close

Enter

Log in using OpenID

28.11.2014 Tarihli Hutbe

embedDownload
Tem izlik; ibadetin ilk şartı kabul edilm ekle kalm am ış,
Rabbim iz katında ibadetlerim izin m akbuliyetinin de temel
prensibi
sayılarak
im anla
irtibatlandırm ıştır.
hadis-i
şeriflerinde Efendim iz (s.a.v.) şöyle buyurm aktadır: ‘Wn,
tem izlik üzerine kurulm uştur” 3
İ L İ : BALIKESİR
TARİH:28.11.2014
M uhterem K ardeşlerim !
K u r’an-ı
¿pıÂjJl ¿1 f İ Mj
¿yj^iu İj û a j j
MŞj Üi! ¿ j
(M escid-i
Kerim de
Küba'da)
AÜİ
J lâ
(jUjVI ¿>a Âlüâlii
ve
"Orada
pisliklerden
tem izlenm eyi seven adamlar vardır. Allah da böyle çok
4 buyurarak
m addî
ve
m anevi
tem izliğe özen gösteren m üm inleri överken Hz. Peygam ber
(s.a.v.) Efendim iz de: “Temizlik İmanın Yarısıdır.” 5 ,
“ Namazın Anahtarı
tem izliksiz
İSLAM VE M ANEVİ TEM İZLİK
Rabbim iz;
günahlardan
tem izlenen/eri sever"
I^V*' i j 4.Jİ& <¿1
Yüce
olm ayacağını
dinî
Tem izliktir”
hayatın
ve
m üm inlerin
6 gibi beyanları
dindarlığın
vicdanına
ile
müm kün
yerleştirm eye
çalışm ıştır.
A ziz Kardeşlerim !
Okuduğum
ayeti
kerim ede
Rabbim iz
şöyle
buyuruyor; “ Şüphesiz ki Allah çok tövbe edenleri ve
temizlenen teri sever. ” 1
O kuduğum hadis-i şerifte ise Peygam ber Efendim iz (s.a.s)
şöyle buyuruyor; “ Temizlik, imandandır. ” 2
Aziz Kardeşlerim!
O halde, A llah T eâlâ’dan uzak kalm am ıza sebeb
olan, ruh dünyam ızı karartan günahlarım ızdan bir an evvel
tem izlenm ek için tövbe ve istiğfar etm eliyiz. İşlediğim iz
kötülüklere
karşılık
iyilikler
yaparak
tem izlenm eliyiz.
M uhterem K ardeşlerim !
D inim iz İslam ’ın ana hedeflerinden biri de annesinden
Y üce D inim iz İslam , hem m addî, hem de m anevî
m anen tem iz olarak doğan insanın hayat yolculuğunda,
tem izliğe büyük önem verm iş, onu b ir kısım ibadetlerin
kalbini, beynini, mide ve diğer organlarını kirletm eden
vazgeçilm ez şartı kabul etm iştir. İslam ’da, m addî şeylerle
Rabbine tertem iz dönm esidir. Rabbim! cüm lem izi O ’na
tertem iz dönebilenlerden eylesin. Amin..
kirlenen vücudu ve elbiseyi tem izlem ek bir görev olduğu
gibi; günahla kirlenm iş bulunan ruhu tem izlem ek de bir
vazife sayılm ıştır. D inim izde tem izlik, bir kısım ibadetlerin
ön şartı olduğu gibi, sağlıklı yaşam anın da bir gereğidir.
Tem izlik, insanın ruhunu kötü duygulardan arındırdığı gibi
1-
bedenini ve çevresini de m addi kirlerden arındırır. Bir
2-
Müslim/Taharet, J
m üm in için beden tem izliği ne kadar önem li ise, kalbi
3-
M eşarik/Ç .2.S.107
tem izliği, niyet dürüstlüğü, ahlâk güzelliği de o kadar
önem lidir. Zira niyeti tem iz olm ayanın ibadeti halis olmaz.
4Tevbe Suresi 9/108
5 -Müslim/T
ahâret, 1 6 -
Bir
M üslüm an
çevresini
tem iz
vücudunu,
tutm aiim
kıyafetlerini
yanı
ve
sıra
günahlardan,
gençliğe ve geleceğe örnek olm alıdır.
G ünahlar ve haram lar m ikrop Ve virüs gibidir.
İnsanın vücuduna girince ona, hem bu dim yada i e m
de
ahirette telafisi müm kün olm ayan zararlar verir. İbadetler
ise, insanı m anen tem izlediği gibi, dünyada ve ahirette
m utlu ve huzurlu kılar. İslam , ruh dünyam ızı kirleten şirk,
dedikodu, m alayani,
israf,
cim rilik, m erham etsizlik... gibi m anevî kirlerden şiddetle
uzak durm am ızı emr ederken, ibadete mâni, m addî
pisliklerden de uzak kalm am ızı em retm ektedir.
Hazırlayan: İbrahim ÖZENÇ Darsofaal’tı
Camii İ.H. Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Aziz Kardeşlerim !
gıybet, haset,
Bakara Suresi 2/222
yaşadığı
haram lardan ve çirkin olan her şeyden uzak durarak
kibir, yalan,
:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
44 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content