin Durumu
• BSMV mükelleflerinin, tahvil ve bono faiz gelirleri üzerinden %5 (yüzdebeş) oranında BSMV hesaplamaları gerekmektedir.
• BSMV mükelleflerinin, yurtiçinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen bonoların, geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması
karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %5 (yüzdebeş) oranında BSMV hesaplanmaları gerekmektedir.
Dar Mükellefiyete Tabi Tüzel Kişilerden,
• ...(*) 01.01.2006 tarihinden sonra Türkiye‘de ihraç edilen ve SPK kaydına alınmış ve/veya Türkiye‘de kurulu menkul kıymet ve vadeli işlem
ve opsiyon borsalarında işlem gören Özel Sektör Tahvil ve Bonolarından elde edilen faiz gelirleri, tahsile aracılık eden bankalar, aracı
kurumlar ile saklamacı kuruluşlarca %0 (yüzdesıfır) oranında stopaja tabi tutulmakta olup, stopaj nihai vergidir.
• Diğer dar mükellefiyete tabi tüzel kişilerin gelirleri için ise %10 (yüzdeon) oranında stopaj hesaplanacaktır.
• Dar mükellef kişi ve kurumların elde edilen faiz kazancına ilişkin olarak vergi anlaşmalarından kaynaklanan istisnalar ve indirimli oranlar
konusunda dar mükellefiyete tabi gerçek kişinin mukimi olduğu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanmış bulunan Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) hükümleri geçerli olacağından ilgili anlaşma hükümleri saklıdır.
Kurumlar vergisi mükellefi sermaye şirketleri ile Türkiye'de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara
bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş fonları ve yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların
tümü (2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikteki mükellefler) tarafından...
(*)
9
Vergilendirme Esasları (Gerçek Kişiler)
Tam Mükellefiyete Tabi Gerçek Kişiler
• Faiz Gelirleri: elde edilen faiz gelirleri, tahsile aracılık eden bankalar, aracı kurumlar ile saklamacı kuruluşlarca, %10 oranında stopaja tabi
tutulur. Stopaj nihai vergi olup, bu surette faiz geliri elde eden tam mükellefiyete tabi bireysel yatırımcılarca, ayrıca gelir vergisi
beyannamesi verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek gelir vergisi beyannamesine, bu gelir dahil edilmez.
• Alım Satım (Değer Artışı) Kazancı: elde edilen değer artış kazançları, alım satıma aracılık eden bankalar, aracı kurumlar ile saklamacı
kuruluşlarca, %10 oranında stopaja tabi tutulur. Stopaj nihai vergi olup, bu surette değer artış kazancı elde eden bireysel yatırımcılarca,
ayrıca gelir vergisi beyannamesi verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek gelir vergisi beyannamesine, bu kazanç dahil edilmez.
Dar Mükellefiyete Tabi Gerçek Kişiler
• Faiz Gelirleri: 01.01.2006 tarihinden sonra Türkiye‘de ihraç edilen ve SPK kaydına alınmış ve/veya Türkiye‘de Kurulu menkul kıymet ve
vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören Özel Sektör Tahvil ve Bonolarından elde edilen faiz gelirleri, tahsile aracılık eden bankalar,
aracı kurumlar ile saklamacı kuruluşlarca, % 10 oranında stopaja tabi tutulur. Stopaj nihai vergi olup, bu surette faiz geliri elde eden bireysel
yatırımcılarca, ayrıca gelir vergisi beyannamesi veya münferit beyanname verilmez.
Elde edilen faiz gelirine ilişkin olarak, vergi anlaşmalarından kaynaklanan istisnalar ve indirimli oranlar konusunda, dar mükellefiyete tabi
gerçek kişinin mukimi olduğu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında, varsa imzalanmış bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
(ÇVÖA) hükümleri geçerli olacağından, ilgili anlaşma hükümleri saklıdır.
• Alım Satım (Değer Artış) Kazançları: 01.01.2006 tarihinden sonra Türkiye‘de ihraç edilen ve SPK kaydına alınmış ve/veya Türkiye’de
Kurulu menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören tahvil ve bonolardan elde edilen alım-satım kazançları, alım
satıma aracılık eden bankalar, aracı kurumlar ile saklamacı kuruluşlarca, %10 oranında stopaja tabi tutulur. Stopaj nihai vergi olup, bu
surette değer artış kazancı elde eden bireysel yatırımcılarca, ayrıca gelir vergisi beyannamesi veya münferit beyanname verilmez.
Elde edilen değer artışı kazancına ilişkin olarak, vergi anlaşmalarından kaynaklanan istisnalar ve indirimli oranlar konusunda, dar
mükellefiyete tabi gerçek kişinin mukimi olduğu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında, varsa imzalanmış bulunan Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) hükümleri geçerli olacağından, ilgili anlaşma hükümleri saklıdır.
10
İletişim
Uğur Deniz Şahin
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Müdür │ Hazine Operasyonları
ugurdeniz.sahin@halkbank.com.tr
Tel +90 216 503 55 85
Burak Altınsaç
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Direktör│ Pazarlama ve Kurumsal İletişim
baltinsac@halkyatirim.com.tr
Tel +90 212 314 81 49
Ali İhsan Çamcı
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Direktör│ Hazine
acamci@halkyatirim.com.tr
Tel +90 212 314 81 90
Ömer Gülser
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetmen│ Kurumsal Finansman ve Danışmanlık
ogulser@halkyatirim.com.tr
Tel +90 212 314 82 86
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad.
No:20 Kat:4 34382 Şişli - İstanbul
Tel : +90(212) 314 81 81
Faks : +90(212) 221 31 81
Web: www.halkyatirim.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
412 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content