close

Enter

Log in using OpenID

cALIsACAK KISMI ZAMANLI ёこRENCi tisttESi

embedDownload
MUSKSDB FORM3KZOOLARAKCALISACAKttGttENCILISTESi
T.C.
MARMARA ONiVERStTESi REKTORLOCO
SACLIK KOLTOR ve SPOR DAiRE BAsKANLICI
KISMi ZAMANL1 0CRENCi cALIsTlRMバ PROGRAMI
cALIsACAK KISMI ZAMANLI
ёこRENCi
tisttESi
BIRIM ADI
ADI SOYAD:
60REVl
1
Ersin KOZAN
Animasyon
2
Can Savag
Animasyon
3
NesIIhan GO:te kin
Animasyon
Hacr Elmas
Animasyon
5
Dilara Ayalan
Dr9 Haber
6
Mehmet Nuri Aslankan
Drt Haber
7
Vezireェ pek pl,kin
Org Haber
Na‖ eB‖
lur selekol:u
Org Haber
Zafer 9rnarct
E-Yayrncrlrk
Demet Tombul
E-Yayrnctlt k
Hatice Yegim Karakaya
E-Yayrnolrk
,rnar Demir
E-Yaytnctlt k
qerve SOnmez
E-Yaytnctltk
Gamze Sekin
Miinire Karabulut
Foto !ra f
,Fotoiraf
Tugay ce:ik
FotoOraf
Gizem Kiigiikmetin
Fotoi
Tolgahan Ki.ig0k
Gazete
Gamze Onder
Gazete
Ecem Sema Perk
Gazete
Ebru cicek
Gazete
Uerin Xrzrl
Gazete
ra
f
Enes Ahmed 9ifa
Gazete
Jrlerve Bavra
Haber Ajansr
Beyza
Sailbat
Haber AJansr
Elif Akgay
Haber Ajanst
tlihal Igrk
Haber Ajansl
{sel Ugurbil
Haber AJanst
{iray
Bacak
Oztekin
AJansr
Haber Ajanst
MUSKSDE FORM3KZOOLARAKCALISACAKOGRENCILISTESI
T.C.
MARMARA UNiVERSiTESi REKTORLUGU
SAGLIK KULTUR ve SPOR OAiRE BASKANLIGI
KISM1 ZAMANLT OGRENCi CALI9TIRMA PROGRAMI
cALIsACAK KISMI ZAMANL1 0GRENCI LISTESI
BIRIM ADI
ADi SOYAD:
SIRA NC
GOREVI
二
====窒 =========,=,=======奎 ==螢 ==濃 11
qine Nazrm Balrk
Radyo
ヽhmet,ahin
Radyo
Mehmet Kagar
Reji-Kamera
Ebru Katak
teji-Kamera
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::││
Nurten Eeste iggiiden
.eji-Kamera
Sadlk Onal
eji-Kamera
Ali Rrza Erdemir
Selimcan Mirioolu
Reji-Kamera
5zge Gi.ingiirmiig
Reji-Kamera
:mrah Nacar
Reji-Ka mera
Jmut Trnas
ReJi-Kamera
Smer Faruk Paslr
Reji-Kamera
:lker Kafa::
Rej
ヽn::Dlkta,
Reji-Kamera
Snur Miiveyyen
Reji-Kamera
qurat Cem Yalrn
Rej i-Ka
5a::h Can cevik
Reji-Kamera
r'liimeyra Kaya
Reji-Kamera
rlakan Uysaler
Reii-Kamera
Llerig Peksaygllr
Reii-Kamera
Erdal Yrlmaz
Reii-Kamera
f,lesut Tanrr
Reji-Kamera
Hasan Aydrn
Reji-Kamera
Sevda Orha
Reklam
Abdu‖ ah Enes Bal:k9:
Rek:am
Serap Arktl
Rekiam
Urnut Yamantelli
Sinema
Arman Ertiiriin
Sinema
D‖ ara
KOstek
Sinema
Cemre Nur Meleke
Sinema
i-Kamera
mera
― ― ′ ―――――引
電
│
MUSKSDB FORM3KZOOTARAKCALISACAKOGRE
T.C.
MARMARA UNiVERSiTESi REKTORLU6U
SAGLTK KULTUR ve SPOR DAiRE BA9KANLTGT
KISMi ZAMANLI 06RENCi CALISTIRMA PROGRAMI
eAlrgAcrrK KrsMi zamarslr 6e nrmci
ltsresi
BIRIM ADI
AD:SOYADI
1
2
60REVI
Haber Ajansl
F‖ iz
Me:lke Sejfu:a
Haber Ajansl
Burcu Demiralay
Haber Ajanst
Hatice Cogar
Haber Aianst
5
Yasemin Yrldrrrm
Haber Ajansl
5lni c"yrun
Haber Aianst
7
Sinem Tan
Ha:kla I:│,k‖ er
3
Gizem iskegeli
Halkla iligkiler
Nazhm Yiicei.iniivar
Halkla llisk‖ er
SUmeyye Burcu Akay
Halkla
Agkrn Ardrg
Altrntat
Neslihan Derelio0lu
Seren
izgin
ilitkiler
Halkla iligkiler
Halk:a l11,kiler
internet Haber
Ezqi Cay
internet Haber
ieda Nur K6kgin
internet Haber
iemsettin Efe Sezer
internet Haber
Burcu Biter
Internet Haber
Esra Pelln Giiregen
internet Haber
Ekrem Gajney
internet Haber
Duygu Ytldrrrm
internet Haber
ia!la
(u rgu
Ozay
rlasan Aykut Akytz
Kurgu
Maz:m Senlih DOkO:er
Kurgu
laner Giiner
Kurgu
GOktu1 0kumu,
Radyo
Burak 6zdemir
Radyo
Hayrettin Akkayalr
Radyo
Hakan Yrlmaz
Radyo
Reyhan gakmak
Radyo
Bagak Dirihan
Radyo
NCILISTESI
,.ayua*aor
FoR M3KZooLARAKCALTSACAKOGRENCILTSTEST
MARMARA UNIVERSiTESi
SAGLTK KULTUR VE SPOR DAiRE EAgKANLIGI
KISMi ZAMANLI OGRENCi CALI$TIRMA PROGR.AMI
REKTORLUGU
gALTSAcAK KrsMi
zauarulr 66nrNci lisrest
す
″∵
一J
BIRIM ADI
ADI SOYADl
SIRA NC
GOREVI
Keletoglu
1
6mer Polatdz
5osyal Medya
Baran Karaku5
Sosyal Medya
isma‖
Sosyal Medya
│
4
16
―
Ati‖ a
Yasin G6krrmak
Sosyal Medya
Oguz GUlleb
Tasarrm
$eref Baran Koylu
Tasarrm
Ali Evecan
fasarrm
Vildan Y:lmaz
fasarrm
Ilker Ctnayd:n
Tasanm
Senem Gi.iler
Tasartm
Nihan Nur Yrlmazturk
Tv- Haber
Hazal Diizkegeli
Tv- Haber
Erdo0an
Tv- Haber
lazmiye Aburtu
Tv- Haber
Чeiih Karaka5
Tv- Haber
ralip Ku:
Tv- Haber
Burcu Klsag
{ydrner KtigUkkrrrmlr
Tv- Haber
―
Tv- Haber
3emal Do!an
Haber Ajanst
3enan Rabia Topbag
Haber Ajanst
R● ya
Ati,
Idari 3irinl:er
:ansev Ekmen
Idari 3irim:er
(azrm 9avut
Xdari Birinl:er
Uygar Aydrn
Idari 31rinller
Cihan Korkudur
Idari Birim!er
Ali Kerem ingeq
Bi「
imler
│
│
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 963 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content