close

Enter

Log in using OpenID

KARABÜK İLİ ETİK GÜNÜ VE ETİK HAFTASI SEBEBİYLE YAPILAN

embedDownload
K ARABÜK İLİ ETİK GÜNÜ VE ETİK HAFTASI SEBEBİYLE
YAPILAN ETKİNLİKLERE AİT ETİK RAPORU
Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kam uda etik kültürünü yerleştirm ek üzere çalışm alar
yapm ak veya yaptırm ak, bu konuda yapılacak çalışm alara destek olm ak ve etik uygulamayı
gözetm ek görev ve yetkisi çerçevesinde, 2008 yılından itibaren her yıl 25 M ayıs gününü “ Etik
G ünü” aynı günün yer aldığı 25 Mayıs - 31 Mayıs haftasını da “ Etik H aftası” olarak kutlamayı
kararlaştırm ıştır.
Bu çerçevede, Kurumlarımızda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirm ek am acıyla
oluşturulan kom isyonlarım ız öncülüğünde, ilimizdeki kurum larım ızca “Etik Günü ve Etik H aftası”
içerisinde aşağıda başlıklar halinde belirtilen faaliyetlerde bulunulmuştur.
Kaym akam lıklarım ızca, Etik Günü ve Etik Haftası ile ilgili çeşitli etkinlikler yapılm ış olup,
bu çerçevede;
Eskipazar Kaym akam lığı: Kamu kurum ve kuruluşlarında etik kültürü ile bilincini
yerleştirm ek ve geliştirm ek amacı ile etik komisyonu başkanı ¡İçe Kaymakamı Abdullah
KADIOĞLU başkanlığında; komisyon üyelerinin iştiraki ile 16/05/2014 Cum a günü saat
09:30'da, toplantı yapılmış, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı
K anunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsam ında çıkartılan "Kamu Görevlileri Etik
İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği etik kültürünün yerleştirm ek ve
geliştirm ek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak
tavsiyelerde ve yönlendirm ede bulunmak, etik uygulamaları değerlendirilerek uygulanması ve
uyulması gereken kuralların kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele duyurm ak, etik
davranış ilkelerinin kam u görevlilerine uygulanan temel, hazırlayıcı ve hizm et içi eğitim
program larında yer verm ek ve "w w w .etik.gov.tr" adresinde bulunan “ Kamu Görevlileri Etik
Rehberi" kitapçığından azami ölçüde faydalanmak gibi konularda bilgi verilm iş ve İlçe
genelindeki okullarda, etik haftası içerisinde etik kültürü ile bilincini yerleştirm ek ve geliştirm ek
amacı ile uygun görülen sınıflarda etik konuları işlenmiştir.
Safranbolu Kaym akam lığı: Etik Günü ve Etik Haftası çerçevesinde;
28/05/2014 Çarşam ba günü saat 15:30-17:30 arasında, İlçe Kütüphanesi Konferans
Salonunda İl Milli Eğitim M üdürlüğünden Şube Müdürü Haşan GÜM ÜŞ tarafından konferans
verilmiştir.
İlçenin tüm okullarında öğrencilere yönelik etik kültürünün yerleştirilm esi, geliştirilm esi ile
ilgili bilincin arttırılması am acıyla resim, şiir, kom pozisyon kategorilerinde yarışm alar
düzenlenm iş, dereceye giren eserler ödüllendirilmiş, duvar gazetesinde sergilenm iş, etik ile ilgili
özlü sözler ve yazılar okul-sınıf panolarında sergilenmiş, derslerde öğrencilere etik kelimesinin
anlamı etik ile ahlak arasındaki fark, mesleki etik ve insan davranışları olarak etik kavramı
anlatılm ış, w w w .etik.gov.tr adresinde bulunan Kamu Görevlileri Etik Rehberi kitapçığından
personelin yararlanılması sağlanm ış ve etik sözleşm e belgeleri im zalatılarak personelin dosyasına
konulm uştur.
Y enice Kaym akam lığı: Kaymakamlık toplantı salonunda kam u kurum ve kuruluşlarda
görev yapan personele “ Etik K anunu” hakkında bilgi verilmiştir. Etik bilincinin yerleştirilm esi için
hizmetiçi eğitim ler verilmiştir. İlçe okullarında Etik kulübü kurulm asına karar verilmiştir.
O vacık Kaym akam lığı: M ayıs ayı içerisinde İlçe M üftülüğünce, din görevlileri toplantı,
vaaz ve irşatlarda etik konusunu işlenmiştir. İlçe Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda “Etik ve
Etik Kültürünün G eliştirilm esi” konulu eğitim verilmiştir.
\
H ü k ü m e t K onağı K at: I 7 8 1 0 0 K A R A B Ü K
Telefon ( 0 3 7 0 ) 4 2 4 6 6 11 Faks: ( 0 3 7 0 ) 4 12 7 6 5 4
e -p o sta:ily az i is le rim u d @ k arab u k .g o v .tr
E lek tro n ik A £:w w w .k a ra b u k .g o v .tr
A yrın tılı bilgi için irtibat: A .Ç feLİK tiılg.t.Sİ,
.7
;!
\i
1(
V
-s-'
-£ i <
}
Eflani Kaym akam lığı: Etik kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi am acıyla hizmet
içi eğitim ler verilmiştir.
Kamu kurum larım ızca “Etik Günü ve Etik H aftası” ile ilgili çeşitli etkinlikler yapılmış
olup, bu çerçevede;
A ile ve Sosyal Politikalar İl M üdürlüğü:
Sosyal Hizm et Merkezi M üdürlüğü: Kamu görevlileri etik rehberinde yer alan konular
çerçevesinde personele bilgilendirme yapılmıştır.
^ Yücel Huzurevi Müdürlüğü: Personelin etik kültürü ve bilincinin yerleştirilmesi için bilgi
verilm iş olup, özlük dosyalarındaki etik sözleşme belgelerinin kontrolü yapılmıştır.
^ Güleç Sevgi Evleri Çocuk Yuvası M üdürlüğü: Bakım ve korum a altında bulunan çocuklar
ile personele etik konusunda bilgilendirme yapılmış, etik temasını anlatan resim , şiir ve
kom pozisyon yarışmaları düzenlenm iş, etik rehberinde yer alm an konular işlenmiştir.
* Haşan Doğan Sevgi Evleri M üdürlüğü: Evlerden sorumlu öğretm enlere ve bakım elemanı
olarak görev yapan personele etik konusunun yer aldığı hizm et içi eğitim yapılmış, Genel
M üdürlük ile Diyanet İşleri Başkanlığının yapm ış olduğu protokole dayanarak; İlçe
M üftülüğünden sevgi evine görevlendirilen din görevlilerinin eğitim program larına etik
davranış ilkeleri konusunda dersler eklenmiştir.
> Kadın Konukevi M üdürlüğü: Etik rehberi kitapçığından faydalanılarak toplantı yapılmış,
ayrıca personelin şahsi dosyalarındaki etik sözleşm e belgeleri güncellenm iştir.
İl M illi Eğitim M üdürlüğü: 1-21 Mayıs Çarşam ba günü öğretm enlerin rehberliğinde
görevli öğrenciler tarafından tüm okul öğrencilerine günün ve haftanın önem iyle ilgili sunum
yapıldı. Etik kollarının hazırladığı yazılı ve görsel çalışm alar okul ve sın ıf panolarında sergilendi.
Sınıflar da öğrencilere etik ile ilgili slayt gösterisi okul öğretm enleri tarafından yapıldı. Din
Kültürü derslerinde özel olarak hafta boyunca etik konusunun İslam ahlakı olduğu anlatıldı.
O kullarda konuyla ilgili resim yarışm ası düzenlenmiş olup resim ler panoda sergilenerek dereceye
girenler ödüllendirilm işlerdir. Etik günü ile ilgili okullarda skeçler oynanm ıştır. Etik Değerlerin
insanların bireysel ve toplumsal hayatının bütün kesim lerinde etkin olması gerektiği konusunda
önemi Rehberlik ve Eğitsel Kulüp çalışm alarında öğrencilere aktarılm ası ve güncelleştirilip
tartışılması sağlandı. Uyulması gereken etik kuralları okulların web sayfalarında yayınlanmıştır.
O kullarda ahlaki değerleri konu alan tartışm alar düzenlendi ve öyküler okundu. 9-25 M ayıs Etik
G ünüde yapılacak törende: Çocuklukta oluşm aya başlayan kişilik için değerlerin, ailenin yanı sıra
ilköğretim den başlayarak verilmesi, sağlıklı bir toplum oluşm asına katkı sağlanm ası için, sınıflar
birer konu üstlenerek, öğretm enlerinin rehberliğinde sergilenmiştir. Milli ve manevi değerlere
saygılı, dürüst, çalışkan öğrencilerim iz onur kuruluna bildirilerek belge ile ödüllendirilm iştir.
İl K ültür ve Turizm M üdürlüğü: 23/05/2014 günü saat 15:00'da, Zübeyde Hanım İl
Halk Kütüphanesinde yapılan toplantıda kütüphane personeline “Etik” konulu bilgilendirme
toplantısı düzenlenm iştir. 28/05/2014 günü saat lO ^O ’da İl Kültür ve Turizm Şube M üdürü
Cem alettin BÖREKÇİ başkanlığında personel ile toplantı yapılmış ve “ Kamu Görevlileri Etik
Rehberi” konuları işlenmiştir.
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl M üdürlüğü: Etik kültürü ve bilincinin yerleştirilmesi
hususunda hizm et içi eğitim ler verilmiştir.
K ültür V arlıklarını Koruma Bölge Kurulu M üdürlüğü: Kurum M üdürü M ustafa
SUCU başkanlığında tüm personelin katılımı ile toplantı yapılarak, w w w .etik.gov.tr internet
adresinde bulunan kam u görevlileri etik rehberinde yer alan konular işlenmiştir.
Hükümet Konağı Kat:l 78100 K A R A B Ü K
Telefon ( 0370 ) 424 6611 Faks: ( 0370 ) 412 7654
e-posta:ilyaziislerimu[email protected]
Elektronik Afi:www.karat>uk.gov.tr
A y rın tılı bilgi için irtibat: A Ç I
Sosyal G üvenlik İl M üdürlüğü: Personele etik davranış ilkeleri konusunda gerekli
bilgilendirm eler yapılm ış ve özlük dosyaları incelenerek etik sözleşm e belgelerinin kontrolü
yapılmıştır.
K arabük Belediyesi Başkanlığı: Etik kültürünü yerleştirm ek ve geliştirm ek am acıyla
hizmet içi eğitim lerde etik konusuna yer verilmiş, etik sözleşm e belgesi personele imzalatılarak
özlük dosyasında m uhafaza edilmiş, komisyon tarafından memur, yeni seçilen - ayrılan belediye
meclis üyelerinden alınan mal bildirimleri karşılaştırılması yapılmıştır.
K adastro M üdürlüğü: Personele etik sözleşm e belgesi im zalatılarak özlük dosyalarına
konulm uş, ayrıca yeni göreve başlayan personelin oryantasyon eğitim lerinde etik konusuna yer
verilmiştir.
G üm rük M üdürlüğü: Personele etik ilkeleri hatırlatılarak, etik sözleşm eleri im zalatılm ış
ve personelin özlük dosyasına konulmuştur. Personele Gümrük ve Ticaret Bakanlığının web
sitesinde yer alan etik eğitimi konulan çerçevesinde hizmet içi eğitim verilmiştir.
İl M üftülüğü: Etik Haftası sebebiyle 26/05/2014 günü saat 15:30"da personel ile toplantı
yapılmıştır. 23/05/2014 günü saat 10:00'da müftülük toplantı salonunda, İl M üftü Yardımcısı
İbrahim Halil DEM İR tarafından K u ra n Kurslarında görev yapan görevlilere yönelik "Kam u
Hizm etlerinde Etik” konulu sem iner verilmiştir.
Bahattin Gazi Yurt M üdürlüğü: 27/05/2014 tarihinde saat 14:00 da etik haftası
etkinlikleri çerçevesinde 80 personel ile bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda ‘‘Kamu
G örevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Y önetm elik” hükümleri,
kamu yönetim inde etiğin önemi, etik davranış ilkelerine aykırılık halinde başvuruların nasıl ve ne
şekilde yapılacağına ilişkin konular işlenmiştir.
Taşkent Yurt M üdürlüğü: Etik haftası etkinlikleri çerçevesinde 28/05/2014 günü saat
13:00'da bilgilendirm e toplantısı yapılmış ve toplantıya 56 personel iştirak etmiştir. Toplantıda
“ Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları H akkında Y önetm elik”
hükümleri doğrultusunda bilgilendirme yapılmıştır.
K arabük Yurt M üdürlüğü: Etik haftası etkinlikleri çerçevesinde toplantı yapılarak
personelin katılımı sağlanm ış ve kuruma yeni başlayan personele etik sözleşm e belgesi
imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur.
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık M üdürlüğü: 28/05/2014 tarihinde personeli ile etik
kültürünü yerleştirilm esi konularında toplantı yapılmıştır.
Orman ve Su İşleri Şube M üdürlüğü: Etik kültürünün ve bilincinin yerleştirilm esi ve
geliştirilm esi hususunda etik haftasında İl Şube M üdürü Ahm et IŞIK tarafından personele etik
konulu slayt sunumları yapılmış, etiğin kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerini kapsayan
bir kavram olduğu (Etik-Ahlak) anlatışmış, müdürlük ile bağlantılı olan sivil toplum kuruluşlarına
da yaptıkları çalışm alarda etik kurallarına uyulması konusunda bilgi verilmiştir.
İl Sağlık M üdürlüğü: Etik haftası nedeniyle m üdürlük ve bağlı birimlerde görev yapan
personele yönelik etik kültürü ile bilincini yerleştirmek ve geliştirm ek am acıyla “ Mesleki Etik"
konulu hizm et içi eğitim düzenlenmiştir.
İl Afet ve Acil Durum M üdürlüğü: Etik bilincinin yerleştirilmesi am acıyla tüm personele
bilgilendirm e yapılmıştır.
Orman İşletm e M üdürlüğü: Kamu görevlileri etik rehberinde yer alan konular personele
tebliğ edilerek, etik sözleşm e belgeleri kontrol edilmiştir.
Hükümet Konağı Kat: I 78100 K A R A B Ü K
Telefon (0 3 7 0 ) 424 66 1 1 l-aks: ( 0370 »412 7654
e-posta:ilyazüslerimiKİŞ/)karabuk.gov.tr
Hlcktronik A S:www.karabuk.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A .Ç E L İK B i l ^ V - v .
•
\ -v—
Hukuk İşleri Şube M üdürlüğü: Personele kamu görevlileri etik rehberi kitapçığından
faydalanılması, etik tem asının işleneceği hizmet içi eğitim programı vb. etkinliklere katılımın
sağlanması ve görev ve sorumlulukların bildirilmesi hususunda gerekli bilgilendirm eler
yapılmıştır.
İl Em niyet M üdürlüğü: 2014 yılı eğitim planı çerçevesinde etik eğitimi eylül ayının 2.
haftası ile kasım ayının son haftası süresince düzenlenecek olup, personelin etik sözleşm e belgeleri
özlük dosyalarında bulundurulmuştur.
Tapu M üdürlüğü: M esleki etik ilkeleri hakkında personele bilgilendirm e toplantısı
yapılm ış olup, bu ilkelere uygun davranm anın önemi üstünde durulm uş ve personelin görüş ve
önerileri alınmıştır.
K arabük Gar M üdürlüğü: Hizmet içi eğitim kapsam ında personele etik davranış ilkeleri
hakkına bilgi verilm iş ve etik kültürünün geliştirm ek am acıyla etik eğitim inin yaygın ve
sürdürülebilir bir biçim de uygulanabilm esi için TCDD Etik Eğitim Stratejisi hazırlanm ıştır.
Çalışm a ve İş Kurumu İl M üdürlüğü: 26/05/2014-30/05/2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilen etik haftasındaki etkinliklerine İl M üdürlüğü olarak personelin katılm ası sağlanm ış
olup, kamu görevlerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verilebilirlik,
kamu yararını gözetm e gibi etik davranış ilkelerini belirlemek, bu çerçevede etik kültürünün
yerleştirilm esi ve geliştirilm esi etik ilkeleri ile ilgili bilincin arttırılması am acıyla hizm et içi eğitim
programlan hazırlanarak personelin bilinçlenmesi sağlanmıştır.
Sosyal Yardım laşm a ve Dayanışma Vakfı: Personele etik bilinci ile hareket etmesinin
alışkanlık haline gelmesi için gerekli tedbirler alınmış, hizmet içi eğitim lerde etik konusu işlenmiş,
etik anketleri düzenlenerek eksiklikler giderilm iş, etik kurulu internet adresinde bulunan “Kamu
Görevlileri Etik Rehberi” kitapçığından, tüm çalışan personelin istifade etmesi sağlanm ış ve özlük
dosyalarında imzalı etik sözleşm e belgesi bulundurulm ası sağlanmıştır.
İl D ernekler M üdürlüğü: Etik kültürünü geliştirm ek adına, personele etik sözleşmesi
im zalattırılm ış, mal bildirim formları zam anında doldurularak dosyalarına konulm uş, etikle ilgili
verilen sem inerlere personelin katılımı sağlanmıştır.
Çevre ve Şehircilik İl M üdürlüğü: Etik kültürünü yerleştirm ek ve geliştirm ek am acıyla
hizmet içi eğitim lerde etik konusuna yer verilmiştir.
“Etik günü” ve Etik H aftası” süresince yapılan etkinlikler ve verilen eğitim ler dışında,
ayrıca da yıl içinde kurum larım ızda görev yapan personele verilen hizm et içi eğitim lerde de etik
konulu eğitim ler verilm esi kararlaştırılm ış, yapılan çalışm alar ile düzenlenen etkinliklerin
sonuçları yıl boyunca kurum amirleri ve ilimizde oluşturulan etik kondisyonlarınca takip
edilmektedir. 17/06/2014
İSA
Vali a.
^ali Yardımcısı
Hükümet Konağı Kat: 1 78100 K A R A B Ü K
Telefon ( 0370 ) 424 6 6 1 1 Faks: ( 0370 ) 412 7654
e-posta:[email protected]
Elektronik A£: www.karabuk.eov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A .Ç E L İK Bilg.İşl.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
182 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content