close

Enter

Log in using OpenID

Öğrenim Kredisi/Burs Alan GEP ve İEPKatılımcıları

embedDownload
ra
SULEYMAN DEMiRI]I, UNiVERSiTESi REKTORLU6U
Ogrenci igleri Daire Baqkanhlr
1
Sayr :s.7e02s8e-300-899-l9L6E
Konu : Otrenim Kredisi/Burs Alan GEF
ve iEP
Kat rmcrlar
6 -CIi- 20t5
:
DAGITIM YERLERiNE
ilgi
: Tirrkiye ip Kurumu Genel MUdtrlUpUnUn 03.04.2015
tarihli ve 758078 72-299-'117
sayit yazrntz.
Tiirkiyq i9 Kurumu Genel Miidiirliigi.iniin Kurumlartnda verilen giripimcilik egitim
prbgramr ve ii;bagr egitim programlna katrlarv'katrlmak isteyen ;tksekdfretim d$rencilerinin
burs ve kredilcrinin kesilmeyecelinin bildirildi!i ilgide kayrth yaztst ekte gdnderilmigtir.
Oerelini biLgile rinize rica ederim.
Prof. Dr. Talip TURCAN
Rektdr a.
, Relrdr Yardrmcrst
nkler : ilgi Yazr Sureti (l
Sayt'a)
Dagrtrn):
Fakijlte Dekanhklanna (Eczacrhk I'aktiltesi lutig)
Yiiksekokul Miid ihliiklerine
l\4YO Miidilrl{iklerine ($arkikaraalag Turizm MYO harig)
ELEKTRONJK ORTAMDA GONDERILEN EVRAK
llar' Ycrlef kcsi1l2260 lSt'Al{'l A
clcfon Nu.l (0 246) ? l I I 0 66 f'uks Nu.: (0 246) 21 1 1{J 65
e'Posta: 9!!UO5d!.!!!J! lntemet Adrcsi: !i!tpfzgisl!g!!jd!,9
tlilgi lgin:
Melek ONUR
Mom!r
-l
Tclcfon Nu.: (0 246)
2ll
19 37
"?L',
l:'
o5|lJ.rqirte4b
.1.2A
w.'
{'- -t"Aq
uc-
csl-Ert
f
o^olr-1.1
" EvRF:!sll!
i9KUR
rr.RKilT ig KURLaT GENEL \{UDcRLUciU
lsparta CaLirna ve lt KlInrnu Il \'trridi.irlUgii
sn" ':i''rtx-;,,0 _'Kro! O.tMn K'.itrn;it! ll,n cIP r.
E
P
jcm|,nJir: $.
SL]-8lf,'L{N DE\,IIRTL TNiI,TRSjTESi RIKTORIUGL}T
Kununruluz taralirdal i-.tihdanr:l konnmasma ve dailrrasrn4 i:siderin rnesleki nitelilJerinir
li;tirilmesire, iSsidilln azahrlnasma ve $rel polid<a gelektken gruplann itgoco piva:asmi
ka:andtrlnasna ta'drmu olmak rizere akd' i5gucu .hizmederi kapsaannda girijmciili elitin
progarnlafl r.e i;ba5r e$tir:r progarnlrmda katkno olabilen \.€ avru zanranda Ogrenia
ge
Kr:disi,Ba;trakadrk btnsu ah:a}:ta alal ogeocilerin sdz korrusu lsedittnsla.n:m keu1i1
le krediburs bq<rrndarnrn onavlalrp onafarmravacagr hususunda Yi:ksek Ogreain
ve Kredi l'urdar Kunrnu Gesel \{udirh:giindes gdruS isterntni; otup. ilgili Kurun giri5inci[k egttin
programr r'i i5ba;r egitim progranr kalhnul olaa 6$rencilerin bws ve krediltrinb kesiheyeceliru
iliskh gdriiS bildimi5tir.
3u kapsarrrda, Ktuluruunuzca verilen giri5inc-ilil; e$itir:r progranu ve i;bagr egitin programrnr
katrlan kauhuak istt,'.tt ,ijlisekogretin ,Jgencilaine s6z konusu burs ve kredilerinin kesihnel'eceginr
kesirueleceei
dair t'ilgilerdirnre ..'ap:tnasr igin,
Brlgdenlizi alz ederim.
Ginsel OIiSLZ
it -\.Iiida,o r:.
. Giivenii tiiekrronri(
"Hxji;iy"o"
*
\of
Bu
b.lg.. Jo:4
Elekiiarik loua Karulull:, J. lleddeii €elefinc€ etekto ik iruza ile inzalarurrlnr.
sat-'rir
.\}r.na bie |.u !&?! D tT:.
..pi:r.!
ELkuD0r: Ai.
a1*
i{t
sov E
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
76 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content