close

Enter

Log in using OpenID

Arayüz Tasarımı ve İşletim Sistemlerinin Ekonomisi

embedDownload
20-A-22
~ ILETişiM .. PAuRUMA ILETIşIMI ~ A4 TOPLUMU ~ TEKNOLOJI
Editörler
Tolga KARA iEbru ÖZGEN
Beta
,
Yayın
No
iletişim
2645
86
1. Baskı - Şubat - 2012 - iSTANBUL
İçİNDEKİLER
ISBN 978 - 605 - 377 - 669 - 7
vii
Editörden ...
bu basısının Türkiye'deki yayın hakları BETA Basım
aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı
kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka
herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanuni iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur.
Copyright© Bu
kitabın
i SOSYAL MEDYA
Yayım Dağıtım A.Ş .' ye
•
i İLETİşİM
Sosyal Medya, Sosyal Degişim
3
Filiz Balta Peltekoğlu
Basım A.Ş.
Dizgi
Bela
Baskı-Cilt
Net Kırtasiye Tan . ve Matbaa San . Tic. Ltd . Şti.
Taksim Cad. Yoğurtçu Faik Sok. No: 3 Taksim BeyoğıuıiST.
Tel: (0-212) 249 40 60 (Sertifika No. 13723)
Kapak
Tasarım:
Gökhan
1
Ayrancı
2
Sosyal Medya ve Halkla ilişkilerde Degişen
Medya Anlayışı
Ebru Özgen
Elektronik Perakendicilik ve
Bir Reklam Mecrası Olarak Sosyal Ag Siteleri
9
21
Nazhm Tüzel Uralta$ &' L.Serah Bahadırlı
3
Beta BASıM YAYıM DAGITIM A.Ş.
Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11
Cağaloğlu - iSTANBUL
Tel: (0-212) 5115432 - 51901 77
Fax: (0-212) 511 3650
www.betayayincilik.com
Mc Luhan ve Baudrillard'ın Penceresinden
Sosyal Medyanın Etkisi: İfadenin Esareti,
Gözetlenen Toplum ve Kayıp Kimlik Sendromu
Ece Baban
57
v
iv
11
II SOSYAL MEDYA i PAZARLAMA İLETİşİMİ
4
Sanal Dünyada e-Agızdan Ağıza Pazarlama Üzerine
Bir İnceleme
Sosyal Aglar ve Kişisel Gizlilik çatışması
243
Arif Yıldırım
83
12
Gresi Sanje Dahan
Sosyal Medya Gücüyle Geleneksel Medyayı
Değiştirmek Mümkün mü?
269
Ceren Sözeri
5
Sosyal Medya KOBİ'ler İçin Bir Fırsat mı ?
Facebook ve Linkedln Üzerinden Bir İnceleme
113
13
Sosyal Paylaşım Aglarının Reklam ve
Pazarlama Disiplinleri İçerisinde Kullanımı
LV SOSYAL MEDYA
129
Necmi Emel Dilmen
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çağında
Yeni Nesil Tüketim AIgısı ve Türkiye
Zeynep Kaban
15
III SOSYAL MEDYA i AG TOPLUMU
8
Kültürel Kimlik Farkındalığı Yaratmada
Sosyal Ağların Rolü: Manav Türkleri Üzerine
Bir Araştırma
Sözlüklerdeki Sinema Sevgisi:
New York'ta Beş Minare ve Çoğunluğun
İnternet Sözlüklerine Yansıması
173
195
Nilay Ulusoy
10 Sosyal Medya: Bir Alan
Facebook'un
Gülşah
Çalışması
Kullanımı
Gönenli &' Pelin Hünneriç
Sosyal İletişim Aracı Olarak Akıllı Telefonların
Oluşturduğu Uygulama Toplumu Olgusu:
WhatsApp Uygulaması
Deniz Yengin
Erhan Akyazı &' Duygu Ateş
9
Getirdikleri
Olarak
213
333
Cem S. Sütçü
155
Kadıogıu
i TEKNOLOJİ
14 Arayüz Tasarımı ve İşletim Sistemlerinin Ekonomisi:
İOS'un
7
285
Gürdal Ülger
Tolga Kara
6
Siberalemde Çocukluğun Yeniden Üretimi
345
Arayüz
Tasarımı
ve
İşletim Sistemlerinin Ekonomisi:
lOS'un Getirdikleri
Doç.Dr. Cem S. Sütcü
Marmara Üniversitesi
İletişim Fakültesi
ı. İŞLETİM SİSTEMLERİNİN EKONOMİK BOYUTU
İşletim Sistemleri bilgisayarların vazgeçilmez bileşenlerinden­
ve çok çeşitli kullanıcı ihticevap verebilmesi açısından önemli bir yere sahiptir.
İnsanların kullanıcı olarak bilgisayarlarla ilk tanışmaları işletim
sistemlerinin nasıl çalıştığını öğrenerek olur. Bu nedenle, eğer
kullanıcı işletim sistemini kullanırken zorlanırsa, anlayamadığı
konutlar ve kullanım şekilleriyle karşılaşırsa bilgisayarlar konusunda olumsuz önyargılar geliştirmeye başlar. Bu da onun bilgisayardan beklentilerini sınırlar, önyargılar oluşturur. Bu da onun
bilgisayarlardan beklentilerini sınırlar, önyargılar oluşturur. İş­
letim sistemleri geliştiricileri bir yandan güvenlik, hız, kapasite
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken bir yandan da bunları kullanıcının en ergonomik şekilde elde edebilmesinin yollarını arıyor.
dir.
Bilgisayarların yaygınlaşması
yaçlarına
Dünyada en çok kullanıcıya sahip işletim sistemi Windows iş­
letim sistemi türevIeridir. Janco Associates tarafından 2011'de
yayınladığı bir araştırmanın sonuçlarına göre dünyadaki işle-
SOSYAL MEDYA i AKADEMi
334
tim sistemi pazarının %40 'ı Windows
den oluşmaktadır (Janco, 2011) .
7
ve Vista sistemlerin-
ARAYÜZ TASARlMI VE iSLETilVI SiSTEM LERi NİN EKONOMis i i Sütcü
335
x iş letim sistemleriyle çalışan cihazların popülerligi 2010 yı­
lında
%63 iken 2011'de %36'ya düşmüş. iOS ve Android'lerin
ise %33 'ten %58'e çıkmış. iPhone tek başına %32'lik bir
paya sahip olarak en çok kullanılan ci haz olmuş (HilaL. 2011) .
payı
Tablo 1. 2008-2011 yılları arası dünyada işletim
sistemlerinin kullanım oranları (%)
Yine Statcounter.com'un araştırmasının sonuçlarına göre mobil işletim sistemi kullanım oranlarında daha rekabetçi biri
yapı oldugunu görüyoruz. Aşağıdaki grafik dünyadaki bu durumu oldukça çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.
Grafik 1.2008-2011
Kaynak: http ://gs.statcounter. com/#os-ww-yearly-200B-2011
yılları arası
dünyada mobil
sistemlerİnİn kullanım oranları
S[<ılOJ uU(ı!r
Öte yandan, Windows 7 işletim sistemi yayınlandığı 22 Temmuz
2009'dan beri iki sene içinde 300 milyon satış rakamına ulaşmış
ve bugüne kadar en hızlı satış yapan işletim sistemi unvanına
sahip durumda (McEntegart, 2011, Lamkin, 2010, Paul, 2010).
~o.p II'WlIt.bı
işletim
(%)
Global StoJts
(,"!t Itim lOOfLi.l!lU
Tablo 2.2008-2011 yılları arası Türkiye'de işletim
sistemlerinin kullanım oranları (%)
i
1:.
Kaynak: http://gs.statcounter.com/#os-TR-yearly-200B-2011)
Öte yandan, Sıla Hilal'in sosyalmedya.co sitesinde yayınlanan
bir yazısında belirttiğine göre işletim sistemlerine bakıldığın­
da sadece bir senede kullanım alışkanlıklarında büyük deği­
şiklikler olduğunu görülüyor. PC'ler yerlerini tablet bilgisayarlara ve akıllı telefonlara bırakıyorlar. Windows veya Mac OS
Kaynak: http ://gs.statcounter.com/#mo bile_os-ww-yearl y-200B-2011
Bu rakamlar, masaüstü/taşınabilir bilgisayarlarda hem de
tablet bilgisayarlarda özellikle son bir yıl içinde gerçekleşen
336
SOSYAL MEDYA
i
AKADEMi
önemli bir değişimi simgeliyor. Ülkemizde de dünyaya paralel
bir değişim söz konusu.
Apple firması, 2001 yılında iPod cihazını ortaya çıkardığın­
dan beri tüketici pazarına yönelik olarak ürünler piyasaya
sunuyor. iPhone, iPod Touch, iPad gibi cihazlar bunun tipik
örnekleri. Paralel şekilde, OS X işletim sistemini daha basit
olan iOS işletim sistemi ile birleştiriyor. Bu ve benzeri hareketler de bazı yorumcular tarafından Apple firmasının tüketici
pazarına profesyonel/iş pazarlarına göre fazla ağırlık vermesi
olarak yorumlanabiliyor. Ama Apple'ın kendisinin böyle bir
açıklaması bulunmuyor (Raymand, 2011, Brinkmann, 2011) .
Grafik 2. 2008-2011 yılları arası Türkiye'de mobil
sistemlerinin kullanım oranları (%)
:
"'-,-
tCou nl ıo-r
işletim
(;IClbal ~r,ı t'
ıC!IItKn~kos.';Rhl.w""f'(ItfT~
lb ı~I J
ARAYÜZ TASARIMI VE İŞLE TIM Sİ STEMLERİN fN EKONOMİsİ
337
2. DOKUNMATİK ARAYÜZ'ÜN ÖNEMİ
Arayüz tasarımının temel prensibi aynı zamanda iletişimin
de temel prensiplerindendir: Alıcı ve Verici aras ında oluşan
iletim kanal ının engelsiz (gürültüsüz) olması. Bu durumda,
kullanıcının bir arayüzden temel beklentisi, gürültüyü azaltıp alıcıyla verici arasında akıcı bir iletişim kurmak olacaktır.
Arayüz bu iletişimde "pencere" konumundadır (Diaz, 2010) .
As l ında en yaygın işletim sisteminin isminin "Windows" olması bu anlamda kullanılmış bir eğretilemedir. Pencere, bizim
dış dünya ile bağlantımızı sağladığı gibi işletim sistemi olarak
da kullanıcının bilgisayarla bağlantısını sağlar. Fakat pencere
eğretilemesi kullanan iş letim sistemi mantığı da bazı kısıtlara
sahiptir. Aslında , biz insanlar her şeye bir pencereden bakmayız. Onlara "dokunabilir" ve onlarla bu şekilde de etkileşime
geçeriz. Bu durum, insanın düşünce yapısının "nesne yönelimli" olmasından kaynaklanmaktadır. Yani biz etrafımızdaki
her şeyi somut nesneler olarak algılamaktayız. Duyu organlarımız bu prensibe göre ç alışıp beynimize ileti göndermekteler.
Görmek en önemli duyumuz. İşitmek, dokunmak, koklamak
ve tatmak onu izliyor. Dolayısıyla , bilgisayar ortamında bir camın arkasından olanları görmek/izlemek yeterli bir etkileşim
sağlamıyar. Kullanı c ı mümkün olduğu kadar fazla duyusuyla
bilgisayarla etkileşime girmek istiyor. O yüzden "dokunmak"
bir sonraki aşamayı temsil ediyor İnsan -Makine etkileşim sürecinde.
zamanda, insanın bilgisayar kullanmasını da kolaylaştırıyar. Çünkü dokunmatik ekranlardaki "dokunma hissi"
kuHanıcıda bir eşyaya dokunma hissi uyandırıyar. Bu nedenle dokunmatik ekranlı bilgisayarlarla (Steve Jobs, bu tablet PC
cihazlarına "post-pc ürünleri diyor) etkileşime girebiliyor ve
Bu
Kaynak: http://gs.statcounter.comJ#mobile_os-TR-yearly-2 008- 2011
i Sütcü
aynı
338
SOSYAL MEDYA
i AKADEMi
bunu yaparken de "sezgisel" olarak hareket edebiliyor. Onlara
etrafındaki nesnelere davrandığına daha yakın davranabiliyor
ve bu durum onu bilgisayarltablet karşısında daha rahat ettirebiliyor. Aslında, düşünce sistemimize daha yakın bir arayüz
olmasının yanında, tabletlerin bir özelliği de bilinen en eski
yazılçizi ortamlarından biri olmasıdır. Zaten kağıt da zaman
içinde evrim geçirerek taşınabilir boyut ve ağırlığa sahip bir
tablet durumuna gelmiştir.
Bilişim dünyasında,
Apple firmasının ürettiği iPad ve iPhone
cihazlarının bu kadar ilgi görmesinin altında salt bir pazarlama başarısı olması yatmıyor. Aynı zamanda, onun nesne yönelimli mimarisi (örneğin, Cocoa Touch 1 ) ve daha fazla duyumuza hitap etmesi nedeniyle kullanımındaki sezgisellik özelliğinden kaynaklanan kolaylığı onu bu kadar popüler yapmış
durumda. Üstelik kullandığı çoklu dokunmatik (multi-touch)
ekran teknolojisinin patentini kimseye vermediği için bu alanda rakiplerine göre daha avantajlı.
ARAYÜZ TASARıMı VE iŞLETiM SiSTEMLERiNiN EKONOMiSi
i Sütcü
339
temel farkı, genel amaçlı olmamasıdır (Ansca, 2011). Örneğin,
MS Word programı ile yazı yazılabilir, MS Excel programı ile
de tablo ve grafikler hazırlanabilir, hesaplamalar yapılabilir.
Fakat, MS Excel programında da mektup yazılabilir veya MS
Word programında da tablo ve grafikler oluşturulabilir ve basit
de olsa hesaplamalar yapılabilir. App, bu tür programlara göre
hem üzerinde çalıştığı donanım , hem de işlevleri açısından
daha belirli/sınırlı özellikler taşır. Örneğin, facebook ve twitter
gibi ortamlara bağlanabilmek için kullanılan App'ler başka bir
işlev için kullanılamaz. Cep telefonundaki navigasyon app'i
araba kullanırken yolunuzu bulmanıza yardımcı olur. Bir bilgisayarda tarayıcı yardımıyla herhangi bir gazetenin web sayfasını okuyabilirken, cep telefonu ve tabı et bilgisayarlarda her
bir gazetenin haberlerini okuyabilmek için o gazetenin özel
App'i cihaza in dirilip kullanılabilir.
3. ARAYÜZ KAVRAMıNıN DÖNÜŞÜMÜ
Artık, yazılımlar kıyafet,
Diğer
taraftan, iOS teknolojisinin merkezinde bulunan
"Application"2 mimarisi aynı zamanda yeni ekonomi alanında
yaşanan önemli bir gelişmeye işaret ediyor. App, tekil veya çoklu, belirli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış yazılım­
lardır. Genelolarak "program" dediğimiz diğer yazılımlardan
Cocoa, Apple firmasının Mac OS X işletim sistemi için kullandığı nesne yönelimili uygulama programlama arayüzlerinden (APIs) biridir. Bu
API'nin Cocoa Touch adı verilen uzantısı da Apple'ın iPhone ve iPad
ürün hatlarında çalışan iOS işletim sistemi üzerinde uygulama geliştirir­
ken el hareketlerini tanıma ve animasyonları hazırlamak için kullanılır
(http://www.anscamobile.com/glossary!).
2
Kısaca,
app deniyor. Uygulama
yazılımı anlamına
geliyor.
yiyecek, saat, telefon gibi somut
ürünleri satın alırken yaptığımız gibi alınıyor ve kullanılıyor
hale gelmiş durumda. Herhangi bir "web sitesine girmek" ifadesi yerini bir "App'i çalıştırmak" olarak tanımlanıyor. Örneğin bir bankacılık işlemi yapmak için bankanın web sitesine
girmiyorsunuz da o bankanın App'ini çalıştırıyorsunuz. Yapmak i s tediğiniz işle ilgili App'i indirip işinizi yapıyorsunuz.
Pencereler arasında ben işimi nasıl yapacağım hangi penceredeki programı kullanacağım diye araştırmıyorsunuz.
Bu ekonomi ve pazarlama açısından kullanıcıyı rahatlatan bir
durum ortaya çıkarıyor. Çünkü kullanıcı bildiği işi yapabilmek için belirli bir App arıyor. Marketten alır gibi satın alıyor
ve kullanıyor. Genel amaçlı yazılımların yerine bu tip uygula-
340
SOSYAL MEDYA
maların yaygınlaştığını
halde onlara
yazılım
görüyoruz . O yüzden, öyle
da denmiyar.
i AKADEMi
oldukları
Bu durum, bir yandan işletim sisteminin mantığını değiştirir­
ken, bir yandan da mimarisini değiştiriyor. Ama aynı zamanda
yazılımlar özelinde bilişim ekonomisini de değiştiriyor. Artık
yazılımlar da neredeyse "brick and mortar" statüsüne yükseliyor. Yazılıma göre daha somutlaşan ve daha kolayalınıp satıla­
bilen, dolaylı yoldan değil, doğrudan hangi işe yarayacağı kullanıcısı tarafından sezgiselolarak anlaşılab ilen bir hal alıyor.
IHS araştırma firmasının yayınladığı rapora göre, 2010 uygulama mağazası satış gelirleri itibariyle Apple firması %87.2
oranında bir paya sahip ve toplam gelirleri 1.78 milyar Dolar seviyesinde iken onu RIM firmasının Blackberry uygulama mağazası %7.7 pay ve 165 milyon Dolar gelirle izliyor,
üçüncü sırada Nokia'nin OVI Suite mağazası bulunuyor. %4.9
Pazar payı ve 105 milyon Dolar gelire sahip Nokia'yı, %4.7
Pazar payı ve 102 milyon Dolar gelirle Google'ın Adroid Pazarı takip ediyor (Dilger, 2011). Benzer bir araştırma yapan
Milenia Media Reklam Şirketi 2011 yılında Pazar payları ile
ilgili benzer bir sonuca ulaşıyor. Apple firmasının uygulama
satış gelirlerinin toplam uygulama satışları içindeki payı %47,
Android platformunun %36, RIM'in Blackberry platformunun
pazar payı da %7 oranında iken, Windows phone 7, symbian
ve palm gibi diğer platformlarının uygulama satışlarının payı
toplamda %10 olarak ortaya çıkıyor (Sande, 2011).
anlayış,
sektörde bu döneme kadar devam eden arayüz
mimarisini de yaklaşımını da değiştiriyor. Bu aynı
zamanda, kullanıcıların daha iş odaklı çalışabilme lerini sağ­
layan bir sistem olabilir. Daha sezgisel ve daha fazla duyuya
Bu
geliştirme
ARAYÜZ TASARIMI VE iŞLETiM SiSTEMLERiNiN EKONOMisi
i Sütcü
341
hitap ediyor. İletişim sürecindeki arayüzü de şeffaf yapıyor.
Kullanıcı gürültüye fazla maruz kalmadan daha iş odaklı çalışabiliyor. Bu durum, iletişim süreci açısından da önemlidir.
Çünkü aracın/ortamın şeffaf olduğu bir iletişim de etkileş im
artar. Enformasyon tekrarı (redundancy) azalıyor. Dolayısıyla
entropi de azalıyor.
Yeditepe Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde
Arayüz Tasarımı isimli yüksek lisans dersinde, Güzel Sanatlar
Grafik Bölümü mezunu bir öğrencim "okuldayken bize hep
kalem-kağıt ile çizim yaptırdılar. Mezun olduktan sonra da
hep bilgisayar çizim yapmamız gerekiyor işleri ye tiştirmek
için. Şimdi elle çizmeyi unuttum" dedi. Ben de ona, alanın­
da oldukça popüler olan ve grafikerlerin de yoğun olarak kullandığı bir yazılım olan Photoshop programını bilgisayarında
açmasını ve karşısına çıkan ekranda bulunan ve programın
kullanılabilmesini sağlayan simge, menü isim ve açıklamala­
rı , komutlar gibi nesneleri saymasını istedim. 120'ye gelince,
bu kadarı durumu açıklayabilmem için yeterli dediğimde o
da programı kullanabilmesi için bilmesi gereken simge, menü
ismi, komut vs, sayısına şaşırmıştı. İşte, dedim. Bir grafiker
olarak işini yapabilmek için bilmen gereken, sadece bu ekranda 120'den fazla kelime veya kavram var. Bu yeni bir dil
öğrenmek gibidir aslında, "Programı kullanırken hiç o gözle
bakmamıştım ama evet haklısınız" dedi.
Bu durum aslında şunu gösteriyor: Arayüz
arasında bir engel gibi duruyor. Halbuki ona,
kullanıcının işiyle
örneğin
okulda hocalannın öğrettiği şekildeki kolaylıkta işini yapabileceği bir ortamJarayüz sunmaı!. işini yapabilmek için bir yabancı dil öğren ­
mek zorunda kalmamalı. Nitekim, Adobe firmasının da bu yönde bazı çalışmalar yaptığı haberleri söz konusu (Golijan, 2011).
342
SOS YAL MEDYA
i AKADEMi
4. SONUÇ
Bütün
bunların şöyle sonuçları olması
beklenebilir:
ARAYÜZ TASARlMI VE i ŞLETil,,1 SiSTEMLERiNiN EKONOMİsİ
i Sütcü
343
dediğimiz kavramın daha net anlaşılmasını sağlıyor. Bilişim
sektörünün, diğer aktörleri de alternatif arayışını akıllarına
bile getirmeden açılan kazanç kapısından girip onu taklit yoluna gidiyor.
Bilişim dünyası/sektörü
her geçen gün artan bir oranda Biliher geçen gün artan bir oranda etkileşim­
li arayüz tasarımına yönelmesi kaçınılmaz görünüyor. Bilişim
sektörünün dinamikleri dolayısıyla bilişim ekonomisinin
dinamikleri değişebilir. Çünkü Grafik l 'den de anlaşılacağı
üzere pazar şartları ve artan rekabet daha fazla sayıda insanın
daha kolay bir şekilde bilgisayar kullanmasını gerektiriyor.
şim dünyası/sektörü
Bilgisayar kullanım alışkanlıklarında, hatta bilgisayarın insanların gözündeki yeri konusunda önemli dönüşümler yaşanabilir. Artık bilgisayarların kullanıldığı fark edilmeden iş
yapabilmek şeffaf arayüzler sayesinde mümkün olabilir.
İnsanın düşünce yapısına daha uygun (nesne yönelimli) bilgisayar sistemlerinin yaygınlaşmasıyla insan-makine etkileşimi
artabileceği için, örneğin, iş ortamlarında kurum içinde bilgi
yönetimi (knowledge management) daha mümkün hale gelebilecek.
Apple'ın
iPod'dan itibaren çıkardığı bütün "tüketici elektroniği" ürünlerinde görülen taşınabilirlik, tasarım
ve fiziksel görünümün ön plana çıkması durumu, aslında onların , bilgisayar ve Internet'in sahip olduğu "sanal" algısını
"meta"laştırmaya yönelik gelişmeler olarak algılanmasına yol
açabilir. Önce, müzik gibi sanal bir kavramı iPod cihazı özelinde metalaştırdıktan sonra iPad gibi bir cihazla da işletim
sistemi, yazılım ve bilgisayar kavramlarını başarılı bir şekilde
metalaştırıyor. Kendi ekonomisini yaratıyor ve Yeni Ekonomi
2001
yılında
KAYNAKÇA
Ansca, 2011, http://www.anscamobile.com/glossary/. Accessed 05.06.2011 .
Brinkmann, Ron, 2011, X vs. Pro., http ://digitalcomposting.
wordpress.com/, Accessed 29.06.2011
Diaz, Jesus, 2010, The Apple Tablet Interface Must Be Like
This, http://gizmodo.com/5 45 250 l/the-apple-tablet-interfacemust-be-like-this, Accessed 19.06.2011.
Dilger, Daniel Eran, 2011, Apple's rivals battle for iOS scraps
as app market sales grow to $2.2 billion, http ://www.appleinsider.com/articles/11/02/18/rim _nokia _and _googles _android _ battle _for_apples _ios _scraps _as _app _market_ sal es _grow_
to_2_2_billion.html, Accessed 29.06.2011.
Golijan, Rosa , 2011, New Photoshop apps let iPads run the Show,
http ://technolog.msnbc.msn.com/_news/2011/04/11/6449850-newphotoshop-apps-let-ipads-run-the-show, Accessed 24.05.2011.
Hilal, Sıla, 2011, Ev Dışında İnternete Bağlanmak İçin
Hangi Cihazlar Kullanılıyor?, http://sosyalmedya.co/wi-fiarastirmasi/, Accessed 27 .06.2011.
Janco Associates, 2011, Browser and Operating System Market
Share White Paper, http://e-janco.com/browser.htm, Accessed
12.06.2011.
344
SOSYAL MEDYA i AKADEMi
Lamkin, Paul, 2010, Windows 7: The fastest selling OS in
history, http://v.ıww.pocket -lint .com/news/3640 2/windows-7fastest-selling-os, Accessed 13.06.2011.
McEntegart, Jane, 2011, Microsoft Has Sold 300 Million Windows 7 Licences, http ://www.tomshardware.com/
news/Windows-7 -Sales-Licences- 3 00- Millian -QuarterlyRevenue,12096.html, Accessed 13.06.2011.
PauL, Ian, 2010, Microsoft: Windows 7 Fastest-Selling OS
Ever, http ://www.pcworld.com/article/190797/microsoft_windows _7 _fastestselling_ os _ever.h tml Accessed 13.06.2011.
Raymond, Scott, 2011 , Apple is abandoning the professional
market, http ://www.zdnet.comlblog/perlow/appleis-abandoning-the-professional-market/17666,
Accessed
29.06.2011.
Sande, Steve, 2011, iOS gains ad share from Android in
March, remains hottest app platform, http://www.tuaw.
com/2011 /04/14fios-gains-ad-share-from-android-in-marchremains-hottest-app-pl/, Accessed 29.06.2011.
Kitap baskısında net görünmeyen grafiklerin büyütülmüş halde gösterimleri:
(Kaynak: http://gs.statcounter.com/#mobile os-TR -yearly-2008-2011)
Grafik 2. 2008-2011 yılları arası Türkiye'de mobil işletim sistemlerinİn kullanım oranları (%)
(Kaynak: http://gs.statcounter.com/#mobile_os-TR-yearly-2008-2011)
Grafik 2. 2008-2011 yılları arası Türkiye’de mobil işletim sistemlerinin kullanım oranları (%)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
533 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content